Fenn: 0509y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­3Yüklə 5,02 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/27
tarix06.05.2018
ölçüsü5,02 Kb.
#42449
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

A) Macarıstan
B) Çexoslovakiya
C) Bolqarıstan
D) Rumıniya
E) ADR
483) Sual:N.Xruşova aid deyil:
A) Xam torpaqların istifadәyә verilmәsi
B) "Mülayimlәşmә" siyasәtinә son qoyulması
C) Şәxsiyyәtә pәrәstişin tәnqid edilmәsi
D) Repressiya qurbanlarına bәraәt verilmәsi
E) Ali Xalq Tәsәrrüfatı Şurasının yaradılması
484) Sual:SSRİ­nin hökmü ilә çoxpartiyalı sistemin lәğv olunduğu ölkәlәr sırasına daxil deyildir
A) ADR
B) Macarıstan
C) Rumıniya
D) Yuqoslaviya
E) Albaniya
485) Sual:Türkiyә tarixindә III respublika dövrü başladı:
A) General Kәnan Evrenin hәrbi çevriliş etmәsi ilә
B) Turqut Ozalın tәkpartiyalı hökumәt tәşkil etmәsi ilә
C) Turqut Ozalın Türkiyә Respublikasının prezidenti seçilmәsi ilә
D) Süleyman Dәmirәlin prezident seçilmәsi ilә
E) Abdulla Gülün Türkiyә Respublikasının prezidenti seçilmәsi ilә
486) Sual:Bu ölkәnin başçısı vә hәyat yoldaşı Avropa sosialist ölkәlәrindә totalitar sosializm
quruluşuna qarşı baş verәn çıxışlar zamanı güllәlәnmişdir
A) ADR
B) Polşa
C) Yuqoslaviya
D) Bolqarıstan
E) Rumıniya
487) Sual:ABŞ­da 1944­1946­cı illәrdә qәbul edilmiş qanunlara görә:
A) ordu sıralarından tәrxis edilәnlәrә imtiyazlar verildi
B) Milli Tәhlükәsizlik Şurası yaradıldı
C) ordu sıralarında xidmәt edәn әsgәrlәrin ailәlәrinә maddi yardım göstәrilmәsi nәzәrdә tutulurdu
D) әsgәrlәrin ordudan tәrxis edilmәsinin sürtәlәndirilmsi nәzәrdә tutulurdu
E) ordudan tәrxis olunanların siyasi fәaliyyәtlә mәşğul olması qadağan edildi
488) Sual:XX әsrin 40­cı illәrindә Koreya vә Hindistan tarixinә aid oxşar cәhәt:
A) Ölkәnin rәsmәn iki yerә bölünmәsi
B) Sosialist inkişaf yolundan imtina etmәsi


C) Siyasi istiqlaliyyәtin itirilmәsi
D) Sosial­iqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsi
E) Hollandiyanın müstәmlәkә әsarәtindәn azad olması
489) Sual:İkinci Dünya müharibәsindәn sonra Fransa vә Böyük Britaniya tarixinә aid ümumi cәhәt:
A) müstәmlәkә sisteminin dağılması
B) ABŞ­dan uzaqlaşma
C) demokratik qayda­qanunların mәhdudlaşması
D) yeni konstitusiyanın qәbulu
E) әrazilәrin genişlәndirilmәsi
490) Sual:İkinci dünya müharibәsindәn sonra Yaponiyada ABŞ­ın işğal rejiminә son qoyuldu:
A) San Fransisko sülh müqavilәsi qüvvәyә mindikdәn sonra
B) İkinci dünya müharibәsi illәrindә
C) Krım konfransının şәrtlәrinә görә
D) Yaponiya danışıqsız tәslim aktını imzaladıqdan sonra
E) “Soyuq müharibә”nin başlanması әrәfәsindә
491) Sual:N.Xruşşovun SSRİ­yә rәhbәrliyi dövrünә aiddir:
A) kolxizçulara pasport verilmәyә başlanması
B) SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin Nazirlәr Soveti adlandırılması
C) Kommunist partiyasının rәhbәr rolunun tәsbit olunduğu yeni Konstitusiyanın qәbul edilmәsi
D) “Kadrların sabitliyi xәtti”nin irәli sürülmәsi
E) bu dövrün tarixdә “qızıl әsr” kimi qiymәtlәndirilmәsi
492) Sual:Türkiyәnin 1950­ci illәr tarixinә aiddir:
A) NATO­ya üzv olması
B) “Soyuq müharibә”dәn imtina etmәsi
C) Torpaq islahatı haqqında qanunun tәsdiq edilmәsi
D) “Marşall Planı” ürrә maddi yardım alması
E) BMT­yә üzv olması
493) Sual:XX әsrin 50­ci illәrin ortası Macarıstan vә XX әsrin 60­cı illәrin ikinci yarısı
Çexoslovakiya tarixindә baş vermiş hadisәlәrin oxşarlığı:
A) xalqın totalitar sosializm rejimlәrinә qarşı çıxışlara başlaması
B) “xalq demokratiyası” dövrünün başlanması
C) bazar iqtisadiyyatına keçidin başlaması
D) QİYŞ­da fәaliyyәtin dayandırılması
E) “Hәmrәylik” hәmkarlar ittifaqının fәaliyyәtә başlaması
494) Sual:Fransa tarixindә 1946 vә 1958­ci illәrdә baş vermiş baş vermiş әsas hadisәlәrin ümumi
cәhәti:
A) Yeni konstitusiyanın qәbul edilmәsi
B) Yeni müstәmlәkәlәrin әlә keçirilmәsi
C) Ağır iqtisadi böhranların olması


D) Burjua­demokratik inqilablarının başlanması
E) Prezident vәzifәsinin tәsis edilmәsi
495) Sual:N.Xruşşovun SSRİ­yә rәhbәrliyi dövrünә aiddir:
A) xam torpaqların istifadәyә verilmәyә başlanması
B) çoxpartiyalılıq sisteminin tәşәkkül tapması
C) ölkә tarixindә ilk dәfә pasportlaşma sisteminә keçilmәsi
D) Dövlәt Müdafiә Komitәsinin lәğvi
E) çoxillik planlaşdırmanın lәğvi
496) Sual:Xruşşovun SSRİ­yә rәhbәrliyi dövrünә aiddir
A) kolxozçulara ilk dәfә pensiya sisteminin tәtbiq olunması
B) Kadrların sabitliyi xәtti”nin irәli sürülmәsi
C) Dövlәt Müdafiә Komitәsinin lәğv olunması
D) yeni Konstitusiyanın qәbul edilmәsi
E) yenidәnqurma” xәttinin irәli sürülmәsi
497) Sual:Soyuq müharibә dövründә ABŞ Yaponiyanı bu ölkәlәrdәn birinә qarşı mübarizә dayağına
çevirmәk xәtti götürdü
A) Çin
B) SSRİ
C) KXDR.(Koreya Xalq Demokratik Respublikası)
D) Tayvan
E) Kanada
498) Sual:1989 – cu ilin may – iyun aylarında özbәklәrlә Ahıska türklәri arasında qanlı toqquşma
törәdildi:
A) Özbәkistanda
B) Türkmәnistanda
C) Qazaxıstanda
D) Qırğızıstanda
499) Sual:AİB neçә ildәn sonra AB­yә çevrilmişdir?
A) 45
B) 35
C) 17
D) 34
E) 23
500) Sual:1953 – cü ilin avqustunda general Zahidinin başçılığı ilә hәrbi çevriliş baş verdi:
A) Tehranda
B) Tәbrizdә
C) Gilanda
D) İsfahanda


501) Sual:Soyuq müharibә dövrünә aid deyil:
A) QİYŞ­in yaradılması
B) Karib böhranı
C) NATO­nun yaranması
D) Folklend böhranı
E) BMT­nin yaranması
502) Sual:Türkiyә Bağdad paktına daxil oldu:
A) 1951­ci ildә
B) 1953­cü ildә
C) 1956­cı ildә
D) 1958­ci ildә
E) 1955­ci ildә
503) Sual:BMT baş Mәclisi Fәlәstinin bölünmәsi vә onun әrazisindә iki dövlәtin – yәhudi vә әrәb
dövlәtlәrinin yaradılması haqqında qәrarı nә vaxt qәbul etdi:
A) 1950 – ci il oktyabrın 3 – dә
B) 1948 – ci il mayın 14 – dә
C) 1945 – ci il aprelin 28 – dә
D) 1947 – ci il noyabrın 29 – da
504) Sual:1957­ci ildә SSRİ­dә :
A) Ali Xalq Tәsәrrüfatı Şurası yaradıldı
B) SSRİ Nazirlәr Soveti yarandı
C) Pul islahatı keçirildi
D) talon sistemi lәğv olundu
E) Stalin vәfat etdi
505) Sual:SSRİ ilә Qәrb dövlәtlәri arasındakı fikir ayrılıqları 1954­cü ildә Triyestin:
A) Yuqoslaviya ilә İtaliya arasında bölünmәsinә
B) Bolqarıstan ilә Yuqoslaviya arasında bölünmәsinә
C) Fransa ilә İtaliya arasında bölünmәsinә
D) Rumıniya ilә Yunanıstan arasında bölünmәsinә
E) İtaliya ilә Yunanıstan arasında bölünmәsinә
506) Sual:. Tәmkin konsepsiyasının müәllifi idi
A) Kennan
B) Dalles
C) Marşall
D) Trumen
E) Eyzenhauer
507) Sual:Mәğlub dövlәtlәr ilә sülh müqavilәlәrinin hazırlığına başladı
A) Xarici İşlәr Nazirlәri Şurası
B) Müdafiә Nazirlәri Şurası


Yüklə 5,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə