Fenn: 0509y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­3Yüklə 5,02 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/27
tarix06.05.2018
ölçüsü5,02 Kb.
#42449
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

B) Koreya
C) Rumıniya
D) Vyetnam
E) ADR
606) Sual:1982­ci ildә mühafizәkarlar hökumәtinin qәbul etdiyi mәşğulluq haqqında qanun un әsas
mәzmunu
A) Tәtil hüququnun mәhdudlaşdırılması, işsizliyә görә maddi yardıma vә digәr sosial ödәnclәrә sәrt
qәnaәt yolunun götürülmәsi
B) Gәnclәrin işlә tәmin olunması, әmәk mükәllәfiyyәtinin tәtbiqi
C) Müәssisә sahibkarlarının lokaut hüququnun lәğv edilmәsi, sosial sığorta sisteminin dövlәt nәzarәti
altına keçmәsi
D) Tәqaüdә çıxma yaşının artırılması, işsizliyә görә müavinәtin artırılması
E) Hәmkarlar ittifaqlarının sahibkarlar ilә kollektiv müqavilәlәr bağlamaq hüququnun lәğv edilmәsi
607) Sual:Göstәrilәnlәr aiddir: 1968­ci ildә rәsmi şәkildә Varşava Müqavilәsi Tәşkilatından
çıxdığını bildirmişdir 1975­ci ildә Avropada tәhlükәsizlik vә әmkdaşlığa dair Helsinki müşavirәsindә
iştirak etmәkdәәn imtina edәn yeganә Avropa dövlәtidir
A) Albaniya
B) Macarıstan
C) Polşa
D) Çexoslovakiya
E) Yuqoslaviya
608) Sual:NATO vә ATәT­in üzvü olan dövlәt:
A) Türkiyә
B) Azәrbaycan
C) Azәrbaycan
D) Türkmәnistan
E) Qırğızıstan
609) Sual:1970­ci illәrdә öz fәaliyyәtini dayandırmış tәşkilatlar:
A) Dördlәr ittifaqı vә Balkan ittifaqı
B) NATO vә ANZYS
C) NATO vә ANZYS
D) Varşava Müqavilәsi Tәşkilatı vә QİYŞ
E) Varşava Müqavilәsi Tәşkilatı vә QİYŞ
610) Sual:SSRİ tәşkil edilmәsindәn neçә il sonra MDB yaradılmışdır
A) 69
B) 71
C) 79
D) 65
E) 75
611) Sual:1950­ci illәrin sonunda de Qolun hakimiyyәtә gәlmәsinin sәbәbi:


A) Generalların vә sağ tәmayüllü siyasәtçilәrin Әlcәzairdә qiyamı
B) Qulluqçuların ümumi tәtili
C) Tәlәbә çıxışları
D) Kәndli çıxışları vә әrzaq qiyamı
E) Hәrbi çevriliş
612) Sual:İngilislәr Hindistandan çıxmazdan qabaq ölkәni iki dominiona böldülәr:
A) Dini әlamәtә görә
B) Milli әlamәtә görә
C) İqtisadi әlamәtә görә
D) Coğrafi әlamәtә görә
E) İrqi әlamәtә görә
613) Sual:SSRİ, ABŞ vә Böyük Britaniya arasında 1963­cü ilin avqustun 5­dә bağlanmış Moskva
müqavilәsi nәzәrdә tuturdu:
A) Atmosferdә, kosmosda vә su altında nüvә silahı sınaqlarının qadağan olunmasını
B) Strateji hücum silahlarının mәhdudlaşdırılmasını
C) Qәrbi Berlin probleminin nizama salınmasını
D) Vyetnamda davam edәn müharibәnin dayandırılmasını
E) Karib böhranının nizama salınmasını
614) Sual:İkinci dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdә ABŞ­ın Sakit Okean regionunda başlıca
hәrbi siyasi müttәfiqi idi:
A) Yaponiya
B) Çin
C) Hindistan
D) Vyetnam
E) İndoneziya
615) Sual:1968­ci ildә Varşava Müqavilәsi Tәşkilatından çıxdığını rәsmi bildirәn ölkә:
A) Albaniya
B) Rumıniya
C) Fransa
D) Çexoslovakiya
E) Macarıstan
616) Sual:SSRİ­nin tәşkilindәn neçә il sonra onun beynәlxalq hüququn subyekti kimi mövcudluğuna
son qoyuldu?
A) 69
B) 72
C) 70
D) 71
E) 75
617) Sual:1950­1960­cı illәrdәİtaliyanın iqtisadi möcüzәsini tәmin etmiş şәrtlәr:


A) Marşall Planına” qoşulması, “Müştәrәk bazara” daxil olması, iqtisadiyyatda iri dövlәt bölmәsinin
mövcudluğu
B) Hәrbi xәrclәrin azaldılması, “Müştәrәk bazara” daxil olma, “Soyuq müharibә”dә iştirakı
C) Elmi – texniki inqilab, hәrbi – sәnaye kompleksinin formalaşması, “Müştәrәk bazar”a daxil
olması, müstәmlәkәlәrin istismarı
D) Kәnd tәsәrrüfatında islahatlar, bank – maliyyә sistemini yenidәn qurulması, inhisarların lәğvi,
“Müştәrәk bazar”a daxil olması
E) Xarici kapitalın axını, Cәnub probleminin hәll edilmәsi, istehsalın hәrbi sifarişlәrin yerinә
yetirilmәsinә yönәldilmәsi
618) Sual:AFR­lә ADR arasında münasibәtlәrin әsasları haqqında müqavilә bağlandı
A) 1972­ci ildә
B) 1964­cü ildә
C) 1966­cı ildә
D) 1974­cü ildә
E) 1976­cı ildә
619) Sual:ABŞ kommunist bloku ölkәlәrinә qarşı daha sәrt qarşıdurma mövqeyinә keçdi
A) R.Reyqan hakimiyyәtә gәlәndә
B) C.Kennedi hakimiyyәtә gәlәndә
C) R.Nikson hakimiyyәtә gәlәndә
D) C.Karter hakimiyyәtә gәlәndә
E) B.Klinton hakimiyyәtә gәlәndә
620) Sual:SSRİ ilә ABŞ arasında Nüvә müharibәsinin qarşısının alınması haqqında müddәtsiz saziş
bağlandı
A) 1973­cü ildә
B) 1972­ci ildә
C) 1974­cü ildә
D) 1975­ci ildә
E) 1976­ci ildә
621) Sual:SSRİ­ABŞ arasında imzalanmış sazişlәrdәn birindә SSRİ 2000­ci ilә qәdәr müharibә
dövründә ABŞ_dan aldığı borcun bir hissәsini qaytarmalı idi
A) 1972­ci il sazişindә
B) 1969­cu il sazişindә
C) 1973­cü il sazişindә
D) 1975­ci il sazişindә
E) 1981­ci il sazişindә
622) Sual:AFR­ADR­in suverenliyini tanıdı:
A) 1952­ci ildә
B) 1958­ci ildә
C) 1962­ci ildә
D) 1970­ci ildә
E) 1972­ci ildә


623) Sual:Sovet qoşunları әfqanıstana yeridildikdәn neçә il sonra oradan tamamilә çıxarılmışdır?
A) 15
B) 15
C) 8
D) 7
E) 10
624) Sual:1994­cü ildә NATO ilә әmәkdaşlıq etmәk vә onun tәrәfdaşı olmaq tәklifi edildi: 1.
Avropanın bütün demokratik dövlәtlәrinә 2. Avtoritar dövlәtlәrә 3. qeyri­demokratik dövlәtlәrә 4.
MDB mәkanında mövcud olan yeni müstәqil dövlәtlәrә 5. әnәnәvi bitәrәflik mövqeyi tutan Avropa
dövlәtlәrinә
A) 1,4,5
B) 1,2,4
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 2,4,5
625) Sual:Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin: 1. SSRİ­dә yenidәnqurma kampaniyasının başlanması
2. MDB­nin yaranması 3. ADR vә AFR­in vahid dövlәtdә birlәşmәsi 4. ATәM­in Budapeşt
sammitinin çağrılması
A) 1,3,2,4
B) 1,2,3,4
C) 2,3,4,1
D) 3,2,1,4
E) 2,1,3,4
626) Sual:Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin: 1. NATO­nun yaranması 2. ATәM­in Minsk qrupunun
yaradılması 3. Paris Xartiyasının qәbul edilmәsi 4. Lissabon sammiti
A) 3,2,4,1
B) 3,4,2,1
C) 1,3,2,4
D) 4,1,2,3
E) 2,4,1,3
627) Sual:Bu dövlәtlәr 2004­cü ildә Avropa Birliyinә daxil olmuşdur: 1. Macarıstan 2. Çexiya 3.
İngiltәrә 4. Rumıniya 5. Avstriya
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 1,2,4
D) 2,4,5
E) 3,4,5
628) Sual:2004­cü ildә NATO­ya üzv qәbul edildilәr: 1. Rumıniya 2. Latviya 3. Estoniya 4. Polşa 5.
Ukrayna 6. Çexiya
A) 1,2,3


Yüklə 5,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə