"Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitabYüklə 383,69 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix22.07.2018
ölçüsü383,69 Kb.
#58325
növüYazı


1

"Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a) "biblion"  kitab  

"qrafo" yazıram b) məqalə yzıram c) ön söz d) giriş e) mündəricat 

2

V əsrdə əlyazma kitablarının üzünü köçürən adamar necə adlandırılırdılar: a) xəttat b) nəqqaş c) rəssam d) heykəltəraş e) 

biblioqraf

3

XVII əsrdə fransız alimləri öz əsərlərində ilk dəfə biblioqrafiynı necə adlandırırdılar: a) xülasə b) nəqqaş c) ədəbiyyt siyahısı d)ön 

söz e) mündəricat 

4

Hası fransız alimləri öz əsərlərində biblioqrafiyanı "ədəbiyyat siyafısı"  adlandırmışlar: a)A. Düma b) Gi De Mopassan c) 

A.S.Puşkin d) Qoqol e) Qabriel Node və Lui Jakob  

5

Qədim zamanlarda insanlar arasında informasiya mübadiləsi nəyə əsaslanırdı: a) kitaba b) rəsm əsərlərinə c)şifahi yaddaşa d) 

müxtəlif işarələrə e) rəqəmlərə

6

"Kitab-oxucu" deyilən sistemin əsasını nələr təşkil edir: a)yazının ixtira edilməsi, kitab çapı, qəzet, jurnalın meydana gəlməsi b) 

iqtisadiyyatın inkişafı c) sənayenin inkişafı d) kənd təsərrüfatının 

inkişafı e) mədəniyyətin inkişafı 

7

Sənəd nədir: a) kağız parçası b) insan tərəfindən sosial informasiyanın onu mühafizə etmək və yaymaq məqsədilə qeydi 

aparılmış hər cür maddi daşıyıcıya deyilir c) çap qurğusu d) foto-

albom e) müxtəlif şəkillər

8

İnformasiy tələbatçısı - kimlərdir: a) şagirdlər b) azyaşlılar c) müxtəlif peşə sahibləri d) inşaatçılar e) müxtəlif informasiya 

mənbələrindən hər hansı bir məqsədlə istifadə edən şəxs və ya 

kollektiv

9

Sənəd kommunikasiyaları nədir: a) kitab verilişi b) oxuculara xidmət c) sənədlərin köməyi ilə cəmiyyətdə informasiyanın 

yayılması prosesləri və ya üsularıdır d) kitabların rəflərə düzülməsi 

e) fondun quruluşu

10

N.Gəncəvi hansı poemasında mütaliəyə aid fikirlər söyləmişdir: a) Sirlər xəzinəsi b) Xosrov və Şirin c) İsgəndərnamə d) Yeddi gözəl 

e) Leyli və Məcnun

11

Biblioqrafik çatdırma nədir: a) qəzet məqaləsi b) jurnal məqaləsi c) rəsm əsərləri d) illüstrasiyalar e) biblioqrafiyalaşdırılan sənədlər 

haqqındakı elə ünsürlər toplusudur ki, onlar ya sənədin özündən, ya 

da başqa mənbələrdən götürülür

12

Biblioqrafik çatdırmanın hansı formaları vardır: a) ön söz b) mündəricat c) yazılı və şifahi d) giriş e) annotasiya

13

Biblioqrafik yazı nəyə deyilir: a) sənədlərdə qeydə alınmış formada  olan  biblioqrafik çatdırma b)ön sözə c) girişə d) annotasiyaya e) 

mündəricata

14

Biblioqrafik təsvir nədir: a) ön sözdür b) girişdir c) mündəricatdır d) sənəd haqqında onun eyniləşdirilməsi və axtarışı üçün zəruri 

olan və kifayət edən əlamətlər toplusudur

15

Biblioqrafik vəsait nədir: a) biblioqrafik informasiyanın məqsədinəoxucu istiqamətinə uyğun olan fikrə, məqsədə, forma və məqsədinə 

görə vəhdətdə götürülmüş və qaydaya salınmış biblioqrafik yazı 

toplusudur: b) ön sözdür c) girişdir d) mündəricatdır e) 

annotasiyadır 
16

Biblioqrafik vəsaitin hansı formaları vardır: a) kitablar b) jurnallar 

c) bülletenlər d) miniatür kitablar   e) qeyri-dövri, qeyri müstəqil 

nəşr formaları, kartotekalar 

17

Biblioqrafik vəsaitlərin əsas tipləri: a) kitablar b) göstəricilər, siyahılar və ədəbiyyat xülasələri  c) jurnallar d) qəzetlər e) siyahılar 

18

Biblioqrafik siyahı nədir: a) kitabdır b) jurnaldır c) sadə quruluşlu, köməkçi aparatı olmayan biblioqrafik vəsaitdir d) qəzet məqaləsidir 

e) jurnal məqaləsidir

19

Biblioqrafik monoqrafiya nədir: a) jurnal məqaləsidir  b) qəzet məqaləsidir c) dəqiq məlumatları özündə əks etdirən elmi -köməkçi 

istiqamətli iri biblioqrafik vəsaitdir d) ön sözdür e) mündəricatdır

20

Yeni dövlət standartlarında "bibliorafik fəaliyyət"in neçə növü vardır: a) 6 b) 2 c) 3 d) 4 e) 8

21

Ümumi biblioqrafiyanın hansı növləri vardır: a) nəşriyyat b) axtarış və kommunikativ c) arxiv d) kitab fondu e) kitab katloqu

22

Ümumi biblioqrafiya nədir: a) sahəvi biblioqrafiyadır b) retrospektiv biblioqrafiyadır c)sənədlərin axtarışını və onların 

haqqında məlumat verilməsini təmin edən biblioqrafik vəsaitlərin 

yaradılması üzrə fəaliyyət sahəsidir d) perspektiv biblioqrafiyadır 

e) nəşriyyat biblioqrafiyasıdır

23

Xüsusi biblioqrafiya nədir: a) kitab nəşridir b) nəşriyyat haqqında məlumat verir c) arxiv haqqında məlumatdır d) nəşriyyat haqqında 

məlumatdır e) sosial həyatın müəyyən sahəsinin hərtərəfli 

biblioqrafik təminatı ilə məşğul olan fəaliyyət kimi məqsədyönlü  

biblioqrafik materialların yaradılması və istifadə olunmasını həyata 

keçirir

24

"Retrospektiv" sözünün hərfi mənası nədir: a) gələcəyə nəzər b) keşmişə nəzər c) antik dövr d) sabaha nəzər e) həftəlik məlumat 

25

Retrospektiv biblioqrafiya nədir: a) nəşriyyat haqqında məlumat verir b) müəyyən vaxt ərzində sənəd axınının inkişafını 

yekunlaşdırır c) arxivləri araşdırır d) annotasiyadır e) kitab 

siyahısıdır

26

Hansı göstərici retrospektiv biblioqrafik göstəricidir: a) qəzet-jurnal məqalələri b) dövri nəşrlər c) kartotekalar d) "Azərbaycan 

tarixi. 1920-1961" e) safəvi biblioqrafiya 

27

Universal biblioqrafiya nədir: a) fond haqqında məlumat b) nəşrlər haqqında məlumat c) nəşriyytlar haqqında məlumatlar d) mətbuat 

haqqında məlumat e) biblioqrafiyalaşdırma obyeklərinin formal 

əlamətlərinə əsaslanan biblioqrafiyadır və burada məzmun həmin 

əlamətlər əsasında müəyyən olunur

28

Şəxsi biblioqrafiya nədir: a) sahəvi biblioqrafiyadır b) dövlət biblioqrafiysıdır c) müəyyən şəxsin əsərlərindən və onun haqqında 

ədəbiyyatdan ibarətdir d) xüsusi biblioqrafiyadır e) retrospektiv 

biblioqrafiyadır 

29

"Biblioqrafiyanın biblioqrafiyası" nədir: a)  vasitəçinin vasitəçisi b) bələdçi c) ön söz d) giriş e) annotasiya


30

Biblioqrafiyaşünaslıq nədir: a) ədəbiyyatşünaslığın bir sahəsidir b) 

biblioqrafik informasiyanın xüsusiyyətini, quruluşunu, onun 

yaradılması və tələbatçılara çatdırılması proseslərinin 

qanunauyğunluqlarını öyrənən fəndir c) dilçilikdir d) texniki 

fənlərə dair elmdir e) təbiətşünaslığln bir qoludur

31

Biblioqrafiyaşünaslığın neçə tərkib hissəsi vardır: a) 4 b)2 c)3 d)5 e)

32

Cari biblioqrafiya hansı vəzifələri yerinə yetirir: a) annotasiyadır b) nəşriyyat haqqında məlumat məlumat verir c) arxivşünaslıqdır d) 

nəşriyyatlrın işinə həsr olumur e) yeni meydana gələn sənədlər 

haqqında məlumat verir

33

Biblioqrafik göstərici nədir: a) annotasiyadır b) xəbərdir c)  dəqiq məlumatları özündə əks etdirən elmi-köməkçi istiqamətli iri 

biblioqrafik vəsaitdir d) mündəricatdır e) ön sözdür

34

"Biblioqrafiyanın tarixi" fənni nəyi öyrənir: a) nəşriyyt işini öyrənir b) mətbuat işini öyrənir c) öz inkişafı gedişində biblioqrafik 

təcrübənin milli və bəşəri dəyərlərə əsaslanan səmərəliliyini təmin 

edən yolları müəyyənləşdirir d) ön sözdür e) mündərictdır

35

Azərbaycanda biblioqrafiyaşünaslığın inkişafının birinci mərhələsi: a) 1920 b) 1925 c) 1930 d) 1960-cı ilə qədər olan dövr e) 1935

36

Azərbaycanda biblioqrafiyaşünaslığın inkişafının ikinci mərhələsi: a) 1920 b) 1925 c) 1930 d) 1960-cı ilə qədər olan dövr e) 1960-cı 

ildən sonrakı dövr

37

"Biblioqrafiyanın təşkili" fənni nəyi öyrənir: a) ədəbiyyatşünaslığı b) dilçiliyi c) biblioqrafik fəaliyyət sahəsinin dövlət və başqa 

formalarda idarə olunması yollarının və vasitələrinin elmi əsaslarla 

işlənməsi d) tərbiqi elmləri e) fəlsəfəni

38

"Biblioqrafiyanın metodikası" fənni nəyi öyrənir: a) fəlsəfəni b) sosial-siyasi ədəbiyyatı c) dilçiliyi d) biblioqrafikfəaliyyətin 

üsullarını, qaydalarını, vasitələrini, keyfiyyət və səmərəlilik 

meyarlarını və göstəricilərini, həmin fəaliyyətin iqtisadi 

istiqamətdən təhlili metodlarını öyrənir e) ədəbiyyatşünaslığı 

öyrənir 

39

Biblioqrafiyanın metodikası neçə sahəyə ayrılır: a) 3 b) 4 c) 5 d) 2 e) 10

40

Biblioqrafiyanın metodikası hansı sahələrə bölünür: a) retrospektiv b) perspektiv c) sahəvi d) dünyəvi e) ümumi metodika və xüsusi 

metodika


41

Biblioqrafiuanın ümumi metodikası nəyi öyrənir: a) dilçiliyi b) 

ictimai ədəbiyyatı c) bütövlükdə biblioqrafiyaya aid olan səviyyədə 

metodiki problemlərlə məşğul olur d) siyasi ədəbiyyatı öyrənir e) 

texniki fənləri öyrənir

42

Biblioqrafiyanın xüsuüi metodikası nəyi öyrənir: a)texniki fənləri b) biblioqrafiyanın ayrı-ayrı növləri, biblioqrafik işin prosesləri

biblioqrafik vəsaitin müxtəlif formalarının, tiplərinin,janrlarının və 

növlərinin tərtibi üçün səciyyəvi olan metodiki üsulları, qaydaları 

öyrənir c) dilçiliyi öyrənir d) ədəbiyyatşünaslığı öyrənir e) sosial-

siyası ədəbiyyatı öyrənir

43

Dünyada ilk kitabxanalar neçənci ildə yaradılmışdır: a) 2000 b) 2005 c) 2015 d) 1995 e) III minillikdə


44

Dünyada ilk kitabxanalar harada yaradılmışdır: a) Qədim Şumerdə 

b) Azərbaycanda c) Gürcüstanda d) Rusiyada e) Belarusiyada

45

İlk kitabxanalar harada yaradılmışdır: a) Azərbaycanda b) Qədim Şumerdə c) İngiltərədə d) ABŞ-da e) Rusiyada

46

İlk kataloq formalı biblioqrafik informasiyanın əsası harada qoyulmuşdur: a) İngiltərədə b) Rusiyada c) Qədim Şumerdə d) 

Rusiyada e) Amerikada

47

"Papirus evi" adlanan kitabxana harada yaradılmışdır: a) Belarusiyada b) Rusiyada c) Parisdə d) Qədim Misirin Edfü 

şəhərində e) Azərbaycanda

48

Ellenizm dövründə Misirin ən böyük kitabxanası: a) Misirdə b) Rusiyada c) Şəkidə d) Azərbaycanda E) İsgəndəriyyə kitabxanası

49

Şair Kallimaxın biblioqrafik əsəri: a) "Bütün bilik sahələrinin məşhur adamlarının cədvəli" b) Kerri bacı c) Diplomat d) 

Arxipelaq alovlanır e) GiDe mopassanın hekayələri

50

Qədim Romada yaradılan biblioqrafik məcmuə: a) Birilli Azərbaycan kitabiyyatı b) Məşhur cəngavərlər haqqında c)Yeni 

dövr, yeni tarix d) Azərbaycan tarixi e) AMEA əməkdaşlarının 

elmi əsərləri

51

"Yazıçıların əlifba üzrə siyahısı" adlı biblioqrafik əsərdə neçə alim və yazıçı haqqında məlumt verilmişdir: a)15 b) 25 c)36 d) 1100 e) 

55

52Qədim zamanlarda hansı görkəmli şəxsiyyətlər öz əsərlərinin 

biblioqrafiyasını tərtib etmişlər: a) Gi De Mopassan b) Drayzer c) 

Siseran və Qalen d) V.Hüqo e) Dostayevski

53

İsveçrə alım və biblioqrafı Konrad Qesnerin biblioqrafik əsəri: a) Fəlakət b) Kerri baacı c) Diplomat d) Kəndimizdə bir gözəl var e) 

Ümumi kitabxana

54

Konrad Qesnerin "Ümumi kitabxana" adlı əsərində dünya ədəbiyyatı kitablarının neçə faizi öz əksini tapmışdır: a) 15 b) 25 c) 

20 d) 23 e) 30 

55

Konrad Qesnerin "Ümumi kitabxana" adlı əsəri biblioqrafiyanın hansı növünə aiddir: a) retrospektiv biblioqrafiya b) xüsusi 

biblioqrafiya c) perspektiv biblioqrafiya  d) xüsusi biblioqrafiya e) 

universal biblioqrafiya

56

Avropada biblioqrafik informasiyanın yaradılması və yayılmsına köməklik edən müəssisə: a) universitetlər b) orta məktəblər c) uşaq 

bağçaları d) kitab ticarəti müəssisələri e) ali məktəblər

57

1564-cü ildə Frankfurtda ilk dəfə olaraq satışa  qoyulmuş kitabları əks etdirən hansı kataloq çap olunmuşdur: a) sistemli katloq b) 

predmet ktaloqu c) ümumi - toplu kataloq d) qəzetlərin kartotekası 

e) jurnalların kartotekası

58

Biblioqrafik işin yaranması və inkişafı səbəbləri: a) qəzetlərin nəşri b) qəzetlərin çoxalması c) jurnalların nəşri d) jurnalların çoxalması 

e) kitab çapının genişlənməsi, kitabların və çap əsərlərinin digər 

növlərinin artması

59

Azərbaycanda ümumi biblioqrafiyanın əsas mərkəzi: a) Respublika Dövlət Kitab Palatası b) uşaq kitabxanası c) texniki kitabxana d) ali 

məktəb kitabxanaları e) tibb kolleclərinin kitabxanaları 
60

Respublika Dövlət Kitab Palatası neçənci ildən fəaliyyət göstərir: 

a) 1950 b) 1925 c) 1900 d) 1930 e) 1935

61

Respublika Dövlət Kitab Palatasının əsas funksiyaları: a) kitab nəşr etmək: b) jurnal nəşr etmək c) respublikada çap olunan əsərlərin 

toxunulmaz arxivini yaratmaq haqqında ardıcıl cari biblioqrafik 

informasiya verməkdən, əlaqədar təşkilatlara, elmi idarələrə və ayrı-

ayrı tədqiqatçılara biblioqrafik xidmət göstərmək d) qəzetlərin nəşri 

e) kitablara öz söz yazmaq

62

Kitab Palatasının biblioqrafik fəaliyyətinin əsas göstəriciləri: a) kitabların nəşri b) qəzetlərin nəşri c) jurnalların nəşri d) 

biblioqrafik əsərlərin nəşri e) "Azərbaycan mətbuat səlnaməsi", 

"Birillik Azərbaycan kitabiyyatı" və çap kartoçkaları 

63

Respublika Kitab Platası tərəfindən nəşr edilən "Kitab salnamə"si neçənci ildən nəşr edilir: a) 1940 b) 1945 c)1950 d) 1955 e) 1938 

64

"Azərbaycan mətbuat salnaməsi" hansı biblioqrafik jurnalları özündə birləşdirir: a) Azərbaycan b) Elm və həyat c) Təşviqatçı d) 

Ulduz e) Kitab salnaməsi və Jurnl məqalələri salnaməsi 

65

"Azərbaycan mətbuat salnaməsi" ayda neçə dəfə nəşr olunur: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

66

"Azərbaycan mətbuat salnaməsi" hansı vəzifələri yerinə yetirir: a) qəzetlərin xülasəsini verir b) nəşriyyat haqqında məlumat verir c) 

uşaq kitabxanalarının fəaliyyətini işıqlandırır d) məktəb 

kitabxanaları haqqında məlumat verir e) Azərbaycan ərazisində 

çıxan yeni kitblar və məqalələr haqqında biblioqrafik informasiya 

verir 

67

Respublika Kitab Palatasının ən böyük biblioqrafik fəaliyyəti: a) "Azərbycan kitabı" adlı biblioqrafik əsərin yaranması və çapı b) 

lurnalların nəşri c) qəzetlərin nəşri d) məqalələri kartotekasının 

yaradılması e) qəzet məqalələrinin xülasəsi

68

Respublika Kitab Ralatası neçənci ildən çap kartoçkaları nəşr edir: a) 1925 b) 1950 c) 1930 d)1935 e) 2000

69

Respublika Kitab Palatasının nəşr etdirdiyi çap kartoçkalarının əhəmiyyəti: a) kitab nəşrinə kömək edir b) jurnal nəşrinə kğmək 

edir c) qəzet nəşrinə kömək edir d) kitabların annotasiyasını verir e) 

respublika kitabxanalarında kataloqlaşdırma işinin  

mərkəzləşdirilməsinə köməklik edir

70

Biblioqrafiyanın nəzəriyyəsi nəyi öyrənir: a) nəşriyyat işini b) mətbuat işini c) biblioqrafik təcrübənin milli və bəşəri dəyərlərə 

əsaslanaraq yeni istiqamətlərini və biblioqrafik informasiyanın 

səmərəliliyini təmin edən yolları müəyyənləşdirir d) ədəbiyyata 

dair sənədlərin nəşrini təşkil edir e) dövlət sənədlərini şapa 

hazırlayır

71

Azərbaycanda hansı kitabxanalar  ümumi biblioqrafik fəaliyyətdə mühüm rol oynayırlar: a) Respublika Milli Kitabxanası b) AMEA 

Mərkəzi Elmi Kitabxnsı b) NDU Elmi kitabxanası c)  Tibb 

Universitetinin kitabxanası d) Naçıvan Tibb kollecinin kitabxanası 

e) BDU-nun kitabxanası
72

Respublikamızda xüsusi biblioqrafik göstəricilərin nəşri ilə hansı 

kitabxanalr məşğul olur: a) BDU-nun kitbxanası b) NDU-nun Elmi 

kitabxanası c) İqtisadiyyat Universitetinin kitabxanası d) Naxçıvan 

Texniki Kollecinin kitabxansı e) AMEA Mərkəzi Elmi kitabxanası, 

Respublika Elmi-Texniki kitabxanası, Respublika Elmi Tibb 

kitabxanası, Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı kitabxanası 

73

Tövsiyə biblioqrafiysının təşkilində və inkişafında əsas işləri hansı kitabxana görür: a) İqdisadiyyat Universitetinin kitabxansı b) NDU-

nun Elmi kitabxanası c) Respublika Milli Kitabxanası d) BDU-nun 

kitabxanası e) Respublika Elmı Kənd Təsərrüfatı 

74

Elmi köməkçi cari biblioqrafik informasiyanın verilməsi neçə mərhələdən ibarətdir: a) 2 b) 4 c) 5 d) 6 e) 3

75

Elmi köməkçi cari biblioqrafik informasiya verilməsinin birinci mərhələsi: a) sənədlərin nəşri b) qəzetlərin nəşri  c) siqnal 

nəşrlərinin çapı d) jurnalların nəşri e) plaktların nəşri

76

Siqnal nəşrlərinin çapının əsas məqsədi: a) oxucu tələbatını ödəyir b) informatik məlumat verir c) nəşriyyat işini öyrənir d)qəzetləri 

çap edir e) tələbatçılara onları maraqlandırn sahələrə, problemlərə 

və mövzulara dair bütün yeni ədəbiyyat haqqında operativ məlumat 

verir


77

Siqnal nəşrlərinin neçə növü var: a) 2 b)4 c) 8 d) 3 e) 6

78

Siqnal nəşrlərinin birinci növünə hansı biblioqrafik göstəricilər daxildir: a) yerli ədəbiyyatın nəşri b) ədəbiyyatşünaslığın nəşri c) 

yeni dünya ədəbiyyatını tam dolğunluğu ilə əhatə edən cari 

biblioqrafik göstəricilər d) texniki ədəbiyyatın nəşri e)tibbə dair 

ədəbiyyatın nəşri

79

Siqnal nəşrlərinin ikinci növünün vəzifəsi: a) jurnal nəşr etmək b) qəzet nəşr etmək c) tibbə dair ədəbiyyatı nəşr etmək d) texniki 

elmlərə dair sənədlər nəşr etmək e) xarici jurnallarda dərc olunmuş 

ən yeni məqaləlrlə tələbatçıları xəbərdar etmək

80

Cari biblioqrafik informasiya sisteminin kinci mərhələsinə hansı nəşrlər daxildir:  a) annotasiyalar b) nəşriyyat haqqında məlumatlar 

c) referatlar d) ön söz e) sənədin giriş hissəsi

81

Referativ jurnalların neçə növü vardır: a) 3 b) 4 c) 6 d) 2 e) 582

Referativ jurnalların hansı növləri var: a) dövrü mətbuat b) qeyri-

dövrü mətbuat c) referativ jurnallar və ekspress-informasiya 

nəşrləri d) plakatlar e) vərəqələr

83

Referativ jurnallar sovetlər birliyində hansı institut tərəfindən və neçənci ildən buraxılırdı: a) 1953 Elmi və Texniki İnformasiya 

İnstitutu b) BDU c) MDU d) NDU e) Gənclər Təşkilatı 

84

Cari biblioqrafik informasiya sisteminin üçüncü mərhələsinə hansı nəşrlər daxildir:  a) annotasiyalar b) nəşriyyat haqqında məlumatlar 

c) elmin və texnikanın bütün sahələrinin nailiyyətləri haqqında 

məlumatlar ümumiləşdirilir və sistemləşdirilird) ön söz e) sənədin 

giriş hissəsi

85

Tövsiyə biblioqrafiysının vəzifəsi:  a) yeni çıxan kitabların biblioqrafiyası  b) retro kitabların biblioqrafiyası c) nəşriyyatda 

olan kitablrın biblioqrafiysı  d) şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına 

köməklik etmək e) perspektiv ədəbiyyatın biblioqrafiyası 86

Tövsiyə biblioqrafiyası öz vəzifəsini necə yerinə yetirir: a) qəzetlər 

nəşr etməklə b) elmin, istehsalın və incəsənətin müxtəlif sahələri 

üzrə ən yaxşı ədəbiyyatın təbliği ilə c) ədəbiyyatşünaslığa dair 

ədəbiyyatı nəşr etməklə d) dilçiliyə dair ədəbiyyatı nəşr etməklə e) 

texniki elmlərin nəşri ilə

87

Kitabxanalarda tövsiyə biblioqrafik  fəaliyyətin  neçə istiqaməti vardır: a) 2 b) 3 c) 6 d) 5 e) 8

88

Kitabxanalarda tövsiyə biblioqrafik  fəaliyyətin istiqamətləri hansılardır: a) qəzet məqalələrin kartotekası  b) jurnal 

məqalələrinin kartotekası c) dövrü mətbuatın nəşri d)  e)fərdi 

mütaliəyə rəhbərlik; kitabxana fondunun və onun soraq-

biblioqrafiya aparatının formalaşdırıması; biblioqrafik informasiya 

verilməsi 

89

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası neçənci ildən milli kitabxana statusu alıb: a) 2000 b) 2001 c) 2003 d) 2005 e) 

2004 


90

Naxçıvan şəhər kitabxanası neçənci ildə yaradılmışdır: a) 1922 b) 

2000 c) 2005 d)2006 e) 1999

91

Naxçıvan Muxtar Respublikası neçənci ildən M.S.Ordubadinin adını daşıyır: a) 1900 b) 2000 c) 1953 d) 2005 e) 1999

92

Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən kitabxanalar: a) M.S.Ordubadi adına kitabxana; A.Babayev adına uşaq kitabxanası; 

ali məktəb kitabxanaları b) BDU kitabxanası)  c) İqtisadiyyat 

Universitetinin kitabxanası d) Xəzər Universiteti kitabxanası e) 

Tibb Universitetinin kitabxanası 

93

Azərbaycanda hansı kitabxana  tövsiyə biblioqrafik fəaliyyətin mərkəzidir: a) NDU kitabxanası b) BDU kitabxansı c) Tibb 

Universiteti kitabxanası d) İqtisadiyyat Universiteti kitabxanası e) 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxna

94

Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən ali məktəb kitabxanaları: a) BDU kitabxanası b) M.F.Axundov adına 

kitabxana c) Tibb kollecinin kitabxanası d) Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin Elmi Kiabxanası; Naxçıvan Universitetinin 

kitabxanası; Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun kitabxanası 

95

Biblioqrafik informasiyanın bütün formalarını əmələ gətirən ibtidai özək: a) sənədlərin çapı b) qəzetlərin nəşri c) jurnalların nəşri d) 

biblioqrafik çatdırma e) annotasiya

96

Biblioqrafik çatdırmanın hansı formaları vardır: a) kitab forması b) qəzet forması c) annotasiya d) yazılı və şifahi e) ön söz  

97

Şifahi biblioqrafik çatdırmalar: a) qəzetlər b) biblioqrafik arayışlar, xülasələr, məsləhətlər c) sənədlər d) jurnallar e) referatlar

98

Biblioqrafik yazı nədir: a)müxtəlif kitablar b) rəsmi sənədlər c) sənədlərdə qeydə alınmış formada olan biblioqrafik çatdırma d) 

qəzetlər e) jurnallar

99

Biblioqrafik vəsait nədir: a) ön sözdür b) girişdir c) mündəricatdır d) sənəddir e) biblioqrafik informasiyanın məqsədinə oxucu 

istiqamətinə uyğun olan fikrə, məqsədə, forma və məzmuna görə 

vəhdətdə götürülmüş və qaydaya  salınmış biblioqrafik yazı 

toplusudur

100

Qeyri-dövrü nəşrlər hansılardır: a) üllüstrasiyalr b) rəsm əsərləri c) kitablar d) jurnallar e) vərəqələr, plakatlar


101

Dövrü və ardı davam edən biblioqrafik nəşrlər: a) rəsmi nəşrlər b) 

elmi kütləvi nəşrlər c) praktiki nəşrlər d) istehsalat nəşrləri e) 

qəzetlər, jurnallar 

102

Qeyri-müstəqil nəşr formaları: a) müxtəlif qəzetlər b) jurnallar c) rəsmi nəşrlər d) kitabiçərisi, jurnaliçərisi, kitabarası, məqaləarası e) 

məlumat sorğu ədəbiyyatı

103

Biblioqrafik vəsaitlərin əsas tipləri: a) kitablar b) göstəricilər, siyahılar və ədəbiyyat xülasələri  c) jurnallar d) qəzetlər e) siyahılar 

104


Biblioqrfik göstərici nədir: a) qəzetdir b) jurnaldır c) mürəkkəb 

quruluşlu və köməkçi aparata malik olan biblioqrafik vəsaitdir d) 

rəsmi nəşrdir e) praktiki ədəbiyyatdır

105


Biblioqrafik xülasə nədir: a) sənəddir b) elmi əsərdir c) elmi kütləvi 

nəşrdir d) qəzetdir e) biblioqrafiyalaşdırma obyektləri olan 

sənədləri əlaqəli şəkildə səciyyələndirən biblioqrafik vasitədir

106


Biblioqrafik siyahı nədir: a) kitabdır b) jurnaldır c) sadə quruluşlu, 

köməkçi aparatı olmayan biblioqrafik vəsaitdir d) qəzet məqaləsidir 

e) jurnal məqaləsidir

107


Biblioqrafik monoqrafiya nədir: a) jurnal məqaləsidir  b) qəzet 

məqaləsidir c) dəqiq məlumatları özündə əks etdirən elmi -köməkçi 

istiqamətli iri biblioqrafik vəsaitdir d) ön sözdür e) mündəricatdır

108


Dünyada nə qədər kitab var belə, Çalışıb, əlləşib gətirdim ələ. Bu 

misralar hansı şairə aiddir: a) N.Gəmcəvi b) N.Kəsəmənli c) 

M.Araz d) M.Hadi e) M.Gülgün

109


Kitabxana-biblioqrafiya biliklərinin təbliği nədir: a) oxuculara 

xidmət b) oxu zalında xidmət c) kitabxana haqqında oxuculara 

məlumat vermək d) kitabxananın struktur quruluşu, oxucunun 

informasiya təminatını ödəmək e) oxucuları kitabxanya cəlb etmək 

110

"Kitabxana xalq, millət, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyt, bilik, zəka mənbəyidir" fikri kimə məxsusdur: a) 

İ.Əliyev b) F.Köçərli c) Q.Zakir d) N.Gəncəvi e) İ.Məlikzadə

111

Azərbaycan Respublikasının prezidenti İ.Əliyev Azərbaycan Milli Kitabxanasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 

sərəncamı nə vaxt imzalamışdır: a) 2013 b)2005 c) 2016 d)2000 

e)2016 

112


Azərbaycan Respublikasının "Kitabxana işinin vəziyyəti və onu 

yaxşılşdırmq tədbirləri haqqında" sərəncamı neçənci ildə 

verilmişdir: a) 1999 b) 20 aprel 2007 c) 2015 d)2000 e) 2016 

113


Hansı Azərbycan şairi kitabxananı "dürr ümmanı" adlandırmışdır: 

a) Natəvan b) N.Kəsəmənli c) N.Nərimanov d) 

C.Məmmədquluzadə e) N.Gəncəvi

114


"Kitabxana işi haqında" qanun neçənci ildə verilmişdir: a) 1990 b) 

1999 c) 29 dekabr 1998 d) 2000 e) 2005

115

"Azərbaycn kitabxanaları Azərbaycan xalqının milli sərvətidir" fikri kimə məxsusdur: a) F.Qoca b) N.Kəsəmənli c) M.Füzuli d) 

M.Dilbazi e) İ.Əliyev

116

Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə dövlət proqramı neçənci ildə təsdiq 

olunub: a) 2000 b) 2005 c) 6 oktyabr 2008 d) 2015 e) 2016
117

Azərbaycanda ilk elektron kitabxana yaratmaq təşəbbüsü neçənci 

illərdə olmuşdur: a)60-cı illərdə b) 90-cı illərdə c) 70-ci illərdə d) 

2000-ci ildə e) 80-ci illərdə

118

"Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" fərman nə vavt və kim tərəfindən 

verilmişdir: a) 12 yanvar 2004. İ.Əliyev b) 2005 c) 2006 d) 2008 e) 

2015

119


NDU Elmi kitabxanasına hansı akademiklər öz şəxsi kitablarını 

hədiyyə etmişlər: a) N.Kəsəmənli  b)İ.Həbibbəyli, M.C.Cəfərov, 

B.Budaqov c) F.Köçərli d) N.Gəncəvi e)M.Dilbazi

120


Azərbaycnda ali məktəb kitabxanalarına hansı universitet 

kitabxanası metodiki rəhbərlik edir: a) İqtisad Universiteti 

kitabxanası b) Tibb Universiteti kitabxanası c) BDU Elmi 

kitabxanası d) NDU elmi kitabxanası e) Tibb kolleci kitabxanası

121

Azərbaycanda ilk elektron kitabxana yaratmaq təşəbbüsü hansı elmi müəssisənin əməkdaşları tərəfindən irəli sürülmüşdür: a) NDU 

Elmi kitabxanası b) BDU Elmi kitabxanası c) Tibb Universiteti 

kitabxanası d) Tibb kolleci kitabxanası e) AMEA 

Avtomatlaşdırılmış idarə etmə böyük sistemləri laboratoriyasının 

əməkdaşlrı tərəfindən

122


M.F.Axundov adına kitabxanaya neçənci ildə "Milli Kitabxana" 

statusu verilmişdir: a) 2000 b) 2003 c) 2005 d) 2006 e)2016

123

Dövlət kitabxana fondlarında saxlanılan çap əsərlərinin və digər materialların uçotu, mühafizəsi və istifadəsi haqqında" Qanun 

neçənci ildə verilmişdir: a) 2017 b) 2008 c) 2015 d) 2005 e) 6 mart 

2000

124


NDU Elmi kitabxanasının nəzdində fəliyyət göstərən Tibb 

bölməsinin kitabxanası neçənci ildə təşkil olunmuşdur: a) 2000 b) 

2003 c) 2008 d) 2009 e) 2019

125


"Kitabxana kataloqsuz fayda verə bilməz. O, öz fikirlərini 

ətrafdakılara çatdıra bilməyən lala bənzəyir" fikri kimə məxsusdur: 

a) İ.Həbibbəyli b) İ.Hüseynov c) N.Gəncəvi d) M.Ə.Sabir e) Mirzə 

Kazımbəyə

126

NDU Elektron kitabxanasının açılışı nə vaxt olmuşdur: a) 2016 b) 2017 c) 2005 d) 2008 e) 20013

127


"Kitabxana haqqında qanun" neçə fəsil və neçə maddədən 

ibarətdir: a) 6 fəsil 34 maddə b) 5 fəsil c) 7 fəsil d)3 fəsil e) 4 fəsil

128

Respublikamızda kitabşünaslığa dair ilk elmi tədqiqat əsərinin müəllifi kimdir: a) Z.Əliyev b) S.Sadıqova c) P.Bülbüloğlu d) 

N.Əliyev e) A.Xələfov

129

Dünya kitabxanaçılarının I qurultayı nə vaxt keçirilib: a)1900 b) 1999 c) 2000 d) 1924 e)20015 

130


Azərbaycanda biblioqrafik elmi məktəbinin yaradıcısı kimdir: a) Z. 

Əliyev b) A.Xələfov c) N.Əliyev d) Ş.Seyidov e) A.Əliyev

131

Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir... sözləri kimə məxsusdur: 

a)İ.Əliyev b) H.Əliyev c) C.Məmmədquluzadə d) H.Cavid e) 

C.Cabbarlı

132


Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası neçənci ildə yaradılmışdır: a) 

1925 b) 1930 c) 2000 d) 2015 e) 2009
133

"Yaxşə kataloq kitabxananın ən böyük sərvətidir" sözləri kimə 

məxsusdur: a) C.Məmmədqulyzadə b) N.Kəsəmənli c) 

V.İ.Sobolşikov d) N.Gəncəvi e)Natəvan

134

Təsnifat prosesi nədir: a) ön sözdür b) girişdir c) mündəricatdır d) kitab siyahısıdır e) kitabın hansı şöbəyə aid olduğunu 

müəyyənləşdirməkdir

135

Annotasiya nədir: a) kitab haqqında qısa məlumat b) giriş c) mündəricat d) ön söz e) kitab siyahısı 

136


Kitabxana təsnifatının əhəmiyyəti nədir: a) sənədlərin texniki 

cəhətdən işlənməsi b) sənədlərin yoxlanması c) fondun vahid 

qaydada düzülməsi d) sənədlərə ciblik və müddət vərəqəsinin 

yapışdırılması e) yeni kitabların siyahısı

137

Dövrü nəşrlər fonduna hansı sənədlər daxildir: a) rəsmi nəşrlər b) elmi kütləvi nəşrlər c) praktiki nəşrlər d) istehsalat nəşrləri e) 

qəzetlər, jurnallar 

138

Kartoteka hansı nəşrlər üçün tərtib olunur: a) rəsmi nəşrlər b) elmi-kütləvi nəşrlər c) praktiki nəşrlər d) istehsalat nəşrləri e) qəzet və 

jurnallar

139

Sistemli kataloq nədir: a) annotasiyadır b) kitab siyhısıdır c) biblioqrafik siyahıdır d) sənədlərin elm sahələrinə görə düzülməsi 

e) kartotek

140

Milli kitabxanaları başqa kitabxanalardan fərqləndirən əsas cəhət: a) uşaqlar istifadə edir b) məktəblilər istifadə edir c) tələbələr 

istifadə edir d) magistrlər istifadə edir e) əhalinin bütün təbəqələri 

istifadə edir

141


"Zərifə Əziz qızı Əliyeva" adlı biobiblioqrafik göstəricinin tərtibçi-

müəllifi kimdir: a) İ.Həbibbəyli b) Aybəniz Əliyeva-Kəngərli c) 

Əbülfəz Ülvi d) H.Cavid e) M.Araz

142


"Zərifə Əziz qızı Əliyeva" adlı biobiblioqrafik göstərici neçənci 

ildə və hansı nəşriyyat tərəfindən nəşr edilmişdir:: a) 2015 b) 2016 

c) 2013 "Şərq-Qərb" d) 2009 e) 2000

143


"Zərifə Əziz qızı Əliyeva" adlı biobiblioqrafik göstərici neçə 

səhifədən ibarətdir a) 300 b) 310 c) 400 d) 272 e) 500

144

"Zərifə Əziz qızı Əliyeva" adlı biblioqrafik göstərici neçə dildə çap edilmişdir: a) 2 Azərbaycan və rus dillərində b) 3  c)1 d) 4 e) 5

145


"Zərifə Əziz qızı Əliyeva"  biobibliqrafik göstəricinin "Böyük 

insan, unudulmaz alım" adlı bölmənin müəllifi kimdir: a) 

İ.Həbibbəili b) A.Kəngərli c) Akif Əlizadə d) Y.Seyodov e) 

M.Araz


146

"Zərifə Əziz qızı Əliyeva" adlı biblioqrafik göstəricinin sonunda 

hansı bolmlər verilmişdir: a)  İnformasiya-axtarış aparatı, 

Həmmüəlliflərin əlifba göstəricisi b) ön söz c) giriş d) biblioqrafik 

siyahı e) kitabiçərisi

147


"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı" nın tərtibçi-müəllifi 

kimdir: a) S.Rəhman b) İ.Həbibbəyli c) Solmaz Ayaz qızı Sadıqova 

d) A.Kəngərli e) Y.Seyidov

148


"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı" neçənci ildə və 

hansı nəçriyyat tərəfindən nəşr edimişdir:  a) 2011 "Nağıl Evi" b) 

2009 c) 2010 d)2016 e) 

149


"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı" neçə bölmədən 

ibarətdir:  a) 5 b) 2009 c) 3 d) 2 e) 4
150

"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı"nda olan bölmələr 

hansı dillərdə verilmişdir: a) Azərbaycan, rus, ingilis b) rus dilində 

c) ingilis dilində d) fransız dilində e) alman dilində

151

"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı" neçə səhifədən ibarətdir: a) 200 b) 250 c) 342 d) 300 e) 355

152


"Abuzər Xələfof: Biblioqrafik məlumat kitabi" neçə sayda nəşr 

edilmişdir: a) 500 b)5 c) 10 d) 15 e) 26

153

"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı"nın son bölümü necə adlanır: a) giriş b) Yardımçı göstəricilər c) mündəricat d) ön 

söz e) içindəkilər

154

"Tofiq Bakıxanov: Biblioqrafiya" adlı göstəricinin tərtibçi müəllifi kimdir: a) Y.Seyidov b) İ.Həbibbəyli c) A.Xələfov d) A.Kəngərli e) 

Xavər Əhmədova

155

"Tofiq Bakıxanov xalqımızın tarixi keçmişində, elm və mədəniyyətində öz yeri olan böyük bir nəslin ənənələrini ləyaqətlə 

davam etdirərək Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə gözəl töhfələr 

vermişdir" sözlərinin müəllifi kimdir: a) Ümummilli lider Heydər 

Əliyev b) A.Xələfov c) Ü.Hacıbəyov d) Z.Əliyev e) A.Mirişli

156

"Tofiq Bakıxanov: Biblioqrafiya" adlı göstəricidə məlumatlar hansı dillərdə verilmişdir: a) ingilis dilində b) Azərbaycan və rus dilində 

c) alman dilində d) fransız dilində e) ispan dilində

157

"Mirzə Əli Möcüz. Biblioqrafiya" adlı biblioqrafik göstərici görkəmli satirik şairin yaradıcılığının hansı illərini əhatə edir: a) 

1900-1901 b) 2000-2016 c) 2005-2007 d) 1999-2000 e) 1921-2007

158

"Mirzə Əli Möcüz. Biblioqrafiya" adlı biblioqrafiyanın tərtibçisi kimdir: a) Fərman Xəlilov b) A.Xələfov c) İ.Həbibbəyli d) 

Z.Əliyev e) X.İsmayılov

159

"Mirzə Əli Möcüz. Biblioqrafiya" adlı göstərici neçənci ildə və hansı nəşriyyat tərəfindən nəşr edilmişdir: a) 2005 b)2008 c)2007 

"Nurlan" d) 2016 e) 2017

160

"Mirzə Əli Möcüz. Biblioqrafiya. Adlı biblioqrafik göstərici neçə sayda nəşr edilmişdir: a)2000 b)2005 c)3000 d) 500 e) 600

161


"Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunin nəşrləri. Kitablar" adlı 

biblioqrafik göstərici neçənci ildə və hansı nəşriyyat tərəfindən çap 

edilmişdir: a) 2013 Elm və təhsil b) 2015 c)2016 d) 2009 E) 2017

162


 “Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri. Kitablar” adlı 

biblioqrafik göstəricinin elni redaktor və layihənin müəllifi kimdir: 

a) A.Xələfov b) Z.Əliyev c) İsa Həbibbəyli d) F.Xəlilov e) 

N.Kəsəmənli

163

“Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri. Kitablar” adlı biblioqrafik göstərici neçə hissədən ibarətdir: a) 3 b) 2 c) 5 d) 6 e)7

164


“Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri. Kitablar” adlı 

biblioqrafik göstəricinin I hissəsi necə adlanır: a) giriş b) Ədəbi 

tənqid və ədəbiyyatşünaslıq c) ön söz d) biblioqrafik siyhı e) 

annotasiya
165

  “Nizami adına Ədəbiyyt İnstitutunun nəşrləri. Kitablar” adlı 

biblioqrafik göstəricinin II hissəsi necə adlanır: a) Ədəbi-bədii 

irsimizdən b) mündəricat c) ön söz d) annotasiya E) biblioqrafik 

siyahı

166


“Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri. Kitablar” adlı 

biblioqrafik göstəricinin III hissəsi necə dlanır: a)kitab siyahısı b) 

biblioqrafik xülasə c) öz söz d) giriş e) Digər dillərdə nəşr edilmiş 

kitablar


167

“Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri.Kitablar” adlı 

biblioqrafik göstəricinin İV hissəsi necə adlanır: a) Dünya 

ədəbiyyatından nümunələr b) annotasiya c) giriş d) biblioqrafik 

kataloq e) biblioqrafik xülası

168


“Nizami adına ədəbiyyat institutunun nəşrləri. Kitablar” adlı 

biblioqrafik göstəricinin V hissəsi necə adlanır: a) biblioqrafik 

arayış b) biblioqrafik xülasə c) ədəbiyyat siyahısı d) Köməkçi 

göstəricilər e) mündəricat

169

“Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri. Kitablar” adlı biblioqrafik göstərici neçə sayada nəşr edilmişdir: a) 200 b)500 

c)150 d) 155 e)100

170

“Abuzər Xələfov. Bibblioqrafik məlumat kitabı” adlı biblioqrafik vəsaitin “Əsərləri” adlı bölməsində professor Abuzər Xələfovun 

neçə sayda əsərinin adı verilmişsir: a) 2 b) 8 c)20 d)37 e)3

171

“Elmira Teymur qızı Süleymanova.Biblioqrafiya” adlı göstəricinin tərtibçiləri: a) İ.Həbibbəyli b) İ.Hacıyev c) F.Xəlilov d) 

H.M.Əlimərdanov, V.X.Quliyeva e) Y.Seyidov 

172

“Elmira Teymur qızı Süleymanova. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin I hissəsi necə adlanır: a) giriş b) annotasiya c) tərtibçilərdən d) 

annotasiya e) xülasə

173

“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstəricinin II hissəsi necə adlanır: a) Həyati, eimi, elmi-təşkilati və ictimai 

fəaliyyətinin əsas tarixləri b) biblioqrafik arayış c) biblioqrafik 

xülasə d) biblioqrafik siyahı e) mündəricat

174


“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstəricicin 

III hissəsi necə adlanır: a) giriş b) ön söz c) Elmi, elmi-təşkilati və 

ictimai fəaliyyəti haqqında qısa oçerk d) xülasə e) mündəricat

175


“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstəricinin 

III hissəsi necə adlanır: a) kitab siyahısı b) Əsərlərinin əlifba 

göstəricisi c) biblioqrafik siyahı d) biblioqrafik xülasə e) 

biblioqrafik arayış

176

“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstəricinin IV hissəsi necə adlanır: a) annotasiya b) giriş c) ön söz d) 

Əsərlərinin əlifba göstəricisi e) biblioqrafiksiyahı

177

“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı göstəricinin V hissəsi necə adlanır: a) Həmmüəlliflərin əlifba göstəricisi b) ön söz c) 

annotasiya d) giriş e) biblioqrafik siyahı
178

 “Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstəricidəki 

materiallar hansı dildə verilmişdir: a)fransız b) ispan c) alman d) 

fars e) Azərbaycan, rus, ingilis

179

“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstərici görkəmli alimin yaradıcılığının hansı illərini əhatə edir: a) 1900-

1901 b) 2000-2001 c) 2005-2006 d)1961-2007 e) 2010-2016

180

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı biblioqrafik göstəricinin tərtibçi-müəllifi kimdir: a) İ.Həbibbəyli b) Aybəniz 

Əliyeva-Kəngərli c) F.Xəlilov d) Y.Seyidov e) Y.Qarayev

181

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Bibblioqrafiya” adlı göstəricinin I hissəsi necə adlanır: a) biblioqrafik xülasə b) ön söz c) Tərtibçi-

müəllifdən d) biblioqrafik siyahı e) biblioqrafik arayış

182

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin II hissəsi necə adlanır: a) biblioqrafik xülasə b) Həyat və yaradıcılığının əsas 

tarixləri c) biblioqrafik söhbət d) biblioqrafik müşühidə e) ön söz

183

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Bibioqrafiya” adlı göstəricinin III hissəsi necə adlanır: a)Müqəddəs sadəlik məktəbi b) biblioqrafik söhbət c) 

xülasə d) mündəricat e) sənədlərin siyahısı

184

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin IV hissəsi necə adlanır: a) ön söz b) giriş c) Azərbaycanın elm və 

mədəniyyət xadimləri Məmməd Cəfər Cəfərov haqqında d) ktabın 

içindəkilər e) annotasiya

185


 “Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin V 

hissəsi necə adlanır: a) annotasiya b) kitabiçərisi c) Əsərlərinin 

biblioqrafiyası d) sistemli kataloq e) əlifb kataloqu

186


“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin VI 

hissəsi necə adlanır: a) əlifba kataloqu b) sistemli kataloq c) mövzu 

kataloqu d) Redəktə etdiyi əsərlər e) mündəricat

187


“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin VII 

hissəsi necə adlanır: a) Dissertasiyalara elmi rəhbərlik b) əsərlər 

küllüyyatı c) rəsmi əsərlər d) məlumt xarakterli nəşrlər e) 

monoqrafiyalar

188

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin IX hissəsi necə adlanır: a) soraq-məlumat ədəbiyyatı b) 

ensiklopediyalar c) Həyat və yaradıcılığı haqqında ədəbiyyat d) 

kitab siyhısı e) dissertasiyalar

189


“Məmməd Cəfər Cəfərov”. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin X 

hissəsi necə adlanır: a) Əsərlərinin əlifba göstəricisi b) elmi-kütləvi 

nəşrlər c) rəsmi nəşrlər d) uşaq ədəbiyyatı e) bədii əsərlər 

190


“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin XI 

hissəsi necə adlanır: a) əsərlər külliyyatı b) rəsmi nəşrlər c) tədris 

vəsaiti d) Müştərək müəlliflərin əlifba göstəricisi e) elmi nəşrlər

191


“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin XII 

hissəsi necə adlanr: a) monorrafiya b) tədris vəsaiti c) qeyri rəsmi 

nəşrlər d) Haqqında yazan müəlliflərin əlifba göstəricisi e) 

biblioqrafik siyahı
192

“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” biblioqrafik göstərici neçənci ildə və 

hansı nəşriyyat tərəfindən nəşr edilmişdir: a) 2005 Çaşıöğlu b) 

2016 c) 2017 d) 2000  e) 1999

193

“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricidəki materiallar hansı dillərdə verilmişdir: a) ispan b) tacik c) fransız d) 

Azərbaycan, rus və ingilis e) alman

194

“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin I hissəsi necə adlanır: a) Tərtibçidən b) ön söz c) giriş d) annotasiya e) 

annotasiya

195

“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin II hissəsi necə adlanır: a) redaktordan b) annotasiya c) biblioqrafik araış d) 

bibliorafik siyahı e) Həyatı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətinin 

əsas tarixləri

196


“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin III 

hissəsi necə adlanır: a) Akademik İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli b) 

biblioqrafik arayışlar c) biblioqrafik xülasələr d) ədəbiyyat siyahısı 

e) mündəricat 

197

“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin IV hissəsi necə adlanır: a) xüsusi biblioqrafiya b) ümumi biblioqrafiya 

c) nəşriyyat biblioqrafiyası d) Əsərlərinin biblioqrafiyası e) 

retrospektiv biblioqrafiya

198


“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin V hissəsi 

necə adlanır: a) Redəktə etdiyi və rəy verdiyi əsərlər b)) perspektiv 

biblioqrafiya c) retrosektiv biblioqrafiya d) dövlət biblioqrafiyası e) 

mündəricat

199

“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafi göstəricinin VI hissəsi necə adlanır a) kommunikativ biblioqrafiya b) dövlət 

biblioqrafiyası c) xüsusi biblioqrafiya  d) Dissertantlara elmi 

rəhbərlik və məsləhətçi e) kitab siyahısı

200


“İsa Əkbər  oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin 

“Əsərlərinin biblioqrafiyası” hissəsində akademikin neçə sayda  əsərinin adı verilmişdir: a) 350 b) 435 c) 200 d) 250 e) 150

Yüklə 383,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə