Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasiYüklə 73,88 Kb.
səhifə1/7
tarix26.10.2023
ölçüsü73,88 Kb.
#131413
  1   2   3   4   5   6   7
Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodi TESTGA


JISMONIY TARBIYA NAZARIYASI VA METODIKASI
fanidan test savollari.
#1##Jismoniy tarbiyaning maqsadi nima?##
A)Chiniqish
+B)sog’lomlashtirish, mehnat va vatan mudofaasiga tayyorlash
C)sog’lomlashtirish
D)jismoniy sifatlarni tarbiyalash
#2##Jismoniy madaniyatning qanday tushunchalari mavjud?##
A)jismoniy rivojlanish, umumiy o`rta ta’lim, oliy ta’lim
B)sport, jismoniy tarbiya
+C)jismoniy ma-daniyat va jismoniy rivojlanish, jismoniy kamolot, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy tarbiya, jismoniy tarbiya tizimi va sport
D)jismoniy kamolot, harbiy armiya, o`rta maxsus kasb-hunar ta’limi
#3##Jismoniy tarbiya qanday jarayon?##
A)psixologik jarayon
+B)pedagogik jarayon
C)jismoniy jarayon
D)sport jarayoni
#4##sport jarayoni…….##
A)sportning yuqori ko`rsatkichlarga erishish jarayoni
B)harakat ko`nikma va malakalarni egallash
C)harakatlarga o`rgatish jarayoni
+D)inson organizmi-ning asta-sekinlik bilan tabiiy sharoitda shakllanishi – tashqi ko`rinishini va xarakat faoliyatining o`zgarishi jarayonidir
#5## Jismoniy tarbiya qanday tarbiya turlari bilan bog’liq?##
A) estetik
B)Mehnat
+C)aqliy, ahloqiy, mehnat va estetik
D)harbiy
#6## Jismoniy ta’limga ega bo’lishdeganda nimani tushunasiz?##
A)jismoniy shakllarni o`rganish
B)harakatlarni o`rganish
+C)zarur harakat ko`nikma malakalari va ular bilan bog’liq bo`lgan bilimlarni egallash
D)mashqlarni bajarish
#7##Jismoniy tarbiyaning aniq ko`rsatuvchi atamasini ko`rsating?##
A)o`z harakatlarini boshqarishni maqsadga muvofiq yo`llarini o`zlash-tirish hayotiy zarur bo`lgan harakat, ko`nikma va mala-kalarini egallash
+B)tarbiya turi inson jismoniy sifatlarini tarbiyalash va hara-katlarga o`rgatishga qaratilgan pedago-gik jarayon
C)jamiyatda jismoniy tarbiya madaniyatini rivojlantirish va foydalanish masalalariga yo`naltirilgan ijtimoiy oqim
D)jismoniy rivojlanishning optimal o`lchovi va har tomonlama ijtimoiy tayyorgarlik
#8##Jismoniy ta’lim tushunchasi mazmunining asosini nima tashkil etadi?##
A)inson organizmi shakli va funk-siyasini garmonik rivojlantirish
B)maxsus jismoniy tarbiya bilimlarini shakllantirish
+C)hayotiy zarur ha-rakat ko`nikma ma-lakalari va ular bilan bog’liq bo`lgan bilimlarni egallash
D)jismoniy shakllarni o`rganish
#9## Inson hayotining har bir daqiqasida tananing tabiiy morfo-funktsional xususiyatlarini yig’indisini nimalar belgilaydi?##
A)jismoniy kamolot
B)jismoniy rivojlanish
C)jismoniy ta’limot
+D)jismoniy holat
#10## Jismoniy tarbiya tizimi atamasini qaysi tushuncha aniq aks ettiradi?##
A)inson jismoniy sifatlarni rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan
B)jismoniy tarbiya tizimi ijtimoiy oqim bo`lib, jismoniy madaniyatni jamiyatning maqsadlariga muvofiq rejalashtirishga yo`naltirilgan
+C)jismoniy tarbiya tizimi jismoniy tar-biyaning g’oyaviy ilmiy-metodik ne-gizlari birligidan, shuningdek respub-lika fuqarolarning jismoniy tarbiyasini amalga oshiradigan va nazorat qiladi-gan tashkilotlar va muassasalarning birligidan iborat
D)jamiyatni yashash qonuni va bilimni egallashga asoslangan holda fikrlash qobiliyati orqali borliqni egallash
#11##Quyidagilardan qaysi bir o`rgatish maxsus bilimlarni o`z ichiga oladi?##
+ A)jismoniy ta’lim
B)jismoniy tarbiya
C)jismoniy madaniyat
D)jismoniy tayyorgarlik
#12## Ko`rsatilgan qaysi tushuncha harakatga o`rgatish va jismoniy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik jarayonni bildiradi?##
+A) jismoniy tarbiya
B)jismoniy rivojlanish
C)sport
D)jismoniy madaniyat
#13##Jismoniy madaniyat turlarini ko`rsating?##
A)sog’lomlashtirish-tiklash jismoniy madaniyat
+ B)bazaviy jismoniy madaniyat
C)kasb-amaliy jismoniy madaniyat
D)ishlab chiqarish gimnastikasi
#14##Jismoniy tarbiya nazariyasi hozirgi kunda necha bo`limdan iborat?##
+ A)4 ta
B)5 ta
C)3 ta
D)2 ta
#15##Bazaviy jismoniy madaniyatga nimalar kiradi?##
A)shaxsiy kasbiy, amaliy va harbiy jismoniy madaniyat
+ B)bazaviy sport va yuqori sport ko`rsatkichi
C)davolash va sport tiklash jismoniy madaniyat
D)kasbiy jismonjy tarbiya
#16##Jismoniy madaniyatning necha xil funksiyasi mavjud?##
+ A)2
B)4
C)6
D)5
#17##Umumiy funksiya nechaga bo`linadi?##
+A)3
B)4
C)5
D)2
#18##Maxsus funksiya nechaga bo`linadi?##
A)2
+B)4
D)5
D)3
#19##Quyida ko`rsatilganlardan qaysi biri maxsus funksiyalarga taa’luqli:##
A)estetik funksiyalar
+B) jismoniy rivojlanish va jismoniy ta’lim funksiyalar
C)axborot funksiyalar
D)normativ funksiyalar
#20##Madaniyatning boshqa turlariga taalluqli bo`lmagan, alohida xususiyatga ega bo`lgan funksiya bu ...##
A)ta’lim funksiyasi
B)normativ funksiya
+ C)maxsus funksiya
D)sport funksiyasi
#21##Qaysi funksiyalar jismoniy madaniyatning umum madaniy funksiyasiga kiradi?##
+A)estetik, normativ, axborot funksiyalar
B)sport funksiyasi
C)amaliy, sog’lomlashtirish funksiyasi
D)rekreativ, sog’lomlashtirish funksiyasi
#22## Sog’lomlashtirishga yo`naltirilgan vazifalarni qaysi biri to`g’ri shakllantirilgan?##
+A)to`g’ri qomatni shakllantirish (yurish va yugurish vaqtida) gavda ho-latini bo’shashgan erkin holatda ishlashiga erishish
B)muvozanat saqlash
C)harakat sifatlarini tarbiyalash
D)balandlikka sakrashni takomillashtirish
#23##Jismoniy tarbiyani maxsus vazifalariga quyidagilarni qaysi biri taa’lluqli?##
A)jismoniy rivojlanish
+B)maxsus ta’lim vazifalari va sog’lomlashtirish vazifalari
C)tarbiyaviy vazifalar
D)ahloqiy vazifalar
#24## Jismoniy tarbiyani optimallash-tirishni asosiy vazifalariga quyidagilarni qaysi biri taa’lluqli?##
A)sportchilarda egiluvchanlik sifatini tarbiyalash
B)odamni irodaviy sifatlarni tarbiyalash vazifalari
C)kishilarni qaddi-qomatni tarbiyalash vazifalari
+D)jismoniy sifatlarni va ularga asoslan-gan harakat qobi-liyatlarini tarbiya-lash vazifalari
#25## Quyidagi vazifalar ichidan maxsus ta’lim vazifasiga taalluqlisini ko`rsating?
A)gavda tuzilishini takomillashtirish
B)ahloqiy tarbiya vazifalari
C)sog’liqni mustahkamlash
+D)hayotda kerakliharakat ko`nikma va malakalarini tashkil toptirish va takomillashtirish
#26.##Jismoniy mashqlar vujudga kelishiga qanday sabablar bo`ldi?##
A)ongning shakllanishi
B)Ov
+C)ov va ongning shakllanishi
D)tuzumning o`zgarishi
27. Jismoniy mashq bu ...
+A)ongli harakat faoliyati
B)Chiniqish
C)sog’lomlashtirish
D)mehnat
#28##“Texnika” so`zi qanday ma’noni anglatadi?##
+A)grechka so`z bo`lib “bajara olish san’ati” degan ma’noni anglatadi va chiroyli bajarishga aytiladi
B)lotincha so`z bo`lib ”men ustaman” degan ma’noni anglatadi
C)kirilcha so`z bo`lib “men tengsizman” degan ma’noni anglatadi
D)inglizcha so`z bo`lib “bajara olish san’ati” degan ma’noni anglatadi
#29##Texnika qanday qismlarga bo`linadi?##
A)zvenosi
+B)negizi, zvenosi va detallari
C)prujina, detallar
D)asosi, harakat akti
#30##Tabiatning sog’lomlashtiruvchi kuchlariga nimalar kiradi?##
A)shaxsiy gigiena
+B)quyosh nuri, havo va suv
C)jismoniy mashqlar
D)jamoat gigienasi
##31##Harakat amplitudasi bu ...##
+A)harakatning og’ishi
B)texnikaning detali
C)texnikaning asosi
D)harakat ritmi
#32##Mashg’ulot yuklamalarini ortib borishi jarayonida nima o`zgaradi?##
A)printsiplar
B)Sharoit
C)Metodlar
+D)yuklamalarning hajmi va shiddati
#33##Mashqlar texnikasining fazoviy xarakteristikasiga nimalar kiradi?##
A)tashqi kuchlar
B)gavda holat i
C)mashqlarning shakli
+D)gavda holati va harakat traektoriyasi
#34##Jismoniy mashqlarning shakli deganda nima tushuniladi?##
+A)harakatning ichki va tashqi tuzilishi
B)harakat faoliyati qismlarining to`plamib
C)harakat faoliyati qismlarining to`plamiharakat faoliyati qismlarining to`plami
D)mashqlar baja-rishda organizmda sodir bo`ladigan hodisalarning yig’indisi
#35##Jismoniy mashqlarni bajarishda yuklama nimani xarakterlaydi?##
+A)vaqt birligida bajarilgan ishning miqdorini
B)bajarilgan ish hajmini
C)organizmda sodir bo`ladigan o`zgarishlarni
D)jismoniy mashqlarning mazmunini
#36##Yuklamaning ichki tomonini quyidagilardan qaysi biri aks ettiradi?##
+A)mashq bajarishda organizmda sodir bo`ladigan funk-tsional o`zgarishi
B)harakat tezligi
C)organizmdan ter ajralib chiqishi
D)bosib o`tilgan masofaning miqdori
#37##Harakat faoliyatining vaqt harakatiga nimalar kiradi?##
A)harakat amplitudalari
+B)harakat tempi va uning davom etishi
C)tana holati, yo`li
D)yo`nalish, dastlabki holat
#38##Yuklama zichligi nima bilan belgilanadi?##
A)umumiy, ishchi vaqtning tengligi bilan
B)ish vaqtini umumiyga munosabati bilan
C)umumiy xamda ishchi vaqt farqi bilan
+D)umumiy vaqt va uning ishchi vaqtga munosabati bilan
#39##Yuklamani me’yorlash uslubiyati deganda nimani tushunasiz?##
+A)yuklamani taqsimlash, uning hajmi va shiddatini maqsadga muvofiq tartibga solishni
B)umumiy zichlikni
C)motor zichligini
D)2 xil zichlikni

#40##Harakat vazifalarini hal etish uchun zarur bo`ladigan harakat tuzilishining asosiy zveno va xususiyatlarining to`plami-bu …##


+A)harakat texnikasining asosi
B)harakat texnikasining detallari
C)harakat texnikasining asosiy zvenosi
D)harakat texnikasi
#41##Texnika ta’sirini qanday tezlikda tashkil toptiriladi?##
A)maksimalning 90%i
+B)shu davrdagi maksimal imko-niyati bo`yicha
C)nazorat qilib bo`ladigan tezlikda
D)tezlik katta bo`lmasligi kerak
#42##Harakat xarakteristikasining umumiy sifatiga nimalar kiradi?##
A)dinamik harakat
B)ritmik harakati
+C)fazoviy, vaqt, fazovoy – vaqt va dinamik xarakteristika
D)aniqlik, ortiqcha harakatsiz, moyillik, egiluvchanlik
#43##Quyidagi dam olish oraliqlaridan qaysi biri navbatdagi yuklamaga organizmning ish qobiliyatini to`liq tiklanishini ta’minlaydi?##
A)qattiq
B)minima
+C)to`liq
D)maksimal
#44##Harakat traektoriyasiga nimalar kiradi?
A)Traektoriyaning
+B)oldinga-orqaga bo`lgan harakatlar
C)egri chiziqli xarakatlar to`plami
D)katta amplitudadagi harakatlar
45. Tamoyillarning qaysi biri shug’ul-lanuvchilarning mohiyatiga qarab, vazifalarni optimal ravishda to`g’-ri kelishi uchun vosita va uslub-larni ataylab belgilaydi.
+A) ko`rgazmalilik, onglilik
B)muntazamlilik
C)bajara olish
D)individuallik
#46##Qaysi tamoyil jismoniy tarbiya jarayonidagi samaradorlik, oldingi mashg’ulotni iziga tushishni ta’minlashni talab qiladi?##
+A)uzluksizlik tamoyili
B)ko`rsatmalilik tamoyili
C)bajara olish (tushunarlilik
D)individuallik tamoyili
#47##Mashg’ulot jarayonida qo`llaniladigan amaliy uslublar##
A)musobaqa uslubi
B)qat’iy tartiblashtirilgan mashq metodi
+C)o`yin va musobaqa uslublari
D)aylanma uslub
#48##Qaysi bir tamoyil o`quvchilarning qobiliyati bilan bog’liqligida vosita va uslublarni optimal darajada echishni maxsusligini ko`rsatadi.##
A)ko`rsatmalilik
+B)individuallik va bajara bilishlik
C)hiniqqanligida
D)individuallik4
#49##Qaysi bir tamoyil oldingi mashg’ulotni iziga, keyingi mashg’ulotni izini ma’lum tartibda samarali tuzilishini hisobga olishni talab qiladi?##
+A)muntazamlilik
B)individuallik
C)bajara olishlik
D)ko`rgazmalilik5
#50##Jismoniy tarbiyani umumiy tamoyillariga …. kiradi.##
A)umumiytamoyillar
B)uzluksizligi, ko`rgazmalilik
+C)shaxsni har tomonlama kamol toptirish, amaliy va sog’lomlashtirishga qaratilgan
D)onglilik va faollik
#51##Jismoniy madaniyatning ahloqiy, estetik, intellektual va mehnat tarbiyalarining vosita sifatida qo`llanilgan funksiyani anglatadi?##
A)shaxsning ijtimoiyligi va ijtimoi integratsiya
B)ma’naviy tarbiya vositasi
+C)umum madaniy funksiyasi
D)sport funnormativ va ksiyasi
#52##normativ va sport funksiyasi##
A)retsentiv xabarnoma
+B)musobaqa, o`yin, qat’iy tartiblashtirilgan mashq metodi
C)reproduktiv, o`yin va musobaqa uslublari
D)muammoli o`rgatish uslubi, reproduktiv xabarnoma
#53##Nazariy ilmiy tadqiqotni birinchi bosqichi nima bilan tugallanadi?##
A)muammo situatsiyani aniqlash bilan
+B)insonning jismoniy sharoitlarni o`rganish
C)ish gepotezani shakllanish bilan
D)organizmi shaklini va morfo – funksiyanal o`zgarish
#54##Jismoniy tarbiyaning o`ziga xos metodlari quyidagilar:##
+A)qat’iy tartiblashtirilgan mashqlar, o`yin va musobaqa uslublari
B)musobaqa usuli
C)ko`rgazmalik ta’sir va tezkor informatsiya uslublar
D)o`yin usuli
#55##Quyida ko`rsatilgan uslublardan qaysi biri tashkil topgan texnikani dastlabki mustahkamlashga yordamlashadi?##
+A)tanlangan mashqlar uslubi
B)bir-biriga bog’langan holda ta’sir ko`rsatadigan uslub
C)bo`lak-bo`lak qilib o`rnatiladigan mashqlar uslubi
D)standart takrorlash
#56##Ish gipotezasi nimalarni o`z ichiga oladi?##
+A)u yoki bu ob’ektiv borliqni oldindan ko`ra bilish, kelajakda rivojlanish jarayonini ayta bilish
B)jamiyatni yashash qonuni va bilimini egallashga asoslangan holda, inson miyasini fikrlash qobiliyatini borliqni tez anglash
C) o`rgatish va bajarish muhim bo`lgan nazariy yoki amaliy savollar
D)ilmiy tekshirish natijasida anio`lanadigan va egiladigan taxlil
#57##O`rgatish jarayonining bosqichlari bu ...##
+A)dastlabki, chuqurroq va mustahkamlash
B)tayyorlov, asosiy, yakuniy
C)irradiatsiya, konsentratsiya va dinamik steriotip
D)boshlang’ich, mukammal
#58##Dastlabki o`rgatish bosqichining maqsadi bu…##
+A)harakat faoliyatini uning asosiy variantida umumiy tarzda bajarish va malakasini tarkib toptirish
B)o`rganilayotgan harakatlarning qonuniyatlarini yanada chuqurroq tushunish
C)texnikaning asosiy variantini o`zlashtirish
D)harakatlarni to`liq bajarishga erishish
#59##Mukammal o`rgatish bosqichining vazifasi bu …##
+A)harakat amallarini to`laligicha aniq, erkin va bir-biridan uzmay bajarishga erishish
B)harakatli mashqlarni maksimal darajada jismoniy kuch sarf etgan holda mukammal egallashni ta’minlash
C)keraksiz harakatlarni, muskullarning keraksiz darajada kuchlanishini yo`q qilish
D)mashqlarni xatosiz bajarish
#60##Harakatlarga o`rgatishda malakani takomillashtirish bosqichining vosita va usullari##
+A)o`yin va musobaqa metodlari
B)so`zni ta’siri, mantiqiy sezgi obrazi
C)qat’iy tartiblashtirilgan mashq metodi
D)ko`rgazmalilik metodi
#61##Quyidagilardan qaysi biri o`rgatish jarayonining bosqichlariga kirmaydi?##
+A)tayyorlov, asosiy va yakunlovchi
B)dastlabki o`rgatish
C)chuqurroq o`rgatish
D)takomillashtirish
#62##Harakatlarga dastlabki o`rgatishda vosita va metodlar##
+A)bo`laklarga bo`lib konstruktorlash (yig’ishi) va yordamchi
B)sezgi mantiqiy obraz, bevosita ko`rsatish
C)ko`rgazmalilik, amaliy, aylanma trenirovka
D)ko`rgazmalilik, qat’iy tartiblashtirilgan mashq
#63##Harakatlarga o`rgatishda chuqurlashtirilgan o`rgatish bosqich, vosita va usullari##
+A)so`zli ta’sir ko`rgazmali va qat’iy tartiblashtirilgan
B)so`zni ta’siri, bo`lingan-konstruktiv
C)so`z ta’siri, ko`rgazmali, ko`rsatma
D)so`zni ta’siri, mantiqiy sezgi obraz

##64##Jismoniy madaniyat nazariyasida to`plangan materiallarini ishlab chiqish metodologiyasi nimalarni o`ziga oladi?##


+A)birinchi va ikkinchi axborotni matematik yo`l bilan tahlil qilish
B)axborotlarni ishlab chiqishni
C)birinchi axborotni sonli ishlab chiqish
D)tajriba natijasida olingan ma’lumotlar
#65##Ko`nikma o`rgatish natijasi sifatida ...##
+A)harakat imkoniyatlarini amalga oshirish faoliyatining avtomatlashmagan shakli
B)harakatning berilgan dasturdan farqli shakli
C)harakatning avtomatlashgan shakli
D)harakatlar bajarilishining variativligi
#66##Harakat ko`nikmasini farq qiluvchi tomonlarini ko`rsating.##
+A)harakatni bajarishni turg’un emasligi, harakat texnikasini o`zgaruvchanligi va harakatni bajarishda hamma vaqt ongni qatnashishi
B)ayrim harakatning tarkibiy qismini aniq sterotipligi
C)harakatni avtomatlashishini kam yoki yuqori darajada bo`lmagan holda qatnashishi
D)harakatni boshqarishda ayrim hatolarga yo`l qo`yish
#67##Harakat malakasi bu ...##
+A)avtomatlashgan harakat
B)harakat texnikasida 1 ta katta hatosi bor
C)harakat texnikasida ahamiyatsiz hatolar bor
D)harakatni bir ikki marta bajaradi, lekin uchinchisida katta hatoga yo`l qo`yadi
#68##Harakatning avtomatlashgan harakatlar asosida yuzaga kelish shakli bu ...##
+A)malaka
B)ko’nikma
C)tamoyil
D)texnikaning asosi
#69##Har xil harakatlarda bir vaqtni o`zida tashkil topadigan harakat ko`nikmasi va malakasini ko`chirish munosabatini ko`rsating?
+A)ijobiy va salbiy, bir tomonlama yo`naltirish va ikki tomonlama
B)ijobiy
C)salbiy
D)bir tomonlama yo`naltirish
#70##Malakalarni boshlang’ich barqarorlashtirishda qaysi uslublardan foydalaniladi?##
+A)o`yin va musobaqa uslubi
B)qat’iy tartiblashtirilgan o`zgaruvchan mashqlar uslubi
C)bir-biriga qo`shilib ta’sir ko`rsatuvchi uslubi
D)standart takrorlangan mashqlar uslubi
#71##Harakat malakasi o`rganish natijasi sifatida
+A)bu harakatning avtomatlashgan harakatlar asosida yuzaga kelish shakli
B)bu harakatni diqqatni bir joyga jamlash
C)bu harakatni ikkinchi signalga o’tkazish
D)bu ko`nikma malakaga o`tish qonuniyati
#72##Harakatga o`rgatish jarayonining fazalari nechta?##
+A)3
B)4
C)5
D)6
#73##Mushaklar kuchlanishi oqibatida tashqi qarshilikni yengish yoki unga qarshilik ko`rsatish qobiliyati bu...##
+A)kuch
B)tezkorlik
C)chaqqonlik
D0chidamlilik
#74##Portlash kuchi deb nimaga aytiladi?##
+A)kuchning yuqori ko`rsatkichlarini qisqa vaqt ichida nomoyon etish
B)katta vaqt ichida kuchni nomoyon bo`lishi
C)chidamlilik qobilyati
D)kuchning qisqa ko`rsatkichlari
#75##Kishi biror bir harakatda o`z og’irligidan qat’iy nazar namoyon qilgan kuch bu ...##
+A)mutloq kuch
B)nisbiy kuch
C)jism og’irligi
D)izometrik mashqlar
#76##Kishi vaznining bir klogramiga to`g’ri keladigan kuch miqdori bu##
+A)nisbiy kuch
B)mutloq kuch
C)jism og’irligi
D)izometrik mashqlar
#77##Nisbatan katta bo`lmagan tashqi qarshiliklarga qarshi tezkor xarakatlar bilan javob qaytarish bu…##
+A)tezkor kuch
B)nisbiy kuch
C)jism og’irligi
D)mutloq kuch
#78##Mushak kuchining ishlash tartiblarini aniqlang?##
+A)miometrik, pliometrik, izometrik, auksotonik tartiblar
B)dinamik va jadal tartibda
C)jadal tartib
D)izotonik, dinamik tartibda
#79##Qisqa vaqt ichida xarakatlarni bajarish qobiliyati bu...##
+A)tezkorlik
B)kuch
C)chaqqonlik
D)chidamlilik
#80##Sezish xarakatining bosqichlarini belgilang.##
+A)sensorlik., prematorlik va matorlik
B)rettseptor
C)xarakat uyg’unligi
D)latent vaqti
#81##Avvaldan malum bo`lgan xarakatni bajarish uchun kutilmagan xabar qanday sezish xisoblanadi?
+A)oddiy sezish
B)murakkab sezish
C)Sensorlik
D)o`rtacha sezish
#82##Tezlanish deb nimaga aytiladi?##
+A)vaqt birligidagi tezlikning o`zgarishi
B)keskin harakatning bajarilishiga
C)harakatning davomiyligiga
D)asta-sekin tezlikning oshirilishiga
#83##Charchoqni rivojlantiruvchi bosqichlari qanday?##
+A)kompentsattsiya-lashgan, dekompensattsiyalangan va to`la charchash bosqichi
B)aqliy charchash bosqichi, kompentsiyalashgan to`la charchash bosqichi
C)jismoniy charchash, kompentsiyalashgan charchash
D)jismoniy charchash, kompentsiyalashgan charchash
#84##Insonning biron xarakat faoliyatini uzoq vaqt davomida samarasini pasaytirmasdan saqlab turish qobiliyati bu....##
+A)chidamlilik
B)tezkorlik sifati
C)chaqqonlik sifati
D)kuch sifati
#85##Chidamlilikni tarbiyalashda ko`pincha qaysi uslublar ishlatiladi?##
+A)aerob va anaerob tartibda intervalli (dam olish oralig’i bilan mashg’ulot uslublari) uslub
B)aylanma mashg’ulot uslubi
C)bir tekis yoki o`zgaruvchan yuklama bilan uzoq vaqt davom etadigan mashqlar uslubi
D)modelga butun yoki yaqinlashtirilgan uslublar
##86##Umumiy chidamlilik deb nimaga aytiladi?##
+A)umumiy chidamlilik deb ishni bajarish samaradorligini pasaytirmasdan o`rtacha quvvatda uzoq vaqt bajarish qobiliyatiga aytiladi
B)umumiy chidamlilik deb ishni shiddatini sezilarli darajada pasaytirmasdan uzoq vaqt bajara olish qobiliyatiga aytiladi
C)umumiy chidamlilik deb hamma mushak apparati ishtirok etuvchi va uzoq vaqtli ishda charchashga qarshi turish qobiliyatiga aytiladi
D)umumiy chidamlilik deb uzoq vaqt davomida mushak ishlarini bajarish
#87##Insonning turli murakkablikdagi muvofiqlashuv masalalarini echish jarayonida nomoyon bo`luvchi va xarakat amallarini bajarish muvoffaqiyatini ta’minlovchi xususiyatlar yig’indisi bu ...##
+A)muvofiqlik layoqati
B)mezon
C)mushak
D)harakat
#88##Murakkab kordinatsiyali jismoniy mashqlar asosan qaysi jismoniy sifatni rivojlantiradi?##
+A)chaqqonlik
B)tezkorlik
C)kuch
D)chidamlilik
#89##Insonni yangi harakat amalini tez o`zlashtirib olish va harakat faoliyatini to`satdan o`zgarayotgan sharoit talablariga muvofiq ravishda tez qayta qurish qobiliyatidir bu....##
+A)chaqqonlik
B)tezkorlik jismoniy sifati
C)kuch jismoniy sifati
D)chidamkorlik jismoniy sifati
#90##Egiluvchanlikning o`lchovi bo`lib nima xizmat qiladi?##
+A)harakatlarnig maksimal amplitudasi
C)ma’lum pozadagi mashqlarning o`lchamlari
D)faol, sust egiluvchanlik o`rtasidagi farq
D)“egiluvchanlik zahirasi”
#91## Harakat tayanch apparatining majmuaviy morfologik xususiyati bo`lib, inson gavdasining alohida bo`g’imlaridagi bir biriga nisbatan bo`lgan harakat bu....##
+A)egiluvchanlik
B)kuch
C)chaqqonlik
D)chidamkorlik
#92##Egiluvchanlikning turlarini ko`rsating.##
+A)faol va sust
B)statik
B)aralash
D)dinamik
#93##Inson gavdasining xamma bug’imlaridagi xarakatchanlik bo`lib yuqori amplitudada turli xarakatlarni bajarish bu...##
+A)umumiy egiluvchanlik
B)sust egiluvchanlik
C)maxsus egiluvchanlik
D)faol egiluvchanlik
#94##Egiluvchanlikning namoyon bo`lishi ko`p hollarda nimaga bog’liq bo`ladi?##
+A)tashqi temperatura va kunning vaqtiga
B)bo`g’im paylarning fiziologik cho`ziluvchanligiga
C)suyaklar yuzasining shakliga
D)egiluvchanlikning zaxira koeffitsientiga
#95##Sport etikasi nima bilan aniqlanadi?##
+A)musobaqa tartiblari va shaxsiy motivlari bilan
B)musobaqa qonunlari bilan
C)maxsus ruhiy tayyorgarligi bilan
D)sport musobaqalari bilan
#96##Sport trenirovkasi qanday jarayon?##
+A)maxsus jismoniy tarbiya jarayoni
B)mashq jarayoni
C)pedagogik jarayon
D)bellashuv jarayoni
#97##Sport keng ma’noda bu…##
+A)xususiy musobaqalashish faoliyati bo`lib, unga maxsus tay-yorgarlik xamda shu faoliyat asosida kelib chiqadigan o`ziga xos muno-sabatlar, normalar va yutuqlarning yig’indisi
B)maxsus moslashtirishga, insonning ayrim imkoniyatlarni baholashga yo`naltirilgan
C)jismoniy madaniyat sohasida musobaqa turiga asoslangan
D)harakatni natijalariga yo`naltirilgan faoliyatiga aytiladi
#98##Sport formasi trenirovka davrida yuzaga keladi, sababi##
+A)sportchi biologik kuch sababiga ko`ra va har doim bir xil sport formada bo`lishi mumkin emas
B)tabiatning qonuniy o`zgarishi yuz beradi
C)musobaqa taqvimi mavjud
D)takomillashishga asosiy kerakli sharoit bo`ladi
#99##Sport bu ...##
+A)shaxsiy musobaqa faoliyati
B)vatan mudofaasiga tayyorgarlik
C)chiniqish
D)sog’lomlashtirish
#100##Sportchilarning ilmiy-metodik ta’minlashda qanday ishlar amalga oshiriladi?##
+A)sportchilar to`g’risida axborot yig’ish va modellashtirish bilan sport turi bo`yicha izlanish
B)mashg’ulot jarayonida ilmiy kuzatishlar olib boriladi
C)sportda natijalarni o`sishini bashorat qilish
D)kng ishlarida qatnashish
#101##Sportchining “mashg’ulotni” ruhiy boshqarishning maxsus mazmuni ...##
+A)musobaqa ish rejasini ishlab chiqishda ta’sir va kuchlanishlarni ketma-ketligini hisobga olish
B)“sport xarakterini” vujudga keltirish
C)o`zini jalb qilish va relaksatsiyani chaqiruvchi, outessiv ta’sir
D)natijaga erishishda o`zini tayyorlash uchun, oldindan musobaqaga ko`rsatma berishni tashkil toptirish
#102##Sport qobiliyatini umumiy ko`rsatkichlariga quyidagilar kiradi?##
+A)sport natijalari-ning o`sish tempi
B)sportchining ko`rsatgan natijalari
C)mashg’ulot ishining hajmini o`sish tempi
D)funktsional va antropometrik rivojlanish
#103##Sportchining sport texnikasi va taktikasiga o`rganishini hamda uning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishni o`z tarkibiga oladigan rejalashtirilgan pedagogik jarayon bu - ...##
+A)sport mashg’uloti
B)sport musobaqasi
C)sport mashqi
D)sport tamoyili
#104##Sportchi uchun imkon qadar maksimal tayyorgarlik darajasiga erishishga yo`naltirilgan, musobaqa faoliyati xususiyatlari bilan chegaralangan va rejalashtirilgan sport natijalariga erishishni kafolatlaydigan sport bellashuvlariga tayyorgarlik, bu - ...##
+A)sport mashg’ulotining maqsadi
B)sport mashg’ulotining vazifasi
C)sport mashg’ulotining vositasi
D)sport mashg’ulotining asosiy uslubi
#105##Sport mashg’uloti tarkibiga kiruvchi jihatlarni kompleks hal etish natijasi nimalar bilan ifodalanadi?##
+A)tayyorlanganlik, sport formasi
B)moslashish, g’alaba qozonish
C)chiniqqanlik, tarbiyalanganlik
D)sport formasi, moslashish
#106## ... - bu yaxlit harakatlanish amallari bo`lib, ular sport kurashi olib borish vositalari hisoblanadi va imkoni boricha tanlangan sport turi musobaqalari qoidalari bo`yicha bajariladi.##
+A)tanlangan musobaqa mashqlari
B)yaqinlashtiruvchi mashqlar
C)maxsus tayyorgarlik mashqlari
D)umumtayyorlov mashqlari
#107##Maxsus tayyorgarlik mashqlari guruhlarini ko`rsating.##
+A)yaqinlashtiruvchi va rivojlantiruvchi mashqlar
B)mashg’ulot va musobaqa mashqlari
C)urm va qat’iy tartiblashtirilgan mashqlar
D)qo`zg’atuvchi va tinchlantiruvchi
#108##Faol dam olish, moslashish va tiklanish jarayonlarining samaradorligini tezlashtirish va oshirish, oldin erishilgan tayyorlanganlik darajasini saqlab turish maqsadida qo`llaniladigan uslub nomini ko`rsating.##

  1. +A)o`yin uslubi

  2. faol va sust dam olish

  3. ko`rgazmali uslub

  4. musobaqa uslubi

#109##Musobaqa uslubini aniq tavsiflovchi xususiyatlaridan biri bu-...##
+A)g’alaba qozonish yoki yuksak natija uchun kurashda kuchlarni sinash
B)g’alaba qozonish
C)raqibning zaif tomonlarini izlab topish
D)tayyorgarligini namoyish etish
#110##Sportda yuksak natijalarga qanday sharoitda erishish mumkin?##
+A)ijodiy izlanish
B)yangi usullarni qo`llash orqali
C)tasodif
D)raqibni o`rganish orqali
#111##“Maksimal yuklama” deganda qanday yuklamani tushunasiz?##
+A)funktsional imkoniyatlarning chegara nuqtasi
B)haddan tashqari yuklamani
C)me’yoriga etmagan yuklamani
Dsportchi organizmini toliqtiradigan yuklamani
#112##Quyidagilardan qaysi biri mashg’ulot jarayonining uzluksizligini ifodalovchi asosiy belgilar qatoriga kirmaydi?
+A)navbatdagi har bir mashg’ulotning ta’siri bundan ilgarigisiga qarama-qarshi boradi
B)navbatdagi har bir mashg’ulotning ta’siri bundan ilgarigisining “izi” ustiga boradi
C)mashg’ulot jarayo-ni tanlangan sport turida kamolotga erishish maqsadida ko`p yillar mobay-nida surunkasiga davom etadi
D)mashg’ulotlar o`r-tasidagi dam olish intervali ish qobi-liyatini tiklash va o`stirishning umu-miy tendentsiya-sini kafolatlaydi
#113##Mashg’ulot yuklamalarning asta-sekin oshib borish shakllarini ko`rsating.##
+A)to`g’ri chiziqli, bosqichli va to`lqinsimon
B)to`g’ri chiziqli, zinama-zina va aralash
C)to`lqinsimon, aralash va maksimal
D)to`g’ri chiziqli, aralash va zig-zagsimon
#114##Fundamental tayyorgarlik davrining bosqichlarini ko`rsating.##
+A)umumtayyor-garlik va maxsus tayyorlov
B)jismoniy, texnik va taktik
C)tayyorlov, musobaqa va o`tish
D)mashg’ulot va musobaqa
#115##Mezotsikllar davomiyligini ko`rsating.##
+A)2, 3 haftadan 6 haftagacha
B)2, 3 haftadan 1 yilgacha
C)bir necha haftadan bir yilgacha
D)bir necha kundan bir haftagacha
##116##Sportchi tomonidan tanlangan sport turi xususiyatlariga mos va yuksak sport natijalariga erishishga yo`naltirilgan harakatlar tizimini o`zlashtirganlik darajasi bu - ...##
+A)texnik tayyorgarlik
B)jismoniy tayyorgarlik
C)taktik tayyorgarlik
D)irodaviy tayyorgarlik

#117##Texnika barqarorligi nima bilan belgilanadi?##


+A)texnikaga halaqit beruvchi omillarga nisbatan mustah-kamligi bilan
B)hal etilayotgan vazifalarga va yuksak oxirgi natijalarga mosligi bilan
C)sportchining harakatlanish amallarini tezkor korrektsiyalash qobiliyati bilan
D)harakatlarni bajarishda energiyadan ratsional foydalanishi bilan
#118## ... - sportchining musobaqa sharoitlariga bog’liq holda harakatlanish amallariga tezkor tuzatmalar kiritish qobiliyati bilan aniqlanadi.##
+A)texnika variativligi
B)texnikaning tejamkorligi
C)texnikaning samaradorligi
D)texnikaning barqarorligi
#119##O`tish davrining davomiyligi odatda qancha vaqt davom etadi?##
+A)2 haftadan 5 haftagacha
B)1 haftadan 2 haftagacha
C)5 haftadan 8 haftagacha
D)2 kundan 1 haftagacha
#120##Texnik tayyorgarlik vositalarini ko`rsating.##
+A)umumtayyor-garlik, maxsus tay-yorgarlik va muso-baqa mashqlari
B)yaqinlashtiruvchi va riqojlantiruvchi mashqlar
C)umumrivojlantiruvchi va texnik mashqlar
D)texnik tayyorlov mashqlari
#121##Texnik tayyorgarlik jarayonida vujudga keladigan xatoliklardan birini ko`rsating.##
+A)psixogen
B)irodaviy
C)noto`g’ri malaka
D)yuklama shidda-tining yuqoriligi
#122##... - bu ixtisoslashgan musobaqa faoliyati jarayonida sport bellashuvi olib borishning ratsional shakllarini egallashga yo`naltirilgan pedagogik jarayondir.##
+A)taktik tayyorgarlik
B)sport faoliyati
D)texnik tayyorgarlik
D)sport mashg’uloti

#123##... – bu tanlangan sport turida ishlab chiqilgan taktikaning tamoyillari va ratsional shakllari to`g’risidagi ma’lumotlardir.##


+A)taktik bilim
B)taktik reja
C)kombinatsiya
D)taktik hujum
#124##Taktik tayyorgarlik vositalariga kiruvchi mashqlar guruhini ko`rsating.##
+A)maxsus tayyor-garlik va musobaqa mashqlari
B)yaqinlashtiruvchi va riqojlantiruvchi mashqlar
C)umumtayyorgarlik, maxsus tayyorgarlik va musobaqa mashqlari
D)umumrivojlanti-ruvchi va taktik mashqlar
#125## –… bu jismoniy sifatlarni tarbiyalashga va tayyorgarlikning barcha tomonlarini takomillashtirish uchun qulay sharoitlar yaratadigan funktsional imkoniyatlarni rivojlantirishga yo`naltirilgan pedagogik jarayondir.##
+A)jismoniy tayyorgarlik
B)umumiy jismoniy tayyorgarlik
C)sportchi qobiliyati
D)maxsus jismoniy tayyorgarlik
#126##Ko`p yillik tayyorgarlik bosqichlarining davomiyligi nima bilan aniqlanadi?##
+A)sport turi xususiyatlari va shug’ullanuvchilarning tayyorlanganlik darajasi bilan
B)shug’ullanuvchilarning yoshi va tayyorlanganlik darajasi bilan
C)shug’ullanuvchilarning jinsi va tayyorlanganlik darajasi bilan
D)shug’ullanuvchilarning yoshi, jinsi va sport unvoni bilan
#127##Musobaqa davrining asosiy vazifasini ko`rsating.##
+A)maxsus tayyorlan-ganlikning erishil-gan darajasini yanada ko`tarish va musobaqalarda yuksak sport natijalariga erishish
B)psixologik tayyorlanganlikning erishilgan darajasini yanada ko`tarish va musobaqalarda yuksak sport natijalariga erishish
C)jismoniy tayyorlanganlikning erishilgan darajasini yanada ko`tarish va musobaqalarda yuksak sport natijalariga erishish
D)musobaqalarda ishtirok etish va g’alaba qozonish
#128##Tanlangan sport turida chuqurlashtirilgan ixtisoslashgan tayyorgarlik bosqichining vazifalaridan birini ko`rsating.##
+A)murakkablashgan sharoitlarda sport texnikasini takomillashgan va variativ holatda egallash
B)murakkablashgan sharoitlarda mashqlanganlikni takomillashgan va variativ holatda egallash
C)murakkablashgan sharoitlarda sport taktikasini takomillashgan va variativ holatda egallash
D)murakkablashgan sharoitlarda irodaviy tayyorgarlik darajasini oshirish
#129##Makrotsikllar tarkibi qanday davrlardan iborat bo`ladi?##
+A)tayyorlov, musobaqa va o`tish
B)tayyorlov, saralash va o`tish
C)umumiy va maxsus
D)katta va kichik
#130##Sportchining ish qobiliyatini samarali tiklash va oshirishga qaratilgan tadbirlar nimalardan iborat?##
+A)psixologik tadbirlar, inson organizmida modda almashi-nishini oralig’ida iste’mol qilinuvchi ozuqalardan, bio-kimyoviy jarayonga ta’sir etuvchi pre-paratlardan foy-dalanish
B)psixologik tadbirlar
C)inson organizmida modda almashi-nishini oralig’ida iste’mol qilinuvchi ozuqalardan, bio-kimyoviy jarayonga ta’sir etuvchi pre-paratlardan foy-dalani
D)organizmning qattiq charchashi va o`ta zo`riqishini bartaraf qiluvchi maxsus gigienik tadbirlar
#131##Bugungi kunda sportda erishila-yotgan yutuqlar nimani o`zgartirish zaruratini vazifa qilib qo`ymoqda?##
+A)mashq jarayoni uslubi va maz-munini
B)yuklama turlarini
C)moslashish jarayonlarini
D)dam olish oraliqlarini
#132##Sport mashg’uloti jarayoni nechta davrga bo`linadi?##
+A)3
B)4
C)2;
D)5.
#133##Sportchilarning ko`p yillik tayyorgarligi jarayoni shartli ravishda nechta bosqichga bo`linadi?##
+A)3 ta
B)5ta
C)4 ta
D)2 ta
#134##Sportchilarning ko`p yillik tayyorgarligi bosqichlarining davomiyligi nimaga bog’liq?##
+A)mazkur bosqichlarning davomiyligi sport turining o`ziga xos xususiyatlari, shu-g’ullanuvchilarning darajasiga bog’liq
B)sportchining pasport va biologik yoshiga bog’liq
C)mazkur bosqichlarning davomiyligi shug’ullanuvchilarning darajasiga bog’liq
D)mazkur bosqichlarning davomiyligi sport turining o`ziga xos xususiyatlariga bog’liq
#135##Sport turlari bo`yicha o`tkaziladigan musobaqalarning miqdori nimaga bog’liq holda rejalashtiriladi?##
+A)sport turlarining xususiyati va sport-chilarning mala-kasiga
B)sportchilarning jinsiga
C)sportchilarning jismoniy tayyorgarligiga
D)sportchilarning tarbiyasiga
#136##... organizmning holati bo`lib, insonni harakat qobiliyatining tubdan o`zgarish jarayonlarini aks ettiradi. Nuqtalar o`rniga mos javobni belgilang.##
+A)sport formasi
B)sport tayyorgarligi
C)musobaqalar davri
D)musobaqa tizimi
#137##Ko`p yillik sport trenirovkasi jarayonida yuqori malakali sportchilar va sport jamoalarini tayyorlash uzoq muddatli pedagogik jarayon bo`lib, uni kim boshqaradi?##
+A)murabbiy
B)tashkilotchilar
C)sportchilar
D)homiylar
#138##Sportda boshqaruvning asosiy vazifalari nima bilan ifodalanadi?
+A)mashg’ulotlarni rejalashtirish, tash-kil qilish, nazorat qilish va qiyosiy tahlil qilish bilan
B)musobaqalarni tashkil qilish bilan
C)nazorat sinovlarini o`tkazish bilan
D)mashg’ulotlarni rejalashtirish bilan
#139##... - biror bir sport turida yuqori natijaga erisha oladigan, qobiliyatli kishilarni qidirib topish jarayonidir. Nuqtalar o`rniga mos javobni belgilang.##
+A)sportda tanlash
B)sport mashg’uloti
C)sportga yo`llanma
D)sport nazariyasi
#140##Ish qobiliyatini oshirish, tiklash va sport mashg’ulotida qo`llaniladigan vositalarni qanday guruhlarga ajratish mumkin?##
+A)texnik-taktik
B)jismoniy, pedagogik, psixologik
C)pedagogik, psixologik va tibbiy –biologik
D)fiziologik, texnik
#141##Sportchi musobaqada ishtirok etish uchun bir necha soatlik geografik poyasni kesib o`tganda organizmning vaqtincha moslashuvining nechta fazasi mavjud?##
+A)3
B)2
C)1
D)4
#142##Sportda doping nazorati nima uchun o`tkaziladi?##
+A)man qilingan dori-darmonlarni sportchilar tomo-nidan qabul qilini-shini oldini olish uchun
B)kasalliklarning olidini olish uchun
C)ish qobiliyatini oshirish uchun
D)test o`tkazish uchun
#143##Doping nazoratida bajariladigan ishlar tartibi qanday bosqichlardan iborat?##
+A)tekshirish uchun biologik namunalar olish, olingan na-munalarni fiziko-ximyaviy o`rganish va xulosalarni ras-miylashtirish, tar-tibni buzganlarga kerakli jazolarni qo`llash
B)tekshirish uchun namunalar olish va xulosalarni rasmiylashtirish, ommaviy axborot vositalariga e’lon berish
C)tekshirish uchun biologik namunalar olish, olingan namunalarni fiziko-ximiyaviy o`rganish
D)tekshirish uchun namunalar olish va xulosalarni rasmiylashtirish
#144##Yuqori haroratli sharoitda quyosh va issiqlik sportchi organizmining hayot faoliyati uchun qanday qiyinchiliklarni yaratadi?##
+A)sportchining ish qobiliyati pasayadi, charchash holati rivojlanadi, ish unumi pasayadi
B)sportchining yurak urishi tezlashadi
C)sportchining tana harorati ortadi
D)sportchining xotirasi pasayadi
#145##“Doping” qaysi so`zdan olingan bo`lib, qanday ma’noni anglatadi?##
+A)doping so`zi inglizcha so`zdan olingan bo`lib, narkotik degan ma’noni anglatadi
B)doping so`zi ruscha so`zdan olingan bo`lib “kuchni oshiruvchi” ma’nosini anglatadi
C)doping so`zi yunoncha so`zdan olingan bo`lib, bo`lishmayman ma’nosini anglatadi
D)doping so`zi lotincha so`zdan olingan bo`lib, dorivor degan ma’noni anglatadi
#146##Trenerning tashkil qilish faoliyatiga ... kiradi##
+A)o`quv yig’inlari va musobaqalarni tashkil qilish
B)g’oyaviy tarbiyaviy ishlar
C)sport to`g’risida axborotlarni rejalashtirish
D)kelgusidagi yuklamalarni rejalashtirish
#147##Trenirovka mashg’ulotini qaysi qismida tezkorlik mashqlarni bajarish ma’qul##
+A)mashg’ulot boshlanishiga yaqin va badan qizdirishdan keyin
B)mashg’ulotni boshida
C)mashg’ulotdan keyin
D)mashg’ulotni oxirida
#148##Taktik mashqlar bu ...##
+A)maxsus tayyorgarlik va musobaqa mashqlarini bajarish shakllari
B)alohida taktik usullarni bajarish
C)musobaqa taktik usullari
D)musobaqa sharoitidagi taktik vazifalarni bajarish
#149##Sport formasi holatida harakat malakasi …##
+A)yuqori avtomatlashtirilgan, lekin ongning nazorati ostida
B)ong orqali har bir bo`lagi nazorat qilinadi
C)ong nazoratiga taaluqli emas
D)vaqti-vaqti bilan avtomatlashish yo`qoladi
#150##Yuqori mustahkamlikda texnikani bajarishni boshqarish texnika tavsifini optimallashtirish bilan avtomatlashgan holatga kelishi bu ...##
+A)texnik mahorat
B)harakat ko`nikmasi
C)harakat malakasi
D)harakatdagi
#151##Kichik (mikro) sikllar necha kun davom etadi?##
+A)1 hafta
B)1 oy
C)1 yil
D)6 oy

#152##Trenirovka mashg’ulotining tuzilishi uning mazmuni bo`yicha o`zgaradimi yo`qmi?##


+A)mashg’ulot tuzilishining alohida qismlari o`zgaradi
B)o`zgarmaydi
C)alohida elementlari o`zgaradi
D)ketma-ketligi o`zgaradi
#153##Sport formasi bu ...
+A)optimal tayyorgarlik holati bo`lib, bundan psixologik, jismoniy imkoniyatlaridan to`liq foydalaniladi
B)sport natijalari erishish uchun sportchining tayyorgarlik holati
C)sportchi trenirovkani katta tsikldagi ma’lum sharoitlarda sport natijalariga erishishdagi optimal tayyorgarlik holati
D)sportchini individual tayyorgarlik holati
#154##Musobaqa natijalari ko`p hollarda nimaga bog’liq bo`ladi?##
+A)sportchinining jismoniy va ruhiy tayyorgarlik darajasiga
B)sportchi faoliyat motivlariga (sabablar)
C)sportchi musobaqaga qatnashganda uni natijalarini baholash o`lchamlariga
D)sportchini shaxsiy xususiyatlariga
#155##Sportchida musobaqa chidamliligini tarbiyalashda ko`pincha qaysi uslublar ishlatiladi?
+A)aerob va anaerob tartibda intervalli (dam olish oralig’i bilan mashg’ulotlar uslublari)
B)aylanma mashg’ulot uslubi
C)bir tekis yoki o`zgaruvchan yuklama bilan uzoq vaqt davom etadigan mashqlar uslubi
D)modelga butun yoki yaqinlashtirilgan uslublar
#156##Sportchining “mashg’ulotni” ruhiy boshqarishning maxsus mazmuniga nima kiradi?##
+A)natijaga erishishda o`zini tayyorlash uchun, oldindan musoba-qaga ko`rsatma berishni tashkil toptirish
B)“sport xarakterini” vujudga keltirish
C)musobaqa ish rejasini ishlab chiqishda ta’sir va kuchlanishlarni ketma-ketligini hisobga olish
D)o`zini jalb qilish va relaksatsiyani chaqiruvchi, outessiv ta’sir
#157##Quyidagi keltirilgan metodik usullar bilan sportchini tayyorgarligini oshirishda, o`zini ushlash, chidamkorlik va qat’iylik quyidagilarni qaysisida yoritilgan?##
+A)mashqlar seriyasi yakunida qo`shimcha yuklama kiritish
B)yugurish va sakrash qo`shimcha og’irliklar bilan
c)mashqlarni qisilgan va qiyinchiligi oshirilgan sharoitda bajarish
D)to`palon va chalg’ituvchi sharoitda mashq bajarish
#158##Mustahkam fundamentni sport formasining ta’minlashdagi mashg’ulotlarining hajmi nima?##
+A)umumtayyor-garlik bosqichida
B)maxsus tayyorgarlik bosqichida
C)oraliq bosqichlarida
D)o`tish davrida
#159##Jismoniy tarbiya, majburiy davlat jismoniy tarbiya va sport dasturi orqali amalga oshiriladi##
+A)ilmiy asoslangan, jismoniy tarbiyani vazifalari va vosita-larini o`rganish uchun kerakli ko`-nikma va malaka-larni majmuasini, uning norma va talablar ro`yxatini
B)jismoniy mashg’ulotlarni uslubiyati
C)jismoniy tarbiya tizimini umumiy ijtimoiy - pedagogik tamoyillarini
D)razryad normativlari va sport turlari bo`yicha talablar
#160##Jismoniy tarbiya dasturida qanday bo’limlar berilmagan?
+A)boks va karate
B)kurash, suzish, yengil atletika, gimnastika, sport o`yinlari
C)futbol, gimnastika, yengil atletika
D)bilim asoslari, yengil atletika, xalq o`yinlari
#161## Darsni tashkil qilayotganda o`qituvchi qayerda turadi?
+A)darsda o`qituvchi hammani ko`rishi va bilishi
B)jamoa, shaxsiy gigienani saqlashi
C)o`quvchilarni, jamoani tarbiyalash uchun joyni to`g’ri tanlashi
D)snaryad oldida turish

#162##Aniq darsni qo`yilishi dars jadvaliga bog’liqligi, bog’liq bo`lsa qaysi dars optimal holatda bo`ladi?##


+A)jadval bo`yicha to`rtinchi darsda o`tkaziladigan
B)jadval bo`yicha uchinchi darsda o`tkaziladigan
C)jadval bo`yicha ikkinchi darsda o`tkaziladigan
D)jadval bo`yicha birinchi darsda o`tkaziladigan
#163##Dars zichligini ko`tarishga qaysi tashkiliy uslub yordam beradi?##
+A)aylanma mashg’ulot
B)frontal
C)guruhli
D)mashqning tanlangan uslubi
#164##Qanday dars turlari tarkib topgan (umumiy yo`nalishda##
+A)umumiy jismoniy tayyorgarlik, sport-trenirovka kasb-amaliy jismoniy tayyorgarlik
B)sport trenirovka mashg’uloti
C)kasb-amaliy jismoniy tayyorgarlik
D)umumiy jismoniy tayyorgarlik
#165##Bolalarni sog’lomlashtirishda jismoniy tarbiyani qaysi shakllaridan foydalaniladi?##
+A)mashg’ulotgacha o`tkaziladigan gimnastika, jismoniy tarbiya daqiqalari, katta tanaffusdagi o`yinlar va sog’lomlashtirish soatlari
B)aylanma mashg’ulot
C)jismoniy tarbiya darslari
D)maktabdan tashqari o`tkaziladigan mashg’ulotlar

#166##O`rta maktab yoshidagi o`quvchilar bilan qaysi tashkillashtirish uslublaridan foydalaniladi?##


+A)frontal, indivi-dual, guruhli, ay-lanma mashg’ulot
B)individual
C)so`z
D)musobaqa, o`yin
#167##Maktabgacha yoshdagi bolalarning individual xususiyatlari.##
+A)muskullarni egilish tonusini ko`rinishi, muskulni bo`shligi asab tizimining tugallanmaganligi, hamma organ va tizimlarining shiddatli rivojlanishi
B)bolani yurak qon tomir urishini funktsional morfologik tomoni ahamiyatsiz o`zgarishi
C)bolaning mushak guruhlarini taranglashishi, bo`shashini reflektor-regulyatsiya orqali takomillashishi
D)bo`yi tana og’irligi ko`rsatkichlarini ahamiyatli ravishda o`zgarishi
#168##Quyidagi mashqlar turkumlaridan qaysi biri ko`p tarqalgan va amaliy jihatdan qo`llaniladi? ##
+A)jismoniy mashq-larni, insonning harakat sifatlariga bo`lgan talablari bo`yicha turkumlanish
B)tuzilish belgilari bo`yicha turkumlanishi
C)ish shiddati bo`yicha turkumlanish, sport turlari bo`yicha
D)anatomik belgilari bo`yicha turkumlanish
#169##Jamoada jismoniy tarbiya amaliyoti tizimining savollari qayerda to`liq ko`rsatilgan?##
+A)jismoniy tarbiya maqsadi va vazifalari
B)jismoniy madaniyat tizimining ijtimoiyligi
C)jismoniy tarbiya usullari tizimi
D)jismoniy tarbiya vositalar tizimi
#170##Maktabgacha yoshdagi bolalar mashg’ulotlarida qo`llaniladigan asosiy vositalar##
+A)tabiatni sog’lomlashtirish kuchlari
B)gimnastika va sport o`yinlar
C)sport o`yinlarni elementi x/o` en./at., gimnastika
D)gigienik faktorlar
#171##O`qituvchining darsga tayyorgarligi…##
+A)dars maqsadini aniqlash, darsning aniq rejasini ishlab chiqish, moddiy jihozlarni tayyorlab qo`yish konspektini tuzish
B)yangi materialni o`rgatish, mashg’ulotni asosiy qismida engilroq masalalarni hal etish esa darsning boshi va oxirida rejalashtiriladi
C)jismoniy mashqlarni to`g’ri tanlash, o`qituvchi yordamchi tayyorlash
D)o`qituvchini darsga tayyorgarligi, darsni vazifasini bajarish
#172##Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan mashg’ulot jarayonida qo`llaniladigan so`z uslubining ta’siri##
+A)bir vaqtning o`zida yozilishi va tushuntirish, syujetli obrazli tushuntirish, komanda, baholash, so`z orqali tushuntirish
B)o`zaro tushuntirish, muhokama qilish
C)instruktsiya, komanda
D)komanda farmoyishi, ko`rsatma
#173##Darsni tahlil qilishda ko`rsatilganlarni qaysisidan ko`proq foydalanish mumkin?##
+A)dars to`g’risida umumiy axborot tipi, tuzilish va vazifalar mazmuni, o`rgatish va tarbiyalash uslublari o`qituvchining o`zini tutishi, darsni natijalari, xulosa va taklif
B)o`quv metodik inspektor metodik va ilmiy metodik tahlillari
C)umumiy pedagogik, metodik va psixologik, inspektorlik uslubiy ko`rsatma
D)yo`llanma berish uslublari, o`qituvchini ustidan nazorat qilish usuli
#174##O`qituvchining darsdagi ish faoliyatiga nima kiradi?
+A)bevosita o`rgatish, o`quv jarayonini tashkil qilish va o`quvchilar faoliyati ustidan nazorat
B)kommunikativ, gnosologik, tashkilotchilik
C)tibbiy guruhga ajratilgan bolalar bilan o`tkaziladigan mashg’ulotlar
D)darsni qiziqarligini aniqlovchi omillar
#175##O`qituvchi va o`quvchining bir-biriga bog’langan uslublarini tartiblashtirish orqali chuqur bilim olishi, ko`nikma va malakaga erishishi bu ...##
+A)o`rgatish va o`rganish
B)harakatlar ta’siri
C)o`rgatish usuliyati
D)ta’lim usullari
#176##Birinchi bolalik yillarini qaysi yoshlari o`z ichiga oladi?##
+A)1 va 3 yoshgacha bo’lgan davrni
B)tug’ilgandan to 1 yoshgacha
C)4
D)6
#177##O`quv ishlarining xarakteri bo`yicha qanday mashg’ulot turlarini bilasiz?##
+A)mustahkamlash, nazorat, metodik, aralash va yangisini o`rganish
B)asosiy
C)individual
D)takrorlash
#178##Kichik maktab yoshidagi maktab o`quvchilarining jismoniy tarbiyasi oldiga qanday vazifalar qo`yiladi?##
+A)hayotiy muhim harakat ko`nikma, malakalarni tashkil toptirish
B)jismoniy tarbiya va sport nazariyasi usullari to`g’risida bilim berish sog’lomlashtirish va tarbiyalash vazifalarini o`z oldiga qo`yadi
C)o`quvchilarning ma’naviy, irodaviy, estetik sifatlarni tarbiyalash
D)o`quvchilar yuqori darajada ahloqli, irodali xislatlarni shakllantirish
#179##Sog’lomlashtirishda jismoniy tarbiyaning qaysi shakllaridan foydalaniladi?##
+A)mashg’ulotgacha o`tkaziladigan gimnastika, jismoniy tarbiya daqiqalari
B)jismoniy tarbiya darslari
C)darsni aralash turlari
D)aylanma mashg’ulot
#180##Jismoniy tarbiya dasturida qanday dastur bo`limlari berilgan?##
+A)bilim asoslari, gimnastika, engil atletika sport o`yinlari, futbol, kurash, suzish
B)kurash, suzish, sport va xalq o`yinlari, engil atletika
C)bilim asoslari, gimnastika, engil atletika, sport o`yinlari, futbol
D)engil atletika, gimnastika, sport o`yinlari
#181##O`qituvchi va o`quvchining bir-biriga bog’langan uslublarini tartiblashtirish orqali chuqur bilim olishi, ko`nikma va malakaga erishishi nima deb ataladi?##
+A)o`rgatish usuliyati
B)harakatlar ta’siri
B)ta’lim usullari
D)o`rgatish va o`rganish
#182##Quyida ko`rsatilgan noto`g’ri dars vazifalariga nimalar kiradi?##
+A)b/bol bo`yicha musobaqa qoidalarini bilishini tekshirish
B)qorin muskullarini mustahkamlash
C)ot ustidan sakrash texnikasinini takomillashtirish
D)arqonga uch usulda tirmashib chiqishni o`rgatish
#183##1-4 sinflarda qaysi dars turlari o`tkaziladi?
+A)chuqurlashtirilgan, takomillashtirish
B)o`rgatish, o`rganish
C)engil atletika, sport o`yinlari
D)kross tayyorgarligi, “Alpomish” va “Barchinoy”
#184##1-4 sinflarda qaysi usullar qo`llaniladi?
A)qat’iy tartib bilan mashq o`yin, musobaqa usuli
B)musobaqa usuli
C)tez xabar berish
+D)o`yin usuli
#185##Jismoniy tarbiya darslarini soatlari qaysi xujjatda berilgan? ##
+A)jismoniy tarbiya dasturida
B)metodik tavsifnomada
C)o`qituvchi jurnalida
D)darslikda
#186##Birinchi xujjat nima deb ataladi? ##
+A)dastur bo`limlari va o`quv soatlarini choraklarga taqsim-lash yillik o`quv jadvali
B)yillik ish rejasi
C)o`quv-tarbiyaviy jarayon jadvali
D)ish rejasi
#187##O`quv yilida soatlar soni choraklarga qanday taqsimlanadi? ##
+A)choraklarga 18,14,20,16
B)choraklarga 16, 14, 20,18
C)choraklarga 14,16,20,18
D)choraklarga 18,20,14,16

#188##Jismoniy tarbiya darsi necha daqiqa davom etadi? ##


+A)40-45
B)20-25
C)45-50
D)35-40
#189##Boshlang’ich sinflarda jismoniy tarbiyaning qaysi turi qo`llaniladi? ##
+A)kompleks dars
mashg’ulot-gacha gimnastika, jismoniy tarbiya daqiqalari va katta tanaffusdagi o`yinlar
C)to`liq dars
D)jismoniy tarbiya
#190##Jismoniy tarbiya o`qituvchilari uchun qaysi xujjat “ishchi xujjat” bo`lib hisoblanadi?##
+A)dastur
B)o`quv rejasi
C)o`quv-tarbiyaviy jarayonni grafigi
D)mashg’ulotning ish rejasi
#191##Dars konspektini nechta grafasi bor? ##
+A)4
B)2
C)3
D)1
#192##Dars konspekti necha qismdan iborat? ##
+A)3
B)4
C)5
D)2
#193##Dars konspektini kim tekshiradi? ##
+A)o`quv ishlari bo`yicha director o`rinbosari
B)tashkilotchi mudir
C)katta o`qituvchi
D)direktor
#194##Chorakni hisobga olgan holda engil atletika ajratilgan soatlar qanday taqsimlanadi?##
+A)1-4
B)3-2
C)1-3
D)1-2
#195##Jismoniy tarbiya mashg’ulotini tuzilishiga nima kiradi?##
+A)asosiy, yakuniy, o`rgatish darsi, tayyorgarlik
B)aralash
C)takrorlash
D)individual
#196##Gimnastikaga berilgan soatlar qaysi choraklarda rejalashtiriladi?##
+A)2-3
B)1-3
C)1-2
D)1-4
#197##Xronometraj nima uchun o‘tkaziladi?##
+A)darsning zichligini aniqlash uchun
B)darsni tahlil qilish uchun
C)dars konspektini tuzish uchun
D)yuklamani aniqlash uchun
#198##Konspekt sifati, darsni tashkil etish, qo‘llanilgan vosita va o‘rgatish metodlarining maqsadga muvofiqligi, pedagogning tarbiyaviy ishlarini baholash pedagogik nazoratning qaysi turiga kiradi?##
+A)darsning pedagogik tahlili turiga kiradi
B)xronometraj
C)pulsometriya
D)dars konspekti
#199##Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida jismoniy pauza qanday maqsadda o‘tkaziladi?##
+A)charchashning oldini olish, aqliy va jismoniy qobiliyatni oshirish va ish unumdorligini oshirish uchun
B)jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish uchun
C)ishlab chiqarish samarasini oshirish uchun
D)harakat madaniyatini yaxshilash uchun
#200##Kirish gimnastikasi necha daqiqa davom etadi?##
+A)3-5 daqiqa
B)5-7 daqiqa
C)15-20 daqiqa
D)20-30 daqiqa

Yüklə 73,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə