Mavzu: Maktabgacha yoshdagi bolalarda sezgi a’zolarining yoshga xos xususiyatlariYüklə 48,5 Kb.
tarix08.07.2023
ölçüsü48,5 Kb.
#119419
Yulduz FIZALOGIYA

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari


direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash
va ularning malakasini oshirish instituti
Qaytatayyorlashkursi MTT tarbiyachilari yo’nalishi
50-gurux tinglovchisi Nishonova Yulduz O‘ktamjon qizining
Fiziologiya fanidan tayyorlagan
Mustaqil ishi

Mavzu: Maktabgacha yoshdagi bolalarda sezgi a’zolarining yoshga xos xususiyatlari
REJA:
1. Hid bilisha’zolari
2. Ko’rish a’zolari
3. Ta’m bilish a’zolari
4. Eshitish a’zolari
5.Taktil a’zolari

Axborotni qabul qilish va qayta ishlash analizatorlar, ya’ni sezgi organlari orqali amalga oshiriladi. Tashqi olamdagi ta’sir, nerv signallari holida bosh miyadagi nerv markazlariga yetkaziladi.Bu signallar bosh miyaning turli bo’limlarida qayta ishlanib, uning oliy bo’limida sezish, tasavvur qilish, anglash bilan yakunlanadi.


I.P.Pavlov har bir analizator bir-biriga bog’ilq bo’lgan uchta periferik, o’tkazuvchi va markaziy qismdan iborat ekanini birinchi bo’lib isbotladi. Reseptorlar analizatorlarning periferik qismi hisoblanadi, bular ma’lum ta’sirga javob beruvchi nerv uchlari bilan tugaydi.Retseptorlar tuzilishi, joylashishi, funksiyasiga ko’ra turli xil bo’ladi.Qo’zg’alishni retseptordan bosh miya katta yarimsharlariga o’tkazuvchi markazga intiluvchi neyronlar analizatorning o’tkazuvchi qismini tashkil etadi. Bosh miya katta yarimsharlarining ma’lum retseptorlardan ta’sirni qabul qiluvchi qismlari analizatorning markaziy qismini tashkil etadi. Analizatorning barcha qismlari bir butun holda ishlaydi.Qandaydir analizatorning bir qismi shikastlansa, uning funksiyasi buziladi.
Odamning mehnat faoliyatida analizatorlarning roli juda muhim.Agar bolaning turli organlaridan, turli sezgi a’zolaridan ta’sir kam borsa, bosh miya rivojlanishdan orqada qoladi.Tashqi olamdagi turli xil ta’sir avval retseptorlarda, so’ngra bosh miya bo’limlarida analiz qilinadi.Ta’sirning har tomonlama nozik analizi bosh miya katta yarimsharlarida amalga oshadi.

Taktil analizatorlari.


Sezgi a’zolariga tananing barcha sohasida joylashgan retseptorlar va muskullar, qon tomirlar devoridagi retseptorlar va boshqalar kiradi. Analizatorlarning miya po’stlog’idagi qismi shikastlansa yoki olib tashlansa, ta’sir murakkab analiz va sintez qilinmaydi. Masalan, miya po’stlog’idagi eshitish analizatorlari joylashgan chekka qismi olib tashlansa, ta’sirning nozik tabaqalanishi yo’qoladi.
Asab tizimining faoliyati uchun tashqi mo’hit omillari va boshqa ta’sirotchilar doimiy ravishda butun organizmga ta’sir qilib turishi kerak. Ko’pgina sezgi organlarining shikastlanishi natijasida ta’sirning ularorqali bosh miyagayetarlikelmasligitufayliodamaktivfaoliyatiniyo’qotadi, doimouxlaydi, bundayodmanisaqlanib qolgan sezgi organlariga ta’sir etish bilangina uyg’otish mumkin.Tekshirishlardan ma’lum bo’lishicha, sensor ta’sirotning yo’qolishi diqqatni to’plash, mantiqiy fikrlash, aqliy mehnat qilish xususiyatlariga salbiy ta’sir etadi. Sezgi a’zolari orqali ta’sirni tashqi muhitdan, ichki organlardan retseptorlar bo’ylab qabul qilinishi tufayli organizmning tashqi va ichki muhiti haqidagi ma’lumotlar bosh miyaga yetib boradi.
Axborotning retseptorlardan bosh miyaga borishi natijasida organizm o’z-o’zini boshqaradi.Masalan, qonning tarkibi o’zgarsa, shunga yarasha qon tomirlar devorida qo’zg’alish, tormozlanish vujudga keladi.
Organizmning sensor tizimlari yoki analizatorlariga ko’rish, eshitish, vestibulyar apparat, ta’m bilish, hidlash, teri va ichki organlarda sodir bo’ladigan o’zgarishlarni qabul qiladigan interoretseptorlar yoki visseral sensor tizimlar kiradi.

Ta’m bilish analizatori


Og’iz bo’shlig’i shilliq qavatining epiteliyasida yumaloq yoki oval shaklidagi ta’m bilish piyozchalari joylashgan. Har bir piyozchada 2-6 ta ta’m bilish hujayralari bo’ladi. Katta odamda piyozchalarning umumiy soni 9 mingtagacha yetadi.Ular tilning shilliq qavatidagi so’rg’ichlarda joylashgan. Tilning uchida 150-200 ta zamburug’simon ta’m bilish piyozchalari, asosida esa bargsimon piyozchalar bor. Bundantashqari, ta’mbilishpiyozchalariyumshoqtanglayyuzasida, yutqinningorqadevoridavahiqildoqustidajudasiyrakjoylashgan. Harbirta’mbilish piyozchalaridagi 2-3 ta nerv
tolalaridan markazga intiluvchi impulslar o’tadi.
Tilda shirin, achchiq, nordon va sho’rni sezuvchi ta’m bilish retseptorlari joylashgan. Shiringa tilning uchi, achiqqa asosi, nordonga ikki yon qismi, sho’rga esa tilning uchi va asosi sezgir bo’ladi. Moddalarning ta’mi ular suvda yoki so’lakda erigan holda qabul qilinganda yaxshi seziladi. Nordon reflektor ravishda yurak qisqarishini tezlatadi, qon tomirlar devorini toraytiradi, teri haroratini pasaytiradi. Shirinlik tomirlarni reflektor ravishda kengaytiradi, oyoq qon tomirlarining qonga to’lishini yaxshilaydi, miyaning ichki bosimini kamaytiradi va tana haroratini oshiradi. Yangi tug’ilgan bola hayotining birinchi soati va birinchi kunidagi nordon, achchiq, sho’r va shirin ta’sirga javob reaksiyasi ta’sirlovchining tabiatiga mos kelmaydi. 8-10 kundan boshlab shirinlikka adekvat reaksiya paydo bo’la boshlaydi.
Bir yoshdan to 6 yoshgacha ta’m bilish reseptorlarining sezuvchanligi ortib boradi. Maktab yoshidagi bolalarning ta’m bilishi katta odamlarning ta’m bilishidan uncha farq qilmaydi. Keksalarda ta’m bilish sezgisi kamayadi.
Hid bilish analizatori
Odam turli moddalarning hidini burunni yuqori chig’anoqlarining o’rta qismi va burun to’sig’ining shilliq pardasidagi maxsus retseptorlar orqali sezadi. Hid bilish hujayralari joylashgan shilliq pardaning yuzasi 5 sm2 keladi.Hid bilish hujayralarining o’siqlari hidlash nervini hosil qiladi.Moddaning zarrachalari hidlash nervini hosil qiladi. Moddaning zarrachalari hidlash sohasining shilliq pardasiga tushib, hid bilish hujayralariga ta’sir etishi natijasida hid sezgisi vujudga keladi.
Hid bilish tufayli odam va hayvonlar turli gazlarni va ovqatning hidini sezadi. Hid sezgisi nihoyatda o’tkir va nozik. Modda havoda juda oz tarqalgan bo’lsa ham odam uning hidini sezadi.1 litr havoda 1:1000000 g nisbatda efir bo’lganda ham odam uning hidini biladi.Hidlash organi ayniqsa vodorod sulfid gazi hidiga nihoyatda sezgir bo’ladi. Ba’zi bir hayvonlarda hid bilish sezgisi juda ham nozik bo’ladi. Ba’zi iskovich itlar nihoyatda kuchsiz hidni ham sezadi.
Yangi tug’ilgan bola binafsha, valeriana, anis va boshqa nohush hidlarga nisbatan yuz mimikasini o’zgartirish, nafas olish va puls o’zgarishi bilan javob beradi. Kuchli hid ta’sir ettirilganda u chuqur va tez-tez nafas oladi hamda tomir urishi o’zgaradi. Bola 4 oylik bo’lganidan boshlab turli hidlarni to’liqroq ajratadi.Bog’cha yoshidagi bolalarda hidlash retseptori rivojlanishda davom etadi.
Ko’rish analizatori
Ko’rish analizatori tashqi dunyodagi narsalarning hajmi, rangi, shakli, masofasi haqida tasavvur hosil qilishga yordam beradi.Mehnat faoliyatida ko’rish analizatori juda muhim rol o’ynaydi.

Ko’zning bevosita ta’sirlovchisi yorug’lik, binobarin, yorug’lik ko’z retseptorlariga ta’sir etib, ko’rish sezgisini hosil qiladi. Ko’rish organik 10-12 yoshgacha morfologik va funksional jihatdan rivojlana boradi.


Ko’zning tuzilishi. Ko’z soqqa va uni o’rab turgan yordamchi apparatdan tashkil topgan. Ko’z soqqasi yumaloq bo’lib, ko’z kosasi chuqurchasida joylashgan. Uning devori uch qavatdan: tashqi- oqsil parda (sklera), o’rta- tomirli parda va ichki –to’r pardadan iborat. Oqsil qavat (sklera) ning rangi oq bo’lib, bir qismi qovoqlar ostidan ko’rinib turadi. Skleraning orqa tomonidagi qismi teshik bo’lib, ko’rish nervi shu teshikdan o’tadi. Skleraning oldingi qismi tiniq, qavariqroq bo’lib, shox pardani hosil qiladi.Tashqi yoki sklera qavatning 1/5 qismi muguz pardaga, 4/5 qismi orqa oqsil pardaga to’g’ri keladi. Shox pardada qon tomirlar bo’lmaydi.
O’rta –tomirli pardada qon tomirlar va pigment ko’p. Turli kishilarda pigment miqdori har xil bo’ladi. Ba’zi odamlardla ko’zning o’rta pardasi pigmentsiz bo’lib, qon tomirlar ko’rinib turadi.Shuning uchun ko’zi qizg’ish bo’ladi. Tomirli parda oldingi – rangdor parda, o’rta – kipriksimon tana va orqa – xususiy tomirli qismga bo’linadi. Rangdor pardalar ikki xil: radial va halqasimon shakldagi silliq muskullar joylashgan bo’lib, halqasimon muskullar qisqarganda esa qorachiq kengayadi. Rangdor pardaning o’rtasi teshik bo’lib, u qorachiq deb ataladi.Kipriksimon tana tomirli pardaning qalin tortgan o’rta qismini egallab turadi.Kipriksimon tananing ichki qismida silliq muskul tolalardan iborat kipriksimon muskullar bo’ladi. Kipriksimon muskullar, kipriksmion boylamlar yordamida gavharning pay va xaltachasiga birikadi.
Ko’z soqqasining ichki pardasi, ya’ni to’r parda murakkab tuzilgan bo’lib, rivojlanishiga ko’ra ko’rish nervi bilan bir butun hisoblanadi. To’r parda ko’zning butun bo’shlig’ini qoplab turadi.Turli ta’sirni qabul qiluvchi 130 mln.ta tayoqcha va 7 mln. kolbacha shaklidagi hujayralar to’r pardaning retseptorlari hisoblanadi. Ko’z soqqasining yadrosi suyuq, gavhar va shishasimon tanadan iborat. Rangdor pardaning orqasida yasmiq shaklidagi, juda tiniq, ikki tomoni qavariq linza- gavhar joylashgan.Gavharning orqa tomoni oldingi tomonga qaragandaqavariqroq bo’ladi.Gavhar yarim suyuq bo’lib, yupqa tiniq kapsula ichida joylashgan.Gavharda qon tomirlari bo’lmaydi.Uni ko’z kameralarini to’ldirib turadigan maxsus suyuqik oziqlantiradi.Shox parda bilan rangdor pardaning o’rtasida kichkina bo’shliq bo’lib, u ko’zning oldingi kamerasi deyiladi.Rangdor parda bilan gavhar o’rtasida ham bo’shliq bo’lib, u ko’zning orqadagi kamerasi deyiladi.
Har bir ko’rish nervida 1 mln.ga yaqin nerv tolalari bor.To’r pardada ko’rish nervining kirish joyi – ko’r dog’ va narsalarni yaxshiroq ko’radigan sariq dog’ bor, dog’ning o’rtasida chuqurcha bo’lib, u markaziy chuqurcha deyiladi. Ko’zning ayrim qismlari: shox parda, gavhar, shishasimon qism o’zidan o’tadigan yorug’lik nurlarini sindiradi. Ko’zga yorug’lik nurlari ta’sir etganda rodopsin va iodopsin parchalanib, ximiyaviy reaksiya sodir bo’ladi. Ko’zning nur sindiruvchi qismlariga shox parda, suvsimon suyuqlik, ko’zning oldingi kamerasi, gavhar va shishasimon tana kiradi. Ko’zning sindirish kuchi ko’proq shox parda va gavharning nur sindirishiga bog’liq bo’ladi. Nur sindirish dioptriy bilan o’lchanadi.Bir dioptriy deganda, fokus oralig’i 1 m bo’lgan linzaning nur sindirish kuchi tushuniladi.Agar nur sindirish kuchi oshsa, fokus oralig’iqisqaradi.
Parallel yorug’lik nurlari shox parda va gavharda singandan so’ng, markaziy chuqurlikning bir nuqtasida to’planadi va markaziy chuqurchada narsaning fokusi hosil bo’ladi. Shox parda, gavhar orqali sariq dog’ markaziga o’tgan chiziq ko’rish o’qi deb ataladi.
Narsalar tasviri to’r pardaga kichkina va teskari bo’lib tushadi. Narsa ko’zdan qancha narida tursa, to’r pardadagi tasvir shuncha kichik bo’ladi va aksincha, narsa ko’zga yaqin tursa, to’r pardadagi tasvir shuncha katta bo’ladi.
Ko’z akkomodasiyasi (ko’zning moslashishi) turlicha uzoqda turgan narsalarni aniq ajratish qobiliyatidir.Ko’z akkomodasiyasi ko’z soqqasini harakatga keltiruvchi nervning parasimpatik tolalari bilan ta’minlanmagan, kipriksimon muskullarning reflektor qisqarishi natijasida gavhar elastikligi o’zgarishidan vujudga keladi. Muskullar qisqarganda, kipriksimon bog’lamlar tonusi oshib, gavharning bo’rtiqligi ortadi va nur sindirish kuchi ko’payadi. Narsa ko’zga juda yaqinlashtirilganda kipriksimon muskullar shu xilda qisqaradi. Kipriksimon muskullar bo’shashganda kipriksimon bog’lamlar tortiladi va gavharning egriligi, nur sindirish kuchi kamayadi. Uzoqdagi narsaga qaraganda shunday bo’ladi.Narsa ko’zdan 65 sm uzoqda bo’lganda kipriksimon muskullar qisqaradi.Odam yaqindagi narsalarga qaraganda gavhar qavariqroq, uzoqdagi narsalarga qaraganda esa yassiroq bo’ladi.
Yaqindan va uzoqdan ko’rish. Yaqindan va uzoqdan ko’rish tug’ma bo’lishi, shuningdek, hayotda orttirilgan bo’lishi mumkin. Yaqindan ko’radigan kishilarda parallel nurlar markaziy chuqurchaning oldingi tomonida to’planadi, akkomodasiya natijasida kipriksimon muskullar doim tarang turadi.Yaqindan ko’radigan odamlarda, tarqalgan yorug’lik nurlari ko’zning markaziy chuqurchasiga tushadi. Shuning uchun ham narsalarning tasviri aniq ko’rinmaydi.Uzoqdan ko’rishda ko’zining uzun o’qi kalta bo’lib qoladi va yorug’lik nurlari to’r parda orqasida to’planadi. Asosiy fokus pardaning orqasiga to’g’ri kelganidan narsa tasviri ravshan bo’lmaydi.
Ranglarni sezish.Ko’rinadigan narsalarning hammasi rangli bo’ladi.Narsalarning turli uzunlikdagi yorug’lik to’lqinlarini yutishiga yoki aks ettirishiga qarab, rangini sezamiz. Spektrda 8 xil rang bo’lib, ular orasida oraliq ranglar juda ko’p. Bizning ko’zimiz 200 ga yaqin oraliq ranglarni ajratadi. Spektrdagi barcha to’lqinlarning aks etishi oq rang sezgisini keltirib chiqaradi, narsa hamma ranglarni yutganda esa qora bo’lib ko’rinadi. Kolbachalar to’r pardaning rang sezuvchi hujayralari hisoblanadi. Tayoqchalar narsaning rangini sezmaydi. Shuning uchun ham kechasi hamma narsa bir xilda kul rang bo’lib ko’rinadi. Ba’zi odamlar ranglarni ajrata olmaydi. Bu kasallikni birinchi marta Dalton aniqlagani uchun uning nomi bilan daltonizm deb ham ataladi.
Ikkala ko’z bilan ko’rish.Ikkala ko’z bilan ko’rganda ko’z charchamaydi, chunki narsaning turli nuqtalari bir guruh retseptorlar yordamida ko’rinadi, shu vaqtda biokimyoviy reaksiya qaytadan asli holiga keladi.Narsalarni ikkala ko’z bilan ko’rganda, bitta ko’z bilan ko’rgandagiga qaraganda ko’rish maydoniga nisbatan keng bo’ladi. Ikkala ko’z bilan ko’rishda
ko’z o’tkirligi oshadi, chunki narsaning tasviri har bir ko’zning to’r pardasiga tushadi.Ko’zning ko’rish o’tkirligini o’lchash uchun maxsus Golovin jadvalidan foydalaniladi.
Ko’rish analizatorlarining yoshga bog’liq xususiyatlari.Bolalarning ko’zi tuzilishiga ko’ra katta odamning ko’zidan farq qiladi. Ularning ko’z kosasi chuqurligi va ko’z soqqasi katta yoshli odamlarnikiga qaraganda kattaroq bo’ladi. Ko’z soqqasi bola hayotining birinchi yilida birmuncha tez o’sadi.Yangi tug’ilgan bolaning ko’zi qisqa vaqt ochilib, keyin yumilib oladi.Qovoqlaribirinchioydanboshlabuyg’unharakatqilaboshlaydi. 2 oylikdanko’zsoqqasiturlinarsalargavayorug’likkanisbatanharakatlanadi. Ko’zninguyg’unharakatiasosanmashqqilishtufayli 6 oylikdanyokibiryoshdanboshlanadi.Ko’rishanalizatoriningavvalperiferik, so’ngra markaziy qismi rivojlanadi.
Yangi tug’ilgan bolada ko’rish nervining tolalari kam tabaqalashgan bo’ladi. Bu nervning miyelinlashuvi bola 1-1,5 yashar bo’lguncha davom etadi. Yangi tug’ilgan bola ko’zining nur sindrish qobiliyati katta kishilarnikidan farq qiladi. Ko’pincha bog’cha va maktab yoshidagi bolalarda ko’zning gavhari nihoyatda elastik bo’lganidan akkomodasiya xususiyati asta-sekin rivojlanib boradi. Yosh ortishi bilan gavharning elastikligi kamayib boradi.
Yaqindan va uzoqdan yaxshi ko’rmaslik har xil sabablarga bog’liq bo’ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda uzoqdan ko’rish uchraydi.Odatda, maktab yoshidagi bolalarda yaqindan ko’rish uchraydi. Yaqindan ko’rish yotib o’qish yoki juda egilib o’qish tufayli kelib chiqadi, chunki doim yotib o’qiganda, egilganda ko’zga qon to’lishi ortadi, bosimi ko’tariladi, natijada ko’z soqqasi kattalashadi va fokus oralig’i o’zgaradi. Yorug’lik yetarli bo’lmaganda ham kipriksimon muskullar uzoq vaqt davomida qisqarib turadi va gavharning nur sindirish xossasi ortadi. Partalar, sinf doskasi, ish joyi yetarli darajada yoritilmaganda esa o’quvchilar yaqindan ko’radigan bo’lib qoladi. Ishlab chiqarishda mayda detallarni uzoq muddat qayta ishlash, mayda harflarni terish kipriksimon muskullarni qattiq charchatadi va yaqindan ko’rishga sabab bo’ladi.
АДАБИЁТЛАР
1. МактабгачатарбияНизоми.
2. Ўзбекистондамактабгачатарбияконцепсияси. Т.,1992
3. А.Н.Нормуродов. Жисмонийтарбия. Т. «Ўзбекистон» 1998
4. Д.Ж.Шарипова, Л.М.Семенова. Кичкинтойларнигигиениктарбиялаш. Т. Ўšитувчи 1997
5. А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаева. «Мактабгачатарбияёшидагиболаларнижисмонийтарбиялашназариясиваметодикаси.
Т. Ўšитувчи 1988.
6. А.Š.Атоев «Фарзандингизбаркамолбўлсин»
Т., «Ибн Сино» 1990
7. Ќ.Ќамидов «Авесто» файзлари. Т.,2001
8. Ж.Туленов, З.Ђофуров Фалсафа. Т.,1997
9. Л.С.Клемешева, М.С.Эргашев. Ёшгаоид физиология. Т.,1991
10. Э.Ђозиев. Психология. Т.,1994
Yüklə 48,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə