Fenn: 0509y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­3Yüklə 5,02 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/27
tarix06.05.2018
ölçüsü5,02 Kb.
#42449
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

C) Fransa
D) İngiltәrә
E) Almaniya
539) Sual:Bloklara qoşulmamaq hәrәkatı üzvü olan ölkәlәrin tәşәbbüslәrinә dәstәk verirdi
A) SSRİ­ABŞ
B) Çin­Koreya
C) Meksika­Peru
D) Avstriya­Almaniya
E) Finlandiya­İsveç
540) Sual:1991­ci ildә Vyetnamda keçirilәn iqtisadi tәdbirlәrdә hansı ölkәnin tәcrübәsindәn istifadә
edildi?
A) Yaponiya
B) ABŞ
C) Rusiya
D) Çin
E) İngiltәrә
541) Sual:XX әsrin axırlarında Uzaq Şәrqdә hansı hökumәt Çinlә birlәşmәyin әleyhinә idi?
A) Tayvan
B) Yaponiya
C) Hindistan
D) Cәnubi Koreya
E) Mancuriya
542) Sual:1996­cı ilin martında Tayvan böhranın yaranma sәbәbi:
A) Çin ordusunun hәrbi tәlimlәri
B) Yaponiya ordusunun hәrbi tәlimlәri
C) ABŞ­ın hәrbi tәlimlәri
D) Almaniyanın hәrbi tәlimlәri
E) İngiltәrәnin hәrbi tәlimlәri
543) Sual:İraq ordusu Küveytә daxil oldu
A) 1990­cı ilin avqustunda
B) 1989­cu ilin iyununda
C) 1991­ci ilin mayında
D) 1988­ci ilin avqustunda
E) 1992­ci ilin martında
544) Sual:Kәşmir әyalәti ilә bağlı qarşıdurma hansı ölkәlәr arasında gedirdi?
A) ABŞ­İngiltәrә
B) Hindistan­Pakistan
C) ABŞ­Rusiya
D) Rusiya­Hindistan


E) Yaponiya­Pakistan
545) Sual:XX әsrin sonlarında Rusiya ilә Yaponiya arasında hansı mübahisәli әrazi mövcud idi?
A) Kuril adalarının cәnub hissәsi
B) Tayvan
C) Tekto adası
D) Pxenyan әrazisi
E) Mancuriyanın qәrb hissәsi
546) Sual:Bosniya münaqişәsi hansı tәşkilatların diqqәt mәrkәzindә idi?
A) BMT­nin, Avropa Birliyinin
B) ATӘT­in, SEATO­nun
C) BMT­nin, ASEAN­ın
D) İslam Konfransı Tşәiklatı, ATӘT­in
E) Ümumiyyәtlә bu münaqişә heç bir tәşkilatın maraq dairәsindә olmayıb
547) Sual:Bosniyanın Yuqoslaviya ilә ittifaqdan çıxmasının tәrәfdarı olan millәtlәr: 1. Serblәr 2.
Müsәlmanlar 3. Heç biri 4. Xorvatlar
A) 2,4
B) 3,4
C) 1,2
D) 2,3
E) 1,4
548) Sual:İkinci dünya müharibәsinin başlıca yekunlarından biri idi
A) Müstәmlәkә sisteminin dağılması
B) Ümumavropa bazarının formalaşması
C) Cenevrә konfransının çağırılması
D) Millәtlәr Cәmiyyәtinin dağılması
E) Avropa Birliyinin yaranması
549) Sual:XVI­XIX әsrlәrdә Rusiya müstәmlәkәsinә çevrilmişdilәr:
A) Volqaboyu, Sibir, Qafqaz, Krım, Mәrkәzi Asiya
B) Çin, Koreya, Hindistan, Orta Asiya
C) Hindistan, Әfqanıstan, Orta Asiya, İran
D) Belçika, Liviya, Qafqaz, Misir
E) Krım, Norveç, Braziliya, İrak, Suriya
550) Sual:İranla İngiltәrә arasında diplomatik münasibәtlәr kәsildi
A) 1952­ci ildә
B) 1945­ci ildә
C) 1947­ci ildә
D) 1954­cü ildә
E) 1957­ci ildә


551) Sual:1979­cu idә aiddir
A) SSRİ­nin Әfqanıstana hәrbi müdaxilәsi
B) Karib böhranı
C) Nüvә sınaqlarının qadağan edilmәsi haqqında Moskva müqavilәsi
D) bloklara qoşulmayan dövlәtlәrin Bandunq konfransı
E) Paris Xartiyasının qәbul edilmәsi
552) Sual:Bloklara qoşulmamaq hәrәkatında iştirak edәn dövlәt başçılarının ilk konfransı:
A) Belqrad
B) Bandunq
C) Qahirә
D) Dehli
E) İslamabad
553) Sual:Baas rejimi aşağıdakı ölkәlәrdәn hansında mövcud idi?
A) İraq
B) Küveyt
C) İspaniya
D) Vyetnam
E) Әfqanıstan
554) Sual:Tufan әmәliyyatı hansı müharibәyә aiddir?
A) Xorvatiya
B) Bosniya
C) Karib
D) Kipr
E) Körfәz
555) Sual:Neçәnci ildә Sәddam Hüseyn Küveytdәn rәsmә surәtdә üzr istәdi?
A) 2002
B) 2000
C) 1999
D) 2003
E) 1992
556) Sual:1951­ci ilin sentyabrında Tәhlükәsizlik paktı adlı hәrbi saziş imzalandı
A) ABŞ­la Yaponiya arasında
B) ABŞ­la Çin arasında
C) Yaponiya ilә Çin arasında
D) Yaponiya ilә SSRİ arasında
E) ABŞ­la Fransa arasında
557) Sual:Sәddam Hüseyn vә Hafiz әsәd hansı rejimin sonuncu nümayәndәlәri idi?
A) Baas
B) Taliban


C) Әl­Qaidә
D) İŞİD
E) SAARK
558) Sual:әfqanıstana qoşun yeridilmәsi hansı siyasi liderin әn böyük sәhvi idi?
A) Brejnev
B) Yeltsin
C) Xruşşov
D) Qorbaçov
E) Adropov
559) Sual:Moskva olimpiadası neçәnci ildә boykot edildi?
A) 1980
B) 1982
C) 1976
D) 1984
E) 1972
560) Sual:Sәudiyyә әrәbistanına "Sәhra Qalxanı" әmәliyyatı üçün daxil olan ölkә?
A) ABŞ
B) SSRİ
C) İraq
D) Almaniya
E) İngiltәrә
561) Sual:1985­ci ildә Gömrük­sәrhәd nәzarәtinin lәğv olunması haqqında hansı müqavilә
imzalanmışdır?
A) Şengen
B) Maastrix
C) Amsterdam
D) Deyton
E) Roma
562) Sual:Avropa İttifaqının mәrkәzi qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?
A) Brüssel
B) Surix
C) Paris
D) Berlin
E) Cenevrә
563) Sual:II dünya müharibәsindәn sonra ABŞ­da hәmkarlar ittifaqlarının fәaliyyәtini vә әmәk
münasibәtlәrini tәnzimlәmәk mәqsәdilә :
A) Vaqner qanunu qәbul edildi
B) Marşal planı tәsdiq edildi
C) Yeni üfüqlәr proqramı irәli sürüldü


D) Böyük cәmiyyәt planı tәsdiq edildi
E) Taft­Xartli qanunu qәbul olundu
564) Sual:Trumen doktrinası hansı ölkәlәrdә sovet tәsirinә qarşı ynәlmişdir? 1. Yunanıstanda 2.
Fransada 3. İtaliyada 4. Türkiyәdә
A) 1,4
B) 2,3
C) 1,3
D) 2,4
E) 1,2
565) Sual:SSRİ­dә atom bombasının yaradılmasında böyük rol oynamışdı
A) K.Fuks
B) H.Mixaylov
C) C.Prokofyev
D) E.Balladur
E) S.Dali
566) Sual:. Soyuq müharibә dövrünә aid deyil:
A) Qarşılıqlı İqtisad Yardım Şurasının yaranması
B) Karib böhranı
C) «Fәlәstin probleminin» yaranması
D) NATO­nun yaranması
E) Versal sisteminin yaranması
567) Sual:1949­1955­ci illәrdә yaradılmış hәrbi­siyasi bloklar: 1. NATO 2. Varşava Müqavilәsi
tәşkilatı 3. BMT 4. ATәT 5. SEATO
A) 1,3,5
B) 2,3,4
C) 1,2,5
D) 2,4,5
E) 3,4,5
568) Sual:Soyuq müharibәnin 1969­1979­cu illәr mәrhәlәsindә: 1. SSRİ ilә Fransa arasında
Avropada tәhlükәsizliyә dair razılaşma 2. SSRİ ilә AFR arasında müqavilә 3. AFR ilә Polşa arasında
müqavilә 4. ABŞ ilә Çin arasında razılaşma 5. SSRİ ilә ABŞ arasında Afrikanın tәhlükәsizliyinә dair
razılaşma
A) 1,2,3
B) 1,3,4
C) 2,4,5
D) 3,4,5
E) 3,1,5
569) Sual:Trumen doktrinası nәzәrdә tuturdu: 1. Türkiyә vә Yunanıstana yardımı 2. Almaniya vә
Türkiyәyә yardımı 3. TÜrkiyә vә Yunanıstanı SSRİ nüfuz dairәsindәn uzaqlaşdırmaq 4. Almaniya vә
Türkiyәni ABŞ nüfuz dairәsindәn uzaqlaşdırmaq


Yüklə 5,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə