EkologiYAnin esaslariYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/14
tarix03.05.2018
ölçüsü5,01 Kb.
#41348
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

249. Sual: Təbii resurslarda istifadə və bərpası üzrə hesablamaların və 
digər fəaliyyətlərin yoxlanılması nə ilə uyğundur?  
A) ) ekoloji audit ilə 
B) təbiətdən istifadəçilərin maliyyə fəaliyyətinin yoxlanılmasıdır. 
C) antropogen təsir dərəcəsinin yoxlanılmasıdır 
D) təbiətdən istifadəyə görə ödənişlərin yerinə yetirilməsinin 
yoxlanılmasıdır. 
E) çirklənməyə görə ödənişlərin icrasının yoxlanılmasıdır 
 
 
250. Sual: 1995-ci il iyunun 20-də Azərbaycan Respublikasının hansı 
qanunu qəbul edilmişdir?  
A) 1994-cü il iyunun 10-da. 
B) 1996-cı il sentyabrın 5- də. 
C) ) auditor xidməti haqqında 
D) 1997-ci il fevralın 28-də. 
E) 1995-ci il mayın 4-də 
 
 
251. Sual: İlk dəfə auditi tətbiq edən dövlətlər sırasındadır:  
A) Rusiya 
B) Yaponiya 
C) Fransa 
D) )ABŞ 
E) Almaniya 
 
 


252. Sual: Təbii mühitin fiziki halının qiymətləndirilməsi auditin hansı 
fəaliyyətinə uyğun deyil:  
A) ekoloji siyasətin hazırlanması. 
B) təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması. 
C) təbiəti mühafizənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi. 
D) ) ekoloji auditin predmetinə 
E) ekoiqtisadi, ekohüquqi sahələrdə təbiəti və ətraf mühitin mühafizə 
qanunvericiliyinin gözlənilməsi. 
 
 
253. Sual: Dövlət ekoloji nəzarətinin əsas funksiyalarından biridir:  
A) ) təsərrüfat fəaliyyətinin ekoloji ekspertizası 
B) ekoloji təhsilin bir formasıdır. 
C) ekoloji maarifləndirmə vasitəsidir. 
D) demoqrafik siyasətin tərkib hissəsidir. 
E) iqtisadi siyasətin əsasıdır. 
 
 
 
254. Sual: Ekoloji ekspertizanın mexanizmi neçə elementlə səciyyələnir 
?  
A) 5 
B) 2 
C) ) 3 
D) 10 
E) 6 
 
 


255. Sual: Müəssisə ilə ətraf mühit arasında qarşılıqlı əlaqə və təsirin 
xüsusiyyətlərini əks etdirən sənəd nə adlanır?  
A) təsərrüfat və digər fəaliyyətlərə icazə verən ekoloji tələblər. 
B) ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödənişlərin miqdarı haqqında 
sənəd. 
C) cərimə sanqsiyaların şərtləri haqqında sənəd. 
D) ) müəssisənin ekoloji pasportumüəssisənin ekoloji pasportu 
E) tullantıların, çirklənmənin izn həddləri haqqında sənəd. 
 
 
256. Sual: Ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyyələr 
hansı sənədə aiddir?  
A) müəssisə haqqında ümumi məlumat və istifadə olunan texnologiya. 
B) ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyyələr. 
C) istifadə olunan ehtiyatın kəmiyyət, keyfiyyət göstəriciləri. 
D) ) ekoloji pasporta 
E) çirkab sularının təmizlənmə mexanizmi, tullantıların keyfiyyət və 
kəmiyət göstəriciləri. 
 
Bölmə: 11-01 
257. Sual: Ətraf mühitin monitorinqi nədir?  
A) ) uzun müddətli müşahidə sistemi olub, ətraf mühitin hazırkı 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və onun dəyişməsi istiqamətinin 
proqnozlaşdırılması. 
B) ətraf mühitin qısa müddətli-müşahidə sistemidir. 
C) ətraf mühitin hazırkı vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir 
D) onun dəyişmə istiqamətinin proqnozlaşdırılmasıdır. 
E) demoqrafik proseslərə nəzarət sistemidir. 
 


 
258. Sual: Aşağıdakı cavablardan hansı düzgün deyil?  
A) ekoloji monitorinq baza monitorinqidir. 
B) qlobal monitorinqidir. 
C) ) qısa müddətli monitorinqidir. 
D) biosferin kompleks monitorinqidir. 
E) fiziki monitorinqidir. 
 
 
259. Sual: Aşağıdakılardan hansı antropogen təsir üzrə ekoloji 
monitorinqin əsas məsələlərinə daxildir?  
A) nəqliyyat vasitələrinə nəzarət. 
B) sənaye müəssisələrinə nəzarət 
C) əhalinin miqrasiyasina nəzarət. 
D) kənd təsərrüfatının yerləşməsinə nəzarət. 
E) )antropogen təsir mənbələrinə və təsir amillərinə nəzarət. 
 
 
260. Sual: Monitorinqin obyekti dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə 
tutulur?  
A) ) atmosfer, yer üstü sular, okeanlar, dənizlər, yeraltı sular, 
kriosfera. 
B) atmosfer, yeraltı sular. 
C) yerüstü sular, okeanlar. 
D) okeanlar və dənizlər. 
E) atmosfer, kriosfera 
 
 


261. Sual: Monitorinq sistemi siniflərinə ayrılır:  
A) təsir amilinə görə. 
B) çirkləndirici mənbələrə görə. 
C) )təsir amilinə, çirkləndirici mənbələrə, miqyasına görə. 
D) miqyasına görə  
E) aparıldığı yerə görə. 
 
 
262. Sual: Monitorinqin təsir amili dedikdə başa düşülür:  
A) müxtəlif çirkləndirici maddələr. 
B) kimyəvi çirkləndirici maddələr. 
C) təbii təsir amilləri. 
D) ) müxtəlif kimyəvi çirkləndirici, müxtəlif təbii və fiziki təsir 
amilləri. 
E) fiziki təsir amilləri. 
 
263. Sual: Qlobal monitorinq sistemi nədir?  
A) ) dünyada baş verən proseslərə və yer kürəsinin biosferində bütün 
ekoloji komponentlərə nəzarətlə yanaşı ekstremal vəziyyətlərin 
yaranacağı barədə xəbərdarlıq etmək. 
B) yer kürəsinin atmosferində baş verən proseslərə nəzarət etmək. 
C) litosfer qatında baş verən proseslərə nəzarət etmək. 
D) materiklərin su hövzələrində baş verən proseslərə nəzarət etmək. 
E) bitki aləmində baş verən hallara nəzarət etmək. 
 
264. Sual: Baza monitorinq sistemi nədir?  
A) ) regional antropogen təsirlər nəzərə alınmaqla təbiətdə baş verən 
hallara nəzarət etmək 
B) bitki aləmində baş verən hallara nəzarət etmək. 


C) faunada baş verən hallara nəzarət etmək. 
D) hidrosferdə baş verən proseslərə nəzarət etmək. 
E) litosferdə baş verən proseslərə nəzarət etmək. 
 
265. Sual: Milli monitorinq sistemi dedikdə başa düşülür:  
A) beynəlxalq miqyasda aparılan monitorinq. 
B) bir neçə ölkədə aparılan monitorinq. 
C) ) ölkə miqyasında aparılan monitorinq. 
D) materikdə aparılan monitorinq. 
E) şəhər daxilində aparılan monitorinq. 
 
 
266. Sual: Regional monitorinq sistemi nəzarəti həyata keçirir:  
A) hər hansı bir ölkə daxilində gedən proseslərə. 
B) inzibati rayon daxilində gedən proseslərə. 
C) hər hansı bir şəhər daxilində gedən proseslərə. 
D) ) hər hansı bir region daxilində gedən proseslərə. 
E) dünyada gedən proseslərə. 
 
 
267. Sual: İmpakt monitorinq sistemi nədir?  
A) regional antropogen təsirlərə məruz qalan zonaların monitorinqi. 
B) ) regional və lokal antropogen təsirlərə məruz qalan xüsusi 
təhlükəli  
C) lokal antropogen təsirlərə məruz qalmayan zonaların monitorinqi. 
D) Lokal antropogen təsirlərə məruz qalan təhlükəsiz zonaların 
monitorinqi. 
E) Antropogen təsirlərə məruz qalan xüsusi təhlükəli zonaların 
monitorinqi. 


 
 
268. Sual: Fiziki monitorinq dedikdə başa düşülür:  
A) ətraf mühitə təsir edən müxtəlif kimyəvi proseslərə nəzarət. 
B) ətraf mühitdə gedən bioloji proseslərə nəzarət. 
C) litosferdə gedən proseslərə nəzarət. 
D) ) ətraf mühitə təsir edən fiziki proseslərə nəzarət. 
E) insan orqanizmində gedən proseslərə nəzarət. 
 
 
269. Sual: Mənafe monitorinqi nədir?  
A) ) radiometrik cihazlarla təchiz olunmuş uçan aparatlarla kosmosda 
və istənilən sahədə aparılan monitorinq. 
B) radiometrik cihazlarla təchiz olunmuş aparatlarla aparılan 
monitorinq. 
C) radiometrik cihazlarla təchiz olunmuş aparatlarla atmosferdə 
aparılan monitorinq. 
D) radiometrik cihazlarla təchiz olunmuş aparatlarla litosferdə 
aparılan monitorinq. 
E) xüsusi cihazlarla torpaq örtüyündə aparılan monitorinq. 
 
 
270. Sual: Ekobiokimyəvi monitorinq dedikdə başa düşülür:  
A) ətraf mühitin bioloji vəziyyətinə nəzarət. 
B) ətraf mühitin fiziki vəziyyətinə nəzarət. 
C) ətraf mühitin kimyəvi vəziyyətinə nəzarət. 
D) ) ətraf mühitin kimyəvi və bioloji vəziyyətinə nəzarət. 
E) ətraf mühitin fiziki və kimyəvi vəziyyətinə nəzarət. 


 
 
271. Sual: Sığorta halı nədir?  
A) ) qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin təbii mühitə vurduğu 
iqtisadi-sosial ziyanın baş verdiyi proses. 
B) qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin təbii mühitə vurduğu 
iqtisadi-sosial ziyanın həcmi. 
C) qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin həcmi. 
D) qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin əhaliyə vurduğu ziyanın 
həcmi. 
E) qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin sənaye müəssisələrinə 
vurduğu ziyanın həcmi. 
 
 
272. Sual: Sığorta ödənişləri necə hesablanır?  
A) müəssisənin illik dövriyyəsinin tarif əmsalına bölünməsi yolu ilə. 
B) ) müəssisənin illik dövriyyəsinin tarif əmsalına vurulması yolu ilə 
C) müəssisənin illik dövriyyəsinin illik mənfəətə vurulması yolu ilə 
D) müəssisənin illik dövriyyəsinin illik mənfəətə bölünməsi yolu ilə. 
E) müəssisənin illik dövriyyəsinin istehsal xərclərinə bölünməsi yolu 
ilə. 
 
 
273. Sual: Monitorinq nələri öyrənir?  
A) ) ətraf mühitin hərtərəfli analizi 
B) potensial ehtiyatları 
C) iqlim göstəriciləri 
D) əhalinin yerdəyişməsini 
E) maliyyə və vergi vəsaitləri 


 
 
274. Sual: Baza monitorinq sistemi zamanı nələr nəzərə alınır?  
A) urbanizasiya səviyyəsi 
B) ) regional antropogen təsirlər 
C) çirklənmə dərəcəsi 
D) kimyəvi tullantılar 
E) fiziki təsir amilləri 
 
 
275. Sual: İmpakt monitorinq sistemi hansı sahələri əhatə edir?  
A) sənaye müəssisələrini 
B) kənd təsərrüfatı zonalarını 
C) ) xüsusi təhlükəli zonaları 
D) elmi araşdırmaları 
E) dəniz və okean sularını 
 
276. Sual: Sel, Vulkan, Zəlzələ, quraqlıq, torpağın eroziyası və s. hansı 
monitorinq sisteminə aid edilir?  
A) kimyəvi monitorinq 
B) ) Fiziki monitorinq 
C) məsafə monitorinqi 
D) bioloji monitorinq 
E) lokal monitorinq 
 
277. Sual: Ekoloji audit ilk dəfə hansı ölkədə tətbiq olunmağa 
başlamışdır?  
A) Rusiya 


B) Yaponiya 
C) Fransa 
D) ) ABŞ 
E) Almaniya 
 
278. Sual: Ekoloji auditorun vəzifələrinə daxil deyil?  
A) müəssisədə vəziyyətin təhlili. 
B) dəyən zərərin aradan qaldırılması üzrə təkliflərin hazırlanması 
C) ) nəzarət obyekti üçün informasiya modelinin seçilməsi. 
D) ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyələrin 
verilməsi. 
E) audit keçirən müəssisə və regionda istifadə olunan təhlükəli 
predmetlərdən istifadənin azaldılması. 
 
 
279. Sual: Ekoloji auditorun hüquqlarına aid deyil?  
A) bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq auditin forma və metodlarının 
sərbəst müəyyənləşdirmək 
B) ekoloji audit aparılan obyektlərin ekoloji və maliyyə fəaliyyəti ilə 
bağlı sənədlərlə tanış olmaq. 
C) ekoloji audit aparılmasına başqa auditorları cəlb etmək 
D) ) mühasibat uçotunun təşkilində kömək göstərmək. 
E) sifarişçi lazım olan sənədləri təqdim etmədikdə yoxlamadan imtina 
etmək. 
 
 
280. Sual: Ekoloji audit sisteminin yaradılmasında iştirak etmir. 
A) yerli hakimiyyət orqanları və bələdiyyələr. 
B) ekoloji fondlar. 


C) ekoloji banklar. 
D) ) təhsil müəssisələri. 
E) kommersiya bankları. 
 
 
281. Sual: Ekoloji audit hansı sahələrdə aparılmır?  
A) dövlət idarələri. 
B) transmilli korporasiyalar 
C) regionlar 
D) bələdiyyələr 
E) ) sosial müdafiə təşkilatları. 
 
 
282. Sual: Auditin qanunvericilik vətəni hansı ölkə hesab olunur?  
A) Fransa 
B) İspaniya 
C) ) B.Britaniya 
D) Yaponiya 
E) Portuqaliya 
 
 
283. Sual: Ekoloji auditin əsas mərhələsinə daxil deyil:  
A) zərurət yarandıqda ekoloji audit proqramına əlavə mütəxəsislərin 
cəlb edilməsi. 
B) ekoloji audit proqramının nəticələri ilə bağlı konkret təklif və 
tövsiyyələrin hazırlanması. 
C) proqram məlumatların təklifi. 
D) ) proqramın planlaşdırılması. 


E) proqram materiallarının reallaşması ilə bağlı planın tərtib olunması 
və onun icrasına nəzarət edilməsi. 
 
 
284. Sual: Ekoloji sığortanın əsas məqsədi:  
A) müəssisəni vergidən azad etmək, sığortanın dəyərini ödəmək 
B) insanları maddı maraqlandırmaq, qurğuların işləməsini təmin 
etmək 
C) insanların istirahətini təşkil etmək, qurğuları təkmiləşdirmək 
D) ) müəssisələrə, insanlara və ətraf mühitə dəymiş zərəri ödəmək 
E) müəssisəni vergidən azad etmək, dəymiş zərəri ödəmək 
 
285. Sual: Ekoloji sığorta hansı əsaslarla keçirilir?  
A) rəsmi və qeyri-rəsmi 
B) gizli və açıq 
C) şəxsi və ailəvi 
D) ) könüllü və məcburi 
E) əmək və mülki 
 
 
286. Sual: Ekoloji sığorta nəyə xidmət edir?  
A) ətraf mühitə dəyən zərərə görə cərimələrin toplanmasına 
B) ) ətraf mühitə, insanların sağlamlığına ziyan vuran məsuliyyəti 
artırmağa 
C) təbii resurslardan istifadəyə 
D) əhalinin ətraf mühitə təsirinə 
E) ümumi sığorta qanunlarına 
 


 
287. Sual: Sığorta tarifi nədir?  
A) ) qiymətə uyğun sığorta faizi dərəcəsidir 
B) sığortanın illik həcmidir 
C) sığorta fondunun yığılmasıdır 
D) sığorta riskinin dərəcəsi 
E) belə termin yoxdur  
 
 
288. Sual: Qanuna və sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortalının 
sığortaçıya verməli olduğu pul necə adlanır?  
A) ) Sığorta haqqı 
B) Sığorta 
C) Sığorta məbləği 
D) Sığorta tarifi 
E) Sığorta hadisəsi 
 
 
289. Sual: Sığorta hadisəsinin baş vermə ehtimalı nə adlanır?  
A) ) Sığorta riski 
B) Sığorta 
C) Sığorta hadisəsi 
D) Sığorta məbləği 
E) Sığorta haqqı 
 
 
290. Sual: Sığortaçıya dəymiş zərəri ödəmək imkanı yaradan taktiki 
hadisə nə adlanır?  


A) Sığorta 
B) ) Sığorta hadisəsi 
C) Sığorta riski 
D) Sığorta məbləği 
E) Sığorta haqqı 
 
 
291. Sual: Hər hansı bir şəxs və ya təşkilatın pulla ölçülə bilən 
mənfəətinə müxtəlif təhlükələr nəticəsində dəyə biləcək zərərlərin 
qarşısını müəyyən haqq müqabilində almaq məqsədilə hazırlanan 
müqavilə nədir?  
A) Sığorta riski 
B) Sığorta məbləği 
C) ) Sığorta 
D) Sığorta haqqı 
E) Sığorta tarifi 
 
 
292. Sual: Ekoloji monitorinq həyata keçirilərkən üstünlük hansı üsula 
verilir?  
A) Kimyəvi üsullara 
B) Bioloji üsullara 
C) Fotometrik üsullara 
D) ) Distansion üsullara 
E) Fitometrik üsullara 
 
 
293. Sual: Kompleks ekoloji monitorinq sistemi konkret olaraq 
aşağıdakı məsələlərlə məşğul olur. Hansı cavab düzgün deyil?  


A) Nəzarət obyektinin seçilməsi 
B) Ayrılmış nəzarət obyektinin müayinəsi  
C) Nəzarət obyekti üçün informasiya modelinin seçilməsi  
D) Ölçmə işlərinin planlaşdırılması 
E) ) Bioindikatorlar vasitəsilə aparılan monitorinq 
 
 
294. Sual: Uzun müddətli müşahidə sistemi və onun dəyişməsi 
istiqamətinin proqnozlaşdırılması nədir?  
A) )ətraf mühitin monitorinqidir 
B) ətraf mühitin qısa müddətli-müşahidə sistemidir. 
C) ətraf mühitin hazırkı vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir 
D) onun dəyişmə istiqamətinin proqnozlaşdırılmasıdır. 
E) demoqrafik proseslərə nəzarət sistemidir 
 
 
295. Sual: Təbii və antropogen təsirdən ətraf mühitdə baş vermiş 
dəyişikliklərə nəzarət nə adlanır?  
A) ) biosferin kompleks monitorinqi 
B) qlobal monitorinqidir. 
C) qısa müddətli monitorinqidir. 
D) biosferin kompleks monitorinqidir. 
E) fiziki monitorinqidir. 
 
 
296. Sual: Əhalinin miqrasiyasınin nizamlanması hansı monitorinqin 
tərkib hissəsidir?  
A) ətraf mühitin vəziyyətinə və ona təsir edən amillərə nəzarət etmək. 


B) ətraf mühitin faktiki vəziyyəti və çirklənmə səviyyəsini 
qiymətləndirmək. 
C) çirkləndiricilərin təsirindən ətraf mühitdə yarana biləcək vəziyyətin 
proqnozu. 
D) bu vəziyyətin qiymətləndirilməsi. 
E) ) monitorinq sisteminə daxil deyil 
 
 
297. Sual: Atmosfer,yerüstü sular,okeanlar,dənizlər,yeraltı 
sular,kriosfera nəyə aid edilir?  
A) ) monitorinqin obyektinə 
B) atmosfer, yeraltı sular. 
C) yerüstü sular, okeanlar. 
D) okeanlar və dənizlər. 
E) atmosfer, kriosfera 
 
 
298. Sual: Təbii və antropogen təsirdən ətraf mühitdə baş vermiş 
dəyişikliklərə nəzarət nə adlanır?  
A) ) biosferin kompleks monitorinqi 
B) qlobal monitorinqidir. 
C) qısa müddətli monitorinqidir. 
D) biosferin kompleks monitorinqidir. 
E) fiziki monitorinqidir. 
 
 
299. Sual: Təsir amilinə,çirkləndirici mənbələrə,miqyasına görə 
fərqlənmələr nə adlanır?  


A) təsir amilinə görə. 
B) çirkləndirici mənbələrə görə. 
C) ) monitorinq sistemi 
D) miqyasına görə  
E) aparıldığı yerə görə 
 
 
300. Sual: Müxtəlif kimyəvi çirkləndiricilər,təbii və fiziki təsirlər nə 
adlanır?  
A) müxtəlif çirkləndirici maddələr. 
B) kimyəvi çirkləndirici maddələr. 
C) təbii təsir amilləri. 
D) ) monitorinqin təsir amili 
E) fiziki təsir amilləri. 
 
 
 
 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə