Masarykova univerzita V Brně Lékařská fakultaYüklə 425,74 Kb.
səhifə1/7
tarix14.06.2018
ölçüsü425,74 Kb.
#48435
  1   2   3   4   5   6   7


Masarykova univerzita v Brně

Lékařská fakulta
MONITOROVÁNÍ GENERACE TROMBINU U PACIENTŮ LÉČENÝCH KUMARINY METODOU TROMBIN – GENERAČNÍ TEST

Bakalářská práce

v oboru zdravotní laborant

Vedoucí diplomové práce: Autor:

MUDr. Ondřej Zapletal Markéta SLÁNSKÁ

Brno, duben 2009

Jméno a příjmení autora: Markéta Slánská


Název bakalářské práce: Monitorování generace trombinu u pacientů léčených

kumariny metodou trombin – generační testPracoviště: Oddělení klinické hematologie, Dětská nemocnice, FN Brno
Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Ondřej Zapletal
Rok obhajoby bakalářské práce: 2009


Souhrn:
Trombin hraje v koagulaci klíčovou roli, ve svých mnoha funkcích působí jak prokoagulačně, tak antikoagulačně. Proto je sledování generace trombinu v čase díky metodice trombin – generační test vynikajícím nástrojem k získání celkového obrazu o hemostáze. Trombin – generační test je jediný standardizovaný funkční test pro stanovení generace trombinu.

Klíčová slova: antikoagulační léčba, koagulace, trombin, trombin – generační test, trombofilie

Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením MUDr. Ondřeje Zapletala a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje.

V Brně dne ....................... ..................................................

Touto cestou bych chtěla poděkovat mému školiteli MUDr. Ondřeji Zapletalovi, za cenné rady a připomínky k mé bakalářské práci, celému kolektivu Oddělení klinické hematologie Dětské nemocnice za jejich vstřícnost a trpělivost během celého studia a hlavně Mgr. Soně Vytiskové, t. č. na mateřské dovolené za její odborné připomínky a zkušenosti s danou problematikou i přes minimum jejího cenného času.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:

ADP – adenosindifosfát

AKS – akutní koronární syndrom

APC – aktivovaný Protein C

aPTT – aktivovaný parciální tromboplastinový test

AT - antitrombin

Ca2+ - vápenaté ionty

DIC – diseminovaná intravaskulární koagulace

ETP – endogenní trombinový potenciál

F (I až XIII) – plazmatické koagulační faktory

F (IIa až XIIIa) – aktivované koagulační faktory

Fbg – fibrinogen

FVL – faktor V Leiden

GP (I, IIb, III) – glykoproteiny

HIT – heparinem indukovaná trombocytopenie

HŽS – hluboký žilní systém

HŽT – hluboká žilní trombóza

INR – international normalized ratio (mezinárodní normalizovaný poměr)

i. v. - intravenózně

LA – lupus antikoagulans

LMWH – nízkomolekulární heparin

MTHFR – metylentetrahydrofolátreduktáza

PAI - plazminogen

PC – protein C

p. o. – perorálně

PPP – poor platelet plasma (bezdestičková plazma)

PS – protein S

PT – protrombinový test (Quickův test)

r. s. – Spearmenův koeficient

TEN – trombembolická nemoc

TF – tkáňový faktor

TGA – trombin generační test

THC – trombocyty

tj. – to je

tPA – tkáňový aktivátor fibrinogenu

tzv. – takzvaný

UFH – nefrakciovaný heparin


1 Úvod 8

2 Teoretická část 9

2.1 Hemostáza 92.1.1 Primární hemostáza 9

2.1.2 Plazmatický koagulační systém 10

2.1.2.1 Koagulační faktory (Tab. č. 1) 112.1.3 Fibrinolytický systém 13

2.1.4 Inhibitory krevního srážení 13

2.2 Antikoagulační léčba 142.2.1 Trombofilní stavy 14

2.2.2 Antitrombotika 16

2.2.3 Léčba trombózy - antikoagulancia 17

2.2.3.1 Přímá antikoagulancia 17

2.2.3.1.1 Heparin 17

2.2.3.2 Nepřímá antikoagulancia 18

2.3 Funkce trombinu v systému 21

2.3.1 Důvody k měření trombinu 22

3 Experimentální část 24

3.1 Cíl práce 24

3.2 Princip použité metody 24

3.2.1 Obecný princip fluorescence 24

3.2.2 Princip trombin generačního testu 26

3.2.3 Trombinový kalibrátor 27

3.2.4 Měření 28

3.2.5 Vyhodnocení výsledků 29

3.3 Příprava materiálu 30

3.4 Reagencie a přístroj 30

3.5 Měření 33

3.6 Vlastní měření 35

3.6.1 Statistické zpracování 39

3.6.1.1 Použité statistické testy 39

3.6.1.2 Statistický popis analyzovaného souboru 40

3.6.1.3 Vyhodnocení analyzovaného souboru 41

3.6.1.4 Korelace jednotlivých parametrů s hodnotou INR (Tabulka č. 12) 44

3.6.1.5 Vyhodnocení 464 Závěr 47


1Úvod

Trombin generační test (TGA) je funkční test hemokoagulačního systému. Výstupem tohoto testu je trombinogram, který popisuje koncentraci trombinu v čase ve srážející se plazmě a je tedy obecným funkčně - fyziologickým testem. TGA měří jak trombotickou tak krvácivou tendenci a může být využit k: měření odchylek v generaci trombinu u jakéhokoliv genetického nebo získaného trombotického onemocnění, při použití orálních kontraceptiv, ke sledování léčby pacientů s hemofilií pomocí faktorů VIII a VIIa, ke sledování léčby pacientů s trombotickým onemocněním (antikoagulační léky – kumariny, hepariny, event. I antiagregační léky nebo jakékoliv kombinace těchto léků), pro získání úplného obrazu trombotické či krvácivé tendence u pacientů s vysokým rizikem trombózy nebo krvácení.

Ve své práci jsem se zaměřila na využití TGA u dětských pacientů léčených kumariny (warfarinem) ve srovnání s hodnotou INR tromboplastinového testu. V první části práce jsem se zaměřila na teoretické zpracování problematiky trombofilie a antikoagulační léčby, ve druhé, analytické části, pak na princip testu a samotné vyšetření a statistické zhodnocení získaných výsledků. Tyto výsledky jsem dále srovnávala s hodnotou INR.


Yüklə 425,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə