BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə18/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
#18131
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

 • [Quliyeva] Həmidqızı M. Səj: Füzulinin sənət dünya­sından… Elm. 1991, 27 aprel.

 • Quliyeva K. M.Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasın­da işlənmiş qədim fellər. Füzulinin dili (Məqalələr top­lusu). Bakı: Elm, 1997, s. 180-185.

 • Quliyeva M.H. Füzulinin sənətkarlıq dünyasından… (Füzuli 500). Elm, 1990, 19 may.

 • Quliyeva M.H. Klassiklərimizdə bədii ifadə vasitələri (M.Füzulidən də bəhs olunur). Elm, 1988, 22 oktyabr.

 • Quliyeva Z. Dahi şairin ensiklopediyası hazırlanır. Azər­bayjan, 2005, 8 sentyabr.

 • Quluzadə M. Alovlu insanpərvər (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 11 oktyabr.

 • Quluzadə M. Azərbayjan şeirinin böyük ustası (M.Fü­zu­linin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Azərbayjan, 1958. № 12, s.174-189.

 • Quluzadə M. Böyük Azərbayjan şairi və mütəfəkkiri. Sovet Ermənistanı, 1958, 10 dekabr.

 • Quluzadə M. Böyk şair və mütəfəkkir (M.Füzuli haq­qın­da). Azərbayjan qadını, 1958, 8, s. 14-15.

 • Quluzadə M. Dahi sənətkar (Füzulinin yaradıjılığı haq­qında). Azərbayjan məktəbi, 1958, № 12, s. 6-17.

 • Quluzadə M. «Ənisül-qəlb» və onun ədəbi ənənələrlə əlaqəsi. Azərbayjan ədəbiyyatı məsələləri, Bakı, 1964, s. 199-217.

 • Quluzadə M. Füzuli. Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi. 3 jilddə, j. 1. Bakı, 1960, s. 351-442.

 • Quluzadə M. Füzuli ənənələrinin Vaqif və Vidadi lirikası ilə əlaqəsi məsələsinə dair. Azərbayjan EA Xəbərləri. İjtimai elmlər seriyası, 1962, №6, s. 75-84.

 • Quluzadə M. Füzuli və özbək ədbiyyatı. Azərbayjan EA Xəbərləri. İjtimai elmlər seriyası, 1963, № 4, s. 63-80.

 • Quluzadə M. Füzuli və türk ədəbiyyatı. Ədəbiyyat məj­muəsi. Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil institutunun əsər­ləri. Bakı, 1962, j. 15, s. 24-47.

 • Quluzadə M. Füzulinin ədəbi-bədii görüşləri. Böyük Azər­bayjan şairi Füzulinin vəfatının 400 illiyi müna­sibəti ilə elmi sessiyanın məruzələrinin tezisləri. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 21-23.

 • Quluzadə M. Füzulinin «Rindü Zahid» əsəri haqqında. Füzulinin 400 illiyi. Azərbayjan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri curnalının xüsusi nömrəsi. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 91-109.

 • Quluzadə M. Füzulinin şeir haqqında nəzəri görüşləri. Məhəmməd Füzuli. Vəfatının 400 illiyi münasibətilə el­mi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s. 59-79.

 • Quluzadə M. Sabir və Füzuli irsi. M.Ə. Sabir (Məqalələr məjmuəsi). Bakı, 1962, s. 157-172.

 • Quluzadə Z. Füzulinin «Mətləül-etiqad fi mərifət əlməb­də vəl-məad» əsərinin azərbayjanda tədqiq və tərjü­məsinə dair. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 38-39.

 • Quluzade Z. Füzulişünaslıq klassik mənəvi irsimizin təd­qiqi mətnində. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəm­məd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika Kon­fransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996. s. 26-28.

 • Qurbanov Ə. Füzuli bədii dilimizin bəzi xüsusiyyətləri. Lenin tərbiyyəsi uğrunda, 1958, 31 may.

 • Qurbanov F. Füzuli şeirində məjaz («Şam» poetik ob­razı). Azərbayjan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və in­jəsənət, 1988, № 2, s. 3-8.

 • Qurbanov Ş. Füzuli rus məktəblərində. Ədəbiyyat qə­zeti, 1994, 10 iyun.

 • Qurbanov Ş. Müqəddəsliyi ziyarət. Füzuli-500. Həyat, 1995, 31 mart.

 • Qurbanov Ş. Universitetdə (Filologiya fakul­təsində keçi­rilmiş elmi sessiya haqqında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Qurbanov T. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Lenin tərbiyəsi uğrunda, 1958, 9 dekabr.

 • Qurbanov T. Ölməz sənətkarlıq nümunəsi (M.Füzuli haq­qında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Qurbansoy F. Bir yazıya iki javab (M.Füzuli haqqında). Elm, 1991, 30 mart.

 • Qurbansoy F. Füzuli effekti. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 111-116.

 • Lavrova L. Bizdən üstün yaddaşımız. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 22 noyabr.

 • «Leyli və Məjnun» bir eşq əfsanəsi, könül sevdasıdır. Azərbayjan, 2008, 19 mart; İki sahil, 2008, 13 mart.

 • «Leyli və Məjnun» film-operası çəkilir. Azərbayjan, 1995, 4 aprel.

 • [«Leyli və Məjnun» haqqında]. Ü.Hajıbəyli. Ömür sal­naməsi. Bakı: Şərq. Qərb, 2008, s. 29-31. Üzeyir dün­yası seriyası.

 • «Leyli və Məjnun». Üzeyir Hajıbəyli ensiklopediyası. Bakı: Şərq-Qərb, 2008, s.140-141. Üzeyir dünyası se­riyasında.

 • M.Füzuli xınalıq dilində (M.Füzulinin «Hər sözüm bir pəhlivandır» kitabının xınalıq dilində Azərnəşrdə çap olunması haqqında). Azərbayjan, 1996, 12 iyul.

 • Mahir H.Ə. Füzulidə eşq məfhumu və «Leyli və Məj­nun». H.Ə.Mahir. Mənim tanıdığım Füzuli. Bakı: Nurlan, 2009. s. 97-282.

 • Mahmudov Ə. Füzuli irsinə məhəbbətlə Azərbayjan müəllimi, 1988, 3 iyun.

 • Mahmudov R. Füzuli həm də alim idi. Bakı, 1993, 20 may.

 • Mahmudova A. Azərbayjan alimləri «Füzuli ədəbi mək­təbi» haqqında. AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2006, № 2-4, s. 76-84.

 • Mahmudova K. Abay Dağlı və onun «Füzuli» əsəri. Azər­bayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının ma­terialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 36-37.

 • Mehdi h. Ölməz dahi. Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 20 dekabr.

 • Mehdioğlu Ə.R. Füzulinin əsərləri dünya kitabxa­na­la­rında. Azərbayjan qadını, 1958, № 12, s. 10.

 • Mehdiyev H. Füzulinin seçilmiş əsərləri. Ədəbiyyat və injəsənət, 1983, 20 may.

 • Mehdiyeva S.H. Füzuli şeirində feli frazemlər. Füzulinin dili (Məqalələr toplusu). Bakı: Elm, 1997, s. 92-99.

 • Mehdiyeva S.H. Füzulinin klassik nəsri və yazılı das­tanlar. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfran­sının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 83-85.

 • Mehdiyeva S., Əliyeva S. M.Füzulinin Azərbayjan-Türk «Divan» ındaarxaiq leksika (adlar) AMEA Xəbərlər. Humanitar elmlər, № 3. Bakı: Elm, 2008, s. 122-139.

 • Məhəbbət, xeyirxahlıq və haqq-ədalət şairinə həsr edilir (Füzulinin anadan olmasının 500 illiyi münasi­bətilə Moskvada keçirilən yubiley gejəsi haqqında). Azərbay­jan, 1994, 19 noyabr.

 • M.Füzuli – Bax. Füzuliyə.

 • Məhəmməd X. Füzulinin «Şikayətnamə»si. Füzuli-500. Ədəbiyyat qəzeti, 1993. 7 may.

 • Məhəmmədi M. Bizim sorğu: Füzuli haqqında. Azər­bayjan, 1992, № 5-6, s. 168-170.

 • Mə­hərrəmli Q. Füzulinin müsiqi dünyasını səyahət. Res­publika, 2002, 18 aprel.

 • Məhərrəmli Q. Şahin Fazil «Divan»ında Məhəmməd Füzuli ədəbi irsinə məhəbbətin təjəssümü. AMEA Xəbərlər. Humanitar elmlər, № 3. Bakı: Elm, 2008, s. 23-28.

 • Məhərrəmov A.M. Azərbayjan ədəbi dilinin inkişafında Füzulinin rolu. Azərbayjan müəllimi, 1958, 29 may.

 • Məhərrəmov A. M. Füzuli əsərlərinin dilində əvəzliklər. Azərbayjan DPU «Elmi əsərləri». Pedaqogika və psi­xo­logiya fənlərin tədrisi metodikası, Dilçilik seriyası, 1963, № 2, s. 61-72.

 • Məhərrəmov A M. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poema­sında işlənmiş türk mənşəli sözlər haqqında. Azər­bay­jan DPU-nun «Elmi əsər­ləri», Pedaqogika və psixo­logiya, fənlərin tədrisi metodikası. Dilçilik seriyası, 1971, № 3, s. 74-80.

 • Məhərrəmov R. Məhəmməd Füzuliyə həsr edilmiş gejə. Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 11 oktyabr.

 • Məhərrəmov T. Dövrünün aynası (Füzulinin divanı haq­qında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Məhərrəmov T., Eyvazov A. Füzulinin əlyazması. Kom­munist, 1958, 22 oktyabr.

 • Məhərrəmov T., Eyvazov A. Yeganə əlyazması (Füzuli­nin əlyazması haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 25 oktyabr.

 • Məhərrəmova R. M. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsə­rində işlənmiş ərəb və fars sözləri haqqında. Füzulinin dili (Məqalələr toplusu). Bakı: Elm, 1997, s. 54-65.

 • Məhfuz Hüseyn Əli. Bağdadlı Füzuli (İranda Füzuli günlərindən 15 il keçir). Ədəbiyyat qəzeti. 2009, 20 noyabr.

 • Məktəblər Füzuli günlərində. Azərbayjan müəllimi, 1958, 8 dekabr.

 • Məlikova R. Füzuli irsinin Rusiyada və Avropada öyrə­nilməsinə dair. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gən­­jəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəm­məd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s.38-39.

 • Məlikova R. Füzuli təsviri sənətdə, Risalə. Araşdırmalar toplusu. № 4. Bakı: Nurlan, 2007, s. 245-251.

 • Məlikova Z. Füzulinin həyat və yaradıjılığı muzeyin eks­pozisiyasında. Azərbayjan Res­publika EA Nizami Gən­jəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransı­nın materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s.37-38.

 • Məlumat (Füzulinin 500 illik yubileyinin yekun mərhələ­sini keçirmək üçün Azərbayjan Res­publikası preziden­tinin 1996-jı il 19 sentyabr ta­rixli sərənjamının şərhi). Azərbayjan, 1996, 20 sentyabr.

 • Məlumat. Kəşkül, 1890, 10 dekabr, № 97.

 • Məmməd A. Doqquz minarəli söz məbədi (Füzuliyə həsr edilmiş təxmis haqqında). Səhər, 1990, 8 mart.

 • Məmməd A. Füzuli divanının şəhri. Ədəbiyyat və injə­sənət, 1986, 4 iyul.

 • Məmməd A. Füzuli. Həyatı, ədəbi şəxsiyyəti, əsərləri və bəzi şeirlərinin açıqlamaları. Ədəbiyyat və injəsənət, 1982, 26 fevral.

 • Məmməd A. Füzuliyə aid bir miniatür haqıqnda. Kom­munist, 1986, 4 iyul.

 • Məmmədbəyli S. Füzulinin türk ədəbiyyatında yeri haqqında. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı muzeyi. Məhəmməd Fü­zu­linin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 39-41.

 • Məmmədəliyev H.V. Füzuli haqqında düşünjələr. Şəh­riyar, 1995, 24 mart, 13 aprel, 30 mart.

 • Məmmədəliyev H.V. Füzulişünaslığa dair fundamental araşdırma. Xalq qəzeti, 1998, 27 yanvar.

 • Məmmədəliyev V. Füzuli haqqında düşünjələr. Şəhri­yar, 1995. 24 mart.

 • Məmmədəliyeva S. Füzuli obrazı bədii ədəbiyyatda (Ə.Jəfərzadənin «Eşq Sultanı» romanı əsasında). AMEA Xəbərləri. Humanitar elmlər, № 3. Bakı: Elm, 2007, s. 84-89.

 • Məmmədxanlı Ə. Leyli və Məjnun (Senari). Azərbay­jan, 1960, № 8, s. 95-131.

 • Məmmədquluzadə J. Füzuli (Məqalə). Molla Nəsrəd­din, 1926, № 1, 2 yanvar.

 • Məmmədli N.F. Əttar və Füzuli yaradıjılığında «jünun­luq» anlayışı. Elmi araşdırmalar. AMEA Z.Bünyadov adı­na Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı, 2004, s. 35-42.

 • Məmmədli N.F. «Fəridədin Əttarın «İlahinamə» əsərin­də «Leyli və Məjnun» mövzusu. Filologiya məsələlə­rinə dair tematik toplu. Bakı: APİ-nin nəşri, 1999, № 1. s. 138-141.

 • Məmmədli N.F. Füzuli şeirində bəzi irfani anlayışlar. Dil məsələlərinə dair tematik toplu. Bakı. APİ nəşri, 1998, №2, s. 105-110.

 • Məmmədli N.F. Füzuli şeirində «Təəllüq» anlayışı. Filolo­giya məsələləri. 7 buraxılış. Bakı: Örnək, 1996, s.88-93.

 • Məmmədli N.F. Füzuli şeirində «Zülf» təsəvvüfü məjaz kimi. Beynəlxalq Füzuli yubileyinin materialları. Bakı, 1997, s. 106-111.

 • Məmmədli N.F. Füzulidə şəhidlik anlayışı. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 19 yanvar.

 • Məmmədli N.F. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərində əlaqeyi-abayi-ülvü və rabiteyi-ümməhati-sufli anlayışla­rı. Azərbayjan EA aspirantlarının elmi konfransının ma­terialları. Bakı, 1997, s. 223-224.

 • Məmmədli N.F. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərində Leyli-İbni Səlam və Məjnun üçlüyü. Fəjri-Azərbayjan, Təbriz, 1999, 9 may.

 • Məmmədli N.F. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərində Məjnun və İbn Səlam zahir və batin əhlinin rəmzi kimi. Filologiya məsələləri. Bakı, 2004, s. 14-21.

 • Məmmədli N.F. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərində şəhr və səhra anlayışları. Filoloci araşdırmalar. (Məqalə və tezislər toplusu). İkinji kitab. Bakı: Azərnəşr 1996, s.45-47.

 • Məmmədli N.F. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərində təjəlla anlayışı. Axtarış. Azərbayjan asperantlar və gənj tədqiqatçılar jəmiyyətinin bülleteni. Bakı, 1996, № 3, s. 22-23.

 • Məmmədli N.F. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərində təsəvvüf fəlsəfəsi. Müasir ədəbiy­yatşünaslığın problem­ləri. (Tezislər). Bakı: 1996, s. 52-55.

 • Məmmədli N.F. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərində vəhdəti-vüjud fəlsəfəsi. Tədqiqlər Nəsimi adına dilçilik institutunun AMEA-nın müxbir üzvü, f.e.d., prof A.A.Axundovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş kon­fran­sın mate­rialları). Bakı, 2002. s. 61-63.

 • Məmmədli N.F. «Leyli və Məjnun»un 6 əlyazması. Ədə­biyyat qəzeti. 1995, 10 mart.

 • Məmmədli N.F. «Leyli və Məjnun» əlyaz­malarda. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi prob­lemləri. Bakı: Örnək, 1995, s. 109-114.

 • Məmmədli N.F. Sevgi-Həqiqət fəlsəfəsi. Ədə­biyyat qə­ze­ti, 1995, 24 mart.

 • Məmmədli N.F. Təsəvvüf ədəbiyyatında Leyli və Məj­nun mövzusu. Filoloci araşdırmalar. (Məqalə və tezislər toplusu). Bakı: Azərnəşr, 1996, s. 31-33.

 • Məmmədli F. Dəryadan bir ovuj. (S. Əlizadənin «Azər­bayjan ədəbi dili tarixindən praktikum» kitabı haqqın­da). Azərbayjan, 1985. № 10, s.187-189.

 • Məmmədli Ş. Düha işığında: Füzulini gürjü xalqı da sevir. Azərbayjan, 1995, 17 yanvar.

 • Məmmədli Y. «Su damənin» yoxsa «Sud amənin»? (Ley­li və Məjnun» poemasının bir beytində işlənən söz­lər haqqında). Elm, 1991, 16 mart.

 • Məmmədoğlu H. A. Divanbəyoğlu «Leyli və Məjnun» haqqında. Azərbayjan, 1994, № 4-6, s. 161.

 • Məmmədov A. Füzuli lirikasına çəkilmiş iki minatür. Azərbayjan EA, Məruzələri, 1959, № 8, s. 763-766.

 • Məmmədov A. Musiqimizin kamil bilijisi (M.Füzuli haq­qında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Məmmədov D.Y. Məktəbdə M.Füzuli əsərlərinin sənət­karlıq xüsu­siy­yətlərinin öyrənilməsi haqqında. V.İ. Lenin adına ADPU-nin «Elmi əsərləri». Pedaqogika, psixo­logiya və fənlərin metodikası seriyası, 1973, № 6, s.60-66.

 • Məmmədov E.H. A.Bakıxanov Füzuli ədəbi məktəbinin nümayəndəsi kimi. Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, № 1, s. 468-486.

 • Məmmədov Ə. Azərbayjan ədəbiyyatı gürjü dilində. Azərbayjan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1969, № 3, s.137; Ədəbiyyat və injəsənət, 1959, 12 dekabr.

 • Məmmədov Ə.H. Baba Füzulinin bir mən­zuməsi haq­qında. Respublika Əlyazmaları fondunun əsərləri, 1963, j. 2, s.81-85.

 • Məmmədov Ə.H. Füzuli qəzəlləri. Ədəbiyyat məj­muə­si. Bakı, 1946, II j. s. 63.

 • Məmmədov Ə.H. Füzuli lirikasına çəkilmiş iki miniatür. Azərbayjan EA-nın Məruzələri, 1959, № 8, s. 763-765.

 • Məmmədov Ə.H. Füzuli və Şah İsmayıl Xətai. Sovet Ermənistanı, 1958, 8 dekabr.

 • Məmmədov H. Füzuli əsərlərinin nəşri. Azərbayjan müəllimi, 1958, 7 sentyabr; Kommunist, 1958, 6 aprel.

 • Məmmədov H. Füzuli yaradıjılığında vətənpərvərlik ideyası. Sosialist Sumqayıtı, 1958, 9 oktyabr.

 • Məmmədov K. Dahi şair (Füzulinin vəfatının 400 illiyi qarşısında). Pioner, 1958, № 7, s. 2-3.

 • Məmmədov M. Böyük diləklər, böyük ümüdlər şairi. Azərbayjan, 1982, № 9.

 • Məmmədov M. «Əskik olmaz gəmimiz»… Azərbayjan, 2003, № 10, s. 175-176.

 • Məmmədov M. Poetik xüsusiyyətlərin təhlili (M.Jəlalın «Füzulinin sənətkarlığı» kitab haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1959, 25 aprel.

 • Məmmədov N. Füzuli düşünür (M.J.Jəfərovun eyni adlı kitabı haqqında). Azərbayjan, 1961, № 9, s.221-224.

 • Məmmədov R.H. Füzulinin etik görüşlərinə dair. Azər­bayjan EA Xəbərləri. İjtimai elmlər seriyası, 1962 (1992), № 11-12, s. 115-126.

 • Məmmədov R.H. Füzulinin ijtimai-siyasi görüşləri. Azərbayjan EA Fəlsəfə bölməsinin əsərləri, 1963, j. 4, s.156-170.

 • Məmmədov S. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poeması in­gilis dilində. Ədəbiyyat və injəsənət, 1971, 22 yanvar.

 • Məmmədov S. Qiymətli əlyazmaları (Füzuli əlyazmala­rından da bəhs olunur). Bakı, 1960, 21 noyabr.

 • Məmmədov T. Qüdrətli məhəbbət dastanı («Leyli və Məjnun» poeması haqqında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Məmmədov V. (Muxtar oğlu) Füzuli qəzəlləri musiqidə. Qobustan, 1974, № 3, s. 18-21.

 • Məmmədov Z. Füzuli eşqi (Poeziya və fəlsəfə). Ədəbiy­yat və injəsənət, 1972, 22 aprel.

 • Məmmədov Z. Hər sözü haqdan kömək almış şair-filo­sof: Füzuli-500. Şəhriyar, 1995, 12 may.

 • Məmmədova A. Azərbayjan alimləri «Füzuli ədəbi məktəbi» haqqında. AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2006. № 2-4, s.76-85.

 • Məmmədova A. Müasir xalça sənətində Füzuli möv­zu­su. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının mate­rialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 41-42.

 • Məmmədova D. Məhəmməd Füzuli və Juya Təbrizi. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika Konfransının materialları (Tezislər) Bakı, 1996, s. 42.

 • Məmmədova H. Maraqlı mühazirə. Azərbayjan pioneri, 1958, 9 dekabr.

 • Məmmədova S. Füzuli İspan dilində. Kitablar alə­mində, 1983,№ 3, s. 29.

 • Məmmədova S. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poeması ingilis dilində. Ədəbiyyat və injəsənət, 1972, 22 yanvar.

 • Məmmədova S. İtalyan aliminin Füzuli haq­qında tədqi­qatına dair (M.Füzulinin 1970-ji ildə ingilis dilində çap olunmuş «Leyli və Məjnun» poemasına müqəddimə). Ədəbiyyat və injə­sənət, 1972, 8 aprel.

 • Məmmədova S. Qərbi Avropa şərqşünasları Füzuli haq­qında. Elm və həyat, 1972, № 3, s. 18-19.

 • Məmmədova S. Moskvada Füzulinin əsərlərinin nəşri. Vəfatının 400 illiyi ilə əlaqədar. Kom­munist, 1958, 6 aprel.

 • Məmmədova Ş. Füzuli lirikasında sənətkarlıq xüsusiy­yət­lərinə dair. Şərqin şəfəqi, 1958, 10 dekabr.

 • Məmmədova Ş. «Məni jandan usandırdı…» (M.Füzuli­nin eyni adlı qəzəlinin tədrisinə dair). Azərbayjan müəl­limi. 1974. 4 dekabr.

 • Məmmədova Ş. Şerin böyük ustadı. Azər­bayjan müəl­limi, 1958, 8 dekabr.

 • Məmmədzadə B. Füzuli irsinin tədrisində ədəbiyyat nə­zəriyyəsinin öyrənilməsi. Azər­bayjan dili və ədəbiyyat tədrisi. Metodik mə­qalələr məjmuəsi, 1975, № 4, s.92-98.

 • Məməmdzadə B. Füzuli və Seyid Əzim. Məhəmməd Füzuli – 500. Bakı: BDU-nun nəşri, 2000, s. 235-239; Zəka, 1995, № 1-2, s. 5-13.

 • Məmmədzadə H. Azərbayjanın böyük şairi Məhəmməd Füzuli. Azərbayjan, 1958, 20 dekabr. Ərəb əlifbası ilə.

 • Məmmədzadə H.Füzulinin farsi divanının müqəddiməsi haqqında. Məhəmməd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 43-48.

 • Mənafi M. Məhəmməd Füzulinin beytindəki bir sözün açıqlaması («Mü­qəy­yəd» sözünün mənası haqqında). Kənd həyatı, 1991, № 4, s. 27-29.

 • Mənafi M. Nizami muzeyində. Azərbayjan pioneri, 1958, 9 dekabr.

 • «Məndə Məjnundan Füzun…». Bakının səsi, 1994, 16, 23 noyabr, 7 dekabr.

 • Mərufoğlu Ə.Füzuli müxəlləsinin çözümü. Qardaşlıq, 1970, № 887, s. 20-22. Ərəb əlifbasında.

 • Məsim E. Mir Jəlal Füzuli haqqında. Kredo, 2007, 10 mart.

 • Məsimoğlu L. Füzuli və Şekspir poemalarında aşiq ob­razları. Filologiya məsələləri. № 8, Bakı, 2008, s.402-409.

 • «Mətləül-etiqad»ın Bağdad nəşri. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 21 oktyabr.

 • Mir Jəlal. Füzuli şeirindəki elm və bədii məntiq haq­qında. SSRİ EA Azərbayjan filialının Xəbərləri, 1941, № 1, s. 25-34.

 • Mir Jəlal. Füzuli yaradıjılığında sənətkarlıq məsələləri. Böyük Azərbayjan şairi Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibəti ilə elmi sessiyanın məruzələrinin tezisləri. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 6-9.

 • Mir Jəlal. Füzulidə aleqoriya («Saqinamə» haqqında). Mir Jlal. Füzuli sənətkarlığı. Bakı: ADU-nun nəşri, 1958, s. 241-257.

 • Mir Jəlal. Füzulidə hikmət, ilahiyyat və əxlaq. Xalq qəzeti, 1993. 3 iyun.

 • Mir Jəlal. Füzulinin bədii nəsri haqqında. Ədəbiyyat qəzeti, 1941, 23 mart.

 • Mir Jəlal. Füzulinin bir alleqoriyası («Həft jam» poema­sı haqqında). Azərbayjan, 1958, № 12, s. 75-82.

 • Mir Jəlal. Füzulinin lirikası. Füzuli. Əsərləri: 2 jilddə, j.1, Bakı, 1944, s. VII-XXXII; Məhəmməd Füzuli. Əsər­lə­ri. Beş jilddə, j.1. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 17-38 (müqəddimə).

 • Mir Jəlal. Füzulinin lirikası (M.Quluzadənin eyni adlı tədqiqat əsəri haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1965, 27 fevral.

 • Mir Jəlal. Füzulinin «Rind və Zahid»ində yenilik ilə köh­nəliyin mübarizəsi. SSRİ EA Azərbayjan filialının Xə­bər­ləri, 1942, № 2, s. 38-44.

 • Mir Jəlal. İnsanlıq fəlsəfəsi (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Azərbayjan, 1958, № 8, s.176-184.

 • Mir Jəlal. Klassiklər və müasirlər. Bakı, 1973, s. 10-17.

 • Mir Jəlal. Məhəbbət və sənət (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Azərbayjan, 1958, № 3, s.121-141.

 • Mir Jəlal. Nizami və Fzuli şeirində bəzi müqayisələr. Azərbayjan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun «Əsərləri», 1946, j. 1, s. 20-33; j. 2, s.20-33.

 • Mir Jəlal. Sözün qüdrəti (Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Bakı, 1958, 9 dekabr.

 • Mirbağırov K. Füzuli və XX əsr Azərbayjan ədəbiyyatı. Azərbayjan, 1958, № 62. s. 57-65.

 • Mirbağırov K. Füzuli və Qövsi Təbrizi. S.M.Kirov ad. ADU-nun «Elmi əsərləri». Dil və ədəbiyyat seriyası, 1969, № 3-4, s. 72-76.

 • Mirbağırov K. Füzuli və XIX əsr Azərbayjan ədəbiyyatı. Azərbayjan, 1958, № 12, s. 57-65.

 • Mirbağırov K. Füzuli və Seyid Əzim Şirvani. Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 31 may.

 • Mirbağırov K. Seyid Əzim Şirvani. Bakı, 1959, s. 55-60.

 • Mirəhmədov Ə. Böyük insan dahi sənətkar (M.Füzuli haq­qında). Kommunist, 1945, 17 iyun.

 • Mirəhmədov Ə. Füzuli qəzəlləri. Nizami ad. Ədəbiyyat və dil İnstitutunun əsərləri, 1946, j.2, s. 63-80.

 • Mirəhmədov Ə. Füzuli və xalq. Kommunist, 1958, 10 dekabr; Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 10 dekabr.

 • Mirəhmədov Ə. Füzulinin qəzəlləri. Əziz Mirəhmədov. Yazıçılar, talelər, əsərlər. Bakı, Azərnəşr, 1978, s. 7-29, s. 84-99.

 • Mirəhmədov Ə. «Söhbətül-əsmar» Füzulinindir. Azər­bayjan, 1981, № 6, s. 194-201.

 • Mirəhmədov Ə. Yüz min dərdin şairi. Mirəhmədov Ə. Yazıçılar, talelər, əsərlər. Bakı: Azərnəşr, 1978, s.34-39.

 • Mirzə J. Füzuli divanı müqəddiməsi. Bakı, 1944.

 • Mirzə Həsən R. Füzulinin «Leyli və Məjnun»u. Revo­lyu­siya və kultura, 1941, № 3, s. 124-128.

 • Mirzəyev A. Jami və Füzulinin «Hədisi-Ərbəin» əsər­ləri: Müqayisəli təhlili. Şərq filologiyası məsələləri (mə­qalələr toplusu), IV buraxılış. Bakı: 2009, s.419-437.

 • Mirzəyev A. Füzuli yaradıjılığında «Yusif və Züleyxa». Ədəbiyyat qəzeti, 1992, 22 may.

 • Mirzəyev A. Füzulinin bir qəzəli haqqında. Ulduz, 1988, № 3, s. 76-77.

 • Mirzəyev A. Füzulinin bir mübahisəli qəzəli haqqında («Guşeyi-əbrulərindən çeşmi jadu­larmıdır?» qəzəli haqqında). Füzuli-500. El qəzeti, 1994, 13 yanvar.

 • Mirzəyev A. Füzulinin «Hədiqətül-süəda» əsəri Azər­bay­jan ədəbiy­yat­şünaslığında. Azərbay­jan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Mu­zeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Res­publika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 43-44.

 • Mİrzəyev A. Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsəri: Bədii nəsrdə şeir poetikasının xüsusiyyətləri. Ədəbiyyat məj­muəsi. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri. XIX jild. Bakı: Elm, 2007, s. 26-35.

 • Mirzəyev A. Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsərində diqlos­siya. Tədqiqlər, 2006, № 3, s. 326-333.

 • Mirzəyev A. Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsəri şəhidlik abidəsi kimi. Hikmət (Elmi araşdırmalar toplusu). Bakı, 2008, № 13, s. 31-39; Filologiya məsələləri, № 7, Bakı, 2008, s. 284-293.

 • Mirzəyev A. Füzulinin «Hədiqətüs süəda» əsərində səs. Filologiya məsələləri, № 3, Bakı: BDU nəşri, 2004.

 • Mirzəyev A. Füzulinin «Tərjümeyi-hədisi-ərbəin» əsəri: nəşri və tekstoloci tədqiqi. Tədqiqlər, 2006, № 4, s.353-358.

 • Mirzəyev A. Füzulinin «Hədisi-Ərbəin»in tər­jüməsi: əslinə uyğun tərjümə–qitələr. Ədə­biy­yat məjmuəsi jild 21. Bakı, Ozan 2008.

 • Mirzəyev A. Füzuliyə qədərki Azərbayjan tərjümə tari­xi­nə bir nəzər. Azərbayjan Milli Elmlər Akademiyası aka­demik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu­nun Elmi araşdırmaları (elmi-nəzəri məqalələr toplusu). VIII buraxılış. Bakı, 2006, s. 81-88.

 • Mirzəyev A. «Hədisi-ərbəin» orta əsrlər şərq tərjümə sənətinin klassik örnəyi kimi. Məhəmməd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 no­yabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 232-236.

 • Mirzəyev A. Həzrət-Əli Məhəmməd Füzulinin «Xoşbəxt­lər baxçası»nda. Filologiya məsələləri. № 4. Bakı, 2003, s. 21-30.

 • Mirzəyev R.Füzulinin sənət konsepsiyasına dair. Mə­həm­məd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996) Bakı: Sabah, 1997, s.226-231.

 • Mirzəyeva Ş. Azərbayjanda estetik fikrin tarixinə dair. İnjəsənət, 1959, № 3, s. 34.

 • Mirzəzadə H. Dahi söz ustadı (Füzuli haqqında). Ədə­biy­yat və injəsənət, 1958, 25 oktyabr.

 • Mirzəzadə H. Füzuli dilinin leksik tərkibi haqqında. Ni­za­mi adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun əsərləri. Dilçilik seriyası, 1957, j.8, s. 161-183.

 • Mirzəzadə H. Füzuli divanının bir əlyazmasının dili haq­qında bəzi qeydlər. ADU-nun «Elmi əsərləri». Humani­tar seriyası, 1958, № 2, s. 13-20.

 • Mövlana Füzuli. Sadiq bəy Əfşar. Məjməül-Xəvas (tər­jümə, müqayisəli mətn). /Müqayisəli mətnin tərtibi, tərjümə edəni, transliterasiya, ön söz və izahların tər­tibi: Ə.Bağırov. Bakı: Elm, 2008, s. 131.

 • Muradov B. M.Füzulinin və İ.Nəsiminin tədrisi. Bakı: Ağrıdağ, 2001, s. 3-184.

 • Muradova M.Q. Füzuli divanının şərhi. (Türk professoru Əli Nihad Tərlanın 937 səhifədə 3 jilddə 1985-ji ildə nəşr etdirdiyi eyni adlı kitabı haqqında). Elm, 1986, 20 avqust.

 • Murtuzaoğlu J. Füzulidə ikidən biri. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazır­la­yanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 263-282.

 • Musalə V. Füzuli. Bax: Musalı V. Osmanlı təzkirələrində Azərbayjan şairləri. Bakı: Nurlan, 2009, s. 173-176.

 • Musalı V. Füzuli və Osmanlı ədəbiyyatı. Bax: Musalı V. Osmanlı təzkirələrində Azərbayjan şairləri. Bakı: Nur­lan, 2009, s. 95-96.

 • Musayev J. Bağdada uzanan yollarımız. Elm, 1998, yanvar.

 • Musayev V. Dahi Füzuliyə məhəbbət. Azərbayjan, 1994, 30 sentyabr.

 • Musayeva A.Ş. Bağdad ədəbi mühütündə azərbayjan­lılar. Məhəmməd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpo­ziu­munun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 183-190.

 • Musayeva A.Ş. Bağdadda yaranan azərbayjandilli abi­dələr. Elm və həyat, 1998. № 1, s. 26-27.

 • Musayeva A.Ş. Füzuli. A.Musabəyli. Ruhi Bağdadi: mü­hi­ti, həyatı, poetikası və divanı. Bakı: Elm, 2005, s.13-14.

 • Musayeva A.Ş. Füzuli ədəbi məktəbinin Bağdad da­vam­çılarından biri. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nə­zəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s.72-76.

 • Musayeva A.Ş. Füzuli ilə adı yanaşı çəkilən Baqi Mah­mud Əbdülbakinin əlyazmaları. Elmi araşdırmalar. V Bu­raxılış. Bakı: 2003, № 1-2, s. 60-67.

 • Musayeva A.Ş. Füzulidən sonra Bağdadın yetirdiyi ən böyük türk şairi. Ruhi Bağdadi. Divan. I j. Bakı: 2001, № 3, s. 3-30.

 • Musayeva A.Ş. Füzulinin «Söhbətül-əsmar»ı təsirilə ya­zılmış əlyazma abidəsi. Orta əsr əlyazmaları və Azər­bayjan mədəniyyəti tarixi problemləri IV Respublika elmi-nəzəri konfran­sının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 92-97.

 • Musayeva A.Ş. Füzuliyə bənzəmək arzusu və yaxud da « Gülşəni-abad». Şəhriyar, 1997, 4-10 sentyabr.

 • Musayeva A. Ş. Orta çağlar alleqorik canr örnəyi – «Gül­şən-abad». Azərbayjan EA-nın Məruzələri, 1989, № 6, s. 57-62.

 • Musayeva A.Ş. Topqapı sarayı muzeyində Azərbayjan­çılıqla bağlı əlyazmalar (Füzuli əlyazmalarından da bəhs olunur). Azərbayjan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası 1989, № 4, s. 30-31.

 • Musayeva A.Ş., Musayev J.S. Füzuli. A.Musayeva, J.Mu­sa­yev. Bağdadda yaranan Azərbayjan ədəbiy­ya­tı. Bakı: Azərnəşr, 1997, s. 8-13.

 • Mustafa M. Füzuli mətninin təhlil təjrübəsi. Məhəmməd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun material­ları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s.152-158.

 • Mustafayev M. Füzuli və din. Nuxa fəhləsi, 1958, 26 noyabr.

 • Mustafayev M. VIII sininfdə M.Füzuli qəzəllərinin təd­risində şagirdlərin fəallığını nejə artırmalı. Azərbayjan dili və ədəbiyyatı tədrisi, 1961, IV buraxılış, s.65-68.

 • Mustafayeva N.B. Füzuli ədəbi məktəbinin davamçısı Əbülhəsən Vasif. Elm, 1997, may və (№ 3).

 • Mustafayeva N.B. Füzuli ədəbi məktəbinin XX əsrdə davamçısı. AMEA akademik Z.Bünyadov adına Şərqşü­nas­lıq İnstitutu. Elmi araşdırmalar (məqalələr toplusu). 1-4 (VIII) buraxılış. Bakı, 2006, s. 104-106.

 • Mustafayeva N.B. Füzuli ədəbi məktəbinin müasir nü­ma­yəndəsinin şeir divanı haqqında bir neçə söz. Şərqin aktual problemləri: Tarix və müasirlik. Respublika elmi-nəzəri kon­fransının materialları. Bakı, 2000, s. 118-121

 • Mustafayeva N. B. Füzuli qəzəllərinə yazılan təxmislər. Elm, 2002, 21 iyun.

 • Mustafayeva N.B. Füzuli Rəfiq Zəka yaradıjılığında. Risalə. Araşdırmalar toplusu. Bakı: Nurlan, 2005, № 2, s. 158-170.

 • Mustafayeva N.B. Füzuli şeirlərinin təsiri. Orta əsr əl­yazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problem­ləri. IX Respublika elmi kon­fransının materialları. Bakı: Nurlan, 2004, s. 101-102.

 • Mustafayeva N.B. Füzulinin «Mətləül-etiqad» əsərində fəl­səfi görüşlər. AMEA-nın aspirant və dissertantların el­mi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2002, s.117-120.

 • Mustafayeva N.B. Geniş yayılmış şeir növləri haqqın­da. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. VII Respublika elmi-nəzəri konfransının ma­terialları. Bakı, 2000, s. 310-313.

 • Mustafayeva N.B. İlk təxmislər divanı haqqında bir neçə söz. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. V elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Örnək, 1998, s. 115-116.

 • Mustafayeva N.B. XX yüzillikdə Füzuli şeirlərinə yazıl­mış təxmislər. Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, № 5, s.291-303.

 • Mustafayeva N. B. XX yüzillikdə Məhəmməd Füzuli yaradıjılığına münasibət. «Dil və ədəbiyyat» beynəlxalq elmi-nəzəri curnal. Elektron versiyası. 5 (47). Bakı, 2005, s. 83-84.

 • Mustafayeva N.B. XIX-XX əsrlər Azərbayjan şeirində təzmin. Filologiya məsələləri, № 3. Bakı, 2009, s.351-359.

 • Mustafayeva N.B. Müasir dövrdə yaranan təxmislər. Filologiya məsələləri. № 8. Bakı, 2008, s. 418-429.

 • Mustafayeva N.B. Şeirlərin təxmisi haqqında. Azərbay­jan Elmi və Mədəniyyəti: aktual problemləri. Elmi-praktik konfrans. Bakı, 2003, s. 18-19.

 • Müdamə. Məhəmməd Füzuli 500 illiyinə həsr olunmuş seminar keçirildi. Yeni Azərbayjan, 2004, 11 may.

 • Müdriklik müjəssəməsi, bəşəri ideyalar jarçısı. Azər­bay­jan, 1996, 9 noyabr.

 • Müdriklik müjəssəməsi, bəşəri ideyalar jarçısı, dahi söz ustadı: Görkəmli Azərbayjan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubley gejəsi (Çıxışlar). Azər­bayjan, 1996, 10 noyabr.

 • Müəllim Abbasqulu. Füzuli. Məktəb, 1915, № 4.

 • Müxəmməsçilər (Satirik şeirdə şeirə, sənətə jiddi ya­naş­mayan şairlərin «yaradıjılığına» qarşı Füzulinin sə­nəti, sənətkarlığı qoyulur). Molla Nəsrəddin, 1913, № 29.

 • Müxtəsər Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi. Bakı, 1943. j. 1, s.205-209.

 • Müqəddimə əvəzi (Füzuli əsərlərinin II jildinə yazılıb). Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 5-7.

 • Mümtaz S. Füzuli gejəsi münasibətilə (Füzulinin ədəbi fəaliyyətinin 400 illiyinə həsr edilmiş gejədə müəllim Jab­bar Əfəndizadənin «Füzulinin həyat və ədəbi fəa­liyyəti haqqında» söylədiyi məruzə haqqında). Salman Mümtaz-Azərbayjan ədəbiyyatının qaynaqları. Bakı: Ya­zıçı, 1986, s. 341-346; Kommunist, 1925, 26 may.

 • Mümtaz S. Könüllər fatehi (Füzuli haqqında). Kommu­nist, 1925, 18 may; Salman mümtaz. Azərbayjan ədə­biyyatı qaynaqları. Bakı: Yazıçı, 1986, s. 337-340.

 • Müsabiqəyə yekun vurulmuşdur. Azərbayjan, 1995, 28 aprel.

 • Müseyibov R. Muğam və Füzuli, yaxud mənəvi dayaq, Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 20 dekabr.

 • Müsəddiq M. Füzulidə hikmət, ilahiyyat və əxlaq. Xalq qəzeti, 1993, 2 iyun.

 • Müstəjabzadə İ. Füzuli. Məktəb (İstanbul) h. 1311 (m.1893/94). J. 3, № 36, s. 444.

 • Müstəjəbzadə İ. Füzulinin qeyri mətbu əşarı. Rəsmli qə­zetə, h. 1313 (m. 1895), 22 may; h. 1314 (m.1896), 2 muhərrəm.

 • Nağıyev M.Z. Anadilli ədəbiyyatımızda ilk « Qırx hədis». Elm və həyat, 1992, № 7-9, s. 3-4.

 • [Nağıyev] Nağısoylu M.Z. Füzuli «Divanı»na şərhlər. Za­man, 1996, 28 fevral.

 • Nağıyev M.Z. Füzuli dövründə Azərbayjanda tərjümə sənəti. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniy­yəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri kon­fran­sının mate­rial­ları. Bakı: Örnək, 1995, s. 69-72.

 • Nağıyev M.Z. Füzuli əsərlərinin qədim əlyazmaları (Azərb. EA Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan əlyazma­lar haqqında). Bakı, 1982, 27 avqust.

 • [Nağıyev] Nağısoylu M.Z. Füzuli Həzrət Fatimə haqqın­da. Hikmət, 2004, № 2, s. 88-92.

 • Nağıyev M.Z. Füzuli və şəhidlər mövzusu. Aypara, 1991, 25 dekabr.

 • Nağıyev M.Z. Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsəri. Bakı: Ulduz, 1995 s. 54-59.

 • Nağıyev M.Z. Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsəri və onun farsja qaynağı haqqında. Yaxın və Orta Şərq xalqlarının dil və ədəbiyyatları tədrisinin nəzəriyyə və metodikasının aktual məsələləri». Respublika elmi-metodik kon­fransının materialları Bakı: BDU, 1993, s.64-66.

 • [Nağıyev] Nağısoylu M.Z. Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsərində həzrət Fatimə (ə) surəti. Nəbz, 2002, 29 iyun.

 • [Nağıyev] Nağısoylu M.Z. Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsərində İmam Əli (ə). Həzrət Əlinin (ə) həyatı və şəxsiyyətinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2001, s. 258-265.

 • [Nağıyev] Nağısoylu M.Z. Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsərində islam əxlaqı. Zaman, 1997, 4 dekabr.

 • [Nağıyev] Nağısoylu M.Z. Füzulinin ««Hədiqətüs-süə­da» əsərində səs sənəti. Şərqin aktual problemləri: ta­rix və müasirlik. Akademik Z.M. Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransının materialları. Ba­kı, 2003, s. 214-216.

 • Nağısoylu M.Z. Füzulişünaslıq elmi yarandı. Kredo, 2010, 6 fevral.

 • [Nağıyev] Nağısoylu M.Z. Hədiqətüs-Süəda-Fuzuli bədii nəsrinin zirvəsi. Füzulinin türk kultur və sanat dünya­sındakı yeri. Bildiriler kitabı. 28-31 mayıs 2008. Lefko­şa-KKTS: Yakın Doğu Umiversitesi Basımevi, 2009, s.126-137.

 • Nağıyev M.Z. «Hədiqətüs-süəda» tərjü­mə­dirmi? Elm və Həyat, 1991, № 4, s. 22-23.

 • Nağıyev M.Z. Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» və Kaşifinin «Rövzətüş-şühəda» əsərlərinin müqa­yisəli təhlili. Tör­ko­loqiə, 1992, № 5-6, s. 29-33.

 • Nağıyev M.Z. «Hədiqətüs-süəda»nın həqi­qətləri. İslam press, 2004, 21 may.

 • Nağıyev M.Z. Füzuli sevərlərə ərməğan: Samət Əliza­də. «Şah beytlər». Bakı, 1996 № 2. s. 145-146.

 • Nağıyev M.Z. Məhəmməd Füzuli. Nağıyev M.Z. Ana dili və ədəbiyyatı. Universitetlərə hazırlıq vəsaiti. Bakı: Zir­və, 1999; Nağısoylu M.Z. Azərbayjan dili və ədəbiyyatı. Bakı, 203, s. 194-206.

 • Nağıyev M.Z. Məhəmməd Füzuli. Nağıyev M.Z, Quli­yev R. Ədəbiyyat. Ali təhsilə hazırlıq kursları üçün dərs vəsaiti. Bakı: Zirvə, 2001, 2002, s. 80-100.

 • [Nağıyev] Nağısoylu M.Z. «Riyazül-qüds» (A.Bakıxa­nov) və «Hədiqətüs-süəda» (M.Füzu­li): oxşar sənətlər. AMEA - nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2005, № 4, s. 190-197.

 • Nağıyeva J.M.İ. Açılmamış səhifələr (Füzulinin əlyaz­ma­ları haqqında). Elm və həyat, 1979, № 1, s.34-35.

 • Nağıyeva J.M. Füzuli ədəbi məktəbinin özbək nüma­yən­dəsi Əda Əhrari və onun bir əlyazması haqqında. Türk dünyası, 2003, 22 iyul. 7 avqust.

 • Nağıyeva J.M.Füzuli ədəbi məktəbinin özbək nüma­yən­dəsi Təbibi və onun avtoqrafı. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Res­publika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 47-56.

 • Nağıyeva J.M. Füzuli qəzəlinə yazılmış təxmis. Kitab­lar aləmində, 1985, № 3, s. 27.

 • Nağıyeva J.M. Füzuli şeirlərinin təzmini məsələlərinə dair. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının mate­rial­ları (Tezislər). Bakı, 1996, s.45-47.

 • Nağıyeva J.M. Füzulinin əlyazma divanlarına aid bəzi qeydlər və 1958-ji il nəşrinə daxil edilməmiş qəzəllər. Elm, 2004, 21 sentyabr.

 • Nağıyeva J.M. Məhəmməd Füzuli – 500: müsahibə /Müsahibəni apardı: A.Eyvazlı. 7 gün, 1996, 18 aprel.

 • Nağıyeva J.M. Nəvai və Füzuli sənətinə vurğunluq. Nəbz, 2008, 7 iyun.

 • Nağıyeva J.M. Nəvai və Füzulinin bir jildə tutulmuş divanlarının daha bir əlyazması. Elmi-nəzəri konfrans materialları. Bakı, 1993, s. 48-51.

 • Nağıyeva J.M. Orta əsr Azərbayjan – özbək poetik ənənələri. Füzuli əsərləri işığında. Məhəmməd Füzuli -500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr, 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 200-2007.

 • Nağıyeva J.M. «Söhbətül-əsmar»ın mükəmməl bir əl­yaz­ması tapılmışdır. Ədəbiyyat qəzeti, 1993, 28 may.

 • Namazov N.N. M.Füzulinin azəri dilində yazdığı qəzəl­lə­rində bəzi feli idiomotik ifadələr. Azərb. DPİ-nin «Elmi əsərləri». Pedaqogika, psixo­logiya və fənlərin tədrisi metodikası. 1968, № 3, s. 99-104.

 • Namazov N.N. Füzuli dilinin tədqiqi tarixinə dair. V.İ.Le­nin adına ADPİ-nin «Elmi əsərləri». Pedaqogika, psixo­lo­giya və fənlərin tədrisi metodikası seriyası, 1963, № 1, s. 95-104.

 • Namazov N.N. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasın­da bəzi feli bağlamalar. V.İ.Lenin adına APİ aspirant­larının IX elmi konfransının proqramı və tezisləri. Bakı, 1962, s. 91-94.

 • Namazov N.N. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasın­da işlənmiş bəzi fellərin leksik və məna xüsusiyyətləri haqqında. Azərbayjan DPİ-nun «Elmi əsərləri». Peda­qo­gika, psixologiya və fənlərin tədrisi metodikası. Dilçi­lik seriyası, 1963, № 2, s. 82-92.

 • Namazov N.N. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasın­dakı fellərin morfoloci xüsusiyyətləri. Azərbayjan DPİ-nin gənj elmi işçilərinin X elmi konfransının materialları. Bakı, 1963, s.116-120.

 • Namazov N.N. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poema­sındakı fellərin sintaktik vəzifələri və üslubi xüsusiy­yətləri. Azərb. DPİ-nin «Elmi əsərləri». Pedaqogika, psi­xologiya və fənlərin tədrisi metodikası. Dilçilik seri­yası, 1963, № 6, s.131-140.

 • Namazov N.N. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasın­dakı köməkçi fellərin bəzi xüsu­siyyətləri. V.İ. Lenin APİ-nin 1965-ji il elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmitş elmi-hesabat konfransının materialları. Bakı, 1966, s. 96-97.

 • Namiq H. Məhəmməd Füzulinin mübahisə doğuran qə­zəllərindən birinin şərhi. Filologiya məsələləri, 2009, № 11, s. 401-406.

 • Nemətzadə B. Füzuli əsərlərini bağça uşuqlarına nejə öyrədirəm. Azərbayjan müəllimi, 1958, 30 noyabr.

 • Nəbioğlu R. Füzuli və Quran. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 47-48.

 • Nəbiyev B. Firidunbəy Köçərli Füzuli haqqında. Azər­bay­jan gənjləri, 1958, 19, 21 noyabr.

 • Nəbiyev B. Füzuli (B.Vəhabzadənin eyni adlı əsəri haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1959, 22 avqust.

 • Nəbiyev B. [Füzuli haqqında]. Bax: B. Nəbiyev görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas (F.Köçərlinin həyat və yara­dıjılığı). Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1963, s.124-128.

 • Nəbiyev B. Qədim poeziyamızın gənj tədqiqatçısı. (A.Rəhimovanın Füzuli haqqında tədqiqlərindən bəhs olunur). Azərbayjan gənjləri, 1956, 23 dekabr.

 • Nəbiyev B., Salmanov Ş. Füzulinin lirikası. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı: Sabah, 1996, s.17-28.

 • Nəbiyev B. Təxmis də bir aləmdir… Füzuli-500. Azər­bayjan, 1993, 2 oktyabr.

 • Nəbizadə N. Füzuli. Sərvəti Fünun, h. 1307 (1891), j.1, 2, 3.

 • Nəjəfquliyev H. «Artıran söz qədrini…». M.Füzuli 500. Vətəndaş, 1994, 9 sentyabr.

 • Nəjəfov A. Qiymətli tədqiqat əsəri (F.Qasımzadənin «Qəm karvanı…» kitabı haqqında). Kommunist, 1969. 17 yanvar.

 • Nəjəfov N.H. Salman Mümtazın ədəbi və elmi fəaliy­yəti. Bakı: «Maarif» nəşriyyatı, 1987. Füzuli haqqında: s. 30-33, 27-28, 50, 53, 58.

 • Nəjəfzadə Ə. Füzuli şeirində fonetik təkrarlar və para­lelizm. Azərbayjan Milli Elmlər Akademiyası akademik Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi araşdırmaları (elmi-nəzəri məqalələr toplusu). VIII bura­xılış, Bakı, 2006, s. 96-99.

 • Nəjəfzadə Ə. Mübaliğə poetik fiquru və Füzuli yara­dıjılığında onun yeri. AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2004, № 3-4, s. 85-91.

 • Nəjməddin X.Ü. Füzulinin bir qəzəli və açıqlaması. Qardaşlıq, 1977, № 7-8, s. 33. Ərəb əlifbasında.

 • Nəjməddin X.Ü. Füzulinin Məjnun-Leylisindən. Qar­daş­lıq, 1978, № 11, – s. 32-34. Ərəb əlifbasında.

 • Nəzərov İ. Böyük Füzulinin portreti. Ədəbiyyat və injə­sənət, 1958, 27 sentyabr.

 • Nijat Ə. Şərqdə ilk opera (Füzulinin «Leyli və Məj­nun»əsəri əsasında Ü.Hajıbəyovun bəstələdiyi opera haqqında). Azərbayjan gənjləri. 1965, 19 dekabr.

 • Nərimanoğlu K.V. Füzuli türklüyü (Deyimlər). Məhəm­məd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s.81-87; Füzulinin türk kultur və sənət dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı. 28-31 mayıs 2008. Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Universitesi Basımevi, 2009, s. 91-95.

 • Nərimanoğlu K.V. «Füzulim», özümüz, sözümüz. Bakı: Çinar-Çap, 2005.

 • Nərimanoğlu K.V. Mənim Füzulim. Azərbayjan, 2001, № 6, s. 108-132; № 7, s. 110-166.

 • Nizami adına muzeydə dahi şairimiz Füzuliyə həsr edil­miş sərgi. Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 10 dekabr.

 • Nizamiqızı H. Füzuli eşqi Üzeyir bəy məhəbbəti - «Leyli və Məjnun». Mədəniyyət, 2008, 25 yanvar.

 • Novruzova S. Füzuli ədəbi irsi rus ədəbiyyatşünaslığı və bədii tərjümədə. Məhəmməd Füzuli – 500. Bey­nəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 237-243.

 • Nurəliyeva T. Füzuli əsərləri kolleksiyalarda. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi prob­lem­ləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 40-47.

 • Nuvşirəvan Z. Füzulinin yaşadığı dövr və mühit. Füzuli (Ədəbi fəaliyyətinin 400 illiyi münasibətilə). Bakı: Azər­bayjan ədəbiyyatı jəmiyyəti nəşri, 1925, s. 74-89.

 • Nüvşirəvan Z. Füzulinin yaşadığı dövr-mühit. Yeni yol, 1925, 21 may.

 • XVI-XVIII əsrlərdə Füzuli məktəbinin davam etdirən şairlər. Müxtəsər Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi. H. 1. Bakı: EA Azərbayjan nəşriyyatı, 1943, s. 260-269.

 • XIII-XVIII əsrlərdə klassik poeziyanın xrestomatiyası. Bakı: Azərnəşr, 1958.

 • Ordubadi M. S. Füzuli. Kommunist, 1925, 18 may.

 • Ordubadi M.S. Füzulinin haqqında bir neçə söz daha. Kommunist, 1925, 21 may.

 • Orxan R. Füzulinin söz xəzinəsindən. Azərbayjan kimyaçısı, 1994, 10-17 noyabr.

 • Orujəli H. Mütəfəkkir şair (M.Füzuli haqqında). Bax: Orujəli H. Ədəbi qeydlər. Bakı: Azərnəşr, 1961, s.32-48; Kommunist, 1958, 8 dekabr.

 • Osmanlı V. Füzuli türk dilində yazıb. Azərbayjan, 1994, 19 may.

 • Otyam F. Füzuliyə işıq tutan bir əsər bulundu. Yurd, 1972, 27 təmuz (iyul) Ərəb əlifbasında.

 • Ölməz sənət körpüsü. Xalq qəzeti, 1994, 30 sentyabr.

 • Özbəkistan televiziyası Füzuli haqqında. Azərbayjan, 1999, 19 iyun.

 • Parənji F. Füzulinin azərbayjanja qəzəllərində təşbih­lə­rin leksik-semantik xüsusiyyətləri. Füzulinin dili (Mə­qa­lələr toplusu). Bakı: Elm, 1997, s. 158-175.

 • Paranji F.L. Füzulinin şeirlər divanında saitlər ahən­gi­nin bərpası haqqında bir neçə söz. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Res­publika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Ör­nək, 1995, s. 67-68.

 • Paris Füzulini anır. Mədəniyyət, 1996, 11 aprel.

 • Paşayev Q. Şairin məzarı ilə bağlı həqiqətlər və şaiyə­lər. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 8 may.

 • Paşayeva A. Ağqoyunlu şairi Əfsələddin Hidayət və Bağdadlı şairlər Füzuli ruhi. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 288-293.

 • Paytaxt Füzuli yubleyini qeyd edir. Bakı, 1958, 9 de­kabr.

 • Pənjəli Allahverdi oğlu. Böyük şair tərbiyə haqqında. Azərbayjan gənjləri, 1958, 8 dekabr.

 • Pinarli N. S. İslam türk ədəbiyyatında səs ünsürlərindən – Qafiyə (M.Füzulinin «Leyli və Məjnun» poeması və «Su» qəsidəsindən nümunələr əsasında). Qardaşlıq, 1975, № 1-2, s. 31-34. Ərəb əlifbasında.

 • Pirəhmədli A. Sənət dünyasına yeni baxış (A.Vəfalının «Füzuli öyrədir» kitabı haqqında). Azərbayjan müəllimi, 1978, 5 iyul.

 • Poeziya işığı Füzuli dünyası. Respublika, 1994, 19 iyun.

 • Rahim M. Füzulini düşünərkən. Ədəbiyyat və injəsə­nət, 1968, 13 aprel.

 • Rahim M. Füzulinin zəmanəsindən şikayəti. Rahim M. Xalqın istəyinjə. Bakı, 1971, s. 12-17.

 • Rahim M. Gözəllik şairi. Rahim M. «Xalqın istəyinjə». Bakı, 1971. s. 5-11.

 • Ramazanov Y. Mövlana Məhəmməd Füzuli lirikasında bəzi folklor motivləri haqqında. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 50-51.

 • Ramin Ə. Füzuli nuruyla parlayan alim ömrü. Kredo, 2008, 5 yanvar.

 • Razi H. Füzuli lirikasında estetik motivlər. Şərq qapısı, 1958, 25 sentyabr.

 • Respublika komitəsi yaradılıb (M.Füzulinin 500 illik yu­bi­leyini keçirmək üçün respublika prezidentinin sərən­jamı). Novruz, 1992, 5 sentyabr.

 • Rəjəbov Ə. Füzulinin vəfatının 400 illiyinə hazırlıq. Şərq qapısı, 1958, 11 iyun.

 • Rəfili M. Azərbayjan ədəbiyyatı elminin yüksəlişi (H.Araslının «Füzuli» kitabçasından da bəhs olunur). Ədəbiyyat qəzeti, 1940, 7 noyabr.

 • Rəfili M. Ən qədim Azərbayjan ədəbiyyatı (M.Füzuli­dən də bəhs olunur). Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi. 2 jilddə, j. 1. Bakı, 1943, s. 3-18.

 • Rəfili M. Arif M., Qasımzadə F. Ədəbiyyat. Natamam orta və orta məktəbin 9-ju sinfi üçün. Bakı, Azərnəşr, 1939.

 • Rəfioğlu S.R. Füzuli haqqında mənqəbəyə dair. Qar­daşlıq, 1973, № 9, s. 29-30. Ərəb əlifbasında.

 • Rəhimli B. Azadlıq və Məhəbbət şairi (M.Füzuli haq­qında). İrəli, 1966, 30 sentyabr.

 • Rəhimov Ə. Fəzlinin naməlum divanı. Bakı, 1963, 6 fevral.

 • Rəhimov Ə. Füzulinin farsja qəzəllərinə S.Ə.Şirvaninin «Xəm­sə­teyn»inin yazılma tarixi. Azərbayjan EA-nın Məruzələri, 1963, № 6, s. 65-68.

 • Rəhimov Ə. Füzulinin farsja qəzəllərinə Seyid Əzim Şirvaninin nəzirələri. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. İj­timai elmlər seriyası, 1962, № 7, s. 113-124.

 • Rəhimov Ə. Həjmjə kiçik, məzmunja dərin əsərin mükəmməl tərjüməsi. M.Füzulinin «Mətləül-etiqad» əsəri haqqında. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1988, № 2, s. 124-127.

 • Rəhimov Ə. «Mətləül-etiqad»ın yeni tərjüməsi (Z.Bün­ya­dovun Füzu­linin eyni adlı əsərinin tərjüməsi haq­qında). Azərbayjan gənjləri, 1988, 1 mart.

 • Rəhimov S. Ulu ustad (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi mü­nasibətilə). Ədəbiyyat və injəəsənt, 1958, 10 de­kabr; Yazıçı və həyat. Bakı, 1961, s. 418-430.

 • Rəhimova A. M. Füzulinin lirikası. Bakı, 1958, 14 av­qust.

 • Rəhmanzadə F. Füzuli italyan tədqiqatında. Bakı, 1974, 30 oktyabr; Rəhmanzadə F. Gözəlliyə açılan pənjərə. Bakı: Gənjlik, 1977, s. 120-122.

 • Rəhnulla S. İslamda qəzəvi-qədər məsələsi və Füzuli yaradıjılığından bu mövzuya aid nümunələr. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyət tarixi problem­ləri. X Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2006, s. 216-222.

 • Rəsul oğlu X. Kamil insan obrazı («Leyli və Məjnun» əsə­rində Məjnun obrazına mürajiət). Yeni Azərbay­jan, 2003, 2 noyabr.

 • Rəsul R. Uzaq ellərin yaxın töhfələri (M.Füzuli haq­qında) Azərbayjan, 1961, № 9, s. 174-182.

 • Rəsulov A. Belgesel Düzyazı ve Fuzulinin «Şikayet­na­me»si. Füzulinin türk kultur və sənət dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı. 28-31 mayıs 2008. Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Umiversitesi Basımevi, 2009, s. 181-191.

 • Rəsulov H. Məhəbbət şairi (M.Füzulinin vəfatının 400 il­liyi münasibətilə). Nuxa fəhləsi, 1958, 30 may.

 • Rəsulova F. Böyük Füzuli və sevgi iztirabı. Vəfa, 2003, № 1, s 24.

 • Rəsulzadə M.Ə. Azərbayjan Jumhuriyyəti. Bakı: Elm, 1990, s.11-15.

 • Rəsulzadə M.Ə. Azərbayjan şairi Nizami (əsərə əlavə etdiyi «İki Leyli-Məjnun. Nizami ilə Füzuli arasında bir qarşılaşdırma). İstanbul, 1991, s. 300-319.

 • Rəsulzadə M.Ə. D-r Əbdülqədir Qaraxan. «Füzuli: mü­hi­ti, həyatı, şəxsiyyəti». Bülleten. jild XIII, sayı 52, 1949, s. 845-848.

 • Rəsulzadə M.Ə. Füzuli mühiti və şəxsiyyəti. Həqiqət, 1991, 10 dekabr.

 • Rəsulzadə M.Ə. İki «Leyli və Məjnun»: Nizami ilə Fü­zuli arasında bir qarşıdurma. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 11 fevral; 1996, 1noyabr.

 • Rəşid Ə. Füzulidəki ahlar. Qardaşlıq, 1962, № 12, s.42. Ərəb əlifba­sında.

 • Rijayi Ə. Füzulidən təzmin. Orta əsr əlyazmaları və azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Res­pub­lika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 115-116.

 • Rizvanov N. Şəhriyar və Füzuli (Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar dahi şairin ənənələrinin davamçısı kimi). Elm, 1987, 21 sentyabr.

 • Rusiyada Füzuli günləri. Mədəniyyət, 1995, 1 yanvar.

 • Rüstəm H. M.Füzulinin azərbayjanja və farsja əsər­lərindən mifoloci müqayisələr. Kredo, 24 oktyabr; 31 oktyabr-7 noyabr.

 • Rüstəmxanlı S. İstanbulda Füzulinin heykəli. Kom­mu­nist, 1987, 4 oktyabr.

 • Rüstəmov A. «Səhhət və Mərəz». Həkimin qeydləri. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 8 noyabr.

 • Rzaquluzadə M. Füzuli din haqqında. Vətən uğrunda, 1941, № 5, s. 96-103.

 • Rzaquluzadə M. Füzulinin «Leyli və Məjnunu». Re­volyusiya və kultura», 1941, № 3, s. 124-128.

 • Rzaquluzadə M. Məhəbbət, sədaqət və fədakarlıq nəğ­mələri (M.Füzulinin lirik şeirləri hqqında). Vətən uğ­run­da, 1942, № 7-8, s. 70-73.

 • Rza X. Füzulişünaslığa layiqli töhfə. Elm, 1987, 29 may.

 • Rza oğlu Ə. Füzuli əsərlərinin ən qədim əlyazmaları. Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Rza oğlu Ə. Füzuli əsərlərinin fars dilində əlyazma­larına dair. Azərbayjan müəllimi, 1958, 8 dekabr.

 • Rzayev H. Ölməz əsər. Ədəbiyyat və injəsənət, 1968, 20 yanvar.

 • Rzayeva M. Füzulinin yox, gedib Aşıq Ələsgərin qəbrini gətirsinlər. Şərq, 2003, 20 may.

 • S.D. Füzuli zar. Şəlalə, 1913, № 45, s. 3-4.

 • Sabir M. Ə. Ağajların bəhsi. Hophopnamə, Bakı, 1962, j. 3, s. 94-95.

 • Sabir M.Ə. Bəşərin söz ustadı. Azərbayjan qadını, 1994, № 10-12, s. 15.

 • Sadıq M. Füzulinin hissi-hali. «Qardaşlıq», 1968, № 4, s. 29. Ərəb əlifbasında.

 • Sadıqov Ə. Ş. Füzulinin dilində işlənmiş bəzi sintaktik fiqurlar. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1989, № 2, s. 74-78.

 • Sadıqov Ə.Ş.M. Füzulinin lirikasında xitab. Füzulinin dili (Məqalələr toplusu). Bakı, Elm, 1997, s. 77-91.

 • Sadıqov Ə.Ş. M.Füzulinin nəsr dili haqqında bəzi qeyd­lər. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1978. № 3, s. 75-79.

 • Sadıqov M., Bünyadzadə A. M.Füzulinin «Şikayətna­mə» əsərinin tədrisi təjrübəsindən. Azərbayjan dili və ədəbiyyat tədrisi, 1958, burax. 4 (20), s. 90-93.

 • Sadıqova N. Böyük ideallar şairi. Qanun, 1997, № 19, s.36-37.

 • Sadıqzadə F. (Dadrəs) Elmli şeir – intellektual poeziya (Füzulinin elmi şeir, elmi təfəkkürlə bədii təfəkkürün əlaqə və vəhdəti haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1988, 11 noyabr.

 • Sadıqzadə F. (Dadrəs). İstedad və zəhmət. Ədəbiyyat və injəsənət, 1987, 5 iyun.

 • Sadıqzadə F. (Dadrəs). Könül şairi (M.Füzuli haqqında). Azərbayjan, 1958, 29 noyabr.

 • Sadıqzadə F. (Dadrəs). Mənəvi müasirimiz (M.Füzuli – 500). Ədəbiyyat və injəsənət, 1986, 30 may.

 • Sadıqzadə F. (Dadrəs). Sənətin qüdrəti (Füzuli – 500). Ədəbiyyat qəzeti, 1991, 19 iyul.

 • Sadıqzadə F. (Dadrəs). Şairin epik əsərləri (Məhəm­məd Füzuli-500). Azərbayjan, 1996, № 1-3, s. 49-56.

 • Sadıqzadə F. (Dadrəs). Ustadları xatırladıqja (Füzuli və Nəvai poeziyası haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1980, 30 may.

 • Saleh B.Ə. Şairlərin sultanı, Füzulidə dil və elm bilgisi. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 9 sentyabr.

 • Saləddin Ə. Əbədi heykəllər. Füzuli – 500 («Leyli və MƏjnun» poeması haqqında). Azərbayjan, 1994, 6 may.

 • Saləddin Ə. Füzuli yaradıjılığının bəzi qaynaqları haq­qın­da. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəi tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfran­sının mate­rial­ları. Bakı: Örnək, 1995, s. 27-28.

 • Saləddin Ə. Füzuli yaradıjılığının folklor köklərinə dair («Leyli və Məjnun» əsasında). Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası. Məhəm­məd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olun­muş xüsusi buraxılış. Bakı: Sabah, 1996, s. 70-77.

 • Salmanov Ş. «Məndə Məjnundan Füzun»… Məhəm­məd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s.273-282; Bakının səsi, 1994, 23 noyabr.

 • Samit R.M. Füzulinin bir beytinin izahı: Füzuli-500. İs­lam dünyası, 1994, 21 aprel (7 dekabr).

 • Sarvani S. Füzulinin islam dinində rolu. İslamın səsi, 1994, 31 may.

 • Sasani Ç. Füzulinin İrfani şeirləri. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası. Məhəm­məd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olun­muş xüsusi buraxılış. Bakı: Sabah, 1996, s. 35-41.

 • Sasani Ç. Füzulinin irfani şeirlərində tənbeh və bədii rəmzlərin məna yozumları. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 no­yabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 120-127.

 • Savalan H.M. Füzuli qəzəllərinin bir beşləməsi. Varlıq, 1364 (m.1985), № 9-12, s.88-90; 1365 (m.1986), № 6-8, 72-73. Ərəb əlifbasında.

 • Sevinj və məhəbbət hissilə (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə redaksiyanın poçtundan). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 10 dekabr.

 • Seyid Əzim Şirvani. Əsərləri. Üç jilddə. I jild. Bakı: Azər­bayjan EA-nın nəşri, 1967, s. 192-197.

 • Seyidov Ə. Füzulinin təlim-tərbiyə haqqında fikirlərinə dair. Azərbayjan məktəbi, 1958, № 12, s.18-30.

 • Seyidov Ə. Təlim-tərbiyə haqqında fikirlər (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Bakı, 1958, 9 dekabr.

 • Seyidov F. Füzuli qəzəllərinə yazılan təxmis və nəzirə­lər. Məhəmməd Füzuli (Məqalələr məjmuəsi). Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 336-340.

 • Seyidov F. Məhəmməd Füzulinin nəşr olunmamış bir şeiri («Qurban xali-ruyət ey şux, bərgisusən» misrası ilə başlayan fars dilində şeiri haqqında). Azərbayjan EA-nın Məruzələri, 1967, j. 23, № 8, s.89-91.

 • Seyidov Y. «Aldanma ki, şair sözü, əlbəttə yalandır» (Füzuli şeirinin dili haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1981, 24 iyul.

 • Seyidov Y., Abbasov İ. «Leyli və Məjnun» poemasının qısa məzmunu. Seyidov Y., Abbasov İ. Azərbayjan dili. Rus məktəblərinin 8-ji sinfi üçün dərslik. Bakı: Maarif nəşriyyatı, 1984, s.63-64.

 • Seyidov Y., Əlizadə S. Məhəmməd Füzuli (1498-1556). Seyidov Y., Əlizadə S. Klassik Azərbayjan şairləri söz haqqında. Bakı: Gənjlik, 1977, s. 76-91.

 • Seyidzadə B. İlk baharın ilk çağında (Füzuli gejəsi münasibətilə). Füzuli ədəbi fəaliyyətinin 400 illiyi mü­nasibətilə. Bakı: Azərbayjan ədəbiyyatı jəmiyyəti nəşri, 1925, s. 95.

 • Seyidzadə Ə.Ə. Füzuli və Hindistan. Məhəm­məd Fü­zuli. Vəfatının 400 illiyi münasibətilə elmi-tədqiqi mə­qa­lələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s. 281-297.

 • Seyidzadə Ə.Ə. Füzuli və onun oğlu Fəzli. Azərbayjan EA-nın Məruzələri, 1958, № 11, s. 947-950.

 • Seyidzadə Ə.Ə. Füzulinin Bağdaddan əvvəlki yara­dı­jılıq dövrünə dair. Füzulinin 400 illiyi. Bakı, 1958, s.35-37.

 • Seyidzadə Ə.Ə. Füzulinin fəlsəfi görüşlərinin öyrənil­mə­sinə müqəddimə. Azərbayjan EA-nın Məruzələri, 1957, № 7, s. 809-813.

 • Seyidzadə Ə.Ə. Füzulinin iki ən ilk əsəri haqqında xülasə. Azərbayjan EA-nın Məruzələri, 1955, j.11, № 12, s.883.

 • Seyidzadə Ə.Ə. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poeması­nın yazılış tarixi. Azərbayjan EA-nın Məruzələri, 1958, j.14, № 1, s.95-96.

 • Seyidzadə Ə.Ə. Orta əsrlərdə Azərbayjanın Hindistan­la mədəni əlaqələri tarixindən (M. Füzuli əsərlərindən də bəhs olunur). Bakı, 1958, 42 s.

 • Sabahəddin Eyuboğlu. Füzulidə şeir tərəqqisi. İnsan məj­muəsi, 1938, № 2.

 • Sədiqi Ə. Tərtibçidən. Türkjə divanı (mükəm­məl tənqidi mətn). Tərtib edəni: Əmin Sadiqi. Tehran, 1996, s. 1-3.

 • Səfərli Ə.Q. Azərbayjan dini-bədii və satirik nəsrinin banisi. Məhəmməd Füzuli-500. Bakı: BDU-nun nəşri, 2000, s. 3-64.

 • Səfərli Ə.Q. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazma­lar İnstitutunun aparıjı elmi işçisi fololoci elmlər nami­zədi Nəsib Jümşüd oğlu Göyüşovun «Füzulinin sənət və mərifət dünyası» mövzusunda doktorluq disser­ta­siya­sına rəy. Elm, 2009, 31 oktyabr.

 • Səfərli Ə.Q. Böyük Azərbayjanı da unutmayaq. Fü­zu­li – 500. Azərbayjan, 1994, 12 aprel.

 • Səfərli Ə.Q. Füzuli dünyasına yeni baxış. Yeni Azərbay­jan, 1997, 22 noyabr.

 • Səfərli Ə.Q. Füzuli poetikasının tədqiqi (S.Əliyevin «Fü­zu­linin poetikası» kitabı haq­qında). Azərbayjan müəlli­mi, 1991, 8 may.

 • Səfərli Ə.Q. Hədiqətüs-süəda. Füzuli-500 (Füzu­linin yu­bi­leyiilə əlaqədar müəlliflə müsa­hibə). /Müsahibəni apar­dı: N.Rafiq. İki sahil, 1994, 31 mart.

 • Səfərli Ə.Q. «Hədiqətüs-süəda» Tərjümə­dirmi? Azər­bay­jan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiy­yat, dil və injəsənət seriyası. Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr oulnmuş xüsusi buraxılış. Bakı, Sabah, 1996, s. 50-60.

 • Səfərli Ə.Q. XVII-XVIII əsrlər Azərbayjan epik şeiri. Bakı: Yazıçı, 1982, s. 125-126, 139, 148.

 • Səfərli Ə.Q. Şəhidlik abidəsi (Füzulinin nəsr yaradıjılığı və «Hədiqətüs-süəda» əsəri haq­qında – 3 məqalə). Azərbayjan müəllimi, 1991, 8 may, 13, 18, 20 dekabr; Məhəmməd Füzuli. «Hədiqətüs-süəda». Bakı, 1993, s.3-20.

 • Səfərli Ə.Q., Səfərov Ş. Şərq ədəbiyyatının korifesi. Füzuli – 500. Azərbayjan məktəbi, 1996, № 1, s.31-35.

 • Səfərli Ə.Q., Yusifli X. Hədiqətüs-süəda. Azərbayjan ədə­biyyatı tarixi (Qədim və orta əsrlər tarixi). Ali mək­təblər üçün dərslik. Bakı: Ozan, 2008, s. 518-549.

 • Səfərli Ə.Q.., Yusifli X. Qədim və orta əsrlər Azər­bay­jan ədəbiyyatı. Bakı: Ozan, 1998, s. 221-287.

 • Səfərli Ə.Q., Yusifli X. Məhəmməd Füzuli. Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi (Qədim və orta əsrlər tarixi). Ali mək­təblər üçün dərslik. Bakı: Ozan, 2008, s. 447-517.

 • Səfərli Ə.Q., Yusifov X. Məhəmməd Füzuli. Bax: Səfərli Əlyar, Yusifov Xəlil. Qədim və orta əsrlər Azərbayjan ədəbiyyatı (Ali məktəb tələbələri üçün dərslik). Bakı: Maarif nəşriyyatı, 1982, s. 221-287; Bakı: Ozan, 1998, s.409-497.

 • Səfərov J. Füzuli abidəsinin təməl daşı qoyuldu. Kom­munist, 1958, 10 dekabr.

 • Səfərov J. Füzulinin Nizami muzeyində qoyulajaq hey­kəli. Ədəbiyyat qəzeti, 1941, 2 fevral.

 • Səfərov J. Füzulinin portreti üçün müsabiqə. Kommu­nist, 1958, 21 sentyabr.

 • Səfərov J. Füzuliyə həsr olunmuş plakatlar. Ədəbiyyat və injəsənət, 1959, 17 oktyabr.

 • Səfərov H. Füzulinin rübailəri Mingəçevir işçisi, 1958, 15 noyabr.

 • Səfərov H. Füzuliyə həsr edilmiş bədii xalça. Kom­mu­nist, 1958, 7 sentyabr.

 • Səfərov H. Söz sənətinin böyük ustadı haqqında film. Ədəbiyyat və injəsənət, 1959, 25 aprel.

 • Səfərov Q. Ruzigarın yeganəsi. AMEA Xəbər­ləri. Ədə­biyyat, dil və injəsənət seriyası. Xüsusi buraxılış. 1996, s. 78-83.

 • Səfərov Ş. Füzulişünaslığa töhfə (Azərbayjan ədəbi dili tarixindən praktikum» kitabı haq­qında). Ədəbiyyat və injəsənət. 1984. 8 mart.

 • Səfərova Ş. «Söhbətül-əsmar» poemasının tədrisi təj­rü­bə­sindən. Azərbayjan müəllimi, 1958, 8 dekabr.

 • Səfəvilər dövründə Azərbayjan mədəniyyəti Bax: Azər­bayjan tarixi. Bakı: EA Az F nəşriyyatı, 1943, s.144-146.

 • Səfiyeva İ. Füzuli əsərləri rəssamların təxəyyül aləmin­də. Risalə. Araşdırmalar toplusu. Bakı: Nurlan, 2005, № 2, s. 340-351.

 • Səhhət A. Füzulinin bir qəzəlinin tərbi. A.Səhhət. Əsər­ləri. 2 jilddə, j. 1. Bakı: Azərnəşr, 1975, s. 56-57.

 • Səid R. Füzulinin şeirində ata sözləri. Qar­daşlıq, 1980, № 5-6, s. 62-76. Ərəb əlifbasında.

 • Səmədzadə H. Birinji jild (Füzuli əsərlərinin 1945-ji ildə çapdan çıxmış birinji jildi haqqında). Kommunist, 1954, 17 iyun.

 • Səmədzadə H. Ədəbiyyat xrestomatiyası. Orta məktə­bin 9-ju sinfi üçün Bakı, Azərnəşr, 1938, 1939.

 • Sənubər. Füzulinin divanı tapılıb (Xəttat Ruhi İbn-Xeyri tərəfindən üzü 1583-jü ildə köçü­rülmüş və İranın Məşhəd şəhərində Astani-Qüdsi-Rəzəvi kitabxanasında saxlanan nüsxə­nin mikrofilmi haqqında) Səhər, 1992, 27 mart.

 • Səttarov Z. Füzuli qəsidələrində İmam (ə)-yə məhəb­bət motivləri. Füzuli-500. İslamın səsi, 1994, 6 iyul.

 • Sinan Səid. Azərbayjandan gələn qardaş səsi (Füzu­li­nin «Mətləül-etiqad» və ərəbjə qəsidə­ləri» kitabı haq­qın­da). Ədəbiyyat və injəsənət, 1969, 19 aprel.

 • Sofiyev Ə. «Rind və Zahid» əsərində Füzuli nə deyir. Dəli Kür, 1994, 16 noyabr.

 • Sofiyeva K. Füzulinin epistolyariyası. Məhəm­məd Fü­zuli–500. Beynəlxalq Füzuli simpo­ziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 283-293.

 • Solmaz M. Klassik ədəbiyyatımızdan Füzuli. Yoldaş, 1358 (m. 1979), № 13, s. 22-23. Ərəb əlifbasında.

 • Sönməz Füzuli işığı. Açıq söz, 1994, 6 may.

 • Söz mülkünün dahi sənətkarı (Füzuli və Yaxın Şərq ədə­biyyatı). «Ədəbiyyat və injəsənət», 1958, 10 de­kabr.

 • Sözün poetik mənasının üzə çıxma imkanları (M.Füzu­linin yaradıjılığı haqqında). Elm və həyat, 1987. № 11, s. 22-23.

 • Sultanlı V. Füzuli M.Ə. Rəsulzadənin yozu­munda. Məhəmməd Füzuli – 500. Bakı: BDU-nun nəşri, 2000, s. 159-164.

 • Sultanov M.S. Azərbayjan xalqının böyük mütəfəkkir şairi (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Azər­bayjan kommunisti, 1958, № 12, s. 91-105.

 • Sultanov M.S. Böyük şair (M.Füzuli haqqında). Azər­bay­jan kənd təsərrüfatı, 1958, 30 oktyabr.

 • Sultanov M.S. Dahi şair (M.Füzuli haqqında). Pioner, 1958, № 12, s. 2-4.

 • Sultanov M.S. Füzuli belə öyrədir (Təlim-tərbiyə, vətən­pərvərlik, elmə yiyələnmək, qısa və mənalı danışmaq haqqında). Azərbayjan pionerii, 1958, 9 dekabr.

 • Sultanov M.S. Füzuli ədəbi məktəbinin davam­çısı. Bakı, 1976, 26 iyun.

 • Sultanov M.S. Füzuli əsərlərinin ən qədim əlyazmaları haqqında. Bakı, 1958, 17 fevral.

 • Sultanov M.S. Füzuli və Nəvai divanının birgə əlyaz­ması. Məhəmməd Füzuli (Məqalələr məj­muəsi). Bakı, 1958, s. 310-314.

 • Sultanov M.S. Füzuli Rübailər aləmində. Bakı: Azər­nəşr, 1989, s. 149-150.

 • Sultanov M.S. Füzuli yaşayır (Anadan olmasının 400 il­liyi münasibətilə). Azərbayjan müəllimi, 1958, 8 de­kabr.

 • Sultanov M.S. Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsəri. Azərbayjan, 1958, № 7, s. 182-190.

 • Sultanov M.S. Füzulinin oğlu Fəzliyə nəsihəti. Azərbay­jan gənjləri, 1958, 12 sentyabr.

 • Sultanov M.S. Füzuliyə nəzirə yazan bir fars şairi (Nişat İsfahani haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 19 iyul.

 • Sultanov M.S. Xalqın yaxın dostu (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Sovet Ermə­nistanı, 1958, 10 de­kabr.

 • Sultanov M.S. Məhəmməd Füzuli (Həyat və yaradıjılığı haqqında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Sultanov M.S. «Söhbətül-əsmar» əsəri haq­qında (M.Füzuli əsəri haqqında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 8 avqust.

 • Sultanov M.S. Şairin əsərlərinin yeni əlyazması (M.Fü­zu­linin vəfatının 400 illiyi qarşısında). Bakı, 1958, 24 may.

 • Sultanov M.S., Zərinəzadə H., Əkrəm Jəfər, Füzuli əsərlərinin birinji jildi haqqında. Azərbayjan EA Şərq­şünaslıq institutunun elmi əsərləri, «Şərqşünaslıq», j.1. Bakı, 1959, s. 227-235.

 • Sultanov R.S. Füzuli rübailərində bəhr, vəzn, quruluş və məna xüsusiyyətləri, onların qrafiki və tələffüz prin­sipləri haqqında (tezislər). Orta əsr əlyazmaları və Azər­bayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respub­lika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 35-38.

 • Sultanov V. Füzulinin səs təkrarından istifadə sənət­kar­lığı. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpo­ziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 87-92.

 • Sultanzadə V. Fuzuli metinlerinin onarımı. Füzulinin türk kultur və sənət dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı. 28-31 mayıs 2008. Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Univer­sitesi Basımevi, 2009, s. 56-60.

 • Sur A. Füzuliyə bir nəzər. Füyuzat, 1907, № 30, s.442-444; № 31, s. 457-464.

 • Süleyman Dəmirəl. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr olunan təntənəli yubiley mərasimi. Azərbayjan, 1994, 5 noyabr.

 • Süleyman Ş. Böyük simalar (M.Füzuli haq­qında). Şə­lalə, 1913, № 19, s. 5-6; № 20, s. 6. Ərəb əlifbası ilə.

 • Süleymanova N. V. Füzulinin şerlərində insan gözəlliyin tərənnümü. Füzulinin türk kultur və sənət dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı. 28-31 mayıs 2008. Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Umiversitesi Basımevi, 2009, s. 96-100.

 • Şahmar E. Nardaranın Füzuli dünyası. M.Füzuli-500. Günay, 1994, 7 may.

 • Şaiq A. (Talıbzadə). Füzuli (Həyat və yara­dıjılığı haq­qında). Ədəbiyyatdan iş kitabı (XIV-XIX əsrlər). Müəllif­lər: Zeynallı H., Şaiq A, Musa­xan­lı A., Əfəndizadə J. I his­sə. Ba­­­­­kı, Azərnəşr, 1928, s. 141-148; Məhəmməd Füzuli (Vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Bakı, 1958, s.357-358; Şaiq A. Əsərləri. 5 jilddə, j.4. Bakı, Azər­nəşr, 1977, s. 285-294.

 • Şaiq A. (Talıbzadə). Füzuli haqqında düşün­jələrim. A.Şaiq, H.Zeynallı, A.Musaxanlı, J.Əfəndizadə, Ədə­biy­yatdan iş kitabı. Bakı, 1928, s.141-148; Məhəmməd Füzuli. Elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s.371-384.

 • Şaiq A. (Talıbzadə). Füzuli ilə Nəfinin əsərlərində şəkil və mənaja müşabihət və ayrılıq jəhətləri. Yeni məktəb, 1924, № 1, s.58-63; Şaiq A. Əsərləri. 5 jilddə, j.4. Bakı, Azərnəşr, 1977, s. 163-167.

 • Şaiq A. (Talıbzadə) Şeyx əl-şüəra Məhəmməd Füzuli (910-975). Həyat və yaradıjılığı haqqında (Şeirlərindən 4 nümunə verilib). Şaiq A.Gülzar (Qiraət kitabı). Bakı, Orujov qardaşlarının elektrik mətbəəsi, 1912, s.169-173; Şaiq A. Türk ədəbiyyatı. Bakı: Azərnəşr, 1924, s.87-95.

 • Şair və alimlər Nizami haqqında (Füzuli və b. klassik­lərin Nizami haqqında fikirləri). Kom­munist, 1947, 27 av­qust.

 • Şairin adına layiq. Azərbayjan, 1996, 20 sentyabr.

 • Şamxalov Ə. «Qəd-Ənarül» (Məhəmməd Füzuli «Di­van»ı­­nın ilk qəzəli haqqında). İnjəsənət, 1994, 12 aprel.

 • Şeirimizin səməndəri. Füzuli-500. Azərbayjan, 1994, 20 may.

 • Şerdust Ə.Ə. Azərbayjan qəzəlinin inkişafında Füzu­linin əvəzsiz rolu. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun mate­rialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 145-152.

 • Şerdust Ə.Ə. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Füzu­li. Türk­jə divanı (mükəmməl tənqidi mətn). Tərtib edəni: Əmin Sədiqi. Tehran, 1996, s. I-II.

 • Şerdust Ə.Ə. «Fələklər yandı ahimdən…» Tehran, 1994.

 • Şəfizadə B. Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi (Ən qədim dövrlər). Bakı: Adiloğlu nəşriyyatı, 2003, s. 133-155.

 • Şəfizadə B. Zərdüştilik ve Füzuli. M.Füzuli – 500. Bakı: BDU-nin nəşri, 2000, s. 239-261;

 • Şərifov A. Füzuliyə. Kirovabad kommunisti, 1958, 11 de­kabr.

 • Şərifov K.K. Klassiklərin ijazəsi haqqında. Orta əsr əl­yazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problem­ləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 79-83.

 • Şirinov A. Füzulinin fəlsəfi düşünjələr lobara­toriya­sın­da. Xalq qəzeti, 1996, 6 yanvar.

 • Şirinov M.J. Füzuli yadigarı. Azərbayjan, 1967, № 4, s.172-183. (s. 103-109).

 • Şirvani S.Ə. Füzuli. Məhəmməd Füzuli. Vəfatının 400 il­liyi münasibətilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı, Azərnəşr, 1958, s. 349-350.

 • Şirvani S. Məhəmməd Füzuli. Varlıq, 1358. (1979), № 3-4, s. 38-39.

 • Şirvani Y.Z. Füzuli və Yaxın Şərq ədəbiyyatı. Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 10 dekabr.

 • Şıxıyeva S. Çoxanlamlı «xətt» məjazi (Füzuli şeiri əsa­sında). Şəhriyar, 1998, 5, 13, 19, 26 noyabr.

 • Şıxıyeva S. Füzuli əsərinin mükəmməl nəşri. Varlıq, h.1376 (m.1956/57), sayı 4.

 • Şıxıyeva S. Füzuli şeirində hürufi terminləri. Trudı konferensii molodıx uçonıx Akademii Nauk «Ve­li­kiy Oktyabr i sovremennost: aktualnıe prob­lemı obşestvovedinie». Baku, 1988, s. 186-187.

 • Şükürov Ə. M. Füzulinin əsərlərində qədim Azərbayjan sözləri. Lenin tərbiyyəsi uğrunda, 1958, 21 iyul.

 • Şükürov N. M.Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasın­da bağlayıjıların işlənməsi. Azərbayjan DPU-nin tələ­bələrinin elmi konfransının materialları. Bakı, 1971, s.69-70.

 • Şıxıyeva S. Müsəmmət (Füzuli haqqında). Azərbayjan ədəbiyyatının tarixi poetikası. II kitab. Poetik fikrin təka­mülü. Bakı: Elm, 2006, s. 381-382.

 • Şıxıyeva S. Nəsiminin və Füzulinin «Tanrı və eşq» tə­lim­ləri. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 65-73.

 • Şıxıyeva S. Nəzirələrdə Nəsimi və Füzuli sözünün həmahəngliyi. Şərqşünaslığın aktual problemləri (Əmək­dar elm xadimi, AMEA-nın müxbir üzvu, profes­sor Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 60 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın materialları). Bakı, 2002, s. 232-234.

 • Şıxıyeva S. Poetik sözün qədrini artıranlar: Nəsimi və Füzuli. Hikmət. (Elmi araşdırmalar toplusu). Bakı, 2008. № 13, s. 39-59.

 • Şıxıyeva S. Sələf və xələflik münasibətləri (Nəsimi və Füzuli). Nizami Gənjəvi. 1994, № 3, s. 70-75.

 • Tağızadə Ş. Füzuli poeziyası həftəsi. Bakı, 1981, 2 iyun.

 • Tağızadə Z.X. Ədəbi dilimizin inkişafı yolunda (Füzuli ədəbi dili haqqında). Bakı, 1958, 9 dekabr.

 • Tağızadə Z.X. Füzulinin dilinin bəzi sintaktik xüsusiy­yət­ləri. V.İ.Lenin adına ADPİ-nin «Əsərləri», 1959, j.9, s. 69-76.

 • Talıbov Y. Füzuli fiziki kamillik haqqında. Məktəbdə bədən tərbiyəsi, 1991, № 2, s. 38-41.

 • Talıbov Y. Füzulinin əxlaq tərbiyəsinə dair fikirləri. Şərq qapısı, 1958, 27 noyabr.

 • Talıbzadə K.A. Azərbayjan ədəbi tənqidinin tarixi (1800-1920-ji illər). Bakı: «Maarif» nəşriyyatı, 1984, s.32-33, 62-64, 99, 191, 211, 227-228, 287.

 • Talıbzadə K.A. XX əsrin əvvəllərində Azərbayjan ədəbi fikri və Füzuli. Məhəmməd Füzuli –500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 3-9.

 • Tarixçi. Bu gün şair Füzuli öldü. Hərgün, 1956, 11 ojaq (yanvar).

 • Tbilisidə Füzulinin yubileyi təntənə ilə qeyd edildi. Azərbayjan, 1996, 5 noyabr; Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 8 noyabr.

 • Təxmis də bir aləmdir. Azərbayjan, 1993, 10 oktyabr.

 • Təntənəli gejə (Azərb. Tibb İnstitutunda keçirilmiş gejə haqqında). Bakı, 1958, 9 dekabr.

 • Təzkirələr Füzuli haqqında. Əliyeva G. Azərbayjan Füzulişünaslığının təşəkkülü. Bakı, 2005, s.168-190.

 • Lətifi təzkirəsindən. s.165-166.

 • Sam Mirzə təzkirəsindən (Töhfeyi Sami). s.167.

 • Əhdi təzkirəsindən (Gülşəni-raz). s. 168-171

 • Aşıq Çələbi təzkirəsindən (Məşairüş-şüəra). s.172-174.

 • Həsən Çələbi təzkirəsindən (Xınalızadə). s.175-178.

 • Bəyani təzkirəsindən. s.179-180.

 • Əmin Əhməd Razidən (Həftiqlim). s.181.

 • Alidən (Günhül-əxbar). s.182-183.

 • Sadiqi təzkirəsindən (Məjməül-xəvas). Yığınjağın özəkləri. s.184-185.

 • Riyazi təzkirəsindən (Riyazüş-şüəra) şairlərin bağçaları. s.186-187.

 • Faizi təzkirəsindən (Zübdətül-əşar) Seçilmiş şeirlər. s.188-189.

 • Lütfəli bəydən (Atəşkəda) Od məbədi. s. 190.

 • Tixinov N. Şərqin böyük humanisti (M.Füzuli haqqında). Kommunist, 1958, 29 noyabr.

 • Türk dünyası şairlərinin poeziya gejəsi. Ədəbiyyat qə­zeti, 1996, 15 noyabr.

 • Ulu şairi anarkən. Ədəbiyyat qəzeti 1994, 8 aprel.

 • Ümidvarlıq: Füzuli-500 (A.Bakıxanov qəsəbəsində keçi­rilən ədəbi-bədii gejə haqqında). Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 25 mart.

 • Ünsizadə Jəlal. Redaksiya məqaləsi. Kəşkül, 1987, 9 sentyabr. № 54.

 • Vahabzadə B. Ən yüksək, ən qabarıq hisslər (M.Füzuli haqqında). Azərbayjan gənjləri, 1960, 6 mart.

 • Vahabzadə B. «Füzuli öyrədir» əsəri haqqında (Vəfalı Ayaz. «Füzuli öyrədir»). Bakı: «Gənjlik», 1977, s.3-4.

 • Vahabzadə B. Füzulini ziyarət edərkən. Azərbayjan gənjləri, 1960, 22 yanvar.

 • Vahabzadə B. Füzulinin məzarı barədə. Ədəbiyyat və injəsənət, 1982, 17 sentyabr.

 • Vahabzadə B. Heyrət, ey büt !... (M.Füzuli şeirləri haq­qında). Azərbayjan, 1974, № 11, s.142-153.

 • Vahabzadə B. «Kölgəndə yaşadıq şair, beş yüz il…». Ədə­biyyat qəzeti, 1995, 17 fevral.

 • Vahabzadə B. Qəlb şairi. Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 10 dekabr.

 • Vahabzadə B. Mənəviyyat bayrağı. Ədəbiyyat qəzeti, 1995, 17 fevral.

 • Vahabzadə B. Öldü-yaşadı (Böyük Füzuliyə). Azər­bay­jan, 1960, № 5, s. 128.

 • Vahabzadə B. Ömər Eldarovun «Füzuli» heykəli. Va­hab­zadə B. Vətən ojağının istisi. Bakı: Gənjlik, 1982, s.140-141.

 • Vahabzadə B. Yel qayadan nə aparar (Nəsimi və Fü­zu­linin əsərlərini «ölü ədəbiyyat» hesab edən İsmət Zəki Əyyuboğluna javab). Ədəbiyyat və injəsənət, 1972, 4 noyabr.

 • Vaxt az, görüləsi iş isə çoxdur: Məhəmməd Füzuli – 500. Bakı, 1993, 9 fevral.

 • Vaizzadə M. Füzuli Bağdadi. İğbal, 1913, 3 noyabr.

 • Vaqif qızı M. Füzuli dilinin izahat tərkiblərində türk söz­ləri. Filologiya məsələləri. № 3. Bakı, 2003, s. 180.

 • «Ver sözə eyha ki…» (Sənədli televiziya filminin ilk ta­ma­şasını «Azərbayjan telefilm» təqdim edir). Göstərir və danışır Bakı. Azərbayjan televiziyası və radiosunun proq­ramları, 1989, 11 noyabr.

 • Veysəlli F. Füzuli Poetikasının Fonetik Özəl­likləri. Janı­nı jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 340-344.

 • Vəfalı A. Əbədiyyat sorağında (Füzuli və Nəvai yaradı­jı­lığı haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1968, 21 sentyabr.

 • Vəfalı A. Füzuli və Zakir. Qasım bəy Zakir. Bakı, 1985, s. 176-184.

 • Vəfalı A. Füzulinin lirikası. Vəfalı A. Sənətkar və xalq. Bakı: Gənjlik, 1983, s. 136-143.

 • Vəfalı A. Füzulinin lirikası (Mirzəağa Qulu­za­dənin eyni adlı monoqrafiyası haqqında). Azərbayjan, 1966, № 12, s. 198-203.

 • Vəfalı A. Füzuliyə qibtə: Füzuli-500. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 1 aprel.

 • Vəfalı A. İntiqam almaq gərək: Füzuli – 500. Ədəbiyyat qəzeti, 1995, 13 yanvar.

 • Vəfalı A. Qüdrətli qələm – Qüdrətli Ruh. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 12 fevral.

 • Vəfalı A. «Leyli və Məjnun» xalqda və Füzulidə. Gənj alimlərin elmi-nəzəri konfran­sının materialları. İjtimai elmlər seriyası. h 1. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1967, s. 59-60.

 • Vəfalı A. Millətin ruhu. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 11 fevral.

 • Vəliyev Ə. Bakı – Bağdad səfəri. Azərbayjan, 1960, № 6, s. 188-226.

 • Vəliyev Ə. «Leyli və Məjnun» dastanı haqqında bir neçə söz. «Leyli və Məjnun», Bakı, 1938, s. 3-5.

 • [Vəliyev] Nərimanoğlu. K.V. Fələklər yandı ahım­dan… («Füzuli sehri» silsiləsindən) Bir gejənin min bir sualı və bir javabı. Xalq qəzeti, 1993, 24 iyul.

 • [Vəliyev] Nərimanoğlu. K.V. Füzuli türklüyü (Deyimlər). Məhəmməd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziu­mu­nun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 81-87.

 • Vəliyev K.V. Məni jandan usandırdı… (düşün­jələr). Elm və həyat, 1986, № 11, s. 33-39.

 • [Vəliyev] Nərimanoğlu K.V. Mənim Füzulim. Azər­bay­jan, 2001, № 6. s. 108-132; № 7, s. 110-166.

 • Vəliyev M. Dahi Azərbayjan şairi. Azərbayjan pioneri, 1958, 18 iyul.

 • Vəliyev M. Füzuli və müasir ədəbiyyat­şünas­lığımız. Azər­bayjan, 1958, № 12. – s. 102-112.

 • Vəliyev (Körpülü) Ş. Füyuzat ədəbi məktəbi. Bakı: Elm, 1999, s. 190-200.

 • Vurğun Səməd (Vəkilov). Füzuli diridir. Kommunist, 1958, 12 aprel.

 • Yaqubi Ə.R. Füzuli xariji mətbuatda. V.İ.Lenin adına Azərbayjan Dövlət Pedaqoci institutunun əsərləri, 1959, j. 9, s. 77-85.

 • Yaqubi Ə.R. Füzulinin əsərləri xariji dillərdə. Azərbay­jan, 1958, № 12, s.113-116; Yaqubi Ə.R. Seçilmiş əsər­ləri. Azərbayjanda təlim-tərbiyə mədəniyyəti, təhsil və pedaqoci fikir tarixi. Bakı: Nurlan, 2005, s. 355-360.

 • Yaqubi Ə.R. Məhəmməd Füzulinin yaradı­jılığında təlim və tərbiyə problemləri. Yaqubi Ə.R. Seçilmiş əsərləri. Azərbayjan təlim-tər­biyə mədəniyyəti, təhsil və pedo­qoci fikir tarixi. Bakı: Nurlan, 2005, s. 350-355.

 • Yaqubi Ə.R. Seçilmiş əsərləri. Azərbayjanda təlim-tər­biyə mədəniyyəti, təhsil və pedaqoci fikir tarixi. Bakı: Nurlan, 2005, s. 360-374.

 • Yalçın. Füzulinin qəbri üstündə bir damla göz yaşı. Yurd, 1973, 1 avqust. Əski əlifbada.

 • Yarəhmədov M. Azərbayjan poeziyası və Yetim Emin. Bakı: Elm, 1992.

 • Yarəhmədov M. Füzuli və Dağıstan ədəbiyyatı. Məhəm­məd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997. s.48-54; Azərbayjan, 1996, № 1-3, s. 60-62.

 • Yarəhmədov M. Yetim Əmin (Ləzgi ədəbiy­yatının nü­ma­yəndəsi Məhəmməd Əminin anna­dan olmasının 150 illiyinə həsr edilmiş məqalədə M. Füzulidən etdiyi tərjü­mələrdən də bəhs olunur). Ədəbiyyat və injəsənət, 1989, 24 mart.

 • Yazıçıların avtobus söhbəti. İraqda Füzuli günləri. Ədə­biyyat qəzeti, 1994, 21 dekabr.

 • Yəhya Ş. Hər il gərək davam edə. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 8 noyabr.

 • Yolçu R. Hangısı daha vəfalıdır. («Açıq görüşlər» rubri­kasından). Qardaşlıq, 1961 № 1, s.73-74. Ərəb əlifba­sın­da.

 • Yubiley Füzuliyə layiq keçirilməlidir (Yubiley komis­siya­sının ijlası haqqında). Respublika, 1994, 2 avqust.

 • Yubiley iştirakçılarının ürək sözləri. Füzuli – 500. Xalq qəzeti, 1996, 7 noyabr.

 • Yubiley qarşısında (M.Füzuli yubileyi haq­qında). Azər­bay­jan pionerii, 1958, 22 avqust.

 • Yubiley mənəvi birliyimizin rəhnidir: Məhəm­məd Füzuli – 500. /Söhbəti yazdı. Javid Xas Polad. Bakı, 1993, 13 fevral.

 • Yubiley nəşrləri: Füzuli 500. Azərbayjan, 1995, 24 no­yabr.

 • Yubiley sərgisi (Nizami adına Ədəbiyyat muzeyində təşkil olunmuş sərgi haqqında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Yubileyə hazırlaşırlar (M.Füzuli haqqında). Azərbayjan müəllimi, 1958, 29 may.

 • Yubileyə hazırlıq (Respublika məktəblərində M.Füzuli yubleyi ilə əlaqədar görüləjək tədbirlər haqqında). Azərbayjan müəllimi, 1958, 3 iyul.

 • Yubileyə həsr edilmişdir. Füzuli-500. Azərbayjan, 1996, 6 yanvar.

 • Yubleyə həsr edilmişdir (Nizami Gənjəvi adına Azər­bay­jan Ədəbiyyatı Muzeyində M.Füzulinin 500 illik yu­bi­leyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın keçirilməsi haqqında məlumat). Azərbayjan, 1996, 27 noyabr.

 • YUNESKO Füzulinin 500 illiyini qeyd edir. Azərbayjan, 1996, 22 fevral.

 • YUNESKO-nun baş direktoru Federiko Mayorun mətbuat konfransı. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 15 noyabr.

 • Yunisov F. Məhəmməd Füzuli yaradıjılığında din və eti­qad məsələsi. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 345-350.

 • Yusifli A.X. Füzuli ənənələri və S.Rüstəm – Gənjə Döv­lət Universitetinin elmi əsərlər məjmuəsi. Huma­nitar və təbiət elmləri seriyası. Bakı, 2001. № 1, s.49-50.

 • Yusifli A.X. Füzuli irsi və Əli Kərim. Gənjə Dövlət Uni­versitetinin Elmi Xəbərlər məjmuəsi. Humanitar və tə­biət elmləri seriyası. Gənjə, 2008. № 1, s. 162-169.

 • Yusifli A.X. Füzuli irsi və Əliağa Vahid. AMEA Gənjə Regional Elmi Mərkəzin Xəbərlər Məjmuəsi, Gənjə, 2006, № 22, s. 120-124.

 • Yusifli A.X. Füzuli irsi və Mikayıl Müşfiq. Gənjə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərlər məjmuəsi. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. Bakı, 2007, s. 61-67.

 • Yusifli A.X. Füzuli irsi və XVIII əsr Gənjə ədəbi mühiti. H.Zərdabi adına GDU-nun Elmi əsərlər məjmuəsi, Bakı, 1998, s. 26-27.

 • Yusifli A.X. Füzuli irsi və XVIII əsr Gənjə ədəbi mühiti. «Məhəmməd Füzuli – 500». Məqalələr toplusu, Bakı, 2000, s. 283-295.

 • Yusifli A.X. Ədəbi irs və varislik: Səməd Vurğun şei­rində Füzuli. «Turan» stratecik araştırmalar Merkezi. Uluslararası Bilimsel Mevsimlik Derği. Konya, Türkiye Jumhuriyeti. Sayı: 7, yıl: 2010. s. 30-37.

 • Yusifli A.X. Füzuli yaradıjılığının orta məktəbdə tədrisi. Gənjə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərlər məjmuəsi. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. 2009, № 3, s.142-149.

 • Yusifli A.X. Əlağa Vahid və Füzuli irsi. Yusifli A.X. Çağdaş poeziya və Füzuli irsi. Bakı-Gənjə, 2008, s.99-134.

 • Yusifli A.X. Füzuli irsi və çağdaş poeziya. Yusifli A.X. Çağdaş poeziya və Füzuli irsi. Bakı-Gənjə, 2008, s.25-99.

 • Yusifli A.X. Sərbəst şeir və Füzuli poeziyası. Yusifli A.X. Çağdaş poeziya və Füzuli irsi. Bakı-Gənjə, 2008, s.135-174.

 • Yusifli A.X. Zaman və ədəbi tənqid. Yusifli A.X. Çağdaş poeziya və Füzuli irsi. Bakı-Gənjə, 2008, s.6-24.

 • Yusifli X. Füzulinin epik əsərləri. Məhəmməd Füzuli. Seçilmiş əsərləri. II jilddə, jild II/Tərtib edəni: Yusifli X. Bakı: Azərbayjan mədəniy­yətinin dostları fondu, 2005, s.3-4. Dünya klas­sikləri seriyası.

 • Yusifli X. Mədəni irsimizin Füzuli möçüzəsi. Məhəmməd Füzuli. Seçilmiş əsərləri. II jilddə, jild II/Tərtib edəni: Yusifli X. Bakı: Azərbayjan mədəniyyətinin dostları fondu, 2005, s. 3-4. Dünya klassikləri seriyası.

 • Yusifli V. Bizim tanıdığımız Füzuli və Hajı Ələmdar Ma­hir. Azərbayjan, 2009, № 12, s. 174-176.

 • Yusifli V. Füzulinin asanlaşdırdığı, bizim çətinə saldığı­mız bir məsələ barədə. Azərbayjan, 2004, № 1, s.177-179.

 • Yusifli V. Füzulişünaslığın tədqiqi. Ədəbiyyat qəzeti, 2006, 17 mart.

 • Yusifoğlu Ə. İdrakın şöləsi (Füzuli yaradı­jılığında idrak məsələsi haqqında). Azərbayjan 1978. № 6, s.166-178.

 • Yusifoğlu Ə. Təbiət və bədii söz: (Nizami və Füzuli ya­radıjılığında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1982, 1 yanvar.

 • Yusifoğlu R. Füzuli meydanı. Sosialist Sumqayıtı, 1970, 29 avqust.

 • Yusifov X., Səfərli Ə. Füzulinin bir qəzəli haqqında («…Məni jandan usandırdı…» qəzəli haqqında). Ədə­biy­yat və injəsənət, 1980, 1 avqust.

 • Yusifova X.M. Məhəmməd Füzulinin anadilli «Divan»ı­nın Bakı nüsxəsi 1958-ji il nəşri ilə müqayisədə. Elm, 2002, s 12; Filologiya məsələləri. № 8. Bakı, 2008, s.243-248.

 • Yusifova X.M. Məhəmməd Füzulinin anadilli «Divan»ı­nın daha bir nüsxəsi haqqında. Filoloci araşdımalar. XI ki­tab. Bakı, 1999, s. 49-51.

 • Yusifova X.M. Məhəmməd Füzulinin anadilli «Divan»ı­nın elmi-tənqidi mətinlərinin tərtibində istifadə edilmiş Leninqrad nüsxəsi ilə mətnin «nüsxə fərqləri» hissəsi­nin müqayisəsi. Filologiya məsələləri. № 8. Bakı 2008, s. 311-320.

 • Zamanov A. Füzuli və Sabir. Zamanov Abbas. Əməl dostları. Bakı, Yazıçı, 1979. s. 7-14; Zamanov A. Sabir gülür. Bakı: Gənjlik, 1981, s. 211-219; Zamanov A. Se­çilmiş əsərləri. Bakı: Çinar-çap, 2003.

 • Zamanov A. Füzuli və zaman. S.M.Kirov adına ADU-nun «Elmi əsərləri». Humanitar seriya, 1958, № 2, s.21-26.

 • Zeraətçi Ş.S. Füzuli Kərküklüdür. Qardaşlıq, 1963, № 10, s. 30-31. Ərəb əlifbasında.

 • Zeynallı A. Məhəbbət dastanı. Azərbayjan müəllimi, 1958, 8 dekabr.

 • Zeynallı Ə. Ədəbiyyatımızın qız qalası (M.Füzuli haqqın­da). Şəhriyar, 1995, 8 iyun.

 • Zeynallı Z. Avara qələm (M.Füzulinin 1958-ji ildə çap olunan 5 jildliyinin 1-ji jildi haqqında). Giriş, 1958, № 16, s. 6.

 • Zeynalov A.R. Füzuli sərgisi. Azərbayjan dili və ədə­biyyatı tədrisi. 1958, buraxılış: 4, s. 94.

 • Zeynalov A.R. Şairin portretini çəkmişəm. Azərbayjan pionerii, 1958, 9 dekabr.

 • Zeynalov A. R. Vətənpərvər şair (M.Füzuli haqqında). Bakı, 1958, 30 oktyabr.

 • Zeynalov Ş. Onunla fəxr edirik. Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Zəkiyev Ə.K. Füzuli və orta əsrlərdə Azər­bayjan və Yaxın Şərqdə ideoloci jərəyanlar. Füzulinin 400 illiyi. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 127-141.

 • Zəkiyev Ə.K. Məhəmməd Füzuli görkəmli mütəfəkkir və alimdir. Böyük Azərbayjan şairi Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibəti ilə elmi sessiyanın məruzələrinin te­zisləri. Bakı: Azər­bayjan EA nəşriyyatı, 1958, s.17-20.

 • Zəkiyev İ. Elm xəzinəsinin açarı. Azərbayjan, 1998, 9 noyabr.

 • Zəkiyev M.J. Layiqli töhfə: Füzulinin türkjə «Divan»ı /Hazırlayanı Əmin Sədiqi. Ədəbiyyat qəzeti, 1998, 4 sentyabr.

 • Zəkizadə Ə.K. Füzulinin fəlsəfi görüşləri (xülasə). Azər­bayjan EA Tarix və fəlsəfə institutunun əsərləri. Bakı, 1955, j. 8, s. 81-84.

 • Zəkizadə Ə.K. Füzulinin psixoloci görüşlərinə dair. V.İ.Le­nin adına ADPU-nun «Əsərləri», 1959, j.9, s.49-55.

 • Zərinəzadə H.H. Füzuli dilində fonetik bağlanma məsə­lə­sinə dair. Şərqşünaslıq institutunun elmi əsərləri. j.1. Bakı, Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1959, s. 9-32.

 • Zərinəzadə H.H., Jəfər Əkrəm, Sultanov M. Füzuli əsər­lərinin 1jildi haqqında (resenziya). Azərbayjan EA Şərqşünaslıq institutunun elmi qeydləri, 1959, j.1, s.227-235.

 • Ziyatay Ə. Böyük şair (M.Füzuli haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1980, 30 may.

 • Zülfiyev T. Klassik şeirimizin iftixarı. İnşaatçı, 1994, 14 sentyabr.  Yüklə 3,81 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə