Devlet SırrıYüklə 445 b.
tarix01.09.2018
ölçüsü445 b.Kamu kurum ve kuruluşlarının; güvenliğini sağlamak, yürütülen işlemlerin ve muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, evrak, doküman ve malzemelerin, düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından öğrenilmesine veya elde edilmesine engel olmaktır.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının; güvenliğini sağlamak, yürütülen işlemlerin ve muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, evrak, doküman ve malzemelerin, düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından öğrenilmesine veya elde edilmesine engel olmaktır.Gizlilik dereceli bilgi, evrak, doküman ve malzemenin yetkisi ve ilgisi olmayan kimselere söylenmesi, verilmesi veya gönderilmesi, milletimize, müttefiklerimize, şahıs ve tesislere zarar verilmesine neden olabileceği için, güvenlik tedbirlerinin alınması ve düzenlenmesinin en ince ayrıntısına kadar hesap edilmesi gerekmektedir.

 • Gizlilik dereceli bilgi, evrak, doküman ve malzemenin yetkisi ve ilgisi olmayan kimselere söylenmesi, verilmesi veya gönderilmesi, milletimize, müttefiklerimize, şahıs ve tesislere zarar verilmesine neden olabileceği için, güvenlik tedbirlerinin alınması ve düzenlenmesinin en ince ayrıntısına kadar hesap edilmesi gerekmektedir.Devlet Sırrı

 • Devlet Sırrı

 • Ulusal Bilgi

 • Haberleşme Güvenliği

 • Fiziki Güvenlik

 • Personel Güvenliği

 • Teknik Güvenlik

 • Gizlilik Dereceli Bilgi ve Belgeler

 • Gizlilik Dereceli Birim ve Kısım

 • Gizlilik Dereceli YerDevlet Sırrı

 • Devlet Sırrı

 • Devlet sırrı, yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde, Devletin güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini tehlikeye düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelerdir.Ulusal Bilgi

 • Ulusal Bilgi

 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından askeri, istihbari, dış ilişkiler, teknolojik, bilimsel, ticari ve diğer alanlarda üretilen ve üreten kurum ve kuruluş tarafından çok gizli, gizli, özel, hizmete özel ve tasnif dışı gizlilik dereceli olarak tasnif edilen bilgidir.Haberleşme Güvenliği

 • Haberleşme Güvenliği

 • Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin, özellikle haberleşme kanallarından gönderilmesi sırasında yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesine ve içeriğinin açığa çıkarılmasına ve diğer her türlü müdahaleye karşı alınan tüm tedbirleri ifade eder.Bina güvenliği, daire içinde, geçici veya ziyaretçi kartı ile girenlerin ilgili yerlere gitmelerinin sağlanması ve bunların gizlilik dereceli veya girilmesi müsaadeye tabi yerlere girmelerinin önlenmesiyle temin edilir. Normal çalışma saatleri dışında mesai yapmak gerektiğinde, çalışacak personel isimleri güvenlik görevlisine bildirilmelidir.

 • Bina güvenliği, daire içinde, geçici veya ziyaretçi kartı ile girenlerin ilgili yerlere gitmelerinin sağlanması ve bunların gizlilik dereceli veya girilmesi müsaadeye tabi yerlere girmelerinin önlenmesiyle temin edilir. Normal çalışma saatleri dışında mesai yapmak gerektiğinde, çalışacak personel isimleri güvenlik görevlisine bildirilmelidir.

 • Bina içinde her türlü iletişim ortamı ile yapılan bilgi ve belge aktarımı, dışarıdan nüfuz edilemeyecek şekilde emniyete alınmalıdır. Girişin sınırlı olduğu bölümlerin girişlerine “GİRİLMEZ” işareti asılmalıdır.PERSONEL GÜVENLİĞİ:

 • PERSONEL GÜVENLİĞİ:

   • Personel seçiminde güvenlik soruşturması yapılmalıdır.
   • Gizlilik dereceli bilgilerin bilinmesini gerekli kılan görevler ile gizlilik dereceli yerlerde çalışacak personel dikkatli seçilmeli, gerekirse bunlara güvenlik belgesi verilmelidir.
   • İvedi bir durum karşısında personele daha kolay ulaşmak amacıyla personel adres ve telefon bilgileri listelenmelidir.


Teknik Güvenlik

 • Teknik Güvenlik

 • Yurtiçinde ve yurtdışında personel, araç, donanım ve binalarda dinleme ve gözetleme amacıyla yapılan teknik yerleşmelere karşı alınan tüm tedbirleri ifade eder.

 • Gizlilik Dereceli Bilgi ve Belgeler

 • Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliği, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgeleri ifade eder.Gizlilik Dereceli Birim ve Kısım

 • Gizlilik Dereceli Birim ve Kısım

 • Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam sıralamasını ifade eder.

 • Gizlilik Dereceli Yer

 • Gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, araç, gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış menfaatlerimizin zarar görebileceği menfaatlerimizin zarar görebileceği materyallerin muhafaza edildiği, bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirlerinin alınmış olduğu her türlü dolap, kasa, oda ve sınırlandırılmış bölgeyi ifade ederGizlilik Dereceleri

 • Gizlilik Dereceleri

 • Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını ifade eder.

 • Mesaj

 • Açık veya kapalı olarak her türlü haberleşme araçlarıyla gönderilmek üzere hazırlanmış bilgi veya haberleri ifade eder.Doküman

 • Doküman

 • Mesaj dışında kalan her türlü yazılı, basılı veya teksir edilmiş kitap, dergi, broşür, etüd, mektup, program, emir, mumlu kağıt, kroki, plan, harita, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, manyetik bant, disket ve benzeri diğer belgelerle kayıt veya kayıt edilmemiş her türlü bilgi ve belgeleri içeren materyalleri ifade eder.Kripto

 • Kripto

 • Birbirleri ile haberleşen iki tarafın, haberleşmesi esnasında üçüncü tarafa bilgi sızdırmamak amacıyla ulusal bilginin gizlenmesini sağlayan sistemleri ifade eder.Bilmesi Gereken

 • Bilmesi Gereken

 • Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumakla sorumlu olanları ifade eder.

 • Kişi Güvenlik Belgesi

 • Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi ve/veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ifade eder.Güvenlik Soruşturması:

 • Güvenlik Soruşturması:

 • Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini ifade eder.Tesis Güvenlik Belgesi

 • Tesis Güvenlik Belgesi

 • Bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğunu belirten belgeyi ifade eder.BİLGİ, EVRAK, BELGE, DOKÜMAN VE MALZEME GÜVENLİĞİ:

 • BİLGİ, EVRAK, BELGE, DOKÜMAN VE MALZEME GÜVENLİĞİ:

 • Amaç; Muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli belge, evrak, doküman ve malzemenin düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından öğrenilmesine ve elde edilmesine engel olmaktır.Gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemeler; yazılar (not, zabıt, rapor, muhtıra, vb.) tercümeler, basılı kağıtlar, telefon, telsiz-telefon görüşmeleri, resim, kroki, grafik, plan, harita (hava ve deniz haritaları), fotoğraf filmleri (pozitif ve negatifler), fotokopiler, mikrofilmler, ses bantları, manyetik bant, delikli kart veya şerit, müsveddeler, stenografiler, karbon kağıtları, daktilo şeridi, daktilo merdaneleri, şablonlar, yanlış baskılar, kurutma kağıtları, mumlu kağıtlar, diploma kağıtları, cd, disket ve taşınabilir belleklerdir.

 • Gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemeler; yazılar (not, zabıt, rapor, muhtıra, vb.) tercümeler, basılı kağıtlar, telefon, telsiz-telefon görüşmeleri, resim, kroki, grafik, plan, harita (hava ve deniz haritaları), fotoğraf filmleri (pozitif ve negatifler), fotokopiler, mikrofilmler, ses bantları, manyetik bant, delikli kart veya şerit, müsveddeler, stenografiler, karbon kağıtları, daktilo şeridi, daktilo merdaneleri, şablonlar, yanlış baskılar, kurutma kağıtları, mumlu kağıtlar, diploma kağıtları, cd, disket ve taşınabilir belleklerdir.Çok Gizli

 • Çok Gizli

 • Gizli

 • Özel

 • Hizmete Özel

 • Tasnif Dışı

 • Kişiye ÖzelÇok Gizli;

 • Çok Gizli;

 • Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete fayda sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.Gizli;

 • Gizli;

 • Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı tarihte Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize ciddi bir şekilde zarar verecek, yabancı devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.Özel;

 • Özel;

 • İzinsiz açıklandığı takdirde Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek ve ya yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.Hizmete Özel;

 • Hizmete Özel;

 • İçerdiği bilgi itibariyle çok gizli, gizli ve ya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesini gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.Tasnif Dışı;

 • Tasnif Dışı;

 • İçerdiği konular itibariyle gizlilik dereceli bilgi taşımayan, ancak Devlet Hizmeti ile ilgili bilgi, belge, evrak, mesaj ve dökümanlara verilen gizlilik derecesidir.Kişiye Özel;

 • Kişiye Özel;

 • Bir gizlilik derecesi olmayıp evrakın gittiği yerde ve başlangıçtaki işlemlerinde belirli şahısların (amir ve ya yetki vereceği personel) açabileceği, bunun dışında herhangi bir şahıs tarafından açılamayacağını ifade eder.

Kontrolsüz evrak;

 • Kontrolsüz evrak;

 • Gizli ve Özel gizlilik derecesini haiz evraktır.

 • Bunlar senetle teslim alınır ve teslim edilirler.

 • Kontrollü evrak;

 • Çok gizli gizlilik dereceli evrak ve mesajlardır.

 • Her an kimin elinde olduğunu bilmek amacıylakontrol kartları kullanılırBütün gizlilik dereceleri büyük harfle yazılır, Kırmızı ıstampa ile damga vurulur.

 • Bütün gizlilik dereceleri büyük harfle yazılır, Kırmızı ıstampa ile damga vurulur.

 • Her sayfaya aynı gizlilik dereceleri yazılır ve damgalanır, ekler de aynı gizlilik derecesini taşır.

 • Evraka gizlilik derecesinin verilmesi sorumluluğu onu çıkaran Makama aittir.

 • Gizlilik derecesinin indirilip yükseltilmesi yazıyı yazan makamlarca yapıldığı gibi, alan makamca da bu durumda teklif yapılabilir.

 • Evrak ve belgeler taşıdıkları gizlilik derecesine göre işleme tabi tutulurlar.

 • Evrak ve belgelerin gizlilik dereceleri göz önüne alınarak imha edilir.Gizlilik dereceli evrak kağıt atıklara bütün atılmamalı, ufak parçalara ayrılarak atılmalıdır (bu durumda otomatik kağıt kırpma makinesi kullanılmalıdır)

 • Gizlilik dereceli evrak kağıt atıklara bütün atılmamalı, ufak parçalara ayrılarak atılmalıdır (bu durumda otomatik kağıt kırpma makinesi kullanılmalıdır)

 • Kontrollü evrak ve belgeler, izinsiz olarak tercüme, teksir edilemez ve fotokopileri çıkarılamaz.

 • Gizlilik derecesi taşıyan bilgi ve ya belgeleri görevi dışında görenler bu belgeyi paylaşmamalı, bilgi ve ya belgeyi gecikmeden Makama teslim etmelidirler.Çok gizli evraklar, mahfuz odalar, kasa, çelik masa veya diğer tipte çelik dolaplar içinde muhafaza edilirler. Gerek mahfuz oda, gerekse dolap ve masaların, üç kombineli kilitle donatılmış olması şarttır.

 • Çok gizli evraklar, mahfuz odalar, kasa, çelik masa veya diğer tipte çelik dolaplar içinde muhafaza edilirler. Gerek mahfuz oda, gerekse dolap ve masaların, üç kombineli kilitle donatılmış olması şarttır.Çok gizli evraklar, torba veya çanta gibi kilitli muhafaza içinde ve "Çok Gizli" gizlilik dereceli güvenlik belgesi olan özel kurye ile gönderilirler. PTT ile gönderilmesi zorunlu ise, yazı uygun bir şekilde kripto edilir (şifrelenir). Çok gizli evraklar yalnız "Çok Gizli" bürolar arasında içice iki zarf kullanılarak gönderilirler.

 • Çok gizli evraklar, torba veya çanta gibi kilitli muhafaza içinde ve "Çok Gizli" gizlilik dereceli güvenlik belgesi olan özel kurye ile gönderilirler. PTT ile gönderilmesi zorunlu ise, yazı uygun bir şekilde kripto edilir (şifrelenir). Çok gizli evraklar yalnız "Çok Gizli" bürolar arasında içice iki zarf kullanılarak gönderilirler.Gizli evraklar çelik dolaplarda muhafaza edilirler. Gizli ve özel dereceli evrak ve dokümanlar yurtiçinde özel kurye veya PTT ile taahhütlü olarak, yurtdışına ancak kurye ile gönderilirler.

 • Gizli evraklar çelik dolaplarda muhafaza edilirler. Gizli ve özel dereceli evrak ve dokümanlar yurtiçinde özel kurye veya PTT ile taahhütlü olarak, yurtdışına ancak kurye ile gönderilirler.Çok gizli evraklar torba ve ya çanta gibi kilitli muhafaza içinde ve “Çok Gizli” gizlilik dereceli güvenlik belgesi olan özel kurye ile gönderilir. PTT ile gönderilmesi zorunlu ise kripto edilir (şifrelenir).

 • Çok gizli evraklar torba ve ya çanta gibi kilitli muhafaza içinde ve “Çok Gizli” gizlilik dereceli güvenlik belgesi olan özel kurye ile gönderilir. PTT ile gönderilmesi zorunlu ise kripto edilir (şifrelenir).

 • Çok gizli evraklar “Çok Gizli” bürolar arasında içiçe iki zarf kullanılarak gönderilir.Telli ve telsiz bütün haberleşme araçlarını kapsar.

 • Telli ve telsiz bütün haberleşme araçlarını kapsar.

 • Maddi güvenlik tertip ve tedbirleri

 • Gönderme güvenlik tertip ve tedbirleri

 • Şifre güvenlik tertip ve tedbirleri

 • Telefon ve Telex görüşmeleriEmin yerde bulundurma

 • Emin yerde bulundurma

 • Nöbetçilerle koruma

 • Kontrol ve depolama

 • İmha yolu ile korumaKodlama

 • Kodlama

 • Emin kurye

 • İç içe zarflamaAçık ve kapalı metin aynı yerde bulunmaz

 • Açık ve kapalı metin aynı yerde bulunmaz

 • Şifrelenmiş metin açık olarak gönderilmez

 • Şifre malzemesinin imhası yakılarak yapılırÇok gizli konular telefonla görüşülmez

 • Çok gizli konular telefonla görüşülmez

 • Faxla gönderilecek bilgiler şifrelendirilmelidir.Gizlilik dereceli her konuda, hariçten telefonla sorulan sorulara cevap verilmez ve soran şahsın, hüviyetinin tespitine çalışılır. Şüpheli hallerde durum, ilgili amire veya emniyet hizmetiyle görevli memura bildirilir. Kullanılan telefonların üzerinde ve masalarda gerekli güvenlik ikazları bulunmalıdır.

 • Gizlilik dereceli her konuda, hariçten telefonla sorulan sorulara cevap verilmez ve soran şahsın, hüviyetinin tespitine çalışılır. Şüpheli hallerde durum, ilgili amire veya emniyet hizmetiyle görevli memura bildirilir. Kullanılan telefonların üzerinde ve masalarda gerekli güvenlik ikazları bulunmalıdır. • TEŞEKKÜR EDERİM…

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə