Aaa 1507#01#Q16#01eduman testinin sualları Fәnn : 1507 İnformasiya iqtisadiyyatıYüklə 18,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/33
tarix06.05.2018
ölçüsü18,41 Kb.
#42500
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33

299
300
301
302
303
304
Liberal istiqamәtә hansı iqtisadi mәktәblәr aiddir?
İqtisadi dominant nәdir?
XVIII­XIX әsrlәrdә olan iqtisadi mәktәblәrin nümayәndәlәrini sadalayın
Nәzәri iqtisadiyyatda iqtisadi mәktәb necә formalaşır?
İnstitusionalizm iqtisadi mәktәbindә iqtisadi dominant nәdir?
Texnoloji meyara qarşı irәli sürülәn etirazlara aiddir:
Iqtisadi nәzәriyyә, Mikro­makro iqtisadiyyat, Informatika, Dünya iqtisadiyyatı, Mühasibat uçotu
Iqtisadi nәzәriyyә, Sosiologiya, Mikro­makro iqtisadiyyat, informasiya texnologiyaları, fәlsәfә, әmәyin
iqtisadiyyatı

Fәlsәfә, iqtisadi nәzәriyyә, Audit, maliyyә, statistika
Iqtisadi nәzәriyyә, tarix, Texnologiya, Bank işi, Mühasibat uçotu, Iqtisadi tәhlil
klassik, neoklassik, marksizm, marjinalizm, institusionalizm, fiziokratiya, tarixi mәktәb;
utopik sosializm, merkantilism, fiziokratiya, marksizm, tarixi mәktәb, institusionalizm, monetarizm;
merkantilizm, fiziokratiya, maltusçuluq, iqtisadi imperializm, marjinalizm, marksizm, tarixi mәktәb;
neoklassik mәktәb, fiziokratiya, merkantilizm, marksizm, institusionalizm, tarixi mәktәb, avstriya mәktәbi;
fiziokratiya, klassik siyasi iqtisad, maltusçuluq, marjinalizm, neoklassik mәktәb, monetarizm, iqtisadi
imperializm;

fiziki әmәyin dәyәrin mәnbәyi olması
bazarların formalaşması
ticarәt sferasının genişlәnmәsi
tәbiәtin hökmranlığı
iqtisadi sistemin fәaliyyәtini müәyyәn edәn hadisә

F.Kene, A.Marşal, Y. Şumpeter, H.Bekker, K.Marks, C.Keyns
Y. Şumpeter, H.Bekker, F.Kene, A.Smit, K.Marks, C.Keyns
A.Smit, F.Kene, K.Marks, K.Menger, A.Marşal, T.Veblen

M.Kastels, A.Smit, C.Keyns, H.Bekker, A.Marşal, K.Marks
K.Marks, A.Smit, F.Kene, A.Marşal, T.Veblen, K.Menger
Nәzәri iqtisadiyyat әsasında formalaşır
Eyni vaxtda mövcud olan ziddiyyәtli nәzәriyyәlәr sistemi sayәsindә
Bir­birilә uzlaşan nәzәriyyәlәr sisteminin yaradılması üçün tәmәl olan nәzәriyyә kimi formalaşır

Ayrı­ayrı iqtisadçı alimlәr tәrәfindәn yaradılır
Tәcrübi iqtisadiyyat әsasında formalaşır
yaradıcı әmәyin üstünlüyü
bazarların formalaşması, ticarәt sferasının genişlәnmәsi
kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü
fiziki әmәyin vә manufaktura istehsalının üstünlüyü
tәsәrrüfat hәyatına mәdәni faktorların tәsirinin güclәnmәsi

İnformasiya istehlakı artdıqca informasiyanın reallığı әks etdirmәk qabiliyyәti azalır.
Texnologiyalar sosial sahәdәn ayrıla bilmәz, onlar sosial sahәnin tәrkib hissәsidir.

Yeni texnologiyalar informasiya cәmiyyәtinin yaranmasının әlamәti kimi qәbul olunur.
İnformasiya cәmiyyәtinin hәrәkәtverici qüvvәsi intellektuallardan vә texniki ziyalılardan ibarәt olan yeni
sinifdir.
Şәbәkәnin dәqiq tәrifini vermәk çox çәtindir.


305
306
307
308
309
310
Texnoloji meyara qarşı irәli sürülәn etirazlara aiddir:
İqtisadi meyara qarşı irәli sürülәn etirazlara aiddir:
İstehlak meyarına qarşı irәli sürülәn etirazlara aiddir:
İqtisadiyyat – rifah, yәni, insanın hәyatı vә inkişafı üçün vacib olan obyektlәrin yarandığı,
bölüşdürüldüyü vә istifadә olunduğu ictimai hәyat sferasıdır. Bu ifadә iqtisadiyyaın hansı növünә aid
edilir
İqtisadiyyat – rifahın yaranması, bölgüsü vә istifadәsini öyrәnәn elmdir. Bu halda iqtisadiyyat
özündә insanın unikal şәxsi keyfiyyәtlәrindәn asılı olan şüur mәhsulunu әks etdirir vә buna görә dә
subyektiv xarakter daşıyır. Bu ifadә iqtisadiyyaın hansı növünә aid edilir
XVII әsrdә formalaşmış merkantilizm nәzәriyyәsini aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisә
xarakterizı edir
İnformasiya istehlakı hәcminin artması insanın informasiya ilә hәddindәn artıq yüklәnmәsinә gәtirib çıxarır.
Cәmiyyәtdә informasiya­telekommunikasiya texnologiyalarının hәcminin ağlabatan ölçü vahidi yoxdur.

Kabel vә peyk televiziyası, kompüter şәbәkәlәri, fәrdi kompüterlәr, yeni ofis texnologiyaları informasiya
cәmiyyәtinin yaranmasının әlamәti kimi qәbul olunur.
İnformasiya cәmiyyәtinin hәrәkәtverici qüvvәsi intellektuallardan vә texniki ziyalılardan ibarәt olan yeni
sinifdir.
Şәbәkәnin dәqiq tәrifini vermәk çox çәtindir.
İnformasiya cәmiyyәtinin hәrәkәtverici qüvvәsi intellektuallardan vә texniki ziyalılardan ibarәt olan yeni
sinifdir.
İnformasiya sektoruna mәhz nәlәrin aid edilmәli olduğu mәsәlәsinin hәlli zamanı gizli şәrhlәrdәn vә
qiymәtlәndirici mühakimәlәrdәn qaçmaq mümkün deyildir.

İnformasiya istehlakı artdıqca informasiyanın reallığı әks etdirmәk qabiliyyәti azalır.
İnformasiya istehlakı hәcminin artması insanın informasiya ilә hәddindәn artıq yüklәnmәsinә gәtirib çıxarır.
İnformasiyanın yaradılması vә yayılması çox vaxt reklam şirkәtlәrinin vә siyasi partiyaların mәqsәdlәrinә tabe
edilmişdir.
İnformasiya cәmiyyәtinin hәrәkәtverici qüvvәsi intellektuallardan vә texniki ziyalılardan ibarәt olan yeni
sinifdir.
İnformasiyanın yaradılması vә yayılması çox vaxt reklam şirkәtlәrinin vә siyasi partiyaların mәqsәdlәrinә tabe
edilmişdir.

İnformasiya sektoruna mәhz nәlәrin aid edilmәli olduğu mәsәlәsinin hәlli zamanı gizli şәrhlәrdәn vә
qiymәtlәndirici mühakimәlәrdәn qaçmaq mümkün deyildir.
Şәbәkәnin dәqiq tәrifini vermәk çox çәtindir.
Texnologiyalar sosial sahәdәn ayrıla bilmәz, onlar sosial sahәnin tәrkib hissәsidir.
praktik

makro
mikro
nәzәri
sәnaye
praktik
makro
mikro
nәzәri

sәnaye
istehlakın artması
bazarların formalaşması311
312
313
314
315
316
XVIII әsrin ikinci yarısında formalaşmış fiziokratiya nәzәriyyәsini aşağıdakılardan hansı iqtisadi
hadisә xarakterizı edir
XVIII әsrin ikinci – XIX әsrin birinci yarısında formalaşmış klassik mәktәbi aşağıdakılardan
hansı iqtisadi hadisә xarakterizı edir
XIX әsrin ortalarında formalaşmış marksizm nәzәriyyәsini aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisә
xarakterizı edir
XIX әsrin ikinci yarısında formalaşmış Avstriya mәktәbini aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisә
xarakterizı edir
XIX әsrin ikinci yarısında formalaşmış neoklassik mәktәbi aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisә
xarakterizı edir
XIX әsrin sonu – XX әsrin әvvәllәrindә formalaşmış institusionalizm nәzәriyyәsini
aşağıdakılardan hansı iqtisadi hadisә xarakterizı edir

kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü
әl әmәyinin üstünlüyü
bazar sisteminin böhranı
bazarların formalaşması
kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü

әl әmәyinin üstünlüyü
bazar sisteminin böhranı
istehlakın artması
istehlakın artması
bazarların formalaşması
kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü
әl әmәyinin üstünlüyü

bazar sisteminin böhranı
istehlakın artması
bazarların formalaşması
kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü
әl әmәyinin üstünlüyü
bazar sisteminin böhranı

kәnd tәsәrrüfatı әmәyinin üstünlüyü
bazarların formalaşması
әl әmәyinin üstünlüyü
bazar sisteminin böhranı
istehlakın artması

iqtisadiyyatın özünütәnzimlәmәsi

yaradıcı әmәyin dominantlığı
iqtisadiyyatın mәdәniyyәtә tәsiri
dövlәtin müdaxilәsi
mәdәniyyәtin iqtisadiyyata tәsiri
iqtisadiyyatın özünütәnzimlәmәsi
yaradıcı әmәyin dominantlığı
iqtisadiyyatın mәdәniyyәtә tәsiri


Yüklə 18,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə