Konformizm dostosowywanie własnego zachowania i myślenia do zachowania i myślenia „innych”Yüklə 445 b.
tarix02.10.2017
ölçüsü445 b.konformizm - dostosowywanie własnego zachowania i myślenia do zachowania i myślenia „innych” (jak np. grupy, społeczeństwa);

 • konformizm - dostosowywanie własnego zachowania i myślenia do zachowania i myślenia „innych” (jak np. grupy, społeczeństwa);

 • eksperyment przeprowadzony przez Solomona Asha w 1955 r. dotyczący konformizmu (normatywnego). Pytanie dotyczyło, czym są motywowane zachowania konformistyczne. Wykryto dwa motywy tych zachowań: pragnienie posiadania racji (konformizm informacyjny) i lęk (będący motywem konformizmu normatywnego);

 • dlaczego jesteśmy konformistyczni (zachowujemy się tak jak inni?)?:

  • naśladowanie (imitowanie) innych;
  • obawa kary (głównie ze względu na świadomość jej nieuchronności).
  • opinio communis - dążenie do akceptacji przez „innych” - dlaczego?:
   • gdyż jest to związane z naszą samooceną, budową i funkcjonowaniem naszej tożsamości społecznej;
   • a także związane jest z głęboką potrzebą „bycia z innymi” (argument socjo-biologiczny).


grupa społeczna niegdyś centralna kategoria socjologii, a obecnie zanika na rzecz takich pojęć, jak „tożsamość”, „zachowanie”, „działanie”, „interakcja”, „kapitał społeczny” itp.;

 • grupa społeczna niegdyś centralna kategoria socjologii, a obecnie zanika na rzecz takich pojęć, jak „tożsamość”, „zachowanie”, „działanie”, „interakcja”, „kapitał społeczny” itp.;

 • początkowo „grupa” była rozumiana poprzez pojęcie „społeczeństwa” (gdyż „trwa” dłużej od nas i posiada kulturę);

 • definicje „grupy społecznej”:

  • definicja Albiona W. Smalla (1854- 1926; założyciel pierwszej katedry socjologii na uniwersytecie w Chicago):
   • wszelki zbiór osób, który możemy ujmować jako całość ze względu na jakiekolwiek godne uwagi stosunki zachodzące pomiędzy jego członkami (1905).
  • definicja współczesna (Krzysztof Szmatka):
   • grupa społeczna to zbiorowość o wykrystalizowanych strukturach wewnętrznych, systemach wartości, trwałych komponentach świadomościowych i specyficznej kulturze.


dynamika „krystalizacji” zbiorowości - od „populacji” do „organizacji społecznej”:

 • dynamika „krystalizacji” zbiorowości - od „populacji” do „organizacji społecznej”:

   • populacja;
   • zbiór statystyczny;
   • kategoria socjologiczna;
   • kategoria społeczna;
   • grupa społeczna;
   • organizacja społeczna.
 • „grupa” a „zbiorowość” społeczna (mocne kryteria wyróżniające „grupę”):

  • świadomość odrębności;
  • samoidentyfikacja;
  • intensywność związków (interakcji) między członkami grupy.


liczebność (od diady/triady);

  • liczebność (od diady/triady);
  • trwałość (studenci, rodzina, naród);
  • sposób rekrutacji:
   • przypisane, przymusowe, otwarte (ekskluzywne i inkluzywne).
  • intensywność uczestnictwa (jedno- lub wielo-funkcyjne, „grupy żarłoczne”!);
  • rygoryzm i zakres kontroli (grupy /instytucje „totalne”);
  • korzyści z członkostwa:
   • grupy zadaniowe / instrumentalne i autoteliczne.
  • stopień zorganizowania grupy:
   • formalne i nieformalne.
grupa „własna” i „obca” („swój” i „obcy” – np. grupy etniczne, cudzoziemcy);

  • grupa „własna” i „obca” („swój” i „obcy” – np. grupy etniczne, cudzoziemcy);
 • dotyczy to identyfikacji z grupami, które pozostają dla nas grupami „istotnymi”:

  • identyfikacja, solidarność, lojalność (poczucie wspólnoty);
  • dystans, repulsja, wrogość („odrzucenie” grupy).
  • „grupy odniesienia”:
   • negatywne i pozytywne;
   • porównawcze;
   • normatywne.
  • poczucie „relatywnej deprywacji” (upośledzenia) i uprzywilejowania poprzez porównywanie swojego członkostwa w danej grupie z innymi grupami.


struktura socjometryczna (relacje między członkami grupy):

 • struktura socjometryczna (relacje między członkami grupy):

  • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych;
  • małe dystanse międzyludzkie;
  • podobieństwo postaw;
  • „gwiazdy socjometryczne”, „kliki”, „układy” itp.
 • struktura komunikowania:

  • przymus strukturalny;
  • główne kręgi komunikacyjne: „krąg”, „łańcuch”, „gwiazda”.
 • struktura przywództwa:

  • cechy przywództwa i motywacje;
  • typy przywództwa: autorytarny, demokratyczny, anarchiczny.


grupa „pierwotna” odznacza się „ścisłym zespoleniem jednostek poprzez stosunki osobiste i współpracę” – pięć (5) głównych cech: względna trwałość, bezpośrednie kontakty, mała liczebność, nie wyspecjalizowany charakter kontaktów, względna zażyłość uczestników;

 • grupa „pierwotna” odznacza się „ścisłym zespoleniem jednostek poprzez stosunki osobiste i współpracę” – pięć (5) głównych cech: względna trwałość, bezpośrednie kontakty, mała liczebność, nie wyspecjalizowany charakter kontaktów, względna zażyłość uczestników;

 • trzy typy: „rodzinna” (grupa oparta na stosunkach pokrewieństwa), „dziecięca grupa zabawowa” (grupa oparta na stosunkach przyjaźni – „grupa rówieśnicza”), „społeczność lokalna” (grupa oparta na stosunkach sąsiedzkich);

 • funkcje „grupy pierwotnej”:

  • zaspokajanie potrzeb psychospołecznych jednostki: bezpieczeństwa, uznania i przynależności;
  • grupa przekazuje wzory zachowań odnoszących się do pozycji i ról zarówno w grupie, jak i w otoczeniu zewnętrznym, uczy współdziałania z innymi członkami grupy;
  • funkcje grupy pierwotnej wobec społeczeństwa – pośredniczy między nim a jednostką - jednostka uczestniczy w życiu społecznym poprzez członkostwo w grupie pierwotnej.
  • grupa pierwotna i wtórna.


zamieszkuje wyodrębnione, niewielkie terytorium (jak np. parafia, wieś, osiedle), w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i poczucia przynależności do „miejsca”;

 • zamieszkuje wyodrębnione, niewielkie terytorium (jak np. parafia, wieś, osiedle), w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i poczucia przynależności do „miejsca”;

 • elementy społeczności lokalnej:

  • przestrzeń (terytorium);
  • zbiorowość zamieszkującą to właśnie terytorium (świadomość granic przestrzennych i społecznych);
  • intensywność społecznych interakcji w ramach tego terytorium;
  • wspólne więzi ludzi i instytucji w ramach tego terytorium;
  • poczucie przywiązania (sentyment) do „miejsca”.
 • znaczenie wzrostu świadomości lokalnej i regionalnej w Polsce (wyniki NSP 2011 – Ślązacy, Kaszubi, Kociewiacy…).pojęcie to odnosi się do takich zjawisk społecznych, jak reakcje tłumu, panika, histeria, moda, plotka itp., czyli do spontanicznych działań społecznych dużej liczby osób znajdujących się w „niejasnej” sytuacji;

 • pojęcie to odnosi się do takich zjawisk społecznych, jak reakcje tłumu, panika, histeria, moda, plotka itp., czyli do spontanicznych działań społecznych dużej liczby osób znajdujących się w „niejasnej” sytuacji;

 • cechy charakterystyczne „zachowań zbiorowych”:

  • są to spontaniczne, zmienne zachowania dużej liczby osób;
  • zazwyczaj są ograniczone (do miejsca, wydarzenia, szczególnej sytuacji itp.) i krótkotrwałe;
  • związana jest z nimi niepewna identyfikacja jednostek oraz „luźne” (swobodne) granice społeczne - uczestnicy zachowań zbiorowych nie muszą się ani znać, ani identyfikować ze sobą;
  • zachowanie te nie wytwarzają silnych własnych norm i kultury (charakteryzują je słabe - nowo wytworzone - normy społeczne),;
  • zachowania zbiorowe są bardziej spontaniczne i nieprzewidywalne niż zachowania w uporządkowanym kontekście społecznym.


tłum to czasowe i niezorganizowane zgromadzenie jednostek, które znajdują się w bezpośredniej bliskości fizycznej i mają wspólny obiekt zainteresowań;

 • tłum to czasowe i niezorganizowane zgromadzenie jednostek, które znajdują się w bezpośredniej bliskości fizycznej i mają wspólny obiekt zainteresowań;

 • rodzaje tłumu: przypadkowy, konwencjonalny, ekspresywny, aktywny, protestujący… .

 • teorie powstawania („dynamiki”) tłumu:

  • „zarażania się” (Gustaw Le Bon, 1895 r.) – anonimowość i napięcie emocjonalne prowadzą do zjawiska „umysłu zbiorowego”:
   • w tłumie emocje zbiorowe są łatwo i bezrefleksyjnie akceptowane, wzajemnie się wzmacniają i „podgrzewają”, koncentrując działanie tłumu na wspólnym celu.
  • konwergencji/„facylitacji” (tłum jest tworzony aktywność podobnych do siebie jednostek, gdyż w grupie anonimowych osób pewne zachowania stają się i wydają się łatwiejsze do wykonania);
  • „wyłaniania się” norm (normy wyłaniają się szybko i spontanicznie, nie są narzucane, równie szybko tracą one znaczenie społeczne).


od grup społecznych nie ma „ucieczki”:

  • od grup społecznych nie ma „ucieczki”:
   • odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy? to także odpowiedź o grupy, do których należymy (przerwanie „osamotnienia”).
  • „zakorzenienie” w społeczeństwie (nauka kultury/kultur) – wyznacza „moje” miejsce w społeczeństwie;
  • pewność i poczucie bezpieczeństwa (konformizm – świat pozostaje pod kontrolą);
  • atrakcyjność i prestiż (podwyższa samoocenę), rola porównania z innymi osobami /grupami (otoczeniem społecznym);
  • umożliwia realizację celów życiowych;
  • symboliczne „przedłużenie życia” (rola kultury, światopoglądu itp.).
 • grupa pozostaje także źródłem „cierpień”:

  • „ciemne siły” grupy (reakcja na porażkę i negatywną ocenę grupy), skutki sytuacji, gdy „moja” grupa wypada „słabo” (uprzedzenia wobec innych, poniżanie, niedopuszczanie „niesłusznych” informacji), akceptacja (identyfikacja) i krytycyzm wobec grupy.


przykład - Google (65 tys. pracowników), badanie efektywności (produktywności) zespołów w firmie (180 zespołów), wzrost znaczenia pracy zespołowej;

 • przykład - Google (65 tys. pracowników), badanie efektywności (produktywności) zespołów w firmie (180 zespołów), wzrost znaczenia pracy zespołowej;

 • skupienie się na układaniu „składu” zespołu (badanie 250 wskaźników), ale okazało się że charakterystyki i kompetencje poszczególnych osób mają drugorzędne znaczenie wobec tego, jak dane osoby się porozumiewają, jak sobie organizują pracę… większe znaczenie norm grupowych nad cechami indywidualnymi:

  • co jest ważniejsze skład zespołu czy „atmosfera” (która grupa jest lepsza – „zaprzyjaźnionych przeciętniaków” czy „zdystansowanych ekspertów”)?
 • co decyduje o sukcesie zespołu (jakie normy grupowe łączą „ponadprzeciętne” zespoły)?:

  • w dobrych zespołach zaobserwowano „równą dystrybucję w turach konwersacyjnych” (czyli każdy mógł się wypowiedzieć);
  • zwiększona empatia członków zespołu wobec siebie (oparcie na innych).
 • najważniejsze to nawiązanie więzi, a do tego jest niezbędny komfort psychiczny i poczucie pewności bycia w grupie. • kapitał, którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki temu mogą osiągać więcej korzyści-dwa ujęcia:

 • (1) Pierre Bourdieu - kapitał społeczny to „specyficzny zasób społeczny związany z jednostką”:

  • zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej znajomości i uznaniu – lub inaczej mówiąc z członkostwem w grupie – która dostarcza każdemu ze swych członków wsparcia w postaci kapitału posiadanego przez kolektyw, wiarygodności, która daje im dostęp do kredytu w najszerszym sensie tego słowa.
  • (2) James Coleman i Robert Putnam: kapitał społeczny oznacza ogół norm, sieci wzajemnego zaufania, lojalności, poziomych sieci zależności w danej grupie społecznej:
   • kapitał społeczny odnosi się tu do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa ułatwiając skoordynowane działania.


typy kapitałów społecznych (Robert Putnam):

 • typy kapitałów społecznych (Robert Putnam):

  • „wiążący” („spajający”, skierowany do „wewnątrz” grupy, kapitał wyłączający, ekskluzywny);
  • „pomostowy” („łączący”, skierowany na „zewnątrz” i otwarty na nowe więzi, kapitał włączający);
  • „brudny” kapitał społeczny (zbyt silne więzi kapitału wiążącego – np. mafia).
 • „smar” życia społecznego - źródła kapitału społecznego (wspólnotowego - pomostowego): zaufanie (redukuje ryzyko związane z działaniem innych osób), normy (m.in. norma wzajemności), działalność „wspólna” (w stowarzyszeniach, we współpracy z innymi itp.).

   • kapitał społeczny a demokracja („dobro wspólne”; udział w wyborach) i rozwój gospodarczy:
    • Robert Putnam, „Samotna gra w kręgle” (przykład malejącego kapitału społecznego w USA) – dyskusja;
    • Diagnoza Społeczna” (Janusz Czapiński) – rozwój Polski jako model molekularny (oparcie na prywatnym wysiłku) , obecne wyzwanie to potrzeba współdziałania.


kapitał społeczny a nowe technologie komunikacyjne;

  • kapitał społeczny a nowe technologie komunikacyjne;
  • „internetowe sieci społeczne” (czy nowe więzy społeczne?) – „użytkownicy Internetu” jako grupa społeczna:
   • osoby korzystające z Internetu wkraczają w sztuczną przestrzeń, w której uzyskują informacje i wysyłają wiadomości, mogą tworzyć jej części, itp.;
   • zaspokajają swoje potrzeby komunikacyjne i informacyjne, spożytkowują zasoby Internetu dla celów zawodowych, itp.;
   • dostrzegają i akceptują pewne wspólne wartości, takie jak „swoboda wypowiedzi” czy „tolerancja”, stosują się do pewnych ustaleń i przyjętych norm postępowania;
   • mają poczucie własnej odrębności przez nazywanie siebie "użytkownikami Internetu", "internautami”, "obywatelami sieci" (angielski termin netizens, od network citizens).
   • ruchy społeczne w erze Internetu.


rozumienie „grupy społecznej”, dynamika „grupy społecznej” (od „zbiorowości” do „grupy”);

 • rozumienie „grupy społecznej”, dynamika „grupy społecznej” (od „zbiorowości” do „grupy”);

 • obiektywne i subiektywne kryteria klasyfikacji grup społecznych, struktury „wewnątrzgrupowe”;

 • przykłady „ważnych” grup społecznych: grupa pierwotna i społeczność lokalna;

 • badania nad grupami społecznymi: naród (tożsamość), „lokalizm” („małe ojczyzny”) i regionalizm, kooperacja i rywalizacja (sytuacja kryzysu), grupy społeczne a sieci społeczne (zaufanie, kapitał społeczny);

 • zachowania zbiorowe („efemeryczne grupy społeczne”) - przykład „tłumu”;

 • siła i znaczenie grupy społecznej (przynależności) dla jednostki;

 • kapitał społeczny (rodzaje i typy): „klucz do dobrobytu i szczęścia społeczeństw leży w pozytywnych relacjach społecznych, w dobrej przestrzeni międzyludzkiej i gęstej przestrzeni moralnej” (Piotr Sztompka);

 • grupy społeczne a nowe technologie. • Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii (roz. VIII. Grupa społeczna);

 • Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002 (roz. 8 Od wielości jednostek do grupy społecznej i roz. 9. Odmiany grupy społecznej);

 • Jagoda Gandziarowska-Ziołecka, Joanna Średnicka, Karol Zyskowski, Kapitał społeczny i dobro wspólne, w: Anna Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə