Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universitetiYüklə 447,2 Kb.
səhifə3/4
tarix14.09.2018
ölçüsü447,2 Kb.
1   2   3   4

 1. Sürtünən hissələrin aşılanmasına və buraxılan məhsulların keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur;

 2. Maşınların sürtünən hissələrin yağlanmasına və keyfiyyətinin yaxşılaşmasına;

 3. Məhsulların keyfiyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olur;

 4. Maşınların sürtünən hisslərini yaxşılaşdırır;

 5. Maşınların sürtünən hissəsini və məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

 1. İnsanlar uzun müddət toz mühitində işlədikdə hansı xəstəliyə tutulurlar?

 1. Konyuktivit, dermatit və pnevmokonioz xəstəliyinə;

 2. Soyuqdəym xəstəliyinə;

 3. Başağrısı xəstəliyinə;

 4. Vərəm xəstəliyinə;

 5. Mədə - bağırsaq xəstəliyinə.

 1. Havanın tozluğu nə ilə xarakterizə olunur?

 1. Vahid həcmdə tozun çəkisi və ya verilmiş həcmdə tozun sayı ilə;

 2. Yüz qramda olan tozun sayı ilə;

 3. Yüz qramda olan tozun çəkisi ilə;

 4. Yüz qramda olan tozun sayı və çəkisi ilə;

 5. Tozun ümumi çəkisi ilə.

 1. Tozluğun vahidi nədir?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Laboratoriya şəraitində havada tozun miqdarını hansı üsulla təyin edilir?

 1. Çəki üsulu ilə;

 2. Say üsulu ilə;

 3. Akustik üsulla;

 4. Fotometrik üsulla;

 5. Elektrik üsulla.

 1. Çəki üsulu ilə havanın tozluğu hansı üsulla hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Havanın həcmini normal şəraitə gətirmək üçün hansı düsturdan istifadə edilir?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. İstehsalatda tozlar havadakı vəziyyətinə görə neçə qrupa bölünür?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Ventilyasiya sistemləri hava mübadiləsinin dövriyyə dərəcəsi hansı düsturla hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Normal şəraitli və zərərli maddələr ayrılmayan şəraitdə otaqlarda tələb olunan hava mübadiləsi (L) hansı düsturla hsablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. İstehsalat otaqlarının həcmi 20 m3 olduqda tələb olunan hava mübadiləsi neçə m3/saat olmalıdır?

 1. 30

 2. 20

 3. 10

 4. 15

 5. 8

 1. İstehsalat otaqlarının həcmi 30 m3 olduqda tələb olunan hava mübadiləsi neçə m3/saat olmalıdır?

 1. 20

 2. 30

 3. 40

 4. 15

 5. 8

 1. Otaqlarda qazı, tozu, artıq nəmliyi kənar etmək üçün hava mübadiləsi hansı düsturla hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Otaqlarda əmələ gələn izafi istiliyi kənar etmək üçün hava mübadiləsi necə hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Hansı ventilyasiya sxemi eyni vaxtda istilik və qaz vəya istilik və toz əmələ gələn binalarda qurulur?

 1. Aşağıdan yuxarı;

 2. Yuxarıdan aşağı;

 3. Yuxardan yuxarı;

 4. Aşağıdan yuxarı və aşağı;

 5. Yuxardan və aşağıdan yuxarı.

 1. Uçucu qazlar ayrılan və ya toz və qaz birlikdə əmələ gələn binalarda hansı ventilyasiya sistemi qurulur?

 1. Yuxarıdan aşağı;

 2. Aşağıdan yuxarı;

 3. Yuxardan yuxarı;

 4. Aşağıdan yuxarı və aşağı;

 5. Yuxardan və aşağıdan yuxarı.

 1. Havasında partlayıcı maddələr toplanan binalarda və havadan ağır qazlar ayrılan iş şəraiti olan binalarda hansı ventilyasiya sistemi tətbiq edilir?

 1. Aşağıdan yuxarı və aşağı;

 2. Aşağıdan yuxarı;

 3. Yuxarıdan aşağı;

 4. Yuxardan yuxarı;

 5. Yuxardan və aşağıdan yuxarı.

 1. Ventilyatorun məhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5.  1. İstehsalatda işlər ağırlıq dərəcəsinə görə neçə kateqoriyaya bölünür?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. İstehsalatda ağırlıq dərəcəsinə görə ağır işə uyğun gələn enerji sərfi hansıdır (Vt –la)?

 1. > 293;

 2. > 233;

 3. > 330;

 4. > 232;

 5. > 290.

 1. İstehsalatda ağırlıq dərəcəsinə görə yüngül işlərə uyğun gələn enerji sərfi (Vt –la) hansıdır?

 1. < 172;

 2. <150;

 3. <120;

 4. >180;

 5. >182.

 1. İstehsalatda ağırlıq dərəcəsinə görə orta ağırlıqlı işə uyğun gələn enerji sərfi (Vt –la) hansıdır?

 1. 172 – 293;

 2. 172 – 160;

 3. 300 – 320;

 4. 294 – 300;

 5. 60 – 80.

 1. Aşağıdakı faktorlar qrupunun hansı mühüm iqlim faktorlarıdır?

 1. Temperatorudur, nəmlik, havanın hərəkət sürəti;

 2. İonlaşdırıcı şüalanmalar;

 3. Biotik faktorlar;

 4. Optik diapozonun şüalanmaları;

 5. Texnogen faktorlar.

 1. Aşağıdakı düsturdan hansı birgə təsir edən maddələrin faktiki qatılıqlarının onların yol verilən qatılıqlarının (YVQ) olan nisbətlərinin cəmini düzgün xarakterizə edin?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Nəmliyin neçə növü var?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Nəmliyi ölçmək üçün tətbiq edilən psixrometrlətin neçə növü var?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Havada olan su buxarı su damcıları əmələ gətirdiyi halda nisbi nəmlik neçə faiz olur?

 1. 100

 2. 90

 3. 95

 4. 20

 5. 60

 1. Aspirasiyalı psixrometrdən istifadə edərək mütləq nəmliyi ölçdükdə hansı düsturdan istifadə edilir?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Stasionar psixrometrdən istifadə edərək mütləq nəmliyi hansı düsturla təyin etmək olar?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Nisbi nəmliyi hansı düsturla tapmaq olar?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Ventilyasiya qurğularında boruların düz hissəsi üçün təzyiq düşgüsü hansı düsturla hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Ventilyator və elektrik mühərrikinin gücü hansı düsturla hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5.  1. Aspirasiyalı psixrometrdə nəyə əsasən alınan nəticə daha dəqiq olunur?

 1. Psixrometrin üst hissəsində ventilyator qurulmuşdur ki, bu da hava axınının sürətinin (4 m/san) termometrin ətrafında sabit saxlayır;

 2. Psixrometrin üst hissəsində qoyulmuş ventilyator temperatoru aşağı salır;

 3. Psixrometrin üst hissəsində qoyulmuş ventilyator temperatoru yuxarı qaldırılır;

 4. Psixrometrdə hava axınının verilmə vaxtından asılı olaraq temperatur aşağı düşür;

 5. Psixrometrdə hava axınının verilmə vaxtından asılı olaraq temperatur yuxarı qalxır.

 1. İlin soyuq fəslində temperatur 22 – 23 0S olduqda nisbi nəmlik nə qədər olmalıdır?

 1. 75 – 80 %;

 2. 80 – 85 %;

 3. 82 – 85 %;

 4. 83 – 85 %;

 5. 85 – 87 .

 1. Temperatur 24 – 25 0S olduqda nisbi nəmlik nə qədər olmalıdır?

 1. 65 – 70 %;

 2. 70 – 75 %;

 3. 75 – 80 %;

 4. 75 – 78 %;

 5. 60 – 65 %.

 1. Temperatur 26 – 27 0S olduqda nisbi nəmlik nə qədər olmalıdır?

 1. 55 – 60 %;

 2. 60 – 62 %;

 3. 65 – 70 %;

 4. 50 – 52 %;

 5. 52 – 60 %.

 1. Havanın hərəkət sürətini təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə edilir?

 1. Fincanlı anemometr, qanadlı anemometr, katatermometr, elektroanemometr, diferensial milroanemometr;

 2. Elektroaspirator, barometr, lüksmetr;

 3. Stasionar psixrometr, aspirasiyalı psixrometr;

 4. 10 -16 tipli obyektiv lüksmetr;

 5. Anemometr, desebel, psixometr.

 1. Havanın hərəkət sürəti hansı düsturla hesablamaq olar?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Əməyin və istehsalat şəraitinin işçilərin işgüzarlığı və sağlamlığına təsirini öyrənən elm hansıdır?

 1. Əməyin gigiyenası;

 2. İstehsalat sanitariyası;

 3. Hüquq;

 4. Ekologiya;

 5. Tibb.

 1. Optik (görünmə) diapazon nədir?

 1. İnsan gözünə təsir edib onda işığı hiss etmə təsiri yaradan şüalanma oblastı;

 2. İnsan gözünə təsir edib onda işıqlıq hissi yarada bilməyən şüalanma oblastı;

 3. İnsan qulağına təsir edib onda işığa qarşı həssaslıq yarada bilən şüalanma oblastı;

 4. İnsan qulağına təsir edib onda işığa qarşı həssaslıq yarada bilməyən şüalanma oblastı;

 5. İnsan beyninə təsir edib onda işığa qarşı həssaslıq yarada bilən şüalanma oblastı.

 1. Hansı dalğa uzunluğunda olan oblasda ultrabənövşəyi şüalanma diapazonu yerləşir?

 1. 386 – 760 nm – dan aşağı olarsa;

 2. 386 – 760 nm – dan yuxarı olarsa;

 3. 770 nm – dan yuxarı olarsa;

 4. 780 nm – dan yuxarı olarsa;

 5. 790 nm – dan yuxarı olarsa.

 1. Hansı dalğa uzunluğu olan oblasda infraqırmızı şüalanma diapazonu yerləşir?

 1. 760 nm – dən yuxarı olan;

 2. 750 nm – dən aşağı olan;

 3. 380 nm – dən aşağı olan;

 4. 320 nm – dən aşağı olan;

 5. 755 nm – dən aşağı olan.

 1. İstehsalın təşkilində işıqlanmaya görə neçə gigiyenik tələblər qoyulur?

 1. 3

 2. 4

 3. 2

 4. 5

 5. 6

 1. Ən yaxşı işıqlanmaya hansı işıqlanma daxildir?

 1. Təbii işıqlanma;

 2. Süni işıqlanma;

 3. Yandakı işıqlanma;

 4. Yuxarıdan işıqlanma;

 5. Birgə işıqlanma.

 1. Otağın təbii işıqlanması neçə üsulla təşkil edilə bilər?

 1. 3

 2. 4

 3. 2

 4. 5

 5. 6

 1. Aşağıdakı düsturlardan hansı təbii işıqlanma əmsalını (TİƏ) xarakterizə edir?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. .

 1. Hesablamalarda günorta vaxtı səmanın orta dağınıq işığı il ərzində neçə qəbul edilir?

 1. 5000 lk;

 2. 4000 lk;

 3. 38000 lk;

 4. 3500 lk;

 5. 37000 lk.

 1. Təbii işıqlanma əmsalı hansı cihazla ölçülür?

 1. 10 – 16 tipli obtektiv fotoelektrik lüksmetrlə;

 2. Subyektiv lüksmetrlə;

 3. İŞV – 1 tipli cihazla;

 4. Elektroaspiratorla;

 5. Fincanlı anemometrlə.

 1. Təbii işıqlanmanı təmin etmək üçün yandan işıqlanma zamanı işıq oyuqlarının tələb olunan sahəsi (Sp) aşağıdakı ifadələrin hansı ilə xarakterizə olunur?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Təbii işıqlanmanı təmin etmək üçün yuxarı və birgə işıqlanma zamanı işıq oyuqlarının tələb olunan sahəsi (Sf) aşağıdakı ifadələrin hansı ilə xarakterizə olunur?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Pəncərələrin sayı aşağıdakı ifadələrin hansı ilə təyin edilə bilər?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Süni işıqlanma neçə sistemə bölünür?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 7

 5. 10

 1. Süni işıqlanmada işıq mənbəyi kimi hansı lampalardan istifadə edilir?

 1. Gözərmə, lüminessent və ksenon lampalardan;

 2. Göy işıq verən lampalardan;

 3. Qırmızı işəq verən lampalardan;

 4. Yaşıl işıq verən lampalardan;

 5. Qırmızı vəgöy işıq verən lampalardan. 1. Süni işıqlanmanın neçə növü var?��

 1. 3

 2. 2

 3. 5

 4. 7

 5. 4

 1. Süni işıqlanma əsasən neçə üsulla hesablana bilər?

 1. 3

 2. 4

 3. 2

 4. 5

 5. 6

 1. İşıq seli üsulu üçün süni işıqlanma hansı düsturla təyin edilə bilər?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. İnşaat meydançasını kifayət qədər işıqlandırmaq üçün lazım olan projektorların xüsusi gücü (N) hansı düsturla təyin edilir?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. İşıqlanmanın vahidi nədir?

 1. Lk;

 2. m2;

 3. r/m3;

 4. dB;

 5. sm.

 1. Səs – küy nədir?

 1. Müxtəlif intensivlikli və tezlikli səslərin insanda xoşagəlməz təəssürat yaradan məcmusu;

 2. Müxtəlif intensivlikli və tezlikli səslərin insanda xoşagələn təəssürat yaradan məcmusu;

 3. Müxtəlif intensivlikli və tezlikli səslərin insanın gözünə xoşagəlməz təəssürat yaradan məcmusu;

 4. Müxtəlif intensivlikli və tezlikli səslərin insanın gözünə xoşagələn təəssürat yaradan məcmusu;

 5. Müxtəlif intensivlikli və tezlikli səslərin insan bədəninə xoşagəlməz təəssürat yaradan məcmusu.

 1. İnsan eşitmə orqanına təsir edən səs səviyyəsinin aşağı həddi nə qədərdir?

 1. 0;

 2. 1;

 3. 2;

 4. 3;

 5. 4.

 1. İnsan eşitmə orqanına təsir edən səs səviyyəsinin yuxarı zərərli təsir göstərən həddi nə qədər müəyyən olunmuşdur?

 1. 140 dB;

 2. 130 dB;

 3. 120 dB;

 4. 110 dB;

 5. 100 dB.

 1. Təsir dərəcəsinə görə səs neçə tezlikli diopozona bölünür?

 1. 3 tezlikli diapozona;

 2. 2 tezlikli diapozona;

 3. 4 tezlikli diapozona;

 4. 5 tezlikli diapozona;

 5. 6 tezlikli diapozona.

 1. Səs diapazonu nədir?

 1. İnsan qulağının səs dalğalarının tezliyi 16 – dan 20000 hs qədər olan rəqslərin eşitdiyi üçün rəqslərin intervalı;

 2. İnsan qulağının səs dalğalarının tezliyi 16 hs – dən aşağı olan rəqsləri eşitdiyi üçün həmin rəqslər;

 3. İnsan qulağının səs dalğalarının tezliyi 20000 hs – dən yuxarı olan rəqsləri eşitdiyi üçün həmin rəqslər;

 4. 20500 hs - ə bərabər olan rəqslər;

 5. 16 hs – dən aşağı və 20000 hs – dən yuxarı olan rəqslər.

 1. Aşağı tezlikli səs diapazonu hansıdır?

 1. (16 ÷ 300) hs;

 2. (300 ÷ 800) hs;

 3. (800 ÷ 20000) hs;

 4. (300 ÷ 350) hs;

 5. (900 ÷ 1000) hs.

 1. Orta tezlikli səs diapazonu hansıdır?

 1. (300 ÷ 800) hs;

 2. (16 ÷ 300) hs;

 3. (800 ÷ 20000) hs;

 4. (300 ÷ 350) hs;

 5. (900 ÷ 1000) hs.

 1. Yuxarı tezlikli səs diapazonu hansıdır?

 1. (800 ÷ 20000) hs;

 2. (16 ÷ 300) hs;

 3. (300 ÷ 800) hs;

 4. (300 ÷ 350) hs;

 5. (900 ÷ 1000) hs.

 1. İstehsalatda səs – küy mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür?

 1. 4 qrupa;

 2. 2 qrupa;

 3. 5 qrupa;

 4. 7 qrupa;

 5. 6 qrupa;

 1. Səsin akustik müqaviməti nədir?

 1. Səs surətinin mühitinin sıxlığına olan hasili ();

 2. Səs tezliyi;

 3. Səs intensivliyi;

 4. Mühitin sıxlığı;

 5. Səsin surəti.

 1. Səs tezliyi nədir?

 1. Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin artımı (izafi təzyiq);

 2. Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin azalması;

 3. Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin əvvəl artması, sonra azalması;

 4. Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin əvvəl azalması, sonra artması;

 5. Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin yayılması.

 1. Səs tezyiqinin vahidi nədir?

 1. Pa;

 2. lk;

 3. sm;

 4. 4m3;

 5. dB.

 1. Səs təzyiqinin səviyyəsi (LP) hansı düsturla hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5.  1. Adi danışıq səsinin təzyiqi nə qədərdir?

 1. 0,1Pa;

 2. 0,5Pa;

 3. 1Pa;

 4. 4Pa;

 5. 2Pa.

 1. İnsan qulağı səs tezliyinin qiymətindən sonrakı dəyişikliyi hiss edən səs tezliyi necə adlanır?

 1. Eşitmə astanası;

 2. Səs intensivliyi;

 3. Səs tezliyi;

 4. Atmosfer təzyiqi;

 5. Mexaniki səs – küy.

 1. Səsin intensivliyi nədir?

 1. 1 saniyədə 1 m2 sahədən keçən səs enerjisi;

 2. Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin artımı;

 3. Səs surətinin mühitinin sıxlığına olan hasili;

 4. Adi danışıq səsinin təzyiqi;

 5. Eşitmə astanası.

 1. Səs intensivliyinin vahidi nədir?

 1. Vt/m2 ;

 2. r/m2 ;

 3. Pa;

 4. dB;

 5. 4san.

 1. İnsan qatılığı səs intensivliyinin hansı intervalda dəyişmələrini hiss edir?

 1. 10-12 Vt/m2 – dən 1 Vt/m2 - ə qədər intervalda dəyişmələrini;

 2. 10-8 Vt/m2 – dən 0,5 Vt/m2 - ə qədər intervalda dəyişmələrini;

 3. 10-10 Vt/m2 – dan 1 Vt/m2 - ə qədər intervalda dəyişməsini;

 4. 10-8 Vt/m2 – dən 1 Vt/m2 - ə qədər intervalda dəyişməsini;

 5. 10-13 Vt/m2 – dən 1 Vt/m2 - ə qədər intervalda dəyişməsini.

 1. Səs intensivliyini aşağıdakı düsturların hansı ilə ifadə etmək olar?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Səs təzyiqini və intensivliyini ölçmək üçün hansı şkaladan istifadə edilir?

 1. Nisbi loqarifmik şkaladan;

 2. Temperatur şkalasından;

 3. Təzyiq ölçən cihazın şkalasından;

 4. Temperatur və təzyiq ölçən cihazın şkalasından;

 5. Elektroaspiratorun şkalasından.

 1. Səs – küy ölçü vahidi nədir?

 1. dB;

 2. Lk;

 3. Pa;

 4. r/m3;

 5. m/san.

 1. Nisbi loqarifmik şkalada hər sonrakı dərəcə əvvəlkindən 10 dəfə böyükdür. Bu vahid şərti olaraq necə qəbul edilir?

 1. 1 bel (B);

 2. dB;

 3. Lk;

 4. Pa;

 5. mm.c.sut.

 1. Səs intensivliyinin 100 dəfə artması neçə belə uyğun gəlir?

 1. 2 belə;

 2. 3 belə;

 3. 4 belə;

 4. 1 belə;

 5. 5 belə.

 1. 1dB neçə belə bərabərdir?

 1. 0,1 belə;

 2. 0,2 belə;

 3. 0,3 belə;

 4. 0,4 belə;

 5. 0,5 belə.

 1. Mühitdə bir neçə eyni səs – küy mənbəyi olduqda onların ümumi təzyiq səviyyəsi hansı düsturla hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Səs – küydən mühafizənin texniki üsullarını prinsipcə neçə növə ayırmaq olar?

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 5

 5. 6

 1. Memarlıq – planlaşdırma tədbirlərində səs – küyə qarşı neçə cür mübarizə tədbirləri yerinə yetirilməlidir?

 1. 4

 2. 3

 3. 7

 4. 5

 5. 2

 1. Hər hansı bir nöqtədən yayılan səsin intensivliyi hansı düsturla müəyyən edilə bilər?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. .

 1. Səsin gücü nə deməkdir?

 1. Səs mənbəyi tərəfindən vahid zamanda şüalanan səs enerjisinin miqdarı;

 2. Bir saniyədə 1m3 sahədən keçən səsin intensivliyi;

 3. Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin artımı;

 4. Səsin intensivliyi və atmosfer təzyiqinin artımı;

 5. Müxtəlif intensivli və tezlikli səslərin insanda xoşagəlməz təəssüratı.

 1. Səsin gücü aşağıdakı düsturların hansı ilə ifadə edilir?

 1. ;

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Titrəyiş nədir?

 1. Bərk cisimlərin mexaniki rəqsləri;

 2. Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin artımı;

 3. Bir m2 sahədən keçən səs enerjisi;

 4. Vahid zamanda şüalanan səs enerjisi;

 5. Müxtəlif intensivli və tezlikli səslərin insanda xoşagəlməz təəssüratı.

 1. Titrəyiş orqanizmə təsiri neçə gün olur?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 1

 5. 5

 1. Titrəyişi azaltmaq üçün hansı tədbir düzgün seçilməmişdir?

 1. Qulaq tıxaclarından istifadə etmək;

 2. Titrəyişi mənbəyində ləğv etmək;

 3. Dempferləşdirmək;

 4. Dinamik söndürmək;

 5. Təcrid etmək.

 1. İonlaşdırıcı şüalanma nədir?

 1. Mühitin ionlaşmasına (yüklənmiş atom və molekulların – ionların yaranması) səbəb olan hər hansı şüalanma;

 2. Elektromaqnit şüalanma;

 3. İnfraqırmızı şüalar;

 4. Ultrabənövşə şüalar;

 5. Lazer şüalar.

 1. İstehsalat zədələnmələrinin hansı sanitariya – gigiyena qrupuna aiddir?

 1. Qeyri – normal meteroloji şəraitin olması;

 2. Əmək intizamının aşağı səviyyədə olması;

 3. Texnoloji reqlamentin və rejimlərin pozulması;

 4. Ağır və təhlükəli işlərin lazımi qədər mexaniklədirilməsi;

 5. İşçilərdə özünənəzarətin zəifləməsi.

 1. Sanitar mühafizə zonasının ərazisində hansı işləri görmək lazımdır?

 1. Ərazini abadlıqlaşdırmaq və yaşıllaşdırmaq;

 2. Ərazidə yaşayış binası tikmək;

 3. Ərazidə səhiyyə müəssisəsi tikmək;

 4. Ərazidə məktəb tikmək;

 5. Ərazidə dövlət idarəsi tikmək.

 1. Müəssisənin ərazisində tikililər və istehsalat qurğular planlaşdırıldıqda nə nəzərə alınmalıdır?

 1. Küləyin istiqaməti və binaların işıqlandırılması;

 2. Titrəyişlər;

 3. Maşınların hərəkəti;

 4. Elektrik xətləri;

 5. Qaz təminatı.

 1. Pəncərə oyuqlarından işıqlanan binalar arasındakı sanitariya məsafəsi nə qədər olmalıdır?

 1. Qarşıdakı binanın hündürlüyündən və ya 12 m – dən az olmamalıdır;

 2. 15 m olmalıdır;

 3. Qarşıdakı binanın hündürlüyündən olmamalıdır;

 4. 18 m olmalıdır;

 5. 17 m olmalıdır;

 1. Tüstü, qaz və toz istehsalat zərəri buraxan müəssisədə yaşayış binalarının hansı hissəsində yerləşdirilməlidir?

 1. Yaşayış binalarının külək tutulmayan tərəfində;

 2. Yaşayış binalarının külək tutan tərəfində;

 3. Yaşayış binalarının arxa tərəfində;

 4. Yaşayış binalarının sağında;

 5. Yaşayış binalarının solunda.

 1. Sənaye müəssisələri, istehsalat və sanitariya – məişət otaqlarının layihələndirilməsində əsasən neçə tələb irəli sürülür?

 1. 10

 2. 8

 3. 7

 4. 11

 5. 9

 1. Avadanlıqların əlverişli yerləşdirilməsini necə başa düşmək olar?

 1. Qurğuların quraşdırılması, sökülməsi və təmir işlərinin təhlükəsiz aparılmasını təmin etmək;

 2. Maşınların hərəkəti üçün şərait yaratmaq;

 3. İşçilərin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək;

 4. Maşınların və işçilərin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək;

 5. Yanğın təhlükəsinin qarşısını almaq.

 1. Sənaye müəssisəsinin layihələndirilməsində daha nəyi düzgün seçmək lazımdır?

 1. Qoruyucu – sanitariya mühafizə zonasını;

 2. Səs – küy;

 3. Titrəyişi;

 4. Havanın temperaturunu;

 5. Havanın təzyiqini.

 1. Sənaye müəssisəsi ərazisində bina və qurğuların tikinti sıxlığı hansı düsturla təyin edilir?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Aşağıdakı qazların hansı ilə yanğını söndürmək olmaz?

 1. Dəm qazı;

 2. Azot;

 3. Karbon qazı;

 4. Tüstü qazları;

 5. Su buxarı.

 1. İonlaşdırıcı şüalanma neçə cür olur?

 1. 4

 2. 5

 3. 3

 4. 2

 5. 6

 1. Alfa – şüalanma nədən ibarətdir?

 1. Maddənin buraxdığı heliumun nüvə atomları axınından;

 2. Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron axınından;

 3. Nüvə reaksiyaları prosesində bir atomun digərinə çevrilməsi nəticəsində yaranan yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmasından;

 4. Müəyyən elektron axını ilə bombardıman edilməsində yaranan yüksək tezlikli elektromaqnit dalğasından;

 5. Elektrik və maqnit sahəsinin gərginliyindən.

 1. Beta şüalanma nədən ibarətdir?

 1. Radioaktiv parçalanmadan yaranan elektron və pozitonlardan;

 2. Nüvə reaksiyaları prosesində bir atomun digərinə çevrilməsi nəticəsində yaranan yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmasında;

 3. Elektrik və maqnit sahəsinin gərginliyindən;

 4. Müəyyən elektron axını ilə bombarduman edilməsində yaranan yüksək tezlikli elektomaqnit dalğalarından;

 5. Maddənin buraxdığı heliumun nüvə atomları axınından.

 1. Qamma şüalanma nədən ibarətdir?

 1. Nüvə reaksiyaları prosesində bir atomun digərinə çevrilməsi nəticəsində yaranan yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmaları;

 2. Maddənin buraxdığı heliumun nüvə atomları axınından ibarətdir;

 3. Müəyyən elektron axını ilə bombarduman edilməsində yaranan yüksək tezlikli elektomaqnit dalğasından ibarətdir;

 4. Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron və poziton axınlarından;

 5. Elektromaqnit şüalanmadan.

 1. Rentgen şüalanması nədən ibarətdir?

 1. Müəyyən elektron axını ilə bombarduman edilməsində yaranan yüksək tezlikli elektomaqnit dalğalarından;

 2. Maddənin buraxdığı heliumun nüvə atomları axınından;

 3. Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron və poziton axınlarından;

 4. Nüvə reaksiyaları prosesində bir atomun digərinə çevrilməsi nəticəsində yaranan yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmalarından;

 5. Elektromaqnit şüalanmadan.

 1. Radiaktivliyin ölçülməsi üçün hansı vahid qəbul edilmişdir?

 1. Bekkerel (Bk);

 2. C/kq;

 3. kq;

 4. ton;

 5. m.

 1. Qəbul olunmuş Bekker (Bk) vahidində radiaktiv maddənin miqdarının fəaliyyətində 1 saniyə ərzində nə qədər bölünmə gedir?

 1. 3,7∙1010;

 2. 3,2∙1010;

 3. 3,0∙1010;

 4. 3,9∙1010;

 5. 4,1∙1010. 1. Praktikada radiaktivliyi ölçmək üçün nisbətən kiçik hansı vahiddən istifadə edilir?

 1. Milliküri (Mki);

 2. milliqram;

 3. küri;

 4. C/kq;

 5. kl/kq.

 1. Bir milliküri neçə Bekkerdir (Bk)?

 1. 1ki = 3,7∙1010Bk;

 2. 1ki=3,1∙1010Bk;

 3. 1ki = 2,8∙1010Bk;

 4. 1ki = 3,8∙1010Bk;

 5. 1ki = 3,9∙1010Bk;

 1. İonlaşma şüalanmalarının təsirini qiymətləndirən kəmiyyət hansıdır?

 1. Şüalanma dozası;

 2. İşıqlanma dozası;

 3. Səs –küy dozası;

 4. Titrəyiş dozası;

 5. Təbii işıqlanma dozası.

 1. Şüalanma dozasının neçə növü var?

 1. 3 növü;

 2. 2 növü;

 3. 4 növü;

 4. 5 növü;

 5. 6 növü.

 1. Udulmuş şüalanma dozası (Д) necə təyin edilir?

 1. 

 2.  1. Qrey nədir?

 1. Udulmuş şüalanma dozası Дud – un ölçü vahidi;

 2. İonlaşma ölçüsünün vahidi;

 3. Udulmuş şüalanma dozasının həmin şüalanmanın keyfiyyət əmsalına olan hasili;

 4. Şüalanmanın ölçü vahidi;

 5. Ekvivalant dozanın ölçü vahidi.

 1. Şüalanmada ekvivalent doza anlayışı necə ifadə etmək olar?

A) Д

B) Д=

C) 

D) 

E) Д=


 1. Ekvivalent dozanın ölçü vahidi necədir?

 1. Zavert (зb);

 2. Rad;

 3. Qrey;

 4. C/kq;

 5. Kl/kq. 1. Udulmuş şüalanma dozasının köhnə vahidi necədir?

 1. Rad;

 2. Qrey;

 3. Ber;

 4. Bekker (Bk);

 5. C/kq.

 1. Ekspozisiya dozası nədir?

 1. Rentgen və qamma şüaların təsirindən quru atmosfer havasının ionlaşma ölçüsüdür;

 2. Toxumada udulmuş şüalanma dozasına həmin şüalanmanın keyfiyyət əmsalının hasilidir;

 3. Udulmuş şüalanma enerjisinin maddənin kütləsinə nisbətidir;

 4. Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron və proton axını;

 5. Maddələrin elektron axını ilə bombarduman edilməsində yaranan yüksək tezlikli elektomaqnit dalğası.

 1. Ekspozisiya dozası hansı düsturla tapılır?

A)

B) Д=

C) 

D) E) E=

 1. Şüalanma mənbələri ilə işlədikdə əsas neçə mühafizə sistemlərini bilmək lazımdır?

 1. 3 mühafizə sistemi;

 2. 4 mühafizə sistemi;

 3. 2 mühafizə sistemi;

 4. 5 mühafizə sistemi;

 5. 6 mühafizə sistemi. 1. Şüalanma mənbəyindən operatora qədər təhlükəsiz məsafə hansı düsturla tapılır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. .

 1. Aliminium mühafizə ekranının hansı ifadə ilə təyin edilir?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. Д.

 1. İnsan orqanizmindən elektrik cərəyanı keçdikdə onun təsiri neçə cür xarakterizə edilir?

 1. 3

 2. 4

 3. 2

 4. 5

 5. 6 1. Elektrik cərəyanının təsir gücünə görə zədələnmələrə xarakterinə görə neçə cür olur?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6 1. Addım gərginliyi nədir?

 1. Bir – birindən addım məsafəsində 0,8m aralı yerləşən 1 və 2 nöqtələri arasındakı potensiallar fərqi;

 2. İnsan orqanizmindən keçən elektrik cərəyanı;

 3. İnsan orqanizmindən keçən dəyişən cərəyan;

 4. İnsan orqanizmindən keçən sabit cərəyan;

 5. Orqanizmdən keçən sabit və dəyişən cərəyan. 1. İnsan bədəninin müqaviməti neçə Om – dur?

 1. 1000 Om;

 2. 500 Om;

 3. 50 Om;

 4. 40 Om;

 5. 1200 Om.

 1. Mühafizə yerləbirləşdiricisinin müqaviməti neçə Om olmalıdır?

 1. 40 Om;

 2. 20 Om;

 3. 50 Om;

 4. 60 Om;

 5. 70 Om;

 1. Bina və qurğuları ildırımdan qorumaq üçün ildırım ötürücülər neçə hissədən ibarətdir?

 1. 3 hissədən;

 2. 2 hissədən;

 3. 1 hissədən;

 4. 4 hissədən;

 5. 5 hissədən;

 1. İldırımdan qorunma tədbirlərinə görə bina və tikintilər neçə kateqoriyaya bölünür?

 1. III kateqoriya;

 2. II kateqoriya;

 3. IV kateqoriya;

 4. V kateqoriya;

 5. VI kateqoriya.

 1. Su qülləsi hansı kateqoriya ildırımdan qorunma tədbirlərinə aiddir?

 1. III;

 2. II;

 3. IV;

 4. V;

 5. VI.

 1. Ox tipli ildırım söndürücülər hansı kateqoriyaya aiddir?

 1. III kateqoriyaya;

 2. IV kateqoriyaya;

 3. II kateqoriyaya;

 4. I kateqoriyaya;

 5. V kateqoriyaya.

 1. İldırımötürücünün funksiyası nədir?

 1. İldırımı qəbul edib torpağa ötürmək;

 2. İldırımı qəbul edib özündə saxlamaq;

 3. İldırımı qəbul edib binanın divarlarına ötürmək;

 4. İldırımı qəbul edib suya ötürmək;

 5. İldırımı qəbul edib hava boşluğuna ötürmək.

 1. Tikinti – inşaat və meliorasiya təsərrüfatında işlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə layihə və texnoloji sənədlərdə tədbirlər neçə qrupa bölünür?

 1. 3 qrupa;

 2. 3 qrupa;

 3. 3 qrupa;

 4. 3 qrupa;

 5. 3 qrupa.

 1. Tikinti meydançasının təşkili hansı plana əsasən yerinə yetirilir?

 1. Baş plana əsasən;

 2. Ümumi plana əsasən;

 3. Əlavə plana əsasən;

 4. Yeni plana əsasən;

 5. Plana əsasən.

 1. Baş plana görə tikinti meydançasının təşkilində neçə cür işlər görülür?

 1. 6

 2. 7

 3. 5

 4. 4

 5. 8

 1. Tikinti meydançasının çəpərlərlənməsini neçə başa düşmək olar?

 1. Tikinti meydançası yaşayış məntəqələrində bütöv hasarla, kənarda isə məftillə çəpərlənməlidir;

 2. Tikinti meydançası elə qurulmalıdır ki, qrunt suları asanlıqla kənar edilə bilsin;

 3. Tikinti meydançasında inşaat normalarına uyğun işıqlanma təşkil edilir;

 4. Maddə, material və avadanlıqların saxlanılması, yerləşdirilməsi və yanğın təhlükəsizliyi normalarına riayət edilməlidir;

 5. Tikinti meydançasında atmosfer yağıntıları asanlıqla kənar edilə bilsin.

 1. Tikinti meydançasında hansı zonalar təhlükəli zonalar adlanır?

 1. Tikinti binalarının və qurğularının perimetri üzrə onun hündürlüyü 20m olduqda 7m, 100m - ə qədər olduqda 10m məsafə təhlükəli zona adlanır;

 2. Tikinti binalarının və qurğularının perimetri üzrə onun hündürlüyü 20m olduqda 3m, 100m - ə qədər olduqda 5m məsafə təhlükəli zona adlanır;

 3. Tikinti binalarının və qurğularının perimetri üzrə onun hündürlüyü 20m olduqda 10m, 100m - ə qədər olduqda 8m məsafə təhlükəli zona adlanır;

 4. Tikinti binalarının və qurğularının perimetri üzrə onun hündürlüyü 20m olduqda 9m, 100m - ə qədər olduqda 3m məsafə təhlükəli zona adlanır;

 5. Tikinti binalarının və qurğularının perimetri üzrə onun hündürlüyü 20m olduqda 1m, 100m - ə qədər olduqda 15m məsafə təhlükəli zona adlanır;

 1. Açıq sahədə hündürlükdə aparılan işlər üçün təhlükəli zonanın radiusu aşağıdakı düsturların hansı ilə ifadə olunur?

 1. R=0,3H;

 2. R=0,8H;

 3. R=7,8H;

 4. R=10H;

 5. R=0,1H.

 1. İnşaat maşınları və nəqliyyat qurğularını təhlükəsiz nəql etmək üçün neçə üsul var?

 1. 5 üsul;

 2. 2 üsul;

 3. 6 üsul;

 4. 3 üsul;

 5. 4 üsul.

 1. Maşın və nəqliyyat qurğularını iş prosessində təhlükəsiz tətbiq etmək üçün birinci növbədə hansı tədbirlər görülməlidir?

 1. Təşkilatı tədbirlər;

 2. Siyasi tədbirlər;

 3. İctimai tədbirlər;

 4. İqtisadi tədbirlər;

 5. Ümumi tədbirlər.

 1. Təşkilatı tədbirlər neçə cürdür?

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 2

 1. İnşaat maşınları və nəqliyyat qurğuları əsas neçə qrupa bölünür?

 1. 3 qrupa;

 2. 4 qrupa;

 3. 2 qrupa;

 4. 6 qrupa;

 5. 5 qrupa.

 1. Torpaq işlərində qazıntılar neçə cür aparılır?

 1. 2

 2. 3

 3. 1

 4. 4

 5. 5

 1. Dərinliyi 5m - ə qədər olan qazıntılarda təklükəsizliyi təmin etmək üçün yamacın buraxıla bilən dikliyi nədən asılıdır?

 1. Qruntun növündən;

 2. Qruntun həcmindən;

 3. Qruntun qalınlığından;

 4. Qruntun ölçüsündən;

 5. Qruntun vəziyyətindən.

 1. Dərinliyi 5m - ə qədər olan qazıntılarda yamacın hündürlüyü aşağıdakı düsturlarınhansı ilə təyin edilir?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Mühafizə yerləbirləşdiriciləri və sıfırlanmasının fuksiyası nədir?

 1. İzolyasiyanın pozulması nəticəsində qurğunun gövdəsinə düşmüş gərginliyi yerə ötürmək;

 2. İzolyasiyanın pozulması nəticəsində qurğunun gövdəsinə düşmüş gərginliyi naqilə ötürmək;

 3. İzolyasiyanın pozulması nəticəsində qurğunun gövdəsinə düşmüş gərginliyi insan bədəninə ötürmək;

 4. İzolyasiyanın pozulması nəticəsində qurğunun gövdəsinə düşmüş gərginliyi insan bədəninə vənaqilə ötürmək;

 5. İzolyasiyanın pozulmaması nəticəsində qurğunun gövdəsinə düşmüş gərginliyi naqilə ötürmür.

 1. İnventar bərkidicilərdən dərinliyi neçə metrə qədər olan çala və divarların qazıntısında istifadə edilir?

 1. 3 m - ə qədər olan;

 2. 5 m - ə qədər olan;

 3. 2 m - ə qədər olan;

 4. 1 m - ə qədər olan;

 5. 6 m - ə qədər olan.

 1. Oxu və qülləli kranlar üçün ilməklərin qırılması ilə əlaqədar olan təhlükəli zona hansı düsturla təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. .

 1. Oxlu kranlarda yüklərin ilməklərdən qırılmasını üçün ilməklərin hesabatında bir ilməkdən əmələ gələn gərginlik necə hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Qruntun partlayışla işlənməsi zamanı hava dalğasının işçilərə təsirinə görə təhlükəsiz zonanın ölçüləri aşağıdakı düsturların hansı ilə hesablanır?

 1. ;

 2. ;

 3. 2R=2(r+S);

 4. ;

 5. 2R=2(S+r).

 1. İnşaat maşınlarının istismarı zamanı təhlükəli zonaya düşməmək üçün hansı qurğulardan istifadə edilir?

 1. Qoruyucu qurğulardan;

 2. İstismar qurğularından;

 3. Yuyucu qurğulardan;

 4. Kəsici qurğulardan;

 5. Tənzimləyici qurğulardan.

 1. Oxlu kranların aşmaması üçün hansı qurğulardan istifadə edilir?

 1. Yükün ağırlığını tənzimləyən qurğulardan;

 2. Qoruyucu qurğulardan;

 3. Kəsici qurğulardan;

 4. İstismar qurğularından;

 5. Yuyucu qurğulardan.

 1. Yükqaldırma nəqletmə maşınlarının müvazinətlə (dayanıqlı) saxlayan qüvvələr hansılardır?

 1. Maının və əls yükün ağırlığının təsiri;

 2. Küləyin təsiri;

 3. Yolun əyriliyindən əmələ gələn qüvvə;

 4. Maşının aşmasına çalışan qüvvə;

 5. Qaldırıcı yükün ağırlığı.

 1. İnşaat norma və qaydalarına görə binaların neçə odadavamlıq dərəcəsi var?

 1. 5 odadavamlıq dərəcəsi;

 2. 4 odadavamlıq dərəcəsi;

 3. 6 odadavamlıq dərəcəsi;

 4. 3 odadavamlıq dərəcəsi;

 5. 7 odadavamlıq dərəcəsi.

 1. Aşınma momentini təyin etmək üçün dayanıqlığın ehtiyat əmsalının (Kd) neçə təyin edilir?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. .

 1. Yükqaldırıcı maşınlar iş yerində quraşdırıldıqdan sonra hansı yoxlamadan keçirilməlidir?

 1. Texniki yoxlamadan;

 2. Statik yoxlamadan;

 3. Dinamik yoxlamadan;

 4. Statik və dinamik yoxlamadan;

 5. Yükqaldırma qabiliyyətinin yoxlamadan.

 1. İşçi təzyiqi neçə Mpa – dan yüksək olanda quröu və qabların təhlükəsiz istismarına Dövlət daq texniki nəzarətin müfəttişliyi tərəfindən nəzarət edilir?

 1. 0,07 MPa;

 2. 0,007 MPa;

 3. 0,7 MPa;

 4. 0,75 MPa;

 5. 0,075 MPa.

 1. Təzyiq altında işləyən avadanlıqda partlayışın gücü neçə hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. .

 1. Buxar qazanlarının partlayışında təzyiq nə qədər aşağı düşür?

 1. Atmosfer təzyiqinə qədər aşağı düşür;

 2. Atmosfer təzyiqindən yuxarı qalxır;

 3. Atmosfer təzyiqindən aşağı düşür;

 4. Suyun təzyiqinə bərabər olur;

 5. Suyun təzyiqindən yuxarı qalxır;

 1. Buxar qazanlarında qoruyucu klapan nə vaxt avtomatik olaraq artır?

 1. Təzyiq nəzərdə tutulan sərhəddi aşdıqda;

 2. Təzyiq nəzərdə tutulmuş sərhəddən aşağı olduqda;

 3. Təzyiq nəzərdə tutulmuş səviyyədə olduqda;

 4. Təzyiq normal olduqda;

 5. Təzyiq nəzərdə tutulmuş səviyyəyə çatmadıqda.

 1. Buxar qazanında təzyiq aşağı düşdükdə, Sy ani olaraq buxarlandıqda buxarın həcmi suyun həcmindən neçə dəfə artır?

 1. 700 dəfə;

 2. 500 dəfə;

 3. 1000 dəfə;

 4. 800 dəfə;

 5. 400 dəfə.

 1. Buxar qazanlarında buxarın, suyun, kənar edilən qazların temperaturu nə ilə ölçülür?

 1. Termometrlə;

 2. Qazometrlə;

 3. Barometrlə;

 4. Psixometrlə;

 5. Anemometrlə.

 1. Porşinli hava kompressorlarında sıxılmış qaz və havanın temperaturu aşağıdakı düsturların hansı ilə təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. .

 1. İstismarda olan oksigen qaz balonları neçə ildən bir texniki yoxlanışdan keçirilməlidir?

 1. 5 ildən bir;

 2. 2 ildən bir;

 3. 1 ildən bir;

 4. 4 ildən bir;

 5. 6 ildən bir;

 1. Təhlükəli və zərərli proseslərin yerinə yetirilməsi zamanı işçiləri qorumaq üçün əsas neçə gün mühafizə vasitələri var?

 1. 2

 2. 3

 3. 1

 4. 4

 5. 5

 1. Oksidləşmə - reduksiya reaksiyalarının məcmusundan ibarət olan yanma nə ilə müşayət olunur?

 1. İstilik və işıq ayrılması ilə;

 2. Qaz ayrılması ilə;

 3. Su ayrılması ilə;

 4. Oksigen ayrılması ilə;

 5. İstilik və su ayrılması ilə.

 1. İstehsalat obyektləri yanğın partlayış və yanğın təhlükəsinə görə neçə kateqoriyaya bölünür?

 1. 6 kateqoriyaya;

 2. 5 kateqoriyaya;

 3. 4 kateqoriyaya;

 4. 3 kateqoriyaya;

 5. 7 kateqoriyaya.

 1. Yanğın davametmə müddəti necə hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Bütün odsöndürücü maddələrin yanmanı ləğv etmə prinsipinə görə neçə növə ayırmaq olar?

 1. 4 növə;

 2. 3 növə;

 3. 5 növə;

 4. 2 növə;

 5. 6 növə.

 1. İnşaat materialların və konstruksiyaların yanma qabiliyyətinə görə neçə növə bölmək olar?

 1. 3 növə;

 2. 2 növə;

 3. 4 növə;

 4. 5 növə;

 5. 6 növə.

 1. Binalar üçün inşaat konstruksiyalarının tələb olunan odadavamlılıq həddi hansı düsturla hesablanır?

A)

B) 

C) 

D) 

E) 


 1. Yanğın zaman müəyyən vaxt ərzində insanların təhlükəsiz hərəkətini təmin edən və köçürülmə çıxışlarına gedən yollar necə adlanır?

 1. Köçürülmə yolları;

 2. Giriş yolları;

 3. Çıxış yolları;

 4. Həyətə çıxan yol;

 5. Xaricə çıxış yolu.

 1. Yanğın zamanı köçürülmə yollarındakı qapı və keçidlərin hündürlüyü neçə metrdən az olmamalıdır?

 1. 2 m;

 2. 4 m;

 3. 1 m;

 4. 3 m;

 5. 5 m.

 1. İnsanların yanğın zamanı bima və qurğulardan köçürülməsi üçün əsas tələblər neçədir?

 1. 6

 2. 5

 3. 4

 4. 7

 5. 3

 1. Yanğın zamanı insanlar binadan neçə mərhələyə köçürülür?

 1. 3

 2. 4

 3. 1

 4. 2

 5. 5

 1. Yanğınların söndürülməsi üçün neçə üsuldan istifadə edilir?

 1. 6

 2. 5

 3. 7

 4. 4

 5. 3

 1. Aşağıdakı hansı obyekt və qurğuları yanğın zamanı su və onun buxarı ilə söndürmək olmaz?

 1. Gərginlik altında olan yanan elektrik qurğularını;

 2. Yanan binaları;

 3. Yanan arakəsməni;

 4. Yanan nəqliyyat vasitələrini;

 5. Yanan mayeləri. 1. Qazların adiabatik genişlənməsində qazın gördüyü iş necə hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə