Nr 2 (3) maj 1993  (81) 711-585Yüklə 19,72 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü19,72 Kb.
#41004
Nr 2 (3)

MAJ


1993

(81) 711-585

ul. Zakopiańska 1/121

20-858 Lublin

Fundacja wreszcie zarejestrowana!

Zaraz po Wielkanocy, 13 kwie­tnia, otrzymaliśmy z Sądu Rejonowego m. st. Warszawy wiado­mość o wpi­ saniu naszej Fundacji do Rejestru Fundacji pod nr. 3509, postanowieniem z dnia 18 marca 1993 r. (Sygn. akt XVI Ns Rej F 2317/92). Od naszego założyciel­skiego aktu notarialnego z 13 maja ubiegłego roku minęło więc 11 miesięcy; większość to czas przeby­wania "naszych papie­rów" w trybach machiny biurokratycznej. Szkoda tylko, że tego faktu już nie doczekał śp. ks. Profe­sor. Fundacja Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka ma zatem osobo­wość prawną i zapewne jest jedyną w Polsce ins­tytucją, w nazwie której jest "bioelektronika". Za­istnienie to dopiero począ­tek rozwoju; jaki będzie ten rozwój zależy w pier­wszym rzędzie od Funda­torów i przyszłych spon­sorów. Mam nadzieję, że przyszłość będzie dla Fundacji łaskawa.


Marian Wnuk
Dobry początek

naszej biblioteki

Część książkowych i "reprin­to­wych" zbiorów ks. prof. Se­dlaka została przekazana przez mgr Joannę Półtorak-Kalisz do Zakładu Biologii Teore­tycznej KUL i do naszej Fundacji. Choć rynkowa wartość tych licznych odbitek i nielicz­nych ksią­żek jest niewielka, to stanowią dobry początek naszych fundacyjnych zbiorów. Do rzeczy najbardziej znaczących należą tu: dwa komplety wszystkich książek na­pisanych przez Profesora, materiałów sympo-zjów bioelektroniki i na temat bioplazmy oraz nadbitki wszystkich Jego artyku­łów. Otrzy­aliśmy też bardzo wiele nadbitek prac Freemana Cope'a. Spośród innych otrzyma­nych prac na uwagę zasługują nie

najnowszej już daty pozy­cje, jak: R. Reitera Meteo­robiologie und Elektrizität der Atmosphäre; J. Ladika Ouan­tenbiochemie für Che­mi­ker und Biologen (1972); F-H. Poppa Biophotonen (1976), S. Barańskiego i P. Czerskiego Biological Ef-fects of Microwaves (1975) oraz materiały sympozjum w Marburgu Electromagnetic Bioinformation (1979). Jest to bądź co bądź już jakiś początek zbioru, który - miejmy nadzieję - będzie bogaty i zawierał będzie wszystkie interesujące nowości. Osobną sprawą jest posiadanie przez nas odpowiednich zasobów bibliogra­ficznych i dostępu do standarto­wych świato­wych baz danych w tym zakresie. Wiąże się to jednak z ważną sprawą, jaką jest posiadanie wła­snego sprzętu, o czym warto już teraz poważnie myśleć.

Józef Zon
Spotkanie naukowe

odbędzie się w s. nr 217, 29 maja (sobota), w czasie 10,00-12,00.

Program:

  1. Michał Urbański, Systemowe poznanie materii

i świadomości;

  1. Wacław Muzyczka, Koncepcje W. Sedlaka a nowy paradygmat nauki.
Sztuczne pola

elektromagnetyczne

Możliwość niekorzys­tnego oddzia­­ływania na organizmy pól wytwarza­nych przez prądy o częs­totli­wości sieciowej od kilkunastu lat jest przedmio­tem poważnych badań naukowych, a od co najm­niej lat kilku bardzo silnie polaryzuje środowisko badaczy i projektantów norm ochrony zdrowia. Są formułowane zdecydowanie różne oceny. Poniżej przed­stawiam przykład tych rozbieżności.


  1. W USA powołano ze­s­­pół, który na zlecenie – uwaga! Te­raz będzie budzą­ca respekt nazwa - Commetee on Intera­gen­cy Radiation Research and Policy Coordination Council on Science, Engineering and Tech­nology zapoznaw­szy się z ponad tysiącem publikacji na temat oddziaływa­nia pól niskiej częstotli­wości na organizmy, do­szedł do wniosku, że nie ma prze­konujących dowo­dów, iż po­la te mogą nieko­rzystnie od

działywać na zdrowie. Na wszelki wypa­dek zalecono jednak konty­nuację badań w tej dziedzi­nie.
Program spotkań

organów FB

w dniu 29 maja 1993 r.


8.30 –9.30 - Posiedzenie Rady Naukowej

10.00 – 12.00 - Spotkanie naukowe

12.00 – 13.00 - Zebranie Zarządu


13.00 – 15.30 – Posiedze­nie Rady Fundacji

Szwedzka Narodowa Ra­da Ro­zwoju Przemysło­wego i Te­chno­­logicznego, wziąw­szy pod uwa­gę wyniki prze­prowadzo­nych w tym kraju nad powiązaniem pomiędzy polami pochodzą­cymi od linii energe­tycznych a liczbą przypadków zacho­rowań dzie­ci mieszkają­cych w ich pob­liżu, zaleciła wpro­wa­dzenie norm ograni­cza­jących ek­s­po­zycję na te pola. Uznano bowiem za wy­soce prawdopodob­ne, iż po­la wytwarzane przez sieci przesyłowe energii są przyczyną tej choroby no­wotwo­rowej. (Za: T. Cooper, JSE, 7,9,'93) - JRZ

Zaproszenie


Biuletyn ten jest pomyś­lany jako nasze "wew­nętrz­ne forum" dy­s­kusji, wymia­ny infor­macji i ocen. Zapra­szam do przesyłania na nasz adres krótkich wy­po­wiedzi na tematy dla nas ważne i inte­resujące nie tylko fun­da­torów i spon­sorów, ale także osoby nimi nie będące. Im więcej poru­szonych spraw i zaprezen­­towanych punktów widze­nia, tym lepiej przecież dla jakości Biuletynu i - poś­rednio - dla Fundacji.

Józef Zon
Yüklə 19,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə