Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanlığındanYüklə 1,12 Mb.
səhifə6/10
tarix06.05.2018
ölçüsü1,12 Mb.
#42223
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ç) Geliştirme esasları;

1) Verim ve doğum kaydı alınan sürülerde; doğan yavru, ana, baba (kullanılan koç/teke) başına ayrı ayrı ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır.

2) Yetiştirici ve Yetiştirici Birlikleri/Birliktelikleri TAGEM ile işbirliği halinde uygulanan projelerde proje uygulama esasları çerçevesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmaz.

3) Seçilecek yetiştiricilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı geliştirme projesi çerçevesinde yetiştirme yapılır. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her alt proje en fazla 6.300 baş hayvan materyali desteklemeden yararlanır. Her alt proje, kontrollü çiftleştirilen en az 1.000 baş elit anaç koyun/keçi ile en fazla 5.000 baş anaç koyun/keçi ve 300 baş koç/tekeden oluşur.

4) Projede damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1 (bir) ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir yetiştirici sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı, Sakız ırkı koyunlar, Kilis ve Türk Saaneni ırkı keçiler için en az 40 baş, diğer ırklar için ise en az 80 baş ve üzeri olacaktır. Proje sürülerinde suni tohumlama vb. uygulamaları yapmak üzere gerekli organizasyon alt yapısını kuran, brusella ve tüberkülozdan ari koç/teke kullanan ve TAGEM tarafından uygun görülen işletmelerde bu sayı sınırı aranmaz.

5) Geliştirme amaçlı desteklenecek Anadolu mandası ırkında, her ilde uygulamaya konulacak proje, en az 900 baş hayvan içeren alt projelerden oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz. Alt projelerde toplam hayvan sayısı 25.000 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 (iki) yaş ve üzeri olacaktır. Manda türü için yapılacak desteklemelerde, destekleme anaç manda, damızlıkta kullanılan manda boğası ve 15/8/2014 tarihi itibariyle (15/8/2014 dahil) bir yaşını dolduran ve damızlık seçimi yapmak üzere ayrılan manda yavrularına yapılır. Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yetiştirici/üretici örgütlerine tüzel kişilik olarak üye olunması halinde, ortak sayısına bakılmaksızın tek işletme olarak kabul edilir. Yetiştirici/üretici örgütlerinden birine üye olan gerçek ve tüzel kişiliğe ait işletmelerde en fazla 500 baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır.

d) Sözleşme, hakediş ve ödemeler;

1) Destekleme kapsamına alınan yetiştiriciler adına Yetiştirici Birlikleri/Birliktelikleri ile il/ilçe müdürlüğü arasında Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları ekinde yer alan sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmediği tutanakla tespit edilen yetiştiricilere destekleme ödemesi yapılmaz. Yetiştirici Birlikleri/Birliktelikleri sözleşme ile ilgili konularda Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları çerçevesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

2) Seçim Komisyonunca belirlenen ve destekleme kapsamına alınan yetiştiricilerin sürülerinde, proje liderinin hakedişe esas olacak şekilde düzenlediği yetiştirici listesi il/ilçe müdürlüğü tarafından kontrol edilerek hazırlanan Hakediş Formu, elektronik ortamda ve yazı ile İl Müdürlüğü tarafından TAGEM’e gönderilir. İncelenen hakediş belgesi TRGM’ye gönderilir.

e) İstenecek belgeler;

1) Hayvan Genetik Kaynakları Geliştirme Başvuru Dilekçesi (Ek-35),

2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Elit Sürü Yetiştiricileri Destekleme Hakediş Formu (Ek-36),

3) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban Sürü Yetiştiricileri Destekleme Hakediş Formu (Ek-37),

4) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Kapsamında Anadolu Mandası Yetiştiricileri Destekleme Hakediş Formu (Ek-38).
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar ve Son Hükümler

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 22 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifleri, üyelerine ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak yetiştirici/üretici örgütüne üye üreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde sadece banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden yetiştirici/üretici örgütü yönetim kurulu sorumludur.

(3) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz.

(4) Yetiştirici/üretici örgütleri, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı ve üyelerinin yılı için yazılı muvafakatları olmadan kesinti yapamaz.

(5) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranmayan destekleme ödemeleri doğrudan yetiştiriciye yapılır.

(6) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra ve temlik işlemleri yapılmaz.Yetki ve denetim

MADDE 24 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının uygulanmasında ve oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir.

(3) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Ödemeye esas icmaller HAYGEM’e gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 5 e tekabül eden oranda denetim yapar; kamu zararına dair bir karine olması durumunda, söz konusu destek kaleminin tamamı incelendikten sonra icmal gönderilir.

(4) Haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, inceleme tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere dayalı olarak, ödeme yapılır.

(5) Hayvancılık desteklemelerinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konusunda ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir. İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular Bakanlığa bildirilir.

(6) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin desteklemeden yararlanamamasına sebep olan örgütler, yetiştiricinin hakediş ödemesinden doğrudan sorumludurlar.Desteklemeden yararlanma

MADDE 25 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

(2) Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, kendi kuruluş Kanununa göre dikey örgütlenmesini tamamlayamamış hayvancılık konusunda faaliyet yürüten kooperatiflerin ortakları, ortağı olduğu kooperatifin, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 4 ay içerisinde aynı Kanun kapsamında kurulmuş merkez birliğine üye olan kooperatif birliğine ortak olması durumunda; çiğ süt desteğinden yararlandırılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 26 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(5) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren gecikme faizi uygulanır ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işlem yapılır.

(6) Desteklemeden men cezası il/ilçe müdürlüğü teklifi ile mülki idare onayıyla uygulanır.(7) Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesapları üzerinden 7 iş günü içinde ödemediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi 15 iş günü içinde il müdürlüğüne bildirmediği tespit edilen yetiştirici/üretici örgütleri hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler il müdürlüğünce başlatılır. Destekleme ödemelerini süresi içerisinde üyelerine ödemeyen yetiştirici/üretici örgütleri yazılı olarak uyarıldıktan sonra ihmalin devamı durumunda; yönetim kurulu hakkında il müdürlüklerince adli işlem başlatılır.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 27 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde en az 5 yıl süre ile saklanır.

Yürürlükten_kaldırılan_tebliğ__MADDE_28'>Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28 – (1) 25/5/2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/29) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/5/2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/29) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler ilgili tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Ek-1


İLİ

 

TİFTİK ÜRÜN ALIM BORDROSU

İLÇESİ

 

KOOPERATİFİN ADI

 

BİRLİĞİ

 

KOOPERATİFİN T.C. ZİRAAT BANKASI HESAP NO (IBAN)

 

SIRA NO

ORTAK BİLGİLERİ

ÜRÜN ALIMI

TİFTİK DESTEKLEME BİLGİLERİ

DESTEKLEME BİRİM FİYATI (KG/20,00 TL)

T.C. KİMLİK NO

ORT.NO

ADI SOYADI

BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

KÖYÜ/MAH./İLÇESİ

MÜSTAHSİL MAKBUZ NO

TARİHİ

KEÇİ SAYISI (BAŞ)

TİFTİK MİKTARI (KG)

DESTEKLEME TUTARI (TL)

1

 

 

 

  

 

 

 

 

2

 

 

 

  

 

 

 

 

3

 

 

 

  

 

 

 

 

4

 

 

 

  

 

 

 

 

5

 

 

 

  

 

 

 

 

6

 

 

 

  

 

 

 

 

7

 

 

 

  

 

 

 

 

8

 

 

 

  

 

 

 

 

9

 

 

 

  

 

 

 

 

10

 

 

 

  

 

 

 

 Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere hizalarında belirtilen destekleme miktarının 2014/.... Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Tebliğ gereğince ödenmesi uygundur.
DÜZENLEYENKONTROL EDENONAYLAYAN
.../.../2014.../.../2014.../.../2014

Yüklə 1,12 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə