Geyimin hazırlanma texnologiyası” fənindən test sualları Gizli basdırma tikişləri hansılardı ?Yüklə 68,23 Kb.
tarix05.05.2018
ölçüsü68,23 Kb.
#41487

Geyimin hazırlanma texnologiyası

fənindən test sualları
1. Gizli basdırma tikişləri hansılardı ?

A. Acıq və fiqurlu C. Köcürmə və cəp

B. Düz və kökləmə D. Birləşdirmə və ilgək
2. Tikişlər təsnifatına və təyinatına görənecə yerə bölünür?

A. 7 C. 2

B. 3 D.8
3. Bunlardan hansı yubka modelidir ?

A.Qolt C.Qatlama

B.Banan D.Bermud
4. Tikiş məmulatları necə sinifə bölünür ?

A.4 C.5

B. 10 D.7
5. Bunlardan hansı maşın tikişi deyil ?

A. Kökləmə tikişi C. Qoşa tikiş

B. Qapalı tikiş D. Relyef tikişi
6. Bunlardan hansı əl tikişinə aid deyil ?

A. Təpçimə C. Çalma

B. Çarpaz bəndləmə. D. Qoşa.
7. Maşın tikişində işlədilən alət tərtibatlar necə qrupa bölünür ?

A. Altı C. Səkkiz

B. Üç D. On bir
8.Koketkalı paltarlar hazırlayarkən bu formaların hansından istifadə olunmur ?

A. Bükük C. Qırçın

B. Büzmə D. Qırış
9. Bunlardan hansı ciblərin hazırlanması konustruksiyasına aid deyil ?

A. Kəsik ciblər C. Qapaqlı ciblər

B. Listikli ciblər D. Lastikli ciblər
10. Geyimdə yaxalığın yaxalıq yerinə birləşdirmək ücün boyun yeri neçə sahəyə bölünür?

A. 7 C.2

B.5 D.4
11. Yubkanın yuxarı hissəsini hazırlanmasında bunlardan hansından istifadə olunmur ?

A. Kəmərlə hazırlanması C. “Molniya”zəncirbəndi ilə

B. korsaj lenti ilə hazırlanması D.Qatlamalarla
12.Klyoş yubkanın aşağısı necə cərgə köklənir ?

A.4 C.8

B.6 D.2
13. Bunlardan hansı ilgək növünə aid deyil ?

A. Köbəli ilgək. C.Çərçivəli ilgək

B. Gözlü ilgək D. Bağlamalı ilgək
14.Şalvarın qabaq hissəsində yerləşən ciblər neçə köbəli olur ?

A.Bir köbəli və iki köbəli C.Yeddi köbəli və on köbəli

B.Dörd köbəli və üç köbəli D.Altı və səkkiz köbəli
15.Bu büküklərdən hansı qadın və qız donlarının birləşdirilməsində işlədilmir ?

A.Qabaq- qabağa C.Bir tərəfə yatan

B.iki tərəfə yatan D.Dörd tərəfə yatan
16.Standart ölçülərdə döş dairəsi bel dairəsindən neçə sm böyük olmalıdır ?

A.15 sm C.20sm

B.30sm D.5sm
17. Bicilmiş hissələrin keyfiyyətini nə ilə yoxlayırlar?

A. Xətkeş C.Tabaşir

B. Pərgar D. Ülgü
18. Kişi yun şalvarlarının qabaq hissəsinin diz yerinin tez sürtülüb yirtilmaması üçün ona hansı parçadan astarlıq salınır ?

A.yun C.Pambıq

B.Kətan D.İpək
19.Axın xətləri neçə əsas tipə ayrılır ?

A. 9 C. 2

B. 6 D. 4
20.Geyimdə qarsaqlqr harda yerləşdirilir ?

A.Ətəkdə və üstdə C.Beldə və varatnikdə

B.Üstdə və beldə D.Varatnikdə və ətəkdə
21.Yaxalıqlar neçə qat olurlar ?

A.Birqat və üçqat C.İkiqat və dördqat

B.birqat və dördqat D.Birqat və ikiqat
22.Birqat yaxalıqlardan əsasən hansı paltarlardan istifadə olunur ?

A.Paltolarda C.Donlarda

B.Pencəklərdə D.Plaşlarda
23.Reqlan biçimliqollar neçə tikişli olur ?

A.Bir, iki üç tikişli C.Beş, altı və səkkiz

B.iki, üç və dörd D.Üç, beş və altı
24.Bütöv biçimli qollarda neçə tikişdən istifadə olunur ?

A.Üç C.Bir

B.İki D.Dörd
25.Aşağıdakılardan hansı beldən kəsik paltarların hazırlanmasına aiddir ?

A.Lif və kəmər C.Şalvar və köynək

B.Jilet və köynək D.Lif və yubka
26.Klyoş biçimli yubkada neçə ölçü götürülür ?

A.İki C.Altı

B.Dörd D.Bir
27.Qadın paltarları kişi paltarlarından əsasən nə ilə fərqlənir ?

A.Yaxalıq yeri ilə C.Bağlama yer ilə

B.qol tikişinə görə D.Çiyin tikişi ilə
28.Əl tikişində istifadə olunmayan alətlər hansılardır ?

A.İynə C.Qayçı

B.Üskük D.Məkik
29.Bu maşınlardan hansı tukuş istehsalında işlədilmir ?

A.Universal C.Xüsusiləşdirilmiş

B.Xüsusi D.Ümumi
30.Tikişin vəziyyətinə görə qaynaq neçə cür olur ?

A.3 C.9

B.4 D.6
31.Üst geyimlərində yaxalığın bağlanması neçə mərhələdən ibarətdi ?

A.5 C.10

B.8 D.3
32.İstisaxlayan ara materialı geyimin hansı hissəsinə birləşdirirlər ?

A.Bort kəsiklərinə C.Qol yerinə

B.Boyun yerinə D.Qol ağzına
33.Jiletin arxa hissəsi əsasən neçə qat astarlıq parçadan hazırlanır ?

A.Beşqat C.İkiqat

B.Üçqat D.Yeddiqat
34.Ətəyə qədər düymələnməyən geyimlərdə bu formaların hansından istifadə olunmur ?

A.Birköbəli çevrilən tikişdən C.”Molniya” lentindən

B.Baxyalı plankadan D.İkiköbəli verilən tikişdən
35.Çoxqatlı parçalardan tikilən geyimlərdən yan və çiyin kəsiklərinin uzanmasını qarşısını almaq üçün onlara nə tikilir ?

A.Lent C.Xəz

B.Parça D.Köbə
36. Polimid hopdurulmuş əlavə qat pambıq parçadan tikilən köynəklərin hansı hissəsinə qoyulmur ?

A.Yaxalığına C.İlğək yrinə

B.Monjetinə D.Arxa hissəsinə
37.Hazır məmulatın keyfiyyətini yoxlamaq üçün işlədilən şablonlar nədən hazırlanır ?

A.üzvi şüşədən C.Dəmirdən

B.Ağacdan D.Misdən
38.Üstdən qoyma ciblər neçə mərhələdə hazırlanır ?

A.İki mərhələdə C.Üç mərhələdə

B.Beş mərhələdə D.Altı mərhələdə
39.Paltara bədən quruluşunun formasını vermək üçün nədən istifadə olunur ?

A.Monjetdən C.Qəlibdən

B.Qarsaqdan D.Ütüdən
40.İstehsalat snitariyası işçilərin hansı məsələlərini öyrənməklə məşğul olmur ?

A.İstehsalat binasının quruluşu ilə C.Hava mühiti ilə

B. İşıqlandırılması ilə D.İşçilərin əmək haqqı ilə
41.Xaçvari əl tikişinin tikilmə qaydası necədir ?

A.Soldan sağa tərəf C.Yuxarıdan aşağıya doğru

B.Sağdan sola tərəf D.Aşağıdan yuxarıya doğru
42.İstehsalat binalarında havanın temperaturu neçə dərəcədə olmalıdır ?

A.8-20 C.20-36

B.15-25 D.18-22
43.Binalardan hansı isti nəmləşdirmə işlərinə aid deyildir ?

A.Ütüləmə C.Presləmə

B.Pardaqlama D.Rəngləmə
44.Bunlardan hansı kəmərin hazırlanmasına aid deyil ?

A.ilgəkli kəmər C.Düyməli kəmər

B.Qapaqlı kəmər D.Toqqalı kəmər
45.Ciblər görünüşünə görə hansı formada hazırlanır ?

A.Enli və ensiz C.Kəsik və üstdən qoyma

B.Qatlamalı D.Gözlüklü
46.Yubkanın arxa və ön hissəsində neçə ədəd qarsaq tikilə bilər ?

A.2-4 C.3-4

B.1-3 D.4-6
47.Bunlardan hansı zəncirbəndli bağlama növünə aiddir ?

A.Qaytanlı C.Listikli

B.Çərçivəli D.Açıq və bağlı tesma
48.Bunlardan hansılar yubkada hazırlanan qatlamalara aid deyil ?

A.ardıcıl qatlama C.Qarsaqlı qatlama

B.Qarşılıqlı qatlama D.Bantşəkilli qatlama
49.Şalvarda neçə ön və neçə arxa hissə var ?

A.2 ön – 2 arxa C.1 ön – 2 arxa

B.1 ön – 1 arxa D.2 ön – 3 arxa
50.Jiletlər modasına görə neçə bortlu hazırlanır ?

A.Birbortlu-ücbortlu C.İkibortlu- ücbortlu

B.Birbortlu və ikibortlu D.İkibortlu- dördbortlu

51.Atelye binasında biçici sexində hər biçici üçün qoyulan stolun eni və uzunlugu neçə metr olmalıdır?
A.2,5-2m C.2,5-1m

B.3m-1,5m D.2-3,5m
52.Atelyedə sifarişçiyə verilən qəbz neçə nüsxədə hazırlanır?

A.4 C.5

B.3. D.2.
53.kişi pencəyində qol necə hissədən ibarətdir?

A. 3. C.1

B.4. D.2.
54.Fərdi tikiş istehsalında geyim sifarişçinin bədəninə neçə dəfə uygunlaşdırılmalıdır?

A.1 dəfə C.6 dəfə

B. 2 dəfə D. dəfə
55.Bunlardan hansı geyimin təmir növünə aid deyil?

A.kiçik təmir C.böyük təmir

B.orta təmir D.illik təmir
56.Bunlardan hansı calaq üsulu deyil?

A.maşın C.yapışqn

B.əl D.ülgü
57.Bunlardan hansı məhsulun keyfiyyətinə nəzarət formaı deyil?

A.özünə nəzarət C.ümumi nəzarət

B.qatlayıb-sərmə nəzarəti D.texniki nəzarət

58.Bunlardan hansı don modasının usulu deyil?

A.İdman C.texnoloji
B.Ciddi D.fantaziya


59.Agır qadın geyimləritikmək üçün briqada neçə nəfərdən təşkil olunur?

A.14 C. 12

B.16 D.20
60.Bədbəxt hadisələr neçə qrupa bölünür?
Düzgün cavablar:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

C

A

D

A

D

D

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

D

D

A

D

C

D

D

D

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

C

A

B

D

A

C

D

D

A

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

D

D

A

A

A

D

A

A

D

D

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

A

D

D

B

C

A

D

C

A

B

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

C

A

D

B

D

D

B

C

B

D


1.A.

2.B

3.C.

4.C

5.A

6.D

7.A

8.D

9.D

10.D

11.D

12.D

13.D

14.A

15.D

16.C

17D

18.D

19.D

20B.

21.D

22.C

23.A

24.B

25.D

26A

27.C

28.D

29.D

30.A

31.D

32.D

33.A

34.A

35.A

36.D

37.A

38.A

39.B

40.D

41.A

42.D

43.D

44.B

45.C

46.A

47.D

48.C

49.A

50.B

51.C

52.A

53.D

54.B

55.D

56.D

57.B

58.C

59.B

60.D
Yüklə 68,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə