Olgu 11 issn: 2149-455x olgu SunumuYüklə 46,23 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix27.03.2018
ölçüsü46,23 Kb.
#35093


Corr. Author:  Cengiz KARACAER   

Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Sakarya

GSM: 0 505 740 01 68

11

olgu

11

ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Case Report

Nörolojik  Defi sit  İle Başvuran 

Gebe Meme  Kanseri Olgusu

 

Cengiz Karacaer1

, Meltem Baykara

2

, Ceyhun Varım

1

, Aysel Gürkan Toçoğlu

1

,  

Hasan Ergenç

1

, Ali Tamer

1

                          

1

 Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma  Hastanesi İç Hastalıkları  A.D.   

2

 Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma  Hastanesi Tıbbi Onkoloji A.D. Özet

 

Gebelikte meme kanseri oldukça nadir olmasına rağmen, gebelik sırasında oluşan kanser türleri içinde serviks kanserinden sonra en sık görülen 2. kanserdir. Gebelikte meme kanseri görülme sıklığının artması önemli bir problemdir. Gebelikte ve 

laktasyon dönemindeki fizyolojik değişiklikler nedeniyle memede meydana gelebilecek patolojilerin tanınması ve tedavisi 

zorluk  göstermektedir.  Gebelik  ve  laktasyon  döneminde  bir  çok  benign  patoloji  oluşabileceği  gibi  meme  kanseri  de 

görülebilir. Bu nedenle gebelikte görülen her kitlenin araştırılması gerekir.

Gebelikte  saptanan  meme  kanserinin  tedavisi  planlanırken  hem  annenin  hem  de  bebeğin  her  ikisinin  de  yaşamını 

tehtid eden durumlar dikkate alınmalıdır. Tanının gecikmesi nedeniyle prognoz daha kötüdür. Biz bu olgu sunumunda  

gebelikte meme kanseri metastazına bağlı gelişen nörolojik defisit nedeniyle acil servisimize başvuran hastayı sunmayı ve 

bu vaka üzerinden literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler

:

meme kanseri,  gebelik, metastaz, nörolojik defisitAbstract

 

Breast cancer is rare in pregnancy , cervical cancer is the most common cancer following 2 types of cancer that occur 

during pregnancy. The increase of breast cancer incidence in pregnancy is a major problem. Diagnosis and treatment of 

breast pathology due to physiological changes during pregnancy and lactation illustrates the difficulties that may occur. 

Pregnancy and lactation may occur can be seen as a benign pathology of breast cancer. Therefore, each group should 

be studied in pregnancy .

Mother and when planning treatment of breast cancer diagnosed during pregnancy as the baby’s life -threatening 

situations both should be considered. The prognosis is worse because of the delay in diagnosis. In this case report, We 

present a pregnancy women with breast cancer admitted to our emergency department because of neurological deficits 

due to metastases and we aimed to review the literature through this case.

Keywords:

 

breast cancer, pregnancy, metastasis, neurological deficits


Giriş

Gebelikte meme kanseri oldukça nadir olmasına rağmen, ge-

belik sırasında oluşan kanser türleri içinde serviks kanserinden 

sonra  en  sık  görülen  2.  Kanserdir.  Gebelikte  meme  kanseri 

görülme sıklığının artması önemli bir problemdir. Bu nedenle 

gebelikte görülen her kitlenin araştırılması gerekir. Tanının ge-

cikmesi nedeniyle prognoz daha kötüdür.

Biz bu olgu sunumunda  gebelikte meme kanseri metastazına 

bağlı gelişen nörolojik defisit nedeniyle acil servisimize başvu-

ran hastayı sunmayı ve bu vaka üzerinden literatürü gözden 

geçirmeyi amaçladık.

Olgu

33 yaşında 21 haftalık gebe olduğu bilinen hasta acil servisi-

mize bel ve sağ hipokondriumda ağrı ile başvurdu. Hastadan 

alınan  anamnezde  özgeçmiş  ve  soygeçmişte  özellik  yoktu. 

Hastanın  yapılan  fizik  muayenesinde  nabız  98/dk,  solunum 

sayısı  22/dk  ve  tansiyon  arteryal  100/70  mmHg  olarak  sap-

tandı.  Akciğer  ve  batın  muayenesinde  patoloji  saptanmadı. 

Kardiyovasküler sistemde 2/6 sistolik üfürüm saptanıyor. Sağ 

alt ekstremite hareketleri fleksiyon ve ekstensiyonda kısıtlı ve 

ağrılıydı. Sol meme alt dış kadranda 2 cm çapında ele gelen 

kitle mevcuttu. Yapılan ultrasonografide karaciğerde metasta-

tik lezyonlar saptandı. İleri tetkik ve tedavi amacı ile İç Hasta-

lıkları Kliniğine yatırıldı.

           

Hastadan  ileri  inceleme  için  bilateral  meme  USG  ve  tümör 

markerlerı istendi. Meme USG’de sol meme alt dış kadranda 

17x13 mm boyutlu düzensiz kontürlü hipoekoik lezyon, me-

dialinde  6x7  mm  boyutlu  ikinci  bir  lezyon  (satellit  lezyon?), 

sol aksillada en büyüğü 13x11 mm boyutunda patolojik görü-

nümde bir kaç adet lenfadenopati saptandı. Sağ memede her-

hangi  bir  patolojiye  rastlanmadı.  CA-15-3:1873  U/ml  olarak 

geldi. Hasta Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü ile konsülte 

edildi ve fetus gelişimi normal olarak değerlendirildi. Meme-

deki lezyondan tru-cut biyopsi yapıldı ve sonucu invaziv duktal 

karsinom  olarak  geldi.  İmmünohistokimyasal  boyamada  tü-

mör hücrelerinde PR ile %15 orta derecede %15 zayıf pozi-

tif  boyanma  izlendi.  ER  ile  boyanma  görülmedi.  Cerb-B2  ile 

tümör  hücrelerinin  %15’inde  komplet  boyanma  ve  Cerb-B2 

skor:2 olarak geldi.

            

Hastanın  evrelemesi  için  yapılan  servikal-torakal  ve  lomber 

MRI’da  ve  abdominopelvik  MRI’da  yaygın  vertebra  ve  pelvik 

kemik metastazları(Resim-1, Resim-2) ve karaciğerde en büyü-

ğü 6 cm’yi bulan çok sayıda metastatik lezyon saptandı. 

 

Resim 1: Aksiyel planda yağ baskılı T2 ağırlıklı kontrastsız MR kesitinde karaciğerde santralleri sıvı intansitesinde nekrotik periferik kısımları hipe-

rintens metetastatik lezyonlar izleniyor.

 

Resim  2:  Sagital  planda  T2  ağırlıklı  kont-rastsız  MR  kesitinde  torakal  ve  lomber 

vertebra  korpuslarında  izo-hiperintens 

metastatik  lezyonlara  bağlı  kompreasyon 

fraktürleri,  vertebra  yükseklik  kayıpları  ve 

spinal kanal yönünde korda bası oluşturan 

vertebra posterior kesimlerinde bombeleş-

meler izeniyor (yeşil açık oklar) .

Beyin MR’da kranial metastaz saptanmadı. Hastada başka solid 

organ metastazı saptanmadı. Sağ sakroiliak eklem metastazı-

na  bağlı sağ kalça ve sağ bacak hareketleri kısıtlıydı. Ağrı pal-

yasyonu ihtiyacı için  narkotik analjezikler uygulandı(Tramadol 

200 mg/gün ve Fentanil 25 mcg/ 3 gün, parasetamol 3x500 

mg). Hasta Tıbbi Onkoloji Kliniğine konsülte edildi ve siklofos-

famid ve adriamisin protokolü planlandı. Üç kür siklofosfamid 

ve  adriamisin  kemoterapisi  verildi.  Yanıt  değerlendirmesinde 

hastanın karaciğer metastazlarında progresyonu vardı. Üçüncü 

kür kemoterapisi tamamlandığında bebek 33 haftalık olmuştu 

ve yapılan fetal değerlendirmelerde gelişimi normal bulundu J hum rhythm

 - March 2016;2(1):62-66

63

Case Report
ve  annenin  verilen  kemoterapiye  cevabı  olmaması  nedeniyle 

33. gebelik haftasında bebek sağ ve sağlıklı olarak sezeryan 

ile doğurtuldu.  Bebek ve annede postoperatif komplikasyon 

gelişmedi. 

Daha sonraki takiplerinde hasta kemik metastazları için ayda 

bir  zolendronik  asit  4  mg,  vertebra,  pelvis,  bilateral  femura 

metastazlarına  yönelik  palyatif  radyoterapi(RT)  planlandı. 

Cerb-B2 FISH sonucu pozitif gelmesi üzerine trastuzumab ve 

taxotere verilmesi planlandı. Bu tedavilerle hasta tanı sonrası 

20 aydır remisyonda izlenmektedir.Tartışma

Gebelikte gelişen meme kanserlerinde erken yaşta gelişmeleri 

nedeniyle genetik yatkınlık varlığı açısından BRCA gen mutas-

yonları araştırılmalıdır. BRCA2  mutasyon geçişli kadınlarda ço-

ğul gebeliklerin koruyucu etkisiyle meme kanseri riskinde azal-

ma  olabildiği  bildirilmektedir.  Teşhiste  gecikme  mortalite  ve 

morbiditenin  artmasına  neden  olmaktadır.  Bu  yüzden  erken 

teşhis önem taşımaktadır. Eğer USG ile solid kitle tespit edilir-

se biyopsi yapılmalıdır. Gebelerde meme biyopsi endikasyonu 

gebe olmayan hastalarla aynı endikasyona sahiptir. Biyopsi so-

nucu malign ise mamografi çekilmelidir. Gebelikte gerekli ise 

güvenle  mammografi  çekilebilir.  Gebelikte  mammografinin 

doğruluk oranı %80 dir.

Gebelikte  meme  kanseri  klinik  bulgular  ile  evrelenir.  Evrele-

mede fetusun maruz kalacağı radyasyon en aza indirgenmeye 

çalışılmalıdır. Klinik T1-T2 tümörlerde akciğer grafisi, karaciğer 

ve  böbrek  fonksiyon  testleri,  hemogram  çalışılmalıdır.  Klinik 

nod-pozitif ya da T3-T4 tümörlerde karaciğer metastazları açı-

sından abdominal USG, kemik metastazları açısından kontras-

sız MRI ile değerlendirme yapılmalıdır. MR gebelikte ilk trimes-

tır dışında kullanılabilir  .

Bizim  olgumuz  bel  ve  sağ  hipokondrium  ağrısı  şikayetiyle 

interne  edildi.  Bakılan  abdominal  USG’de  karaciğerde  me-

tastatik  lezyonlar  olması,  fizik  muayenede  sol  memede  kitle 

saptanması, Ca 15-3’ün yüksek olması üzerine yapılan meme 

USG’de  sol  meme  alt  dış  kadranda  17x13  mm  boyutlu  dü-

zensiz kontürlü hipoekoik lezyon medialinde 6x7 mm boyut-

lu ikinci bir lezyon (satellit lezyon?), sol aksillada en büyüğü 

13x11 mm boyutunda patolojik görünümde bir kaç adet len-

fadenopati saptandı. Memedeki lezyondan tru-cut biyopsi ya-

pıldı ve sonucu invaziv duktal karsinom olarak geldi.

Gebede meme kanseri tedavisinde, fetüsü de korumayi hedef-

leyerek gebe olmayan hastalarla aynı  yol izlenir. Ancak küratif 

tedavi amacıyla yaklaşılmalıdır. Gebe olmayan hastalarda ol-

duğu gibi gebelikte görülen  meme kanserinde cerrahi teda-

vi uygulanmaktadır. Gebelikte görülen meme kanserinde en 

yaygın uygulanan cerrahi modifiye radikal mastektomidir. An-

cak radyoterapi postpartum döneme ertelenebilecekse meme 

koruyucu cerrahi de yapılabilir. Gebeliğin her 3 trimestırında 

meme ve aksiller lenf nodu cerrahisinin fetüs için minimal risk 

faktörü olduğu düşünülmektedir. Gebede meme kanseri teda-

visi gereksiz yere gebelik nedeniyle geciktirilmemelidir. Siste-

mik kemoterapi endikasyonları gebe olmayan meme kanserli 

hastalarla aynıdır. Ancak fetal malformasyon gelişme riskinin 

yüksek olması nedeniyle için 1. trimesterde kemoterapi veril-

memelidir. İkinci ve üçüncü trimesterde ise kemoterapiye bağlı 

fetal malformasyon riski %1.3 olup normal gebelerle aynıdır.

Olası hematolojik komplikasyonlar nedeniyle 35.gebelik haf-

tasından sonra ya da planlanan doğum tarihinden 3 hafta ön-

cesi  kemoterapi  verilmemelidir.  Gebelikte  hormonoterapi  ve 

radyoterapi kontrendikedir. Eğer endike ise postpartum döne-

me kadar ertelenmelidir.

Teşhis yöntemlerinde ve tedavi modalitelerindeki gelişmeleler 

ile  mortalite  oranında  azalma  gözlenmesine  rağmen,  meme 

kanseri hala kırklı yaşlarda kadın ölümlerinin yaygın nedenidir. 

Bir  çalışmada  gebelik  boyunca  meme  kanserli  300  kadın  ile 

gebe  olmayan  870  meme  kanserli  kadın  karşılaştırıldığında, 

ikisi arasında prognoz açısından önemli farklılık saptanmamış-

tır.

Amerikan Kanser Derneği’nin (ACS) meme kanseri tanısı alan kadınlarda sağkalım oranlarına ilişkin en son verilerine göre; 

tanıdan sonra beş yıllık sağkalım oranı %89, 10 yıl sonra %82, 

15 yıl sonra %77’dir. Gebelikle ilişkili meme kanseri ve pozitif 

lenf bezleri olan hastaların beş yıllık sağ kalım oranı %47 ola-

rak açıklanmıştır. Bu nedenle meme kanserinin gebelik döne-

minde erken tanısı ve tedavisi oldukça önemlidir.

Gebelik  ilişkili  meme  kanseri  genellikle  ileri  evrede  tanı  alır. 

J hum rhythm

 - March 2016;2(1):62-66

64

Olgu Sunumu / 

Case Report
J hum rhythm

 - March 2016;2(1):62-66

65

Olgu Sunumu / 

Case Report

Metastatik hastalığın çoğu lenf nodu, akciğer, karaciğer ve ke-

mik metastazları görülür.Sonuç

Gebelik sırasında meme kanserinin erken tanısı oldukça önem-

lidir. Ancak gebeliğin getirdiği fizyolojik değişiklikler, maligni-

tenin akla gelmemesi tanıda gecikmelere neden olabilmekte-

dir. Bu nedenle iyi bir fizik muayene ve ultrasonografi oldukça 

önemlidir. Erken evrelerde cerrahi tedavi gebe olmayan meme 

kanserlı  hastalarla  aynıdır.  Kemoterapotikler  ilk  trimesterde 

teratojen  etkileri  nedeniyle  kullanılmamalıdır  ve  nötropeni-

nin komplikasyonlarından korunmak için doğumdan üç hafta 

önce kesilmelidir. Endikasyonu varsa radyoterapi fetal malfor-

masyona neden olacağı için doğum sonrasına bırakılmalıdır.1.  Antonelli NM, Dotters DJ, Katz VL, Kuller JA. Cancer in pregnancy: a review 

of the literature. Part I. Obstet Gynecol Surv 1996; 51:125

2.  Smith LH, Danielsen B, Allen ME, Cress R. Cancer associated with obstetric 

delivery: results of linkage with the California cancer registry. Am J Abstet 

Gynecol 2003; 189:1128.

3.  Yang WT, Dryden MJ,Gwyn K, et al. Imaging of breast cancer diagnosedand 

treated with chemotherapyduring pregnancy. Radiology2006;239:52-60.

4.  NCCN guideline version 2015

5.  Kuerer  HM,  Gwyn  K,  Ames  FC,  Theriault  RL.Conservative  surgery 

and  chemotherapy  for  breast  carcinoma  during  pregnancy.  Surgery 

2002;131:108-110.

6.  Woo  JC,  Yu  T,  Hurd  TC.  Breast  cancer  in  pregnancy:  a  literature  review. 

Arch Surg 2003; 138:91.

7.  NCCN Guideline 2015

8.  Amant F, von Minckwitz G, Han SN, et al. Prognosis of women with primary 

breast  cancer  diagnosed  during  pregnancy:  results  from  an  international 

collaborative study. J Clin Oncol 2013; 31:2532.

9.  Breast  Cancer  Facts  &  Figures  2011-2012.  In:  American  Cancer  Society. 

(cited 2013 January 15)

    KaynaklarJ hum rhythm

 - March 2016;2(1):62-6666

Yüklə 46,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə