Investitsiya” fanidan yakuniy nazorat savollarYüklə 44,15 Kb.
tarix22.03.2024
ölçüsü44,15 Kb.
#184264
“Investitsiya” fanidan yakuniy nazorat savollar


Investitsiya” fanidan yakuniy nazorat savollar


1. Investitsiyalarning iqtisodiy mazmun-mohiyatini yoritib bering
2. Investitsiyalashning maqsadlari nimadan iborat
3. Investitsiyalarning diversifikatsiyalanishi
4. Investitsiyalarning tasniflanishi deganda nimani tushunasiz?
5. Asosiy fondlarning shakllanishida kapital qo’yilmalarning roli
6. Moliyaviy va real investitsiyalarning o’zaro bog’liqligini izohlang
7. Investitsiyalarni o’stirish omillariga nimalar kiradi
8. Jamg’armalar – investitsiyalar manbasi sifatida
9. Investitsiyalarning makro va mikroiqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli.
10. Investitsiya jarayonining mazmun-mohiyati.
11. Investitsiyalash maqsadlari va yo’nalishlarini yoritib bering
12. Real investitsiyalarni amalga oshirish xususiyatlari nimalardan iborat
13. Moliyaviy investitsiyalarni amalga oshirish xususiyatlari nimalardan iborat
14. Investitsion faoliyati tushunchasining mazmun-mohiyatini tushuntirib bering 15. O’zbekistonda investitsiya faoliyatini muvofiqlashtirishda davlatning roli
16. Investitsiya faoliyatiga ta’sir etish omillari va usullari
17. O’zbekistonda investitsiya faoliyatining me’yoriy-qonuniy bazasi
18. Xo’jalik yurituvchi subyektlarning investitsiya faoliyatini tashkil etish
19. Xo’jalik yurituvchi subyektlarning investitsiya faolligini ta’minlash vazifalari nimalardan iborat.
20. Investitsiya siyosatining mazmuni va ahamiyatini yoritib bering.
21. Investitsiya siyosatining asosiy yo’nalishlarini keltiring
22. Investitsiya siyosatini amalga oshirish bosqichlarini aytib bering
23. Globallashuv va chet el kapital migratsiyasining kuchayishi.
24. Zamonaviy investitsiya siyosatini amalga oshirishda chet el investitsiyalarining o’rni.
25. Xorijiy investitsiyalarning mazmun-mohiyatini yoritib bering
26. Xorijiy investitsiyalarning turlarini keltiring.
27. Xorijiy investitsiyalarni O’zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilishning obyektiv zarurligi
28. Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning qanday turlari va shakllari bor
29. To’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyotni modernizatsiya qilishdagi roli
30. “Chet el investitsiyalari to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonunining mazmun mohiyati nimadan iborat
31. “Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonunlarining mazmuni, maqsadi va ahamiyati.
32. Xorijiy investorlarga berilgan imtiyozlar, kafolatlar va rag’batlantirish omillariga nimalar kiradi
33. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasi mazmuni, jarayoni hamda milliy iqtisodiyotning rivojida uning xalqaro integratsiyasini ta’minlash va faollashtirishning zarurligi va ahamiyati.
34. Milliy iqtisodiyot xalqaro integratsiyalashuvining asosiy yo’nalishlari va hozirgi talablari nimalardan iborat
35. Milliy iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, modernizatsiyalashda faol xalqaro integratsiyasini ta’minlashning xorij tajribalari.
36. O’zbekistonda milliy iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasiga qaratilgan davlat siyosatining asosiy maqsadi va yo’nalishlari.
37. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasida xorijiy investitsiyalarning tutgan o’rni va ulardan samarali foydalanish yo’nalishlari
38. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasida xorijiy investitsiyalar ishtirokini oshirishda xalqaro moliyaviy institutlarning tutgan o’rni va ularning hamkorlik aloqalari
39. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasini faollashtirishda to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalarning ishtiroki.
40. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasida xorijiy investitsiyalar harakatini tartibga solishning mazmuni, zarurligi va ahamiyati.
41. Erkin iqtisodiy hududlarning mohiyati hamda ular rivojlanishining bosqichlari va asoslari.
42. Erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etish maqsadlari, obyektiv zarurligi va tasniflanishi.
43. Rivojlangan davlatlarda erkin iqtisodiy hududlar barpo etilishi va rivojlanishi hamda ularning iqtisodiyotni rivojlantirishga ta’siri.
44. Erkin iqtisodiy hududlarning investitsiyalarni jalb etishdagi ahamiyati.
45. Erkin iqtisodiy hududlarning turlari va ularga jalb etilgan investitsiyalarga nisbatan turli imtiyoz va rag’batlarning qo’llanilishi.
46. O’zbekiston Respublikasida erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etishning tashkiliy-huquqiy asoslari.
47. O’zbekiston Respublikasida erkin iqtisodiy hududlarga jalb etiluvchi investitsiyalarning asosiy yo’nalishlari va samaralari.
48. Iqtisodiyotning real sektori tushunchasi mazmuni va uning milliy iqtisodiyot rivojidagi ahamiyati.
49. Iqtisodiyotning real sektori tarkibiy tuzilishi va shakllanishi.
50. Tuzilmaviy islohotlarning iqtisodiyotning real sektoridagi tarkibiy o’zgarishlarga ta’siri va ahamiyati.
51. Iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirish omillari va unda investitsiyalarning tutgan o’rni.
52. Xususiy investitsiyalarning mazmuni va mulkiy asoslari.
53. Xususiy mulkning iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishdagi ahamiyati.
54. Iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishda davlat va xususiy sektorning ishtiroki.
55. Xususiy investitsiyalar yordamida iqtisodiyot va uning real sektorini rivojlantirishning xorij tajribalari.
56. O’zbekistonda iqtisodiyot va uning real sektorini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatining asosiy yo’nalishlari va samaralari.
57. O’zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan islohotlardan ko’zlangan maqsad va uning amalga oshirilishi natijalari.
58. O’zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot va uning real sektorini hamda mamlakat investitsiya faoliyatini rivojlantirishdagi o’rni va ahamiyati.
59. Iqtisodiy inqiroz va iqtisodiyotni diversifikatsiyalash sharoitida xususiy investitsiyalardan samarali foydalanishning ustuvor yo’nalishlari.
60. Investitsiya muhiti va unga ta’sir etuvchi omillar.
61. Investitsiya muhitini baholash usullari.
62. Investitsiya muhitida investitsion salohiyatni o’rni.
63. Investitsiya muhitini shakllantirishda huquqiy-me’yoriy tizim.
64. O’zbekiston Respublikasida qulay investitsiya muhitini muntazam ravishda yaxshilab borish vazifalari.
64. Kapital qurilish va kapital qo’yilmalar.
65. «Qurilish industriya»si tushunchasining mazmun-mohiyati
66. Mamlakat iqtisodiyoti uchun qurilish muddatini qisqartirishning ahamiyati.
67. Qurilishning uch bosqichi: tayyorgarlik bosqichi, qurilish bosqichi, qurilish mahsuloti realizatsiyasi.
68. Qurilish ishlab chiqarishining davomiyligi
69. Qurilishning tashkiliy shakllari.
70. Kapital qurilishda loyihalashtirish.
71. Kapital qurilishda tanlovni tashkil etish.
72. Kapital qurilishda tenderlar
73. Buyurtmachi va pudratchining huquq va majburiyatlari.
74. Qurilish-montaj ishlarining smeta qiymati tarkibi va tuzilishi.
75. Qurilishda narxni shakllantirish asoslari.
76. Qurilish obyektining shartnoma narxlari.
77. Kapital qo’yilmalar samaradorligini baholash.
78. Kapital qurilishda nazorat ishlarini olib borish.
79. Investitsiya dasturining mohiyati, ahamiyati
80. Investitsiya dasturi va uni shakllantirishning asosiy tamoyillari va ustuvor yo’nalishlari.
81. Investitsiya dasturining tarkibi va uni shakllantirish bosqichlari.
82. Investitsiya dasturlarining amalga oshirilishi monitoringi.
83. Investisiya loyihalari samaradorligini baholashning mohiyati va ahamiyati
84. Investisiya loyihalari samaradorligini baholash usullari
85. Investisiya loyihalarini baholashning oddiy va diskont usullari
86. Investisiya faoliyatini moliyalashtirish manbalari va ularning tarkibi
87. Investisiya faoliyatini moliyalashtirish usullari
88.Moliyaviy vositalarning mohiyati va ahamiyati.
89.Moliyaviy investitsiyalar (qimmatli qog’ozlar)ning turlari va xususiyatlari.
90. Investitsiya faoliyatini moliyalashtirishda qimmatli qog’ozlar bozorining o’rni va roli tahlili.
91. Moliyaviy investitsiyalar samaradorligini baholash.
92. Xo’jalik yurituvchi subyektlar investisiya faoliyatini kreditlashning obyektiv zaruriyati
93. Investisiya faoliyatida ipoteka krediti.
94. Investitsiya faoliyatida kreditni rasmiylashtirish tartibi
95. Korxonalarning kreditga layoqatliligi ko’rsatkichlari.
96. Investisiya faoliyatini kreditlashda foiz stavkasi siyosati
97. Lizingning iqtisodiy tabiati, mazmuni va mohiyati
98. Lizing turlari
99. Lizing munosabatlarini tashkil etish va amalga oshirish tartibi
100. Investisiyalarni loyihaviy moliyalashtirishning mazmuni va mohiyati
101. Loyihaviy moliyalashtirishning asosiy ishtirokchilari va ularning funksiyalari,
102. Loyihaviy moliyalashtirish turlari
103. Investitsiyalarni loyihaviy moliyalashtirishni tashkil etish
104. Investitsiya loyihalarini sindikatli kreditlash xususiyatlari
105. Innovatsiya va innovatsion faoliyat tushunchasi.
106. Innovatsiyalarga qaratilgan investisiyalar
107. Innovatsiya faoliyati – tadbirkorlik taraqqiyotini yuksaltirish omili sifatida
108. Nomoddiy aktivlar – investisiya obyekti sifatida
109. Erkin bozor va kuchli raqobat muhitida nomoddiy aktivlarni kengaytirish zaruriyati
110. Innovatsiya va innovatsion faoliyat tushunchasi.
111. Innovasiyalarga qaratilgan investisiyalar
112. Innovatsion faoliyati – tadbirkorlik taraqqiyotini yuksaltirish omili sifatida
113. Nomoddiy aktivlar–investisiya obyekti sifatida
114. Erkin bozor va kuchli raqobat muhitida nomoddiy aktivlarni kengaytirish zaruriyati
115. “Investitsiya risklari” tushunchasi, mazmun-mohiyati va xususiyatlari
116. Investitisya faoliyati bilan bog’liq risklar va ularning tasniflanishi.
117. Investitsiya risklarini aniqlash usullari
118. Investitsion risklarni boshqarish va ularning risk darajasini pasaytirish yo’llari
119. Xalqaro investitsiya va uning turlari
120. Xalqaro investitsiyalarning amal qilish tartibi
Yüklə 44,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə