Klauzula informacyjna indywidualne ubezpieczenieYüklə 217,93 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2018
ölçüsü217,93 Kb.
#69713


 

 

   KLAUZULA INFORMACYJNA – INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE 

MAJĄTKOWE, UBEZPIECZENIE GRUPOWE  

Informacja o przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1-2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:  

I.

 

Administrator danych osobowych 

My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej jako: Generali T.U. S.A.) z siedzibą przy ul. 

Postępu 15 B (02-676 Warszawa) jesteśmy Administratorem Pani / Pana danych osobowych.  

II.

 

Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować  w  sprawach 

ochrony  danych  osobowych  za  pośrednictwem  strony  internetowej 

www.generali.pl

;  pod 

adresem e-mail: iod@generali.pl; pod numerem telefonu 913 913 913; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

III.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

W  trakcie  wykonywania  umowy  ubezpieczenia  możliwa  jest  wymiana  Pani  /  Pana  danych  z 

Ubezpieczeniowym  Funduszem  Gwarancyjnym  (Ubezpieczeniowy  Fundusz  Gwarancyjny  z 

siedzibą przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa). 

Kategorie  Pani  /  Pana  danych,  które  możemy  wymieniać  z  Ubezpieczeniowym  Funduszem 

Gwarancyjnym  to:  historia  ubezpieczeniowa  w  zakresie  ubezpieczenia  OC  i  AC  oraz  historia 

szkodowości. 

IV.

 

Cele i podstawy przetwarzania  

Będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe: 

1.

 

w celu wykonania umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 2.

 

w  celu  wypełnienia  obowiązków  związanych  z  przeciwdziałaniem  praniu  brudnych pieniędzy  oraz  finansowaniu  terroryzmu  na  podstawie  obowiązku  z  art.  8-10d  ustawy  o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1

, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

3.

 w  celu  rozpatrywania  reklamacji  na  podstawie  obowiązku  z  art.  3-10  ustawy  o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

2

 

(podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 4.

 

w  celu  ewentualnego  podejmowania  czynności  związanych  z  przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych 

pod  kątem  potencjalnych  przestępstw  w  celu  pogłębienia  badania  zgłoszenia,  będącego 

realizacją  naszego  prawnie  uzasadnionego  interesu  zapobiegania  przestępstwom 

ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

                                                           

1

 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  2

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym  

 

   5.

 

w  celach  archiwalnych  (dowodowych)  będących  realizacją  naszego  prawnie uzasadnionego  interesu  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek  prawnej  potrzeby 

wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

6.

 

w  celu  reasekuracji  ryzyk  będącym  realizacją  naszego  prawnie  uzasadnionego  interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa 

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

7.

 

w  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami  będącym realizacją  naszego  prawnie  uzasadnionego  w  tym  interesu,  gdy  zawarliśmy  umowę 

ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

8.

 

w celu badania  satysfakcji klientów  będącym  realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu  określania  jakości  naszej  obsługi  oraz  poziomu  zadowolenia  naszych  Klientów 

z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

V.

 

Prawo do sprzeciwu 

1.

 W  każdej  chwili  przysługuje  Pani  /  Panu  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec 

przetwarzania  Pani  /  Pana  danych  na  podstawie  punktów  V.  4  -  8  opisanych  powyżej. 

Przestaniemy przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że w stosunku do Pani / 

Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności lub Pani / Pana dane będą nam niezbędne 

do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2.

 

Aby  wykonać  prawo  do  sprzeciwu  należy  skontaktować  się  z  nami  za  pośrednictwem strony  internetowej  www.generali.pl;  dzwoniąc  na  infolinię  o  numerze  913 913 913; 

wysyłając  nam  e-mail  na  adres:  iod@generali.pl  lub  pisemnie  na  adres  naszej  siedziby 

wskazany w punkcie I powyżej. 

VI.

 

Okres przechowywania danych  

Pani  /  Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  momentu  przedawnienia  roszczeń  z 

tytułu  umowy  ubezpieczenia,  czyli  maksymalnie  przez  21  lat  od  końca  roku,  w  którym 

wygasła  ochrona  ubezpieczeniowa,  w  tym  20  lat  to  najdłuższy  możliwy  okres 

przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i 

problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia 

dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.  

VII.

 

Odbiorcy danych 

1.

 Pani  /  Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  ujawnione  naszym  partnerom,  czyli  firmom,  

z  którymi współpracujemy  łącząc produkty lub usługi, zakładom reasekuracji.  Do Pani / 

Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. 

firmy  księgowe,  prawnicze,  informatyczne,  likwidatorzy  szkód,  wykonawcy  usług  w 

ramach likwidacji szkód. 

2.

 Pani  /  Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  ujawnione  naszym  partnerom  znajdującym  się 

poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym,  z  którymi  współpracujemy  łącząc  produkty  

i usługi. W przypadku danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, odbywa się to 

na podstawie regulacji Privacy Shield. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia  Pani / Pana 

danych  osobowych.  Przysługuje  Pani  /  Panu  prawo  do  uzyskania  kopii  przekazanych 

danych osobowych. 

VIII.

 

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani / Panu: 
 

 

   a)

 

prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda); b)

 

prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopiic)

 

prawo sprostowania (poprawiania) Pani / Pana danych; d)

 

prawo usunięcia Pani / Pana danych, ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych; e)

 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych; f)

 

prawo  przenoszenia  danych  tj.  do  otrzymania  od  administratora  Pani  /  Pana  danych osobowych,  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie  nadającym  się  do 

odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;   

g)

 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  IX.

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  w  celu  likwidacji  szkody  -  bez  podania  danych 

osobowych nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego.  

X.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W  procesie  obsługi  wybranych  rodzajów  szkód  podejmujemy  decyzje  w  sposób 

zautomatyzowany,  w  oparciu  o  dane  podane  w  zgromadzonej  dokumentacji.  Decyzje 

podejmowane  w  ten  zautomatyzowany  sposób  mają  wpływ  na  przyznanie  /  odmowę 

przyznania odszkodowania oraz jego wysokość.    

Podejmowanie  decyzji  w  sposób  zautomatyzowany  do  celów  wypłacania  odszkodowań  i 

innych świadczeń  należnych z tytułu umów ubezpieczenia odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 

pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

3

.  


 

 

 

 

 

                                                           3

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  Yüklə 217,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə