Ijtimoiy fanlarYüklə 26,86 Mb.
səhifə5/251
tarix03.04.2023
ölçüsü26,86 Mb.
#104126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   251
Ijtimoiy fanlar

Ma’ruza

Amaliy
(seminar)

Taj-
riba5-semestr


1.

«Iqtisodiyot naza-riyasi» fanining predmeti va bilish uslublari

4

2

2
2

6

2.

Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar va mulkchilik munosabatlari

4

2

2
2

6

3.

Bozor iqtisodiyotining mazmuni va amal qilishi

2

1

1
2

4

4

Bozor iqtisodiyotiga o’tish davri va uning O’zbekistondagi xususiyatlari

2

1

1
2

4

5.

Talab va taklif nazariyasi. Bozor muvozanati

2

1

1
3

5

6.

Raqobat va mono-poliya

2

1

1
3

5

7.

Narxning mohiyati va shakllanish xusu-siyati

4

2

2
2

6

8.

Tadbirkorlik faoliyati va uning shakllari. Tadbirkorlik kapitali va uning aylanishi

4


2


2

2


6


9.

Korxona (firma) harajatlari va foydasi

4

2

2
2

6

10.

Ish haqi va mehnat munosabatlari

4

2

2
1

5

11.

Agrar munosabatlar va agrobiznes

4

2

2
1

5
Jami semestrda

36

18

18
22

586 - semestr

12.

Milliy iqtisodiyot va uning makroiqtisodiy o’lchamlari. Yalpi milliy mahsulot va uning harakat shakllari

4


2


2

2


6


13.

Iste’mol, jamg’arma va investisiyalar

2

1

1
2

4

14.

Iqtisodiy o’sish va milliy boylik

2

1

1
2

4

15.

Iqtisodiyotning siklligi va makroiqtisodiy beqarorlik

4

2

2
2

6

16.

Moliya tizimi va moliyaviy siyosat

4

2

2
2

6

17.

Pul-kredit tizimi. Banklar va ularning bozor iqtisodiyotidagi roli

4

2

2
2

6

18.

Bozor iqtisodiyotini tartibga solishda davlatning iqtisodiy roli

2

1

1
3

5

19.

Aholi daromadlari va davlatning ijtimoiy siyosati

2

1

1
3

5

20.

Jahon xo’jaligi va uning evolyusiyasi

4

2

2
2

6

21.

Xalqaro iqtisodiy integrasiya va O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga kirib borishi

42

2
1

5

22.

Jahon bozori. Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari

4

2

2
1

5
6-semestrda jami

36

18

18
22

58
Kurs bo`yicha jami:

72

36

36
44

116Asosiy qism: Fanning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi

Asosiy qismda (ma'ruza) fanni mavzulari mantiqiy ketma-ketlikda keltiriladi. Har bir mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va tezislar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo‘yicha talabalarga DTS asosida yetkazilishi zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalar to‘la qamrab olinishi kerak.


Asosiy qism sifatiga qo‘yiladigan talab mavzularning dolzarbligi, ularning ish beruvchilar talablari va ishlab chiqarish ehtiyojlariga mosligi, mamlakatimizda bo‘layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va demokratik o‘zgarishlar, iqtisodiyotni erkinlashtirish, iqtisodiy-huquqiy va boshqa sohalardagi islohatlarning ustuvor masalalarini qamrab olishi hamda fan va texnologiyalarning so‘ngi yutuqlari e'tiborga olinishi tavsiya etiladi.


1. MA’RUZA MAShG’ULOTLARI


1-mavzu: «Iqtisodiyot nazariyasi» fanining predmeti va bilish uslublari
(2 soat)
Iqtisodiyot tushunchasi, uning bosh masalasi va uning qamrov jihatidan turlari. Ehtiyojlarning mazmuni va ularning turkumlanishi. Ehtiyojlarning o’sib borishi qonuni. Iqtisodiyot nazariyasining fan sifatida shakllanishi va undagi asosiy oqimlar. Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va vazifalari.
Qo’llaniladigan ta`lim texnalogiyalari: Dialogik yondashuv, muammoli ta`lim, aqliy hujum, “Bumerang”, “Klaster”, “ФСМУ”, “Insert”, “Blis so’rov”, “Klaster” usullari “Munozarali dars” o`zini-o`zi nazorat.
Adabiyotlar : А1,А2,А3,А4, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q14, Q15
3-mavzu: Bozor iqtisodiyotining mazmuni va amal qilishi
(1 soat)
Bozor iqtisodiyotining mazmuni va uning asosiy belgilari. Bozor iqtisodiyotida doimiy va asosiy muammolarning hal qilinishi. Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari. Bozor тushunchasi va bozorning vazifalari. Bozor turlari va tuzilishi. Bozor infratuzilmasi va uning unsurlari.
Qo’llaniladigan pedogogik texnologiyalar: Dialogik yondashuv, muammoli ta`lim, aqliy hujum, “Bumerang”, “Klaster”, “ФСМУ”, “Insert”, “Blis so’rov”, “Klaster” usullari “Munozarali dars” o`zini-o`zi nazorat.
Adabiyotlar : А4,А5,А3,А6, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q14, Q15


4-mavzu: Bozor iqtisodiyotiga o’tish davri va uning O’zbekistondagi xususiyatlari
(1 soat)
O’tish davri iqtisodiyoti nazariyasi, uning belgilari, turlari va qonuniyatlari. Bozor iqtisodiyotiga o’tish modellari, ularning farqlari va umumiy tomonlari. O’zbekiston bozor iqtisodiyotiga o’tish yo’llarining xususiyatlari va tamoyillari.


Qo’llaniladigan pedogogik texnologiyalar: Dialogik yondashuv, muammoli ta`lim, aqliy hujum, “Bumerang”, “Klaster”, “ФСМУ”, “Insert”, “Blis so’rov”, “Klaster” usullari “Munozarali dars” o`zini-o`zi nazorat.
Adabiyotlar: А1,А2,А3,А4, Q6:,Q7, Q8, Q9, Q10, Q14, Q15


5-mavzu. Talab va taklif nazariyasi. Bozor muvozanati (1 soat)

Talab tushunchasi, uning egri chizig’i va talab qonuni. Talabning hajmiga va miqdoriga ta’sir etuvchi omillar. Taklif tushunchasi, uning egri chizig’i va taklif qonuni. Taklifning hajmiga ta’sir etuvchi omillar. 4.Talab va taklifning mos kelishi. Bozor muvozanati.


Qo’llaniladigan pedogogik texnologiyalar: “Interaktiv”, “Blis so’rov”, “Klaster”, “Aqliy xujum” usullari. Dialogik yondashuv, muammoli ta`lim, aqliy hujum, “Bumerang”, “Klaster”, “ФСМУ”, “Insert”, “Blis so’rov”, “Klaster” usullari “Munozarali dars” o`zini-o`zi nazorat.
Adabiyotlar: А5,2А6,Q6, 7, Q8, Q9, Q10, Q14, Q15


6-mavzu. Raqobat va monopoliya (1 soat)

Raqobatning mohiyati, obe’ktiv asoslari va rivojlanish bosqichlari. Raqobatning shakllari va usullari.


Monopoliyalarning iqtisodiy asosi va ularning turlari.
O’zbekistonda raqobatchilik muhitining vujudga kelishi va monopoliyaga qarshi qonunchilik.
Qo’llaniladigan pedogogik texnologiyalar: “Interaktiv”, “Insert”, “Aqliy xujum” usullari. “Interaktiv”, “Blis so’rov”, “Klaster”, “Aqliy xujum” usullari. Dialogik yondashuv, muammoli ta`lim, aqliy hujum, “Bumerang”, “Klaster”, “ФСМУ”, “Insert”, “Blis so’rov”, “Klaster” usullari “Munozarali dars” o`zini-o`zi nazorat.
Adabiyotlar: А1,А2,А3,А4, Q6:,Q7, Q8, Q9, Q10, Q14, Q15


7-mavzu. Narxning mohiyati va shakllanish xususiyatlari
(2soat)
Narxning mazmuni va obe’ktiv asoslari Нarxning hajmiga ta’sir etuvchi omillar va narxning vazifalari.Narx turlari va ularning mazmuni.
Narx siyosati va uning O’zbekistonda amalga oshirilish xususiyatlari.
Qo’llaniladigan pedogogik texnologiyalar: “Interaktiv”, “Insert”, “Aqliy xujum” usullari. “Interaktiv”, “Blis so’rov”, “Klaster”, “Aqliy xujum” usullari. Dialogik yondashuv, muammoli ta`lim, aqliy hujum, “Bumerang”, “Klaster”, “ФСМУ”, “Insert”, “Blis so’rov”, “Klaster” usullari “Munozarali dars” o`zini-o`zi nazorat. “Interaktiv”, “Blis so’rov”, “Klaster” usullari.
Adabiyotlar: А1,А2,А3,А4, Q6:,Q7, Q8, Q9, Q10, Q14, Q15


9-mavzu. Korxona (firma) harajatlari va foydasi (2 soat)
1- ma’ruza mashg’uloti
Ishlab chiqarish harajatlari tushunchasi va uning tarkibi.
Ishlab chiqarish harajatlari turlari. Foydaning mazmuni. Foyda normasi va massasi.
Foydaning taqsimlanishi va ishlatilishi.
Qo’llaniladigan pedаgogik texnologiyalar: “Interaktiv”, “Insert”, “Aqliy xujum” usullari. “Interaktiv”, “Blis so’rov”, “Klaster”, “Aqliy xujum” usullari. Dialogik yondashuv, muammoli ta`lim, aqliy hujum, “Bumerang”, “Klaster”, “ФСМУ”, “Insert”, “Blis so’rov”, “Klaster” usullari “Munozarali dars” o`zini-o`zi nazorat.
Adabiyotlar: А1,А2,А3,А4, Q6:,Q7, Q8, Q9, Q10, Q14, Q15


10-mavzu. Ish haqi va mehnat munosabatlari (2 soat)

Yaratilgan mahsulot va daromadlarning taqsimlanish tamoyillari.


Ish haqining iqtisodiy mazmuni tashkil etish shakllari va tizimlari. Ish haqining tabaqalanishi, Yagona tarif tizimi, uning maqsadi va vazifalari. Mehnat munosabatlarining iqtisodiy mazmuni va kasaba uyushmalarining roli. Davlatning ish xaqi siyosati.
Qo’llaniladigan pedagogik texnologiyalar: Interaktiv”, “Insert”, “Aqliy xujum” usullari. “Interaktiv”, “Blis so’rov”, “Klaster”, “Aqliy xujum” usullari. Dialogik yondashuv, muammoli ta`lim, aqliy hujum, “Bumerang”, “Klaster”, “ФСМУ”, “Insert”, “Blis so’rov”, “Klaster” usullari “Munozarali dars” o`zini-o`zi nazorat.
Adabiyotlar: А4 5 ,А6 Q6:,Q7, Q8, Q9, Q10, Q14, Q15


11-mavzu. Agrar munosabatlar va agrobiznes (2 soat)

Agrar munosabatlar va ularning xususiyatlari. Ijara xaqi va renta munosabatlari.


Renta turlari va ularga tavsifnoma. Agrosanoat integrasiyasi. Agrosanoat majmuasi va uning tarkibi. Agrobiznes va uning turlari
Qo’llaniladigan pedаgogik texnologiyalar: Interaktiv”, “Insert”, “Aqliy xujum” usullari. “Interaktiv”, “Blis so’rov”, “Klaster”, “Aqliy xujum” usullari. Dialogik yondashuv, muammoli ta`lim, aqliy hujum, “Bumerang”, “Klaster”, “ФСМУ”, “Insert”, “Blis so’rov”, “Klaster” usullari “Munozarali dars” o`zini-o`zi nazorat.
Adabiyotlar: А1, А2, А3, А4, Q16:,Q17, Q17, Q19, Q20, Q21, Q22Yüklə 26,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   251
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə