Bütün taşınırların kayıt altına alınmasınıYüklə 2,27 Mb.
tarix15.11.2018
ölçüsü2,27 Mb.
#79813Bütün taşınırların kayıt altına alınmasını,

  • Bütün taşınırların kayıt altına alınmasını,
  • Muhafazasını,
  • İdareler arasında bedelsiz devir ve tahsisini,
  • Yönetimini,
  • Görevli ve sorumluların belirlenmesini,
  • Hesabının verilmesini,
  • Düzenlemektedir.


Yönetmelik;

 • Yönetmelik;

  • Tüketim Madde ve Malzemelerini,
  • Makine, Cihaz ve Aletleri,
  • Taşıtları,
  • Ve Demirbaşları, kapsamaktadır.
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar içinde yer alan telif hakları ve yazılımlar yönetmelik kapsamında değildir. Bunlar yalnızca muhasebe (260) kayıtlarında izlenir.

Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre;

 • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre;

 • Bütün taşınırlar kayıt altına alınacak-md:12

 • Her kayıt belgeye dayandırılacak –md.12

 • Kayıtlar Elektronik Ortamda Tutulacak- 11,

 • Kayıtlar yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulacak-md:12,

 • Kayıtlar Harcama Birimleri İtibarıyla olacak-md:12,

 • Taşınır Hesabı Harcama Birimleri İtibarıyla Hazırlanacak-md:34

 • Taşınır Yönetim Hesabı Harcama Yetkilisi tarafından biriminde muhafaza edilecek md:34. • Harcama Birimi; Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimleri ile ödenek gönderilmek suretiyle harcama yetkisi verilen taşra birimleridir.

 • Harcama Yetkilisi;Harcama biriminin en üst yöneticisidir.YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA;

 • YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA;

  • HARCAMA YETKİLİSİ,
  • TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ,
  • KONSOLİDE GÖREVLİSİ,
  • MUHASEBE YETKİLİSİ,
  • KENDİSİNE DAYANIKLI TAŞINIR ZİMMETLENEN PERSONEL,
  • Görevli ve sorumlu olarak karşımıza çıkmaktadır.


HARCAMA YETKİLİLERİ, taşınırların;

 • HARCAMA YETKİLİLERİ, taşınırların;

  • Hukuka uygun olarak edinilmesinden; etkili, ekonomik, verimli olarak kullanılması ve yönetilmesinden (5018/8-11-32-48),
  • Kayıtların usulüne uygun olarak, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan,
  • Taşınır Yönetim Hesabını biriminde muhafaza etmek ve ilgili mercilere göndermekten,
  • Kayıp ve noksanlıklarda, meydana gelen zararın kusurlu olanlardan tazmininden,
  • Görevli ve sorumlu olup, gerektiğinde, kayıt ve işlemleri kontrol etmeye yetkilidir.


Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri;

 • Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri;

  • Harcama Yetkilisi tarafından, memuriyet ve çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın görevlendirilir.
  • (D.S.İşletmeler bu hükme tabi)
  • Taşınır kayıt ve işlemlerinde Harcama yetkilisine karşı sorumludur.
  • Ancak, kendi kusuru nedeniyle ambarlarında meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan doğrudan sorumludur.
  • Sorumluluklarındaki ambarları devretmeden görevlerinden ayrılamazlar.


Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri;

 • Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri;

  • Edinilen taşınırları teslim alır,
  • Muayenesi yapılanları tüketime ve kullanıma verir,
  • Giriş ve çıkış kayıtlarını tutar,
  • Ambarlarda; taşınırların ıslanmasına, bozulmasına, çalınmasına karşı gerekli tedbirleri alır,
  • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapar,
  • Harcama biriminin ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur,
  • Yönetim Hesabı Cetvellerini hazırlar.


Konsolide Görevlileri;

 • Konsolide Görevlileri;

  • merkez, Bölge, il ve gerektiğinde ilçede görevlendirilir.
  • Görevlendirmeye, idarenin oradaki en üst yöneticisi yetkilidir.
  • Görevi:Konsolide rapor almak, merkezde taşınır kesin hesap raporlarını almak.


 • TMY Md:30 ve 34 gereğince; muhasebe birimine gönderilen belgelere dayanılarak;

 • 1- Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelerine uygun olarak tutmakla,

 • 2- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylamakla,

 • Görevlidir. • Veriliş Amacına Uygun Olarak Kullanmak,

 • İzinsiz görev mahalli dışına çıkarmamak,

 • Muhafaza Etmek Ve Kaybolmasını Veya Zarar Görmesini Önlemek,

 • Görevden Ayrıldığında veya İhtiyaç Kalmadığında İade Etmek,

 • Kişisel kasıt, kusur veya ihmali sonucunda taşınıra verilen zararı ödemek.

 • Bu hususlar 657 sayılı DMK madde 12-16 da da yer alırDefterler:

 • Defterler:

 • 1-Tüketim Malzemeleri Defteri (1Örnek),

 • (DS İşlet. 18 Ör: Stok Hareketleri Def.)

 • 2- Dayanıklı Taşınırlar Defteri (2 Örnek),

 • 3- Müze Defteri (3 Örnek),

 • 4- Kütüphane Defteri (4 Örnek).150- İlk Madde ve Malzemeler hesap grubunun altında detaylandırılan tüketim malzemeleri ile yedek parçalar kaydedilir.

 • 150- İlk Madde ve Malzemeler hesap grubunun altında detaylandırılan tüketim malzemeleri ile yedek parçalar kaydedilir.

 • Kayıtlar “İlk giren- ilk çıkar” esasına göre yapılır.

 • KBS TKYS Buna göre işlemektedir.

 • Tü.Mal.Def.Kayıt örnekleri.xlsBelgeler:

 • Belgeler:

 • Taşınır İşlem Fişi (TİF) (5; 5/A-DS:16)

 • Giriş ve çıkış kaydına esas belgedir.

 • İstisnalar dışında, edinilen bütün taşınırlar için TİF düzenlenmesi zorunludur.

 • TİF düzenlenmeden hiçbir giriş veya çıkış kaydı yapılamaz.Giriş TİF’lerinin “SOL” tarafı,

 • Giriş TİF’lerinin “SOL” tarafı,

 • Çıkış TİF’lerinin “SAĞ” tarafı,

 • Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkililerince imzalanır.

 • Giriş TİF’inin “Teslim Edilmiştir” bölümü, ilgisine göre; satıcı, satınalma memuru, kargo görevlisi,

 • Çıkış TİF’inin “Teslim Alınmıştır” bölümü ise ambardan taşınırı teslim alan görevli, tarafından imzalanır.ÖRNEK TİF.docAşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez.

 • Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez.

 • Satınalındığı andan itibaren tüketimi yapılan; su- doğalgaz-kum-çakıl-toprak-gübre vb.

 • Servislerinde yapılan onarımlarda kullanılan yedek parçalar ile taşıt depolarına konulan akaryakıt,yağ, LPG,

 • Mutfak tüpleri, yangın tüpleri ve yazıcı kartuş dolumu (oksijen tüpleri)

 • Dergi, gazete gibi süreli yayınlar.

 • DİKKAT! Bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolananlar ile ciltlenerek arşivlenenler için TİF düzenlenmesi zorunludur.D.S.İşletmeler Bütçe ve Muha. Yönetmeliğinin 126.Md. sekizinci fıkrası gereğince;

 • D.S.İşletmeler Bütçe ve Muha. Yönetmeliğinin 126.Md. sekizinci fıkrası gereğince;

  • Ambar konusunu oluşturmayan,
   • Derhal tüketilebilecek şekilde, günlük ihtiyaca yönelik olarak satın alınarak doğrudan tüketime verilen ilk madde ve malzemeler,
   • Ekmek, sebze, meyve gibi madde ve malzemeler, İçin TİF düzenlenmeyecektir.
   • VUK göre belirlenen, doğrudan gider yazılan limit altındaki demirbaşlar için TİF düzenlenmesi gerekir. Ancak, bunlar Nazım Hesaplarda izlenecektir.


Giriş veya Çıkış TİF’lerinin düzenlenebilmesi için;

 • Giriş veya Çıkış TİF’lerinin düzenlenebilmesi için;

 • Satın almalarda ve Değer artışlarında; fatura,

 • Bağış/Hibelerde; varsa sözleşme,yoksa harcama yetkilisi/ üst yöneticinin kabul onayı,

 • Bedelsiz devirde; protokol veya karşı tarafın vereceği TİF,

 • İadelerde; iadeye ilişkin yazı,

 • İç üretimde; üretime verilen malzemelere ait TİF in bir nüshası ve Değ.Tespit Kom. Tutanağı,

 • Sayım noksanı ve fazlalarında;Say.Tutanağı,Tüketim çıkışlarında; Taşınır İstek Belgesi,

 • Tüketim çıkışlarında; Taşınır İstek Belgesi,

 • Satış ve bağışlarda; yetkili makamın veya organın onay veya kararı,

 • Çalıntı, kayıp, yok olma,hurdaya ayırmalarda; Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı,

 • (Adli vakalarda Emniyet birimi tutanağı)

 • Dayanak belge olarak, düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ekine bağlanır.Belgeler (Devamı)

 • Belgeler (Devamı)

 • 2. Zimmet FİŞİ (6; 6/A)Defter, Belge ve Cetveller.xls

 • Taşınır İstek Belgesi (7 Örnek-) (DS:17 Örn. İhtiyaç Pusulası)

 • 4. Dayanıklı Taşınırlar Listesi (8),

 • 5. Taşınır Geçici Alındısı (9),

 • 6. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (10),

 • 7. Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (11),

 • 8. Sayım Tutanağı (12) (DS:33/A ve33/B tutanakları ve 33/C Fire Döküm Cetveli).Belgeler (Devamı)

  • Belgeler (Devamı)
  • 9. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (13),
  • 10. Harcama Birimi Taşınır Yön. Hes. Cetveli,
  • 11. ....Taşınır Hesap Cetveli (15),
  • 12. Taşınır Kesin Hesap Cetveli (16),
  • 13. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (17),
  • 14. Müze/ Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (18),
  • (11/3/1969 tarih ve 3357-2 sayılı Sayıştay G.K.K.)
  • Anılan Karar gereğince;Döner sermayeler 10-14 cetvelleri düzenlemez.


Taşınırlar edinildiğinde giriş, elden çıkarıldığında çıkış kaydedilir.

 • Taşınırlar edinildiğinde giriş, elden çıkarıldığında çıkış kaydedilir.

 • Giriş ve çıkışta kayda esas değer;

 • Satın alma ve Değ.artışında maliyet bedeli,

 • Diğer hallerde varsa kayıtlı değeri, kayıtlı değeri yok ise D.T.K. tespit edilen değer,

 • Bedel Tespit edilemiyor ise (GYMY)iz bedeli.

 • Esas alınarak kayıt yapılır.GYMY md.24’e göre birim maliyet bedeli;

 • GYMY md.24’e göre birim maliyet bedeli;

 • -Alım bedeli + ödenen giderler (vergi,resim, harç + nakliye +sigorta) den oluşur.

 • Birim Maliyet Bedeli= (Toplam mal bedeli + giderler)/ Mal adedi

 • Örnek: 10 adet makineye mal bedeli 100.000, KDV 18.000, nakliye 5.000, sigorta için de 2.000 YTL ödenmiş ise, bir adet makine bedeli=125.000/10=12.500 YTL olur.

 • KDV Mükellefi ise= 107.000/10=10.700 YTL. Olacaktır. (Dolayısıyla KDV TİF’te gösterilmeyecektir.)

 • DİKKAT!!! Birden fazla çeşit mal için faturada gösterilen ortak giderler toplamı, her mala orantılı olarak dağıtılır.

 • Giderlerin orantılı dağıtımı.docDeğer tespit komisyonları;

 • Değer tespit komisyonları;

 • Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur.

 • Değer tespit komisyonları;

 • Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi,

 • İşin uzmanı iki kişi,

 • olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

Dayanıklı taşınırların;

 • Dayanıklı taşınırların;

 • Niteliğini veya kullanım şeklinin değiştirilmesi,

 • Hizmet kalitesi ve sağlanan faydanın artırılması,

 • Amacıyla yapılan limit üstü harcamalar ilgili taşınırın maliyetine eklenecektir. (2014 için 14.000; Gerektiğinde Kasım ayında güncel limit duyurulacak) (DS İşl. için limit yok)

 • Örnek: Kamyonun Tankere, Minibüsün ambulansa dönüştürülmesi gibi...1-GİRİŞ ŞEMASI.doc

 • 1-GİRİŞ ŞEMASI.doc

 • 2-KULLANIM .doc

 • 3-ÇIKIŞ.doc

 • 4-uygulama şeması.doc

1-Satınalma Girişi

 • 1-Satınalma Girişi

 • 2-Bağış /Hibe Girişi

 • 3-Bedelsiz Devir Alma

   • a) Ambarlar Arası Devir Girişi
   • b) Harcama birimleri arasında devir girişi
   • c) Diğer kamu idarelerinden devir girişi
 • 4-iç İmkanlarla Üretim Girişi

 • 5- İade Girişleri

 • 6- Değer Artışlarının Girişi

 • 7- Sayım Fazlası Girişleri

 • 8- Kayıt Düzeltme Girişleri (Hata Düzeltme)Satın almalarda dikkat edilecek hususlar;

 • Satın almalarda dikkat edilecek hususlar;

  • Uygun bütçe tertibinden (E-Kod) alınmalı,
  • Uygun taşınır koduna kaydedilmeli,
  • Örneğin, kurşun kalem aldınız;
  • Kaydedeceğiniz taşınır kodu:150.01.01.06
  • Ödenek (E-Kodu) :3.1.1.1, 3.1.6.1, 3.1.7.1, 3.1.8.1, 3.1.9.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.90, 5.3.1.7, 6.2.2.1, 6.2.7.1, 6.2.8.1, 6.2.9.1
  • Olabilir. Bu e.kodlar dışında kodlardan kurşun kalem alınması halinde say2000i sisteminde işlem yapılamaz.kopya yansima2009.xls


Şayet; bütçe ekonomik kodlarına göre alım yapabilme mümkün iken, alınan taşınır ilgili taşınır koduna kaydedilmiş ve say2000i de işlem yapılamıyorsa;

 • Şayet; bütçe ekonomik kodlarına göre alım yapabilme mümkün iken, alınan taşınır ilgili taşınır koduna kaydedilmiş ve say2000i de işlem yapılamıyorsa;

 • Duzenleme@muhasebat.gov.tr adresine ekonomik kod ve taşınırın kaydedildiği kod bildirilerek, kural setine eklenmesi talep edilmelidir.

 • En geç 24 saat içinde sorun halledilir.Muayene ve kabul işlemine tabi ise;

 • Muayene ve kabul işlemine tabi ise;

  • “Taşınır Geçici Alındısı” (Örnek:9) düzenlenir ve emanet olarak alınır. Kayıtlara alınmaz. Kullanıma verilmez.
  • Kabulü yapılarak ambara teslim edilenler, rapora dayanılarak kayıtlara alınır.
  • Merkezi alımlarda, doğrudan taşraya teslimi yapılan taşınırlar için taşra Taşınır Geçici Alındısı düzenleyecek. (2012 ek)
 • Muayene ve kabul işlemine tabi değilse;

  • “Taşınır İşlem Fişi” (Örnek: 5,5/A) düzenlenerek giriş kayıtları yapılır.


D.S.İşletmeler Büt.ve Muh. Yönetmeliği 126 ncı madde;

 • D.S.İşletmeler Büt.ve Muh. Yönetmeliği 126 ncı madde;

 • - satın alınan her türlü madde ve malzeme için Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek ilgili hesaplara kaydedilir.

 • -Söz konusu TİF adı geçen Yönetmelikte 16 örnek numaralı belge olarak ihdas edilmiş olup, şekil ve içeriği Taşınır Mal Yönetmeliği eki 5 örnek numaralı TİF ile aynıdır.

 •  Ambar konusunu oluşturan taşınırlar, maliyet bedelleri üzerinden 18 örnek numaralı Stok Hareketleri Defterine kaydedilecek, maddi duran varlıklar ise doğrudan teslim alınarak kullanıcılarına teslim edilecektir.

 • Derhal harcanabilecek veya tüketilebilecek şekilde, günlük ihtiyaca yönelik olarak satın alınarak doğrudan tüketime verilen ilk madde ve malzemeleri ile ekmek, sebze, meyve gibi madde ve malzemeler, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 126 ncı maddesinin sekizinci fıkrası gereğince ambar konusunu oluşturmayacağından, bu tür madde ve malzemeler için taşınır işlem fişi düzenlenmeyecektir.Belediyelerce;

 • Belediyelerce;

 • -5393 /14 üncü madde gereğince yapılan park ve bahçe-yeşil alan düzenlemeleri için alınan bank, masa, kaydırak, salıncak- spor aletleri vb taşınırlar yerlerine monte edilene kadar 150.99.08 grubunun alt detaylarında,

 • - 5393 /60-i hükmüne göre sosyal yardım yapmak amacıyla alınan taşınırlar 150.99.07 grubunun alt detaylarında,

 • İzlenir.Yenisiyle değiştirilen taşınır, TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.

 • Yenisiyle değiştirilen taşınır, TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.

 • Eskisi ise KDTOT dayanılarak düzenlenecek TİF ile kayıtlardan çıkarılır.Sözleşmede hüküm bulunması ve fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla; daha uzun miadlı olanlarla değiştirilen taşınırlar, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır

 • Sözleşmede hüküm bulunması ve fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla; daha uzun miadlı olanlarla değiştirilen taşınırlar, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır

 • Yenisi TİF ile kayıtlara alınır

Kamu idareleri ayni (taşınır) bağış ve yardım kabul edebilir.(5018/40)

 • Kamu idareleri ayni (taşınır) bağış ve yardım kabul edebilir.(5018/40)

 • Yapılan bağış ve yardımın kabul edildiğine ve kayıtlara alınmasına ilişkin harcama yetkilisi veya üst yönetici onayı gerekir.

 • Belediyelerde; şartlı bağışlar meclis kararıyla (5393/18-g), şartsız bağışlar Başkan tarafından (5393/38-l) kabul edilir.

 • Taşıt bağışının kabul edilmesi, 237/10 madde gereğince (T) Cetvelinde gösterilmesi ve BKK alınmasına bağlıdır. Mahalli İdareler Meclis Kararlarına bağlı olarak taşıt edinebilir.

İade tüketim malzemelerinde söz konusudur ve çıkış kaydına esas bedelle giriş kaydedilir.

 • İade tüketim malzemelerinde söz konusudur ve çıkış kaydına esas bedelle giriş kaydedilir.

 • İç imkanlarla üretilen taşınırlar, üretimde kullanılanların çıkış değerinden aşağı olmamak üzere D.T.Komisyonunca belirlenen değerle giriş kaydedilir.

 • Sayım Fazlası taşınırlar ise; son bir yılda giriş varsa bu değer, yoksa D.T.Komisyonunca belirlenen değerle giriş kaydedilir.Döner sermayeli işletmeler kendi imkanlarıyla ürettikleri ve 152 hesaba aldıkları mamul taşınırlardan ihtiyaç duyduklarını kullanabilirler.

 • Döner sermayeli işletmeler kendi imkanlarıyla ürettikleri ve 152 hesaba aldıkları mamul taşınırlardan ihtiyaç duyduklarını kullanabilirler.

 • Bu durumda kullanımına ihtiyaç duyulan taşınır satış fiyatı üzerinden TİF düzenlenerek kayıtlara alınır. Döner sermaye işletmesi bu TİF’e dayanarak gerekli muhasebe kayıtlarını yapar. (Md: 325/a-2)1- Tüketim çıkışı

 • 1- Tüketim çıkışı

 • 2- Bağış / Hibe yapılanlar çıkışı

 • 3- Bedelsiz devredilenlerin çıkışı:

 • a)Harcama birimleri arasında devir

 • b) Diğer kamu idarelerine devir

 • 4-Satışı Yapılanların çıkışı

 • 5- Hurdaya ayrılanların çıkışı

 • 6-Sayım Noksanlarının çıkışı,

 • 7- Kayıt Düzeltme çıkışı (Mükerrer ve hatalı girişlerin çıkışı)Tüketim madde ve malzemeleri Taşınır İstek Belgesi ile talep edilir. (DS:17 Örn. İhtiyaç Pusulası)

 • Tüketim madde ve malzemeleri Taşınır İstek Belgesi ile talep edilir. (DS:17 Örn. İhtiyaç Pusulası)

 • Taşınır İs.Bel.xls

 • Verilen taşınırlar TİF ile çıkış kaydedilir.

 • Tüketim maddelerinin çıkışında “ilk giren-ilk çıkar” metodu uygulanır.

 • Giren ve çıkan tüketim malzemeleri 1 örnek numaralı deftere kaydedilir.Taşınırların üretimde veya tüketimde kullanılmak üzere verilmesinde 17 örnek numaralı “İhtiyaç Pusulası”na dayanılarak TİF düzenlenir ve çıkış kaydedilir. (Döner Sermaye İşletmeleri Muh.Yön: Md: 128/b-1)

 • Taşınırların üretimde veya tüketimde kullanılmak üzere verilmesinde 17 örnek numaralı “İhtiyaç Pusulası”na dayanılarak TİF düzenlenir ve çıkış kaydedilir. (Döner Sermaye İşletmeleri Muh.Yön: Md: 128/b-1)KULLANIMA VERİLME SURETİYLE ÇIKIŞ:

 • KULLANIMA VERİLME SURETİYLE ÇIKIŞ:

 • Dayanıklı taşınırların kullanıcılarına verilmesi işlemi olup,

 • Bu suretle ambardan çıkarılan taşınırlar idarenin mülkiyetinden kesin olarak çıkmış kabul edilmez.

 • Bu taşınırlar, kullanıcıları adına zimmetlenir ve kayıtlarda izlenir.Taşıtlar ile iş makinelerinin kullanıma verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi,(2012 ek:koordine eden kişi, araçları ve kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler)

 • Taşıtlar ile iş makinelerinin kullanıma verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi,(2012 ek:koordine eden kişi, araçları ve kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler)

 • Makine ve cihazlar ile demirbaşların kullanıcılarına verilmesinde is 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi,

 • Ortak kullanım alanlarına konulacak demirbaşlar için 8 örnek numaralı Dayanıklı Taşınırlar Listesi, düzenlenir. Bu liste ortak kullanım alanından sorumlu kişi tarafından imzalanmalıdır.İhtiyaç fazlası ve ölü stok satışı (7/5472 sayılı BKK),

 • İhtiyaç fazlası ve ölü stok satışı (7/5472 sayılı BKK),

 • Mevcut taşıtların tasfiyesi (2006/10193 sayılı BKK- Ekonomik olmayanların tasfiyesi)

 • Satışa ilişkin mevzuat (5018/44 e göre Kanunla düzenlenecektir. 2886 sayılı Kanun hükümleri bu yönüyle devrededir.

 • 4916 sayılı Kanunun 37 inci maddesi satışa idareleri yetkili kılmaktadır.

 • Satışlarda parasal sınır 2014 için 3.400 TL

 • (Ank, İst. Ve İzm. İle Merkezde 3 katı uygulanır= 10.200 TL)Döner sermayeli işletmeler 253, 254 veya 255 hesaplarında kayıtlı maddi duran varlıklarından ihtiyaç duymadıklarını veya kapasite yetersizliği gibi nedenlerle kullanım dışı bıraktıklarını satmak suretiyle elden çıkarabilir.

 • Döner sermayeli işletmeler 253, 254 veya 255 hesaplarında kayıtlı maddi duran varlıklarından ihtiyaç duymadıklarını veya kapasite yetersizliği gibi nedenlerle kullanım dışı bıraktıklarını satmak suretiyle elden çıkarabilir.

 • Satışı yapılan taşınırlar envanter kayıtlarından TİF düzenlenerek çıkarılır.Yurtdışı bağış ve yardımları;

 • Yurtdışı bağış ve yardımları;

  • Özel mevzuata (3212 s.k.TSK ait ihtiyaç fazlası araç ve gerecin dost ve müttefik ülkelere yardım olarak verilebilecek) göre, Kamu Finansmanı Kanunu 4079
  • Sosyal, Kültürel ve İşbirliği anlaşmalarına dayanılarak,
  • Savaş veya doğal afetler nedeniyle insani amaçlarla,
  • Yapılabilir.
  • Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.
  • BKK ya da Başbakan veya bakan onayı gerekir.
  • İçişleri Bakanlığının 2005/38 sayılı Genelgesi ile TÜRK KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yetkili kılınmıştır. Teslimi takiben çıkış kaydedilmelidir.
  • YURTDIŞI BAĞIŞ.doc


Yıpranma, kırılma, bozulma halinde; teknisyen raporu veya kırılma-bozulma nedenlerini gösteren bir tutanak düzenlenir,

 • Yıpranma, kırılma, bozulma halinde; teknisyen raporu veya kırılma-bozulma nedenlerini gösteren bir tutanak düzenlenir,

 • Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır.

 • Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2014 için 6.750TL; Ank., İst. Ve İzm.İle merkezlerde 3 KATI:20.250) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır.

 • Kayıtlı değerleriyle TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır.

 • Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin edilir.Kayıpta; Tutanak veya yazılı bildirim.

 • Kayıpta; Tutanak veya yazılı bildirim.

 • Çalınmış ise; emniyet birimince durum tespit tutanağı düzenlenmesi gerekir.

 • Canlı taşınırların ölümünde; ölüm nedeni gösterilen veteriner raporu aranır.

 • Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır.

 • Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2014 için 6.750 TL Ank. İst. İzm. Ve kuruluş merkezinde x3=20.250 TL) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır.

 • Kayıtlı değerlerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır.

 • Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin edilir.Sayım Tutanağı düzenlenir.

 • Sayım Tutanağı düzenlenir.

 • kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı hazırlanır.

 • Tutanak, harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır (2014; 6.750 TL)

 • Ank. İst. İzm. Kuruluş merkezinde.X 3 Katı:20.250 TL)

 • Kayıtlı değerleri üzerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır.

Ekonomik olmadığı veya kullanılmasında yarar görülmediği için ilgililerce hizmet dışı bırakılması önerilen taşınırların hurdaya ayrılmasına komisyon karar verir. Komisyon Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur. En az üç kişidir.

 • Ekonomik olmadığı veya kullanılmasında yarar görülmediği için ilgililerce hizmet dışı bırakılması önerilen taşınırların hurdaya ayrılmasına komisyon karar verir. Komisyon Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur. En az üç kişidir.

 • Komisyon, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hurdalara ilişkin açıklamalarını dikkate almalıdır.Hurda tarifi.doc

 • Hurdaya ayrılmasına karar verilenler için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.

 • Harcama yetkilisi veya üst yöneticini onayı üzerine TİF ile kayıtlardan çıkarılır. (6750 x 3)

 • Hurda değeri olanlar 294 hesaba alınır.(Hurda satışı;2001/15 Başbakanlık Tebliği)

 • Ekonomik değeri olmayan hurda taşınırlar yetkili komisyonlarca imha edilir.HURDALAR.docHurda Değeri Olan Veya Satışı Planlanan Taşınırlar İlgili Stok Ve Varlık Hesaplarından Çıkarılır.

 • Hurda Değeri Olan Veya Satışı Planlanan Taşınırlar İlgili Stok Ve Varlık Hesaplarından Çıkarılır.

 • Bu Taşınırlar Elden Çıkarılana Kadar;

  • 150 Hesabında takip edilen tüketim malzemeleri 157-Diğer Stoklar hesabında,
  • 253, 254, 255 de takip edilenler ise 294-Elden Çıkarılacak Stok ve MDV.Hesabında,
 • İzlenir.Harcama biriminin kendi ambarları arasındaki devirlerde;

 • Harcama biriminin kendi ambarları arasındaki devirlerde;

  • TİF düzenlenir,
  • Parasal sınır yoktur,
  • Yapılan işlem muhasebe kaydına etki etmediğinden, düzenlenen TİF muhasebe birimine gönderilmez.


Kamu İdaresinin kendi harcama birimleri arasında devrinde;

 • Kamu İdaresinin kendi harcama birimleri arasında devrinde;

  • TİF düzenlenir.
  • Parasal sınırlara uyulur (2014;17.000 TL X 3=51.000 TL)
  • Ayrıca, devreden ve devralan harcama birimleri;
   • Aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, devredenin TİF i muhasebe birimine gönderilmez devir alan gönderir.
   • Farklı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa,
   • Her iki taraf da mutlaka gönderir.


Genel bütçeli idareler arasında yapılan taşınır devirlerinde;

 • Genel bütçeli idareler arasında yapılan taşınır devirlerinde;

  • TİF düzenlenir,
  • Parasal sınırlara uyulur (2014; 3.400 TL X 3 KATI=10.200 TL)
  • Aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, TİF muhasebe birimine gönderilmez.(Devralan gönderir)
  • Farklı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, say2000i den hesaben devri için Mutlaka gönderilir.


Farklı bütçeli idareler (Genel bütçe-Özel bütçe-belediye-özel idare) arasındaki devirlerde;

 • Farklı bütçeli idareler (Genel bütçe-Özel bütçe-belediye-özel idare) arasındaki devirlerde;

  • TİF düzenlenir,
  • Parasal sınırlara uyulur, (3400 X 3 )
  • Devreden ve devralan idarelerce düzenlenen TİF ilgili muhasebe birimlerine gönderilir.
  • Veren idare gider(257 farkını 630), alan idare gelir (tamamını 600) yazar.


Döner sermayeli işletmeler 5018 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmediğinden, Yönetmeliğin kapsamında yer almamıştır. Ancak, 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığınca yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükmüne göre, döner sermayelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanacağından, devir işlemlerinde de Yönetmeliğin hükümlerine tabi olduğu söylenebilir.

  • Döner sermayeli işletmeler 5018 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmediğinden, Yönetmeliğin kapsamında yer almamıştır. Ancak, 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığınca yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükmüne göre, döner sermayelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanacağından, devir işlemlerinde de Yönetmeliğin hükümlerine tabi olduğu söylenebilir.
 • Bu nedenle, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bir izin veya düzenleme ile istisna getirilmedikçe döner sermayeli işletmeler de bedelsiz devir için Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirlenen usule ve belge düzenine uymaları gerekir Ancak, aksi belirtilmedikçe, döner sermayeli işletmelerce bağlı oldukları idareye devredecekleri taşınırlar için beş yıl şartının aranmaması gerekir.

 • Döner sermayeler bağlı oldukları idarelere taşınır devri yapabilirler. Ancak 5018 kapsamında sayılmadıklarından 5018/45 maddeye göre bedelsiz devir şeklinde değil, bağış ve yardım şeklinde gider kaydıyla yapabilirler.

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Mad.çıkarılan Yönetmelik”in 7 inci maddesi gereğince; döner sermaye gelirleriyle alınan araç, gereç ve öteki demirbaş eşya (canlı demirbaş hariç) her mali yılın sonunda üniversiteye devredilmektedir.

 • Bu işlem gider kaydıyla yapılır.

 • Ancak Kurumlar Vergisi Mükellefi olan DS İşletmeleri amortisman tüketim süresi dolmadan devredemez.5 yılını tamamlamış,

 • 5 yılını tamamlamış,

  • İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan,
  • Diğer idarece ihtiyaç duyulan ve kullanımı ekonomik olan, mali yük getirmeyen taşınırlar bedelsiz devire konu olur.
 • Kamu idarelerince desteklenen projeler veya uluslar arası organizasyonlar için alınan taşınırlar

 • (2012 EK) Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde alınan ve sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlar,

 • (2012 Ek) İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak diğer idarelere verilmek üzere temin edilen taşınırlar. (5302-5393)

 • Tüketim malzemelerinin

 • devrinde 5 yıl şartı aranmaz.

 • (2012 Ek) Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılacağı anlaşılan taşınırlar, devreden ve devralmak isteyen kamu idarelerinin müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir.Devir yetkisi kullanımında parasal sınırlar uygulanır.

 • Devir yetkisi kullanımında parasal sınırlar uygulanır.

 • Devredilen/devralınan taşınırlar için TİF düzenlenerek kayıtları yapılır.

 • Bedelsiz devir esasları 1 sayılı Tebliğle belirlenmiştir.

 • Bakanlıkça KBS de “İhtiyaç Fazlası Taşınırlar” modülü oluşturulmuştur. Veri girişi, sorgulama ve devir bu modülden yapılacaktır.Taşıt ve İş makinelerinin devri için, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır.

 • Taşıt ve İş makinelerinin devri için, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır.

 • Bakanlık uygun görüş taleplerinde;

  • 237/13 md. gereğince “Taşıt Muayene Ve Kontrol” raporu (140 nolu Tebliğ eki),
  • İhtiyaç fazlası olduğuna ve kullanım alanı kalmadığından bedelsiz devrinde sakınca olmadığına ilişkin idare yazısı (Mahalli idarelerde Meclisi kararı),
  • Karşı idarenin resmi talebi (Mahalli idarelerde Meclisi kararı),
  • Taşıt veya iş makinesinin ruhsat ve tescil belgeleri fotokopisi, aranmaktadır.
Dayanıklı taşınırların giriş ve çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde,

 • Dayanıklı taşınırların giriş ve çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde,

 • Tüketim malzemelerinin çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler üçer aylık dönemler itibarıyla TÜKETİM ÇIKIŞLARI LİSTESİ.doc

 • Muhasebe birimine gönderilir.

 • Ancak, satınalınan taşınırlar ile Değer artışına ilişkin TİF’ler ödeme emri belgesi ekinde gönderildiğinden tekrar gönderilmez.Kamu idarelerine ait taşınırlar;

 • Kamu idarelerine ait taşınırlar;

 • Yeni görevliye devirde,

 • Yıl sonlarında ,

 • Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır.

 • Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır.

 • Sayım kurulu harcama yetkilisi tarafından kurulur ve en az üç kişiden oluşur.

 • Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kurulun üyesidir.Kurul sayımdan önce TKKY’ni giriş ve çıkışı yapılmayan işlemler konusunda uyarır

 • Kurul sayımdan önce TKKY’ni giriş ve çıkışı yapılmayan işlemler konusunda uyarır

 • Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre,

 • Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre,

 • Kişiler üzerine zimmetli taşınırların sayımı Zimmet Fişlerinden,

 • yapılır

 • Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir.Defter, Belge ve Cetveller.xlsSayımda fazla çıkanlar; aynısından son bir yıl içinde alınan taşınır varsa bu değerle, yoksa DTK belirlenecek değerle TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.

 • Sayımda fazla çıkanlar; aynısından son bir yıl içinde alınan taşınır varsa bu değerle, yoksa DTK belirlenecek değerle TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.

 • Sayımda noksan çıkanlar kayıtlı değeriyle, öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir.Defter, Belge ve Cetveller.xls

 • Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin hesabıdır.Harcama Yetkililerince; Sayımda noksan bulunan taşınırların kaybında kasıt, kusur veya ihmal olup olmadığı incelettirilir.

 • Harcama Yetkililerince; Sayımda noksan bulunan taşınırların kaybında kasıt, kusur veya ihmal olup olmadığı incelettirilir.

 • Kasıt, kusur veya ihmal varsa, kamu zararı rayiç bedel üzerinden sorumlularına tazmin ettirilir.

 • Olağan firelerde sorumluluk aranmaz.

 • Tazmin konusunda 657/13 Md ye göre çıkarılan Yönetmelik ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.TKK Yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında yeni TKKY’ne devir yapılır.

 • TKK Yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında yeni TKKY’ne devir yapılır.

 • Devir vermeyen veya veremeyenlerin devri Devir Kurulu marifetiyle yapılır.

 • Devir Kurulu harcama yetkilisi tarafından, en az üç kişiden kurulur.

 • Devir Kuruluna Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri üye olarak katılır.

 • Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenir.

 • Kısa süreli (10 günü geçmeyen) geçici ayrılmalarda ambarlar kapatılabilir.Taşınır yönetim hesabı TKKY tarafından hazırlanarak harcama yetkilisine teslim edilir.

 • Taşınır yönetim hesabı TKKY tarafından hazırlanarak harcama yetkilisine teslim edilir.

 • Taşınır yönetim hesabı;

 • Önceki yıldan devreden,

 • Yılı içinde edinilen,

 • Yılı içinde çıkan

 • Ertesi yıla devredilen,

 • Taşınırları gösterecek şekilde, Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır. (DS İşletmeler düzenlemez)Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur;

 • Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur;

 • Yıl sonu sayım tutanağı,

 • Taşınır sayım ve döküm cetveli,

 • Harcama Birimi Taşınır Y.H.Cetveli

 • TİF’in son sıra numarasını belirtir tutanak.

 • (2012 Değişikliği:)Taşınır Yönetim Hesabı, istenildiğinde ilgililere verilmek veya gönderilmek üzere idarede muhafaza edilir.Taşınır Kesin Hesabı SGB tarafından, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri konsolide edilmek suretiyle hazırlanır.

 • Taşınır Kesin Hesabı SGB tarafından, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri konsolide edilmek suretiyle hazırlanır.

 • Sayıştay’ın 17 Aralık 2011 tarihinde yayınladığı Yönetmelik hükmü gereğince;

 • 16 ve 17 Örneğin Bir nüshası, Şubat ayı sonuna kadar Sayıştay’a gönderilir,

 • Merkezi Yönetim kapsamındaki idarelerde (2012);

 • 16 ve 17 örneğin bir nüshası, mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayı sonuna kadar,

 • mutabakat sağlandıktan sonra da imzalanarak, Mayıs ayının 15 ine kadar,

 • Maliye Bakanlığına gönderilir.Dayanıklı Taşınırlara sicil numarası verilir.

 • Dayanıklı Taşınırlara sicil numarası verilir.

 • Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur:

 • Taşınır kodu,

 • Giriş kaydına esas yılın son iki rakamı,

 • Defterdeki giriş sıra numarası,

 • Örnek:HP Compac nx9010 diz üstü bilgisayar, 2007 yılında 5. Sırada girmiş ise;

 • Sicil numarası: 255.02.01.01.02.07.005Harcama birim kodu iki gruptan oluşur.

 • Harcama birim kodu iki gruptan oluşur.

 • Kurumsal sınıflandırmadaki kodudur.

 • (000) üç karakterdir ve harcama birim sayısını gösterir. Buna göre Ulaştırma Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı harcama birim kodu:

 • 16.01.00.06.906

 • Ambar kodu: 01, 02, 03..... Olur.Taşınır kodunda, birim maliyet bedelinde, miktarında

 • Taşınır kodunda, birim maliyet bedelinde, miktarında

 • Yapılan hatalar, harcama yetkilisinin onayı üzerine düzenlenecek TİF ile hatalı kayıt çıkış, düzenlenecek başka bir TİF ile de doğru verinin girişi yapılmak suretiyle düzeltilir.

 • Muhasebe kayıtlarını etkileyen düzeltmelere ilişkin TİF’ler muhasebe birimine gönderilir.

 • Mahsup dönemi (Ocak/Şubat) sonuna kadar tespit edilen kayıt hataları, ilgili olduğu yılın hesaplarına;

 • Mahsup döneminden sonra tespit edilen kayıt hataları ise cari yıl hesaplarına yapılacak kayıtla düzeltilir.Gen. Yön. kapsamındaki kamu idarelerinde 1 sayılı G.Y.M.Y Genel Tebliğine (RG:10/01/2008; 26752) göre amortisman ayrılır.

 • Gen. Yön. kapsamındaki kamu idarelerinde 1 sayılı G.Y.M.Y Genel Tebliğine (RG:10/01/2008; 26752) göre amortisman ayrılır.

 • (DS İşletmeler V.U.K. göre)

 • Amortisman uygulaması muhasebe birimlerinin sorumluluğundadır.

 • Limit altındaki taşınır ve taşınmazlara ( 14.000; 34.000 TL) %100 amortisman uygulanır.

 • İdareler limit üstü taşınırların sicil numaralarını muhasebe birimine bildirmekle yükümlüdür.

 • Limit üstü maddi duran varlıklar için sicil kartı açılır. • AMORTİSMAN KAYITLARININ SAĞLIKLI OLABİLMESİ İÇİN, AMORTİSMANA TABİ MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN LİMİT ÜSTÜ VE LİMİT ALTI BİLGİLERİN SAY2000İ SİSTEMİNE DOĞRU GİRİLMESİ GEREKİR.

Açılan yeni formda işlem tipi «SATIŞ/TERKİN» seçildiğinde imleç «sicil no» alanına gelir. Sicil no girilir ve enter tuşuna basılır. Bilgiler otomatik gelir ve

 • Açılan yeni formda işlem tipi «SATIŞ/TERKİN» seçildiğinde imleç «sicil no» alanına gelir. Sicil no girilir ve enter tuşuna basılır. Bilgiler otomatik gelir ve

 • İmleç doğrudan «çıkış değeri» alanına gelir. Bu alana değer girilir ve enter tuşuna basılır. Diğer bilgiler girilip «KABUL» tuşuna basıldığında kayıtlar muhasebe formuna yansır.«KABUL» tuşuna basıldığında kayıtlar aşağıdaki şekilde muhasebe formuna yansır.

 • «KABUL» tuşuna basıldığında kayıtlar aşağıdaki şekilde muhasebe formuna yansır.

 • Diğer hesaba ilişkin (511) bilgiler girilir ve «onay» tuşuna basılarak 1. aşama tamamlanır.

 • DİKKAT! AYNI İŞLEMDE AMORTİSMAN KAYDI YAPILAMADIĞINDAN İŞLEMİN İKİNCİ AŞAMASI AYRICA YAPILACAKTIR.Amortisman gönderme kaydı için muhasebe formunda 257/511 kaydı yapılır.

 • Amortisman gönderme kaydı için muhasebe formunda 257/511 kaydı yapılır.

 • Gelen sorguya «EVET» denildiğinde yeni bir form açılır.

 • Açılan formda işlem tipi «Bir Amortisman çıkışı» seçilir.

 • Sicil no girilir ve enter tuşuna basılır. Amortisman bilgileri gelir ve imleç doğrudan «Bir Amortisman çıkış tutarı» alanına geçer. • Kayıtta yer alan amortisman tutarı çıkış alanına yazılıp «KABUL» butonuna basıldığında, kayıtlar otomatik olarak muhasebe formuna yansır.

 • Muhasebe formunda diğer hesaba (511) ilişkin kayıtlar yapılıp «ONAY» tuşuna basıldığında işlem tamamlanmış olur.

 • KARŞI MUHASEBE BİRİMİ, BUNU «ALIŞ» OLARAK KAYITLARINA İNTİKAL ETTİRECEKTİR. AMORTİSMAN KAYDINI YAPARKEN «LİMİT ALTI» LİMİT ÜSTÜ» SORGUSUNA UYGUN CEVAP VERMEYE DİKKATE EDECEKTİR.Kataloq: sites -> default -> files -> icerik -> ekleri
ekleri -> 6245 sayili harcirah kanunu ağustos 2014
ekleri -> Karar no: 2014/11 genel müDÜRLÜk makamina
ekleri -> Karar no: 2013/119 genel müDÜRLÜk makamina
ekleri -> Cins Değişikliği Hk
ekleri -> Karar no: 2010/46 genel müDÜRLÜk makamina tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün 23/09/2010 tarih ve 2010/24 nolu karan ile onanan
ekleri -> Karar no: 2011/88 genel müDÜRLÜk makamina
ekleri -> İdareden Kaynaklanan Cins Düzeltmesi
ekleri -> Cins Değişikliği Harcı (İmar Kanunu 15 ve 16’ncı maddelerine göre ifraz sonucu)
ekleri -> Cins Değişikliğinde Yapısızken, Yapılı Hale Getirmede Alınacak Harç
ekleri -> Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Dayanakları: Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Dayanakları

Yüklə 2,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə