Aaa 1507#01#Q16#01eduman testinin sualları Fәnn : 1507 İnformasiya iqtisadiyyatıYüklə 18,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/33
tarix06.05.2018
ölçüsü18,41 Kb.
#42500
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33

245
246
247
248
249
250
Modifikasiya edilmiş faydalılıq funksiyası aşağıdakı kimi yazılır:
әmәk haqqının tarazlı dәrәcәsi halında ödәnilmiş әmәyin hәcmi elә olmalıdır ki, aşağıdakı nisbәt
yerinә yetirilsin. Bu hansı nisbәtdir?
әnәnәvi iqtisadiyyatla informasiya iqtisadiyyatının müqayisәli tәhlilinin әsas müddәaları
hansılardır?
Sәnaye iqtisadiyyatı vә informasiya iqtisadiyyatının metodları hansı aspektlәrә görә bir­birindәn
fәrqlәnirlәr?
Iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәsi üçün qәbul edilәn әsaslar hansıdır?
Aşağıdakılardan hansı informasiya iqtisadiyyatının prinsiplәrinә daxil deyil?
mәnfәәtin 1 rubl artdğı şәraitdә sahibkarın yığımının tarazlı hәcminin artımıdır

MU( t; x; y)
U( t; x;y)

U(t;x)
T( u; y)
T( u; x; y)
αI+ wH =24w
LФ= El
e(MP1) MP1 = 32 L
w = e MPL

H = 24­ αL
Istehsal, istehlak, әmәk, dәyәr, pul, sәrvәt, kapital, tәlәb, tәklif, insan
Mәhsul, әmәk, kapital, sәrvәt, dәyәr, tәlәbat, rifah, pul, sosial qarşılıqlıәlaqәlәr, insan

Istehsal, istehlak, әmәk, pul, tәlәb, tәklif, insan, qarşılıqlı әlaqә, bazar
Әmәk, dәyәr, kapital, mәhsul, tәlәb, tәklif, insan, rifah, istehsal, sәrvәt
Mәhsul, әmәk, sәrvәt, istehsal, tәlәb, tәklif, rifah, kapital, qarşılıqlı әlaqә, insan
Cәmiyyәt, iqtisadi obyekt, qanunlar, göstәricilәr, pul, mәhsul, ilkin müddәalar, predmetlәrarasıәlaqә, insanın
tәbiәti
Әmәk, dәyәr, üstünlük, iqtisadi obyekt, cәmiyyәt, qanunlar, insanın tәbiәti, göstәricilәr, mühakimәlәrin
xarakteri
Üstünlük, iqtisadi obyekt, cәmiyyәt, insanın tәbiәti, ilkin müddәalar, mühkimәlәrin xarakteri, qanunlar,
göstәricilәr, predmetlәrarası әlaqә

Iqtisadi obyekt, postulatlar, insanın tәbiәti, qanunlar, dәyәr, cәmiyyәt, göstәricilәr, kapital, mühakimәlәrin
xarakteri
Insanın tәbiәti, üstünlük, iqtisadi obyekt, rifah, kapital, qanunlar, göstәricilәr, cәmiyyәt, ilkin müddәalar
Psixoloji әsaslar, fәlsәfi әsaslar, tәbii­elmi әsaslar, iqtisadi әsaslar, metodoloji әsaslar
Tәbii­elmi әsaslar, texnoloji әsaslar, fәlsәfi әsaslar, institusional әsaslar, metodoloji әsaslar
Tarixi әsaslar, tәbii­elmi әsaslar, psixoloji әsaslar, institusional әsaslar, metodoloji әsaslar

Tarixi әsaslar, tәbii­elmi әsaslar, fәlsәfi әsaslar, bioloji әsaslar, psixoloji әsaslar, metodoloji әsaslar
Tәbii­elmi әsaslar, psixolojit әsaslar, fәlsәfi әsaslar, fizioloji әsaslar, metodoloji әsaslar
Mәhsulun qiymәti onun nadirliyi ilә müәyyәn olunur

Birgә әmәkdaşlığa meyl güclü olur
Tәcrübә әnәnәvi iqtisadiyyata nisbәtәn daha tez yayılır, ona görә mәhsul daha ucuz başa gәlir
İştirakçıların sayının artması buradakı fәaliyyәti güclәndirir
Ağır vә maddi substansiyalar rahat vә ”yüngül” informasiyalı substansiyalar ilә әvәz olunur


251
252
253
254
255
256
257
Yönüm aspektindә iqtisadi insan vә kreativ insan modellәrinin müqayisәli tәhlili hansı formada
tәzahür edir
Üstün metodlar aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları
hansı formada tәzahür edir
İqtisadi obyekt aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları hansı
formada tәzahür edir
Cәmiyyәt aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları hansı
formada tәzahür edir
İnsanın tәbiәti aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları hansı
formada tәzahür edir
Başlanğıc vәziyyәt aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları
hansı formada tәzahür edir
Tәdqiqatın xarakteri aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları
bazar – mәhsuldar

sәnaye ­ informasiya
sadә ­ yaradıcı
antaqonist – inkişaf etdirәn
mexanistik – üzvi
postulatlar ­ tәcrübә
mexaniki ­ sosiologiya

simasızlaşdırma ­ şәxsi
eynicinsli ­ müxtәlif cinsli
fiziologiya ­ psixologiya
postulatlar ­ tәcrübә
mexaniki ­ sosiologiya
simasızlaşdırma ­ şәxsi

eynicinsli ­ müxtәlif cinsli
fiziologiya ­ psixologiya
postulatlar ­ tәcrübә
mexaniki ­ sosiologiya
simasızlaşdırma ­ şәxsi
eynicinsli ­ müxtәlif cinsli

fiziologiya ­ psixologiya
postulatlar ­ tәcrübә
mexaniki ­ sosiologiya
simasızlaşdırma ­ şәxsi
eynicinsli ­ müxtәlif cinsli
fiziologiya ­ psixologiya

postulatlar ­ tәcrübә

mexaniki ­ sosiologiya
simasızlaşdırma ­ şәxsi
eynicinsli ­ müxtәlif cinsli
fiziologiya ­ psixologiya


258
259
260
261
262
263
hansı formada tәzahür edir
Qanunlar aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları hansı
formada tәzahür edir
Göstәricilәr aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının metodları hansı
formada tәzahür edir
Predmetlәrarası әlaqә aspektindә informasiya iqtisadiyyatının vә sәnaye iqtisadiyyatının
metodları hansı formada tәzahür edir
Spensin siqnallar nәzәriyyәsindә tәhsil haqqında siqnalın tәsiri hansı amillәrin qarşılıqlı tәsirinә
әsaslanmışdır?
Kouza görә firmanın optimal ölçüsünü müәyyәn edәn faktoru göstәrin:
Layihәnin bütün elementlәrinin tam müәyyәnlәşmәsinәdәk addım­addım dekompozisiya üzәrindә
qurulur, proseslәr firmanın mәhsulla¬rına vә xidmәtlәrinә dәyәr әlavә etmәk qabiliyyәti ilә fәrqlәnir
(mәsәlәn, marketinq vә satışlar), hәr bir ilkin proses yardımçı proseslәrә bölünür, yardımçı proseslәr
postulatlar ­ tәcrübә
deduksiya ­ induksiya

universal ­ lokal
obyektiv ­ subyektiv
iqtisadi imperializm ­ fәnlәrarası
postulatlar ­ tәcrübә
deduksiya ­ induksiya
universal ­ lokal

obyektiv ­ subyektiv
iqtisadi imperializm ­ fәnlәrarası
postulatlar ­ tәcrübә
deduksiya ­ induksiya
universal ­ lokal
obyektiv ­ subyektiv

iqtisadi imperializm ­ fәnlәrarası
postulatlar ­ tәcrübә
deduksiya ­ induksiya
universal ­ lokal
obyektiv ­ subyektiv
iqtisadi imperializm ­ fәnlәrarası

doğru cavab yoxdur
tәhsil müddәti vә professional hazırlıq
mәhsuldarlıq vә tәhsil müddәti
tәhsilә çәkilәn mәsrәflәr vә işçinin qabiliyyәti

tәhsil müddәti vә iş stajı
sabit xәrclәrin hәcmi
satış hәcmi
bazarın payı
istehsal amillәrinin qiymәtlәri

hazır mәhsulun qiymәti


Yüklə 18,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə