Ichki sekretsiya bezlariYüklə 77 Kb.
tarix10.06.2023
ölçüsü77 Kb.
#116600
Ichki sekretsiya bezlari bo`yicha test


http://nambiolog.zn.uz https://t.me/nambiolog https://t.me/biolog_group

Ichki sekretsiya bezlari

1. Boʻyini oʻsishdan toʻxtagan katta yoshdagi odamlada somatotrop gormonning koʻp ishlab chiqarilishi natijasida qanday kassalik kelib chiqadi?


a) qansiz diabet
b) nanizm
c) akromegaliya
d) gigantizm
2. Kalla suyagining turk egarchasida qaysi bez joylashgan?
a) epifiz
b) ayrisimon
c) gipofiz
d) qalaonoldi
3. Quydagilardan qaysi biri immunitet hosil boʻlishida qatnashadi?
1.ayrisimon bez 2.taloq 3.jigar 4.antitana 5.antitoksin
6.buyrak
a) 1,2,3,4
b) 1,3,5,6
c) 1,2,4,5
d) 1,5,4,3
4. Kalsiy elementining yetishmasligi organizmga qanday tasir qiladi?
a) nerv sistemasining qoʻzgʻaluvchanligi susayadi
b) muskullarning qoʻzgʻaluvchanligi pasayadi
c) qonda eritrositlar miqdori kamayadi
d) nerv va muskullarning qoʻzgʻaluvchanligi ortadi
5. Timozin gormonini qaysi bez ishlab chiqaradi?
a) epifiz
b) gipofiz
c) qalqon oldi
d) ayrisimon
6.Quyida berilganlarni fermentlar (1) va gormonlarga (2) ajrating.
a.amilaza b.timozin c.ptialin d.tiroksin e.melatonin f.pepsin g.laktotrop h.tripsin
a) 1-a,b,c,h / 2-c,d,e,g
b) 1-a,c,f,h / 2-b,d,e,g
c) 1-b,e,f,g / 2-a,c,f,h
d) 1-b,e,h,g / 2-a,c,f,g
7. Qonda qandning miqdori… dan oshaversa u siydik bilan tashqariga chiqarila boshlaydi.
a) 80-110 ml %
b) 80-120 ml %
c) 120-130 ml %
d) 140-150 ml %
8. Buyrak usti bezlarning ustki poʻstloq qavatidan hosil boʻladigan gormonni belgilang.
a) noradrenalin
b) katexolamin
c) adrenalin
d) esterogen
9. Paratgormon ishlab chiqarilishi juda kamaysa, bemorda qanday belgilar kuzatiladi?
1.nerv-muskul, sistemasining qoʻzgʻaluvchanligi pasayadi 2.soch toʻkiladi 3.tana muskullari boʻshashadi 4.suyaklar moʻrt boʻlib qoladi 5.nerv-muskul sistemasining qoʻzgʻaluvchanligi ortadi 6.odam umumiy holsizlanadi va tez charchaydi 7.odamda tetaniya holati yuzaga keladi
a) 1,3,5,6
b) 2,4,5,7
c) 2,3,6,7
d) 1,2,3,4
10. Ichki sekretsiya bezlariga qaysi bezlar kirishini belgilang?
a) oshqozon osti bezi, soʻlak bezi, gipofiz, qalqonsimon bez
b) buyrak usti bezi, qalqonsimon bez, ter bezlari, gipofiz, oshqozon osti bezi
c) gipofiz, qalqonsimon bez, buyrak usti bezi
d) qalqonsimon bez, gipofiz, buyrak usti bezi, yogʻ bezlari, oshqozon osti bezi
11. Suyaklarning oʻsishini qaysi bez ajratadigan biologik aktiv moddalar boshqaradi?
a) gipofiz bezi
b) qalqonsimon bez
c) ayrisimon bez
d) buyurak usti bezi
12. Quydagi ichki sekretsiya bezlaridan qaysi birining faoliyati buzulishi oqibatida Bazedov kasalligi kelib chiqadi?
a) ayrisimon bez
b) gipofiz bez
c) buyurak usti bezi
d) qalqonsimon bez
13. Qaysi bezning gormoni ta’sirida folikula rivojlanadi?
a) jinsiy
b) gipofiz
c) ayrisimon
d) oshqozon osti
14. Katta odamlarda somatotrop gormon koʻp ishlab chiqarilsa qanday kasallik kelib chiqadi?
a) bazedov
b) akromegaliya
c) gigantism
d) boʻqoq
15. Qaysi bez balogʻatga yetish davrigacha kattalashib, soʻngra kichiklasha boshlaydi?
a) gipofiz
b) qalqonsimon
c) oshqozon osti
d) ayrisimon
16. Insulin qanday vazifani bajaradi?
a) qondagi ortiqcha glyukozani glyukogonga aylantiradi
b) glyukogenni glyukozaga parchalaydi
c) disaxaridlar hosil boʻlishini taminlaydi
d) yogʻlarning oksidlanishiga yordam beradi
17. Balogʻatga yetish davridan boshlab qaysi bezning funksiyasi susaya boradi?
a) qalqon oldi
b) ayrisimon
c) gipofiz
d) buyrak usti
18. Somatotrop gormoni organizmda qanday jarayonlarni boshqaradi?
a) oqsillar sintezlanishi
b) uglevod sintezlanishi
c) lipidlar sintezlanishini
d) buyrak usti bezi ishini
19. Timozin gormonini qaysi bez ishlab chiqaradi?
a) ayrisimon
b) qalqon oldi
c) qalqonsimon
d) buyrak usti
20. Qondagi glyukoza miqdorining domiy boʻlishi qaysi bezning qanday gormoni orqali boshqariladi?
a) buyrak usti bezi, insulin
b) buyrak usti bezi, gastrin
c) oshqozon osti bezi, adrenalin
d) oshqozon osti bezi, insulin
21. Tiroksin gormoni buyurak faoliyatiga qanday tasir koʻrsatadi?
a) buyrak qon tomirlarini kengaytirib, siydik ajralshini pasaytiradi
b) buyrak qon tomirlarni toraytirib, siydik ajralishini kuchaytiradi
c) reabsorbsiya jarayonini pasaytirib, siydik ajralishini koʻpaytiradi
d) reabsorbsiya jarayonini kuchaytirib, siydik ajralishini pasaytiradi
22. Paratgormon juda kamayib ketsa organizmda qanday oʻzgarishlar yuzaga keladi?
1.nerv-muskul, sistemasining qoʻzgʻaluvchanligi susayadi 2.soch toʻkiladi 3.suyaklar yumshab qoladi 4.qovoqlar pirpirab uchadi 5.tutqanoq holati yuzaga keladi 6.qoʻllar qaltiraydi
a) 2,3,5
b) 1,4,6
c) 1,2,4
d) 1,3,6
23. Qaysi gormon etishmasa suyaklar tez sinuvchan boʻlib qoladi?
a) tiroksin
b) vsoprosin
c) parateroidin
d) adrenalin
24.Timozin gormoni qanday jarayonlarga ta’sir etadi?
1.bolalarning oʻsishiga ijobiy ta’sir koʻrsatadi 2.nerv-muskul sistemasining qoʻzgʻaluvchanligini kamaytiradi 3.ayollarning jinsiy bezi funksiyasini pasytiradi 5.bolaning balogʻatga yetishini susaytiradi 6.organizmning immunitet xususiyatini oshiradi 7.organizmda yogʻ almashinuvini tartibga soladi.
a) 1,2,3,4
b) 2,3,4,5
c) 1,3,5,6
d) 4,5,6,7
25. Qaysi bezlardan ajralgan gormonlar organizmda pigment almashinuvini boshqarishda ishtirok etadi?
a) gipofiz-intermedin, epifiz-melatonin
b) gipofiz-oksitotsin, epifiz-melatonin
c) qalqonsimon-tiroksin, epifiz-vazopressin
d) buyurak usti-esterogen, gipofiz-tireotrop
26. Odam tanasining turli qismlarida joylashgan boʻlsa ham, funksiyasi bir-biriga chambarchas
bogʻliq boʻlgan sistemani aniqlang.

  1. endokrin

  2. ovqat hazm qilish

  3. qon aylanish

  4. ayirish

27. Hukumron bez funksiyasi markaziy nerv sistemasining qaysi qismidan ajralgan gormonlar orqali boshqarilishini belgilang.
a) gipotalamus-neyrogormon
b) talamus-intermedkigormon
c) orqa miya-melatonin gormoni
d) miya koʻprigi-paratgormon
28. Bolalardagi oʻsish va rivojlanishiga ta’sir qiladigan garmonlar guruhini toping.
a) gomatotrop, gonadotrop
b) tiroksin, laktotrop
c) somatotrop, tiroksin
d) gonadotrop, insulin
29. Gipotireoz kasalligi ogʻir kechganda, qanday belgilar paydo boʻladi?
1.bemorning tanasi shishadi 2.teri quruqlashadi 3.aqliy faoliyati zaiflashadi 4.esda saqlash va oʻzlashtirish qobilyati pasayadi 5.yaxshi eshitmaydi
a) 1,2,3
b) 2,3,4
c) 3,4,5
d) 1,3,4
30. Timozin gormoni qanday jarayonlarga ta’sir koʻrsatadi?
1.bolalarning oʻsishiga ijobiy ta’sir koʻrsatadi 2.jinsiy bezlar funksiyasini pasaytiradi 3.bolada balogʻatga yetishini susaytiradi 4.limfotsitlar hosil boʻlishini kuchaytiradi 5.organizmning immunitet xususiyatini oshiradi.
a) 1,4,5
b) 1,2,4
c) 1,5,2
d) a,b,d
31. Somatotrop gormoni organizmda qanday vazifani boshqaradi?
a) organizmda oqsil sintezi, bolalar va oʻsmirlarning oʻsishi, rivojlanishini
b) pigment, uglaevodlar almashinuvini
c) bolalarning oʻsish va rivojlanishini
d) kalsiy-fosfor almashinuvini
32. Timozin gormonini qaysi bez ishlab chiqaradi?
a) gipofiz
b) epifiz
c) ayrisimon
d) qalqon oldi
33. Tashqi sekresiya bezlariga qaysi bezlar kiradi?
1.yogʻ 2.gipofiz 3.oshqozon osti 4.sut 5.ayrisimon 6.ter 7.jinsiy
a) 1,4,6
b) 2,5,7
c) 3,4,7
d) 1,3,7
34. Funksiyasi oʻxshash boʻlgan gormonlarni toping.
a) intermedin, melatonin
b) intermedin, oksitosin
c) adrenalin, melatonin
d) intermedin, adrenalin
35. Somatotrop gormoni kam ishlab chiqarilsa qanday kasallik vujudga keladi?
a) nanizm
b) gigantizm
c) qandli diabet
d) kamqonlik
36. Yod moddasi qaysi bezning gormonlari tarkibida boʻladi?
a) buyrak usti
b) qalqonsimon
c) oshqozon
d) ayrisimon
37. Qaysi gormonlar qarama-qarshi vazifalarni bajaradi?
a) insulin-vazopressin
b) tiroksin-oksitotsin
c) vasopressin-tiroksin
d) tiroksin-paratgormon
38. Tashqi sekresiya bezini koʻrsating.
a) qalqonsimon bez
b) gipofiz bezi
c) epifiz bezi
d) oshqozon osti bezlari
39. Odamda qaysi bezning funksiyasi kuchaysa gigantizm kuzatilishini belgilang.
a) buyrak usti bezi
b) oshqozon osti bezi
c) gipofiz
d) qalqonsimon bez
40. Odam “gigant” boʻlib ketdi. Bu qaysi bezning faoliyati tufayli?
a) gipofiz
b) qalqonsimon bez
c) buyrak usti bezi
d) oshqozon osti bezi
41. Qaysi bez gormonlari oqsilarni uglevodlarga aylanishiga ta’sir qiladi?
a) gipofiz
b) oshqozon osti
c) buyrak usti
d) qalqonsimon
42. Bazedov kasalligining kelib chiqishiga sabab nima?
a) qalqonsimon bez funksiyasini susayishi
b) tiroksin gormoni miqdorini kamayishi
c) epifiz bezi funksiyasini susayishi
d) qalqonsimon bez aktivligining oshishi
43. Quydagilardan qaysi biri organizmlarni muxofaza qiluvchi organlar deb ataladi?
1.ayrisimon bez 2.koʻz 3.qoʻl 4.limfa tugunlari 5.qon tomirlari 6.taloq 7.nerv tugunlari 8.jigar 9.yogʻ
a) 1,2,3,9
b) 2,3,5,9
c) 1,4,6,8
d) 2,3,5,7
44. Qalqon oldi bezining umumiy ogʻirligi qancha?
a) 50-100 mg
b) 100-150 mg
c) 100-120 mg
d) 150-200 mg
45. Buyurak usti bezining qaysi gormoni oqsil va uglevodlar almashinuvuni boshqaradi?
a) mineralokortikoid
b) glyukokortikoid
c) androgen
d) katexolamin
46. Katta odamda ichki sekretsiya bezlari va ularning massalarini juftlab koʻrsating.
1.gipofiz 2.qalqonsimon bez 3.qalqon orqa bezi 4. buyrakusti bez 5. me’da osti 6. moyak
a.10-20 gr b.100-150 mg c.70-80gr d. 25-30 gr e.20-36 gr f . 0.5-0.6 gr
a) 1-f 2-d 3-b 4-a 5-c 6-e
b) 1-f 2-d 3-b 4-a
c) 1- d 2-e 3-b 4-f 5-a 6-c
d) 1- d 2-e 3-b 4-f
47. Terida pigment hosil boʻlishini boshqaradigan intermidin gormoni gipofiz bezining qaysi qismidan ajraladi?
a) oldingi qismidan
b) oraliq qismidan
c) orqa boʻladigan
d) barcha qismlaridan
48. Insulin gormoninig yetishmasligi moddalar almashinuvining qaysi turi buzulishiga olib keladi?
a) yogʻlar
b) uglevodlar
c) oqsillar
d) uglevodlar, yogʻlar
49. Tashqi va ichki sekretsiya bezlariga mos keladiganlarini belgilang.
1.tashqi sekretsiya 2.ichki sekretsiya
a.tolaq bezi b.epifiz v. yogʻ g.ter d.qalqonsimon e.oshqozonosti j.buyrak usti
a) 1-a,v,g / 2-b,d,j
b) 1-a,b,e / 2-a,d,j
c) 1-b,v,g / 2-d,e,j
d) 1-j,e,d / 2-g,v,b
50. Qaysi gormon intermidin gormoni singari odam organizmda pigment almashinuvini boshqarishda ishtirok etadi?
a) gonadotrop
b) trietrop
c) laktotrop
c) melatonin
51. Necha yoshdagi odamda ayrisimon bezning eng koʻp massasi 30-40 gr ni tashkil etadi?
a) 25
b) 70
c) 50-60
d) 14-15
52. Qanday kasallik qalqonsimon bez funksiyasining oshishi natijasida sodir boʻladi?
a) beri-beri
b) tireotoksikoz
c) singa
d) gipoterioz
53. Melotonin (1) intermidin (2) timozin (3) garmonlari qaysi bez garmonlari hisoblanadi ?
a) epifiz b) qalqonsimon c) buyrak usti d) ayrismon e) gipofiz
a) 1-a 2-e 3-d
b) 1-e 2-a 3-d
c) 1-a 2-c 3-d
d) 1-e 2-d 3-a
54. Ichki sekretsiya bezlari ishlab chiqargan maxsulotlar nima deb ataladi?
a) fermentlar
b) enzimlar
c) gormonlar
d) antitanalar
55. Esterogen gormoni qayerda ishlab chiqariladi.
1.buyurak usti bezining poʻstloq qavatida 2.tuxumdonda 3.urugʻdonda
a) 1,2
b) 2,3
c) 1,3
d) 2
56. Paratgormon (1), glyukokortikoid (2), somatotrop (3), melatonin (4), gormonlari organizmda qaysi funksiyalarni boshqaradi?
a. kalsiy-fosfor almashinuvini b.oqsil va uglevodlar almashinuvini c.pigment almashinuvini d.oqsillar sintezlanishini
a) 1-b/ 2-d/ 3-a/ 4-c
b) 1-d/ 2-a/ 3-c/ 4-b
c) 1-a/ 2-b/ 3-d/ 4-c
d) 1-a/ 2-b/ 3-c/ 4-d
57. Kalsiy va fosfor almashinuvini boshqaradigan vitamin va gormonlarni koʻrsating.
a) D vitamini, somatotrop
b) D vitamini, paratgormon
c) E vitamini, melotanin
d) K vitamini, timozin
58. Nerv va muskullar qoʻzgʻluvchanligini qaysi element muvozanatlashtirib turadi?
a) natriy
b) kaliy
c) kalsiy
d) yod
59. Bosh miyaning qaysi qismi gumoral boshqaruvni amalga oshirish mumkin?
a) uzunchoq miya
b) miyacha
c) oʻrta miya
d) oraliq miya
60. .... ning yetishmasligi odam tanasining umumiy qaltirashi (tutqanoq) ga olib keladi.

  1. tiroksin

  2. timozin

  3. glyukokortikoid

  4. paratgormon

61. Qaysi kasallikda koʻp terlash, asabiylashish, uyqisizlik, yurak urushining kuchayishi, odamning ozishi kuzatiladi?
a) endemik boʻqoq
b) tireotoksikoz
c) tetaniya
d) gipoterioz
62. Gipofizning orqa bo`ladidan ajraluvchi gormoni aniqlang?
a) vazopresin
b) samototrop
c) oksitotsin
d) intermidin
63. Qaysi bezdan ishlab chiqaradigan garmon linfotsitlar hosil bo`lishni kuchaytradi
a) ayrisimon bezi garmoni
b) qalqonoldi bezi garmoni
c) qalqonsimon bezi garmoni
d) buyrak usti bezi garmoni
64. Oshqozon osti bezining garmoni insulin qanday jarayonlarni boshqarishini belgilang ?
a) yurak ishini kuchaytradi va glyukogening parchalanishini oshiradi
b) moddalar almashinuvini oshiradi va nerv sistemasini qo`zg`aluvchanligini kuchaytradi
c) organizmni o`sishni va glyukozadan glyukogen sintezini boshqaradi
d) organizmni o`sishi va jinsiy balog`atga yetishni boshqaradi
65. Antidiuretik gormon siydik ajralishiga ta’sirini aniqlang.
I. reabsorbsiya jarayoni
II. siydik ajralishini
1.kuchaytiradi 2. kamaytiradi
a) I-1 II-2
b) I-2 II-1
c) I-1 II-1
d) I-2 II-2
66. Bazedov kasalligi vaqtida davolanmasa qanday belgilar kuzatiladi?
1.yurak oʻynashi 2.koʻzning chaqchayishi 3.juda ozib ketish 4.koʻp terlash 5.asabiylashish 6.uyqusizlik
a) 1,3,5
b) 1,3,6
c) 1,3
d) 3,5
67. Gifofiz bezi qaysi nerv sistemasi orqali boshqariladi?
a) markaziy
b) somatik
c) vegetativ
d) oily nerv.
68. Odamning immunitet xususiyatini oshiruvchi gormonni belgilang.
a) katexolamin
b) tiroksin
c) timozin
d) paratgormon
69. Kalsiy va fosfor almashinuvini boshqaradigan vitamin va gormonlarni koʻrsating.
a) C vitaminini, tiroksin gormoni
b) C vitaminini, glukokortikoid gormoni
c) B1 vitaminini, tiroksin gormoni
d) D vitaminini, parat gormon
70. Gipofizning oldingi (1) va oraliq (2) boʻlagidan ajraladigan gormonlarni belgilang.
a) somatotrop b) melatonin
c) intermidin d) tiroksin
a) 1-c, 2-b
b) 1-b, 2-a
c) 1-a, 2-b
d) 1-a, 2-c

http://nambiolog.zn.uz https://t.me/nambiolog https://t.me/biolog_group

Yüklə 77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə