Olgu Sunumu / Case ReportYüklə 68,89 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.05.2018
ölçüsü68,89 Kb.
#41516
növüReport


Olgu Sunumu / Case Report

Özet

Sentetik kanabinoidlerin (bonzai) kalp ve damar sistemine etkileri ko-

nusunda bilinenler sınırlıdır. Bu yazıda ‘bonzai’ kullanımı sonrası farklı 

kardiyolojik yan etkiler izlenen iki olgu sunulmuştur.

İlk olgumuz olan 16 yaşında  erkek hasta bir saat önce başlayan şiddetli 

göğüs ağrısı ile acil servisimize başvurdu. Elektrokardiyografik incele-

mesinde miyokard enfarktüsü şüphesine neden olan  DII, DIII, AVF, V5-

V6 derivasyonlarında 3 mm’den fazla ST segment elevasyonları izlendi. 

Kardiyak kateterizasyon uygulanan hastanın koroner anjiyografisi nor-

mal olarak saptandı. Hasta yeniden sorgulandığında ‘bonzai’ kullandığı 

öğrenildi. On sekiz yaşında ‘bonzai’ bağımlısı olan ikinci olgu  bilinç 

bulanıklığı nedeniyle arkadaşları tarafından acil servise getirildi. Kalp 

tepe atımı 40/dk ya gerileyen ve birlikte hipertansiyonu izlenen hasta-

ya, bradikardisinin derinleşmesi nedeni ile dopamin tedavisi başlandı. 

Ancak kan basıncının hızla yükselmesi üzerine dopamin tedavisi kesi-

lerek kalp atım hızı ve kan basıncı izlemi yapıldı.

Acil  servise  göğüs  ağrısı  ve  kalp  damar  sistemi  ile  ilgili  yakınmalarla 

başvuran hastalarda ‘bonzai’ kullanımı akılda tutulmalıdır.

(Türk Ped Arş 2015; 50: 61-4)

Anahtar Kelimeler:    Bonzai, bradikardi, miyokard enfarktüsü, sentetik 

kanabinoidlerAbstract

Information about the effects of synthetic cannabinoids (bonzai) on the 

cardiovascular  system  is  limited.  In  this  article,  two  patients  in  whom 

different cardiological side effects were observed following use of ‘bon-

zai’ were presented

Our first patient who was a 16-year old boy presented to our emergency 

department with severe chest pain which had started one hour before. 

On  electrocardiographic  examination,  ST  segment  elevations  greater 

than 3 mm were observed in DII, DIII, AVF and V5-V6 derivations which 

caused to suspicious myocardial infarction. Cardiac catheterization was 

performed and coronary angiographic findings were found to be nor-

mal. When the patient was questioned again, it was learned that he used 

‘bonzai’. The second patient who was aged 18 years and addicted to ‘bon-

zai’ was brought to our emergency department by his friends because of 

clouding of consciousness. Dopamin treatment was started in the patient 

whose cardiac apical beat reduced to 40/min and who was found to de-

velop hypertension, because bradycardia worsened. However, the blood 

pressure increased rapidly and dopamin treatment was stopped. Heart 

rate and blood pressure monitoring was continued. 

Use of ‘bonzai’ should be kept in mind in patients who present to emer-

gency departments with chest pain and complaints related with the car-

diovascular system. (Türk Ped Arş 2015; 50: 61-4)Keywords:   Bonzai,  bradycardia,  myocardial  infaction,  synthetic  cann-

abinoids


61

“Bonzai” kullanımına bağlı kalp ve damar sistemi yan 

etkileri: İki olgu sunumu 

Cardiovascular side effects related with use of “Bonzai”: Two case reports

Sezen Ugan Atik

1

, Reyhan Dedeoğlu1

, Fatih Varol

2

, Halit Çam2

, Ayşe Güler Eroğlu

1

, Levent Saltık1

1

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye2

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Bilim Dalı, İstanbul, TürkiyeYazışma Adresi / Address for Correspondence: Sezen Ugan Atik, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye. E-posta / E-mail: sezenugan@hotmail.com  Geliş Tarihi / Received: 05.01.2015      Kabul Tarihi / Accepted: 21.01.2015

©Telif Hakkı 2015 Türk Pediatri Kurumu Derneği - Makale metnine www.turkpediatriarsivi.com web adresinden ulaşılabilir.

©Copyright 2015 by Turkish Pediatric Association - Available online at www.turkpediatriarsivi.com

DOI:10.5152/tpa.2015.2609Giriş

Sentetik  kanabinoidlerin  kullanımı  tüm  dünyada  ol-

duğu  gibi  ülkemizde  de  her  geçen  gün  artmaktadır 

(1).  Amerika  Birleşik  Devletleri’nde  2011  yılında  ya-

pılan  bir  çalışmada  lise  öğrencilerinin  %11’inin  son 

12 ay içerisinde marihuana (esrar) ya da sentetik ka-

nabinoid kullandığı bildirilmiştir (2). Sentetik kanabi-

noidlerin popüler olmalarının nedenleri, esrar benzeri 

etkilerinin  olduğunun  bilinmesi,  kolay  ulaşılabilme-

leri,  ucuz  olmaları  ve  rutin  toksikolojik  tarama  yön-

temleriyle kullanımının gösterilememesidir (3). Ülke-

mizde ‘‘bonzai” amblemli paketler içerisinde satılması 

sebebi  ile “bonzai”  adını  almış  olan  sentetik  kanabi-

noidler Avrupa’da “spice” Amerika’da ise “K2” ismiyle 

satılmaktadır. Uyuşturucu piyasasında kullanımına en 

sık rastlanan sentetik kanabinoidler JWH-018, JWH-

073, HU-210 ve CP 47,497’dir. Bu maddeler Türkiye’de 

13.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ka-

rar  ile  yasadışı  maddeler  listesine  sokulmuştur.  Sen-

tetik kanabinoid kullanımı sonrası kusma, nefes dar-

lığı, taşikardi, bradikardi, hipertansiyon, göğüs ağrısı, miyokard enfarktüsü, anksiyete, psikoz ve akut böbrek 

yatersizliği en sık görülen yan etkilerdir (4). Oldukça 

yeni olmaları nedeniyle sentetik kanabinoidlerin kalp 

ve damar sistemi üzerine etkileri konusunda bilinen-

ler sınırlıdır. Bu yazıda sentetik kanabinoid kullanımı 

sonrası farklı kalp ve damar sistemi yan etkileri izle-

nen iki olgu sunulmuştur.

Olgu 1

Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 16 yaşında er-

kek hasta bir saat önce başlayan, sternum arkasında, bas-

kı tarzında şiddetli göğüs ağrısı ile acil servisimize baş-

vurdu. Hastanın sorgusunda daha önce bilinen sistemik 

bir hastalık, ilaç alerjisi, efor anjinası ya da nefes darlığı 

olmadığı, göğüs ağrısından önce ateş, grip benzeri bul-

guların görülmediği öğrenildi. Özgeçmişinde ve soygeç-

mişinde özellik yoktu. Fizik bakısında genel durumu iyi, 

şuuru açık, koopere ve oryante idi. Ateş 37,6C°, kalp tepe 

atımı 90/dk, kan basıncı 120/70 mmHg idi. Kardiyolojik 

muayenesinde kalp sesleri ritmik, S

1

 S

2 doğal, ek ses, üfü-

rüm  yoktu.  Diğer  sistem  bulguları  doğaldı.  Elektrokar-

diyografik incelemesinde DII, DIII, AVF, V5-V6 derivas-

yonlarında 3 mm’den yüksek ST segment elevasyonları 

izlendi. Tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek işlev testleri, 

elektrolit düzeyleri normal olan hastanın; CK-MB: 42U/L 

(<25), Troponin  I:  0,547  ng/mL  (<0,014),  fibrinojen:470 

mg/dL (180-350), d-Dimer: 1,12 mg/L (>0,5) olarak sap-

tandı. Ekokardiyografik incelemede kalpte yapısal sorun 

izlenmezken, sol ventrikül sistolik fonksiyonları (Ejeksi-

yon fraksiyonu: %65, kısalma fraksiyonu: %32) normal 

olarak  saptandı.  Kalp  enzimlerinde  yükseklik  saptanan 

ve  elektrokardiyografik  değerlendirmesi  inferolateral 

miyokard enfaktüsü ile uyumlu olan hastaya birincil per-

kütan koroner girişim amacı ile kardiyak kataterizasyon 

uygulandı. Koroner anjiyografisi normal (Resim 1) olarak 

saptanan hastanın sol ventriküle yapılan kontrast madde 

enjeksiyonunda apikal bölgenin kasılmasında azalma iz-

lendi. Koroner Yoğun Bakım’da üç gün izlenen hastanın 

izleminde  kardiyak  enzim  düzeylerinde  gerileme  sap-

tandı (CKMB: 17U/L, Troponin I: 0,007 ng/mL). Madde 

kullanımı yönünden sorgulanan hastanın arkadaşları ta-

rafından verilen “bonzai” içerikli sigarayı içtiği ögrenildi. 

Yakınmaları gerileyen ve kalp enzim düzeyleri normale 

dönen hasta poliklinik izlemine alındı.

Olgu 2

On  sekiz  yaşında  bonzai  bağımlısı  erkek  hasta  bilinç 

bulanıklığı nedeniyle arkadaşları tarafından acil servisi-

mize getirildi. Fizik muayenesinde genel durumu kötü, 

bilinci  bulanık,  kooperasyon  ve  oryantasyon  bozuk, 

pupilleri miyotik, direkt/indirekt ışık refleksi iki taraflı 

normal olan, Glaskow koma skoru 8 olarak değerlendi-

rilen hasta yoğun bakım ünitemize yatırılarak mekanik 

ventilatör  desteğine  alındı  ve  monitorize  edildi.  Ateş 

36,0


o

C, kalp atım hızı: 50 vuru/dak, kan basıncı 160/100 

mmHg idi. Kalp sesleri ritmik, S

1,

 S2

 normal, ek ses ve 

üfürüm yoktu. Diğer sistem bulguları doğaldı. İzlemin-

de bradikardisi derinleşen ve kalp atım hızı 40/dak’ya 

düşen hastaya hipertansiyonu olmasına rağmen pozitif 

kronotropik etkilerinden yararlanmak için dopamin te-

davisi 15 mcg/kg/dk olarak başlandı. Ancak kan basın-

cının hızla yükselmesi üzerine dopamin dozu kademeli 

olarak 7,5 mcg/kg/dak’ya düşüldü ve kesildi. İzleminde 

kalp  atım  hızı  60/dk’ya  yükselen  hastanın  kan  basıncı 

130/90  mmHg  olarak  seyretti.  Toksikolojik  inceleme 

için gönderilen kan, idrar ve gastrik içerik normal ola-

rak değerlendirildi. Arkadaşları detaylı olarak sorgulan-

dığında “bonzai”yi sigaraya sarıp içtiği öğrenildi. Yoğun 

Bakım Servisi’ne yatışının 25. saatinde bilinci açılan ve 

kendiliğinden solunumu başlayan hasta ekstübe edildi. 

Servisimizde yatışı sırasında ajitasyonu olan hasta Psi-

kiyatri Servisi’ne nakledildi.Tartışma

Sentetik kanabinoidler endokanabinoid sistemin teda-

vi  edici  özelliklerinden  yararlanmak  için  geliştirilmiş 

maddelerdir. Bu maddeler CB1 ve CB2 isimli kanabi-

noid  reseptörlerine  bağlanarak  esrarın  etken  maddesi 

olan  tetrahidrokanabinol  benzeri  etkiler  gösterirler. 

Türk Ped Arş 2015; 50: 61-4

Atik ve ark. “Bonzai” kullanımına bağlı yan etkiler

62

Resim 1.  Selektif koroner anjiyografik incelemeCB1 ve CB2 başta periferik ve santral sinir sistemi ol-

makla birlikte kalp, karaciğer, böbrek, bağışıklık sistemi 

gibi  birçok  yaşamsal  organda  bulunmaktadır.  İkibinli 

yılların  başında  sentetik  kanabinoidler  laboratuvarlar-

da sentezlendikten sonra kurutulmuş bitkilere sıkılarak 

esrar alternatifi olarak satılmaya başlanmıştır. “Bonzai” 

içerisinde çok sayıda sentetik kanabinoid içeren bir bit-

ki  karışımıdır  (5). “Bonzai”  içerisinde  en  sık  saptanan 

kanabinoid JWH-018 olmakla birlikte, farklı oranlarda 

karıştırılmış farklı sentetik maddeler bu karışımda bu-

lunabilmektedir (5).

Sentetik kanabinoidlerin kalp ve damar sistemi üze-

rine  olan  etkileri  hakkındaki  bilgilerimiz  sınırlıdır. 

Bağımlılık  yapan  maddeler  ile  oluşan  miyokard  en-

farktüsünün  patofizyolojisine  bakıldığında  birkaç 

mekanizmanın  olduğu  görülmüştür.  Kokain  ciddi 

vazospazma  neden  olur.  Sentetik  kanabinoidler  ile 

benzer özellikler taşıyan ve daha uzun yıllardan beri 

kullanılmakta olan esrar ve onun etken maddesi olan 

tetrahidrokanabinol ile ilgili bilgiler bize sentetik ka-

nabinoidlerin etkileri hakkında fikir veremektedir (2). 

Esrar kalp ve damar sistemi üzerine etkilerini sempa-

tik sinir sisteminin uyarılması ve parasempatik sinir 

sisteminin blokajı yolu ile gösterir. Sempatik sinir sis-

teminin uyarısıyla artan kalp hızı nedeni ile miyokar-

dın O


2

 ihtiyacı artar ve iskemi bulguları ortaya çıkar. 

Bununla birlikte sempatik sinir sistemi uyarısı sonucu 

norepinefrin  salınımına  bağlı  vazokonstriksiyon  da 

miyokardiyal  iskemi  bulgularının  oluşmasına  katkı-

da  bulunur  (6). Ancak  sentetik  bir  kannabinoid  olan 

“bonzai”deki hangi maddenin miyokard enfarktüsü-

ne  neden  olduğu  şu  an  için  net  değildir.  Bachs  and 

Mørland  (7),  esrar  kullanımına  bağlı  çok  sayıda  mi-

yokard enfarktüsü olgusunda normal koroner arterler 

saptadıklarını bildirmişlerdir. Ancak literatürde sente-

tik kanabinoid kullanımı sonucu miyokard enfarktüsü 

benzeri bulgular gelişen çok az sayıda olgu sunumu 

vardır.  Mir  ve  ark.  (8),  2011  yılında  bizim  hastamız-

dakine benzer şekilde sentetik kanabinoid kullanımı 

sonrası  gelişen  göğüs  ağrısı  şikayeti  ile  başvuran  üç 

hasta  sunmuşlardır.  Bu  üç  hastanın  da  elektrokardi-

yografik incelemelerinde ST segment değişiklikleri ve 

kalp enzimlerinde yükseklik saptanmakla birlikte; an-

jiyografileri bizim hastamızda olduğu gibi normal ko-

roner arter yapısını göstermiştir. Mckeever ve ark. (9), 

sentetik  kanabinoid  kullanımı  sonrası  miyokard  en-

farktüsü şüphesiyle tetkik ettikleri 16 yaşındaki hasta-

nın anjiyografisinde normal koroner arterler saptadık-

larını belirtmişlerdir. Erişkin yaş grubundaki iki olgu 

sunumunda  ise  bilinen  koroner  arter  hastalığı  olan 

iki  hastada  madde  kullanımı  sonrası  gelişen  miyo-

kard enfaktüsü ve ani kalp durması bildirilmiştir (10).  

Erişkin yaş grubunda sık olmakla birlikte ergenlerde 

miyokardiyal iskemiye bağlı göğüs ağrısı nadir görü-

lür. Göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda, kardiyak ne-

denlerin yanı sıra madde kullanımının sorgulanması 

mutlaka akılda tutulmalıdır.

Anamamid gibi endojen kanabinoidlerin sempatik ak-

tiviteden bağımsız olarak voltaj kapılı sodyum kanalları 

ve L-tipi kalsiyum kanalları üzerinden negatif inotropik 

ve antiaritmik etki gösterdiği belirtilmektedir. Hayvan 

çalışmalarında  sentetik  kanabinoidlerin  bradikradiye 

neden oldukları ve özellikle  HU-210’un negatif kronot-

ropik etki gösterdiği bildirilmiştir (11). Sıklıkla sempa-

tik uyarı sonucu taşikardi ve hipertansiyon saptanmakla 

birlikte,  “bonzai”  karışımının  içerisindeki  maddenin 

cinsine  ve  miktarına  bağlı  olarak  farklı  elektrokardi-

yografik  değişiklikler  izlenebilmektedir.  Bizim  olgula-

rımızda olduğu gibi Hermanns-Clausen ve ark. (12) 29 

olgunun 18’inde taşikardi veya bradikardi saptadıklarını 

bildirmişlerdir. İbrahim ve ark. (10) bildirdikleri olguda 

ise QT mesafesinde uzama saptanmıştır. “Bonzai” kalp 

ve damar sisteminde çok farklı klinik tablolarla karşı-

mıza çıkabilmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden 

biri hastanın kullandığı sentetik kanabinoid karışımın-

daki farklılıktır. Laboratuvar koşullarında sentezlenmiş 

bu maddeler farklı reseptörler üzerinden farklı etkiler 

yaratabilmektedir.  Bununla  birlikte  kullanılan  madde-

nin çoğu zaman idrar ve kan örneğinde saptanamama-

sı  klinik  yaklaşımı  daha  da  zorlaştırmaktadır.  ‘Bonzai’ 

kullandığından şüphe edilen hastaların öncelikle bilinç 

durumu  ve  solunum  desteğine  gereksinimi  değerlen-

dirilmelidir.  Hastanın  damaryolu  açılmalı  ve  mönito-

rize  edilerek  taşikardi,  bradikardi  ve  aritmi  yönünden 

izlenmelidir.  Miyokard  iskemisi  yönünden  değerlen-

dirilmeli;  serum  elektrolitleri,  böbrek  işlev  testleri  ve 

zehirlenmeye  neden  olabilecek  diğer  maddelerin  kan 

düzeyine bakılmalıdır. Psikiyatrik etkileri açısından da 

izlenmelidir. 

Bu  olguların  sunumu  ile  sayısı  her  geçen  gün  artan 

“bonzai”  kullanıcılarının  çok  farklı  kalp  ve  damar  sis-

temi bulguları ile karşımıza çıkabileceği vurgulanmak 

istenmiştir. “Bonzai” kullanımının kalp ve damar siste-

mi üzerinde etkileri hakkında daha fazla çalışmaya ge-

reksinim vardır.

Hasta  Onamı:  Yazılı  hasta  onamı  hastanın  ailesinden  alın-

mıştır.


Hakem değerlendirmesi: Dış bağımsız.

63

Türk Ped Arş 2015; 50: 61-4Atik ve ark. “Bonzai” kullanımına bağlı yan etkiler


Yazar Katkıları: Fikir - A.G.E., H.Ç.; Tasarım - S.U.A., R.D.; De-

netleme  - A.G.E,  L.  S.;  Kaynaklar  -  S.U.A.,  R.D.,  F.V.;  Malze-

meler - S.U.A, R.D.; Veri toplanması ve/veya işlemesi - S.U.A, 

R.D.; Analiz ve/veya yorum - S.U.A., R.D.; Literatür taraması 

- S.U.A., R.D.; Yazıyı yazan - S.U.A.; Eleştirel İnceleme - A.G.E., 

R.D.; Diğer - F.V.Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek al-

madıklarını beyan etmişlerdir.Informed Consent: Written informed consent was obtained 

from the parent of the patient who participated in this study.  Peer-review: Externally peer-reviewed. 

Author Contributions: Concept - A.G.E., H.Ç.; Design - S.U.A., 

R.D.;  Supervision  - A.G.E,  L.  S.;  Funding  -  S.U.A.,  R.D.,  F.V.; 

Materials - S.U.A, R.D.; Data Collection and/or Processing - 

S.U.A, R.D.; Analysis and/or Interpretation - S.U.A., R.D.; Li-

terature Review - S.U.A., R.D.; Writer - S.U.A.; Critical Review 

- A.G. E., R.D.; Other - F.V.Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by 

the authors.Financial Disclosure: The authors declared that this study has 

received no financial support.Kaynaklar

1.   Sedefov R, Gallegos A, King L, et al. Understanding the 

“spice” phenomenon. Thematic papers, European Moni-

toring Centre for Drugs and Drug Addiction; 2009.

2.   O’Malley PM, Bachman JG, Schulenberg JE, Arbor A. MI 

Institute for Social Research, The University of Michigan; 

2012. Monitoring the future national results on adoles-

cent drug use: overview of key findings, 2011.

3.   (UNODC), U.N.O.o.D.a.C. Synthetic cannabinoids in her-

bal  products,  2011.  http://www.unodc.org/documents/

scientific/Synthetic_Cannabinoids.pdf.

4.   Castaneto MS, Gorelick DA, Desrosiers NA, Hartman RL, 

Pirard S, Huestis MA. Synthetic cannabinoids: epidemio-

logy, pharmacodynamics, and clinical implications. Drug 

Alcohol Depend 2014; 144: 12-41. 

[CrossRef ]

5.   Gurdal F, Asirdizer M, Aker RG, et al. Review of detection 

frequency and type of synthetic cannabinoids in herbal 

compounds  analyzed  by  Istanbul  Narcotic  Department 

of the Council of Forensic Medicine, Turkey. J Forensic 

Leg Med 2013; 20: 667-72. [CrossRef ]

6.  Zubrzyckı M, Liebold A, Janecka A, Zubrzycka M. A new 

face  of  endocannabınoids  in  pharmacotherapy.  Part  1: 

protective  role  of  endocannabinoids  in  hypertension 

and myocardial infarction. J Physiol Pharmacol 2014; 65:  

171-81.


7.   Bachs L, Mørland H. Acute cardiovascular fatalities fol-

lowing cannabis use. Forensic Sci Int 2001; 124: 200-3. [CrossRef ]

8.   Mir A, Obafemi A, Young A, Kane C. Myocardial infarcti-

on associated with use of the synthetic cannabinoid K2. 

Pediatrics 2011; 128: 1622-7. [CrossRef ]

9.   Mckeever RG, Vearrier D, Jacobs D, Lasala G, Okaneku J, 

Greenberg MI. K2-not the spice of life; synthetic canna-

binoids  and  ST  elevation  myocardial  infarction:  J  Med 

Toxicol 2014.[Epub ahead of print] 

[CrossRef ]

10.  Ibrahim  S,  Al-Saffar  F,  Wannenburg  T.  A  unique  case 

of cardiac arrest following K2 abuse. Case Rep Cardiol, 

2014. [Epub ahead of print] [CrossRef ]

11.  Krylatov AV, Maslov LN, Ermakov SI, et al. Significance 

of cardiac cannabinoid receptors in regulation of cardiac 

rhythm, myocardial contractility, and electrophysiologic 

processes in heart. Izv Akad Nauk Ser Biol 2007; 1: 35-44. 

[CrossRef ]

12.  Hermanns-Clausen M,  Kneisel  S,  Szabo  B, Auwärter V. 

Acute  toxicity  due  to  the  confirmed  consumption  of 

synthetic cannabinoids: clinical and laboratory findings. 

Addiction, 2013; 108: 534-44. 

[CrossRef ]

Türk Ped Arş 2015; 50: 61-4Atik ve ark. “Bonzai” kullanımına bağlı yan etkiler

64

Yüklə 68,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə