4144a ts distansion idarəetmə Avtomatik tənzimləmə sistemləri neçə əsas qrupa bölünür?Yüklə 1,04 Mb.
səhifə1/9
tarix14.05.2018
ölçüsü1,04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

4144a TS distansion idarəetmə
1.Avtomatik tənzimləmə sistemləri neçə əsas qrupa bölünür?

A) 3


B) 4

C) 6


D) 7

E) 2
2.Tənliyi aşağıda göstərilmiş məntiq elementinin yerinə yetirdiyi əməliyyatın adını müəyyən edin.

A) məntiqi toplama (dizyunksiya)

B) məntiqi vurma (konyuksiya)

C) məntiqi inkar-inversiya əməliyyatı;

D) yaxud-deyil (Pirs əqrəbi)

E) və-deyil (Şeffer ştrixi)
3.Tənliyi aşağıda göstərilmiş məntiq elementinin yerinə yetirdiyi

əməliyyatının adını müəyyən edin.

A) məntiqi vurma (konyuksiya)

B) yaxud-deyil (Pirs əqrəbi)

C) məntiqi inkar-inversiya əməliyyatı

D) məntiqi toplama (dizyunksiya)

E) və-deyil (Şeffer ştrixi)


4.Tənliyi olan əməliyyatın adını müəyyən edin.

A) məntiqi inkar yaxud inversiya

B) Şeffer əməliyyatı yaxud ştrixi

C) məntiqi toplama yaxud dizyunksiya

D) məntiqi vurma yaxud konyunksiya

E) Pirs əməliyyatı yaxud əqrəbi


5.Avtomatikanın icra orqanını təyin edin.

A) elektromaqnit mufta

B) sabit cərəyan relesi

C) fotoelement

D) transformator

E) dəyişən cərəyan gücləndiricisi


6.Avtomatikanın icra orqanını təyin edin.

A) solenoid

B) sabit cərəyan relesi

C) fotoelement

D) dəyişən cərəyan gücləndiricisi

E) transformator


7.Temperatur vericisinin ötürmə əmsalını təyin edin.

A)

B)

C)

D)

E)


8.İdarəetmə obyektinin tutum əmsalını təyin edin.

A)

B)

C)

D)

E)


9.Obyektin zaman sabitini müəyyən edin.

A)

B)

C)

D)

E)


10.Obyektin qovma müddətini təyin edin.

A)

B)

C)

D)

E)


11.İdarəetmə obyektinin öz-özünə bərabərlənmə əmsalını təyin etməli.

A)

B)

C)

D)

E)


12.İdarəetmə obyektinin həssaslığını təyin edin.

A)

B)

C)

D)

E)


13.Göstərilmiş qurğular içərisindən sürətölçən qurğunun adını müəyyən edin.

A) taxometr

B) termorezistor

C) dilatometr vericisi

D) kontaktor

E) tenzometr


14.Maye termovericilərin iş prinsipi nəyə əsaslanır?

A) temperatur dəyişməsini kapilyarda maye sütununun hündürlüyünün dəyişməsinə

B) bərk cisimlərin temperaturundan asılı olaraq öz xətti ölçülərini dəyişmək xassəsinə

C) maye və qazın həcminin istilik dəyişməsini xüsusi membran,yaxudsilfonun yerdəyişməsinə çevirməsinə

D) metalların və yarımkeçiricilərin müqavimətlərinin temperaturdan asılılığını

E) lehinlənmiş iki naqilin ucunun qızdırıldıqda sərbəst uclarda termoelektrik hərəkət qüvvəsinin (ehq) əmələ gəlməsinə


15.İnduktiv vericilər nə üçün tətbiq olunur?

A) kiçik xətti və bucağı yerdəyişmələrin ölçülməsində

B) tezliyin ölçülməsində

C) güclərin ölçülməsində;

D) cərəyan və gərginliyin ölçülməsində

E) gərginliyin ölçülməsində


16.Parametrik verici idarə kəmiyyətini hansı parametrə çevirir.

A) xətti və bucağı yerdəyişmə

B) cərəyan

C) gərginlik

D) e.h.q.

E) maqnit seli


17.Generator vericisini müəyyən edin.

A) termocüt

B) təzyiq

C) temperatur

D) deformasiya

E) səviyyə


18.Avtomatika hansı elmin hissəsidir?

A) kibernetika

B) telemexanika

C) informasiya nızəriyyəsi

D) avtomatik ölçmə

E) elektronika


19.Termorezistorun iş prinsipi hansı parametrdən (fiziki kəmiyyətdən) asılıdır?

A) temperatur

B) təzyiq

C) sıxılma

D) işıqlanma

E) həcmi genişlənmə


20.Temperatur vericisinin ötürmə əmsalını təyin edin.

A)

B)

C)

D)

E)


21.Dilatometr vericilərilə hansı kəmiyyətlər ölçülür?

A) temperatur

B) təzyiq

C) induktivlik

D) tutum

E) müqavimət


22.İdarəetmə obyektinin xarakteristikasını müəyyənləşdirin.

A) statik

B) volt-amper

C) temperatur

D) tutum

E) cərəyan


23.İdarəetmə obyektinin tutum əmsalını təyin etməli.

A)

B)

C)

D)

E)


24.İş prinsipi bağlayıcı təbəqədəki fotoeffektə əsaslanan fotoelementi göstərin.

A) ventil tipli fotoelement

B) fototriod

C) fotodiod

D) fototiristor

E) fotorele


25.Tenzometr vericilərinə hansı aiddir?

A) materialın elektrik müqavimətinin onun deformasiyasından asılılığına əsaslanan verici

B) maye

C) piston

D) membran

E) silfon


26.Avtomatik tənzimləmə sisteminin ümumi element sxeminə daxil olmayan elementi göstərin.

A) reduktor

B) tənzimləmə obyekti

C) ölçü elementi

D) tənzimləyici

E) müqayisə elementi


27.Avtomatikanın icra orqanını təyin edin.

A) fotoelement

B) selsin-transformator

C) dəyişən cərəyan taxogeneratoru

D) elektromaqnit

E) tranzistor


28.Adları aşağıda göstərilən vericilərdən hansı omik vericiyə aiddir?

A) kontaktlı

B) radiasion

C) transformator

D) induktiv

E) termoelektrik


29. Adları aşağıda göstərilən vericilərdən hansı radiasion vericiyə aiddir?

A) vakkum fotovurucu

B) potensiometr

C) tutum

D) termoelektrik

E) induktiv


30. Adları aşağıda göstərilən vericilərdən hansı generator vericiyə aiddir?

A) termocüt

B) tenzometr

C) tutum

D) transformator

E) fotorezistor


31. Adları aşağıda yazılmış vericilərdən hansı maqnit vericisinə aiddir?

A) induktiv

B) kömür

C) radiasion

D) tutum

E) generator


32. Adları aşağıda yazılmış vericilərdən elektrik müqaviməti temperaturdan asılı olan vericini göstərin.

A) termorezistor

B) maye temperatur verici

C) manometrik temperatur verici

D) bimetallik temperatur verici

E) dilatometr temperatur verici


33.Məntiq elementlərinin yerinə yetirdiyi əməliyyatlardan biri olan məntiqi toplamanı müəyyən edin.

A)

B)

C)

D)

E)


34. Məntiq elementlərinin yerinə yetirdiyi məntiqi vurmanı müəyyən edin.

A)

B)

C)

D)

E)


35. Məntiq elementlərinin yerinə yetirdiyi məntiqi inkar etməni yaxud inversiyanı müəyyən edin.

A)

B)

C)

D)

E)


36.Pirs əməliyyatını yaxud əqrəbini müəyyən edin.

A)

B)

C)

D)

E)


37. Məntiq elementlərinin yerinə yetirdiyi Şeffer əməliyyatını yaxud ştrixini müəyyən edin.

A)

B)

C)

D)

E)


38.Məlum çıxış kəmiyyətinə görə təzyiq vericisini təyin edin.

A) boruşəkilli yayın sərbəst ucunun yerdəyişməsi;

B) potensiometrin çıxışından alınan gərginlik;

C) sarğıdakı cərəyan;

D) çıxış dolağındakı gərginlik;

E) fotoçeviricinin dövrəsindəki cərəyan


39.Şərti işarəsi verilmiş məntiq elementinin adını müəyyən edin.

A) yaxud

B) və

C) deyilD) yaxud-deyil

E) və deyil


40. Şərti işarəsi verilmiş məntiq elementinin adını müəyyən edin.

A) və

B) deyil

C) yaxud-deyil

D) və deyil

E) və yaxud
41. Şərti işarəsi verilmiş məntiq elementinin adını müəyyən edin.

A) ekvivalentlik

B) deyil

C) yaxud-deyil

D) və deyil

E) və yaxud


42. Şərti işarəsi verilmiş məntiq elementinin adını müəyyən edin.A) qadağan

B) yaxud-deyil

C) və deyil

D) və yaxud

E) ekvivalentlik


43. Şərti işarəsi verilmiş məntiq elementinin adını müəyyən edin.A) implikator

B) qadağan

C) ekvivalentlik

D) yaxud

E) deyil


44. Şərti işarəsi verilmiş məntiq elementinin adını müəyyən edin.

A) yaddaş

B) implikator

C) və


D) deyil

E) yaxud
45. Şərti işarəsi verilmiş məntiq elementinin adını müəyyən edin.

D

A) ləngiməB) deyil

C) qadağan

D) və

E) yaxud
46. Şərti işarəsi verilmiş məntiq elementinin adını müəyyən edin.

1

A) təkrarlayıcıB) ləngimə

C) implikator

D) və deyil

E) yaddaş


47.Aşağıda avtomatikanın hansı məntiq elementi göstərilmişdir?

x

y

A) təkrarlayıcı

B) implikator

C) qadağan

D) və deyil

E) yaxud-deyil


48. Aşağıda avtomatikanın hansı məntiq elementi göstərilmişdir?y

A) implikator

B) yaxud

C) və deyil

D) və

E) deyil
49. Aşağıda avtomatikanın hansı məntiq elementi göstərilmişdir?

y

A) qadağan

B) və

C) deyilD) təkrarlayıcı

E) yaxud
50. Aşağıda avtomatikanın hansı məntiq elementi göstərilmişdir?

y

A) və deyil

B) yaxud

C) yaxud-deyil

D) və

E) təkrarlayıcı


51. Aşağıda avtomatikanın hansı məntiq elementi göstərilmişdir?y

A) və


B) implikator

C) təkrarlayıcı

D) yaxud

E) və deyil


52. Aşağıda avtomatikanın hansı məntiq elementi göstərilmişdir?y

A) yaxud

B) deyil

C) və deyil

D) qadağan

E) və
53. Aşağıda avtomatikanın hansı məntiq elementi göstərilmişdir?

y

A) yaxud deyil

B) və deyil

C) deyil

D) və

E) yaxud
54. Aşağıda avtomatikanın hansı məntiq elementi göstərilmişdir?

y

A) deyil

B) və

C) yaxudD) təkrarlayıcı

E) qadağan


55.Aşağıda məntiq elementinin yerinə yetirdiyi y = əməliyyatının adını müəyyən edin.

A) məntiqi inkar yavgud inversiya

B) Şeffer əməliyyatı yaxud ştrixi

C) məntiqi toplama yaxud dizyunksiya

D) məntiqi vurma yaxud konyunksiya

E) Pirs əməliyyatı yaxud əqrəbi


56. Aşağıda məntiq elementinin yerinə yetirdiyi əməliyyatının adını müəyyən edin.

A) Pirs əməliyyatı yaxud əqrəbi

B) Şeffer əməliyyatı yaxud ştrixi

C) məntiqi vurma yaxud konyunksiya

D) məntiqi toplama yaxud dizyunksiya

E) məntiqi inkar yaxud inversiya


57. Aşağıda məntiq elementinin yerinə yetirdiyi əməliyyatının adını müəyyən edin.

A) Şeffer əməliyyatı yaxud ştrixi

B) məntiqi inkar yavgud inversiya

C) məntiqi toplama yaxud dizyunksiya

D) məntiqi vurma yaxud konyunksiya

E) Pirs əməliyyatı yaxud əqrəbə


58. Aşağıda məntiq elementinin yerinə yetirdiyi əməliyyatınınadını müəyyən edin.

A) və yaxud

B) ekvivalentlik

C) qadağan

D) implikasiya

E) yaddaş


59. Aşağıda məntiq elementinin yerinə yetirdiyi əməliyyatının adını müəyyən edin.

A) ekvivalentlik

B) və yaxud

C) qadağan

D) implikasiya

E) yaddaş


60. Aşağıda məntiq elementinin yerinə yetirdiyi əməliyyatının adını müəyyən edin.

A) qadağan

B) və yaxud

C) ekvivalentlik

D) implikasiya

E) yaddaş


61. Aşağıda məntiq elementinin yerinə yetirdiyi əməliyyatının adını müəyyən edin.

A) implikasiya

B) yaddaş

C) qadağan

D) ikvivalentlik

E) və yaxud


62. Aşağıda məntiq elementinin yerinə yetirdiyi əməliyyatının adını müəyyən edin.

A) yaddaş

B) qadağan

C) implikasiya

D) və yaxud

E) ekvivalentlik


63.Elementin şəkildə göstərilmiş statik xarakteristikasının adını müəyyən edin.

x

y

A) xətti

B) qeyri həssas zonalı qeyri-xətti

C) məhdud (doymuş)

D) başlanğıc sıçrayışlı və məhdud

E) lyuftlu və quru sürtünməli


64. Elementin şəkildə göstərilmiş statik xarakteristikasının adını müəyyən edin.

c:\users\pc\pictures\2013-11-18\003.jpg

A) başlanğıc sıçrayışlı və məhdud

B) lyuftlu və quru sürtünməli

C) məhdud (doymuş)

D) xətti

E) qeyri-həssas zonalı qeyri-xətti


65.Elementin şəkildə göstərilmiş statik xarakteristikasının adını müəyyən edin.

c:\users\pc\pictures\2013-11-18\003.jpg

A) məhdud (doymuş)

B) lyuftlu və quru sürtünməli

C) xətti

D) başlanğıc sıçrayışlı və məhdud

E) qeyri-həssas zonalı qeyri-xətti


66. Elementin şəkildə göstərilmiş statik xarakteristikasının adını müəyyən edin.

x

y

A) lyuftlu və quru sürtünməli

B) başlanğıc sıçrayışlı və məhdud

C) xətti

D) qeyri-həssas zonalı qeyri-xətti

E) məhdud (doymuş)


67. Şəkildə göstərilmiş rəqsin adını müəyyən edin.

A) zaman funksiyası (harmonik) sinusoidal rəqs

B) zaman funksiyası

C) rəqsi açılan keçid prosesi

D) aperiodik sönən

E) aperiodik açılan


68.Şəkildə göstərilmiş keçid prosesinin adını müəyyənləşdirin. Şəkildə göstərilmiş rəqsin adınımüəyyən edin.

A) zaman funksiyası

B) rəqsi açılan keçid prosesi

C) aperiodik sönən

D) aperiodik açılan

E) zaman funksiyası


69. Şəkildə göstərilmiş keçid prosesinin adını müəyyən edin.

A) rəqsi açılan keçid prosesi

B) aperiodik açılan

C) aperiodik sönən

D) zaman funksiyası

E) zaman funksiyası


70. Şəkildə göstərilmiş keçid prosesinin adını müəyyən edin.

c:\users\pc\pictures\2013-11-12\003.jpg

A) aperiodik sönən

B) aperiodik açılan

C) rəqsi açılan keçid prosesi

D) zaman funksiyası

E) zaman funksiyası


71. Şəkildə göstərilmiş keçid prosesinin adını müəyyən edin.

A) aperiodik açılan

B) rəqsi açılan keçid prosesi

C) zaman funksiyası

D) aperiodik sönən

E) zaman funksiyası


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə