Fenn: 0509y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­3Yüklə 5,02 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/27
tarix06.05.2018
ölçüsü5,02 Kb.
#42449
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

C) Paris konfransının gündәliyinә
D) Tehran konfransının gündәliyinә
E) Moskva konfransının gündәliyinә
457) Sual:1953­1956­cı illәrdә Misir diplomatik münasibәtlәr yaratdı:
A) Çexoslovakiya, Polşa, Rumıniya, ADR, Çin
B) Monqolustan, Çin, Koreya, Vyetnam, İrak
C) Çin, Koreya, İndoneziya, Polşa, ADR
D) Çexoslovakiya, Rumıniya, SSRİ, Monqolustan
E) SSRİ, Koreya, Polşa, Fransa, AFR
458) Sual:Bandunq konfransı çağırılmışdır:
A) Hindistan, Birma, İndoneziya, Pakistan, Seylonun tәşәbbüsü ilә
B) Çinin, Hindistanın, Vyetnamın tәşәbbüsü ilә
C) Birma, Filippin, Çin, İndoneziyanın tәşәbbüsü ilә
D) Misir, Suriya, Seylon, Pakistanın tәşәbbüsü ilә
E) Suriya, İrak, Tunis, Pakistan, Hindistanın tәşәbbüsü ilә
459) Sual:Müstәmlәkәçilikdәn azad olmuş ölkәlәrin tәşәbbüsü ilә yarandı:
A) Bloklara qoşulmamaq hәrәkatı
B) Avropa tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq müşavirәsi
C) Avropa İqtisadi Birliyi
D) Azad ölkәlәrin birliyi
E) Böyük dövlәtlәrә qarşı mübarizә tәşkilatı
460) Sual:XVIII әsrdә aşağıdakı ölkәlәrin torpaqları da müstәmlәkәyә çevrilmişdilәr:
A) Hindistan, İndoneziya, Avstraliya
B) Kuba, Liviya, Efiopiya
C) Meksika, Çili, Vyetnam
D) Avstriya, Mali, Florensiya
E) Albaniya, Çin , Kolumbiya
461) Sual:Bandunq konfransına aid deyil
A) SSRİ ilә әmәkdaşlıq etmәmәk
B) Konfrans iştirakçıları iqtisadi vә mәdәni әmәkdaşlığa nail olmalı
C) Kütlәvi qırğın silahlarını tәtbiq etmәmәk
D) mübahisәli mәsәlәlәri sülh yolu ilә hәll etmәk
E) ictimai quruluşu müxtәlif ölkәlәrin dinc vә әmәkdaşlıq şәraitindә yaşamaları
462) Sual:Misir vә İsrail arasında müharibә vәziyyәtinә son qoyuldu
A) Kemp­Devid sazişi nәticәsindә
B) Körfәz müharibәsi nәticәsindә
C) Cenevrә konfransı nәticәsindә
D) FAT­ın yaranması nәticәsindә
E) Dәmәşq müqavilәsi nәticәsindә


463) Sual:İkinci dünya müharibәsindәn sonra Türkiyәdә әn vacib problem idi:
A) Ölkәnin birliyinin qorunması
B) İqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması
C) İnfilyasiyanı cilovlamaq
D) Etatizmi lәğv etmәk
464) Sual:Türkiyәdә baş verәn iqtisadi möcüzәlәrin atası adlandırılır:
A) C. Gursel
B) T. Özal
C) C. Sunayın
D) S. Dәmirәl
465) Sual:Balkar, çeçen, inquş, kalmık vә qaraçay xalqlarına bәraәt verildi vә onların milli
muxtariyyәti bәrpa olundu:
A) 1954 – cü ildә
B) 1958 – ci ildә
C) 1957 – ci ildә
D) 1994 – cü ildә
466) Sual:Rusiya ilә Tatarıstan arasında dövlәt idarәlәrinin sәlahiyyәtlәrinin bölüşdürülmәsi
haqqında müqavilә imzalandı:
A) 1994 – cü il fevralın 15 – dә.
B) 1986 – cı il aprelin 28 – dә.
C) 1989 – cu il noyabrın 19 – da.
D) 1995 – ci il fevralın 19 – da.
467) Sual:Uyğunluğu doğru әks etdirәn variantı tapın. I.1954­cu il 19 fevral II.1986 dekabr.
III.1989­cu il aprel. IV.1989­cu il may­iyun. A)Fәrqanә hadisәlәri. Ahıska türklәrinin Özbәkistandan
qovulması.B)Sovet ordusunun Tbilisidә әhalinin dinc nümayişinә divan tutması.C)Alma­Atada Sovet
hakimiyyәtinә qarsı qazax xalqının etiraz hәrәkatı. D)Krım vilayәtinin Ukrayna SSR­in tәrkibinә
qatılması
A) Ia. IIb. IIc. IVd
B) Id. IIc. IIIb. IVa
C) Ib. IIc. IIId. IVa
D) Ic. IId. IIIa. IVb
E) Ic.IIa. IIIb. IVd
468) Sual:Rusiyanın muxtar qurumları içәrisindә ilk olaraq Suverenlik haqqında Bәyannamә qәbul
etdi
A) Başqırdıstan
B) Cuvaşiya
C) Çeçenistan
D) Tatarıstan
E) İnquşetiya


469) Sual:1947 – ci il iyulun 12 – dә Ankarada ABŞ ilә Türkiyә arasında imzalandı:
A) Trumen doktrinası
B) Balfur bәyannamәsi
C) Misir bәyannamәsi
D) Kemp – Devid sazişi
470) Sual:1961 – ci ildә yaranan İkinci respublikaya başçılıq edirdi:
A) İsmәt İnönü
B) Turqut Özal
C) Fәxri Körütürk
D) Cәlal Bayar
471) Sual:T. Özalın Türkiyәni iqtisadi böhrandan çıxartmaq üçün gördüyü tәdbirlәrә aid deyil:
A) İnflyasiyanı azaltmaq
B) Orta tәbәqәnin milli gәlirdәn aldığı payı artırmaq
C) Orta tәbәqәnin әlavә gәlirini artırmaq
D) Torpaq islahatı keçirmәk
472) Sual:Hansı daha әvvәl Türkiyә Respublikasının prezidenti olmuşdur
A) Әhmәd Necdәt Sezәr
B) Cәlal Bayar
C) Cövdәt Sunay
D) Fәxri Korutürk
E) Kәnan Evrәn
473) Sual:Dünya sosializm sisteminin dağılması nәticәsindә ayrı­ayrı müstәqil dövlәtlәrә parçalandı
A) ADR
B) AFR
C) Polşa
D) Yuqoslaviya
E) Macarıstan
474) Sual:Doğru variantı müәyyәn edin. ­ ­ ­ ­ ­ ­ I.1949­cu il 1 oktyabr. II.1947­ci il. III.Sentyabr
1948­ci il. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ a)Yaponiyada Konstitusiyanın qәbul edilmәsi. ­ b)Koreya Xalq Demokratik
Respublikasının elan edilmәsi.C)Çin Xalq Respublikasının elan olunması
A) Ia. IIb. IIIc
B) Ib. IIc. IIIa
C) Ic. IIa. IIIb
D) Ia .IIc. IIIb
E) Ic. IIb. IIIa
475) Sual:Aşağıdakı hadisәlәrdәn birinin tarixi sәhv göstәrilmişdir. Müәyyәnlәşdirin
A) 1949­cu ilin oktyabrın 1­dә Çin Xalq Respublikası elan olundu
B) 1958­ci ildә Çin KP “Üç qırmızı bayraq” strategiyasını elan etdi
C) 1965­ci ildә Mao “mәdәni inqilab” elan etdi


D) 1976­cı ildә Çindә yenilәşmә xәtti başlandı
E) Böyük Britaniya 2000­ci ildә Honkonqu Çinә qaytardı
476) Sual:1965­ciilin sonlarında Maonun mәdәni inqilab elan etmәkdә mәqsәdi
A) Çindә savadsızlığı lәğv etmәk
B) Çoxlu ali vә orta ixtisas mәktәblәri açmaq
C) Mao әleyhinә olan vә onunla razılaşmayan qüvvәlәrlә hesablaşmaq
D) Çin mәdәniyyәtini dünyaya tanıtmaq
E) Çinin qәdim maddi mәdәniyyәt nümunәlәrini aşkara çıxarmaq, onları öyrәnmәk vә dünyaya
tanıtmaq
477) Sual: Mәdәni inqilab dövründә Çinin münasibәtlәri pislәşdi
A) ABŞ­la
B) Yaponiya ilә
C) SSRİ ilә
D) Bütün kapitalist dünyası ilә
E) Bütün qonşu dövlәtlәrlә
478) Sual:Çindә böyük sıçrayış siyasәti nәticәsindә ..
A) Sәnaye mәhsulları istehsalı azalaraq vәtәndaş müharibәsindәn әvvәlki sәviyyәyә düşdü
B) Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı aşağı düşdü
C) Sәnaye mәhsulları istehsalı bir neçә dәfә artdı
D) Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı xeyli artdı
E) İstehsalda heç bir dәyişikliyә nail olunmadı
479) Sual:1954 – cü il fevralın 19 – da Ukraynanın Rusiyaya qatılmasının 300 illik yubileyi
münasibәtilә Ukraynaya verildi:
A) Volqaboyu vilayәtlәr
B) Krım vilayәti
C) Fәrqanә vilayәti
D) Türküstan vilayәti
480) Sual:M. Qorbaçovun yenidәnqurma xәttinin ilk qurbanı:
A) Türkmәnistan
B) Özbәkistan
C) Qırğızıstan
D) Qazaxıstan
481) Sual:AFR – dә Yeni Şәrq siyasәti ni reallaşdıran kansler:
A) H. Kol
B) V. Brandt
C) H. Şröyder
D) K. Adenauer
482) Sual:1989­cu ildә bu ölkәlәrin birindә siyasi sistemi dәyişmәyә yönәlmiş çıxışlar olmamışdır


Yüklə 5,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə