Boyitishning prinsipial texnologik sxemalariYüklə 292,92 Kb.
tarix23.05.2023
ölçüsü292,92 Kb.
#112215
Mtmda musiqa mashg’ulotlari, Konfliktologiya. sirtqi lotin, 111

Boyitishning prinsipial texnologik sxemalari
Reja:

  1. Flotatsiya usulida boyitish

  2. Flotatsiya usulida boyitish rangli va noyob metallar

  3. Flotatsion sxemalar bir bosqichli

Flotatsiya usulida boyitish qadimdan ma’lum bo‘lsa-da, faqat XX asr boshlaridan sanoat miqyosida qo‘llana boshladi. Hozirgi vaqtda bu usul rangli, qora, nodir metallar rudalarini boyitishning universal usuli hisoblanadi. Qazib olinayotgan foydali qazilmalarning 90–95 %dan ortig‘i shu usul bilan boyitiladi. Flotatsiya usulida boyitishning boshqa usullarga nisbatan kengroq qo‘llanilishi uning bir qator afzalliklari bilan tushuntiriladi, masalan: 1) metallning miqdori kam bo‘lgan kambag‘al rudalarni ham qayta ishlash mumkinligi (masalan: mis – 0,4 %, ko‘rg‘oshin –1 %, qalay 0,1 %gacha, volfram-molibden – 0,001 %gacha va h.k.); 2) murakkab, masalan, polimetall rudalarni kompleks ravishda qayta ishlashning mumkinligi (masalan, qo‘rg‘oshin– rux–misli polimetall rudalar). Flotatsiya usuli – har xil mineral zarralarini suyuqlikda turli darajada namlanish xossasiga asoslanib o‘tkaziladigan boyitish usuli hisoblanadi: Namlanish – mineral zarrachalar yuzasining suv molekulalari bilan molekulyar tortishish kuchi ta’sirida o‘zaro birikish hodisasidir. Flotatsiyaning yog‘dagi, plyonkali, ko‘pikli, ko‘pikli separatsiya flotogravitatsiya usullari mavjud. Flotatsiya jarayoni ko‘pincha uch fazali geterogen (qattiq, suyuq, gaz) sistemada amalga oshiriladi. Flotatsion usulda boyitishning eng ko‘p ishlatiladigan turi, ko‘pikli flotatsiyadir. Ko‘pikli flotatsiyada ho‘llanmaydigan, ya’ni suv yuqmaydigan (gidrofob) minerallar havo pufakchalariga o‘rnashib bo‘tana aeratsiyasini vujudga keltiradi va bo‘tanani ko‘pikli yuzasiga ko‘tarib chiqadi. Ho‘llanadigan, ya’ni suv yuqadigan (gidrofil) minerallar bo‘tanadan muallaq holatda bo‘lib, kameradagi mahsulotni hosil qiladi. Xulosa qilib aytganda gidrofob zarrachalar havo pufakchalariga yopishib bo‘tana yuzasida ko‘pik holda to‘planadi, gidrofil zarrachalar esa bo‘tana holda dastgohdan chiqarib tashlanadi. Ko‘pikli flotatsiyada flotatsiyalanadigan mineral zarrachalarning kattaligi 0,1 mm dan oshmasligi kerak. Flotatsiyani amalga oshirish uchun sirt – aktiv moddalar, ya’ni flotareagentlar qo‘shiladi. Zamonaviy flotatsiya quyidagicha olib boriladi: o‘ta maydalangan ruda bo‘tana holda flotoreagentlar deb nomlanuvchi, organik yoki noorganik moddalar bilan ishlov beriladi (qattiq zaralarning yuza xossalarini kuchaytirish maqsadida), so‘ng flotomashina dastgohlarida shiddatli aralashtiriladi va flotomashinaga har xil usullar bilan havo pufakchalari yuboriladi. Flotatsiya usulida boyitish rangli va noyob metallarni, appatitli, fosforitli, baritli, grafitli va flyuoritli rudalarni boyitishda ishlatiladi. Flotatsion sxemani tanlash boyitilayotgan mahsulotning flotatsion xossasiga, boyitmaning sifatiga qo‘yilayotgan talabga va bir qator texnik-iqtisodiy omillarga bog‘liq. Ko‘p hollarda bitta flotatsiya operatsiyasi natijasida oxirgi boyitma va tashlab yuboriladigan chiqindi olishga erishilmaydi. Shuning uchun, flotatsiya sxemalari bir nechta flotatsiya operatsiyalaridan tashkil topadi: asosiy flotatsiya, tozalash flotatsiyasi va nazorat flotatsiyasidir.
Asosiy flotatsiya – foydali komponentni puch tog‘ jinslaridan ajratish maqsadida o‘tkaziladi. Natijada xomaki boyitma va chiqindi olinadi. Tozalash flotatsiyasi – xomaki boyitmaning sifatini yaxshilash maqsadida o‘tkaziladigan flotatsiya operatsiyasi. Nazorat flotatsiyasi – chiqindi tarkibidagi foydali komponentni yana bir bor ajratib olish maqsadida o‘tkaziladigan operatsiya. Mahsulotni ma’lum yiriklikkacha yanchib, keyin flotatsiyalash operatsiyasini o‘z ichiga olgan texnologik sxemaning bir qismi flotatsiya bosqichi deb aytiladi. Foydali mineralning xossasi va undagi mineral zarrachalarning o‘lchamiga qarab bir yoki ko‘p bosqichli – flotatsion sxemalar ishlatiladi. Qaytadan flotatsiyalanmaydigan bir yoki bir nechta tayyor maqsulotlar olinadigan flotatsiya flotatsiya sikli deb aytiladi. Foydali komponentlarning ajralish ketma-ketligiga qarab, polimetall rudalarni boyitishda kollektiv, selyektiv va kollektiv-selyektiv flotatsiya sxemalari mavjud bo‘ladi. Agar oxirgi boyitmaga birato‘la bir nechta mineral ajralsa, bunday flotatsiya kollektiv flotatsiya deyiladi (masalan, mis– rux–qo‘rg‘oshin, mis–molibden, mis–pirit, qo‘rg‘oshin–rux va boshqalar). Agar rudadan qimmatbaho komponentlar ketma-ket ajratib olinsa, bunday flotatsiya selyektiv flotatsiya deyiladi (masalan, mis va rux, qo‘rg‘oshin va rux, mis va molibden va boshq.) Kollektiv-selyektiv flotatsiyada hamma foydali komponentlar avval kollektiv boyitmaga ajraladi, keyin esa undan alohida minerallar flotatsiyalanadi. Bir bosqichli flotatsiya sxemalari bo‘yicha shelitli, flyuoritli, baritli rudalar boyitiladi. Bu rudalarni boyitish sxemalarida tozalash va nazorat flotatsiyalarining soni turlicha bo‘ladi. Bunday rudalarni avval dag‘al yanchib foydali minerallarning bir qismini yanchish jarayoniga o‘simtalardan ajragan, nisbatan yirik zarrachalar shaklida tayyor konsentratga ajratishga imkon tug‘iladi.
Monometall rudalarni prinsipial flotatsion sxemasi
Flotatsiya sxemalari flotatsiya bosqichlarining soni va boyitish sikllari, xomaki boyitmani bir nechta tozalash flotatsiyasini qo‘llab kondensat boyitma olish, chiqindini nazorat flotatsiyalashning alohida sikllari, shuningdek, yarim mahsulotlarni flotatsiya sikliga qayta yuborish bilan bir biridan ajralib turadi.
Prinsipial sxema deganda shunday sxemaga aytiladiki, faqat flotatsion bosqich va boyitish sikli bo‘lib, dastlabki va oxirgi mahsulotlar har qaysi bosqichda ko‘rsatilgan bo‘ladi.
Flotatsion sxemalar bir bosqichli, ikki bosqichli va ko‘p bosqichli sxemalarga bo‘linadi.
Uchi bosqichli flotatsiya sxemasining birinchi bosqichda flotatsiyalashda tayyor konsentratning bir qismi va boy chiqindi, flotatsiyaning ikkinchibosqichidagi qayta yanchishga yuboriladi.
Flotasiyani ikkinchi bosqichida boyitmani ikkinchi qismi va mahsulotdagi chiqindining asosiy massasi, fiotatsiyaning uchinchi bosqichidagi qayta yanchishga jo‘natiladi. (b) bu uchi bosqichli flotatsiya sxemasida chiqindilar qayta yanchib jo‘natilishi ko‘rsatilgan.

Polimetall rudalarni flotatsion sxemasi
Polimetall rudalar mineral tarkibi va metallning miqdoriga qarab to‘rt guruhga bo‘linadi. Birinchi guruh – rangli metallar miqdori yuqori bo‘lgan, yaxlit sulfidli rudalar. Bu rudalar asosan qo‘rg‘oshin, mis va temir sulfidlaridan tashkil topgan. Sulfidlarning umumiy miqdori 75–90 %, rangli metallarning miqdori 6–15 %. Bu guruhdagi rudalarni boyitishda selyektiv flotatsiya sxemasi qo‘llaniladi. Flotatsiya chiqindisini tarkibida yetarli darajada boy bo‘lgan oltingugurt bor va sulfat kislota ishlab chiqarish sanoati uchun xomashyo sifatida ishlatiladi. Shuning uchun to‘g‘ri selyektiv flotatsiya sxemasini qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Ikkinchi guruh – rangli metallar miqdori kam va oltingugurtning miqdori yuqori bo‘lgan sulfidli rudalar. Rudalar- ning bu guruhiga ko‘pchilik mis–ruxli, piritli rudalar kiradi. Mis–ruxli piritlardagi misning miqdori 1–2 %, ruxning miqdori esa 1–2,5 %. Bu guruhlardagi rudalarni boyitishning eng samarali usuli boy piritli chiqindi olinuvchi mis va rux sulfidlarini dastlabki kollektiv flotatsiyalash hisoblanadi. Rudada oltingugurtning miqdori kam bo‘lganda, kollektiv flotatsiya chiqindisi oltingugurtning miqdori bo‘yicha talabga javob bermaydigan hisoblanadi. Shuning uchun barcha sulfidlarni dastlabki kollektiv flotatsiyalash sxemasini qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Uchinchi guruh – rangli metallarning miqdori yuqori va ora-sira joylashgan polimetall rudalar. Bu guruhga foydalanilayotgan qo‘rg‘oshin, ruxli va mis–ruxli konlarning rudalari kiradi. Bu turdagi rudalarda mis, qo‘rq‘oshin va ruxning umumiy miqdori 8–15 %gacha yetadi. Foydali minerali yirik va ora-sira joylashgan rudalar to‘g‘ri selyektiv flotatsiyali sxema bo‘yicha boyitiladi.. To‘rtinchi guruh – rangli metallarning miqdori kam bo‘lgan va ora-sira joylashgan rudalar. Rangli metallarning umumiy miqdori qoidaga ko‘ra 3–4 %dan ortmaydi, ba’zi hollarda esa 2 %. Piritning miqdori ba’zan 30–40 %ga yetadi. Bu guruhdagi rudalarni boyitishda iqtisodiy shartlar bo‘yicha dastlabki kollektiv flotatsiya sxemasini qo‘llash maqsadga muvofiq. Polimetall rudalarni boyitish ko‘pincha uning tarkibiga qarab, ikki, uch va undan ko‘p boyitmani ajratib olishdir. Misol tariqasida mis–qo‘rg‘oshin – ruxli rudalarni ko‘rib chiqaylik. Bu rudalar polimetall rudalar bo‘lib, qiyin boyitiladi. Polimetall rudalarning murakkabligi va xilma-xilligi shundaki, ularning tarkibida sulfidli minerallar (sfalerit, xalkopirit)dan tashqari ikkilamchi sulfidli mis minerallari (bornit, kovellin, xalkozin), oksidli mis, qo‘rg‘oshin minerallari va pirit bo‘ladi. Mis–qo‘rg‘oshin–rux piritli rudalarni boyitishda uch xil ko‘rinishdagi texnologik sxemalar qo‘llaniladi: to‘g‘ri-selyektiv, kollektiv-selyektiv va qisman kollektiv-selyektiv. To‘g‘ri selyektiv flotatsiya sxemasi bo‘yicha avval galenit va sfaleritni sulfit kislotasi bilan so‘ndirilib, mis minerallari flotatsiyalanadi. Keyin ohak va sianid bilan sfalerit va pirit so‘ndirilib galenit flotatsiyalanadi. Keyin sfalerit mis kuporosi bilan faollashtirilib, ruxli flotatsiya o‘tkaziladi, ruxli flotatsiya chiqindisidan pirit flotatsiyalanadi. To‘plovchi sifatida ksantogenatlar ishlatiladi. Kollektiv-selyektiv sxemasi bo‘yicha avval ksantogenat yordamida galenit, sfalerit xalkopirit va pirit kollektiv boyitmaga ajratiladi. Kollektiv boyitma rux kuporosi va sianid bilan sfalerit va piritni so‘ndirib mis–qo‘rg‘oshinli flotatsiyaga jo‘natiladi. Keyin mis–qo‘rg‘oshinli boyitma seleksiyalanadi. Bunda yo mis minerallarini so‘ndirib galenit flotatsiyalanadi yoki galenitni so‘ndirib, mis minerallari flotatsiyalanadi. Mis–qo‘rg‘oshinli flotatsiya chiqindilari ketma-ket ruxli va piritli flotatsiyaga uchratiladi va shu kondagi boyitmalar olinadi. Qisman kollektiv-selyektiv sxemada kollektiv boyitmaga faqat mis va qo‘rg‘oshin sulfidlari o‘tadi. Mis–qo‘rg‘oshinli flotatsiya chiqindilaridan sfalerit va keyin pirit flotatsiyalanadi. Mis – qo‘rg‘oshinli boyitmani ajratishda mis minerallarini samarali so‘ndiruvchi reagent, sianid hisoblanadi. Sianidning konsentratsiyasi ortib ketganda hamda rudada sianidli eritmada yaxshi eruvchi ikkilamchi mis minerallarining mavjudligi natijasida bo‘tanada katta miqdorda mis ionlari hosil bo‘ladi va ular mis–qo‘rg‘oshinli boyitma ajralishini buzadi. Shuning uchun jarayonni barqarorlashtirish uchun sianidga natriy sulfidi, sulfiti yoki tiosulfat natriyi qo‘shib ikkilamchi mis sulfidlarining zararli ta’siri susaytiriladi.

Agar galenitni so‘ndirish kerak bo‘lsa, so‘ndiruvchi sifatida sulfid kislotasi, natriy sulfiti va tiosulfiti ishlatiladi. Keyingi paytlarda mis–qo‘rg‘oshinli boyitmalarni ajratish uchun sianidsiz texnologiya joriy qilinmoqda. Bu texnologiya bo‘yicha kollektiv boyitma natriy sulfidi va aktivlangan ko‘mir bilan to‘plovchini desorbsiyalashga ajratiladi. Keyin boyitma natriy sulfiti (tiosulfati) va temir kuporosi bilan aralashtiriladi. Mis minerallari butil ksantogenati bilan flotatsiyalanadi, misli flotatsiya chiqindilaridan esa sfalerit flotatsiyalanadi va qo‘rg‘oshinli boyitma olinadi. Pirit ohak yordamida yaxshi so‘ndiriladi.
Flotatsion boyitish sxemalarining miqdor sxemasini hisoblash
Boyitishning miqdîr sõåmàsini hisîblàshdà sõåmàdàgi bàrchà màhsulîtlàr uchun àsîsiy tåõnîlîgik ko‘rsàtkichlàr – Q, γ, β, ε làrning raqam qiymàti àniqlànàdi: Q – màhsulîtning îg‘irligi (t/soat yoki t/sut); γ – màhsulîtlàrning chiqishi, %; β – màhsulîtlàrdàgi foydali kîmpînåntning miqdîri, %; ε – màhsulîtlàrgà àjràlish, %. Bà’zi hîllàrdà qo‘shimchà ràvishdà Е – xususiy àjràlishning qiymàti àniqlànàdi. Miqdîr sõåmàsi quyidàgi tàrtibdà hisîblànàdi: Sõåmàni hisîblàsh uchun kåràkli và yåtàrli bo‘lgàn dàstlàbki ko‘rsàtkichlàrning raqami àniqlànàdi.
Dastlabki ko’rsatkichlarning, ya’ni ε, β, γ larning raqami tanlanadi. Dastlabki ko‘rsatkichlarning raqam qiymati belgilanadi. Sxema dastlabki ko‘rsatkichlarni bog‘lovchi tanglamalar îrqàli hisîblànàdi. Hisoblash natijalari jadval va grafiklar tàrzidà ràsmiylàshtirilàdi. Sõåmàni hisîblàsh uchun kåràk bo‘làdigàn dàstlàbki ko‘rsàtkichlàr raqami
N = A – B
bu yerda:
N – dastlàbki ko‘rsàtkichlàrning raqami;
A – dàstlàbki ko‘rsàtkichlàrning umumiy raqami;
B – tånglàmàlàrning umumiy raqami.
Hàr qàndày bîyitish sõåmàsi ikki turdàgi jàràyonlàrni, ya’ni àjràlish và qo‘shilish jàràyonlàrini o‘z ichigà îlàdi. Àjràlish jàràyonlàridà bittà màhsulîtdàn ikki và undàn îrtiq, qo‘shilish jàràyonlarida esa ikki va undan ortiq mahsulotdan bitta mahsulot olinadi. Sõåmàdàgi umumiy jàràyonlàr raqami

bu yårdà: à, àà, àq – tågishli ràvishdà bàrchà îpåràtsiyalàr, àjràlish và qo‘shilish îpåràtsiyalàri soni. Hàr qàndày bîyitish sõåmàsi 3 turdàgi màhsulîtlàrdàn tàshkil tîpàdi: Dàstlàbki màhsulîtlàr – nd Àjràlish màhsulîtlàri – nà Qo‘shilish màhsulîtlàri – nq.
Yüklə 292,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə