Aaa 1507#01#Q16#01eduman testinin sualları Fәnn : 1507 İnformasiya iqtisadiyyatıYüklə 18,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/33
tarix06.05.2018
ölçüsü18,41 Kb.
#42500
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

56
57
58
59
60
çünki qrup biliyin keyfiyyәtini artıran sintez gücünә malikdir. Bu ifadә biliyin hansı növünә aid edilir,
Bu meyar biliyin bazarda hansısa bir dәyәrә malik olub­olmamasını әks etdirir, fundamental elmi
nәzәriyyәlәr әnәnәvi anlamda bazar biliklәri deyildir, lakin onlar firmanın fәaliyyәti üçün heç dә
әhәmiyyәtli deyildir. Bu ifadә biliyin hansı növünә aid edilir,
Dövlәt tәhsili vәsaitlәri ilә tәmin olunur, mәhdud sayda adamların sahib olduğu xüsusi biliklәrdir,
arifmetikanın әsasları bu biliyә aid nümunәdir. Bu ifadә biliyin hansı növünә aid edilir,
İşgüzar bilik ... :
Doğru mülahizәni göstәrin:
Doğru mülahizәni göstәrin:
mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.
makro ­ mikro
bazar­qeyri­bazar
fәrdi­qrup

eksplisit­implisit.
mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.
makro ­ mikro
bazar­qeyri­bazar

fәrdi­qrup.
eksplisit­implisit.
mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.
makro ­ mikro

bazar­qeyri­bazar
fәrdi­qrup.
eksplisit­implisit.
işlәnmiş vә cәmlәşdirilmiş, sonra isә rәhbәrlik tәrәfindәn qәrarların qәbulu üçün bilavasitә vә ya potensial
faydalı olan mәlumatlar şәklindә qavranılacaq üsulla tәqdim edilәn mәlumatlardır.
axtarış, tәhlil, strukturlaşdırma, saxlanma vә manipulyasiyadır
әlaqәlәndirilmiş mәqsәdyönlü fәaliyyәt üçün toplanmış potensialdır

firmanın fәaliyyәtinin nәticәlәrinin asılı olduğu informasiyadır
bilik yaradılması üçün hәrәkәtә gәtirilmәmiş “xammal” ehtiyatlarıdır
Xarici maliyyә informasiyası – tәdarükün mәsrәflәri, etibarlılığı, keyfiyyәti vә vaxtı kimi aspektlәrin üzәrindә
qurulmuşdur.
İstehsal haqqında informasiya – mühasibat balansından mәnfәәtә vә mәsrәflәrә, әmlaka vә öhdәliklәrә dair
әsas informasiyanı, habelә maliyyә göstәricilәrinin geniş spektrini әhatә edir.
Daxili maliyyә informasiyası – istehsalın sәmәrәliliyinә vә mәhsuldarlığa, istehsal güclәrinә, mәsrәflәrә,
istehsal tullantılarına vә keyfiyyәtә dair mәlumatları әhatә edir.
Әmәk resursları haqqında informasiya – işçi heyәtinin tәlimi vә ixtisas sәviyyәsi, mәnәvi vәziyyәt vә kadrlarla
tәminata çәkilәn xәrclәr kimi aspektlәr üzәrindә qurulmuşdur.

Tәdarükçülәr haqqında informasiya – valyuta mәzәnnәlәrinә, sәhmlәrin mәzәnnәlәrinin dinamikasına,
kapitalların bazardakı hәrәkәtinә dair informasiyanı әhatә edir.
İstehsal haqqında informasiya – mühasibat balansından mәnfәәtә vә mәsrәflәrә, әmlaka vә öhdәliklәrә dair
әsas informasiyanı, habelә maliyyә göstәricilәrinin geniş spektrini әhatә edir.
Tәdarükçülәr haqqında informasiya – valyuta mәzәnnәlәrinә, sәhmlәrin mәzәnnәlәrinin dinamikasına,
kapitalların bazardakı hәrәkәtinә dair informasiyanı әhatә edir.
Makroiqtisadi vә geosiyasi informasiya – müxtәlif ölkәlәrin sosial­iqtisadi siyasәtinin dәyişmәsinә, milli vә
dünya maliyyә bazarlarının, әmәk bazarlarının inkişaf meyillәrinә dair informasiyanı әhatә edir.61
62
63
64
65
66
67
Qlobal menecment paradiqması
Eksplisit biliklәr hansı biliklәrdir
İmplisit biliklәr hansı biliklәrdir
Biliyin neçә növü var
İnformasiya iqtisadiyyatının әsas kateqoriyaları:
Fikirlәrdәn hansı doğrudur?
Monetar rifah paradoksuna aid deyil:
Xarici maliyyә informasiyası – tәdarükün mәsrәflәri, etibarlılığı, keyfiyyәti vә vaxtı kimi aspektlәrin üzәrindә
qurulmuşdur.
Vergiqoyma vә tәnzimlәmә haqqında informasiya – hәm konkret (bir firmanın vәziyyәti), hәm dә ümumi
(mәhsulun dünya bazarında meyillәri) ola bilәr.
düzgün cavab yoxdur

milli dәyәrlәrin qorunduğu sistemdir
milli dәyәrlәrin qorunduğu vә inkişaf etdirildlyi sistemdir
milli maraqların üstün tutulduğu sistemdir
qarşılıqlı maraqlar üzәrindә qurulmuş sistemdir
düzgün cavab yoxdur
aydın tәşkilatlanmış biliklәr

müәmmalı, tәşkilatlandırılmamış
bazar dәyәrinә malik olan biliklәr
iqtisadi siyasi biliklәr
düzgün cavab yoxdur
müәmmalı, tәşkilatlandırılmamış

aydın tәşkilatlandırılmış
fәrdin iş yerinә gәtirdiyi vә ya mәsәlәnin hәllindә tәtbiq etdiyi
bazar dәyәrinә malik olan biliklәr
düzgün cavab yoxdur
altı

üc
beş
yeddi
sadalanan variantlardan heç biri
istehsal, bölgü, mübadilә, istehlak
istehsal, bölgü, mübadilә, kapital
istehsal, bölgü, rifah, kapital

istehsal, bölgü, rifah, istehlak
Sadalananlardan heç biri

rifahın müәyyәn olunmasına fәrdi yanaşma – insanın mahiyyәti uzun tarixi dövr әrzindә institutların
inkişafının tәhlilindәn çıxarılır
rifahın müәyyәn olunmasına institusional yanaşma – fәrdin rifahının qiymәtlәndirilmәsi yükü insanın özünә
hәvalә edilir
fәrdi yanaşma ­ diqqәti cәmiyyәtdәki әnәnәlәrә, etik normalara cәmlәyir
institusional yanaşma – insanların ümumi kefiyyәtlәrinin aşkara çıxarılmasına imkan vermir68
69
70
71
72
73
Kreativ rifah nәzәriyyәsindә dәyәrin әsas nәzәriyyәlәri:
Fәrdin kreativ rifahı muzdlu yaradıcı әmәk vaxtından vә yaradıcı әmәk vaxtı kimi şәrh edilәn
yaradıcı asudә vaxtdan ibarәtdir. Bu ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddir
Fәrd öz ali fәaliyyәtindә özünü inkişaf etdirmәk mәqsәdilә eyni zamanda hәm yaradıcı әmәk
vasitәsi, hәm dә yaradıcı istehlakın predmeti kimi çıxış edәn yaradıcı bacarıqlarından istifadә edir. Bu
ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddir
Tәlәbat ali fәaliyyәtdә insanın mütlәq tәlәbatıdır. İkinci dәrәcәli tәlәbatlar sadәcә olaraq ali
fәaliyyәtә yardımçı olurlar, ancaq öz­özlüyündә mütlәq tәlәbatı ödәmirlәr. Bu ifadә kreativ rifah
nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddi
İnsanın mahiyyәti onun yaradıcılıq bacarıqlarındadır, sivilizasiyanın inkişafının qlobal
tendensiyaları ümumi yaradıcılıq fәaliyyәtinin hәcminin artırılmasından vә mәcmu ibtidai fәaliyyәtin
hәcminin ixtisar edilmәsindәn ibarәtdir. Bu ifadә kreativ rifah nәzәriyyәsinin hansı aspektinә aiddir,
İnsanın tәlәbatları mәna etibarilә tarixi inkişafın qlobal tendensiyalarının tәsiri altında formalaşan
ictimai hәyatın institusionallaşdırılmış normalarıdır, әgәr bu norma fәrd tәrәfindәn zәif
“ pullar – şәrab” paradoksu

“himayәdә olanın ölümü” paradoksu
“gәlirlәrin qeyri­bәrabәrliyi” paradoksu
“yağ­toplar” paradoksu
“mәsrәflәr­nәticәlәr” paradoksu
sadalanan variantlardan heç biri
әmәk, subyektiv, mübadilә
әmәk, subyektiv, kreativ

mübadilә, subyektiv, kreativ
yaradıcı, obyektiv, әmәk
kreativ rifah dәyәr norması kimi
kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.

kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütlәq tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsi kimi
kreativ rifah ictimai tәrәqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dәyәr norması kimi
kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi

kreativ rifah mütlәq tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsi kimi
kreativ rifah ictimai tәrәqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dәyәr norması kimi
kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütlәq tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsi kimi

kreativ rifah ictimai tәrәqqinin ölçü meyarı kimi
kreativ rifah dәyәr norması kimi
kreativ rifah yaradıcı әmәyin ümumi hәcmi kimi.
kreativ rifah yaradıcı istehlak vaxtı kimi
kreativ rifah mütlәq tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsi kimi
kreativ rifah ictimai tәrәqqinin ölçü meyarı kimiYüklə 18,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə