Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universitetiYüklə 447,2 Kb.
səhifə2/4
tarix14.09.2018
ölçüsü447,2 Kb.
1   2   3   4

 1. Müəssisənin müdiriyyəti İZ formalı akta əsasən hansı komitənin müəyyən etdiyi formalar üzrə zərərçəkənlər haqqında hesabat tərtib edir?

 1. AR Dövlət statistikası;

 2. Dövlət əmək müfəttişliyi;

 3. “Dövlət daq” texniki nəzarət;

 4. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi;

 5. Əmək və əhalinin sosial nazirliyi.

 1. Komissiya tərəfindən təklif edilmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsi və əməyin mühafizəsi tələbləblərinin yol verilmiş şəxslərin cəzalandırılması barədə müvafiq əmr kim tərəfindən verilməlidir?

 1. Müəssisənin rəhbəri;

 2. Sex rəisi;

 3. Həmkarlar təşkilatı;

 4. Əməyin mühafizəsi komissiyanın sədri;

 5. Dövlət əmək müfəttişliyinin rəhbəri.

 1. Bir adamın həlak olması ilə nəticələnən bədbəxt hadisələr hansı orqanlarda müzakirə olunmalıdır?

 1. Dövlət əmək müfəttişliyində;

 2. İqtisadi inkişaf nazirliyində;

 3. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyində;

 4. Fövqəladə hallar nazirliyində;

 5. Həmkarlar təşkilatında. 1. İki və daha artıq adamın həlak olması ilə nəticələnən bədbəxt hadisələr zamanı hansı nazirlikdə müzakirə olunur?

 1. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyində;

 2. Fövqəladə hallar nazirliyində;

 3. İqtisadi inkişaf nazirliyində;

 4. Dövlət əmək müfəttişliyində;

 5. Həmkarlar təşkilatı.

 1. İki və daha artıq adamın həlak olması ilə nəticələnən bədbəxt hadisələr haqda lazım gəldikdə hansı nazirliyə məlumat verilir?

 1. AR Nazirlər kabinetinə;

 2. İqtisadi inkişaf nazirliyinə;

 3. Turizm və mədəniyyət nazirliyinə;

 4. Fövqəladə hallar nazirliyinə;

 5. Daxili işlər nazirliyinə.

 1. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində inkişaf edən xəstəlik hansı xəstəlik adlanır?

 1. Peşə xəstəliyi;

 2. Sarılıq xəstəliyi;

 3. Soyuqdəymə xəstəliyi;

 4. Şəkər xəstəliyi;

 5. Qızılça xəstəliyi.

 1. İstehsalat travmaları və peşə xəstəliklərinin səbəblərini neçə qrupa bölmək olar?

 1. 5

 2. 4

 3. 6

 4. 7

 5. 8

 1. İstehsalat zədələnmələrindən hansı texniki səbəblər qrupuna aiddir?

 1. Maşın və avadanlıqların nasaz olması texnoloji proseslərə əməl edilməməsi;

 2. Avadanlıqların, nəqliyyat vasitələrinin və alətlərin istismar qaydalarının pozulması;

 3. İş yerinin təşkilindəki nöqsanlar;

 4. Material və məmulatların daşınma, iş yerində və anbarda yığılma qaydasının pozulması;

 5. Texnoloji reqlamentin və rejimlərin pozulması.

 1. İstehsalat zədələnmlərinin hansı təşkilatı səbəblər qrupuna aiddir?

 1. Ərazinin, yol və keçidlərin qaydada saxlanılmaması, təhlükəsizlik əmək üsullarının fəhlələrə lazımi qədər öyrədilməməsi;

 2. Əlverişsiz işıqlandırma;

 3. Texnoloji proseslərin qeyri mükəmməlliliyi;

 4. Ağır və təhlükəli işlərin lazımi qədər mexanikləşdirilməməsi;

 5. Material və konstruksiyaların qüsurları. 1. İstehsalat zədələnmələrinin hansı psixofizioloji səbəblər qrupuna aiddir?

 1. İşçilərdə özünə nəzarətin zəifləməsi;

 2. İş zonasının havasında zərərli qarışıqların norma həddindən artıq olması;

 3. Şəxsi gigiyena qaydalarının pozulması;

 4. Təhlükəsizlik əmək üsullarının işçilərə lazımi qədər öyrədilməməsi;

 5. Əlverişsiz işıqlandırma.

 1. İstehsaltda bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçotu haqqında əsasnaməyə əsasən hansı bədbəxt hadisələr araşdırılır?

 1. Gün ərzində istehsalatda və ondan kənarda, müdiriyyətin tapşırığını yerinə yetirərkən, fəhlə və qulluqçuları işə aparıb gətirərkən;

 2. Təbii ölüm;

 3. Özünəqəsd;

 4. Zərərçəkənlərin cinayət törədərkən aldıqdarı zədə;

 5. İntihar hadisələri zamanı.

 1. İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin qiymətləndirilməsi üçün tezlik əmsalı hansı düstula hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Tezlik əmsalı hesabat dövründə neçə nəfər işçiyə düşən bədbəxt hadisələrin sayıdır?

 1. 1000

 2. 100

 3. 10

 4. 2000

 5. 3000

 1. İstehsalatda zədələnmələrin sayını qiymətləndirmək üçün ağırlıq əmsalı hansı düsturla hesablanır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Ağırlıq əmsalı hesabat dövründə neçə bədbəxt hadisəyə düşən iş gününün sayıdır?

 1. 1

 2. 10

 3. 50

 4. 100

 5. 1000 1. İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəlikləri neçə üsulla təhqiq edilir?

 1. 8

 2. 4

 3. 7

 4. 6

 5. 9

 1. Bədbəxt hadisələr zamanı Statistik üsulla nə təhqiq edilir?

 1. Müəssisədə bir neçə il ərzində zədələnmələr haqqında toplanmış materiallar;

 2. Zədələnmələrin iqtisadi ziyanı;

 3. İnsan – maşın istehsal münasibəti sistemi;

 4. Hadisələrin xüsusiyyətlərinə görə qrupları;

 5. Əlverişsiz texniki mənbəli amillərin təhlükəlilik dərəcələri.

 1. Bədbəxt hadisələr zamanı Qrup üsulu ilə nə təhqiq edilir?

 1. Zədələnmələr ayrı – ayrı cəhətlərinə görə qruplaşdırılaraq təhqiq edilməsi;

 2. Zədələnmələrin fizioloji, psixoloji və sosial səbəbləri;

 3. Zədələnmələrin iqtisadi ziyanı;

 4. Əlverişsiz texniki mənbəli amillərin təhlükəlilik dərəcələri;

 5. İnsan – maşın istehsal münasibəti sistemi.

 1. Bədbəxt hadisələr zamanı Topoqrafik üsulla nə təhqiq edilir?

 1. Bədbəxt hadisələr baş vermiş avadanlıqların yerləşmə planları şərti işarələr üzrə qeydə alınır və təhqiq edilir;

 2. Əlverişsiz texniki mənbəli amillərin təhlükəlilik dərəcələri təhqiq edilir;

 3. Hadisə baş verdiyi yerdə əmək və texnoloji proseslər, iş yeri, əməyin santariya gigiyenik şəraiti, mühafizə vasitələri və s. birlikdə təhqiq edilir;

 4. Hadisələr xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılaraq təhqiq edilir;

 5. Müəssisədə bir neçə il ərzində zədələnmələr haqqında toplanmış statistika materialları təhqiq edilir.

 1. Bədbəxt hadisələr zamanı Texniki üsulla nə təhqiq edilir?

 1. Əlverişsiz texniki mənbəli amillərin təhlükəsizlik dərəcələri;

 2. İnsan – maşın istehsal münasibəti sistemləri;

 3. Hadisələrin baş verməsinin avadanlıqların yerləşmə planında şərti işarələr üzrə qeydə alınması və təhqiq edilməsi;

 4. Əlverişsiz meteroloji şərait;

 5. Mühafizə vasitələri.

 1. Erqonomik üsul vasitəsi ilə nə təhqiq edilir və öyrənilir?

 1. İnsan – maşın istehsal mühiti;

 2. Əlverişsiz texniki mənbəli amillər;

 3. Müəssisədə bir neçə il ərzində zədələnmələr haqqında toplanmış statistik materiallar;

 4. Hadisə baş verdiyi yerdə əmək və texnoloji proseslər, iş yeri, avadanlıqlar;

 5. Əməyin santariya gigiyenik şəraiti, mühafizə vasitələri.

 1. Bədbəxt hadisələr zamanı İqtisadi üsul nəyi təyin edir?

 1. Zədələnmələrin iqtisadi ziyanını;

 2. İşçiyə dəyən maddi zərəri;

 3. İşəgötürənə dəyən maddi zərəri;

 4. Mühafizə vasitələrinə dəyən zərəri;

 5. Texnoloji qurğulara dəyən zərəri.

 1. Psixofizioloji təhlil üsulunda nə təhqiq edilir?

 1. Zədələnmələrin fizioloji, psixoloji və sosial səbəbləri birlikdə təhqiq edilir;

 2. Zədələnmələrin fizioloji səbəbləri təhqiq edilir;

 3. Zədələnmələrin psixoloji və sosial səbəbləri birlikdə təhqiq edilir;

 4. Zədələnmələrin fizioloji və psixoloji səbəbləri birlikdə təhqiq edilir;

 5. Zədələnmələrin sosial səbəbləri təhqiq edilir;

 1. Hadisə baş verdikdə Monoqrafik üsulla nə təhqiq edilir?

 1. Əmək və texnoloji proseslər, iş yeri, avadanlıqlar, əməyin santar – gigiyenik şəraiti, mühafizə vasitələri və s. birlikdə təhqiq edilir;

 2. Əlverişsiz texniki mənbəli amillərin təhlükəlilik dərəcələri;

 3. İnsan – maşın istehsal münasibəti sistemi;

 4. Mühafizə vasitələri;

 5. Əmək şəraiti.

 1. Son illər texniki və sanitariya – gigiyena səbəblərdən baş verən bədbəxt hadisələrin azaldınması nə ilə izah edilir?

 1. Elmi texniki tərəqqinin sürətlə inkişafı ilə;

 2. Maşınların düzgün idarə edilməsi ilə;

 3. Əməyin mühafizə qaydalarına düzgün riayət edilməsi ilə;

 4. Sanitar – gigiyenik qaydalara düzgün riayət edilməməsi ilə;

 5. Texnikadan düzgün istifadə edilməməsi ilə.

 1. Zərərlərlərin neçə faizi təşkilatı və şəxsi səbəblərdən baş verir?

 1. 70

 2. 60

 3. 80

 4. 50

 5. 90

 1. Zərərlərlərin neçə faizi təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmamasından baş verir?

 1. 14

 2. 10

 3. 12

 4. 15

 5. 20

 1. Peşə xəstəlikləri nə vaxt yaranır?

 1. Peşə zəhərlənmələrinin təsiri nəticəsində ;

 2. Bədbəxt hadisə nəticəsində;

 3. Müdriyyətin tapşırığını yerinə yetirərkən;

 4. Təşkilatın nəqliyyatında fəhlə və qulluqçuları iş yerinə apararkən;

 5. İş yerindən qayıdarkən;

 1. Zəhərlənmə zamanı tibbi müəssisənin həkimi hara məlumat verməlidir?

 1. Yerli sanitariya epidemiologiya stansiyasına (SES);

 2. Tibbi müəssisəsinə;

 3. Rəhbərliyə;

 4. Sex rəisinə;

 5. Dövlət müfəttişliyinə. 1. Tibbi müəssisənin həkimi neçə saat ərzində zəhərlənmə haqqında yerli sanitariya epidemiologiya stansiyasına (SES) məlumat göndərməlidir?

 1. 24

 2. 18

 3. 25

 4. 26

 5. 28

 1. Əmək gigiyenası nəyi öyrədir?

 1. Əmək prosesinin və istehslat mühitinin insanın işgüzarlığına və sağlamlığına təsirini öyrədən elmdir;

 2. İstehsalat prosesini öyrənən elmdir;

 3. Bədbəxt hadisənin səbəbini öyrənən elmdir;

 4. Yanğın təhlükəsizliyini öyrənən elmdir;

 5. Nəqliyyat hadisəsinin səbəbini öyrənən elmdir.

 1. İstehsalat sanitariyası nə deməkdir?

 1. Zəhərli istehsalat amillərinin təsirini qarşısını alan təşkilatı, gigiyenik və sanitariya texniki tədbirlər sistemidir;

 2. Yanğının qarşısını alan texniki tədbirlər sistemidir;

 3. Bədbəxt hadisənin qarşısını alan texniki tədbirlər sistemidir;

 4. Nəqliyyat hadisəsinin qarşısını alan texniki tədbirlər sistemidir;

 5. İstehsalatda bədbəxt hadisənlərin səbəbini öyrənən elmdir;

 1. Müəssisələr onlardan ayrılan zərərliklərin xarakterinə görə neçə sinfə bölünür?

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 7

 1. I sinif sanitar mühafizə zonasının ölçüsü neçə metr olmalıdır?

 1. 1000m;

 2. 900m;

 3. 1100m;

 4. 1050m;

 5. 950m.

 1. II sinif sanitar mühafizə zonasının ölçüsü neçə metr olmalıdır?

 1. 500m;

 2. 1000m;

 3. 400m;

 4. 600m;

 5. 700m.

 1. III sinif sanitar mühafizə zonasının ölçüsü neçə metr olmalıdır?

 1. 300m;

 2. 400m;

 3. 200m;

 4. 500m;

 5. 100m. 1. IV sinif sanitar mühafizə zonasının ölçüsü neçə metr olmalıdır?

 1. 100m;

 2. 200m;

 3. 50m;

 4. 250m;

 5. 300m.

 1. V sinif sanitar mühafizə zonasının ölçüsü neçə metr olmalıdır?

 1. 50m;

 2. 100m;

 3. 25m;

 4. 150m;

 5. 200m.

 1. Müəssisə ərazisində avtomobil yolunun işlək hissəsinin eni (B1) birtərəfli hərəkət üçün hansı düsturla hesalanır?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. .

 1. Müəssisə ərazisində avtomobil yolunun işlək hissəsinin eni ikitərəfli hərəkət (B2) üçün hansı düsturla hesalanır?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. .

 1. Sənaye müəssisəsi ərazisində bina və qurğuların tikinti sıxlığı normasına uyğun gələn rəqəm hansıdır?

 1. 40 – 60%;

 2. 20 – 30%;

 3. 30 – 40%;

 4. 70 – 80%;

 5. 10 – 20%.

 1. İstehsalat otaqları layihələndirilərkən otağın hündürlüyü neçə metr olmalıdır?

 1. 3,0

 2. 2,8

 3. 2,9

 4. 3,3

 5. 4,0

 1. İstehsalat otaqları layihələnərkən bir işçi üçün neçə m2 iş sahəsi nəzərdə tutulmalıdır?

 1. 4,5 m2;

 2. 4,8 m2;

 3. 5,0 m2;

 4. 3,7 m2;

 5. 4,0 m2.

 1. İstehsalat otaqları layihələndirilərkən bir işçi üçün neçə m3 həcm nəzərdə tutulmalıdır?

 1. 15 m3;

 2. 13 m3;

 3. 11 m3;

 4. 12 m3;

 5. 14 m3.

 1. Avadanlıqlar və qurğular arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır?

 1. 1m;

 2. 2m;

 3. 2,5m;

 4. 0,5m;

 5. 3m.

 1. İstehsalat otaqlarında bütün elektrik qurğuları və elektriklə işləyən avadanlıqlar, hərəkətdə olan nəqledici və qaldırıcı qurğularrın gövdələri hara birləşdirilməlidir?

 1. Yerlə;

 2. Turuba ilə;

 3. Naqillə;

 4. Su kəməri ilə;

 5. Qaz kəməri ilə.

 1. Sənaye müəssisələrində sağlam – gigiyenik şərait yaratmaq məqsədi ilə layihələrdə hansı otağın olması nəzərdə tutulmalıdır?

 1. Sanitariya – məişət otaqları;

 2. İdman zalı;

 3. Oxu zalı;

 4. Oxu və idman zalı;

 5. Səhiyyə məntəqəsi.

 1. Aşağıdakılardan hansı əməyin gigiyenası elminin tədqiqat pretmetinə deyil, istehsalat sanitariyasının həll etdiyi məsəllələrə aiddir?

 1. Zərərli və zəhərli istehsalat faktoru üçün yol verilən normaların təyini;

 2. Texnoloji proseslərin öyrənilməsi;

 3. Fərdi mühafizə vasiələrinin yaradılması;

 4. Sanitar – məişət qurğularının tədqiqi;

 5. Fərdi mühafizə vasitələrinin yaradılması.

 1. Kəskin zəhərlənmələr neçə əmələ gəlir?

 1. Qısa müddət ərzində böyük miqdar maddənin təsiri altında;

 2. Uzun müddət insan orqanizminə kiçik miqdarda daimi təsirdə;

 3. Normal şəraitdə maddənin təsirindən;

 4. Zəhərli maddələrin miqdarı normadan az olduqda;

 5. Təmiz havanın təsiri altında.

 1. Xroniki zəhərlənmələr necə əmələ gəlib?

 1. Uzun müddət insan orqanizminə kiçik miqdarda daimi təsirdə;

 2. Normal şəraitdə maddənin təsirindən;

 3. Zəhərli maddələrin miqdarı normadan az olduqda;

 4. Qısa müddət ərzində böyük miqdar maddənin təsiri altında;

 5. Təmiz havanın təsiri altında. 1. Zəhərli maddələrin zəhərlilik ölçüsü nə ilə müəyyən edilir?

 1. Yol verilən qatılıqla (YVQ);

 2. Normal şəraitlə;

 3. Zəhərli maddələrin miqdarının artması ilə;

 4. Zəhərli maddələrin miqdarının azalmasıilə;

 5. Havada olan zəhərli maddələrin cəmi ilə.

 1. Yol verilən qatılıq nədir?

 1. Zəhərli maddələrin istehsalat zonasında elə qatılığıdır ki, iş günü ərzində işçinin sağlamlığına heç bir təsir olmur;

 2. Zəhərli maddələrin istehsalat zonasında elə qatılığıdır ki, iş günü ərzində işçilərin sağlamlığına təsir edir;

 3. Zəhərli maddələrin istehsalat zonasında elə qatılığıdır ki, iş günü ərzində işçilərə təsir edir, sonra isə keçib gedir;

 4. Zəhərli maddələrin istehsalat zonasında elə qatılığıdır ki, ətraf mühitdə arzu edilməz dəyişikliklər baş verir;

 5. Zəhərli maddələrin istehsalat zonasında elə qatılığıdır ki, iş günü ərzində işçilərə təsir edir, sonra isə keçib getmir.

 1. I sinif təhlükəli maddələrin yol verilən qatılığı (YVQ) nə qədər olmalıdır?

 1. Yol verilən qatılıq(YVQ) < 0,1 mq/m3;

 2. YVQ < 0,3 mq/m3;

 3. YVQ > 0,2 mq/m3;

 4. YVQ > 0,15 mq/m3;

 5. YVQ > 0,2 mq/m3.

 1. II sinif təhlükəli maddələrin yol verilən qatılığı (YVQ) nə qədər olmalıdır?

 1. Yol verilən qatılıq(YVQ) < 0,1 – 1 mq/m3;

 2. YVQ < 0,2 mq/m3;

 3. YVQ < 0,3 mq/m3;

 4. YVQ < 0,4 mq/m3;

 5. YVQ > 0,1 mq/m3.

 1. III sinif təhlükəli maddələrin yol verilən qatılığı (YVQ) nə qədər olmalıdır?

 1. Yol verilən qatılıq(YVQ) < 0,1 – 10 mq/m3;

 2. YVQ < 1,5 mq/m3;

 3. YVQ < 1,2 mq/m3;

 4. YVQ > 1,0 mq/m3;

 5. YVQ > 1,5 mq/m3.

 1. IV sinif təhlükəli maddələrin yol verilən qatılığı (YVQ) nə qədər olmalıdır?

 1. Yol verilən qatılıq(YVQ) > 10 mq/m3;

 2. YVQ < 11 mq/m3;

 3. YVQ < 15 mq/m3;

 4. YVQ < 12 mq/m3;

 5. YVQ < 13 mq/m3.

 1. Müxtəlif maddələrin kombina olunmuş şəkildə təsirinin neçə növü var?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 6

 5. 8

 1. Orqanizmin ayrı – ayrı üzvünə təsir edən müxtəlif maddələr necə adlanar?

 1. Təcrid olunmuş;

 2. Birgə təsir;

 3. Tək – tək təsir;

 4. Öz – özünə təsir;

 5. Qrup halında təsir.

 1. Orqanizmin eyni üzvünə təsir edən müxtəlif maddələr necə adlanar?

 1. Birgə təsir;

 2. Təcrid olunmuş;

 3. Tək – tək təsir;

 4. Öz – özünə təsir;

 5. Qrup halında təsir.

 1. Müxtəlif maddələrin qatılıqlarının onların müəyyən olunmuş yol verilə bilən qatılığına nisbəti () necə olmalıdır?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 1. Mənşəyinə görə tozlar neçə qrupa bölünür?

 1. 3

 2. 4

 3. 2

 4. 5

 5. 6

 1. Tozlar havadakı vəziyyətinə görə neçə qrupa bölünür?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. İstehsalat tozları maşın və mexanizmlərinə necə təsir edir?  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə