Nisbiy spetsifiklik xususiyatiga EGA bo’lgan fermentlar qatorini toping?Yüklə 41,5 Kb.
tarix22.05.2023
ölçüsü41,5 Kb.
#112058
biospetsifiklik
Doc1, metod, HARAKATLI Oyinlar, xojiaka, rivojlanishi, Jismoniy tarbiya tizimi yak, 1-kurs 1-2 sem Rangshunoslik , “Mening armiyam – mening faxrim!”, ЁШЛАР иқтидорлик, 447 15.08.2022 farmon, Mavzu2, 11 MAVZU AMALIY, 21.10, Sharq adabiyotida Iskandar timsoli, Incredible insects

 1. Nisbiy spetsifiklik xususiyatiga ega bo’lgan fermentlar qatorini toping?

+pepsin, ximotripsin,
-lipaza, esterazalar
-glyukozidaza, karboksipeptidaza, aminopeptidaza
-ureaza, aspartaza, arginaza

 1. Passiv transportning necha xil ko’rinishi bor?

+ 2 xil

 • 3xil

 • 4 xil

 • 5 xil

3. Valinomitsin antibiotigining substrati qaysi ion hisoblanadi?


+ . K
- Na
-. Ca
- . Mg
4. Qaysi antibiotic Kompleks hosil bo‘lishda samaradorlikning kamligi strukturaning ochiqligi sababli kelib chiqadi. Lekin, bu kamchilik ishqoriy metallarning “sendvich” yoki “qadah” ko‘rinishdagi membrana orqali o‘tishida makrotsikl va ion nisbati2:1 yoki 3:2 bo‘lgan holatlarda to‘ldiriladi.
+. Eniantin
-. Valinomitsin
-. Gramitsidin
-. Amfoteretsin
5. Qaysi turdagi antibiotiklar membranada hosil bo‘ladigan 0,4nm radiusga ega juda selektiv xususiyali kanallar bo‘lib, ularning poralari orqali suv, bir valentli metallar, bir qancha anionlar va uncha katta bo‘lmagan neytral molekulalar (glyukoza) o‘tishi mumkin.
+. Amfoteretsin
-. Valinomitsin
-. Gramitsidin
-. Eniantin
6.aktiv transportda qaysi ionlar qatnashadi?
+. Na, K
-. Na, Ca
-. K, Ca
-. Barchasi qatnashadi.
7. Informatsiya RNK oqsil sintezini boshlanishida ribosomaning qaysi spetsifik tarzda subburligiga bog`lanadi?
+. Kichik subbirlikka
-. Katta subbirlikka
-. Shakllangan subbirlikka
-. t-RNK ga bog`lanadi

8.Qaysi jarayonda hujayra yuzasidagi retseptorlar muhim axamiyatga ega bo‘lib, muhitdagi yutiladigan moddani tanlab bog‘lanadi.


+. Endotsitozning retseptor orqali bog‘lanishi
-. Ekzositozning retseptor orqali bog‘lanishi
-. Endo va ekzositozning retseptor orqali bog‘lanishi
-. to’g’ri javob yo’q
9. Klartin so’zi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni anglatadi?
+. grekcha “to’siq”
- lotincha “to’siq”
-. inglizcha “to’siq”
- . to’g’ri javob yo’q
10. .Vezikulyar transport aniq chegaralangan nechta jarayondan iborat?
+. 2
-. 3
-. 4
-. 5
11. qo‘shilish va ajralish yoki sis va trans membrana orqali birikish qanday transport deyiladi?
+ .Vezikulyar transport
- aktiv transport
- . passiv transport
-. to’g’ri javob yo’q
12.Qaysi jarayonda tirik xujayralar barcha turdagi eksportlanuvchi(tashqariga chiqariluvchi) moddalarni ishlab chiqaradi, ularni to‘playdi, qayta ishlaydi va ekzotsitoz usulida xujayra tashqarisiga chiqarib yuboradi?
+sekretatsiya
-. endositoz
- moddalarkatologi
-. Barcha javoblar to’g’ri
13. Ko‘pgina hollarda polipeptidlar biologic faol moddalar xisoblanib, ular o‘ziga xos tarzda ma’lum ob’ekt uchun yo‘naltiriladi. Bu jarayonda ko‘pincha maxsulotlar qancha uglevod molekulalari qatnashadi?
+. 10 dan ortiq
- 20 danortiq
- 15 gayaqin
- 30 gayaqin
14. Hujayradagi qaysi organiodning ishlash jarayoni xuddi dvigatel, kuzov, shassi kabi mashina extiyot qismlarini boshqa sexda ishlab chiqarilib, boshqa(kam energiya sarflanadigan) sexda terilishini eslatadi?
+. endoplazmatik to’r
-. golji majmuasi
-. lizasoma
-. mitoxondriya
15. Barcha sintezlangan oqsillar yuborilishi kerak bo‘lgan (EPTichi,Goljiapparati, lizosoma yoki hujayra bo‘shlig‘i) joydan qat’iy nazar dastlab hujayraning qaysi qismiga tushadi?
+. EPT ning ichki qismiga tushadi.

 • golji apparati qismiga

 • lizasomaga

- hujayra bo’shligiga
16.Organizmdagi antigenlarning soni antigen bog‘lovchi qismlar sonidan ……
+ Ko’p

 • Kam

 • Teng

 • 10 barobar kam

17. Har bir qism bir-biriga o‘xshash lekin aynan o‘xshash bo‘lmagan antigen guruhlarini tanish jarayoni nima deb ataladi?
+ .Kesishgan reaksiyalar
- Kesilgan reaksiyalar
- Antigen reaksiyalar
- qaytar reaksiyalar
18. Immun sistemasida antitelalarni ishlab chiqaruvchi qanday hujayralar mavjud?
+ B-limfotsid
-. A-limfotsid
- C – limfotsidlar
- D- limfotsitlar
19. Immun sistemasida turli hujayra darajasidagi immun javoblarni taʼminlovchi qanday hujayralar mavjud?
+ T –hujayralar

 • C- hujayralar

 • D- hujayralar

 • B-hujayralar

20. Maxsus antigenga qarshi immun reaksiyani qaysi glikoproteinlar boshqaradi?
+ BGBK yoki MNS

 • BCBK yokiMNc

- BGYN
- BGYN yoki MNS
21. Antitelo molekulasining ikkita o‘xshash antigen bog‘lovchi qismi nima deb ataladi?
+ immunoglobulin
- . Y globulin
-. Globulin
- b-globulinlar
22. Antitelo molekulasi antigen bilan birikib cho‘kish jarayoni nima deb aytiladi?
+ Pretsipitatsiya

 • Immunoglatsiya

- Yutatsiya
- Sorbatsiya
23. Antigenlarni bog‘lab olish samaradorligi antitelo molekulasidagi ikkita “dum”lar birlashgan joyda, antigen bog‘lovchi qismlar o‘rtasidagi oraliqni o‘zgartirishi nima hisobiga sezilarli darajada oshadi?
+.sharnir qism
- .T- hujayra
-. Y immunoglobulin
-.Immunoglobulinlar
24. Antiteloning tuzilish birligi nechta polipeptid zanjirdan iborat?
+.4
- . 3
- . 4-3
-. 4-5
25. Xar bir immunoglobulinning L va H zanjirlari N-uchida (Fab) nechta aminokislota qoldig‘idan iborat?
+ 110
- 100
- 120
- 130
26. Qanday kimyoviy brikmalar yordamida fermentlar faol markazi funksional guruhi tabiati va katalik ta’siri mexanizmi to’g’risida muhim ma’lumotlarni olish mumkin?
+ Ingibitorlar

 • Yodatsetamid

 • Diizopropilftorfosfat

 • Diizopropilforfasfat(DFF) 27. Qanday ingibitorlar fermentning faolligini ta’minlivchi muhim funksional guruhlarini kimyoviy modifikasiyalash bilan tavsiflanadi ?

+ Qaytmas

 • Qaytar

 • Qaytar-qaytmas

 • Qaytmas-qaytar

 1. Qaytmas ingibitorlarning effertivligini ingibitorlash jarayoni nima bilani fodalanadi?

+ Tezlik kanstantasi bilan

 • Ingibitorlar bilan

 • Fermentlar bilan

 • Oksidlar bilan

 1. Reaktivatsiya (qayta faollash) deb qanday jarayonga aytiladi?

+ Mahsus kimyoviy reaksiyalar orqali kimyoviy modifikasiyalangan ferment faolligini qaytmas igibitorni yo’qotish orqali tiklash mumkin va bu jarayon reaktivatsiya ( qaytafaollash) deb ataladi.

 • Mahsus kimyoviy– fizikaviy reaksiyalar orqali kimyoviy modifikasiyalangan ferment faolligini qaytmas igibitorni yo’qotish orqali tiklash mumkin va bu jarayon reaktivatsiya ( qaytafaollash) deb ataladi.

 • Mahsus biologic reaksiyalar orqali kimyoviy modifikasiyalangan ferment faolligini qaytmas igibitorni yo’qotish orqali tiklash mumkin va bu jarayon reaktivatsiya ( qaytafaollash) deb ataladi.

 • Kimyoviy modifikasiyalangan ferment faolligini qaytmas igibitorni yo’qotish orqali tiklash mumkin va bu jarayon reaktivatsiya ( qaytafaollash) deb ataladi.

 1. Qanday bog’ hosil qilmasdan qaytar ingibitorlar ferment bilan ta’sirlashadi?

+ Kovalent bog’

 • Vadarod bog’

 • Bog’ hosil qilmaydi

 • Kovalent-vadarod bog’

 1. Ferment faolligi qaytar ingibitor dializ yo’li bilan yo’qotilgandan so’ng qayta tiklanadimi?

+ Qayta tiklanadi

 • Qayta tiklanmaydi

 • Sekin tiklanadi

-To’g’ri javob yo’q

 1. Raqobatli ingibitorlanishning muhim jihati nimadan iborat?

+ samadorligi substrat va ingibitor kontsentratsiyalari nisbatiga bog’liq ( ingibitorning absolyut kontsentratsiyaga emas)

 • Samadorligi substrat va ingibitor kontsentratsiyalari nisbatiga bog’liq emas ( ingibitorning absolyut kontsentratsiyaga emas)

 • Ingibitorning absolyut kontsentratsiyaga

 • To’g’ri javob yo’q

 1. Qanday muhitda abtsissa o’qini kesib o’tuvchi kesma kattaligi o’zgarmas bo’lib qoladi?

+ Ingibitor mavjud bo’lgan muhitda

 • Ingibitor mavjud bo’lmagan muhitda

 • Yuqori haroratdagi muhitda

 • Normal muhitda

 1. Nima ta’siri natijasida fermentlar faolligi ortadi?

+ Mahsus brikmalar – aktivatorlar ta’sirida

 • Ingibitorlar ta’sirida

 • Vadarod bog’ ta’sirida

 • To`g’i javob yo’q

 1. Qaysi kinetika bo’yicha bitta faol markazga ega bo’lgan fermentlar ishlaydi?

+ Mihaelis kinetikasi

 • Cechenov kinetikasi

 • Mechnikov kinetikasi

-Yuldasheva kinetikas

 1. Qaysi fermentlar faolligini metabalitlar – allosterik effektorlar tomonidan boshqariladi?

+ Boshqaruvchi fermentlar

 • Nazoratchi fermentlar

 • Yakunlovchi fermentlar

-To’gri javob yo’q

 1. Qaysi allosteric effektorlar tomonidan boshqaruvchi fermentlar faolligi boshqariladi?

+ Metabolitlar

 • Ingibitorlar

 • Qaytar ingibitorlar

 • Qaytmas ingibitorlar

 1. Allosterik atamasi grekchadan olingan bo’lib nimani anglatadi?

+ Allos-boshqa , stereo- bo’shliq demakdir

 • Bo’shliq demakdir

-Boshqa demakdir
-To’g’ri javob A va B

 1. Kimning taklifiga binoan, faolligi allosteric effektorlar bilan modullanuvchi ferment allosterik ferment deb ataladi?

+J. Mononing

 • J. Mechnikovning

 • S. Sergeev

-Van-Goff

 1. Qaysi qonunga ko’ra kimyoviy reaksiyaning xarorati xar 10 c ga ko’tarilganda reaksiya tezligi taxminan ikki barabar ortadi (Q 10 koeffisenti)?

+ Vant- Goff

 • S. Sergeev

-J. Mechnikov
- J. Mononing

 1. Qaysi qonun fermentative reaksiyalar uchun chegaralangan xaroratlarda o’z ifodasini topadi?

+ Vant- Goff

 • S. Sergeev

 • J. Mechnikov

-J. Mononing

 1. Necha gradusga ko’tarish fermentativ reaksiya katalizatorini inaktivlaydi?

+ 40-50 C

 • 20-30 C

 • 15-30 C

 • 60-70 C

 1. Fermentativ reaksiyalardan aynan nimasi bilan farqlanadi?

+Xarorat optimum bilan

 • Normal muhitbilan

-Bosim bilan
- A va B

 1. Qanday xaroratda ferment faolligini juda tez kamayish oqsilning deneturasiyasi bilan bog’liq bo’lib, Q 10 koeffisentini kattaligi orqali ifodalash mumkun?

+ Yuqori xaroratda
-Past xaroratda
-Xarorat ta’sir etmaydi
-A va B
45. Fermentlar qanday guruxlarga ega?
+ Ion guruhga
-Vadarod guruhga
-Kavalent guruhga
-A va B
46.Fermentlarni kovalent immobillash jarayonida qaysi funksional guruxlar juda muhim?.

+Кatalitik markazga aloqador bo’lmagan fermentni tashqi tarafiga qaragan guruhlar


-Кatalitik markazning tashqi tarafiga qaragan guruhlar
-Katalitik markaz guruxlari.
-Tanish markaz guruhlari.
47. Fermentlarni immobilizatsiya qilishda Kimyoviy usullarni boshqa usullardan asosiy farqi nimada?
+kimyoviy ta’sir natijasida
ferment bilan tashuvchi orasida qo‘shimcha kovalent bog‘i paydo bo‘ladi
-kimyoviy ta’sir natijasida
-ferment bilan tashuvchi orasida qo‘shimcha vodarot bog‘i paydo bo‘ladi
kimyoviy ta’sir natijasida
ferment bilan tashuvchi orasida reaksiya yuzasi kengayadi.
-Barcha javoblarda xatoliklar ko’rsatilgan
48. Adsorbsion immobilizatsiya uchun ishlatiladigan noorganik tashuvchilarga nimalar kiradi?
+kremnezem, alyumin, titan va alyumosilikatlar (loylar), shisha, sopol, faollashtirilgan ko‘mir
-kremnezem, alyumin, titan ,ruh va alyumosilikatlar (loylar), shisha, sopol, faollashtirilgan ko‘mir
-kremnezem, alyumin, titan ,ruh va alyumosilikatlar (loylar), shisha, faollashtirilgan ko‘mir
-To’g’ri javob mavjud emas.
49. Genetik kodni belgilovchi biopolimerlar?
+. Nuklein kislotalar
-. Oqsillar
-. Uglevodlar
-. Yog`lar
50. Oqsillarning birlamchi strukturasida aminokislotalar o`rni almashib qolsa , oqibati qanday bo`ladi?
+.Irsiy kasallikka sababchi bo`ladi Oqsil cho`kmaga tushadi
-. Oqsil denaturatsiyaga uchraydi
\-. Oqsil cho`kmaga tushadi
-. Oqsil vazifasi o`zgarmaydi
51. Sekvenlash – nima?
+ DNK ni tashkil qiluvchi asoslar ketma-ketligini o`qish.
-Fragmentlarni ko`paytirish
-DNK ni sintezlash
-Klonlash
52. Terini tashqi qavatli tarkibiga kiruvchi fibrillar oqsillar nima
deb ataladi?
+ Albuminlar
-Globulinlar
-Keratinlar
-.Glutilinlar
53. Fermentlarning noorganik katalizatorlardan farqi:
+oqsil,pH,spetsifikligi,tezligivaboshqalar
-vitamin bo’lganligi
-strukturgaegabo’lganligi
-multimer bo’lganligi
54. Orgamizmda biologik belgilar qanday generatsiya asosida amalga oshadi?
+. DNK,RNK,oqsil asosida
-. Uglerod,vitamin,yog`lar asosida
-. Vitamin,RNK,uglerod asosida
-. Ferment,uglerod, yog`lar asosida

55. Oqsil sintezida aminokislotalar qanday holda bo`ladi?


+.Aminoatsil-t-RNK holatda
-. Dipeptid holatda
-.Erkin holda
-. GTF bilan birikkan holatda
56. Na va K ionlarining ishlash mexanizmi necha bosqichdan iborat.
+6
- 7
- 8
-9
57. DNK qismidagi operatorning vazifasi nima?
+. Regulyatsiya
-. Initsiatsiya
-. Elongatsiya
-. Terminatsiya
58. simliklar hujayralarini transformatsiyaga uchratib, qanday natijalarga erishish mumkin?
+. Atmosferadagi azotni o`zlashtiradigan o`simlik yaratish mumkin
-. Hujayralarda metobolitik jarayonlar tezlashadi
-.Shish kasalliklaridan holi qilinadi
-. O`simlik hosildorligini oshirish mumkin
59. Genlarni fermentativ olish usuli qanday spetsifiklikka asoslanadi?
+.Teskari transkriptaza fermenti ishtirokida i-RNK molekulasida genlarni sintezlash
-. Ferment ta’sirida mononukleotidlardan DNK molekulasini sintezlash
-. Restriktaza fermenti ta’sirida DNK fragmentlarini ajratish asosida
-. Oqsil molekulalarining domeni asosida sintezlash.

60. Eukariotlarning hujayralaridagi genlarning spetsifik tuzilishini o`rganish qaysi metodlarga asos slogan?


+. Klonlash va DNK ni birlashtirish
-. DNK va RNK sintezi
-. Klonlash
-. Teskari transkripsiya

61. Genlar ekspressiyasi – nima ?


+ gendan irsiy ma’lumotdan RNK yoki oqsilning funksional mahsulotiga aylantirish jarayonidir.
-Tirik organizmlar oqsillarini tuzilishini aniqlash jarayoni
-DNK dan RNK ni hosil qilish jarayoni
-DNK tarkibidagi nukleotidlar ketma-ketligini aniqlash
62. Oqsil biosintezining 1-bosqichida qanday jarayonlar amalga oshadi?
+ barcha javob to`g`ri
-DNK dan i-RNK ni sintezlanishi
-I-RNK ning ribosomaga o`tishi
-Informatsiya yadrodan ribosomaga o`tkaziladi
63.Proinsulinning uzun zanjiri hujayraning qaysi qismida granula hosil qiladi?
+ Golji apparatida
-mitoxodriyada
-lizosomada
-ribosomada
64. Ta’sir davomiyligi o`rtacha bo`lgan insulin tarkibida qaysi moddani saqlaydi?
+ Protamin
-Prolin
-Indol
-Fenol

65. Ti – plazmida nechta nukleotid juftligidan iborat?


+ 200 m.n.j
-4 m.n.j
-.20 m.n.j
-2000m.n.j
66. Orgamizmda biologik belgilar qanday generatsiya asosida amalga oshadi?
+. DNK,RNK,oqsil asosida
-. Uglerod,vitamin,yog`lar asosida
-. Vitamin,RNK,uglerod asosida
-. Ferment,uglerod, yog`lar asosida
67. Matritsa asosida qanday molekulalar sintezlanadi?
+.Nuklein kislota va oqsillar
-. Oqsil, uglevodlar
-. Yog`lar ,vitamin
-. Nuklein kislotalar, uglevodlar
68. Oqsil sintezida aminokislotalar qanday holda bo`ladi?
+.Aminoatsil-t-RNK holatda
-. Dipeptid holatda
-.Erkin holda
-. GTF bilan birikkan holatda
69.Aminokislotani faollashtirishda qanday makroerg ishtirok etadi?
+.ATF
-.GTF
-UTF
-.STF
70. Aminokislotani faollashtirishda qanday ferment ishtirok etadi?
+aminoatsil-t-RNK-sintetaza
-DNK-ligaza
-RNK-polimeraza
-.DNK polimeraza
71. Prokariotlarda oqsil sintezini boshlovchi- t-RNK
+formilmetionil-t-RNK
-metionil-t-RNK
-alanil-t-RNK
- treonil-t-RNK
72. Eukariotlarda oqsil sintezini boshlovchi aminoatsil-t-RNK
+metionil-t-RNK
-formilmetionil-t-RNK
- alanil-t-RNK
-trionil-t-RNK
73. Transport RNK aminokislotalarni qaysi uglerod atomiga bog`laydi?
+5’-OH-qismiga
- 3’-OH-qismiga
-1’-OH-qismiga
-fosfor kislotasiga
74. Ferment peptidiltransferazaning vazifasi nima?
+i-RNK bo`ylab, ribosomaning translokatsiyasida ishtirok etadi
-Peptid bog`larni hosil qiladi
-Aminokislotani t-RNK ga bog`laydi
-Ribosomalarni birlashtiradi
75. Informatsiya RNK oqsil sintezini boshlanishida ribosomaning qaysi subburligiga bog`lanadi?
+Kichik subbirlikka
-Katta subbirlikka
-Shakllangan subbirlikka
- t-RNK ga bog`lanadi

76. Genomni kodlaydigan qismlar qaysilar?


+.Ekzonlar
-Intronlar
- Operator
-Terminator
77. Genetik kodni belgilovchi biopolimerlar?
+Nuklein kislotalar
- Oqsillar
-Uglevodlar
-Yog`lar
78. Informatsiya RNK dagi kod nechta nukteotiddan iborat?
+Triplet
- Dublet
-Tetraplet
-Pentaplet
79. Sintezlangan oqsillarning to`liq shakllanish joyi qaysi?
+Sitoplazmada
-Ribosomada
-Yadroda
-Membranada

80. Sun’iy yo`l bilan odam leykotsitar interferoni qanday olinadi?


+. Odam interferoni 150 ta aminokislota qoldig`idan tashkil topgan bo`lib uni E. coli yoki achitqi zamburug`I plazmidasiga kiritish orqali
-. Somatatrop garmonini E. coli va achitqi zamburug`iga kiritish orqali
-. 25 m3 hajmdagi fermentyorda recombinant E. coli yordamida
81. Ko`p miqdorda interferon olish uchun nimalardan foydalaniladi?
+. Tovuq embrioninig 6 kunlik bir qavat hujayra kulturalari va ma’lum virus bilan kasallangan odam qonini o`stiriladigan leykotsitlardan
-. Odan xujayrasidan interferonni biosinteziga javobgar bo`lgan genini ajratib olinadi va u rekombinant texnologiyasi orqali olinadi
-. Sut emizuvchi hayvonlar ma’lum virus bilan kasallantiriladi va qonidan ajratib olingan leykotsitlar o`stiriladi
-. Interferon sintez qiluvchi gen E. coli bakteriyasiga o`tkazilib biosintez qilinadi
82. Organizmni virus bilan zararlanishiga xalaqit beradigan asosiy endogen factor- nima?
+. Interferonlar
-. Sitokininlar
-. Leykotsitlar
-. Interleykinlar
83. Odam insulinining molekulyar og`rligi qancha?
+. 5808 ga
-. 2.4 kg
-. 50000 g
-. 1060 ga
84. Gidrobiontlardan olingan birinchi preparat nima deb ataladi?
+. Ganglin
-. Vermin
-. Molokin
-. Sorbin
85. Geparin qaysi hujayralarda to`planadi?
+. Endotelial hujayralarning sirtida va qon hujayralarida
-. Qonining plazmidalarida
-. Qon tomirlari va mushaklarda
-. teri hujayralarida
86. Girudin nima?
+. Tibbiyot zulugi so`lak bezlaridan ajraladigan oqsil modda, to`g`ri va tez ta’sir qiladigan antikoagulyat
-. Standart geparindan uning asosiy antikoagilyat faollikka ega bo`lgan fraksiyasidan ajratib olingan preparat
-. Qonni suyuq holatda ishlab turuvchi gumoral factor
-. T.j.y
87.”Odam genomi” loyihasiga AQSH da qaysi olim tomonidan tashabbus kiritilgan?
+. Djeyms Uotson
-. A.A. Bayev
-.J.Krik
-. N. Yankovskiy
88.”Odam genomi” loyihasi Rossiyada nechanchi yildan boshlangan?
+.1989-yilda
-. 1898-yilda
- 1988-yilda
-. 1998-yilda
89.Odam DNK molekulasining to`liq to`plamida nechta nukleotid mavjud?
+. 3mlrd
-.25000
-. 5mln
-.30 mlrd
90.Qaysi organizmlarda genlar DNK ning 80-90% qismini egallaydi?
+. Bakteriyalarda
-. Zamburug`larda
-. Aktinomitsetlarda
-. Odamlarda
91. 1 tonna achitqida glutamine miqdori qancha miqdorni tashkil qiladi?
+. 65-110 kg
-. 70-165 kg
-. 100-300 kg
-.500 kg dan ko`p
92. Sianokobalamin vitaminnini qaysi organizmlar hosil qilishini aniqlang.
+. Odam va hayvon ichagida yashovchi bakteriya va aktinomitsetlar
-. barcha bakteriya va aktinomitsetlar
-. yashil o`simliklar
-. jigar hujayralari
93.Chorva mollarining kasallanmasligi va yaxshi rivojlanishi uchun 1 tonna ozuqa ratsioniga qancha miqdorda vitamin B 12 qo`shish kerak?
+.0.015- 0.025 gr
-. 10-12 %
-. 15-25 gr. 4.8-4.9 gr
94. Qaysi immobilizatsiya qilingan ferment yordamida arzon va sifatli shaker moddalarini olish mumkin?
+. Glukozaizomeraza
-.Glukozidaza
-. Glukozaoksidaza
-. Fruktozaoksidaza
95. Gripp kasalligini oldini olishning samarali yo`llaridan biri- nima?
+Oliy sifatli konsentrlangan interferonni ommaviy ishlab chiqarish
-Vaksinalar tayyorlash
-Ommaviy tushuntirish ishlarini olib boorish
-Tabiiy dorivor mahsulotlarni iste’mol qilish
96. Yaralarni davolash uchun ishlatiladigan yangi dorivor preparat- proteazim nima asosida ishlab chiqariladi?
+ Proteaza fermenti asosida
-Lipaza fermenti asosida
-Profezil asosida
-Oqsil sintez qiluvchi organizmlar asosida
97.Qaysi preparatdan infarkning og`ir shakli bilan og`rigan bemorlar ahvolini yaxshilashda foydalaniladi?
+Streptodekaza
-Proteazim
-Profezil
-Interferon
98. Qaysi o`zbek akadimik olimi fuzarium avlodiga mansub zamburug`lardan NAD-kofermenti va vitaminlar kompleksi tayyorlash texnologiyasini yaratgan?
+ A.G. Xolmurodov
-M.I.Mavloniy
- Q.D. Davronov
- I.S. Butkevich
99. Professor Q.D.Davronov biotexnologiya sohasiga oid qanday texnologiya yaratgan?
+ Yo`g` parchalovchi lipaza fermentini tayyorlash texnologiyasini

 • Achitqi zamburug`larine tahlil qilib , nonvoychilikda foydalanishni yaratdi

 • NAD- kofermentini tayyorlash texnologiyasini

 • Vitamin komplekslarini tayyorlash texnologiyasini

100. “Yer malhami” biopreparati qaysi organizmlar asosida yaratilgan?
+ Azot o`zlashtiruvchi mikroorganizmlar

 • Aktinomitsetlar

 • O`simliklar

 • Zamburug` va bakteriyala

Yüklə 41,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə