Multibic 2mmoll kalium sol for haemofiltrationYüklə 25,83 Kb.
tarix02.03.2018
ölçüsü25,83 Kb.

Läkemedelsverket 2012-05-23

BIPACKSEDEL
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är Multibic 2 mmol/l kalium och vad används det för

2. Innan du använder Multibic 2 mmol/l kalium

3. Hur Multibic 2 mmol/l kalium används

4. Eventuella biverkningar

5. Förvaring av Multibic 2 mmol/l kaliumMultibic 2 mmol/l kalium, hemofiltrationsvätska


 • De aktiva innehållsämnena är natriumklorid, kaliumklorid, natriumvätekarbonat, kalciumklorid, magnesiumkloridhexahydrat och glukos (som monohydrat)
 • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, saltsyra och koldioxid

Multibic 2 mmol/l kalium tillhandahålls i förpackningar innehållande 2 påsar à 5000 ml.Innehavare av godkännande för försäljning


Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg, Tyskland

Tillverkare


Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Tyskland
Information lämnas av

I Sverige:

Fresenius Medical Care Sverige AB

Djupdalsvägen 1

192 51 Sollentuna
I Finland:

Fresenius Medical Care Suomi Oy

Gjuterivägen 13 b B

00380 Helsingfors


1. VAD ÄR Multibic 2 mmol/l kalium, OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR
Detta läkemedel är en hemofiltrationsvätska.
Multibic 2 mmol/l kalium används vid akut njursvikt (akut bristande njurfunktion) som kräver kontinuerlig hemofiltration.


2. INNAN DU ANVÄNDER Multibic 2 mmol/l kalium

Använd inte Multibic 2 mmol/l kalium

 • om du har kaliumbrist (hypokalemi)

 • om du har hög halt av alkaliska ämnen i kroppen orsakad av störning i ämnesomsättningen (metabolisk alkalos)Var särskilt försiktig med Multibic 2 mmol/l kalium:
Koncentrationen av kalium i blodet kommer att kontrolleras regelbundet av din läkare före och under pågående behandling.

 • Vid för låg kaliumnivå (hypokalemi) kan du behöva tillägg av kalium eller behöva byta till en annan Multibic-lösning innehållande högre kaliumkoncentration.

 • Vid för hög kaliumnivå (hyperkalemi) kan filtrationshastigheten behöva ökas och normala rutiner för intensivvård behöva användas.

 • i vissa situationer där hemofiltration ej är rätt behandling för dig. Det kan t.ex. vara om du har för hög proteinmetabolism (hyperkatabolism), om det är svårt att uppnå tillräckligt högt blodflöde genom hemofiltret eller om du löper hög risk för blödning beroende på mediciner som du behöver ta för att undvika koagulering i hemofiltret.

Din läkare kommer även att kontrollera nivåer av andra ämnen i ditt blod (natrium, kalcium, magnesium, fosfat, blodsocker, urea, kreatinin samt surhetsgrad). Även din kroppsvikt och vätskebalans kontrolleras före och under pågående behandling.Graviditet och amning

Erfarenhet från användning av Multibic till gravida och ammande kvinnor saknas för närvarande. Tala om för din läkare om du är gravid.Körförmåga och användning av maskiner:

Det finns ingen känd påverkan av Multibic i sig, på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


Intag av andra läkemedel:

Behandlingen med Multibic kan medföra att nivån av andra läkemedel du använder blir lägre i kroppen. Intag av andra läkemedel kan också påverka din behandling med Multibic. Tala därför om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


3. HUR Multibic 2 mmol/l kalium ANVÄNDS
Behandling med Multibic utförs av sjukvårdspersonal. Behandlingen avslutas när din njurfunktion är helt återställd.

Multibic 2 mmol/l kalium är avsett för intravenös infusion.

Den färdigblandade lösningen kommer att införas i blodcirkulationen utanför kroppen via en doseringspump.

Mängden ersättningslösning kommer att anpassas av behandlande läkare med hänsyn tagen till dina behov och din kroppsvikt.

Erfarenhet från användning till barn saknas.
Om för mycket Multibic 2 mmol/l kalium tillförts

Administrering av Multibic 2 mmol/l kalium kan avbrytas när som helst. Om vätskebalansen inte är korrekt beräknad och kontrollerad kan övervätskning (hyperhydrering) eller undervätskning (dehydrering) uppträda. Detta kan bland annat leda till förändringar i blodtryck och hjärtfrekvens.4

. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Multibic 2 mmol/l kalium ha biverkningar.
Biverkningar såsom illamående, kräkningar, muskelkramp, minskat blodtryck (hypotension) eller ökat blodtryck (hypertension) kan förorsakas av själva behandlingen eller utlösas av Multibic 2 mmol/l kalium.

Behandlingen med Multibic 2 mmol/l kalium tolereras i allmänhet bra.5. FÖRVARING AV Multibic 2 mmol/l kalium

Förvaras vid lägst 4C.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på påsen.


Denna bipacksedel godkändes senast: 2012-05-23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal

Multibic 2 mmol/l kalium tillhandahålls i en dubbelkammarpåse. Den stora kammaren innehåller den alkaliska vätekarbonatlösningen (natrium 147,37 mmol/l, vätekarbonat 36,95 mmol/l, klorid 110,42 mmol/l). Den lilla kammaren innehåller den sura glukos-baserade elektrolytlösningen (kalium 40 mmol/l, kalcium 30 mmol/l, magnesium 10 mmol/l, klorid 122 mmol/l, glukos 111 mmol/l). Den färdigberedda lösningen erhålls genom att öppna svetsfogen mellan de två kamrarna så att de båda lösningarna blandas.

1000 ml färdigblandad lösning av Multibic 2 mmol/l kalium innehåller natriumklorid 6,136 g, kaliumklorid 0,1491 g, natriumvätekarbonat 2,940 g, kalciumkloriddihydrat 0,2205 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,1017 g och vattenfri glukos 1,0 g. Detta motsvarar ett elektrolytinnehåll av natrium 140 mmol/l, kalium 2,0 mmol/l, kalcium 1,5 mmol/l, magnesium 0,50 mmol/l, klorid 111 mmol/l, vätekarbonat 35 mmol/l och glukos 5,55 mmol/l.
Teoretisk osmolaritet: 296 mosmol/l
pH ≈ 7,2

Hanteringsanvisning

Hemofiltrationslösningen ska administreras i följande steg: 1. Borttagande av ytterhöljet och noggrann inspektion av hemofiltrationspåsen
  Ytterhöljet får inte tas bort förrän strax före användning. Plastförpackningar kan ibland skadas under transport eller förvaring. Detta kan leda till kontamination och växt av mikroorganismer eller svamp i hemofiltrationssvätskan. Alla förpackningar måste därför noggrant inspekteras visuellt med avseende på skador innan påsen ansluts och hemofiltrationsvätskan används. Även små skador vid förslutningen, vid svetsning och hörn på förpackningen måste uppmärksammas på grund av risken för föroreningar.
  Hemofiltrationsvätskan får användas endast om den är klar och färglös och om påsen och förslutningarna är oskadade och intakta. Om det råder något tvivel ska ansvarig läkare avgöra om hemofiltrationsvätskan kan användas.

 2. Blandning av de två kamrarna
  Dubbelkammarpåsens kamrar (vätekarbonatkammaren och elektrolyt-glukos-kammaren) ska blandas omedelbart före användning för att erhålla den färdigberedda lösningen.A) B) C)
Vik upp den lilla

kammaren.


Rulla ihop påsen med början från hörnet mitt emot den lilla kammaren…
… tills sömmen mellan de båda kamrarna har öppnats fullständigt och lösningarna från båda kamrar har blandats.

När lösningarna från de båda kamrarna har blandats är det viktigt att kontrollera att sömmen är helt öppen, att lösningen är klar och färglös samt att påsen inte läcker.
 1. Färdigberedd lösning
  Eventuell tillsats till ersättningslösningen ska bara göras efter det att ersättningslösningen har blandats noga.
  Efter en eventuell tillsats måste ersättningsvätskan noggrant blandas innan infusionen startas.

Eftersom det saknas kompatibilitetsstudier får denna lösning inte blandas med andra läkemedel. Om en tillsats görs måste man först utvärdera kompatibiliteten mellan denna tillsats och ersättningslösningen. Tillsatsen får bara göras efter noggrann blandning av innehållet i de båda kamrarna.

Använd inte Multibic 2 mmol/l kalium om lösningen är grumlig eller om påsen är skadad.


Det rekommenderas att den färdigberedda, blandade lösningen används omgående. Lösningen bör användas inom 48 timmar efter att vätskorna har blandats. Lösningen får inte förvaras över 25 C. Ur mikrobiologisk synvinkel ska den färdigberedda lösningen användas omedelbart efter att lösningen har anslutits till utrustningen. Om lösningen inte används omedelbart är lagringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Om inget annat förskrivits ska den färdigberedda lösningen värmas till mellan 36,5oC och 38,0 oC alldeles innan infusion. Den exakta temperaturen kommer att väljas beroende på den kliniska situationen och den tekniska utrustningen som används.

När Multibic används vid CRRT behandling ska slangsystemet noggrant kontrolleras visuellt varje halvtimme för att säkerställa att vätskan är klar och inte innehåller partiklar. Fällning kan uppstå avsevärt senare än vid behandlingsstart. Skulle fällning uppstå måste påsen och slangsystemet omedelbart ersättas. Utöver detta ska patienten övervakas noga.

Hemofiltrationslösningen är avsedd för engångsbruk.

Delvis använda eller skadade påsar ska kasseras.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə