Fenn: 0509y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­3Yüklə 5,02 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/27
tarix06.05.2018
ölçüsü5,02 Kb.
#42449
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

A) Tarixi İpәk yolunun bәrpası haqqında Bakıda Beynәlxalq Konfransın keçirilmәsi
B) Azәrbaycan әlifbası vә Azәrbaycan dili gününün tәsis edilmәsi
C) Dünya azәrbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilmәsi
D) Azәrbaycanda ilk bәlәdiyyә seçkilәrinin keçirilmәsi
E) Azәrbaycanın BMT­yә daxil olması
364) Sual:Heydәr әliyevin birinci prezidentliyi dövrünә aiddir:
A) milli valyutanın – manatın respublika әrazisindә yeganә ödәniş vasitәsinә çevrilmәsi
B) Gәncәnin tarixi adının bәrpa edilmәsi
C) Azәrbaycanın MDB­yә daxil olması
D) SSRİ­nin hәrbi әmlakının bölüşdürülmәsi haqqında Daşkәnd müqavilәsinin
E) Azәrbaycan Respublikasının İslam Konfransı Tәşkilatına üzv qәbul edilmәsi
365) Sual:Heydәr әliyevin ikinci prezidentliyi dövrünә aiddir
A) Azәrbaycan әlifbası vә Azәrbaycan dili gününün tәsis edilmәsi haqqında” fәrmanın imzalanması
B) Azәrbaycan Respublikasının BMT­yә qәbulu
C) TÜRKSOY­un yaradılması
D) Azәrbaycanın MDB­yә qoşulması
E) GUAM­ın yaradılması
366) Sual:XX әsrin 80­ci illәrindәn başlamış ermәni – Azәrbaycan münaqişәsindә ermәnilәrin әsas
mәqsәdi:
A) әrazi iddiaları
B) Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayәtinin siyasi hüquqlarının genişlәndirilmәsi
C) Azәrbaycanda yaşayan ermәnilәrә xüsusi statusun verilmәsi
D) iqtisadi tәlәblәr
E) Dağlıq Qarabağda yaşayan ermәnilәrә mәdәni muxtariyyәt verilmәsi
367) Sual:1919, 1946 vә 1997­ci illәrdә baş vermiş hadisәlәri müәyyәn edin.
A) Azәrbaycan Xәzәr Donanmasının, Tәbriz Universitetinin vә GUAM­ın yaradılması
B) Azәrbaycan Әmәk Nazirliyinin, Milli hökumәtin vә Milli teatrın yaradılması
C) Azәrbaycanda sәnayelәşdirmәnin, kollektivlәşdirmәnin vә mәdәni inqilabın başlanması
D) Azәrbaycanın Zaqafqaziya Komissarlığına, Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatına vә Avropa Şurasına
daxil olması
E) Azәrbaycanın Millәtlәr Cәmiyyәtinә, Kontinental Neft cәmiyyәtinә vә MDB­yә daxil olması
368) Sual: Heydәr әliyevin Prezidentliyi dövrünә aiddir:
A) Azәrbaycan Respublikasında “Azәrbaycan әlifbası vә Azәrbaycan dili günü” tәsis edilmişdir
B) “Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt müstәqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” qәbul edilmişdir
C) Yeni Azәrbaycan Partiyası yaradılmışdır
D) Azәrbaycan BMT­yә üzv qәbul olunmuşdur
E) Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt müstәqilliyi Pakistan tәrәfindәn tanınmışdır
369) Sual:Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti Ali Mәclis adlandırıldı
A) Heydәr Әliyev Naxçıvan MSSR­in Ali Sovetinin deputatı olduğu dövrdә


B) İ.Әliyevin prezidentliyi dövründә
C) “Azәrbaycan SSR­in suverenliyi haqqında” Konstitusiya qanunu ilә
D) 1989­cu ildә ilk çoxmandatlı sistem әsasında xalq deputatları seçkilәri keçirilmәsi nәticәsindә
E) 1995­ci il Konstitusiyası әsasında
370) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham әliyev tәrәfindәn 2004­cü il fevralın 11­dә
tәsdiq edilmişdir:
A) Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosial­iqtisadi inkişafı üzrә Dövlәt proqramı
B) Azәrbaycan әlifbası vә Azәrbaycan dili gününün tәsis edilmәsi
C) Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil sisteminin tәkmillәşdirilmәsi proqramı
D) YUNESKO ilә әmәkdaşlıq proqramı
E) Azәrbaycan Respublikasında rәsmәn latın әlifbasına keçilmәsi
371) Sual:2005­ci ildә Azәrbaycan Respublikasında:
A) “Heydәr Әliyev” ordeni tәsis edilmişdir
B) Dünya azәrbaycanlılarının ikinci qurultayı keçirilmişdir
C) Prezident yanında Sahibkarlar Şurası yaradılmışdır
D) Türkiyә Cümhuriyyәti ilә Bakı – Tbilisi – Әrzurum qaz kәmәri vasitәsilә qazın tranziti, nәqli vә
satışı haqqında saziş imzalanmışdır
E) Tarixi İpәk yolunun bәrpası üzrә Beynәlxalq Bakı konfransı keçirilmişdir
372) Sual:1998­ci ildә İpәk yolunun bәrpası üzrә beynәlxalq konfransın keçirildiyi şәhәr:
A) Bakı
B) Trabzon
C) İstanbul
D) Pekin
E) Daşkәnd
373) Sual:Heydәr әliyevin birinci prezidentliyi dövrünә aiddir:
A) Azәrbaycan Respublikasının konstitusiyasının qәbul edilmәsi
B) Azәrbaycan Respublikasının BMT­yә üzv qәbul olunması
C) Dünya azәrbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilmәsi
D) Azәrbaycan Respublikasının konstitusiyasında dәyişiklik edilmәsinә dair referendum keçirilmәsi
E) Azәrbaycanın Avropa Şurasına üzv qәbul edilmәsi
374) Sual:1918, 1920 vә 1991­ci illәrdә baş vermiş hadisәlәri müәyyәn edin:
A) Azәrbaycan Xalq Cümuriyyәtinin, Azәrbaycan SSR­nin vә Azәrbaycan Respublikasının
yaranması
B) Azәrbaycanda sәnayelәşdirmәnin, kollektivlәşdirmәnin vә mәdәni inqilabın başlanması
C) Azәrbaycan SSR­in I, II vә III konstitusiyalarının qәbul edilmәsi
D) Bakı xalq komissarları Sovetinin vә Zaqafqaziya Xalq Komissarlığının yaranması, Azәrbaycanın
BMT­yә daxil olması
E) Azәrbaycan Respublikasının SSRİ­yә, BMT­yә vә Avropa Şurasına daxil olması
375) Sual:Heydәr әliyevin Prezidentliyi dövrünә aiddir:


A) Azәrbaycanlıların soyqırımına siyasi qiymәtin verilmәsi
B) Azәrbaycanın BMT­yә qәbul olunması
C) Azәrbaycanın İslam Konfransı tәşkilatına daxil olması
D) Milli Mәclisin Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt himnini qәbul etmәsi
E) Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinin Türkiyә Respublikası tәrәfindәn tanınması
376) Sual:Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından Sovet sosialist sözü götürülmüşdür
A) Heydәr Әliyev Naxçıvan MSSR­in Ali Sovetinin deputatı olduğu dövrdә
B) 1937­ci il konstitusiyası әsasında
C) “Azәrbaycan Respublikasının dövlәt müstәqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” әsasında SSRİ
dağıldıqdan sonra
D) Azәrbaycan Respublikasının konstitusiyası әsasında
377) Sual:2005­ci ildә Azәrbaycan Respublikasında
A) Respublika sarayının qarşısındakı xiyabanda Heydәr Әliyevin zәmәtli heykәlinin açılışı olmuşdur
B) “Torpaq islahatı” haqqında qanun qәbul edilmişdir
C) Bakıda Dünya azәrbaycanlılarının birinci qurultayı keçirilmişdir
D) Tarixi İpәk yolunun bәrpası haqqında Beynәlxalq Bakı konfransı keçirilmişdir
E) Bakı metropoliteninin Hәzi Aslanov stansiyası istifadәyә verilmişdir
378) Sual: 1999­cu ilin noyabrında:
A) Azәrbaycan neftinin Bakı – Tiflis – Ceyhan әsas ixrac noru kәmәri vasitәsilә nәql edilmәsinә dair
saziş imzalanmışdır
B) Azәrbaycan Respublikası YUNESKO ilә әmәkdaşlıq haqqında memorandum imzalamışdır
C) Bakıda “Kitabi Dәdә Qorqud” dastanının 1300 illiyi tәntәnә ilә qeyd edilmişdir
D) Azәrbaycan Respublikasında ilk dәfә bәlәdiyyәlәrә seçkilәr keçirilmişdir
E) Heydәr Әliyev ikinci dәfә prezident seçilmişdir
379) Sual:1991­ci il avqustun 30­da:
A) Azәrbaycan Respublikasının dövlәt müstәqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı qәbul edildi
B) qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası” elan edildi
C) “Azәrbaycan SSR­in suverenliyi haqqında” Konstitusiya Qanunu qәbul edildi
D) A) “Azәrbaycan Respublikasının dövlәt müstәqilliyini bәrpa etmәk haqqında” Bәyannamә qәbul
edildi
E) B) Moskvada Dövlәt Fövqәladә Vәziyyәt Komitәsi tәşkil edildi
380) Sual:ATәT­in 1999­cu il noyabrında zirvә görüşünün keçirildiyi şәhәr:
A) İstanbul
B) Bakı
C) Moskva
D) Paris
E) London
381) Sual:1999­cu ildә 80 illiyi qeyd edilmişdir:
A) Bakı Dövlәt Universitetinin


Yüklə 5,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə