İqtisadiyyat fəlsəfəsinin sualları (az)Yüklə 28,02 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü28,02 Kb.
#7791

İqtisadiyyat fəlsəfəsinin sualları (az)

 1. Iqtisadiyyat fəlsəfəsinin predmeti

 2. Əmtəə-pul fetişizminin fəlsəfi mənası

 3. Məntiqi emprizmin verifikasiya prinsipi

 4. Elmi biliyin əsaslandırılması probleminin yaranma səbəbləri

 5. Mürəkkəb sistemlərin davranışı və idarə olunması haqqında yeni elmlərin formalaşması

 6. Orta əsrlərdə iqtisadi-fəlsəfi baxışlar

 7. K.Popper elm fəlsəfəsinin predmeti haqqında

 8. Dini- əxlaqi amilin (protestantizmin)industrializmin təşəkkül tapmasına təsiri

 9. Xüsusi mülkiyyət münasibətlərinin subyekt-subyekt forması

 10. İ.Lakatosun elmi- tədqiqat proqramları konsepsiyası

 11. Mənafe anlayışı: onun iqtisadiyyat fəlsəfəsi kontekstində izahı

 12. Ədalət- əsas mənəvi –aksioloji dəyərdir. Onun mahiyyəti və məzmunu

 13. Metodologiya insan fəaliyyətinin və idraki yaradıcılığınıın təşkili prinsipləri və əsas vasitələri haqqında nəzəri-fəlsəfi bilik sahəsi kimi

 14. Apriorizm prinsipinin başlıca mahiyyəti və onun sistemli tənqidi

 15. Qədim sivilizasiyalarda iqtisadi-fəlsəfi baxışlar

 16. Elitаr ədаlət konsepsiyası

 17. Mənəviyyat və iqtisadiyyatın nisbəti problemində M.Fridmanın mövqeyi

 18. Demokratiya ilə bazarın qarşılıqlı nisbəti

 19. Qloballaşma şəraitində qlobal hakimyyət və idarəetmə təsisatlarının inkişafı

 20. Pul və hakimiyyət münasibətlərinin sosial-fəlsəfi aspektləri

 21. Postindustrial cəmiyyətdə iqtisadi sistemdə baş verən köklü çevrilişlər

 22. İctimai bilik tarixində tələbat anlayışının fəlsəfi yozumu

 23. Antiqlobalizm»in mahiyyəti. Antiqlobalist hərəkatı və onun əsas məqsədləri

 24. Mənəvi dəyər olan ədalətin əsas prinsipləri

 25. G.Zimmel pulun mahiyyəti və funksiyaları haqqında

 26. Elm fəlsəfəsində anarxist konsepsiya (P.Feyerabend)

 27.  K. Popper elm fəlsəfəsinin predmeti haqqında

 28. XX əsrin sonlarındakı iqtisadi nəzəriyyədə böhran və onun səbəbləri

 29. Paradiqmalar arasındakı mübahisənin rasional arqumentlərlə həll olunmasının qeyri-mümkünlüyü

 30. Təsərrüfatçılığın əsas növləri və onların mənəvi aksioloji baxımdan təhlili

 31. Elm fəlsəfəsində rasionalist modellərin başlıca xüsusiyyətləri

 32. İqtisa​diy​yat​la siyasətin qarşılıqlı nisbəti məsələsi

 33. Xristianlıq təsərrüfatçilıq münasibətləri haqqında

 34. M.Veber protestantizm və kapitalizm ruhu haqqında

 35. Qloballaşma proseslərinin əsas mərhələləri

 36. Fəlsəfi elmlər sistemində (ontologiya, qnoseologiya, aksiologiya və s.) metodologiyanın yeri, rolu və əhəmiyyəti.

 37. Qlobal orta sinif və onun formalaşmasının səbəbləri

 38. Pulun cəmiyyətdə aksioloji rolu

 39. K.Maksin iqtisadi təliminin fəlsəfi anlamı və iqtisadiyyat fəlsəfəsinə təsiri

 40.  Xüsusi mülkiyyətin strukturunda subyektin özünə münasibəti

 41. Ekzistensial baxımdan pul ajiotajı problemi

 42. Dеmоkrаtik ədаlət kоn​sеp​si​yаsı

 43. Ədalət anlayışının çözülməsi: müxtəlif konseptual yanaşmalar

 44. “Təsərrüfatçılıq etikası” haqqında anlayış

 45. Liberal ədalət konsepsiyasının mahiyyəti və məzmunu

 46. Mənafe tarazlığı qanunu

 47. Tələbat anlayışının təbiəti. Onun fəlsəfi mahiyyəti və məzmunu

 48. Postindustrial cəmiyyətdə “iş”, “iş yeri” və “işsizlik” anlayışlarına yeni yanaşma

 49. Bilik və informasiya postindustrial cəmiyyətdə dəyərin əsas mənbəyi kimi

 50. İqtisadiyyatda mənəviyyat problemi: nəzəri və praktiki aspektlər

 51. Qloballaşma şəraitində dünya inkişafınnı ən kəskin problemləri

 52. İndustrializm təbiət və cəmiyyət üzərində həyata keçirilən məcburiyyət sistemi kimi

 53. Mənəviyyat və iqtisadiyyatın nisbətinə dair fərqli yanaşmalar

 54. Mülkiyyətin fəlsəfi anlayışı

 55. T.Kunun elmi inqilablar konsepsiyası

 56. İqtisadi liberalizm və neoliberalizm cərəyanlarda fəlsəfi ideyalar

 57. Xüsusi mülkiyyət və hakimiyyət münasibətlərinin aktuallığı

 58. İqtisadi nəzəriyyənin metodoloji prin​sip​lə​ri

 59. İnduktiv məntiq ideyasının mahiyyəti

 60. Yeni dövrün ambisiyalı şəxsiyyəti və industrial cəmiyyətin təsisatları

 61. Metodoloji konsepsiyaların təkamülü prosesinə müasir baxış

 62. Xüsusi mülkiyyət münasibətlərinin subyekt-obyekt forması

 63. Sivilizasiyanın yaranmasında və inkişafında pulun rolu

 64. Qloballaşma proseslərinə metodoloji ya​naş​​ma​lar

 65. İudaizmin dünya siyasi və iqtisadi proseslərində rolu

 66. Postindustrial cəmiyyət konsepsiyasının başlıca müd​dəa​la​rı

 67. K.Popperin falsifikasiya və fallibilizm prinsipləri

 68. Sosial dəyişikliklərin və iqtisadi sistemlərin transformasiyasının xarakterinə dair konsepsiyalar (“industrial cəmiyyət”, “postindustrial cəmiyyət” və.s) industrial cəmiyyətin meydana çıxmasında rolu

 69. T.Veblen, H.Zimmel, M Veberin iqtisadi-fəlsəfi baxışları

 70. İqtisadiyyat fəlsəfəsində tələbatların fərqləndirilməsi problem

 71. Еqаlitаr ədаlət kоnsеpsiyаsı

 72. Müasir dünyada intellektual mülkiyyət problemləri

 73. Mükəmməl, qеyri-mükəmməl və хаlis prоsеdur ədаlət prin​sip​​ləri

 74. Dəyər​lən​dirmə və bölgü ədаləti

 75. Hegelin iqtisadi-fəlsəfi baxışları

Yüklə 28,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə