Aaa 1507#01#Q16#01eduman testinin sualları Fәnn : 1507 İnformasiya iqtisadiyyatıYüklə 18,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/33
tarix06.05.2018
ölçüsü18,41 Kb.
#42500
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


1
2
3
4
5
6
7
AAA_1507#01#Q16#01eduman testinin sualları
Fәnn : 1507 İnformasiya iqtisadiyyatı
İqtidai innovasiaya anlayışı kim tәrәfindәn verilmişdir?
İqtisadi innovasiya anlayışı ilk dәfә hansı әsәrdә işlәnilmişdir?
Hansı konsepsiyaya әsasәn biliklәrә firmanın qeyri­maddi aktivi kimi baxılır?
İnnovasiya nәdir?
İxtira nәdir?
Aşağıda sadalananlardan innovasiyaların kateqoriyalarına aid olanı göstәrin:
Aşağıda sadalananlardan innovasiyaların kateqoriyalarına aid olanı göstәrin:
Y.Xayaşi
F.Maxlub
T.Stouner
Y.Şumpeter

R.Karts
“Siqnallar nәzәriyyәsi”
“Postsәnaye cәmiyyәti”
“Üçüncü dalğa”
“İqtisadi inkişaf nәzәriyyәsi”

“Postiqtisadi cәmiyyәti
Kompüter korporasiyası
Virtual korporasiya
Virtual komanda
Komanda işi olan firma
Biliklәr korporasiyası

Yeni texnologiyalar sahәsindә ideyalardır
İdeyanın ağlabatan mәsrәflәrlә geniş tәtbiqidir

İndiyәdәk mәlum olmayan vә reallığa çevrilәn ideyadır
Laboratoriya şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn ideyadır
Yeni texnologiyaların tәtbiqidir
Yeni ideyaların yaradılması vә tәtbiqi hesabına müәssisәnin iqtisadi potensialında mәqsәdyönlü dәyişiklikdir
Laboratoriya şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn ideyadır

İdeyanın ağlabatan mәsrәflәrlә geniş tәtbiqidir
İnformasiya texnologiyaları sahәsindә ideyalardır
Yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә ideyalardır
Yaradıcı düşüncә
Baza innovasiyaları

İnnovasiya cәmiyyәti
İnnovasiyaların idarә edilmәsi
İnnovasiya tәfәkkürü8
9
10
11
12
13
Aşağıda sadalananlardan layihә planının mәcburi elementi olmayanı göstәrin:
İnnovasiyaların neçә kateqoriyası vardır?
Virtual korporasiyanın әsasını neçә element formalaşdırır?
Innovasiyaların aşağıdakı növü mövcud deyil?
Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә hәyata keçirilir,
bu sxem ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, Paralel layihәlәndirmә sistemlәrindәn
istifadә olunur ki, bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların
yaranmasına gәtirib çıxarır. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir,
Virtual korporasiyanın әsasını neçә element tәşkil edir,
Makroinnovasiyalar

İnnovasiya cәmiyyәti
İnnovasiyaların idarә edilmәsi
İnnovasiya tәfәkkürü
Yaradıcı düşüncә
Bütün cavablar doğrudur
Layihәnin tәsviri
Büdcә vә müddәtlәr
Aralıq vә son müddәtlәr
Risklәrin idarә olunması

3

5
6
2
4
6]
2
3

4
5
Marketinq
Texnoloji
Sosial
Tәşkilatı
Elmi

xidmәt
istismar
giriş logistikası

çıxış logistikası
marketinq
2
6
5
414
15
16
17
18
19
CSCW nәyi bildirir,
Korporativ kompüter şәbәkәlәrindә iş necә adlanır,
İnnovasiyaların neçә kateqoriyasını ayırd edirlәr,
Sahәlәrdә, iqtisadiyyatda vә bütövlükdә cәmiyyәtdә köklü dәyişikliklәrә sәbәb olan yeni mәhsullar
vә texnologiyalardır. Bu ifadә innovasiyanın hansı növünә aid edilir,
Birlikdә texnoloji inkişafa güclü tәkan verәn ayrı­ayrı innovasiya¬lardır (mәsәlәn,
transformatorlar, qaz­turbin mühәrriklәri, biotexnologiyalar). Bu ifadә innovasiyanın hansı növünә aid
edilir,
Bütövlükdә texnoloji prosesә tәsir göstәrmәk üçün yetәrincә radikal deyildir., bunlar daha çox
biznes üçün ayrı­ayrı imkanların mühüm tәrkib hissәlәridir (mәsәlәn, hava ilә doldurulan tәkәrlәr, lak
vә boya örtüklәri). Bu ifadә innovasiyanın hansı növünә aid edilir,
3

korporativ kompüter şәbәkәlәrindә iş

çoxlu miqdarda prosessoru olan paralel kompüter
maşın intellekti qabiliyyәti
insan gözünü modellәşdirәn vә onu beyinlә әlaqәlәndirәn sistem
mәntiqi terminlәrdә proqramlaşdırma
DARPA
MYCIN
CSCW

DENDRAL
ESPRIT
2
6
5
4
3

çevik avtomatlaşdırılmış istehsalat üçün sәnaye robotu
makroinnovasiyalar

baza innovasiyaları
innovasiya­modifikasiyalar
yeni mәhsullar vә yeni proseslәr
çevik avtomatlaşdırılmış istehsalat üçün sәnaye robotu
makroinnovasiyalar
baza innovasiyaları

innovasiya­modifikasiyalar
yeni mәhsullar vә yeni proseslәr
çevik avtomatlaşdırılmış istehsalat üçün sәnaye robotu
makroinnovasiyalar
baza innovasiyaları
innovasiya­modifikasiyalar

yeni mәhsullar vә yeni proseslәr


20
21
22
23
24
25
26
İnnovasiyalar üçün maneәlәrin növlәri hansılardır,
Layihәlәrin idarә edilmәsi necә işarә olunur,
Layihә planı neçә mәcburi elementdәn ibarәtdir,
Dekompozisiyanı neçә sәviyyәdә aparırlar,
Metrikaların tәtbiq sahәsi neçә bölmәyә ayrılır:
Virtual korporasiyanın әsasını neçә element tәşkil edir?
Reinjinirinq prinsiplәrinin tәtbiqi işçilәrin rolu vә işә hazırlığın tәşkilindә hansı dәyişikliklәrlә
nәticәlәnmәlidir?
ümumi vә xüsusi
daxili vә xarici
kәnar vә yaxın
kәnar vә daxili

daxili vә xüsusi
TT
PP
TM
PT
PM

2
6
5
4
3

2
6
5
4

3
2
6
5
4
3

5
2
4
3

6
Düzgün cavab yoxdur
Nәzarәt altında icradan müstәqil qәrarların qәbuluna, mәşqlәrdәn tәhsilә;

Müstәqil qәrarların qәbulundan nәzarәt altında icraya, mәşqlәrdәn tәhsilә;
Nәzarәt altında icradan müstәqil qәrarların qәbuluna, tәhsildәn mәşqlәrә;


Yüklə 18,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə