Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki biznes universitetiYüklə 2,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə89/89
tarix03.05.2018
ölçüsü2,83 Kb.
#41088
növüDərs
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   89

347
 
 
əsaslanan xüsusi qorunan biosfer fondunun yaradılması 
və s. zəruriliyini qeyd etmişdir. 
Təbii  mühitin  mühafizəsi  sahəsində  regional  xa-
rakterli  konfransların  da  böyü  rolu  vardır.  1995-ci  ildə 
uyğun  nazirlər  səviyyəsində  keçirilən  Ümumavropa 
konfransında  “Avropa  üçün  ekoloji  proqram”  qəbul 
edilmişdir. 
Son  illərdə  beynəlxalq  əməkdaşlığın  konvensiya, 
çox,  yaxud  ikitərəfli  müqavilələr,  razılaşmalar,  proq-
ramlar kimi formaları geniş yayılmışdır. Bu formalardan 
hər hansı birinin qüvvəyə minməsi ölkələrin təbiəti mü-
hafizə  fəaliyyətinin  bu  və  ya  digər  aspektləri  üzrə  öz 
üzərlərinə müəyyən öhdəliklər qəbul etdiklərini təsdiq edir. 
Təbiətin  mühafizəsi  sahəsində  beynəlxalq  əməkdaş-
lığın ən mühüm aspektlərindən biri milli hökumətlərə eko-
loji-iqtisadi  proqramlarını  həyata  keçirmək  üçün  bir  sıra 
beynəlxalq  təşkilatların  maliyyə  köməyi  göstərməsi  im-
kanlarıdır.  Bu  kömək  bir  qayda  olaraq  borc  və  ya  kredit 
şəklində verilir. Bu cür kömək göstərən ixtisaslaşmış təş-
kilatlar  sırasında  Yenidənqurma  və  İnkişaf  Beynəlxalq 
Bankı  (international  Bank  for  Reconstruction  and  Deve-
lopment,  World  Bank)  Beynəlxalq  Valyuta  Fondu  (İnter-
national  Monetary  Fund),  Kənd  Təsərrüfatının  İnkişafı 
Beynəlxalq  Fondu  (İnternational  Fund  for  Agricultural 
Development), YNEP fondu və digərlərini göstərmək olar. 
 
 
 
 
 
 


348
 
 
İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYATLAR 
 
1.
 
Azərbaycan XXI əsrin astanasında. Elmi-prakti-
ki konfransın materialları. Bakı-1998. 
2.
 
Azərbaycan  Respublikasının  ekoloji  qanunverici-
liyi.  (normativ-hüquqi  aktlar  toplusu).  I  cild.  Bakı,  2006, 
s.760 
3.
 
Ataşov  B.X.  Ərzaq  təhlükəsizliyinin  aktual 
problemləri. Bakı.2005.s.336. 
4.
 
Atakişiyev M.C. Təbiətdən istifadənin iqtisadiy-
yatı. Dərslik. Bakı.Təfəkkür.2004, s.220 
5.
 
Bayramov  K.B.  Təbiətdən  istifadənin  iqtisadi 
və ekoloji problemləri.ADPU.Bakı.2012, s.120 
6.
 
Böyük  İqtisadi  Ensiklopediya.  Bakı.  “Şərq-
Qərb” nəşriyyatı.2012. I,II,III,IV,V cildlər. 
7.
 
Balayev R.Ə., Urbanizasiya: şəhər iqtisadiyyatı 
və ərzaq problemi. Bakı.2007, s.295. 
8.
 
Əliyev F., Bədəlov A., Hüseynov E., Əliyev F. 
Ekologiya. Dərslik. Bakı. 2012, s.828 
9.
 
Əliyev  T.N.  Ekoloji  menecment.  Bakı.2006, 
s.453 
10.
 
Göyçaylı Ş.V., İsmayılov T.Ə. Təbiətdən istifa-
dənin  iqtisadi  və  ekoloji  əsasları  (dərslik).  Bakı.  2006, 
s.176 
11.
 
Hüseynov A.G. Azərbaycanda ekoloji təhlükə-
sizliyin təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin təkmilləşdiril-
məsi yolları. Bakı.2010, s.274 
12.
 
Xəlilov T.A. Ekologiya və ətraf mühiti  müha-
fizənin əsasları. Bakı.2009, s. 232 
13.
 
İbrahimov İ.H. Məhsuldar qüvvələrin  yerləşdi-
rilməsi. Dərs vəsaiti. BBU nəşriyyatı, Bakı-2014, s.212. 


349
 
 
14.
 
Quliyev  T.Ə.  Təbiətdən  istifadənin  və  ətraf 
mühitin mühafizəsinin iqtisadiyyatı. Bakı-2006, s.260 
15.
 
Qurbanzadə  A.A.  Ekologiya:  sosial-iqtisadi 
əsasları. Bakı.2010, s.159 
16.
 
Məmmədov Z.S. “Təbiətdən istifadənin iqtisa-
diyyatı”,  Dərs  vəsaiti,  ADNA  nəşriyyatı,  Bakı.2010, 
s.229 
17.
 
Məmmədov  Q.Ş.  Azərbaycan  torpaqlarının 
ekoloji qiymətləndirilməsi. Bakı, 1998, s.280 
18.
 
Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Ekologiya, ət-
raf mühit və insan. Bakı, 2006. S.608 
19.
 
Məmmədov  Q.Ş.,  Xəlilov  M.Y,  Məmmədova 
S.Z. Aqroekologiya. Bakı, 2010, s.552 
20.
 
Арбузов  В.В.,  Грузин  Д.П.,  Симакин  В.И. 
Экономика  природопользования  и  природаохраны. 
Учебное  пособие  –  Пенза:  Пензенский  государст-
венный университет. 2004. с.251. 
21.
 
Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика при-
родапользования:  Учеб.  пособие  для  вузов.  М.:  Ас-
пект-Пресс, 1995. с.188. 
22.
 
Нестеров  П.М.,  Нестеров  А.П.  Экономика 
природопользования  и  рынок.  Учебник  для  вузов. 
М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. с.413. 
 
 
 
 
 
 
 


350
 
 
M Ü N D Ə R İ C A T 
 
GİRİŞ   .................................................................... 

I FƏSİL.  “ƏTRAF  MÜHİTİN  İQTİSADİYYA-
TI”  FƏNNİNİN  PREDMETİ  MƏQ-
SƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ....................... 
 
 

1.  Ətraf mühitin iqtisadiyyatı barədə 
anlayış .................................................... 
 

2.  “Ətraf mühitin iqtisadiyyatı” nın pred-
meti, metodu və vəzifələri....................... 
 
11 
3.  Ətraf mühitdən istifadənin iqtisadiyyatı 
kursunun əhəmiyyəti............................... 
 
18 
4.  Ətraf mühitin iqtisadiyyatının tədqiqi 
problemləri.................................. 
 
22 
II FƏSİL. 
İQTİSADİ İNKİŞAFIN EKOLO-
GİYALAŞDIRILMASININ ƏSAS 
İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ DAYA-
NIQLI İNKİŞAF.............................. 
 
 
 
29 
1. 
Ətraf mühit
dən istifadə barədə ümumi 
məsələlər............................................
 
 
29 
2. 
İqtisadiyyatda davamlı (dayanıqlı) in-
kişaf ....................................................
 
 
31 
3. 
Ekoloji-iqtisadi  sistem.  İqtisadi  inki-
şafın ekologiyalaşması................. 
 
43 
4. 
Təbiətdən istifadə və təbiəti mühafizə 
.......................................................
 
 
51 
5. 
Təbii mühitə dəyən ziyan...................
 
56 
6. 
Təbii mühit üzərində monitorinq, eks-
pertiza, onun vəziyyətinin proqnoz və 
modelləşdirilməsi məsələləri...............
 
 
 
59 


351
 
 
III FƏSİL. 
 
TƏBİİ  PROSESLƏRİN  POZUL-
MASININ CANLI ALƏMİN  SAĞ-
LAMLIĞINA MƏNFİ TƏSİRİ
....... 
 
 
65 
1. 
Ətraf mühitin mühafizəsi...................
 
65 
2. 
Ətraf mühitin planlaşdırılması və 
idarə olunması....................................
 
 
70 
3. 
Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilmə-
sində indikatorlar, nöqsanlar  və risk-
lər........................................................
 
 
 
74 
4. 
Təbii proseslərin pozulmasının canlı 
aləmin sağlamlığına mənfi 
təsiri.....................................................
 
 
 
80 
5. 
Ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi 
qiymətləndirilməsi..............................
 
 
90 
IV FƏSİL.
 
SU,  TORPAQ  VƏ  MEŞƏ  EHTİ-
YATLARI,  MİNERAL  VƏ  BİO-
LOJİ  EHTİYATLAR  VƏ  ONLA-
RIN MÜHAFİZƏSİ YOLLARI......
 
 
 
 
98 
1. 
Təbii ehtiyatların təsnifatı ..................
  98 
2. 
Mineral sərvətlərin istifadəsi və mü-
hafizəsi ...............................................
 
 
104 
3. 
Su ehtiyatları ......................................
  108 
4. 
Torpaq ehtiyatları................................
  114 
5. 
Meşə ehtiyatları...................................
  119 
6. 
Bioloji ehtiyatlar və onların mühafi-
zəsi .....................................................
 
 
121 
V FƏSİL. 
TƏBİƏTLƏ  CƏMİYYƏTİN  QAR-
ŞILIQLI  ƏLAQƏSİ  VƏ  ONUN 
TƏNZİMLƏNMƏSİ
............................ 
 
 
124 
1. 
Təbii ehtiyatların iqtisadi dəyəri........
 
124 


352
 
 
2. 
İqtisadi problemlərin həllində ekoloji 
problemlərlə əlaqənin nəzərə alınması
 
 
135 
3. 
Təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqə-
ləri və onun tənzimlənməsi................
 
 
139 
4. 
Ətraf mühit və təbiətdən istifadənin 
müasir vəziyyəti ilə əlaqədar qarşıda 
duran məsələlərin həlli ......................
 
 
 
143 
5. 
Əhalinin ərzaqla təminatı problemləri
 
145 
VI FƏSİL. 
İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ EKOLO-
Jİ AMİLLƏR.........................
........... 
 
157 
1. 
Ətraf mühit və təbiətdən səmərəli 
istifadənin iqtisadi inkişafa təsiri ......
 
 
157 
2. 
İqtisadi inkişaf və ekoloji amillər......
 
162 
3. 
Ətraf mühit və təbiətdən istifadənin 
optimallaşdırılmasında vergi siste-
minin rolu...........................................
 
 
 
164 
4. 
Ətraf mühit və təbiətdən istifadənin 
və ekoloji ziyanın qiymətləndirilməsi 
 
 
173 
VII FƏSİL.  ƏTRAF MÜHİT VƏ TƏBİİ 
EHTİYATLARIN QİYMƏTLƏN-
DİRİLMƏSİ FUNKSİYALARI VƏ 
NÖVLƏRİ.............................................. 
 
 
 
177 
1. 
Ətraf mühit və təbii ehtiyatların 
qiymətləndirilməsi növləri ................
 
 
177 
2. 
Ətraf mühit və təbii ehtiyatların 
qiymətləndirilməsi funksiya-
ları.....................................................
 
 
 
180 
3. 
Təbii ehtiyatların müxtəlif növlərinin 
qiymətləndirilməsi üsulları................
 
 
184 
4. 
Təbii kadastrlar..................................
 
194 


353
 
 
5. 
Torpaq, meşə və su kadastrları...........
  195 
VIII FƏSİL.  ƏTRAF MÜHİTƏ ÇİRKLƏNMƏ-
DƏN DƏYƏN SOSİAL-İQTİSADİ 
ZƏRƏRİN MÜƏYYƏN OLUNMASI.. 
 
 
199 
1. 
Təbiətdən qeyri-səmərəli istifadə vaxtı 
ziyan anlayışı....................................
 
 
199 
2. 
Ətraf mühitin çirklənməsi ilə əlaqə-
dar illik iqtisadi ziyanın təyin 
olunması.............................................
 
 
 
203 
3. 
Atmosfer havasının çirklənməsi ilə 
əlaqədar iqtisadi ziyanının təyin 
olunması.............................................
 
 
 
211 
4. 
Su hövzələrinin çirklənməsi ilə 
əlaqədar iqtisadi ziyanının təyin 
olunması.............................................
 
 
 
215 
5. 
Torpaq ehtiyatlarının vəziyyətinin po-
zulması və çirklənməsi ilə bağlı iqti-
sadi ziyanının təyin olunması..............
 
 
 
220 
IX FƏSİL.  TƏBİİ MÜHİTƏ ÇƏKİLƏN XƏRC-
LƏR VƏ ONUN SƏMƏRƏLİLİYİNİ 
TƏYİN EDƏN ÜSULLAR..................... 
 
 
223 
1. 
İqtisadi ziyanın təsnifatı.....................
  223 
2. 
Ekoloji  təyinatlı  ziyanların  həcminin 
təyin olunması....................................
 
 
224 
3. 
Ətraf mühitin mühafizəsinə sərf olu-
nan xərclər..........................................
 
 
229 
4. 
Ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinə 
sərf olunan xərclərin qrupları.............
 
 
236 
5. 
Təbiətin mühafizəsinə çəkilən xərclə-
rin səmərəliliyini təyin edən üsullar.....
 
 
238 


354
 
 
X FƏSİL.  ƏTRAF MÜHİTDƏN İSTİFADƏDƏ 
MALİYYƏ XƏRCLƏRİNİN İSTİ-
QAMƏTİ VƏ TƏYİNATI.................... 
 
 
241 
1. 
Təbiəti mühafizə tədbirlərinə sərf olu-
nan xərclərin ümumi həcmi................
 
 
241 
2. 
Kapital qoyuluşunun istiqamətləri və 
təyinatları...........................................
 
 
243 
3. 
İqtisadi ziyanların tərkib hissələri......
 
246 
4. 
Ətraf mühitin pisləşməsi səbəbindən 
iqtisadi ziyanların təyin edilməsi me-
todikası...............................................
 
 
 
248 
5. 
Kapital qoyuluşunun elementləri
 
250 
XI FƏSİL.  ƏTRAF MÜHİTDƏN İSTİFADƏNİN 
İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİ............... 
 
254 
1. 
Təbiəti mühafizə tədbirlərinin iqtisa-
di səmərəlilik anlayışı.........................
 
 
254 
2. 
Təbiətdən istifadənin və ətraf mühitin 
səmərəlilik göstəriciləri........................
 
 
258 
3. 
Təbiəti mühafizə tədbirlərinin iqtisadi 
səmərəliliyinin təyini metodikası.....
 
 
265 
XII FƏSİL.  ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏ 
FƏALİYYƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ  
VƏ  EKOLOJİ SAHİBKARLIQ..... 
 
270 
1. 
Ətraf mühiti mühafizənin idarə 
edilməsinin alətləri.............................
 
 
270 
2. 
Ətraf mühiti mühafizənin idarə 
edilməsinin növləri.............................
 
 
273 
3. 
Ekoloji sahibkarlığın mahiyyəti.........
 
278 
4. 
Ekoloji sahibkarlığın formaları..........
 
280 
5. 
Ekoloji biznesin səmərəliliyi..............
  281 


355
 
 
XIII FƏSİL.  TƏBİƏTI MÜHAFİZƏ FƏALİYYƏ-
TİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNİN MA-
LİYYƏ MƏNBƏLƏRİ.......................... 
 
 
284 
1. 
Təbiəti mühafizə fəaliyyətinin maddi  
stimullaşdırılması................................
 
 
284 
2. 
Təbii ehtiyatlardan istifadənin ödəniş-
liliyi.Ətraf mühitin mühafizəsinin 
maliyyələşdirilməsi mənbələri............
 
 
 
286 
3. 
Təbii ehtiyatlardan istifadəyə görə 
ödəniş..................................................
 
 
287 
a) torpaqdan istifadəyə görə ödəniş..... 
290 
b) su obyektlərindən istifadəyə görə 
ödəniş və s. .......................................... 
 
291 
4. 
Ətraf təbii mühiti çirkləndirməyə görə 
ödəmələr və əsas prinsiplər.................
 
 
294 
a) ətraf mühiti çirklənməyə görə 
ödəmələr.............................................. 
 
294 
b) çirklənməyə görə ödəmə prinsipləri 
295 
XIV 
FƏSİL. 
ƏTRAF MÜHİTDƏN İSTİFADƏNİN 
İQTİSADİ TƏNZİMLƏMƏ SİSTEM-
LƏRİ....................................................... 
 
 
302 
1. 
Ətraf mühit və təbii ehtiyatların 
mühafizəsi fondlarının formalaşması 
mənbələri............................................
 
 
 
 
302 
2. 
Dövlət ətraf mühiti mühafizə fondu...
  304 
3. 
Regional ətraf mühiti mühafizə fond-
ları.......................................................
 
 
306 
4. 
Müəssisələrin ətraf mühiti mühafizə 
fondları..............................................
 
 
308 


356
 
 
5. 
Təbiəti mühafizə fəaliyyətinin stimul-
laşdırılmasının iqtisadi sistemləri.......
 
 
309 
6. 
Vergi ödəmələrinin ekoloji meyarla-
rı..........................................................
 
 
312 
7. 
Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində 
bank sistemləri....................................
 
 
318 
XV FƏSİL.  ƏTRAF  MÜHİTDƏN  ИСТИФАДЯНИН 
ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА EKOLOJİ  СЫ-
ЬОРТА  СИСТЕМИ,  MENECMENT, 
İNFORMASİYA  VƏ  TƏHSİL,  BEY-
NƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ............... 
 
 
 
 
321 
1. 
Ətraf mühitdən истифадянин игтисадий-
йатында сыьортанын тяйини, нювляри вя 
обйектляри........................................
 
 
 
321 
2. 
Ətraf  mühitdən  истифадянин  игтиса-
диййатында менеъмент....................
 
 
327 
3. 
Əтраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя 
информасийа вя информатика............
 
 
332 
4. 
Ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя 
мядяниййят вя тящсил.......................
 
 
336 
5. 
Ekoloji problemlərin həllində bey-
nəlxalq əməkdaşlıq........................
 
 
343 
ƏDƏBİYYAT...............................................................  348 
MÜNDƏRİCAT...........................................................  350 
 
 
 
 
 
 


357
 
 
İBRAHİMOV İSLAM  HACI OĞLU 
iqtisad elmləri doktoru, professor 
Əməkdar Kənd Təsərrüfatı İşçisi 
 
 
“ƏTRAF MÜHİTİN İQTİSADİYYATI” 
 
 
 
Redaktor: 
Ə.İ.Əliyev 
Texniki redaktor: 
Ə.N.Bağırov 
Kompüter   tərtibatçısı: 
N.A.Ağakişiyeva 
Kompüter operatoru: 
N.İ.Ağazadə 
 
 
 
 
 
Bakı Biznes Universiteti nəşriyyatı” 
Bakı, H.Zərdabi küç. 88
a
 
E-mail:  info@bbu-edu.az 
 
Yığılmağa  verilmişdir: 
17.01.2015 
Çapa imzalanıb: 
25.02.2015 
Kağız formatı: 
60/90  1/16 
Həcmi:  
22,5 ç.v. 
Tiraj: 
500 

Yüklə 2,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   89
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə