Aaa 1507#01#Q16#01eduman testinin sualları Fәnn : 1507 İnformasiya iqtisadiyyatıYüklə 18,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/33
tarix06.05.2018
ölçüsü18,41 Kb.
#42500
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33

264
265
266
267
isә onların yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan hәrәkәtlәrә bölünür, müәssisәnin әmәliyyat
sәviyyәsindә hәrәkәtlәr onların yerinә yetirilmәsi nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmә¬si üçün әsas olan
yardımçı proseslәrin әsas hissәsini tәşkil edir. Bu ifadә layihә planının hansı elementini xarakterizә
edir,
Layihәnin planı hansı elementlәrdәn ibarәtdir, 1. layihәnin tәsviri 2. planlaşdırma 3. büdcә 4.
nәticә 5. müddәtlәr
Virtual komandalar öz üzvlәrinә komandada iştirak etmәk imkanı verir, çünki texnologiyalar elә
hazırlanır ki, virtual komandaya cәlb olunmuş şәxslәrә dair mәlumatları gizlәtmәk vә hәtta
komandanın özünün mövcudluğunu gizlәtmәk mümkün olsun, әnәnәvi komanda tәhlükәsizliklә bağlı
problemlәr qarşısında müdafiәsizdir, çünki şәxslәrarası birbaşa ünsiyyәtә әsaslanır. Bu ifadә virtual
komandanın hansı xüsusiyyәtinә aiddir,
Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyri­mәhduddur, şәbәkә texnologiyaları vә kollektiv
işin avtomatlaşdırılmasının proqram vasitәlәri dünyanın istәnilәn nöqtәsindәn iştirakçılara mәlumat
serverindә informasiya mübadilәsi aparmaq imkanı verir. Bu ifadә virtual komandanın hansı
xüsusiyyәtinә aiddir,
Virtual komandalar zaman, mәkan, tәşkilati vә texnoloji mәhdudiyyәtlәrin hüdudlarından kәnara
çıxırlar, çünki telekommunikasiya texnologiyaları komanda üzvlәrinә kompüter iclas sisteminin,
İnternet bazasında virtual yığıncaq sistemlәrinin vә elektron yığıncaq sisteminin kömәyi ilә digәr
iştirakçılarla sinxron vә qeyri­sinxron ünsiyyәt saxlamaq imkanı verir. Bu ifadә virtual komandanın
hansı xüsusiyyәtinә aiddir,
müddәtlәr
layihәnin tәsviri
planlaşdırma
büdcә

nәticә
1,2,3
1,2,4
2,4,5
1,3,5

1,4,5
anonimlik

istismar
xidmәt
transendentallıq
hüdudsuzluq
anonimlik
istismar
xidmәt
transendentallıq
hüdudsuzluq

anonimlik
istismar
xidmәt
transendentallıq

hüdudsuzluq


268
269
270
271
272
273
Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn monitorinqi,
kommunal xidmәt sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması, mәsafәdәn tibbi yardım, uçuş
zamanı tәyyarәnin mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir,
Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri haqqında
tәsәvvürü uzaq mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial alıcıları öz mәhsullarının
işlәnib hazırlanması prosesinә cәlb edir, bununla da mәhsulları vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya
edirlәr. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir,
Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada virtuallaşmaya misal
kimi tәdarükün әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar, real zaman rejimindә aparılan bank
әmәliyyatları, aviasiya şirkәtinin bilet üçün xüsusi qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar. Bu ifadә
aşağıdakılardan hansına aiddir,
әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә virtuallaşdırıla bilәr,
buna misal kimi şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar firmaların birliyinin yaradılmasını
göstәrmәk olar, belә birlik informasiyadan birgә istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır. Bu ifadә
aşağıdakılardan hansına aiddir,
Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә hәyata
keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, Paralel layihәlәndirmә
sistemlәrindәn istifadә olunur ki, bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn
qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir,
Axtarış nәticәsindә әldә olunun qәnaәt nәyә bәrabәrdir?
xidmәt

giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq
xidmәt
giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası
marketinq

xidmәt
giriş logistikası
istismar
çıxış logistikası

marketinq
xidmәt
giriş logistikası
istismar

çıxış logistikası
marketinq
xidmәt
giriş logistikası

istismar
çıxış logistikası
marketinq


274
275
276
277
278
279
Axtarış nәticәsindә әldә edilәn mәnfәәt nәyә bәrabәrdir?
1991­ci ildә transaksiya mәsrәflәri vә mülkiyyәt hüquqları ilә bağlı problemlәrә dair әsәrinә görә
iqtisadiyyat üzrә Nobel mükafatı alan alim kimdir?
Spens nәzәriyyәsindә tәhsil haqqında siqnalın tәsiri nәyә әsaslanır?
Hәr bir fәrdin öz fәaliyyәt sahәsi, şәxsiyyәti vardır. burada hissәlәrin fәrdilәşmәsi orqanizmin
bütövlüyünü güclәndirir, Sosial tәkamül gedişindә bu hәmrәylik güclәnir.Bu ifadә E.Dyurkgeymin
hәmrәylinin hansı növünә aiddir
1982­ci ildә sәnaye strukturlarının, bazarların fәaliyyәtinin, habelә dövlәt tәnzimlәmәsinin sәbәb
vә nәticәlәrinin tәdqiqinә görә iqtisadiyyat üzrә Nobel mükafatı alan alim kimdir?
Şüurun mәlum vәziyyәtlәri bütün cәmiyyәt üzvlәrinin hamısı üçün ümumidir. fәrdi cәmiyyәtlә bu
cür birlәşdirәn әlaqә, cismi şәxsiyyәtlә birlәşdirәn әlaqә ilә tam analojidir. Bu ifadә E.Dyurkgeymin
hәmrәylinin hansı növünә aiddir
doğru cavab yoxdur
alınan әmtәәnin başlanğıc vә minimal qiymәtlәri arasındakı fәrqin onun hәcminin hasilinә bәrabәrdir.

axtarış mәsrәflәrinә
sorğu­sual edilәn satıcıların optimal sayına
qәnaәtin miqdarı ilә axtarış mәsrәflәrinin fәrqinә bәrabәrdir
Düzgün cavab yoxdur
alınan әmtәәnin başlanğıc vә minimal qiymәtlәri arasındakı fәrqin onun hәcminin hasilinә bәrabәrdir.
qәnaәtin miqdarı ilә axtarış mәsrәflәrinin fәrqinә bәrabәrdir.

axtarış mәsrәflәrinә
tranzaksiya xәrclәrinә
D.Bell
E.Dyurkgeym
V.İnozemtsev
M.Kastels
R.Kouz

iş stajı ilә işçinin qabiliyyәtinin qarşılıqlı әlaqәsinә
tәhsil müddәti ilә peşә hazırlığının qarşılıqlı әlaqәsinә
tәhsil müddәti ilә onun mәhsuldarlığının qarşılıqlı әlaqәsinә
tәhsilә çәkilәn mәsrәflәrlә işçinin qabiliyyәtinin qarşılıqlı әlaqәsinә

tәhsil müddәti ilә iş stajının qarşılıqlı әlaqәsinә
avtonom
tәşkilati
mexaniki
sosial
orqanik

C.Helbreyt
Y.Şumpeter
Z.Bauman
C.Stiqler

M.Kastels
avtonom


Yüklə 18,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə