Kanun Numarası : 6762


Ek Madde 2 – (Ek: 29/3/2011-6215/16 md.)Yüklə 2,18 Mb.
səhifə30/30
tarix11.09.2018
ölçüsü2,18 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Ek Madde 2 – (Ek: 29/3/2011-6215/16 md.)

Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.

Konşimentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Düzenlendikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.

Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve yönetmelikte düzenlenen hallerde güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır.

Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır. Bu husus tescil ve ilan edilir.

Bu maddenin uygulanmasına dair usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

             Geçici Madde 1 – (Ek: 9/12/2004 – 5274/3 md.) Hisse senetlerinin itibarî kıymeti bir Yeni Kuruş ve katları şeklinde olmayan anonim şirketler 31.12.2009 tarihine kadar 399 uncu maddeye intibak edecektir. Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2009 tarihinde sona erecek intibak süresi beş yıla kadar uzatılabilir. İntibak süresince anonim şirket hissedarlarının itibarî değeri ne olursa olsun sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Şirket yönetim kurulu, payların 399 uncu maddeye intibak ettirilmesini sağlayacak yöntemleri uygulamakla yükümlüdür.

             Birinci fıkrada belirtilen sürenin sonunda bir Yeni Kuruşa tamamlanmamış paylar için kesir makbuzu düzenlenir.

             Bu madde kapsamında intibak amaçlı olarak yapılacak sermaye artırımı ve esas mukavele değişikliklerinde, şirket esas mukavelesinde aksine hüküm bulunsa dahi 372 nci maddede yer alan nisaplar uygulanır ve imtiyazlı paylar genel kurulu yapılması şartı aranmaz.

             Bu madde kapsamında intibak amaçlı olarak 400 üncü madde çerçevesinde yapılacak işlemlerde her pay sahibinin muvafakati aranmaz.

             5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun gereğince münhasıran intibak amaçlı yapılacak anasözleşme değişikliklerinin tescili, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

             J) Kanunun mer'iyete girmesi:

             Madde 1474 – Kenar başlıkları da metne dahil olan işbu kanun 1/1/1957 tarihinde mer'iyete girer; şu kadar ki, bu kanunun mer'iyet ve tatbik şekli hakkındaki kanun hükümleri mahfuzdur.

             K) Kanunu icra edecek makam:

             Madde 1475 – Bu Kanunu tatbika İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

3033


 

                                                                              

        29/6/1956 TARİHLİ VE 6762 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

                                1 - 24/6/1995 tarih ve 559 sayılı KHK'nin Geçici Maddeleri:

             Geçici Madde 1 – Ticaret sicili memurluklarının devir işlemleri, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen bir protokole göre yürütülür ve bir yıl içinde tamamlanır.

             Ticaret sicilinde Adalet Bakanlığının memuru olarak çalışan personel, istekleri halinde adı geçen Bakanlıkta durumlarına uygun bir kadroya atanırlar.

             Geçici Madde 2 – Esas sermayesi beşmilyar Türk lirasından aşağı olan anonim şirketler ile beşyüzmilyon Türk lirasından aşağı olan limited şirketler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren 31.12.1998 tarihine kadar (1) sermayelerini bu miktarlara çıkararak tescil ettirmedikleri takdirde münfesih olurlar. (1)

             Anonim şirketlerin sermayelerini beşmilyar Türk lirasına kadar artırmaları sırasında 6762 sayılı Kanunun 391 inci maddesi uygulanmaz.

             Limited şirketlerin sermayelerini beşyüzmilyon Türk lirasına kadar çıkarmalarına ilişkin mukavele değişikliği için, sermayenin yarısından fazlasını temsil eden ortakların karar vermesi yeterlidir.

             (Son fıkra Mülga: 20/9/1995 - KHK-567/1 md.)

 

 

  

 

  

 

 ——————————

(1)    Bu maddede yer alan "iki yıl" ibaresi, 3/6/1998 tarih ve 4366 sayılı Kanun ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

3034


 

             6762 SAYILI KANUNA EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                               YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

        7397                                                        —                                                           30/12/1959

          903                                                        —                                                             13/7/1967

        1163                                                        —                                                             10/8/1969

   KHK.18                                                        —                                                               3/1/1979

        2915                                                        —                                                           15/10/1983

        3095                                                        —                                                           19/12/1984

        3585                                                        —                                                               4/7/1989

        3809                                                        —                                                               3/7/1992

KHK-508                                                        —                                                             16/9/1993

KHK-537         1297 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları                                            1/1/1995

                         Diğer hükümleri                                                                                      15/7/1994

KHK-559                                                        —                                                             27/6/1995

        4128                                                        —                                                             7/11/1995

        4366                                                        —                                                        27/6/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı olan 7.6.1998 tarihinde

        4884                                                        —                                                             17/6/2003Değiştiren                                                                                                                     Yürürlüğe

  Kanun                            6762 sayılı Kanunun değişen maddeleri                          giriş tarihi

        5136                                         4,823,824,851,939,1245                                          28/4/2004

        5274                                        399, 524, Geçici Madde 1                                          1/1/2005

        5378                                         668                                                                7/7/2005

        5615                                         26                                     1/1/2007 tarihinden geçerli

                                                                                                                       olmak üzere 4/4/2007

        5718                                                     866                                                             12/12/2007

        5838                                                      711                                                              28/2/2009

        5904                                                      404                                                                3/7/2009

        6215                28, 66, 401 ve Ek Madde 2                                         12/4/2011

KHK/654                                                     401                                                             11/10/2011

6273                                                     726                                                                 3/2/20126300 401 10/5/2012

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə