##book id= 250//book name= Konstruksiya materialları texnologiyasıYüklə 0,7 Mb.
səhifə1/15
tarix31.10.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#77539
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

##book_id= 250//book_name= Konstruksiya materialları texnologiyası //

##fk=120//ks=01//fn=250// sumalltest= 305 //

## Fakültə: Mühəndis pedaqoji və bədii qrafika

## Kafedra: Ümumi texniki fənlər

## İxtisas: Texnologiya müəllimliyi

## Bölmə: Azərbaycan

## Qrup:101, 102, 103 T

## Fənnin adı: Konstruksiya materialları texnologiyası

## Müəllimin adı: Baş müəllim Əyyubov Əlirza Əhməd oğlu

## Kafedra müdiri: dos. A. Ö. İsmayılov

## İşçi qrupu:1. Dos. K. A. Abbasov

##2. dos. K. Şirinov##3. dos. N. Qasımov

##num= 1// level= 1// sumtest=20 // name= Konstruksiya materialları texnologiyası fənninin vəzifələri, məzmunu və qısa inkişaf tarixi. Konstruksiya materiallarının təsnifatı //


1. Yeni konstruksiya materiallarının tapılması və istifadə olunması maşınların, cihazların və texniki qurğuların hansı tələblərini ödəyir?

A) kimyəvi tərkibini, struktur quruluşunu.

B) fiziki xassələrini, kimyəvi xassələrini;

C) texnoloji xassələrin, dözümlülüyünü;

D) istifadə davamlılığını, yeyeilməyə dözümlülüyünü;

E) uzun ömürlülüyünü, mexaniki xassələrini;

2. Konstruksiya materiallarına hansı materiallar aiddir?

A) keramzit, posa, flüs;

B) qum, çınqıl, sement, kərpic;

C) metal və onların ərintiləri, qeyri - metallar, plastik kütlələr, şüşə və ağac;

D) fliz, sxur, gil, əhəng daşı;

E) su, hava, xarici mühit, istilik.

3. Metallar neçə qrupa ayrılır?

A) qızıl, platin, gümüş.

B) dəmir, çuqun, polad;

C) mis, alüminium, titan;

D) maqnezium, nikel, kobalt;

E) qara və əlvan metallar;

4. Aşağıdakı metallardan hansıları qara metallara aiddir?

1 - titan, 2. nikel, 3. dəmir, 4. mis, 5. polad, 6. çuqun.

A) 1, 2, 4

B) 3, 5, 6

C) 1, 2, 3

D) 4, 5, 6

E) 2, 4, 6

5. Əlvan metallar neçə cür olur?

A) ağır, yüngül, nadir, nəcib;

B) qarışıq, yüngül, ərinti, tozvari;

C) nadir, qiymətli, texnoloji, dənəvər;

D) ağır, yumşaq, elastik, parıldayan;

E) nəcib, təmiz, istilikkeçirən, elektrikkeçirən.

6. Yüngül əlvan metalları seçin:

1 - Cu;

2 - Al;

3 - Ni;

4 - Li;

5 - Mg;

6 - Co.

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 6

C) 1, 2, 3

D) 2, 4, 6

E) 4, 5, 6

7. Sıxlığına görə hansılar yüngül əlvan metallardır?

1 - 0, 5 . . . 1q/sm3

2 - 3 . . . 4 q/sm3

3 - 1 . . . 2 q/sm3

4 - 4 . . . 5 q/sm3

5 - 0, 5 . . . 3 q/sm3

6 - 0, 5 . . . 6 q/sm3

A) 2, 4, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 4, 5, 6

E) 1, 3, 5

8. Sıxlığına görə hansılar ağır əlvan metallar hesab olunur?

1 - 1 . . . 2q/sm3

2 - 1 . . . 3 q/sm3

3 - 3 . . . 4 q/sm3

4 - 4 . . . 6 q/sm3

5 - 0, 5 . . . 3 q/sm3

6 - 3. . . 8 q/sm3

A) 3, 4, 6

B) 1, 2, 5

C) 1, 2, 3

D) 4, 5, 6

E) 2, 4, 6

9. Qeyd olunan əlvan metallardan hansılar sənaye əhəmiyyətlidir?

1 - mis

2 - germanium

3 - alüminium

4 - sink

5 - gümüş

6 - niobium

A) 1, 3, 4

B) 2, 5, 6

C) 1, 2, 3

D) 4, 5, 6

E) 2, 4, 6

10. Metal konstruksiya materiallarına hansı metallar aiddir?

1 - Polad

2 - Plastik materiallar

3 - Çuqun

4 - Şüşə

5 - Əlvan metallar

6 - Əlvan metalların ərintiləri

7 - Ağac materiallar

8 - Polimer materiallar

A) 2, 4, 7, 8

B) 1, 3, 5, 6

C) 1, 2, 3, 4

D) 5, 6, 7, 8

E) 2, 4, 6, 8

11. Konstruksiya materialları texnologiyası fənnində materialların və onların ərintilərinin hansı xassələri, hansı ardıcıllıqla öyrənilir?

1 - tərkibini;

2 - xassələrini dəyişmə qanunauyğunluğunu;

3 - quruluşu və xassələri;

4 - istiliyin mexaniki xassələrə təsirini;

5 - istiliyin kimyəvi təsirini.

A) 1, 3, 4, 5, 2

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 5, 4, 3, 2, 1

D) 2, 4, 1, 5, 3

E) 3, 5, 1, 2, 4

12. İşgörmə kriterilərinə görə konstruksiya materiallarını hansı ardıcıllıqla qruplara (siniflərə) bölürlər?

1 - Sərtliyi, ststik və dövrü möhkəmliyi təmin edən materiallar;

2 - Yüksək möhkəmliyi olan materiallar;

3 - Yeyilməyə dayanıqlı materiallar;

4 - Temperaturun və işçi mühitin təsirinə dayanıqlı materiallar;

5 - Kiçik sıxlıqlı materiallar;

6 - Yüksək elastik xassəli materiallar;

7 - Xüsusi texnoloji xassəli materiallar.

A) 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

D) 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2

E) 1, 7, 3, 6, 5, 2, 4

13. Yüksək elastiklik qabiliyyətinə görə aşağıdakı metalları ardıcıllıqla necə sıralamaq olar?

1 - Polad

2 - Bor

3 - Sink

4 - Volfram

5 - Titan

6 - Molibden

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 4, 5, 6

E) 3, 4, 5

14. Materialın yeyilməyə dayanıqlığını artırmaq üçün hansı üsulların ardıcıllığından istifadə edilir?

1 - materialın düzgün seçilməsi

2 - toxunan səthlərin bərkliyinin artırılması

3 - adgezion (deformasiya) təbəqəsinin azaldılması

4 - antifriksion materialın istifadəsi

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 1, 2

D) 2, 4

E) 4, 3

15. Metalşünaslığın inkişafının ardıcıllığı hansı alimlərin adı ilə bağlıdır?

1 - M. L. Lomonosov

2 - N. S. Kurnakov

3 - P. P. Anosov

4 - D. K. Çernov

5 - M. A. Pavlov

6 - A. A. Baykov

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

B) 1, 3, 2, 4, 5, 6

C) 2, 4, 6, 5, 3, 1

D) 6, 5, 4, 3, 2, 1

E) 1, 6, 5, 2, 4, 3

16. Aşağıdakı əlvan metallardan hansılar I ağır, II yüngül, III nadir və IV nəcib əlvan metallardır?

1 - Cu

2 - AL

3 - Mo

4 - Pt

5 - Ni

6 - Mg

7 - Ti

8 - Au

9 - Ag

10 - Zr

11 - Li

12 - Co

A) I(1, 5, 12) ; II(2, 6, 11) ; III(3, 7, 10) ; IV(4, 8, 9)

B) I(3, 7, 10) ; II(4, 8, 9) ; III(1, 5, 12) ; IV(2, 6, 11)

C) I(1, 2, 3) ; II(4, 5, 6) ; III(7, 8, 9) ; IV(10, 11, 12)

D) I(12, 11, 10) ; II(9, 8, 7) ; III(3, 2, 1) ; IV(6, 5, 4)

E) I(1, 3, 5) ; II(2, 4, 6) ; III(7, 9, 11) ; IV(8, 10, 12)

17. Aşağıdakı metallardan hansılar I yüksək elektrik keçiriciliyinə, II istilik keçiriciliyinə, III korroziyaya davamlıdırlar?

1 - Cu 2. Ni 3. Zn 4. Sn 5. AL 6. Ti 7. Ag 8. Mo 9. Mg

A) I(1, 5, 7) ; II(3, 4, 9) ; III(2, 6, 8)

B) I(1, 2, 3) ; II(4, 5, 6) ; III(7, 8, 9)

C) I(9, 8, 7) ; II(1, 3, 5) ; III(2, 4, 6)

D) I(3, 5, 7) ; II(2, 4, 6) ; III(1, 8, 9)

E) I(9, 2, 4) ; II(8, 3, 1) ; III(5, 6, 7)

18. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar I sürtünmə cütünü əmələ gətirən, hansıların II yeyilməsinə işçi mühit səbəb olan detallardır?

1 - sürüşmə yastıqları

2 - maye mühit

3 - qaz mühiti

4 - diyirlənmə yastıqları

5 - dişli çarx ötürməsi

6 - kimyəvi mühüt

A) I(1, 4, 5) ; II(2, 3, 6)

B) I(1, 2, 3) ; II(4, 5, 6)

C) I(1, 3, 5) ; II(2, 4, 6)

D) I(2, 4, 6) ; II(1, 3, 5)

E) I(4, 5, 6) ; II(3, 2, 1)

19. Yüksək bərkliyi (möhkəmliyi) olan materiallar hansılardır. I və II hansı mühit metalların korroziyaya uğramasına səbəb olur?

1 - Polad

2 - Titan

3 - Çuqun

4 - Beril

5 - Kompozisiya materialları

6 - Plastik kütlələr

7 – kimyəvi aktivliyi

8 - fiziki xassələri

9 - yaxşı elektrik keçirməsi

10 - istilikkeçirmə qabiliyyəti

A) I(10, 8, 6) ; II(7, 5, 3)

B) I( 1, 3, 6 ) ; II(8, 10, 4)

C) I(1, 2, 3) ; II (4, 5, 6)

D) I(2, 4, 6) ; II(1, 3, 5)

E) I( 2, 4, 5) ; II(7, 9)

20. I Plastik kütlələrin və II korroziyanın növləri hansılardır?

1 - Kapril

2 - Termoplastik

3 - Termoreaktiv

4 - Neylon

5 - paslanma

6 - kimyəvi

7 - parçalanma

8 - elektrokimyəvi

A) I(2, 3) ; II(6, 8)

B) I( 1, 4) ; II(5, 7)

C) I(1, 2) ; II(3, 4)

D) I(2, 4) ; II(1, 3)

E) I(6, 8) ; II(3, 5)

Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə