Fenn: 0509y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­3Yüklə 5,02 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə24/27
tarix06.05.2018
ölçüsü5,02 Kb.
#42449
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

A) 1,2
B) 1,4
C) 1,3
D) 2,4
E) 3,4
570) Sual:İkinci dünya müharibәsinin başlıca yekunlarından biri idi
A) Sosializmin dünya sisteminә çevrilmәsi
B) Ümumavropa sisteminin formalaşması
C) Süveyş böhranının hәll edilmәsi
D) İkinci cәbhәnin açılması
E) Dünya sosializm sisteminin dağılması
571) Sual:İkinci dünya müharibәsindәn sonra qalib dövlәtlәrin әsas vәzifәsi idi:
A) Avropa vә Asiyada dinc nizamlama mәsәlәlәrini hәll etmәk idi
B) Almaniya­ABŞ münasibәtlәrini normallaşdırmaq
C) Avropanı iki hissәyә parçalamaq
D) Sosializmi dünya sisteminә çevirmәk
E) Kommunizmin qәrbә yayılmasının qarşısını almaq
572) Sual:. Soyuq müharibә nin ilk illәrindә ABŞ­ın:
A) «tәmkin» konsepsiyası formalaşdı
B) Dinc yanaşı yaşama siyasәti formalaşdı
C) Yeni partiyaları formalaşdı
D) «Yeni xәtt» siyasәti formalaşdı
E) «Apollon» proqramı qәbul olundu
573) Sual:Soyuq müharibә dövrünә aiddir:
A) BMT­nin yaradılması
B) Kipr probleminin yaranması
C) Millәtlәr Cәmiyyәtinin yaradılması
D) Yeni Avropa valyutasının tәtbiqi
E) Minsk qrupunun yaradılması
574) Sual:Soyuq müharibәnin birinci mәrhәlәsinә aiddir: 1. ABŞ­ın Avropada möhkәmlәnmәsi 2.
SSRİ­nin latın Amerikasında möhkәmlәnmәsi 3. SSRİ­nin Çin, Vyetnam vә Koreyada
möhkәmlәnmәk uğrunda mübarizәsi 4. Amerikanın Çindә möhkәmlәnmәsi
A) 1,2
B) 1,3
C) 1,4
D) 2,3
E) 2,4
575) Sual:1947­ci il 10 fevralında:
A) İtaliya, Bolqarıstan, Macarıstan, Rumıniya, Finlandiya ilә sülh müqavilәlәri imzalandı


B) İngiltәrә, Polşa, Fransa, Macarıstan, İtaliya ilә sülh müqavilәlәri imzalandı
C) SSRİ, Polşa, Finlandiya, Rumıniya ilә sülh müqavilәlәri imzalandı
D) ABŞ, İtaliya, Macarıstan, Fransa ilә sülh müqavilәlәri imzalandı
E) Fransa, Macarıstan, Bolqarıstan, Rumıniya ilә sülh müqavilәlәri imzalandı
576) Sual:Karib böhranı baş verdi: 1. ABŞ­la Kuba arasında ziddiyyәtlәrin kәskinlәşmәsi 2. ABŞ­la
Çin arasında ziddiyyәtlәrin kәskinlәşmәsi 3. ABŞ­la SSRİ arasında ziddiyyәtlәrin kәskinlәşmәsi. 4.
SSRİ­ilә İngiltәrә arasında ziddiyyәtlәrin kәskinlәşmәsi
A) 1,2
B) 1,4
C) 1,3
D) 2,4
E) 2,3
577) Sual:Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin statusunun lәğv edildiyi ildә:
A) SSRİ süqut etmişdir
B) ADR vә AFR birlәşәrәk vahid Almaniya dövlәtini yaratdılar
C) ATӘM ATӘT­ә çevrilmişdir
D) Avropa Birliyinin vahid bankı yaradılmışdır
E) “Avro” dövriyyәyә buraxılmışdır
578) Sual:İstanbulda Avropa tәhlükәsizlik Xartiyası imzalanan ildә Azәrbaycanda:
A) ilk bәlәdiyyә seçkilәri keçirildi
B) Dünya azәrbaycanlılarının birinci qurultayı keçirildi
C) “Torpaq islahatı haqqında” qanun qәbul olundu
D) ölüm cәzası lәğv edildi
E) milli valyuta – manat Respublika әrazisindә yeganә ödәniş vasitәsi elan olundu
579) Sual:Vahid Avropa valyutası olan Avronun dövriyyәyә buraxıldığı ildә Azәrbaycanla bağlı
olaraq:
A) Bakı – Ceyhan әsas ixrac neft kәmәri haqqında saziş imzalandı GUAM yaradıldı
B) Bakı – Ceyhan әsas ixrac neft kәmәri haqqında saziş imzalandı GUAM yaradıldı
C) “Avropa – Qafqaz – Asiya” dәhlizinin inkişafı haqqında saziş imzalandı
D) Bakı – Tbilisi – Әrzurum qaz kәmәri haqqında saziş imzalandı
E) GUAM yaradıldı
580) Sual:1. Türkiyәdә baş verәn İqtisadi möcüzәlәrin atası adlandırılır 2. XX әsrin 80­ci illәrinin
sonunda Türkiyәnin prezidenti seçilmişdir Göstәrilәnlәr olaraq aiddir:
A) Süleyman Dәmirәlә
B) İsmәt inönüyә
C) Turqut Özala
D) Kәnan Evrәnә
E) Abdulla Gülә
581) Sual:XX әsrin 80­ci illәrinә aiddir:
A) “Tetçer erası”nın başlanması


B) Fransada “Ulduzlar müharibәsi” proqramının qәbulu
C) SSRİ­dә “yenidәnqurma” siyasәtinin elan edilmәsi
D) AFR­dә “alman möcüzәsi”nin baş vermәsi
E) Әlcәzairә istiqlaliyyәt verilmәsi
582) Sual:XX әsrin 80­ci illәrinә aiddir:
A) Avropa Şurasının yaranması
B) Olster probleminin yaranması
C) Olster probleminin yaranması
D) Folklend böhranı
E) Paris Xartiyasının qәbulu
583) Sual:Daha әvvәl baş vermişdir:
A) Bakıda Dünya azәrbaycanlılarının ikinci qurultayının keçirilmәsi
B) Azәrbaycan әlifbası vә Azәrbaycan dili gününün tәsis edilmәsi haqqında” fәrmanın imzalanması
C) Azәrbaycan әlifbası vә Azәrbaycan dili gününün tәsis edilmәsi haqqında” fәrmanın imzalanması
D) “Azәri – Çıraq – Günәşli” yataqlarının Mәrkәzi Azәri hissәsinin ilkin neft hasilatına başlanması
E) “Heydәr Әliyev” ordeninin tәsis edilmәsi haqqında qanunun qәbul olunması
584) Sual:XX әsrin 90­cı illәrinin ikinci yarısında Azәrbaycan Respublikasının xarici siyasәti üçün
sәciyyәvi idi:
A) Lissabon sammitindә Avropa ölkәlәrinin Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyünü dәstәklәyәn Bәyәnatın qәbul edilmәsi
B) ATӘT­in Minsk qrupunun hәmsәdrlәri tәsisatının yaradılması
C) İslam Konfransı Tәşkilatına üzv olması
D) Әsrin müqavilәsi”nin imzalanması
E) NATO­nun “Sülh naminә tәrfdaşlıq” proqramına qoşulması
585) Sual:1. Türkiyәdә Üçüncü respublika dövründә hökumәt başçısı olmuşdur. 2. Türkiyәni iqtisadi
böhrandan çıxarmağa müvәffәq olmuşdur Göstәrilәnlәr aiddir:
A) Cәlal Bayara
B) İsmәt İnönüyә
C) Süleyman Dәmirәlә
D) Kәnan Evrәnә
E) Turqut Özala
586) Sual:Xocalı soyqırımı törәdilmәsi
A) torpaqlar kәndlilәrin xüsusi mülkiyyәtinә verildi
B) torpaqlar millilәşdirilәrәk kәndlilәrin istifadәsinә verildi
C) torpaqlar müәyyәn müddәtә kәndlilәrin icarәsinә verildi
D) torpaqlar müәyyәn müddәtә kәndlilәrin icarәsinә verildi
E) torpaqlar müәyyәn ödәniş müqabilindә kәndlilәrin istifadәsinә verildi
587) Sual:Daha әvvәl olmuşdur:
A) TÜRKSOY­un yaradılması


Yüklə 5,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə