Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki biznes universitetiYüklə 2,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/89
tarix03.05.2018
ölçüsü2,83 Kb.
#41088
növüDərs
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   89

48
 
 
ləndirmə və  mədəni sahədə inkişafa doğru dəyişikliklə-
rin edilməsini tələb edir. Eyni zamanda intensiv inkişaf 
edən şəhərlərdə sənayenin sürətli inkişafı ekoloji proses-
lərin gedişini tamamilə dəyişdirir, ekoloji gərginliyi artı-
rır.  İqtisadiyyatın  ekologiyalaşdırılması  ekoloji  pro-
seslərin gedişini yaxşılaşdırmaq üçün istehsal texnologi-
yalarında təkmilləşdirmə işlərinin aparılması, tullantısız 
məhsullar  istehsalının  yaradılması,  ekoloji  mühitin  sağ-
lamlaşdırılması  üçün  müvafiq  tədbirlərin  görülməsini 
tələb edir. 
Sxem 2. 
Ekoloji mühitin mühafizəsi istiqamətləri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eyni zamanda təbii  mühitdə iqtisadi ekologiyalaş-
dırma  üçün  aşağıdakı  müvafiq  tədbirlərin    görülməsi 
məqsədəuyğun sayılır: 
1)
 
ictimai istehsalın xarakterinin dəyişdirilməsi
2)
 
istehsalçı ilə istehlakçının arasında məhsullar is-
tehsalının başa çatmasını düzgün istiqamətləndirmək və 
səmərəsiz tullantıların  həcmini minimuma endirmək
3)
 
iqtisadiyyatı  təbiət  qoruyucu  sahələrə  yönəlt-
mək  məqsədilə  istehsal  sahələrinin  xarakterindən  asılı 
Sənaye-istehsal 
ərazilərində 
ətraf mühit 
monitorinqinin 
aparılması 
 
 
İqtisadi ekologiyanın 
davamlı inkişafı 
 
 
Ətraf mühitin 
mühafizəsini 
təmin edən 
tullantısız 
texnologiyanın 
tətbiqi 
 
Sənaye sahələrində 
alternativ ehtiyat 
mənbələrindən 
istifadə 
 


49
 
 
olaraq  Elmi  Texniki  Tərəqqinin  nailiyyətlərindən  düz-
gün istifadə olunması; 
4)
 
təbiətdən  səmərəli  istifadədə  iqtisadi  sahələrin 
düzgün istiqamətləndirilməsi və müvafiq hüquqi bazası-
nın əsaslandırılması; 
5)
 
ekoloji  gərginlik  yaradan    istehsal  tullantılarının 
xüsusi çəkisinin minimuma endirilməsi məqsədi ilə qapa-
lı istehsal prosesinin yaradılmasının təmin olunması; 
6)
 
istehsal  prosesində  təbii  ehtiyatların  dəyərini 
göstərmək  məqsədilə  məhsullar  istehsalında  statistik 
təhlil və uçot sisteminin tənzimlənməsi. 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sərbəst iqtisadiyyatın 
yaradılması iqtisadi ekologiyalaşdırmanın tətbiqində sa-
hibkarlar, istehsalçılar və xidmət göstərənlər  ümumilik-
də  bu  problemə  eyni  proqram  əsasında  yanaşmalı,  tex-
noloji  avadanlıqlardan  düzgün  istifadə  olunmalıdır.  Bu 
baxımdan  cəmiyyət  tərəfindən  yeni  istehsalın  yaradıl-
ması  alternativ  ehtiyatlardan  istifadə  edilməsi  və  yeni 
iqtisadi siyasətin qəbul edilməsi olduqca vacibdir. 
Davamlı  inkişaf    sürətlə  artan  əhalinin  tələbatını 
ödəmək  üçün  əmtəə  istehsalının  və  xidmətlərin  geniş-
ləndirilməsini  tələb  edir.  Ayrı-ayrı  istehsal  sahələrində 
çəkilən xərclərin cəmi  ekoloji sahələrə sərf olunan məs-
rəfləri  tənzimlənmə  imkanlarına  malik  olmalıdır.  Bura-
da əsas məsələ ekoloji xərcləri istehsal olunan məhsulla-
rın  maya  dəyərinə  daxil  olan  xərclər  hesabına  təmin 
olunmasıdır.  Bu  prosesdə  iqtisadi  ekologiyalaşdırma 
müəyyən  normativlər  əsasında  öz  həllini  tapmış  olar. 
Təbii  ehtiyatlardan    istifadədə  bu  məsələ  dünya  iqtisa-
diyyatı qarşısında diqqəti cəlb edən ən vacib məsələlər-
dən sayılır. 


50
 
 
Müasir  ekoloji-iqtisadi  sistem,  hazır  ki  texnogen 
inkişaf növünün dayanıqlı ekoloji balanslaşdırılmış inki-
şaf  növü  ilə  əvəzlənməsini  tələb  edir.  İqtisadiyyatın  
müxtəlif sahələrində  yeni ekoloji-iqtisadi layihələrin və 
proqramların yaranması üçün iqtisadi inkişafda ekologi-
yanın  nəzərə  alınması  konsepsiyasının  işlənib  hazırlan-
ması zəruridir. Bunun üçün bütöv iqtisadiyyat, onun sa-
hələri  və  kompleksləri  üçün  prioritet  və  məqsədlərdə 
əhəmiyyətli dəyişikliklərin aparılması lazım gəlir. 
Ənənəvi  ekoloji-iqtisadi  modelində  girişinə  təbii 
sərvətlər, çıxışda isə son məhsul və müxtəlif növlü çirk-
ləndiricilər və ətraf mühitin deformasiyası götürülür. 
 
Sxem 3. 
Təbiət – məhsul sistemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
İstehsal  olunan  məhsulun  daima  çatışmaması 
üzündən  ənənəvi  məntiqə  əsasən  girişə  daha  çox  təbii 
sərvət vermək lazım gəlir. Bu zaman iqtisadiyyatın fəa-
liyyət  mexanizmlərinə  daxildən  baxmaq  diqqətdən  kə-
narda  qalır.  Ətraf  mühitin  çirkləndirilməsi,  tullantılar, 
təbii sərvətlərin  tənəzzülə meyli ilə mübarizə, mahiyyət 
etibarilə  texnogen iqtisadi inkişafın nəticələri ilə  müba-
rizəyə çevrilir. 
Təbii ehtiyatlar 
Çirkləndiricilər, 
tullantılar 
iqtisadiyyat 
Son 
məhsul 


51
 
 
Ekoloji problemlərlə real mübarizənin  təmin edil-
məsi,  dayanıqlı  iqtisadi  inkişaf  şəraitinin  yaradılması 
üçün bu prosesə nəzər salmaq, iqtisadi quruluşların fəa-
liyyətini ekoloji cəhətdən qiymətləndirmək və zəruri dü-
zəlişlər  etmək  vacibdir.  İqtisadiyyatın  böyü  k  təbiət  tu-
tumlu olması səbəbləri aydınlaşdırılmalı, onun nəticələri 
ilə deyil, özü ilə mübarizə aparılmalıdır. 
İqtisadi  inkişafın  ekologiyalaşdırılmasında  təbiət-
dən istifadənin intensivləşdirilməsi və eyni zamanda ona 
qənaətçilliklə yanaşılması istiqamətinin işlənib hazırlan-
masında  ən  vacibi  son  nəticənin  nəzərə  alınmasıdır.  Bu 
məqsədin  həyata  keçirilməsi,  hər  bir  təbii  sərvət  və  ya 
sərvətlər  qrupu  üçün  təbiət-xammal-məhsul  zəncirinin 
(istehsalın ilkin təbiət amillərini son məhsulla əlaqələn-
dirən) qurulmasını tələb edir. Təbii əşyaların və onların 
emalından alınan məhsulların bu cür zəncirlərdə hərəkə-
ti,  müxtəlif  sahələrə  aid  olan,  lakin  texnologiya  və  son 
məhsulun  satışı  üzrə  birləşdirilən  fəaliyyət  növlərinin 
köməyi ilə həyata keçirilir. 
 
4. Təbiətdən istifadə və təbiəti mühafizə 
 
Ətraf  mühitdən  istifadənin  obyektinin,  iqtisadiyya-
tının və predmetinin əsas anlayışlardan aşağıdakılardır: 
“Ətraf təbii mühit”“Ətraf sosial mühit”, “Biosfera”, 
“Noosfera”, “Təbii ehtiyatlar”, “Təbii şərait”, “Təbii 
potensial”,  “Təbiətdən  səmərəli  istifadə”,  “Təbiəti 
mühafizə”,  “Ətraf  mühitin  çirklənməsi”  və  s.  an-
layışlar da mövcuddur. 
Ətraf mühitdən istifadə dedikdə qapalı, özünəməx-


Yüklə 2,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   89
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə