2-ma’ruza O‘zbek tilshunosligida matnYüklə 139 Kb.
səhifə1/4
tarix03.08.2023
ölçüsü139 Kb.
#120279
  1   2   3   4
2-ma\'ruza


2-ma’ruza
O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MATN tadqiqi


Tayanch so‘z va iboralar: matn, matnshunoslik, kogerent, pragmatika, mikromatn, makromatn, ilmiy matn, badiiy matn, kommunikativ nutqiy butunlik, nutq generasiyasi, matn kogeziyasi, matn retrospeksiyasi.

Reja:
1.0‘zbek tilshunosligiga matn nazariyasining olib kirilishi. 2.N.M.Turniyozov, A.Mamajonov, E.Qilichevlarning bu boradagi qarashlari. 3.M.Hakimov,M.Yo’ldoshev, S.Boymirzayeva, D.Xudoyberganovalarning matn muammosiga bag‘ishlangan tadqiqotlari.
Ma’lumki, “matnshunoslik” atamasi o‘zida ikki tushunchani ifoda etadi. Shulardan biri muayyan matnning tanqidiy tekstlarini yaratish mazmunini ifodalasa, ikkinchisida matnga lingvistik tadqiqot ob’ekti sifatida qaralib, bir fikriy butunlikni ifoda etuvchi gaplar, sintaktik butunliklar yig‘indisini nazarda tutadi (O‘TIL-5, P, 557). “Matn” (tekst) atamasiga lug‘atlarda quyidagicha ta’rif berilgan: 1. “Yonma-yon harflar, yozuv orqali aks ettirilgan nutq, umuman, nutq parchasi; tekst” [TTIL, 61]. 2. “Tekst (lat. textus – to‘qima, aloqa so‘zidan) – tekst. Qo‘l yozma yoki nashr etilgan asarlardagi avtorning asl so‘zi” [ATRO‘IL, 308]. Ko‘rinadiki, bu ikki ta’rifda ham “matn” (tekst)ning asosiy xususiyatlari ochib berilmagan.
Matn nutqning yirik ko‘rinishi bo‘lib, vazifasi jihatdan tugal nutqiy butunlik sanaladi. Matnning murakkabligi va hajmi, kommunikativ vazifasi, muayyan janr talablariga mosligi va matn qismlarining xarakteri singari masalalar keyingi 20-30 yildan buyon o‘zbek tilshunoslarining ham diqqat e’tiborida bo‘lib kelmoqda. O‘z vaqtida akademik A.N.Kononov murakkab fikrni ifodalashda yakka gapning o‘zi kifoya qilmaydi, uni boshqa gaplar qurshovida tekshirish lozim, degan fikrni olg‘a surgan edi. Keyinchalik o‘zbek tili sintaksisiga bag‘ishlangan tadqiqotlarda gapdan yirik birliklarni ifodalovchi “murakkab sintaktik butunlik”, “diskurs”, “mikromatn”, “makromatn” singari atamalar qo‘llaniladigan bo‘ldi. SH Butunittifoq turkiyshunoslar anjumanida (Toshkent, 1980) akad.G‘.Abdurahmonov “Matn nazariyasi” mavzuida ma’ruza qilgan edi. Ana shu ma’ruzada ta’kidlanishicha, ma’lum bir matn tuzilishida faollashadigan sintaktik munosabatlar mazmuniy munosabatlar bilan uyg‘unlashib, o‘ziga xos sintaktik-semantik xususiyat kasb etadi. Ana shu sababli matn mazmun va shakl uyg‘unligiga ega bo‘lgan lisoniy qurilma bo‘lib, uning qismlari (komponentlari)ga ham ma’lum miqdorda sintaktik va mazmuniy jihatdan mustaqillik belgilari xarakterlidir1.
Ma’lumki, matnni muayyan belgi-xususiyatlarga ega bo‘lgan statik (turg‘un) ob’ekt sifatida tadqiq etish uni boshqa aspektlarda o‘rganishga aslo monelik qilmaydi. Matnning lisoniy tabiati, uning tuzilishi, asosiy kategoriyalari matn tilshunosligi fani uchun qanchalik muhim ahamiyatga ega bo‘lsa, matn generasiyasi, matnning yaratilish jarayoni kabi masalalar ham bu fan uchun shunchalik muhim ahamiyat kasb etadi. Bizning bu fikrimiz birinchi navbatda badiiy matnlarga tegishlidir. Nutq generasiyasi nuqtai nazaridan matn statik hodisa emas, balki dinamik hodisa hisoblanadi. Matnning qo‘lyozma varianti ustida ishlash yoki asarni qayta nashrga tayyorlash jarayonida yozuvchi (matn ijodkori) tomonidan butun matnga yoki uning muayyan qismlariga ma’lum o‘zgarishlar kiritiladi. Bunday o‘zgarishlar natijasida butun matnning yoki uning biror qismining o‘ziga xos qo‘shimcha nushalari, variantlari yuzaga keladi. Matnning qo‘shimcha nusxasi yoki varianti deyilganda, mazkur matnda tasvirlangan voqea-hodisalarning boshqa voqea-hodisalar bilan almashuvi emas, balki o‘sha voqea-hodisalarni tasvirlovchi vositalarning boshqa ifoda vositalari bilan almashinuvi ko‘zda tutiladi. Masalaga ana shu nuqtai nazardan qaraganda, I.Qo‘chqortoev va H.Nizomxonovlarning “Badiiy asarning tekstual variantlari – lingvostilistik tadqiqot ob’ektlaridan biri” nomli ilmiy maqolasi o‘zbek matnshunosligida alohida o‘rin tutadi2. Keyinchalik R.Qo‘chqortoeva, H.Nizomxonov, M.Aminova kabi olimlar Abdulla Qahhor, Oybek, Hamza kabi ijodkorlarning qo‘lyozma matnlar ustida ishlash mahoratini maxsus tadqiq etdilar3. Bunday muammo o‘z vaqtida A.SHomaqsudov (1971), Q.Samadov (1967, 1981), I.Qo‘chqortoev (1976) kabi olimlarning ishlarida ham o‘rganilgan edi. Adabiyotshunos olim S.Meliev she’riy matnlarda so‘zning badiiy funksiyasini maxsus tadqiq etdi. Jumladan, olim kontekstda so‘z dinamikasini ochib berish uchun shoir Husniddin SHaripovning “Baliq falsafasi” nomli she’rida “Dumingni likillatasan, olg‘a ketasan” misrasining takrori yaxlit bir matnni, tugal she’riy matnni vujudga keltirganini uch yarusda tadqiq etadi hamda shunday xulosaga keladi:
“Dumingni likillatasan, olg‘a ketasan” zamirida achchiq zaxarxanda bor. U dumini likillatib umr kechiruvchi kishilarning “olg‘a ketishiga” to‘sqinlik qilib, ularni hajv zarbi bilan yanchib tashlaydi... Matnni o‘qir ekansiz, baliq inson tasavvuridan butunlay chiqib ketmaydi. Zero, lagandardorning baliqqa o‘xshash tomonlari ham yo‘q emas. Baliqning suvda sollanib, silliq suzishi hayotning sermashaqqat yo‘llaridan ravon o‘tib ketishga ruju qo‘ygan laganbardor “falsafasi”ga mos keladi.
Mutlaq bir xil ikki misra “Dumingni likillatasan, olg‘a ketasan” ning takrorlanishi natijasida bu she’r tugal badiiy asar (poetik matn) qiyofasiga kiradi. So‘zlarning aytilish ohangida ham baliqning suzishiyu itning dum likillatishini eslatadigan nimadir bor. Ana shu o‘xshashlik laganbardor kimsalarning yashash falsafasini nafrat va zaxarxanda o‘tiga duchor qiladi.
Kontekst (matn)da so‘z dinamikasi keng tushuncha. U faqat muayyan kontekst doirasi bilan cheklanmay, so‘zning voqelik bilan “oldi-berdi”sini ham o‘zida qamrab oladi. Demak, so‘z dinamikasi turli kontekstda turlicha ko‘rinishga ega bo‘ladi. Keltirilgan she’r matnida baliqdan boshqa narsa yo‘q. Ammo dum likillatish birikmasining harakat doirasi shunchalik kengki, u avval it, keyin laganbardor odam qiyofasini kitobxon zehnida jonlantiradi. Har ikki holda ham harakatchan dinamik so‘z va birikmalar yuksak badiiy kontekst (matn)ni vujudga keltiradi4. Keyinchalik S.Meliev she’riy kontekstda so‘zning badiiy funksiyasi tahliliga oid nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan edi5.
M.To‘xsanov “Mikromatn va o‘zbek badiiy nutqida uning kogerentligini ifodalovchi vositalar (so‘z almashtirish va takror)” mavzuida nomzodlik ishini himoya qildi6.
Olimning fikricha, tilshunos olimlar tomonidan tekst (matn) termini tor va keng ma’noda ishlatiladi. Tor ma’noda tugal fikr anglatuvchi bir (ba’zan) yoki bir necha gapdan iborat bo‘lgan jumla tushunilsa, keng ma’noda qissa, roman, gazeta, jurnal maqolasi, ilmiy monografiya, turli hujjat va hokazolar nazarda tutiladi. Bulardan birinchisi mikrotekst, ikkinchisi makrotekst deb ham ataladi.
Mikrotekst grammatika, ya’ni sintaksisning o‘rganish ob’ekti sanaladi. Makrotekst esa sotsiolingvistika, funksional stilistika, pragmalingvistika, adabiyotshunoslik, poetika kabi bir qator filologik fanlarning ob’ekti deb qaraladi. Bundan ko‘rinadiki, tekst (matn) lingvistikasi ikki ob’ektli fan bo‘lib, uning predmeti mikrotekst ekanligiga asos bo‘luvchi modellarni o‘rganish tashkil etadi7. Bu ish o‘zbek tilshunosligidagi mikromatn va uning kogeziyasini monografik yo‘nalishda o‘rganishga bag‘ishlangan dastlabki tadqiqotlardan biri ekanligi bilan e’tiborga molik.
H.Usmonov esa o‘zbek badiiy matnlarida so‘zlashuv nutqi xususiyatlarini maxsus tadqiq etdi8. Prof. A. Mamajonov “Tekst lingvistikasi” nomli o‘quv qo‘llanmasini nashr ettirdi9. Bu ishda matn haqidagi ilmiy-nazariy qarashlar ma’lum darajada tahlil qilingan, matn tushunchasining mohiyati, tiplari va komponentlari, bu komponentlarning o‘zaro bog‘lanishi va matn qismlarining bog‘lovchi vositalari, matn birliklariaro sinonimiya, sintaktik-stilistik figuralar masalalari ta’limiy nuqtai nazardan o‘rganilgan. Keyinchalik A.Mamajonov M.Abdupattoev bilan hamkorlikda “Matn sintaksisi” nomli o‘quv qo‘llanmasini ham nashr ettirdi. Ta’limiy xarakterga ega bo‘lgan bu qo‘llanmada matnning struktur-semantik va uslubiy jihatlari, matn birliklaridagi tema-rematik munosabat masalalari tahlil qilingan hamda shu asosda o‘zbek tilidagi matnlarning sintaktik tabiati haqida tegishli umumiy xulosalar bayon qilingan10.
O‘tgan asrning 90-yillaridan boshlab o‘zbek olimlari matn tilshunosligining nazariy muammolari bilan shug‘ullana boshladilar. Bu jihatdan B.O‘rinboev, R.Qo‘ng‘urov, J.Lapasovlarning “Badiiy tekstning lingvistik tahlili” nomli o‘quv qo‘llanmasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu asarning “Kirish” qismi “Tekst – lingvistik tahlil ob’ekti” deb nomlanadi. Bunda matn tiplari, ularning umumiy va o‘ziga xos belgilari, matnni lisoniy tahlil qilishning metodologik tamoyillari, matn yaratish myammolari, ifoda vositalarining tanlanishi va ularning matn tuzilishidagi roli singari dolzarb masalalar o‘zbek tili faktlari misolida yoritilgan11. SHundan keyin asarda YUsuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Gulxaniy, Muqimiy, Furqat, Hamza Hakimzoda Niyoziy, G‘afur G‘ulom, Abdulla Qodiriy, Oybek, Abdulla Qahhor, Komil YAshin kabi shoir, yozuvchi va dramaturglarning she’riy, nasriy va dramatik asarlaridan matnlar keltirilib, ularni lisoniy jihatdan tahlil qilish namunalari berilgan. Bu asarda to‘g‘ri ta’kidlanishicha, “umumiy tilshunoslikdagi nazariy fikrlar asosida tekst (matn)ning mohiyati, tuzilishi, mazmuni, fikrni yuzaga chiqarishdagi roli kabi qator muammolarni yoritish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir” [12, 8]. J.Lapasov “Badiiy matn va lisoniy tahlil” nomli qo‘llanmasida badiiy matnning lisoniy tahlili haqida umumiy ma’lumot beriladi, matn tuzilishida ifoda-tasvir vositalarining ahamiyati, remarka va replika, leksik va uslubiy vositalar, stilistik figuralarning matnni shakllantirishdagi o‘rni, matn tahlilida lug‘at ustida ishlash usullari kabi masalalar o‘rganilgan hamda she’riy, nasriy va dramatik matn tahliliga doir namunalar keltirilgan12.
M.Hakimovning nomzodlik dissertatsiyasida ilmiy matn va uning birliklari orasidagi mazmuniy munosabatni ifodalovchi bog‘lovchilar, ularning o‘ziga xos xususiyatlari va vazifalariga aniqliklar kiritilgan, ilmiy matnda muallifning xususiy munosabati va uning turlari, o‘zbekcha ilmiy matnlarning sintagmatik va pragmatik xususiyatlari keng tahlil qilingan. Bu ishda o‘zbek tilining ilmiy uslubi matn kategoriyasi aspektida o‘rganilgan, gumanitar fanlarga oid ilmiy matn namunalari bu ish uchun faktik material manbai bo‘lib xizmat qilgan13.
“O‘zbekcha diniy matnlar ekzotik leksikasi” mavzuidagi nomzodlik ishida tadqiqotchi N.Uluqov diniy matnlar tilshunoslikda o‘ziga xos alohida matn turi sifatida o‘rganilishi maqsadga muvofiq, degan fikrni ekzotik leksika materiallari misolida asoslashga intiladi14.
1997 yilda Toshkentda o‘tkazilgan “O‘zbek tili” anjumanining to‘rtinchi yig‘ini bevosita “Ta’lim jarayonida matn ustida ishlashning asosiy omillari” mavzuiga bag‘ishlangan edi. Bu anjuman materiallari yirik to‘plam sifatida nashr etilgan. Bu esa mamlakatimizda matn tilshunosligi yutuqlarining ta’lim jarayoniga keng tatbiq etilishida muhim ahamiyat kasb etmoqda15.
1998 yilda SamDUda “Maxsus matnlarning lingvistik talqini (interpretasiyasi) va chet tillarida muloqot qilishni faollashtirish” mavzuidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjuman o‘tkazildi. Bunda Abxay Morye (Hindiston), Su Fan Syu (Xitoy), D.Loxer (SHvesariya), V.Revitskiy (Belarus), J.A.Kareneyeva (Qozog‘iston) singari xorijlik olimlar hamda mamlakatimizning barcha oliy o‘quv yurtlaridan filolog mutaxassislar ishtirok etdilar hamda matn va uning lingvistik talqini bilan bog‘liq bir qancha dolzarb masalalar muhokama qilindi16.
Prof.E.Qilichevning “Matnning lingvistik tahlili” nomli o‘quv qo‘llanmasida matnning ko‘rinishlari va uni lisoniy tahlil qilish namunalari berilgan. Eng muhimi, bu ishda poetik va nasriy matnlarni shahrlab o‘qish hamda tahlil qilish, matnni “lingvistik mikroskop ostida” o‘rganish (fonetik, leksik, morfemik, morfologik, sintaktik tahlil usullari)ga oid mashq namunalari keltirilgan17.
2000 yilda Samarqandda “Matn va uning talqini” mavzuida xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya o‘tkazildi. Bu anjumanda matnning informativligi, kogeziyasi, bo‘linuvchanligi, retrospeksiyasi, ichki va tashqi derivasiyasi kabi dolzarb masalalar muhokama qilindi18.
Ma’lumki, pragmatika tilshunoslik fanining yangi bir nazariy va amaliy tarmog‘i sifatida insonning ijtimoiy faoliyatini o‘zida mujassamlashtirgan nutqiy jarayon, nutqiy vaziyat ta’siri bilan namoyon qiluvchi nutq ishtirokchilariga xos kommunikativ niyat bilan aloqador masalalarni o‘rganadi. “Pragmatika tilshunoslik fanining yangi sohalaridan biri bo‘lib, uning nazariy manbai CH.Pirs, U.Djems, D.Dyun, CH.Morris kabi taniqli faylasuf olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari bilan bog‘liq. Ularning tadqiqotlarida X1X asrning oxiri va XX asrning boshlarida belgilar sistemasi va lingvistik belgi funksionalligi xususidagi g‘oyalar o‘rtaga tashlanib, semiotika haqidagi asosiy tushunchalar aniqlanadi, sintaksis, semantika va pragmatika o‘rtasidagi o‘zaro farqlar ko‘rsatib beriladi”19. Lingvistik pragmatikaning o‘zbek tilshunosligida shakllanishida M.Hakimovning tadqiqoti alohida ahamiyat kasb etadi. Negaki olim o‘zbek tilidagi matnning pragmatik talqiniga bag‘ishlangan doktorlik dissertatsiyasida matn lingvistik pragmatika, nutqiy akt nazariyasi tamoyillari asosida o‘rganilgan, matnda ochik va yashirin (eksplitsit va implitsit) shaklda ifodalanadigan mazmunlarning o‘ziga xos qonuniyatlari ko‘rsatib berilgan, ularning semantik, sintaktik, presuppozitsion va pragmatik xususiyatlariga doir qoidalarga aniqliklar kiritilgan. Bu ish o‘zbek tilidagi matn tilshunosligi muammolariga nazariy jihatdan tamoman yangi fikr-mulohazalar bayon etilgan20.
M.Hakimova vaqt ma’noli birliklarning matnni shakllantirishdagi imkoniyatlarini tadqiq etib, nomzodlik ishini himoya qildi. Ishda ta’kidlanishicha, vaqt ma’noli (temporal) leksemalar matnni nursimon va zanjirsimon usullarda bog‘lay oladi. Nursimon bog‘lanishda vaqt ma’noli leksema o‘zining vaqt mundarijasi asosida matn boshida etakchi so‘z bo‘lib turadi. Hamma voqea-hodisalar shu so‘z ifodalagan vaqt ko‘lamida yuz beradi. Zanjirsimon bog‘lanishda muayyan leksema ma’nosidagi butun yoki umumiy vaqt qism va xususiyliklar tarzida matn komponentlarini bog‘lashga xizmat qiladi (kun: ertalab, tush, kechqurun kabi). Bunda dastlabki bosh (butun, umumiy) temporal sememaning muayyan semalari keyingi jumlalarda sememalar maqomini kasb etadi. SHuningdek, vaqt ma’nosini denotatini voqelik sifatida tasdiqlash (atov gap), keyingi fikr yoki tavsifning temporal predmetini tema sifatida avval tasdiq yo‘li bilan berish kabi kommunikativ ehtiyojlar ham matn shakllantiruvchi omillardandir.
Vaqt ma’noli so‘zlar matn shakllantirish va uning yaxlitligini ta’minlashda temporal maydonning boshqa birliklari bilan hamkorlikda faoliyat ko‘rsatadi.
M.Yo‘ldoshev badiiy matn lingvopoetikasi bilan jiddiy shug‘ullanib, shu mavzuga doir bir qator monografiyalar yaratdi hamda doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi21. Xuddi shuningdek, S.Boymirzaeva badiiy matnda qo‘shma gap shakllarining qo‘llanish xususiyatlari, matnning modalligi va unda temporallik mazmuni semantikasi tahliliga doir mazmundor monografiyalar nashr ettirdi hamda doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. SH.Turniyozovaning nomzodlik ishi esa matn shakllanishining derivatsion xususiyatlari tahliliga bag‘ishlangan edi. Ishda haqqoniy ta’kidlanishicha, “matn derivatsiyasi o‘ziga xoslikka ega bo‘lib, uning so‘z birikmasi, gap, murakkab sintaktik qurilma materialida shakllanishi abzats va bob materialida voqelanishidan farq qiladi. So‘z birikmasi, gap va murakkab sintaktik qurilmalarning matn maqomida kelishida ularning sintaktik derivatsiyasi tamoyillari odatdagi operand, operator va derivat kabi sodda tushunchalarga asoslanadi. Abzats derivatsiyasida esa mazkur tushunchalar murakkab xarakter kasb etadi”.
Keyingi yillarda o‘zbek tilshunosligida matn muammosini u yoki bu jihatdan o‘rganishga aloqador bo‘lgan bir qator ilmiy maqolalar ham e’lon qilindi.
SHunday qilib o‘zbek tilshunosligida matn muammolarini tadqiq etishda salmoqli yutuqlarga erishildi. Endigi vazifa ana shu yutuqlarni yanada mustahkamlash, matn tilshunosligi muammolariga doir monografik tadqiqotlar yaratish, matnning turlari, uning pragmatik imkoniyatlari kabi masalalarni keng miqyosda chuqurroq tadqiq etishdan iboratdir.

Yüklə 139 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə