Nazariy mexanika nimani o‘rgatadi?Yüklə 1,53 Mb.
tarix09.06.2022
ölçüsü1,53 Mb.
#89217
2 5296278907484376400


Nazariy mexanika
Nazariy mexanika nimani o‘rgatadi?
{= Material jismlar harakatining umumiy qonunlari va ularning muvozanatlari, shuningdek jismlarning bir – biri bilan o’zaro ta’sirini o‘rganadigan fanga nazariy mexanika deyiladi.
~ Harakat qonunlarini o’rgatuvchi fanga nazariy mexanika fani deyiladi.
~Harakat turlari va ularning traektoriyalarini o‘rgatuvchi fanga nazariy mexanika deyiladi.
~ Material jismlarining fizik xususiyatlarini o‘rganadigan fanga nazariy mexanika fani deyiladi}
Mexanik harakat deb nimaga aytiladi?
{=Jismlarning fazoda vaqtga bog’liq bir –biriga nisbatan vaziyatini o‘zgartirishiga mexanik harakat deyiladi.
~Tekislikda jismlarning bir –biriga nisbatan vaziyatining o‘zgarishiga aytiladi.
~Jismning vaqtga bog’liq xolatining o‘zgarishiga mexanik harakat deyiladi.
~ Jism bo’laklarini vaqtga bog’liq holatining o‘zgarishiga mexanik harakat deyiladi}
Statika deb nimaga aytiladi?
{= Kuchlar to‘g‘risida umumiy bilim beruvchi va kuchlar ta’siridagi material jismlarning muvozanatini o’rgatuvchi nazariy mexanikaning bo’limiga statika deyiladi.
~ Jismlarning kuchlar ta’siridagi harakatini o’rgatuvchi nazariy mexanikaning bo‘limiga aytiladi.
~ Jismlarning muvozanat shartlarini o’rgatadigan nazariy mexanikaning bo‘limiga aytiladi.
~ Jismlarga ta’sir etuvchi kuchlar xaqida bilim beruvchi nazariy mexanikaning bo‘limiga aytiladi}
Kuch deb nimaga aytiladi?
{= Moddiy nuqtalarning o’zaro ta’sirlarining miqdoriy o’lchoviga kuch deb aytiladi.
~ Moddiy nuqtalarning o’zaro ta’sirini xarakterlovchi kattalikka kuch deb ataladi.
~ Moddiy nuqtalarning o’zaro vaziyatini xarakterlovchi kattalikka kuch deb aytiladi.
~ Moddiy nuqtalarni ko’chishini xarakterlovchi kattalikka kuch deb ataladi}
Moddiy nuqta deb nimaga aytiladi?
{= Qaralayotgan holda o’lchamlari kichik, shakli hisobga olinmaydigan jismlar
~ Qaralayotgan holda tezligi va tezlanishi hisobga olinmaydigan jismlar
~ Qaralayotgan holda trayektoriyasi hisobga olinmaydigan jismlar
~ Qaralayotgan holda muvozanati hisobga olinmaydigan jismlar}
Klassik mexanikada … jismlarning harakatiga bog`liq emas deb
qaraladi, shuningdek, jismning massasi uning … bog`liq bo`lmagan
o`zgarmas miqdor deb qaraladi. Nuqtalar o’rniga mos javobni tanlang.
{=vaqt va fazo, tezligiga
~yer va osmon, radiusiga
~vaqt va tezlik, fazoga
~fazo va tezlik, vaqtga}
Statika masalalari qanday usullarda yechiladi
{=analitik va geometrik
~mantiqiy va statik aniq
~analitik va statik noaniq
~geometrik va mantiqiy}
Agar kuchlar sistemasi bitta kuch bilan almashtirilganda jism holati
o`zgarmasa, bu kuch berilgan kuchlar sistemasining … deyiladi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying.
{= teng ta‘sir etuvchisi
~ ekvivalent kuchlar sistemasi
~ parallel kuchlar markazi
~ deformatsiyasi}
Kuchlar sistemasi ta‘sirida jism tinch holatda bo`lsa, bunday kuchlar sistemasiga … kuchlar sistemasi deyiladi
{= muvozanatlashuvchi
~ deformatsiyalanuvchi
~ teng ta’sir etuvchi
~ markazdan qochiruvchi}
Nazariy mexanika qanday qismlargaga bo’lib o’rganiladi?
{= statika, kinematika, dinamika
~ mexanika, dinamika, optika
~ statika, kinematika, kibernitika
~ mexanika, analitik mexanika, tutash muhitlar mexanikasi}
Moddiy nuqta deb nimaga aytiladi?
{= Qaralayotgan holda o’lchamlari kichik, shakli hisobga olinmaydigan jismlar
~ Qaralayotgan holda tezligi va tezlanishi hisobga olinmaydigan jismlar
~ Qaralayotgan holda trayektoriyasi hisobga olinmaydigan jismlar
~ Qaralayotgan holda muvozanati hisobga olinmaydigan jismlar}
Klassik mexanikada … jismlarning harakatiga bog`liq emas deb
qaraladi, shuningdek, jismning massasi uning … bog`liq bo`lmagan
o`zgarmas miqdor deb qaraladi. Nuqtalar o’rniga mos javobni tanlang.
{= vaqt va fazo, tezligiga
~ yer va osmon, radiusiga
~ vaqt va tezlik, fazoga
~ fazo va tezlik, vaqtga}
Statika masalalari qanday usullarda yechiladi
{= analitik va geometrik
~ mantiqiy va statik aniq
~ analitik va statik noaniq
~ geometrik va mantiqiy}
Agar kuchlar sistemasi bitta kuch bilan almashtirilganda jism holati
o`zgarmasa, bu kuch berilgan kuchlar sistemasining … deyiladi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying.
{= teng ta‘sir etuvchisi
~ ekvivalent kuchlar sistemasi
~ parallel kuchlar markazi
~ deformatsiyasi}
Kuchlar sistemasi ta‘sirida jism tinch holatda bo`lsa, bunday kuchlar sistemasiga … kuchlar sistemasi deyiladi
{= muvozanatlashuvchi
~ deformatsiyalanuvchi
~ teng ta’sir etuvchi
~ markazdan qochiruvchi}
Statikaning birinchi aksiomasini aniqlang.
{= Erkin jismning istalgan ikki nuqtasiga miqdorlari teng, yo’nalishi esa shu nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq bo’yicha qarama-qarshi tomonga yo’nalgan ikkita kuch ta’sir etsa, bunday kuchlar ta’sirida jism muvozanatda bo’ladi.
~ Erkin bo’lmagan jismning istalgan nuqtasiga miqdorlari teng, yo’nalishi esa shu nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq bo’yicha qarama-qarshi tomonga yo’nalgan ikkita kuch ta’sir etsa, bunday kuchlar ta’sirida jism muvozanatda bo’ladi.
~ Bog’langan jismning istalgan ikki nuqtasiga miqdorlari teng, yo’nalishi esa shu nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq bo’yicha qarama-qarshi tomonga yo’nalgan kuch ta’sir etsa, bunday kuchlar ta’sirida jism muvozanatda bo’ladi.
~ Erkin jismning istalgan ikki nuqtasiga miqdorlari teng bo’lmagan, yo’nalishi esa shu nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq bo’yicha qarama-qarshi tomonga yo’nalgan ikkita kuch ta’sir etsa bunday kuchlar ta’sirida jism muvozanatda bo’ladi}
Statikaning ikkinchi aksiomasini aniqlang.
{= Nolga ekvivalent sistemani jismga ta’sir etuvchi kuchlar sistemasiga qo’shish yoki undan ayirish bilan kuchlar sistemasining jismga ta’siri o’zgarmaydi.
~ Nol sistemani jismga ta’sir etuvchi kuchlar sistemasiga qo’shish bilan kuchlar sistemasining jismga ta’sir o’zgarmaydi.
~ Nolga ekvivalent bo’lmagan sistemani jismga ta’sir etuvchi kuchlar sistemasidan ayrimi bilan kuchlar sistemasining jismga t’siri o’zgarmaydi.
~ Nolga ekvivalet sistemani jismga ta’sir etuvchi kuchlar sistemasiga jismga ta’siri o’zgarmaydi}
Statikaning uchinchi aksiomasini aniqlang.
{= Jismning biror nuqtasiga qo’yilgan turli yo’nalishdagi ikki kuchning teng ta’siri etuvchisi miqdor jihatdan shu kuchlarga qurilgan parallelogramning ular qo’yilgan nuqtasidan o’tuvchi dioganaliga teng bo’lib shu dioganal bo’ylab yo’naladi.
~ Jismning biror nuqtasiga qo’yilgan turli yo’nalishdagi ikki kuchning teng ta’siri etuvchisi miqdor jihatdan shu kuchlarga qurilgan parallelogramning ular qo’yilmagan nuqtasidan o’tuvchi dioganaliga teng bo’lib, shu dioganal bo’ylab yo’nalishi.
~ Jismning turli nuqtasiga qo’yilgan to’g’ri yo’nalishdagi kuchlarning teng ta’sir etuvchisi miqdor jihatdan shu kuchlarga qurilgan parollelogramning ular nuqtasidagi o’tuvchi dioganaliga teng bo’lib, shu dioganal bo’ylab yo’naladi.
~ Jismning uch nuqtasiga qo’yilgan turli yo’nalishdagi ikki kuchning ta’sir etuvchisi miqdor jihatdan shu kuchlarga qo’yilgan parollelogramning ular qo’yilgan nuqtasidan o’tuvchi dioganaliga teng bo’lib, shu dioganal bo’ylab yo’naladi.}
Statikaning to’rtinchi aksiomasini ko’rsating.
{= Ikki muvozanatdagi jism bir – biri bilan o’zaro teng va bir to’g’ri chiziq bo’ylab qarama –qarshi tomonga yo’nalgan kuchlar bilan ta’sirlashadi.
~ Jismlarning aks ta’siri teng va to’g’ri chiziq bo’ylab qarama –qarshi tomonga yo’naladi.
~ Jismlarning bir biriga ta’siri o’zaro teng va bir to’g’ri chiziq bo’ylab bir tomonga yo’naladi.
~ Jismlarning bir –biriga ta’siri qarama –qarshi yo’naladi}
Statikaning beshinchi aksiomasini aniqlang.
{= Berilgan kuchlar ta’sirida deformatsiyalanadigan jism muvozanat holatiga absolyut qattiq jismga aylansa, uning muvozanati o’zgaradi.
~ Berilgan kuchlar ta’sirida deformatsiyalanmaydigan jism muvozanat holatida absolyut qattiq jismga aylansa, uning muvozanati o’zgarmaydi.
~ Kuchlar ta’sirida deformatsiyalanadigan jism vaznsiz jismga aylansa, uning muvozanati o’zgarmaydi.
~ Berilgan kuchlar ta’sirida jism absolyut qattiq jismga aylansa, uning muvozanati o’zgarmaydi.}
Bog’langan jism deb nimaga aytiladi?
{= Jismning harakati yoki holati biror sabab bilan cheklangan bo’lsa, unga bog’langan jism deyiladi.
~ Jismning harakati yoki biror sabab bilan cheklanmagan bo’lsa, unga bog’langan jism deyiladi.
~ Jismning o’lchamlari cheklangan bo’lsa, unga bog’langan jism deyiladi.
~ Jismning harakati yoki holati ixtiyoriy bo’lsa unga bog’langan jism deyiladi}
Bog’lanish deb nimaga aytiladi?
{= Jismning holati yoki harakatini cheklovchi sababga bog’lanish deyiladi.
~ Jismning harakati yoki holatiga ta’sir etmaydigan sabab bog’lanish deyiladi.
~ Jismning holatiga ta’sir etmaydigan sabab bog’lanish deyiladi.
~ Fazoda jism istalgan holatini olishiga imkon beruvchi sababga bog’lanish deyiladi}
Bog’lanishning qanday turlari mavjud
{= silliq sirt vositasida, sharnirli, ip va zanjirlar
~ silliq sirt vositasida, sharnirli, masofaviy
~ sharnirli, ip va zanjirlar
~ silliq sirt vositasida, sharnirli, masofaviy, inersial}
Statikaning nechanchi aksiomasi parallelogramm aksiomasi deb ham ataladi?
{= 3
~ 1
~ 2
~ 4}
Statika masalalarini yechishda kuchlarni qanday usullarda qo’shish mumkin?
{= geometrik va analitik
~ statik va dinamik
~ geometrik va statik
~ dinamik va analitik}
Kuchlar sistemasining geometrik yig’indisiga teng bo’lgan kattalik berilgan kuchlar sistemasining … deb ataladi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying
{= bosh vektori
~ uch kuch muvozanati
~ kesishuvchi kuchlar
~ statik kuchlar}
Uch kuch muvozanatiga oid teoremaning ta’rifi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan ?
{= Bir tekislikda yotuvchi va o’zaro parallel bo’lmagan uchta kuch muvozanatlansa, ularning ta’sir chiziqlari bir nuqtada kesishadi.
~ O’zaro tik ikki tekislikda yotuvchi parallel bo’lmagan uchta kuch muvozanatlansa, ularning ta’sir chizig’i bir nuqtada kesishadi.
~ Bir tekislikda yotuvchi va o’zaro parallel uchta kuch muvozanatlansa, ularning ta’sir chizig’i bir nuqtada kesishadi.
~ Turli tekislikda yotuvchi va o’zaro parallel uchta kuch muvozanatlansa, ularning ta’sir chizig’iga bir nuqtada kesishadi}
Kuchning o’qdagi proeksiyasi qachon musbat bo’ladi?
{= Agar kuch bilan o’qning musbat yo’nalishi orasidagi burchak o’tkir bo’lsa
~ Agar kuch bilan o’qning musbat yo’nalishi orasidagi burchak o’tmas bo’lsa
~ Kuch o’qqa perpendikulyar bo’lsa
~ Kuch o’qqa parallel bo’lsa}
Kuchning o’qdagi proeksiyasi qachon nolga teng bo’ladi?
{= Kuch o’qqa perpendikulyar bo’lsa
~Agar kuch bilan o’qning musbat yo’nalishi orasidagi burchak o’tkir bo’lsa
~ Agar kuch bilan o’qning musbat yo’nalishi orasidagi burchak o’tmas bo’lsa
~ Kuch o’qqa parallel bo’lsa}
Juft kuch deb nimaga aytiladi?
{= Miqdorlari teng, ta’sir chizig’i bir to’g’ri chiziqda yotmaydigan, parallel va qarama –qarshi yo’nalgan ikki kuch juft kuch deyiladi.
~ Miqdorlari teng, ta’sir chiziqlari bir to’g’ri chiziqda yotadigan, normal va qarama –qarshi yo’nalgan ikki kuch juft kuch deyiladi.
~ Miqdorlari teng, ta’sir chiziqlari bir to’g’ri chiziqda yotmaydigan parallel va bir tomonga yo’nalgan ikki kuch juft kuch deyiladi.
~ Miqdorlari teng, ta’sir chizig’i ustma –ust va qarama –qarshi yo’nalgan kuch juft kuch deyiladi}
Kuchning o’qqa nisbatan momenti qachon nolga teng bo’ladi?
{= Agar kuch o’qqa parallel yoki kuchning ta’sir chizig’i o’qni kesib o’tsa, kuchning o’qqa nisbatan momenti nolga teng.
~ Agar kuch o’qqa parallel yo’nalgan bo’lsa, kuchning o’qqa nisbatan momenti nolga teng bo’ladi.
~ Agar kuch tekislikda yotgan bo’lsa, kuchning o’qqa nisbatan momenti nolga teng bo’ladi.
~ Agar kuchning o’qdagi proeksiyasi musbat ishoraga ega bo’lsa, kuchning o’qqa nisbatan momenti nolga teng}
Kuchning nuqta (markaz) ga nisbatan moment qachon musbat ishorada olinadi?
{= Agar kuch jismni O markaz atrofida soat mili harakati yo’nalishiga teskari
yo’nalishda aylantirsa
~ Agar kuch jismni O markaz atrofida soat mili yo’nalishda aylantirsa
~ Jismga qo’yilgan kuchni o’zining ta‘sir chizig’i bo’ylab jismning istalgan
nuqtasiga ko’chirilsa
~ Kuchning ta’sir chizig’I moment markazini kesib o’tsa}
Tekislikdagi kesishuvchi kuchlar sistemasi teng ta‘sir etuvchisining
biror nuqtaga nisbatan momenti, qo’shiluvchi kuchlarning shu nuqtaga nisbatan momentlarining algebraik … teng. Varin’on teoremasiga mos tushirib qoldirilgan so’zni toping?
{= yig’indisiga
~ ayirmasiga
~ momentlariga
~ juftlariga}
Juft kuchlar uchun qaysi munosabat o’rinli?
{= Juft kuchlar teng ta‘sir etuvchiga ega emas
~ Juft kuchlar teng ta‘sir etuvchiga egadirlar
~ Juft kuchlar doimo soat miliga teskari yo’nalishda aylantirishga xizmat qiladi
~ Juftni tashkil etuvchi kuchlarni alohida kuchlarga ajratish mumkin}
Statik aniq masala deb nimaga aytiladi ?
{= Tenglamalar sonidan noma’lumlar soni kam bo’lsa ;
~ Tenglamalar sonidan noma’lumlar soni ko’p’ bo’lsa ;
~ Tenglamalarda noma’lumlar bo’lmasa ;
~ Tenglamalar soni bilan noma’lumlar soni teng bo’lsa ;}
Statik aniqmas masala deb nimaga aytiladi?
{= Tenglamalar sonidan no’malumlar soni ko’p’ bo’lsa.
~ Tenglamlar soni bilan no’malumlar soni teng bo’lgan masalaga.
~ Isbot talab qilmaydigan masalaga.
~ Og’zaki yechiladigan masalaga.}
Kuchni o’ziga parallel ko’chirishga oid lemma qanday ta’riflanadi?
{= Kuchni o’ziga parallel ravishda bir nuqtadan boshqa nuqtaga keltirish natijasida keltirish markazida shu kuchga teng kuch va momenti berilgan kuchning keltirish markaziga nisbatan momentiga teng bo’lgan qo’shilgan juft hosil bo’ladi.
~ Kuchni o’ziga parallel ravishda bir nuqtadan boshqa ixtiyoriy nuqtaga keltirish natijasida keltirish markazida shu kuchga teng kuch hosil bo’ladi.
~ Kuchni o’ziga parallel ravishda bir nuqtadan boshqa ixtiyoriy nuqtaga keltirish natijasida, keltirish markazida qo’shilgan juft hosil bo’ladi.
~ Kuchni o’ziga parallel ravishda bir nuqtadan boshqa ixtiyoriy nuqtaga keltirish natijasida, keltirish markazidan shu kuchga teng kuch va juft hosil bo’ladi}
Tekislikdagi kuchlar sistemasi ta‘sirida jism qanday hollarda muvozanatda bo’ladi?
{= bu kuchlarning bosh vektori va bosh momenti alohida- alohida nolga teng
bo’lganda
~ bu kuchlarning bosh vektori nolga teng bo’lib, bosh moment noldan farqli bo’lganda
~ bu kuchlarning bosh vektori noldan farqli bo’lib, bosh moment nolga teng bo’lganda
~ bu kuchlarning bosh momenti va bosh vektori noldan farqli bo’lganda }
Uzunlik birligiga to’g’ri kelgan taqsimlangan kuchni qanday atash mumkin?
{= intensivlik
~ juft kuch
~ kesishuvchi kuch
~ teng ta’sir etuvchi}
Qattiq jismning og’irlik markazi deb nimaga aytiladi?
{= Qattiq jismning istalgan holatida bo’lakchalar og’irlik kuchlari teng ta‘sir
etuvchisining ta‘sir chizig’i o’tadigan va qattiq jism bilan chambarchas bog’liq bo’lgan nuqtasiga
~ Qattiq jismning istalgan holatida bo’lakchalar og’irlik kuchlari teng ta‘sir
etuvchisining ta‘sir chizig’i o’tadigan va qattiq jismga bog’liq bo’lmagan nuqtasiga
~ Qattiq jismning istalgan holatida bo’lakchalar og’irlik kuchlarining nolga ekvivalent bo’lgan nuqtasiga
~ Barcha javoblar to’g’ri}
Simmetriya tekisligiga ega bo’lgan bir jinsli jismning og’irlik markazi uning qayerida yotadi?
{= simmetriya tekisligida
~ simmetriya tekisligidan chapda
~ simmetriya tekisligidan o’ng tomonda
~ simmetriya tekisligiga bog’liq emas}
Agar jismning bir qismi qirqib olingan bo’lib, uning og’irlik markazini aniqlash lozim bo’lsa qaysi usuldan foydalanish ahamiyatga ega?
{= manfiy yuza usuli
~ simmetriya usuli
~ bo’laklarga ajratish usuli
~ bunday holda jismning og’irlik markazini aniqlash imkonsiz}
Bir jinsli bo’lmagan murakkab shaklli jismlarning og’irlik markazini aniqlashda qanday tajriba usullaridan foydalaniladi.
{= ipga osish, tarozida tortish
~ ipga osish, simmetriya
~ tarozida tortish , simmetriya
~ ipga osish, bo’laklarga ajratish}
Uchburchak yuzasining og’irlik markazi uning … kesishgan nuqtada yotadi.
{= medianalari
~ bissektrisalari
~ o’rta chiziqlari
~ tashqi chizilgan aylana markazi va ichki chizilgan aylana markazini tutashtirib turuvchi to’gri chiziqlar}
Kinematika bo’limida asosan nimalar o’rganiladi ?
{= Jismlarning harakatini mazkur jismlarning massasi va ularni ta’sir etuvchi kuchlarga bog’lamay, faqat geometrik nuqtai nazardan o’rganadigan nazariy mexanikaning bir bo’limiga aytiladi.
~ Jismlarning harakati mazkur jismlarning og’irligi va ularga ta’sir etuvchi kuchlarga bog’lab, faqat geometrik nuqtai nazardan o’rganadigan nazariy mexanikaning bir bo’limiga aytiladi.
~ Jismlarning harakati mazkur jismlarning massasi va ularga ta’sir etuvchi kuchlarni e’tiborga olib o’rganadigan nazariy mexanikaning bir bo’limiga aytiladi.
~ Jismlarning vaznsizligi mazkur jismlarning massasi va ularga ta’sir etuvchi kuchlarga bog’lamay o’rganadigan nazariy mexanikanig bir bo’limiga aytiladi}
Nuqta harakati qanday usullarda beriladi
{= vektor , koordinatalar, tabiiy usullarda
~ vektor , koordinatalar, simmetriya usullarda
~ simmetriya, koordinatalar
~ barcha javoblar to’g’ri}
Tabiiy usulning qolgan usullardan asosiy farqli tomoni nimada?
{= Nuqta trayektoriyasi avvaldan ma’lum bo’ladi
~ Nuqta trayektoriyasi chapdan o’ngga tomon yo’nalgan bo’ladi
~ Nuqta trayektoriyasi o’ngdan chapga tomon yo’nalgan bo’ladi
~ Nuqta trayektoriyasi avvaldan ma’lum emas}
Nuqta … ning urinmadagi proeksiyasi tezlikning algebraik qiymatidan vaqt bo’yicha olingan birinchi tartibli hosilasiga yoki nuqtani yoy koordinatasidan vaqt bo’yicha olingan ikkinchi tartibli hosilasiga teng
{= tezlanishining
~ tezligining
~ kvadratining
~ masofasining}
Nuqtaning tezlanish vektori … . Jumlani davom ettiring.
{= urunma va normal tezlanishlarning geometrik yig’indisiga teng
~ urunma va normal tezlanishlarning geometrik ayirmasiga teng
~ urunma va normal tezlanishlarning geometrik ko’paytmasiga teng
~ urunma va normal tezlanishlarning geometrik yig’indisi kublarining ko’paytmasiga teng}
Jismda olingan har qanday kesma jism harakati davomida hamma vaqt o’z o’ziga parallel ko’chsa, jismning bunday harakatiga … harakat deyiladi. Jumlaga mos so’zni toping.
{= ilgarilanma
~ tekis parallel
~ qo’zg’almas o’q atrofidagi aylanma
~ mexanik}
Qattiq jismning qo’zg’almas o’q atrofidagi aylanma harakati deb qanday harakatga aytiladi?
{=Qattiq jismning qandaydir ikkita nuqtasi uning harakati davomida qo’zg’almasdan qolsa
~ Butun harakati davomida tezlanishga ega bo’lmasa
~Qattiq jismning qandaydir ikkita nuqtasi butun harakat davomida tekis o’zgaruvchan bo’lsa
~Qattiq jismning qandaydir ikkita nuqtasi uning harakati davomida ma’lum qonuniyat asosida o’zgarsa}
Tekis aylanma harakat deb qanday harakatga aytiladi?
{= Jism harakati davomida uning burchak tezligi o’zgarmay qolsa
~ Jism harakati davomida burilish burchagi o’zgarmay qolsa
~ Jismning harakati davomidagi normal tezlanishi urinma tezlanishdan katta bo’lsa
~ Jismning harakati davomidagi normal tezlanishi urinma tezlanishdan kichik bo’lsa}
Qattiq jismning tekis parallel harakati deb nimaga aytiladi?
{=Jismning xar bir nuqtasi doimiy biror qo’zg’almas tekislikka parallel tekislikda harakatlansa, uning bunday harakatiga tekis parallel harakat deyiladi.
~ Jismning barcha nuqtalari doimiy biror qo’zg’aluvchan tekislikka parallel tekislikda harakatlansa, uning bunday harakati tekis parallel harakat deyiladi.
~ Jismning ikki nuqtasi doimiy biror qo’zg’almas tekislikka nisbatan qo’zg’almay qolsa, uning bunday harakati tekis parallel harakat deyiladi.
~ Jismning barcha nuqtalari doimiy biror qo’zg’almas tekislikka nisbatan qo’zg’almas qolsa, uning bunday harakati tekis parallel harakat deyiladi}
Nuqtaning ko’chirma harakati deb nimaga aytiladi?
{= Qo’zg’aluvchan sanoq sistemasi va u bilan bog’liq bo’lgan barcha nuqtalarning qo’zg’almas koordinata sistemasiga nisbatan harakatiga aytiladi.
~ Nuqtaning aylanish o’qiga nisbatan harakatiga aytiladi.
~ Nuqtaning qo’zg’almas nuqtaga nisbatan harakatiga aytiladi.
~ Nuqtaning qo’zg’almas koordinata sistemasiga nisbatan harakatiga aytiladi}
Nuqtaning (murakkab) absolyut harakati deb nimaga aytiladi?
{= Nuqtaning bir vaqtning o’zida ikki yoki undan ortiq sanoq sistemasiga nisbatan Harakatiga aytiladi.
~ Nuqtaning boshqa nuqtaga nisbatan harakatiga aytiladi.
~ Nuqtaning koordinata boshiga nisbatan harakatiga aytiladi.
~ Nuqtaning qutb nuqtasiga nisbatan harakatiga aytiladi}
Nuqtaning nisbiy harakati deb nimaga aytiladi?
{= Nuqtaning qo’zg’aluvchan koordinata sistemasiga nisbatan harakatiga aytiladi.
~ Nuqtaning yerga nisbatan harakatiga aytiladi.
~ Nuqtaning quyoshga nisbatanhharakatiga aytiladi.
~ Nuqtaning qo’zg’almas koordinata sistemasiga nisbatan harakatiga aytiladi}
Murakkab harakatda nuqtaning absolyut tezligi nisbiy va ko’chirma tezliklarning … teng. Jumlaga mos so’zni toping?
{= geometrik yig`indisiga
~ geometrik ayirmasiga
~ kvadratlarining ayirmasiga
~ kvadratlarining ikkilanganiga}
koptokning kema palubasiga nisbatan harakati … harakat koptokning tezligi esa … tezlikdir. Nuqtalar o’rniga mos so’zni aniqlang?
{= nisbiy
~ ko’chirma
~ aylanma
~ ilgarilanma}
Sferik harakatda burchak tezlanish vektori, burchak tezlik vektori godografiga o`tkazilgan … bo`ylab yo`naladi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni toping.
{= Urinma
~ Normal
~ Parallelogram
~ Uchburchak}
Sferik harakatda qo`zg`almas nuqtaga ega bo`lgan qattiq jismning bir holatdan ikkinchi holatga har qanday ko`chishini qo`zg`almas nuqtadan o`tuvchi o`q atrofida eng kamida necha marta aylantirish orqali amalga oshirish mumkin?
{= Kamida bir marta aylantirish bilan
~ Kamida ikki marta aylantirish bilan
~ Kamida uch marta aylantirish bilan
~ Kamida to’rt marta aylantirish bilan}
Dinamikaning asosiy qonuni qaysi?
{= moddiy nuqtaning massasini unga ta’sir qilayotgan kuchlardan oladigan tezlanishiga ko‘paytmasi, moduli bo‘yicha kuchga teng bo‘lib, moddiy nuqtaning oladigan tezlanishning yo‘nalishi kuchning yo‘nalishi bilan bir xil bo‘ladi.
~ ikkita moddiy nuqtaning bir-birlariga ta’sir kuchlari, shu nuqtalarni birlashtiruvchi chiziqda joylashib, modullari teng lekin yo‘nalishlari qarama qarshi bo‘ladi.}
~ tashqi muhit ta’siridan ihotalangan moddiy nuqtaga qo‘yilgan kuchlar uning holatini o‘zgartirmaguncha, u o‘zining tinch holatini yoki to‘g‘ri chiziqli tekis harkatini davom etdiradi.
~ to’g’ri javob keltirilmagan}
Dinamika bo’limida nimalar o’rganiladi?
{= Moddiy nuqtaning harakatiniunga ta’sir etuvchi kuchlarga bog’lab o’rganiladi
~ Moddiy nuqtaning harakatini faqat geometrik nuqtai nazardan o’rganiladi
~ Nuqtaning faqat muvozanat vaziyati o’rganiladi
~ Moddiy nuqtaning harakati ishqalanish kuchlaridan holi ravishda o’rganiladi}
1. Nyuton qonunlari qanday sanoq sistemasida o’rinlidir.
{= Inersial
~ Noinersial
~ Har ikkala sanoq sistemalarida ham
~ Nyuton qonunlarining qo’llanilishi inersial sanoq sistemalarining tanlab olinishiga bog’liq emas}
To`g`ri chiziqli va teng o`lchovli harakat moddiy nuqtaning inersiyasi bo`yicha harakatidan iborat. Bu hodisani ta’riflovchi qonun dinamikaning qaysi qonunini asoslaydi.
{= Birinchi
~ Ikkinchi
~ Uchinchi
~ To’rtinchi}
Erkin jismlar uchun dinamikaning birinchi masalasini yechishdan asosiy maqsad nima ?
{= Nuqtaning harakat qonunini bilgan holda, unga ta’sir etuvchi kuchni aniqlash.
~Nuqtaning tezligini bilgan holda uning tezlanishini aniqlash.
~Nuqtaning tezlanishini bilgan holda, uning bosib o’tgan yo’lini aniqlash.
~Nuqta ta’sir etuvchi kuchni bilgan holda, unga ta’sir etuvchi kuchni aniqlash}
Erkin jismlar uchun dinamikaning ikkinchi masalasini echishdan asosiy maqsad nima ?
{= Nuqtaga ta’sir etuvchi kuchni bilgan holda,uning harakat qonunini aniqlash.
~Nuqtaning tezlanishini bilgan holda, uning tezligini aniqlash.
~Nuqtaning bosib o’tgan yo’lini bilgan holda, uning tezlanishini aniqlash.
~Nuqtaning massasini bilgan holda, unga ta’sir etuvchi kuchni aniqlash}
Bog’langan jismlar uchun dinamikaning birinchi masalasini yechishdan asosiy maqsad nima
{= Nuqtaga ta’sir etuvchi aktiv kuchni xamda harakat qonunini bilgan holda, bog’lanish reaksiyasini aniqlash.
~Nuqtaning massasini va uning bosib o’tgan yo’lini bilgan holda,unga ta’sir etuvchi kuchni aniqlash.
~Nuqtaning bog’lanish reaksiyasini bilgan holda,unga ta’sir etuvchi kuchni aniqlash.
~Nuqtaning tezligini va bosib o’tgan yo’lini bilgan holda,uning massasini aniqlash}
Bog’langan jismlar uchun dinamikaning ikkinchi masalasini echishdan asosiy maqsad nima
{= Nuqtaning harakat qonunlarini va unga ta’sir etuvchi aktiv kuchni bilgan holda,unga ta’sir etuvchi bog’lanish reaksiyasini aniqlash ;
~Nuqtaning harakat qonunini bilgan holda,unga ta’sir etuvchi bog’lanish reaksiyasini topish.;
~Nuqtaga ta’sir etuvchi aktiv kuchni bilgan holda, uning harakat qonuni va bog’lanish reaksiyasini aniqlash.
~Nuqtaga ta’sir etuvchi bog’lanish reaksiyasini bilgan holda, unga ta’sir etuvchi aktiv kuchni, uning harakat qonunini aniqlash}
Moddiy nuqta nisbiy harakat dinamikasining qanday xususiy hollarida reaksiya kuchlari va ko’chirma inersiya kuchlari har onda o’zaro muvozanatlanadi?
{= Nuqta qo’zg’aluvchi koordinatalar sistemasiga nisbatan tinch holatda bo’lsa
~Nuqta qo’zg’almas koordinatalar sistemasiga nisbatan tinch holatda bo’lsa
~Nuqta qo’zg’aluvchi koordinatalar sistemasida ilgarilanma harakatda bo’lsa
~To’g’ri javon yo’q}
M nuqtaning tebranish markazidan nuqtadan eng katta masofaga og’ishi nima deb ataladi?
{= Amplituda
~ Chastota
~Fazalar farqi
~Tebranish davri}
Tebranish davriga teskari nisbatga ega bo’lga kattalik nima deb ataladi?
{= Chastota
~ Amplituda
~ Fazalar farqi
~Tebranish davri}
Xususiy tebranishlar chastotasi uyg’otuvchi kuch chastotasiga yaqin kelganda yoki teng bo’lganda qanday hodisa sodir bo’ladi?
{= Rezonans
~ Amplituda kamayib boradi
~ Tebranish davri mavjud bo’lmaydi
~ Jism harakatsiz qoladi}
Majburiy tebranishlarning amplitudasi … . Jumlani davom ettiring.
{= boshlang‘ich shartlarga bog‘liq emas
~ boshlang‘ich shartlarga uzviy ravishda bog‘liq
~ nolga teng
~ juda kichkina}
Majburiy tebranishlar … . Jumlanidavom ettiring.
{= muhit qarshiligi ta’sirida so‘nmaydi
~ muhit qarshiligi ta’sirida so‘nadi
~ amplitudasi doimo boshlang’ich shartlarga bog’liq
~ rezonansni hosil qilmaydi}
Mexanik sistema deb nimaga aytiladi?
{= Bir-biri bilan ma’lum munosabatda bog’langan xamda xar bir nuqtasining harakati va holati boshqa nuqtalarning harakati va holatiga bog’liq bo’lgan sistema mexanik sistema deyiladi.
~Bir-biridan ma’lum masofada joylashgan nuqtalar to’plamiga mexanik sistema deyiladi.
~Fazoda joylashgan bir-biri bilan bog’liq bo’lmagan nuqtalar to’plami mexanik sistema deyiladi.
~Tekislikda joylashgan bir-biri bilan ma’lum munosabatda bo’lgan moddiy nuqtalar to’plamiga mexanik sistema deyiladi.}
Tashqi kuchlar deb qanday kuchlarga aytiladi?
{= Mexanik sistema nuqtalariga kirmaydigan nuqta yoki jismlar tomonidan ko’rsatiladigan ta’sir kuchlari tashqi kuchlar deyiladi.
~Mexanik sistema kiruvchi moddiy nuqtalar orasidagi o’zaro ta’sir kuchlariga tashqi kuchlar deyiladi.
~Nuqta yoki jismlar tomonidan bir-biriga ko’rsatiladigan ta’sir kuchlari tashqi kuchlar deyiladi.
~Jismni tashqil kilgan moddiy nuqtalar orasidagi o’zaro ta’sir kuchlari tashqi kuchlar deyiladi.}
Ichki kuchlar deb nimaga aytiladi?
{= Sistemani tashkil etuvchi nuqtalarning o’zaro ta’sir kuchlari ichki kuchlar deyiladi.
~Nuqtalar tomonidan jismga ko’rsatadigan kuchlari ichki kuchlar deyiladi.
~Jism tomonidan moddiy nuqtaga ta’sir etuvchi kuchlar ichki kuchlar deyiladi
~Bir jismning ikkinchi bir jismga ko’rsatadigan ta’sir kuchi ichki kuchlar deyiladi.}


Yüklə 1,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə