Mustaqil ish auditorlik risklarining maqbul to'plami va unga ta'sir qiluvchi omillar Bajardi: kbis-62 guruh talabasi Mirjonova Fotima Tekshirdi: MavzuYüklə 23,12 Kb.
tarix19.12.2023
ölçüsü23,12 Kb.
#150951
Mustaqil ish auditorlik risklarining maqbul to\'plami va unga ta\'-fayllar.org


Mustaqil ish auditorlik risklarining maqbul to'plami va unga ta'sir qiluvchi omillar Bajardi

MUSTAQIL ISH
Auditorlik risklarining maqbul to'plami va unga ta'sir qiluvchi omillar
Bajardi: KBIS-62 guruh talabasi Mirjonova Fotima
Tekshirdi:________________________
Mavzu: Auditorlik risklarining maqbul to'plami va unga ta'sir qiluvchi omillar
Auditorlik riski – bu auditorlik tekshiruvi natijalari boyicha auditorlar tomonidan sub`ektiv aniqla-nadigan, moliyaviy hisobotda, uning ishonchliligi tasdiq-langanidan song xatolar mavjudligini tan olish yoki moliyaviy hisobotda bunday kamchiliklar haqiqatan ham yoq bolgan-da, unda kamchiliklar mavjud deb tan olinish ehtimolidir. Bundan tashqari, auditor har qanday, hatto, mijoz-korxona moliyaviy hisobotini toliq tasdiqlaydigan xulosa berganida ham, u shartnoma majburiyatlari bilan boғliq xavf-xatarni oz zimmasiga oladi. Auditorlik faoliyatida uchraydigan bunday xavf- xatarlar yigindisini keyinchalik auditorlik risklarning maqbul toplami deb atash mumkin. Demak, auditorlik risklarning maqbul toplami deganda, otkazilgan auditorlik tekshiruvlari natijasida yanglish mulohazaga kelish va natijada, notoғri auditorlik xulosasi tuzish ehtimoli(xavfi) tushuniladi.
Yuqorida bayon etilganidek, auditorlik risklarining maqbul to’plami bir qancha risklardan iborat.
Umumiy auditorlik amaliyotida auditorlik risklarining maqbul to’plamiga quyidagicha yondashuv ishlab chiqilgan va ular ingliz tilidagi abbreviaturasi (bosh harflari) bo’yicha quyidagi formula ko’rinishida ifodalangan:
DAR= IR*CR*DR

DAR (Desired audit risk) – ARMT (auditorlik risklarning maqbul to’plami);


IR (Internal risk) – IXR (ichki xo’jalik riski);
SR (Control risk) – NR (nazorat riski);
DR (Detection rick) – AR (aniqlanmaslik ya’ni xatolar va moliyaviy hisobotdagi kamchiliklarning aniqlanmaslik riski).
Demak, auditorlik risklarining maqbul to’plami (ARMT) ni va uni tashkil etuvchi tarkibiy qismlar (IXR; NR; AR)ni batafsil bayon qilish va mohiyatini o’rganish uchun quyidagi formula ko’rinishida ifodalaymiz hamda uning tarkibiy qismlarini alohida ko’rib chiqamiz:
ARMT= IXR*NR*AR
Ichki xo’jalik riski –IXR (IR-Internal risk) – bu mazkur buxgalteriya schyotida, balans moddasida, bir turdagi xo’jalik muomalalari guruhida yaxlitlanganda, xo’jalik yurituvchi sub’ekt hisobotida jiddiy kamchiliklarning, bunday kamchiliklar ichki nazorat tizimi vositalari yordamida aniqlan-gunga qadar yoki ichki xo’jalik nazorati umuman yo’q bo’lganda, auditor tomonidan sub’ektiv tarzda aniqlanish ehtimoli tushuniladi. Ichki xo’jalik riskini baholashda auditor bir necha guruh omillarni e’tiborga olishi lozim.
Nazorat (nazorat vositalari) riski – NR (CR-Control risk) – bu korxonaning mavjud va muntazam qo’llanilib kelinayotgan buxgalterlik hisobi tizimi va ichki nazorat tizimi vositalari alohida-alohida yoki birgalikda jiddiy ahamiyat-ga ega bo’lgan kamchiliklarni o’z vaqtida aniqlay olmaslik va tuzata olmaslik (yoki bunday kamchiliklar vujudga kelishining oldini olish) ehtimolining auditor tomonidan sub’ektiv tarzda aniqlangan ko’rsatkichidir.
Aniqlanmaslik riski (AR) - ya’ni xatolar va moliyaviy hisobotdagi kamchiliklarning aniqlanmaslik (ko’zga tashlanmaslik) riski (DR-Detektion risk) – bu auditorlik tekshiruvi jarayonida qo’llaniladigan auditorlik amallarining buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotda haqiqatan mavjud bo’lgan har biri alohida-alohida yoki birgalikda jiddiy hisoblangan xatolar hamda kamchiliklarni aniqlash imkoni yo’qligining ehtimolidir. Bunday ehtimollik auditor tomonidan sub’ektiv tarzda aniqlanadi. Shuningdek, auditor ishlarining sifat ko’rsatkichi, auditorning malakasi va muayyan auditorlik tekshiruvining o’tkazilish xususiyatlariga bog’liq.
Aniqlanmaslik riskini ikki guruhga bo’lish mumkin:
1. Tahliliy risk –bu tahlil amallari (ishlari) bajarilganda jiddiy xatolarga yo’l qo’yilish riskidir. Bunday xatolarni auditor ko’rishi mumkin, ammo juda murakkabligi hamda o’zining maxsus malakasi etishmasligi sababli tushunmasdan o’tkazib yuborishi mumkin.
2. Tanlashdagi risk –bu jiddiy xato-kamchiliklarning nazorat testlarini o’tkazish (tanlab olish) chog’ida ham, xo’jalik muomalalarini mohiyatan tekshirish chog’ida ham aniqlanmay qolish ehtimolidir.
Aniqlanmaslik riski - auditorlik faoliyatining sifati va samaradorligini baholaydigan ko’rsatkich bo’lib, u muayyan auditorlik tekshiruvini o’tkazish tartibiga, hamda auditorlar malakasi va ularning xo’jalik yurituvchi sub’ekt faoliyati bilan oldindan tanishlik darajasiga bog’liq. Auditor ichki xo’jalik riski va nazorat vositalarining riskini baho-lash asosida o’z faoliyatida yo’l qo’yishi mumkin bo’lgan aniqlanmaslik riskini aniqlashi lozim. Aniqlanmaslik riski-ning imkon qadar pasaytirilgan ko’rsatkichini hisobga olgan holda tegishli auditorlik amallarini rejalashtirishi lozim.
Auditor auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonida auditorliktekshiruvini samarali o'tkazishi uchun yetarli bo'lgan buxgalteriya hisobiva ichki nazorat tizimi to‘g‘risida fikrga ega boMishi lozim.Tavakkalchilikni maqbul bo'lgan past darajagacha kamaytirish uchunkerakli bo'lgan auditor tavakkalchiligiga baho berish va auditorlik muolajalarini ishlab chiqish maqsadida auditor malakaviy mulohazani qo'llashi lozim
Auditorlik riski (tavakkalchiligi) - bu auditorlik tekshiruvining,mijozning ichki nazorat tizimining samarasizligi, auditorlar tomonidanmijoz xatolarini aniqlay olmasligi tavakkalchiligini baholashdir. Auditorlik tavakkalchiligi tushunchasi 9-son AFMS da quyidagicha ifodalangan, Unga ko‘ra, «Auditorlik tavakkalchiligi - auditor tomonidan subyektiv ravishda belgilanadigan, auditorlik tekshiruvi yakunlari bo‘yicha moliyaviy hisobot uning ishonchliligi tasdiqlanganidan keyin aniqlanmagan jiddiy buzilishlami o‘z ichiga olishi mumkinligini e’tirof etish yoki aslida bunday buzilishlar moliyaviy hisobotda boMmasada, unda jiddiy buzilishlar mavjudligini e’tirof etish ehtimolidir»63. Faraz qilaylik, agar auditor saibiy xulosa bersa yoki xulosa berishdan voz kechsa o'zini xavf-hatarga qo‘ymasligi mumkin. Ammo bu noto‘g‘ri fikr, chunonchi, auditor uchun bu holda mijozlami yo'qotish xavfi vujudga keladi. Bundan tashqari, auditor har qanday, hatto, mijoz-korxona moliyaviy hisobotini to'liq tasdiqlaydigan xulosa berganida ham, u shartnoma majburiyatlari bilan bog'Iiq xavf-xatami o‘z zimmasiga oladi. Auditorlik faoliyatida uchraydigan bunday xavf-xatarlar yig‘indisini keyinchalik auditorlik risklaming maqbul to‘plami deyish mumkin. Ma’lumki, har qanday malakali va puxta o'tkazilgan auditorlik tekshiruvi ham auditorlik riskini to‘liq bartaraf eta olmaydi. Shuning uchun auditorlik amaliyotida uning maqbul chegarasi 5% deb qabul qilingan. Ya’ni, auditorlik tashkiloti tomonidan berilgan yuzta auditorlik xulosasidan beshtasi munozarali masalalar bo‘yicha noto‘g‘ri xulosalar bo'lishi mumkin. Bunday risk ya’ni, 5% miqdorida noto‘g‘ri xulosa berish ehtimoli auditorlik tashkiloti uchun jiddiy hisoblanmaydi va uning raqobatbardoshligini pasaytirmaydi. Aksincha, bu ko‘rsatkich (5%) ni yanada pasaytirishga urinish behuda kuch va mablag‘ sarflashga olib keladi hamda raqobatbardoshlikka saibiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Miqdoriy usul auditorlik tavakkalchiligining ko‘p sonli model lari ni miqdoriy hisoblashni faraz qiladi. Bular ichidan eng oddiysi:
A t = S t x IVt X M U
bunda:
At - auditorlik tekshiruvi o’tkazilgandan keyin moliyaviy hisobotda aniqlanmay qolgan moddiy xatolami mavjud boMishligini qabul qilish taxmini to‘g‘risida auditoming fikrini aks etuvchi auditorlik tekshiruvi samarasizligi tavakkalchiligi (auditorlik tavakkalchiligi); St - kompaniya xususiyatlari bilan bog‘liq bo'lgan tavakkalchilik (sof tavakkalchilik), ya’ni: ichki nazorat tizimi samaradorligini ko'rib chiqishdan oldin, hisobotda belgilangan miqdordan yuqori bo‘lgan xatolar mavjud boMishligi taxmini; N t - mijozning ichki (ichki xo‘jalik) nazorat tizimi bilan bogliq bo‘lgan tavakkalchilik; M t - testlar o‘tkazish muolajalari samarasizligi bilan bog‘liq bolgan tavakkalchilik (muolaja tavakkalchiligi) - testlar o‘tkazish jarayonida, auditor uchun qabul qilinishi mumkin boMgan miqdordan yuqori xatolami aniqlanmayqolinishi taxmini. Umumiy auditorlik amaliyotida auditorlik tavakkalchilgining maqbul to'plamiga quyidagicha yondashuv ishlab chiqilgan va ular ingliz tilidagi bosh harflari bo‘yicha quyidagi formula ko‘rinishida ifodalangan:
D AR = I R x C R x D R
D A R (D esired audit risk) - auditorlik tavakkalchiligining maqbul to'plami; IR (Internal risk) - ichki xo‘jalik tavakkalchiligi; CR (Sontrol risk) - nazorat tavakkalchiligi; D R (D irestion risk) - aniqlanmaslik tavakkalchiligi. Xalqaro amaliyotda «Auditorlik tavakkalchiligi» deganda moliyaviy hisobot ahamiyatli noto‘g‘ri aks etilganda auditor tegishli boMmagan auditorlik xulosa taqdim etilishi tushuniladi. Auditorlik tavakkalchiligi uch tarkibiy qismdan iborat: ya’ni, ajralmas tavakkalchiligi, nazorat tavakkalchiligi va aniqlab boMmaslik tavakkalchiligi. «Ajralmas tavakkalchiligi» - bu tegishli ichki nazorat mavjud emas deb taxmin qilinganda, hisobvaraqlar qoldigi yoki operatsiyalar turkumi alohida yoki boshqa hisobvaraqlar qoldigi yoki operatsiyalar turkumidagi noto‘g‘ri aks etishlar bilan jamlanganda ahamiyatli boMgan noto‘g‘ri aks etishlikka moyilligi. «Nazorat tavakkalchiligi» - bu hisobvaraqlar qoldigM yoki operatsiyalar turkumida mavjud boMishi mumkin noto‘g‘ri aks etish (u alohida yoki boshqa hisobvaraqlar qoldigi yoki operatsiyalar turkumidagi noto‘g‘ri aks etishlar bilan jamlanganda ahamiyatli bolishi mumkin) buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimlari tomonidan o‘z vaqtida oldi olinmaganligi yoki aniqlanmaganligi va tuzatilmaganligi. «Aniqlab boMmaslik tavakkalchiligi» shundan iboratki, bunda auditorlik muolajalar mohiyati bo‘yicha hisobvaraq qoldigi yoki hisobvaraqlar turkumidagi alohida yoki boshqa hisobvaraqlar qoldigi yoki operatsiyalar turkumidagi noto‘g‘ri aks etishlar bilan jamlanganda ahamiyatli bo'lgan noto‘g‘ri aks etishni aniqlay olmaydi. Xulosa qilib aytganda, muhimlik (jiddiylik) va risk (tavakkalchilik) darajasini baholash auditorlik tekshiruvini muhim bosqichlaridan biri bo‘Iib hisoblanadi. lining malakali amalga oshirilishi nafaqat sifatli auditorlik hisoboti va xulosasi tuzish, balki auditorlik tashkiloti kabi, mijoz-tashkilotning ham barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi. Xo'jalik yurituvchi subyekt rahbariyatining amaliy harakatlari ichki nazorat tizimining samarali darajasini yaratish va uni saqlab turishga qaratilgan bo‘lmog‘i lozim. Zero ichki nazorat tizimi riskli voqea sodir bo’lishidan ko‘riladigan zaraming oldini olish va pasayishini ta’minlovchi o'ziga xos to‘siq vazifasini o‘taydi. Nazorat tizimining samaradorligi va uning xo‘jalik yurituvchi subyekt risklariga ta’sirchanligini baholashga kirishishdan avval ichki nazorat tizimidagi risk tushunchasini alohida toifaga ajratish zarur. Nazorat faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq risklami oldindan ko‘ra bilish, ulaming eng yuqori darajasini to‘g‘ri belgilash, bartaraf etish yo‘nalishlarini aniqlay olish ichki nazorat tizimi samaradorligining garovi hisoblanadi.
Ichki nazorat tizimida risk masalasini ko‘rib chiqishda iqtisodiyotda risk tushunchasining ta’rifiga murojaat etish lozim. Bugungi kunda riskning mohiyati bir xil ma’noda tushunilmaydi, bu, xususan, ushbu hodisaning ko‘p jihatliligi bilan izohlanadi. Binobapin, “...ayrim manbalarda “risk” atamasi turlicha tarjima qilib qoMlanilmoqda (“tavakkalchilik”, “xataplilik”, “xavf-xatap”, “tahlika”, “g‘ov” va h.k.)”. Auditorlik faoliyatiga nisbatan bunday tarjimalar “risk” atamasining asl mohiyatini ochib bermaydi”64. Bundan tashqari, risk - bu ko‘plab mos kelmaydigan, ba’zan esa qarama-qarshi peal asoslarga ega bo‘lgan murakkab hodisa. Bu risk tushunchalarining turli nuqtai nazarlardan bir necha ta’riflari mavjud bo‘lishi mumkinligini belgilab beradi.
1. Risk - miqdoriy o'lchangan yo‘qotishlar ehtimoli.
2. Risk - yo‘qotishlar, zararlar ko'rilishi, rejalashtirilayotgan daromadlaming to‘liq kelib tushmasligi ehtimoli.
3. Risk - hozirgi moliyaviy natijalaming kelgusida noaniqligi.
4. Risk - bu, agar faoliyat yuritish sharoitlari rejalar va hisobkitoblarda nazarda tutilgan yo‘nalishdan farq qiluvchi yo'nalishda o‘zgarsa, faoliyat ko‘rsatish natijasida boyliklaming yo'qotilishi ehtimoli.
Statistika nuqtai nazaridan, risk - bu muayyan salbiy voqeaning yuzaga kelishi ehtimoli. Risk istalgan xo'jalik yurituvchi subyektning faoliyati bilan chambarchas bog'langan, muayyan xo‘jalik yurituvchi subyekt risklarining batafsil ro‘yxatini faqat tadqiqot o‘tkazish orqali tuzish mumkin. Iqtisodiy adabiyotlarda risklaming xilma-xil tasniflariga duch kelamiz, barchasi riskli vaziyatlar va riskli faoliyatning qaysi jihati ko‘rib chiqilayotganligiga bog‘liq. Biz qaysi ta’rifni qabul qilmaylik, risk kamida to‘rtta elementni o‘z ichiga oladi:
1. Voqeaning noaniqligi. Risk faqat voqealar rivojining ko‘p variantliligi mumkin boMgan hollarda mavjud bo'ladi. Noaniqlik shunday omiilaming mavjud bo‘lishini nazarda tutadiki, ular chog‘ida harakatlar natijalari aniqlanmaydi, ushbu omiilaming natijalarga ehtimoliy ta’siri esa noma’lum; masalan, axborotning to‘liqsizIigi yoki noaniqligi. Noaniqlik tabiatini ancha keng tasniflash mumkin, bu shu bilan bog‘liqki, xo'jalik yurituvchi subyektlar o‘zining faoliyat ko'rsatishi jarayonida bir qator omillarga tobelikni boshdan kechiradi.
2. Ehtimollik - bu, bizningcha, har qanday riskli voqeaning asosida yotuvchi ikkinchi omil. Ehtimollik - muayyan natijaga erishish imkoniyati. Voqea ehtimoli bo'lib muayyan son hisoblanadi, ushbu son qanchalik katta bo‘lsa, sodir boMishi mumkin bo‘lgan voqea shunchalik ko‘p bo‘ladi. Albatta, tez-tez sodir bo‘lib turadigan voqeaning ehtimoli ko‘proq. Shunday qilib, birinchi navbatda, ehtimollik tushunchasi voqeaning tez-tez takrorlanib turishini amaliy tushunish bilan bogliq.
3. Yo‘qotishlar. Hech bo'lmaganda bir yakun ko'pgilsiz bo‘lishi mumkin. Yo‘qotish - bu xavf-riskning amalga oshirilishi natijasida qiymatning ko‘zda tutilmagan qisqarishi.
4. Befarq emaslik. Risk o‘zi uchun ko‘pgilsiz oqibatlarga yo‘l qo‘ymaslikka intiluvchi muayyan insonga yoki xo‘jalik yurituvchi subyektga taalluqli bolishi kepak. Risk tushunchasi bilan “riskli faoliyat” yoki “riskka moyil faoliyat” tushunchasi uzviy bog‘langan. Ushbu atamani ham batafsil ko‘pib chiqish lozim, chunki risk faoliyatdan, ya’ni xo‘jalik yurituvchi subyektda kechayotgan jarayonlardan tashqapida mavjud boMmaydi. Risk xo'jalik yurituvchi subyektda amalga oshirilayotgan barcha jarayonlarda ishtirok etadi. Noaniqlik sharoitiga tushib qolgan butun xo‘jalik yurituvchi subyekt yoki alohida xizmatlar rahbariyati ulaming muvaffaqiyatli amalga oshirilishi xo‘jalik yurituvchi subyektga ichkapidan va tashqapidan ta’sir etadigan ko‘plab omillarga bog'liq bolgan qarorlar qabul qilishiga to‘g‘ri keladi. Bunday yondashuvni hisobga olgan holda “risk subyekti” va “risk obyekti” kabi tushunchalami ajratish mumkin. Subyekt deganda xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyati bilan bog‘liq yoki bu muqobil vapiantlami tanlash haqida qaror qabul qiluvchi muayyan shaxslar tushunilishi kepak. 0‘z navbatida, risk obyekti deganda uni riskli vaziyat yuzaga kelganda o'zgartirish mumkin bo‘lgan resurs tushuniladi.
Har bir xo‘jalik yurituvchi subyekt, albatta, o‘zining riskii shartsharoitlariga ega boladi, lekin ulaming barchasi qandaydir fundamental umumiylikka ega. Ushbu umumiy holatga riskli vaziyatlaming umumiy qolipi mos keladi, uni aniqlab biz alohida xo‘jalik yurituvchi subyekt yoki uning alohida tuzilmasi uchun risklar turkumini tahlil qilishimiz mumkin. Ushbu qolipga kiritilgan riskning har bir turi uchta o‘lchovda tavsiflanadi:
1) xavf ostida turgan qimmatlik;
2) ushbu qimmatlikning yo‘qotilishigaolib kelishi mumkin bo‘lgan xavf-risk; 3) yo‘qotishIaming moliyaviy oqibatlari.
Birinchi o‘lchov xo‘jalik yurituvchi subyektda quyidagi boyliklaming mavjud bo‘lishini nazarda tutadi: moddiy aktivlar; nomoddiy aktivlar; pul mab!ag‘lari; dapomad; xodimlar; uchinchi shaxslar oldida javobgarlikdan xolislik; xavfsizlik; mehnat munosabatlari; menejment; bozordagi mavqei.
Ikkinchi o‘lchov - ushbu yo‘qotishlami keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan sabablar: 1. Tashqi: raqobat; mintaqaviy iqtisodiy vaziyat; milliy iqtisodiy vaziyat; texnogen vaziyatlar; tabiiy kataklizmalar; ijtimoiy va siyosiy vaziyat; huquqiy normalarning takomillashmaganligi; infpatuzilmaviy islohotlar; insonlaming aniq maqsadga yo‘naltirilgan harakatlari. 2. Ichki: oneratsion-texnologik; iqtisodiy-boshqaruv; muhandislik-ilmiy; resurs.
Mazkur tadqiqotning vazifasi xo‘jalik yurituvchi subyektga ta’sir ko‘rsatuvchi turli xildagi risklar ichidan imkon qadar ichki nazorat tizimidagi risklami ajratish, nazorat tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishda riskning katta-kichikligini belgilovchi omillami aniqlash va risklar ta’siriga baho bergan holda, o‘z navbatida butun xo'jalik yurituvchi subyektga risklar ta’sirining kamayishiga xizmat qiluvchi ichki nazorat tizimini yaratishdan iborat. Malakaviy faoliyat bilan bog‘liq risklami oldindan ko‘ra bilish, ulaming yo‘l qo‘yilishi mumkin bo'lgan darajasini to‘g‘ri belgilash, bartaraf etish yo‘nalishini belgilash xo'jalik yurituvchi subyektda ichki nazorat tizimining muvaffaqiyatli ishlashining garovi hisoblanadi.
Xo‘jalik yurituvchi subyekt ichidagi nazorat faoliyatiga, bizningcha, risklaming keng doipasi tahdid solib turadi. Nazorat tizimidagi risk nazorat qilinayotgan obyekt haqidagi axborotning to‘liqsizligi yoki buzib ko‘psatilishi sharoitida yuzaga keladi. Noaniqlik - bu, ushbu holatda, xo‘jalik yurituvchi subyektdagi nazorat tizimida riskning koMamiga ta sir etuvcbi qator omillar bilan shartlangan axborotning noaniqligi. Nazorat tizimidagi riskni nimagadip erisha olmaslik xavfi, noto‘g‘ri fikrning shakllanish ehtimoli va nazorat rahbariyatga tekshirish natijalari to'g'risida noto‘g‘ri axborot berish kabi holatlar sifatida ko‘rib chiqish mumkin.
Bizningcha, ichki nazorat tizimi riskining subyekti boMib ichki nazorat xizmatining rahbariyati, ya’ni nazorat harakatlarini amalga oshirish jarayonida mas’ul qarorlar qabui qiluvchi shaxslar, jamoa hisoblanadi. Ichki nazorat tizimi riskining obyekti sifatida esa xo‘jalik yurituvchi subyekt faoliyatining turli sohalarida nomuvofiqliklarni aniqlash jarayoni ishtipok etadi.
Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, biz auditorlik tekshiruvlari jarayonida ichki nazorat tizimini o‘pganish va baholashda foydalanishimiz mumkin bo‘igan auditorlik risklami ko‘pib chiqamiz. Jumladan, “Auditorlik riski o‘z ichigi uchta tapkibiy qismni oladi: ajratib bo‘!maydigan risk; nazorat riski; moliyaviy hisobotdagi xatolar va buzilishlarni tonmaslik riski”65. Ajratib bo’lmaydigan risk balans yoki operatsiyalar toifasining moddiy tusga ega bo‘lishi mumkin boMgan chalkashlikka uchpashidan iboratdip. Ajratib boMmaydigan riskka buxgalteriya balansi yoki operatsiyalar toifasining xapaktepi ta’sir ko‘psatadi. Ajratib boMmaydigan riskni baholash auditoming mijoz faoliyati xususiyatlari, uning tashkiliy tuzilishi va xo‘jalik yurituvchi subyektning boshqaruv xususiyatlarini bilishiga asoslanadi. “Auditor auditning umumiy rejasini tayyorlash naytida, o‘z kasbiy malakasidan foydalanib, balans moddalari va moliyaviy hisobot ko‘psatkich!ariga doip ajratib boMmaydigan riskni baholashi kepak”66. 0 ‘z navbatida, ichki nazorat tizimi modelining birinchi elementi hisoblangan ajratib boMmaydigan riskni baholash aynan birinchi bosqich, ya’ni auditor hali ichki nazorat vositalarini o'pganishga kipishmagan ichki nazorat tizimi bilan umumiy tanishib chiqish bosqichining natijalariga ko‘ra amalga oshirilishi kepak. Ajratib bo’lmaydigan riskning auditorlik bahosiga ko‘p sonli omillar ta’sir ko‘psatadi. Bunda auditor qancha ko'p omilni tadqiq etsa, har bir omilning umumiy bahoga ta’siri shunchalik kam boMadi, demak, auditoming qandaydip omilga nisbatan xato fikri ham umumiy bahoga kampoq ta’sir ko‘psatadi. Auditor tomonidan ajratib boMmaydigan riskning baholanishiga ham moliyaviy hisobotlar darajasidagi, ham schyotlar qoldig‘i yoki xo‘jalik operatsiyalari darajasidagi omillar ta’sir ko‘psatadi.
Xalqapo audit standartlarida auditor tomonidan ajratib boMmaydigan riskning baholanishiga moliyaviy hisobot darajasida ta’sir ko’psatuvchi quyidagi omillar ajratiladi: rahbariyatning halolligi, bilim va tajribasi, shuningdek ma’lum muddat mobaynida uning tapkibidagi o‘zgapishlar; subyekt biznesining xususiyati; subyekt tegishli bo'lgan tapmoqqa ta’sir ko‘psatuvchi omillar. Agar auditor ko‘psatilgan masalalar bo'yicha fikrini shakllantipa olmasa, u holda uning o‘zi ajratib boMmaydigan riskga 1 (bir)ga teng boMgan maksimal qiymatni beradi. Biroq audit jarayonida shu va aypim boshqa omillami tadqiq etish ko‘p sonli uslubiy qo’llanmalarda nazorat muhitini o'pganib chiqish deb nomlandi.
Buxgalteriya hisobi schyotlari qoldigi yoki xo’jalik operatsiyalari toifalarining darajasida quyidagi omillar ajratib boMmaydigan riskni baholash uchun muhim ahamiyat kasb etadi: buzib ko’psatilishi mumkin bolgan buxgalteriya hisobi schyotlari; xo‘jalik operatsiyalarining murakkabligi; schyotlar qoIdigini aniqlash uchun zarur bo’lgan subyektiv fikr yuritishning poli; aktivlaming yo‘qotishlarga va ulaming noqonuniy o‘zlashtirilishiga moyilligi; ayniqsa hisobot davrining so‘ngida yoki uning yakunlanishi apafasida noan’anaviy va murakkab xo‘jalik operatsiyalarini tugatish; oddiy taomillaropqali ishlov berilmaydigan operatsiyalar.
Xalqapo audit standartiga muvofiq auditorlik riski modelining ikkinchi tapkibiy qismi - nazorat riski - schyotlar qoldigi yoki operatsiyalar toifalarining alohida yoki boshqa schyotlar qoldigi yoki operatsiyalar toifalarining buzib ko‘psatilishi bilan birga sezilarli darajada bolishi mumkin bo’lgan, buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimlari yopdamida ulaming oldini olish, aniqlash yoki o‘z vaqtida tuzatishning iloji bo’lmagan buzib ko‘psatish ehtimolini o‘zida namoyon etadi.
Shuningdek, “Nazorat riski xo'jalik yurituvchi subyektda mavjud va muntazam qo’llanilib kelinayotgan buxgalterlik hisobi tizimi va ichki nazorat tizimi vositalari alohida-alohida yoki birgalikda muhim ahamiyatga ega bolgan kamchiliklami o‘z vaqtida aniqlay olmaslik va tuzata olmaslik (yoki bunday kamchiliklar vujudga kelishining oldini olish) ehtimolining auditor tomonidan subyektiv tarzda aniqlanadigan IM ko’satkichdir
http://fayllar.org
Yüklə 23,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə