3. Tasdiq va inkor so’zlari: Tasdiq va inkor ma’noli leksemalarYüklə 84 Kb.
tarix08.04.2023
ölçüsü84 Kb.
#104728

3. Tasdiq va inkor so’zlari: 
- Tasdiq va inkor ma’noli leksemalar; 
- O’zgarmaslik; 
- Ajraluvchilik (gap bo’laklari bilan munosabatga kirisha olmaslik); 
- Ma’naviy va sintaktik. 

4. Taklif so’zlar: 


- Taklif ma’noli leksemalar: 
- O’zgarmaslik; 
- Ajraluvchilik (gap bo’laklari bilan munosabatga kirisha olmaslik); 
- Ma’naviy va sintaktik. 
Avvolo so’z-gaplarning tamoillari to’g’risida shuni aytish lozimki, garchi 
o’zbek tilshunosligida so’z-gaplarning mohiyati, turlari, ularning leksik materiali 
tasnifi, qo’llanish xususiyati empirik asosda yetarlicha bayon qilinganiga 
qaramasdan, so’z-gaplar qatoriga kirituvchilar hamon turli tuman ravishda o’z 
ifodasini topmoqda. Biz bular to’g’risida avval to’xtalganimiz uchun ularni 
qaytarmasdan balki ayrimlarini keltirishni lozim topdik. 
… So’zlar dastlab shunday to’dalarga bo’linadi: mustaqil so’zlarning har biri 
ma’lum bir ma’noni bildirish bilan harakterlanadi. Yordamchi so’zlar yakka holda 
ma’no bermaydi, ma’nosi nutq ichidagina bilinadi, ular odatda o’z ayrim urg’usiga 
ega bo’lmaydi; morfologik jihatdan o’zgarmaydi. Ular mustaqil so’zlarning 

31 


munosabatini ko’rsatadi, yoki so’z (mustaqil so’z) va gaplarning ma’nosiga bir oz 
boshqacha tus-ottenka berish uchun xizmat qiladi. Yordamchi so’zlar: ko’makchi, 
bog’lovchi va yuklama. 
So’zlovchining aytayotgan fikrga, voqelikka munosabatini bildiradigan 
balki, albatta kabi so’zlar modal so’zlar deyiladi. 
Undov va memimalar turli emotsiyalarni, taqlidlarni (masalan, tovush 
taqlidi) va shuning kabilarni bildiradi. Ular o’z xususiyatlariga ko’ra mustaqil 
so’zlardan ham, yordamchi so’zlardan ham ajraladi. Alohida kategoriyani ayrim 
to’dani tashkil qiladi. 
Modal so’zlar ayrim mustaqil so’zga o’xshab ko’rinsa ham, lekin ularning 
vazifasi yuklamalarga yaqin keladi: ular so’zlovchining voqelik hodisalariga 
aytiladigan fikrga munosabatini bildiradi: aniqlik (to’g’ri, u borgan edi), ishonch 
(shubhasiz, albatta), taxmin.gumon (balki.mazmuni) va boshqalar.
Demak, bular mustaqil so’zlar bilan yordamchi so’zlar orasidagidagi ayrim 
bir so’z kategoriyasidir. Modal so’zlar formal jihatdan o’zgarmadi va gap bo’lagi 
bo’lolmaydi . 
Undov va mimemalar turli emotsiyalarni , his-tuyg’ularni bildiradigan 
so’zlar (eh, oh kabi) ,hitob-chaqiriq so’zlari (ey, hoy kabi), hayday uchun 
ishalatiladigan (beh, beh. Kisht, qurey-qurey) kabi so’zlar ; shuningdek (taq-tuq) 
kabi taqlid so’zlar. Bu kategoriyadagi so’zlarning taq-tuq tipidan boshqalari 
undovlar sanaladi, taq-tuq tipi esa mimemalar sanaladi. Mimemalar taqlid 
bildiradigan so’zlar bo’lib, bular ikki hol; 1) tovushga taqlid (taqir-tuqur kabi), 2) 
obrazga-holatga taqlid (yalt-yult g’ivir-g’ivir kabi).
15

A.Nurmonov, A.Sobirov, Sh.Yusupovalar tomonidan nashr etilgan “Hozirgi 


o’zbek adabiy tili” darsligida esa so’z-gaplar to’g’risida quyidagi ma’lumotni 
beradi. …Mustaqil so’zlarga ham, yordamchi so’zlarga ham kirmaydigan, ularning 
har ikkisiga xos belgini o’zida ma’lum darajada aks ettiradigan oraliqdagi so’zlar 
15

Ҳозирги замон ўзбек тили. – Тошкент: Фан, 1957. 303-304; 307-бетлар 


32 


bor. Bunday so’zlar undov so’zlar, modal so’zlar, taqlid so’zlarni o’z ichiga 
oladi.

16
Umumta’lim maktablarining 7-sinf uchun darslikda esa so’z-gaplar 


undovlar, taqlid so’zlar, modal so’zlar, tasdiq va inkor so’zlar mustaqil so’z 


turkumlariga ham, yordamchi so’z turkumlariga ham kiritilmasdan tasnif etilganini 
ko’ramiz.
17

Xullas mavjud manbalarda so’z-gaplar, oraliq so’z turkumlari hamon 


turlicha tamoyillar asosida ta’rif etilmoqda. Yuqorida ta’kidlanganidek keyingi 
yillarda ular so’z-gap deb e’tirof etilmoqda. 
Mavjud har xilliklarga chek qo’yish maqsadida ushbu muammoga 
boshqacha qaraliyotganini ko’ramiz. … Substansial yondoshuvda gapning eng 
kichik qurilish qolipi [Wpm] sifatida qayd etilgach, ziddiyotli, izohtalab nuqtalarga 
ega bo’lgan so’z-gapga ham “lison-nutq” tamoyili asosida yondashish zaruratin 
paydo bo’ldi va har bir gapning o’z qolipi mavjud bo’lgani kabi, so’z-gaplarning 
ham o’ziga xos muayyan bir lisoniy qurilish modeli bo’lishi shartligi e’tirof etiladi. 
Til – sof lisoniy qobiliyat va imkoniyat. U tafakkurni shakillantirishga, 
kodlashtirishga xotirada qat’iy sistemaga tizib saqlashga, axborotni uzatish va 
qabul qilishga imkoniyat beruvchi muhum lisoniy-ijtimoiy-ruhiy komunikatsiya 
vositasi. Tilda bosh ichki ziddiyat-atash-nomunativ va ifodalash-ekspressiv 
vazifalarning dialektiv birligidir. 
Lison – UMIS tabiatli lisoniy birliklarning serqirra, ko’p qavatli sathlaridan 
tashkil topgan barqaror, tashqi muhit ta’siriga o’ta sezgir, o’zgarish, rivojlanish va 
moslashish immanent qobilyatni o’z ichida mujassamlashtirgan murakkab 
qurilishli ierarxik, sistemadir. Lison deyilganda, ma’lum bir jamiyatning barcha 
a’zolari uchun avvaldan (oldingi avlodlar tomonidan) tayyor holga keltirib 
qo’yilgan, hamma uchun umumiy va majburiy, fikrni ifodalash va boshqa maqsad 
16

Нурмонов А. ва б. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Мофология. – Тошкент: 2001, 164 –бет. 


17
Muhmudov N. va b. ona tili 7- sinf uchun darslik - Toshkent. 96-108-betlar. 

33 


uchun xizmat qiladigan birliklar hamda bu birliklarning o’zaro birikish 
qonuniyatlari yig’indisi tushuniladi. 
Me’yor – lisonning ichki qurilish tizimiga nisbatan tashqi omil bo’lib, 
lisoniy imkoniyat – sinonimik qator, lisoniy birliklarning dublet, ollovariant va 
variantlari, sohaviy birliklardan har birining voqiylanish o’rni va xususiyatini 
belgilaydi. 
Nutq – lisonning me’yor egaligidan o’tgan muayyan moddiy yozma
og’zaki, tasviriy, imo-ishora, signal va h.k. shakillarudan birida voqlanishidir. 
Demak, lisondabirlik va birikish qonuniyati farqlashadi.
Har qanday lisoniy birlik psixofizik tabiatli bo’ladi. Shu bilan birgaular ikki 
tomonining bir butunligidan iborat: 
a) lisoniy birlikning shakliy, tashqi tomoni; 
b) lisoniy birlikning ma’lum bir vazifasi, ma’naviy qiymati. Lisoniy birlik 
UMIS sifatida mavjud ekan, umoddiylikdanholi bo’lmog’i lozim.
18

UMIS va AHVO munosabati dialektikaning (ya’ni butun borliq – tabiat, 


jamiyatva inson tafakkurining asosiy yashash) qonuniyatidan biri bo’lganligi 


sababli, u harbir fanda o’ziga xos tarzda xususiyatlashadi. UMISning tildagi 
tajallisi lison, AHVOniki esa nutq deb yuritiladi.lison va nutqning majmui til 
deyiladi. 
Tilshunoslikda lisoniy va nutqiy jihatni farqlashga intilish ushbu fan bilan 
tengdosh. Chunki har qanday fan cheksiz hodisalahni umumlashtirishni o’z
oldiga maqsad qilib quyadi. Xususiy hodisalar zamiridagi umumiylikni
ko’rishga intilish bilishning har ikkala bosqichi (faxmiy va idrokiy) da ham
mavjud. Shu hodisadan aytish mumkinki, bilishning fahmiy bosqichi mutlaq
xususiylik bilan o’ralashib qolmaganligi kabi, idrokiy bosqich ham mutlaq
umumiylikni UMIS ni tiklay olmaydi. Biroq har bosqich o’z vazifasiga ega. 
Chunki har bir davr o’z fani oldiga muayyan maqsad va aniq talablarni qo’yadi. 
Fanlarning taraqqiyoti shu davrning ilg’or falsafiy fikri, davr uchun yetakchi
18
Sayfullayeva R. va b. Hozirgi o’zbek tili. – Toshkent, 2009, 33-betlar. 

34 


bo’lgan fan sohalarinig yutuqlari bilan uzviy bog’liq. Turli fanlarning manbalari 
ko’p qirrali bo’lganligi sababli, davrning yetakchi falsafiy fikri aniq fanlardan 
o’rganish manbaining qaysi tomonlariga alohida e’tibor berish lozimligini, 
borliqdagi mavjud qonuniyatlarni mantiqiy kategoriyalarda qay usulda aks
ettirish yo’llarini belgilab beradi:
Shu asosda aytish mumkinki, zamonaviy o’zbek tilshunosligining birinchi 

bosqichi dialektika nuqtai nazaridan, tildagi UMIS va YAHVOni bir-biridan


farqlamay tasnif etish bosqichi. Tilshunoslikda lison va nutqni izchil farqlab
o’rganish avvolo, tilshunoslar V.fon Humboldt, B.de Kurtene va F.de Sossyur 
nomi bilan bog’liq. Lison va nutqning farqlanishi, tilga tizim sifatida yondashuv
XX asr jahon tilshunosligida tub burilish sifatida baholanadi. Chunki u mavjud 
qarashlarni tubdan o’zgartirib yubordi.
19

Insoniyat tarixida fanlar taraqqiyot dialektikasi shuni ko’rsatadiki, har bir 


fanning taraqqiyoti uzluksiz “empirik” dialektik zanjirdan iboratdir. Bu zanjirning 
o’zgarish ob’ekti ularni umumlashtirish, ularning mohiyatini ochib berish, fanni 
ma’lum darajada turg’unlikdan chiqarish uchun emperik tahlilni ochishdir, mana 
shu zaruriyat fanda inqilobiy vaziyatni yuzaga keltiradi; shunday, avvalo, jonli 
mushohada, bevosita kuzatish vositasida o’rganilib, uning xususiyatlari, qirralari, 
tomonlari aniqlanadi, natijada bu xususiyatlar, dalillar, hodisalar to’planadi, 
saralanadi: to’plangan dalillar asosida aqliy, diolektik tahlil usullariga o’tish 
ehtiyoji paydo bo’ladi.
20

Mana shu nuqtai nazardan ham so’z-gaplarga yangicha qarashlar vujudga 


kelmoqda. 
So’z-gap umumiy atamasi ostida birlashitiriladigan so’zlarning alohida 
belgilari mavjudki, ular shu belgisi bilan mustaqil, yordamchi so’zdan shuningdek, 
yohud qo’shma gapdan farq qiladi. Bular quyidagilar: 
1) mustaqil holda gap bo’la olish; 
19
Sayfullayeva R va b. Hozirgi o’zbek tili. – Toshkent, 2009, 32-b. 

20
Неъматов Ҳ., Бозоров О. Тил ва нутқ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993, 27-б. 

35 

2) gap tarkibida shu gapning biror bo’lagi bilan sintaktik aloqaga kirisha 


olishlik; 
3) o’ziga xos g’ayri oddiy ma’noga ega bo’lish; 
4) bog’lamalar bilan birika olmasligi va shuning uchun mayl, zamon, 
shaxs-son shakillariga ega emaslik. 
So’z-gap sirasiga shu to’rt asosiy belgi bilan bir majmuaga birlashuvchi 
birliklar kiradi (bu tipdagi birliklar kirish so’z vazifasida ham keladi, lekin ularning 
substansial belgisi – so’z-gap bo’lib kelishi). 
1. Mustaqil holda gap bo’la olish belgisi. Bu belgi yuqoridagi belgilar bilan 
chambarchas bog’langan. O’zbek lisoniy tizimi gapda ma’lum bir axborotni 
tashuvchi tasdiq-inkor, mayl-zamon, shaxs-son ma’no va munosabatini ifodalovchi 
tarkibiy qism zarur bo’lishini talab qiladi. So’z-gapda bunday tarkibiyqismni 
alohida-alohida ajratish mumkun emas. Lekin kesimlik ma’no va munosabatni 
so’z-gapning o’zida mujassamlashgan va ularning ichki mohiyatini tashkil qiladi. 
Bunday gaplarda kesimlik kategoriyasi ma’nolari hamda kesimlik gap markazi 
mavqeida kelishda-fikrni shakillantirish, ifodalash vazifasi bor. Ular gap sifatida 
voqeilanuvchi so’zning leksik ma’nosida mujassam, shu sababdan bunday gapda 
kesimlik mavjud, ammo kesimlik shakli ifodalanmagan. 
2. So’z-gap mustaqil gap bo’la olish qobiliyatiga ega bo’lganligidan bu 
so’zga nisbatan semantik funktsional shakillangan so’z-gap atamasi qo’llaniladi. 
Bu atamadagi “semantik” tarkibiy qismi hodisaning lug’aviy “ma’naviy” tomoniga 
ishora qilib turadi. Gap markazi mavqeida kelgan bunday leksemaning ikki tabiiy 
xususiyati nomoyon bo’ladi, ya’ni leksik birlik ham so’z, ham gap. Bu atamaning 
funktsional tarkibiy qismi esa so’z-gapning sintiktik vazifa bajarishi faqat gap 
markazi vazifasida kela olishi bilan chegaralanganligini ifodalaydi. Demak, 
semantik-funktsional shakillangan gap Grammatik shakillangan gap [Wpm] dan 
farq qiladi va kesimlik ma’nosi so’z-gapda leksik birlikning yoki atov birligi [W] 
ning o’zida mujassamlashganligi tufayli lisoniy qurulish qolipi [W] sifatida 
namoyon bo’ladi. 

36 


3. So’z-gapning o’ziga xos g’ayri oddiy lug’aviy ma’noga egaligi. Bu 
xususiyat quyidagilardan iborat: 
a) ma’no imkoniyati chegaralangan; 
b) grammatik shakilni talab qilmaydi; 
c) boshqa so’z bilan birikish qobiliyatidan maxrum. 
g) gapda bajara oladigan vazifasi cheklangan. 
d) ma’noli qismga ajralmaydi. 
Shuning uchun ham bu tur leksemalar boshqa leksemalarga nisbatan 

g’ayrioddiy, biroq ma’no va vazifa jihatdan alohida barqaror til birligi hisoblanadi. 


Aytilganlardan shunday xulosaga kelish mumkunki, ot, sifat, son, olmosh, 

fe’l, ravish, taqlid so’z turkumlari gapning istalgan bir bo’lagi vazifasida kela olsa, 


so’z-gap vazifasida kela olsa, so’z-gap vazifasida kela olishga xoslangan
bog’lovchi, ko’makchi, yuklama esa sintaktik aloqani ifodalash uchun xizmat 
qiladi. 

So’z-gap tasnifi. So’z-gap ichida bir necha ma’naviy guruhga ajratiladi: 


1. Modal 
2. Undov 
3. Tasdiq-inkor 
4. Taklif-ishora.
21

1. Modal. 


Modallar gap shaklga bir butun holda qo’shilib so’zlovchining o’zi 


anglatayotgan fikrning aniqligiga, chinligiga ishonch darajasini, voqeilikdan 
taajjublanishini, afsuslanishini ifodalaydi. 
Modal so’zlar gap bo’laklari bilan odatda grammatik aloqaga kirishmaydi. 

Shunga ko’ramodal so’zlar asosan ko’rish so’z vazifasida keladi. Bunday sintaktik 


vazifa ko’proq fikrning aniqligini ko’rsatuvchi modal so’zlar guruhiga xosdir. 
Masalan, “Albatta, mening ota-onam bo’lganida, men ham o’shalarning yonida 
21
Sayfullayeva R va b. Hozirgi o’zbek tili. – Toshkent, 2009, 279-28-betlar. 

37 


bo’lishni afzal ko’rardim”, dedi o’ziga. (Sh.X. 280. Bundan keyingi barcha 
misollar Shukur Xolmirzayevning I tom. Saylanma asaridan va O’.Hoshimovning 
“So’qqa bosh bevoshka” asarlaridan olinadi). 
Aksariyat modal so’zlar nutq oqimida pauza bilan ajralib turmaydi, shunga 

mos holda ular yozuvda ham doimo vergul bilan ajratilavermaydi. Ammo bunday 


so’zlar ham gap bo’laklari bilan grammatik aloqaga kirishmaydi, gapda ma’lum 
modallikni yuklaydi. “O’zi odamlarning tayini yo’q. Bir kun qarasang, yaxshi 
ko’radi, bir kun qarasang, yomon ko’radi. Fu! Balki yana bitta erga tegay, keyin 
yana kim yaxshi – Masturaxon yaxshi bo’ladi”. (Sh.X. 283). 
Darhaqiqat, qo’shnilar va tanish-bilishlarning unga munosabati avvalgidek 

davom etar. Mastura ularga erkalanar, u yana beihtiyor ravishda hurmat talab va 


mehr talab bo’lib qolgan edi. (Sh.X. 279). 
Modal so’zlarni kirish so’zlardan farqlash kerak. Bu ikki tushuncha o’zaro 

teng emas: modal so’z marfologik hodisa bo’lsa, kirish so’z sintaktik hodisadir. 


Kirish so’z vazifasida turlicha turkumlardagi so’zlar kela oladi va ular shodlik
afsus kabi ematsional ma’nolarni ifodalash uchun xizmat qiladi; fikrning manbaini, 
ifodalanish tartibini, usulini ko’rsatadi. Modal so’zlar kirish so’z vazifasida 
qo’llanuvchi so’z tiblaridan biridir, xulas. Demak, har bir kirish so’z modal so’zga 
teng bo’la bermaydi. Kirish so’z bilan modal so’zlarning o’zaro munosabati butun 
bilan bo’lak munosabatidekdir. 
Modal so’zlar sinonimik kategoriyada bo’lishi ham mumkun: chamasi – 

chog’i- mazmuni; albatta-shubhasiz-so’zsiz; tabiiy-o’z-o’zidan; aslida – (aslan)-


haqiqatda (haqiqatan) –darhaqiqat kabi. Bunday boy sinonimika, so’zsiz, nozim 
ma’no ottenkalarini ifodalash talabi bilan tug’ulgandir. 
Sinonimik modal so’zlar o’zaro ma’no ottenkasidagina emas, balki nutqda 

qo’llanilishiga 


ko’ra ham farq qiladi. Masalan, ehtimol-balki-shekilli 
sinonimlarining qo’llanishida shaklli modal so’zi asosan gapning tugallanishida, 
balki modal so’zi asosan gapning boshlanishida keladi, ehtimol modal so’zining 
qo’llanish o’rni erkin, u gapning boshlanishida ham, ichida ham, tugallanishida 

38 


ham kela oladi. Bundan tashqari, balki, ehtimol, modal so’zlari dialoglarda javob 
tariqasida yolg’iz qo’llana olsa, shekilli modal so’zida bunday xususiyat yo’q. 
Modal so’zlar badiiy asarlarda odatda persanajlar nutqida ishlatiladi. Chunki

modal so’zlar o’z qo’llanishiga ko’ra ko’proq so’zlashuv tiliga xosdir


22

– Voy, Gulya! Bormisan bu dunyoda? Voy, turmushga chiqdigmi?


– Uch oy bo’ldi.
– ... 
– Albatta, to’ydan keyin Gavaya orollariga nikox sayliga bordik (O’. 

H.175). 
Dilfuza.Univermagmas, universitet. Chol. (Gulsaraga) Univermagda ishlasangiz, 


kollega ekamiz. 
Kontrakt tuzamiz. Balki 
biznes qilamiz. Bugun 
bayram.(O’.H.177). 
– Mayli, ertaga borib olarman,– dedim hamon shubhalanib. Rosdan, shunsha 

pul qayerdan kelishi mumkin? (O’.H.177). 


So’z-gap shaklida qo’llanuvchi modal so’zlarning ma’no turlarida ham 

ma’lum bir sistema mavjud emas. Biz boshqa tasniflarga qaraganda 


SH.Rahmatullayev keltirilgan tasnifi ma’lum darajada to’liq bo’lganligi uchun 
modallarning ma’no turlariga asoslandik.
23

… 1. Fikrning aniqligini ifodalovchi modallar o’z nabatida quydagicha


guruhlanadi: 
1) fikrning rostligini, realligini ifodalovchilar: darhaqiqat, haqiqatan, 
haqiqatdan, tilhaqiqata kabi: 
Haqiqatan, bu masalani Akobirdan oldin Mastura onasi bilan hal qilgan edi. 
(SH.X.279). 
– O’zimning Mo’minchigim!–dedi erkalanib. 
22
Hozirgi zamon o’zbek tili. –Toshkent: Fan, 1957, 487-b. 

23
Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o’zbek tili. – Toshkent, 2006, 135-138-betlar. 


39 – Men siz haqiqatan ham hech kimga alishmayman,jonim!Ana,bo’larkan-
ku!Mo’mintoyning chehrasi bahor qiyoshdek charaqlab ketdi.(O’.H.145). 
2) Fikrning qat’iyligini ifodalovchilar: shubhasiz, so’zsiz, shaksiz kabi: Bu, 
shubhasiz, bizning yutuq “yuvamiz!” –dedim haydovchiga, -anchadan 
beri Chaqarning lag’moniga bormay qo’ydik-a? 
- Bugun boramiz! Jigar kabobniyam sayratvoradi, azamat! (O’.H. 178). 
3) anglatilayotgan voqelikning yuz berishiga ishonch bildiruvchi: albatta. 
- Cho’rt poveri! – dedi ozod aka. – Endi “Plishi”ni ko’rsam ko’nglim 
ayniydigan bo’ladi. Bahodir aka astoydil yalindi. 
- Qo’yinglar endi, shu gap shu yerda qolsin, eshitgan quloqqa yaxshima. 
- Albatta, deb tasdiqladi Ozod aka. (O’.H. 193). 
4. Anglatilayotgan voqeylikning yuzaga kelishi tabiiy ekanini ifodalovchilar: 
o’z-o’zidan, tabiiy kabi. 
… O’z-o’zidan u Tursunoyni hamon sevadi! O’sha g’alati “ko’z boylag’ich” 
sevgisi bilan sevadi! (Sh.X. 329). Tabiiy Mansurjon ham bujoyni tashlab 
ketolmasdi. Bu yerda uning ota bobolari o’tgan. (Sh.X.361). 
5) Fikrning chinligi, realligini eslatuvchilar: rostdan, darvoqe, aslida, ba’zan: 
Rostdan bu yolg’on gap! – baqirib yubordi Berdiyor. 

- Mana bu shipyonbachchadan chiqqan bu gap. Ho’, ko’zingni… 


(Sh.X.259). 
2. Fikrning noaniqligini ifodalovchi modallar o’z navbatida quyidagicha 
guruhlanadi.

1) fikrning taxminiy ekanini ifodalovchilar: shekilli, chog’i, chamasi kabi. 

Jarrohlik jarayonida dotsent falonchilar, assestent fismadonchilar, - 
deganimda “Informatsiya qiroli”-ning tinglayverib qulog’i, yozaverib qo’li 
charchab ketdi shekilli, toqati tog’ bo’lib so’radi. (O’.H. 51). 
2) fikrning gumonligi ekanini ifodalovchilar: ehtimol, balki kabi: Boshqa 

payt bo’lganda Mastura, ehtimol, bu faryodga chidab turolmasdi. (Sh.X. 221). 


40 

3) fikrning tusmoli ekanini ifodalovchilar: xoy-naxoy, aftidan, mazmuni 
kabi. 
… aftidan jiyani direktorini olib kelmoqchi ekan. Bechora bir qo’y so’yib, 

osh damlab o’tirdi. (Sh.X. 22). 


4) fikrning chinligiga gumon ham, ishonch ham ifodalovchilar har qalay, har 
holda kabi. 
To’g’ri, safdoshlarimiz o’ng keldi degancha gurullab o’zini do’konga uradi. 
Nima zaril! Biz, har holda, intelligentmiz! Pedagogmiz! Unaqa ochko’z 
emasmiz… (O’.H. 65). 
3. Ayrim modallar yuz bergan voqea-hodisadan so’zlovchining taajubini, 
afsusini ifodalaydi: ajabo, attang,essiz, xayriyat kabi.
Ajabo, shu o’zimizningKenjamizmi? (O’.H. 51). 
Men yerga qaradim. – Yo’q. – attang, attang – Nima edi? Deb qoldilar Zokir 
aka. 

Ba’zan bir modal so’z takrorlanib keladi, bunday qo’llanilish ma’noni 


kuchaytirish uchun xizmat qiladi. 


- Yaxshi. Ko’klik qayerda ko’p bo’lsa, o’sha yerga boramiz. 
- Mayli. Undov bo’lsa, mayli. (Sh. X. 20). 
- Ovul bor, qatiq ichamizmi? 
- Albatta, albatta, qatiq. Qatiqdan kim yuz o’giradi? Hademay kun qizib 
ketadi. (Sh. X. 25). 
Ba’zan modal so’z ematsional ma’noni ifodalovchi so’z bilan birlikda 
qo’llanadi, bunday qo’llanish uchun ham ma’noni kuchaytirish uchun xizmat 
qiladi. 
Gap shundaki, o’zingiz tushinadigan xotinsiz, planimiz katta! Lekin sovxoz 
o’z moli bilan uzolmaydi. … To’xtangda! Bizda individualniy plan deganiyam 
borda. Bu planni tushunasizmi?
- Bo’lmasamchi, albatta, albatta. (Sh.X. 211). 

41 


Ba’zan bir gapda birdn ortiq modal so’z qatnashishi mumkun. Bunday hol 
ko’proq so’zlashuv tilining xususiyatini aks ettiradi. 
… Hanifa haqiqatdan ham, aeroport yonida xayrlashayotganida mag’rurlik 
va o’jarlik xalal berdi, chamasi, mazmunan biror narsa deyishga jazm eta olmadi. 
(Sh.X. 269). 
Modallar asosan boshqa so’z turkumlaridan o’sib chiqqan. 
1. Ot leksema shakldan o’sib chiqqan modallarning ko’pchilik qismini 
shular tashkil qiladi. 
Bunda modal: 
1) Tub leksema shaklga teng deb qaraladi: ehtimol kabi. 
2) Asli arabcha leksemaning tushum kelishigi shakliga teng bo’lib, o’zbek 
tili nuqtai nazaridan tub deb qaraladi: haqiqatan (haqiqattan) kabi; 
asli prelog va leksemadan iborat bo’lib, o’zbek tili nuqtai nazaridan tub deb 

qaraladi: darhaqiqat (tojikcha dar predlogi va arab tilidan o’zlashgan haqiqat 


leksemasidan iborat bo’lib, tojik tilida analitik grammatik shakilli leksema shakl 
sifatida dar haqiqat tarzida ajratib yoziladi), dar voqe (bu modal ham xuddi 
shunday tuzilgan: tojikcha dar predlogi + arabcha voqe =darvoqe -haqiqatda) kabi. 
4) asli “ot leksema” + atributiv shakl yasovchi” tarkibiga ega 

leksemashakldan o’sib chiqqan va ma’noli qismlarga ajratilmaydigan bo’lgan: 


Shubha – siz, shakl-li = shekilli kabi. 
5) asli leksema va shakl hosil qiladigan morfemadan tuzilgan bo’lib, modal 

turkum birligi sifatida o’sib chiqqan, shakl hosil qiladigan morfemalar o’z 


grammatik mohiyatini yo’qotgan, ajratilmaydigan bo’lak. 
2. Otdan boshqa turkum leksema shakillaridan o’sib chiqqan: 

1) Sifat leksema shakildan o’sib chiqqan: tabiiy kabi; 


2) Ravish leksema shakildan o’sib chiqqan: albatta kabi; 

3) Tojikcha xoh –noxoh fe’l shaklidan o’sib chiqqan: bunda xoh-ista, no-ma 


= xoh – noxoh – ista – istama, o’zbek tilida har ikki qism oxiradagi h tovushi y 
tovushiga o’tgan, ya’ni ista – istama 
→ tusmol. 

42 

4) Bog’lovchidan o’sib chiqqan: balki. 
3. Birikma shakl hokim a’zosining ellipslanishi (tushurilishi) natijasida 

yuzaga kelgan: o’z-o’zidan. 


4. Birikma shaklning modalga aylanishi bilan yuzaga kelgan: har qalay, har 

holda kabi. 


Yuqoridagi bayon etilganlardan kelib chiqib, xulosa qilib aytganda modallik 

munosabatini bildiruvchi so’z-gaplarda so’zlovchining bayon etilayotgan fikrlarga 


munosabati – qat’iy ishonch, gumon, tahmin kabi ma’noni ifodalab keladigan so’z 
– modaldir.
Modal so’z o’z mohiyatiga ko’ra so’z tiplarining alohida bir guruhini tashkil 
qiladi. Nominativlik modal so’zlarga xos emas. Ular gap bo’lagi bo’lib kelmaydi. 
Bu tomonlari bilan mustaqil so’z turkumlaridan farq qiladi. 
Yüklə 84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə