Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollarYüklə 34,83 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü34,83 Kb.
#41610


1

Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar 

yaradılması... A) modifikasiyadır B)  transformasiyadır C)  

transkripsiyadır D) transplantasiyadır E)  aqrosenologiyadır

2

Təbii sahələrin yerində tarlalar, su anbarları və seliteb sahələr yaradılması... A) aqrosenozdur B)  fitosenozdur C)  

transformasiyadır D) modifikasiyadır E)  hidrosenologiyadır

3

İnsanın əsas fəaliyyət meydanı aşağıdakılardan hansılardır? A) Aqroekosistemlər və fitosistemlər B)  Hidroekosistemlər 

və aqroekosistemlər  C) Monoekosistemlər və 

urbanoekosistemlər D) Poliekosistemlər və 

monoekosistemlər E) Aqroekosistemlər və 

urbanoekosistemlər

4

Qida zəncirində l-ci trofik səviyyədə duranlar necə adlanır? A)  Ət yeyənlər B)  Ot yeyənlər C)  Produsentlər D)  

Konsumentlər E)  Produsentlər və konsumentlər 

5

Qida zəncirində 2-ci_ya sonrakı trofik səviyyədə duranlar necə adlanır? A) Konsumentlər B) Produsentlər C) 

Avtotroflar D) Hidrofoblar E) Dendrobiontlar 

6

Biosenozların qida zəncirində trofik səviyyələrin düzgün qeyd olunduğu sıranı göstərin. 1.  Avtotroflar 2.  Bitkiyeyən 

formalarla qidalanan ətyeyənlər 3. Digər ətyeyənlərlə 

qidalanan konsumentlər 4. Bitkiyeyən konsumentlər A) 2 4 

3 1 B)  4 1 2 3 C)  1 3 2 4 D)  3 4 12 E)  1 4 2 3 

7

Əgər produsentin kaloriliyi 200 couldursa fitofaq tərəfindən tam yeyildikdə fitofaqın bədənində neçə kalori qalar? A) 

300 С B) 350 С С) 200 С D) 280 С Е) 1000 С 

8

Əgər produsentin kaloriliyi 3000 couldursa otyeyan heyvanla qidalanan yirticinın bədənində neçə kalori qalar? 

A) 50 С B) 60 С C) 1000 С D) 30 С Е) 300 С 

9

Otyeyən heyvanı yemiş yırtıcı başqa yırtıcı tərəfindan yeyilərsə onun payına bitki qidasının kaloriliyindən neçə 

coul düşər (Produsentin kaloriliyi 1000 couldur)? A) 10 B) 

5 C) 3 D) 2  E) 1 

10

Vahid zaman ərzində konsument tərəfindən yaradılan üzvi kütlə artımı qruplaşmasının... A) Ilkin məhsulu adlanır B) 

Üçüncü məhsulu adlanır C) İkinci məhsulu adlanır D) İtki 

faizi adlanır E) Gözlənilən məhsulu adlanır 

11

Ekoloji piramidanın 3 əsas tipi hansılardır? A) Say piramidasi, yırtıcı piramidası, şikar piramidası B) Yıgım 

piramidası, kəmiyyət piramidası, faiz piramidası C) İtki 

piramidası, məhsul piramidası, yırtıcı piramidası D) Say 

piramidası, biokütlə piramidası, məhsul piramidası E) 

Enerji piramidası, faiz piramidası, itki piramidası12

Tükənən təbii ehtiyatlar aşagıdakı qruplara bölünür: 1. 

Yenidən bərpa edilməyən faydalı qazıntılar 2. Bərpa edilən 

təbii sərvətlər 3. Qismən bərра edilən təbii sərvətlər 4. 

Вərра edilən faydalı qazıntılar 5.Öz-özünə bərра olunan 

faydalı qazıntılar A) 1 4 5 B) 2 3 4 C)  1 2 3 D)  1 3 5 E) 2 3 

13

Faktorlar tərkib hissəsinə görə hansı qruplara ayrılır? A) Edafik, biotik, kimyəvi B) Fiziki, abiotik, antropogen C) 

Kimyəvi, fiziki, biotik D) Antropogen, edafik, kimyəvi E)  

Abiotik, biotik, antropogen 

14

Abiotik faktorlar aşağıdakı qruplara bölünür: A) Fiziki, bioloji, kimyəvi B) Cografi, kimyəvi, energetik C) Fiziki, 

kimyəvi, edafik D) Antropoloji, fizioloji, mexaniki E)  

Fizioloji, cografi, fiziki 

15

Biotik faktorların əmələ gəlməsi hansı əsas səbəblərdən yaranir? A) Qida əlaqəsi, sahə əlaqəsi, reproduktiv əlaqə B) 

Kimyəvi, fiziki və bioloji əlaqələr C) Mexaniki, fizioloji və 

astronomik əlaqələr D) Qida, kimyəvi, fiziki əlaqələq E) 

Qida, sahə, mexaniki, kimyəvi əlaqələr 

16

Antropogen faktorlar aşağıdakı qruplara ayrılır: 1) İnsanın digər canlılara birbaşa təsiri 2)İnsanın digər canlılara onların 

yaşama şəraitini dəyişdirməklə etdiyi təsir 3) Digər 

canlıların insana birbasa təsiri 4) Digər canliların insana 

dolayı etdiyi təsir 5) İnsan heç bir canlıya təsir etmir A) 2 5 

B) 1 2 C) 1 3 D) 2 4 E) 4 5 

17

Canlıların təbii yaşama şəraitinin antropogen "təkamülü" hansı əsas mərhələləri keçirir? A) Transkripsiya, 

transformasiya B)  Mutasiya, modifikasiya C)  

Modifikasiya, transkripsiya D) Transformasiya, mutasiya E)  

Modifikasiya, transformasiya 

18

Orqanizmin ətraf mühitdən tələbləri hansı şərtlərlə ölçülür? A) Minimal və maksimal ekoloji tələb B)  Fiziki və kimyəvi 

ekoloji tələb C) Cografi və fiziki ekoloji tələb D) Minimal 

və bioloji tələb E) Maksimal kimyəvi tələb

19

Bitkilərin məhsuldarlığı və onun stabilliyi torpaqda bol olan qida maddələrindən yox, minimal miqdarda olan qida 

maddələrindan asılıdır. Bu hansı qanundur? A) 

Məhsuldarlıq qanunu B)  J.Libix qanunu C) Maksimal tələb 

qanunu D) Belə bir qanun yoxdur E)  B.Şelford qanunu

20

“Bitkiyə lazım olan bir maddə catışmayan torpaqda digər maddələrin bolluğu faydasızdır” ifadəsi hansı qanuna 

uyğundur? A) B.Şelford qanunu B) V.İ.Vernadski qanunu 

C) Minimal tələb qanunu D) J.B.Lamark qanunu E)  

Maksimal tələb qanunu
21

Arealı geniş olan növlər... A) Ancaq bir faktora qarşı 

dözümlü olurlar B) Çoxala bilmirlər və zəif olurlar C)  

Xəstə olur və çoxalmırlar D) Zəif inkişaf edir və dözümsüz 

olurlar E) Bir neçə faktora qarşi dözümlü olurlar

22

Yarımsəhra, göl və çəmənliklərin yerində biçənəklərin yaradılması həmin sahələrin... A) Transkripsiyasıdır B) 

Evtrofikasiyasıdır C) Fitomeleorasiyasıdır D) 

Modifikasiyasıdır E) Meliorasiyasıdır

23

Modifikasiya olunmuş sahələrin yerində tarla və üzümlük salınması təbii yaşama şəraitinin tamam... A) 

Modifikasiyasıdır B) Termofizikasıdır C) 

Transformasiyasıdır D) Fitomelerasiyasıdır E) 

Aqromelerasiyasıdır 

24

Modifikasiya olunmuş sahələrin yerində kənd, şəhər salınması təbii yaşama şəraitinin tamam... A) 

Urbanizasiyasıdır B) Sənayeləşməsıdır C) 

Transformasiyasıdır D) Reutilizasiyasıdır E) 

Modifikasiyasıdır 

25

Populyasiyanın əsas tipləri hansılardır? 1) Təcrid olunmus 2) Ekoloji 3) Birləşmiş 4) Cografi 5) Bioloji 6) Riyazi 7) 

Etoloji A) 1 4 5 B) 4 2 7 C) 3 2 6 D) 5 1 4 E) 2 3 5

26

Populyasiyanın bütövlükdə xarakterizə edən əlamətlər hansılardır? 1) sıxlıgı 2) qida rejimi 3)çoxalma forması 4) 

artımı 5) ölüm faizi 6) nəsil qayğısı 7) paylanma qaydası A) 

2 4 6 7 B)  1 4 5 7 C) 1 3 2 5 D) 4 2 6 1 E) 3 6 2 4 

27

Populyasiyanın sayının vaxta görə dəyişməsi necə adlanır? A) Yaşam forması B) Həyat forması C) Həyat dalğası D) 

Ömür yolu E) Ölüm faizi 

28

Populyasiyanın biokütləsi nədən asılıdır? A) Ərazidəki qidanın miqdarından B) Populyasiyanın sayından C) Dişi 

fərdlərin sayından D) Növlərarası əlaqədən E) Cografi 

zonadan 

29

Biosenozdakı canlılardan bir növü başqasını yeyir, yaxud bir növün yaratdığı məhsuldan başqası istifadə edib yaşayır. 

Bu hansı əlaqədir? A) Fizioloji B)  Bioloji C)  Topik D) 

Trofik E)  Forik

30

Hansı əlaqə növlər arasında kəskin, növdaxilində isə nisbətən güzəştli olur? A) Fizioloji B) Fiziki C) Qidaya görə 

D) Əraziyə görə E) Reproduktiv əlaqə 

31

Hansı əlaqə növlər arasında güzəştli (zəif), növ daxilində isə kəskin olur? A) Saha əlaqəsi B) Fiziki əlaqə C) Qida əlaqəsi 

D) Reproduktiv əlaqə E) Bioloji əlaqə 
32

Verilmiş sərvətlərdən hansılar bərpa olunmayandır? A) 

Bitki və heyvanat aləmi B) Тоrpaq məhsuldarlığı C) Daş 

kömür, neft, nəsli kəsilmiş bitkilər və heyvanlar D) Texniki 

bitkilər E) Külək enerjisi

33

Yalnız tükənməyən sərvətlərin verildiyi sıranı göstərin: A) Əlvən metallar, neft, das kömür B) Günəş və külək enerjisi

quşlar C) Mineral sular, su enerjisi D) Təbii otlaqlar, fauna, 

yağıntılar E) Günəş və külək enerjisi, yer qatlarının enerjisi

34

Ekologiyanın inkişafının üçüncü dövrü hansıdır? A) 1650-1750 B) 1600-1700 C) 1800-1900 D) 1950-2013 E) 1800-

2001


35

İnkişafının hansı dövründə ekologiya kompleks elmə 

çevrilmişdir? A) 6-cı B) 1-ci C) 4-cü D) 7-ci E) 3-cü

36

Reymersə görə ekoloji elmlər neçə yerə bölünür? A) fundamental, tətbiqi B) təbii, sosial C) fəlsəfi, sosial D) 

fundamental, sosial E) tətbiqi, humanitar

37

Antik dövrün hansı alim və filosofu mühit amillərinin insan sağlamlığına təsiri haqqında fikir söyləmişdir? A) Aristotel 

B) Teofrast C) Hipokrat D) Böyük Pliniy E) Sokrat

38

Azərbaycanda ilk dəfə ekologiya sahəsində tədqiqat işləri aparan alim kimdir? A) H.Əliyev B) Q.Mustafayev C) 

B.Budaqov D) H.Zərdabi E) N.Sadıqova

39

Ətraf mühitdən canlılara təsir edən cansız faktorlar necə adlanır? A) Biotik B) Mexaniki C) Kimyəvi D) Abiotik E) 

Antropogen

40

Ətraf mühitdən canlıya təsir edən digər canlılar hansı faktorlara aiddir? A) Fiziki B) Kimyəvi C) Mexaniki D) 

Abiotik E) Biotik

41

İnsanın başqa canlılara təsiri hansı faktora aiddir? A) Abiotik B) Fiziki C) Kimyəvi D) Antropogen E) Mexaniki

42

«Dözümlülük» qanununu kim kəşf etmişdir? A) V.Kommoner B) Ç.Darvin C) V.Şelford D) N.İ.Vavilov E) 

L.Libix


43

Bitkilərin məhsuldarlığı və onun stabilliyi torpaqda bol olan 

qida maddələrindən yox, minimal miqdarda olan 

maddələrdən asılıdır. Bu qanunu kim kəşf etmişdir? A) 

N.İ.Vavilov B) V.Şelford C) V.Kommoner D) L.Libix E) 

Ç.Darvin


44

Müəyyən yerdə hər hansı canlının lənc inkişaf etməsinə 

səbəb ətraf mühit faktorlarının təkcə çatışmazlığı deyil, həm 

də artıqlığıdır. Bu qanunu kim kəşf etmişdir? A) L.Libix B) 

Ç.Darvin C) V.Kommoner D) V.Şelford E) N.İ.Vavilov45

Canlının temperatura dözümlülük həddinin məhdud 

olduğunu göstərin. A) Stenobat B) Evritem C) Evriqal D) 

Stenoqal E) Stenoterm

46

Canlının duzluluğa dözümlülük həddinin məhdud olduğunu göstərin. A) Stenoqal B) Stenotop C) Evritop D) Evrifaq E) 

Stenoterm

47

Canlının yem xarakterinin məhdudluğunu göstərin. A) Stenotop B) Stenofaq C) Evritop D) Evriqal E) Evribat

48

Canlının faktorların cəminə dözümlülük həddinin məhdud olduğunu göstərin. A) Stenobiont B) Stenoykiya C) 

Evribiont D) Evritop E) Evribiont

49

Canlının oksigenə dözümlülük həddinin məhdud olduğunu göstərin. A) Stenoqal B) Stenoksibiont C) Evribat D) 

Stenofaq E) Evritop

50

Canlının temperatura dözümlülük həddinin məhdud olduğunu göstərin. A) Evribat B) Stenobat C) Evriterm D) 

Stenoterm E) EvriqalYüklə 34,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə