Psychologický ústav ff up byl založen V roce 1946. Psychologický ústav ff up byl založen V roce 1946Yüklə 445 b.
tarix14.05.2018
ölçüsü445 b.
#43986Psychologický ústav FF UP byl založen v roce 1946.

 • Psychologický ústav FF UP byl založen v roce 1946.

 • Zprvu byl součástí Ústavu filosofie dějin FF UP.

 • Nacházel se v zadním traktu filosofické fakulty v dnešní posluchárně č. 19 s přilehlou pracovnou. • L. Koláříková (1909-1968) se narodila v Drysicích u Vyškova v rodině zedníka jako nejmladší ze šesti sourozenců.

 • Studovala na FF MU v Brně latinu, řečtinu a filosofii.

 • Pomocná vědecká síla profesora Mihajlo Rostohara (1878-1966), vedoucího Psychologického ústavu MU.Po 2. světové válce se stala asistentkou a později docentkou Psychologického ústavu FF MU v Brně.

 • Po 2. světové válce se stala asistentkou a později docentkou Psychologického ústavu FF MU v Brně.

 • Od roku 1946 vedla Psychologický ústav na FF UP v Olomouci.

 • Po roce 1948 se její profesní i osobní situace zhoršovala. V roce 1952 odešla z Olomouce.

 • Na MU v Brně ji v polovině 50. let vybídli k nové habilitaci, která byla zamítnuta.

 • V roce 1960 byla z MU propuštěna.

 • Zemřela v roce 1968 poměrně osamělá, měla však pevné zázemí v širší rodině.

 • Je pochována v rodných Drysicích.

Školní rok 1949/1950 – otevření studijní kombinace psychologie-filosofie.

 • Školní rok 1949/1950 – otevření studijní kombinace psychologie-filosofie.

 • Vedle doc. Koláříkové zde byla první vyučující

 • PhDr. Alena Jochmanová, CSc.

 • Poslední absolventi této studijní kombinace končili ve školním roce 1953/1954.

 • Patřil k nim doc. PhDr. Chrudoš Valoušek, CSc., který se stal od září 1953 dalším kmenovým členem ústavu.

V Psychologickém ústavu FF UP působila od roku 1950, zprvu jako jediná asistentka doc. Koláříkové.

 • V Psychologickém ústavu FF UP působila od roku 1950, zprvu jako jediná asistentka doc. Koláříkové.

 • Vyučovala pestrou paletu předmětů, později se zaměřovala především na vývojovou psychologii.

 • Za vedení katedry profesorem Holasem byla jeho zástupkyní.

 • Vynikající a oblíbená učitelka.V roce 1952 se stal vedoucím Psychologického ústavu PhDr. Emil Holas.

 • V roce 1952 se stal vedoucím Psychologického ústavu PhDr. Emil Holas.

 • Od roku 1953 byl Psychologický ústav součástí Katedry pedagogiky (vedoucí doc. Koukal) na Vysoké škole pedagogické s Fakultou společenských věd UP.

 • V roce 1959 prosadil doc. Holas založení samostatné Katedry psychologie FF UP.

 • Rok 1964 – otevřena studijní kombinace filosofie- psychologie.

 • Rok 1966 – otevřeno studium jednooborové psychologie.Studoval na FF UK v Praze latinu, francouzštinu a filosofii.

 • Studoval na FF UK v Praze latinu, francouzštinu a filosofii.

 • V roce 1939 se aktivně zapojil do studentského odporu proti nacistické okupaci.

 • Vězněn v koncentračním táboře v Sachsenhausenu.Prof. Holas byl v 50. a 60. letech předním českým odborníkem na obecnou psychologii, zejména na psychologii myšlení.

 • Prof. Holas byl v 50. a 60. letech předním českým odborníkem na obecnou psychologii, zejména na psychologii myšlení.

 • Katedru psychologie vedl až do roku 1970, kdy ji byl nucen pro svou angažovanost v reformním hnutí opustit.

 • Získal místo samostatného vědeckého pracovníka Krajské pedagogicko-psychologické kliniky v Bánské Bystrici.Chrudoš Valoušek, Emil Holas, Jan Sigmund

 • Chrudoš Valoušek, Emil Holas, Jan Sigmund

 • Drahomíra Osladilová, Alena Jochmannová

Vedl katedru v letech 1970-1978.

 • Vedl katedru v letech 1970-1978.

 • Pejhovský začínal spolu s Josefem Brožkem jako pracovní psycholog v obuvnické firmě Baťa ve Zlíně.

 • Na olomoucké katedře vyučoval především psychologii práce a řízení. • F. Stružka, A. Jochmannová,

 • E. PejhovskýVedoucí katedry v letech letech 1978-1990.

 • Vedoucí katedry v letech letech 1978-1990.

 • Narozen 26. 10. 1928 v Hovoranech.

 • Od 1. 9. 1953 člen Psychologického ústavu FF UP.

 • V roce 1980 jmenován docentem na FF UK v Praze. Habilitační práce „Studie o pohybovém smyslu a metodách jeho zkoumání“.

 • Prováděl výzkumy v oblasti myšlení, problematiky kinestéze a psychologie osobnosti.

 • Vyučoval především metodologii a experimentální psychologii, zabýval se psychologií sportu.

Vedoucí katedry v letech 1990-1993.

 • Vedoucí katedry v letech 1990-1993.

 • Doc. Mohapl nastoupil na katedru v roce 1962 jako interní vědecký aspirant.

 • V roce 1967 obhájil kandidátskou práci a současně ukončil studia na lékařské fakultě.

 • Stal se odborným asistentem, posléze docentem a výraznou charismatickou postavou katedry.

 • Vynikající učitel klinické psychologie se zaměřením na psychosomatiku.

 • Zabýval se také alternativní medicínou a sexuální psychologií.

Vedoucí katedry psychologie v letech 1994 až 2011.

 • Vedoucí katedry psychologie v letech 1994 až 2011.

 • Absolvent jednooborové psychologie na FF UP (v roce 1971).

 • V letech 1972 až 1991 - klinický psycholog v PL Šternberk, se zaměřením na diagnostiku a terapii osob závislých na alkoholu.

 • Publikoval řadu výzkumných studií v periodiku „Protialkoholní obzor“.

 • Člen Katedry psychologie FF UP od září 1991, od roku 1994 její vedoucí.

 • V letech 1994-2006 zastával funkce proděkana, děkana FF UP a prorektora UP.

 • Přednáší sociální psychologii, adiktologii, úvod do práce s klientem.

Vedoucí Katedry psychologie FF UP od 1. 1. 2012.

 • Vedoucí Katedry psychologie FF UP od 1. 1. 2012.

 • Narodil se v roku 1980 v Bratislavě.

 • Absolvent jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci (v roce 2004).

 • Vyučuje předměty z oblasti psychologie práce, řízení, managementu a dopravní psychologie.  

 • Specializuje se na výzkum v oblasti dopravní psychologie.Zleva Vladimír Řehan, Lenka Molnárová, Matúš Šucha

 • Zleva Vladimír Řehan, Lenka Molnárová, Matúš Šucha

Na katedře působil jako odborný asistent od 1. 9. 1959, později zastával funkci tajemníka.

 • Na katedře působil jako odborný asistent od 1. 9. 1959, později zastával funkci tajemníka.

 • Vyučoval především pedagogickou a pracovní psychologii.

 • Ve výzkumu se zaměřoval na problematiku srovnávání.

 • V roce 1968 odešel do psychologické praxe.D. Osladilová maturovala v roce 1940.

 • D. Osladilová maturovala v roce 1940.

 • Za 2. světové války učila na rodinné škole v Přerově.

 • Od roku 1945 studovala v Praze na FF UK dějepis a filosofii.

 • Od roku 1949 učila v Pardubicích na škole pro sociální pracovnice.

 • Na olomouckou katedru se dostala na konkurz, nastupovala 1. ledna 1955.

 • Později se provdala za profesora Holase.V době své aktivní pedagogické a vědecké činnosti patřila doc. Osladilová mezi přední české odborníky v oblasti pedagogické a školní psychologie.

 • V době své aktivní pedagogické a vědecké činnosti patřila doc. Osladilová mezi přední české odborníky v oblasti pedagogické a školní psychologie.

 • Zabývala se mimo jiné problematikou inteligence, tvořivosti a nadaných žáků.Vlevo svědci: Ch. Valoušek, a

 • Vlevo svědci: Ch. Valoušek, a

 • A. JochmannováDrahomíra Osladilová a Alena Jochmannová

 • Drahomíra Osladilová a Alena JochmannováV letech 1947 až 1951 studovala na FF UP kombinaci čeština a filosofie.

 • V letech 1947 až 1951 studovala na FF UP kombinaci čeština a filosofie.

 • Byla první pomocnou vědeckou silou doc. Koláříkové.

 • Po otevření kombinace filosofie-psychologie v roce 1949 si zapisovala přednášky z psychologie.

 • V roce 1953 složila rigorózní zkoušky z psychologie.

 • Dlouholetá vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie na PdF UP.

 • Na Katedře psychologie FF UP vyučovala v letech 1968-1988, tedy 20 let, a to poruchy psychického vývoje a diagnostiku dětí a mládeže.

Vystudoval psychologii jako součást filosofie na FF MU v Brně.

 • Vystudoval psychologii jako součást filosofie na FF MU v Brně.

 • Na Katedru psychologie FF UP přešel 1. 9. 1964 ze zrušeného Pedagogického institutu v Gottwaldově (dnešní Zlín).

 • V roce 1967 obhájil kandidátskou práci na téma „K otázkám frustrace v podmínkách malých sociálních skupin“.

 • O rok později předložil habilitační práci, ale

 • docentem byl jmenován teprve v roce 1991.

 • Významný sociální psycholog (lidská agresivita, rizikové chování) a antropolog.

 • Zabýval se metodami sociálně-psychologického výzkumu, neparametrickou statistikou aj.

Papicovo kouzlo působilo na ženy i na muže.

 • Papicovo kouzlo působilo na ženy i na muže.M. Homola působil na katedře

 • M. Homola působil na katedře

 • v letech 1967-1994.

 • Byl přijat k 1. 10. 1967 ze zrušeného Pedagogického institutu v Gottwaldově.

 • Nejprve vědecký pracovník, později docent a profesor.

 • Významná skripta „Dějiny psychologie“ (1990).

 • Vyučoval psychologii osobnosti, obecnou psychologii, dějiny psychologie aj.

 • Průkopník psychologie marketinku a kulturní psychologie.Na snímku se synem

 • Na snímku se synemNar. 7. 8. 1943 v Uherském Hradišti.

 • Nar. 7. 8. 1943 v Uherském Hradišti.

 • Absolvent jednooborové psychologie na FF UJEP Brno (v roce 1965).

 • Praxe v PL Kroměříž, ve věznici v Opavě a v Přerovských strojírnách.

 • Člen Katedry psychologie FF UP od 1. 1. 1972.Vyučuje především psychologii práce, organizace a řízení.

 • Vyučuje především psychologii práce, organizace a řízení.

 • Badatelská aktivita v psychologii v marketingu, soudní, penitenciární, policejní a vojenské psychologie aj.

 • Dlouhá léta obětavý, ochotný a laskavý tajemník katedry.

Člen Katedry psychologie FF UP v údobí od

 • Člen Katedry psychologie FF UP v údobí od

 • 1. 9. 1968 do 30. 6. 1997.

 • Vyučoval matematiku a statistiku, nějakou dobu také inženýrskou psychologii.

 • Konzultoval desítky diplomových prací.

 • V 70. letech prováděl v olomouckých železárnách spolu s Dr. Švábem výzkumy účinků hluku a dalších fyzikálních a chemických faktorů na pracovníky.

Na katedru nastoupil v roce 1974.

 • Na katedru nastoupil v roce 1974.

 • Odchod do praxe k 31. 8. 1980.

 • Vyučoval psychologii v dopravě a poradenskou psychologii.

 • Známý soudní znalec v oboru psychologie dopravy. • Dr. Stružka a

 • dr. Pejhovský

 • právě vyfárali.Na katedře působil od 1. 1. 1981 do 1. 12. 1990.

 • Na katedře působil od 1. 1. 1981 do 1. 12. 1990.

 • Vyučoval především sociální psychologii a psychologii práce se zaměřením na hodnocení pracovníků a dimenze osobnosti vedoucích.

 • V roce 1988 obhájil kandidátskou práci na téma „Sociálně psychologické aspekty hodnocení a sebehodnocení vedoucích pracovních kolektivů“.

 • Hojně publikoval s prof. Homolou.

 • Po odchodu do praxe založil inzertní agenturu Profit, kterou nyní vlastní.Působil v PL Kroměříž jako terapeut na odd. 18b, zabýval se hypnózou.

 • Působil v PL Kroměříž jako terapeut na odd. 18b, zabýval se hypnózou.

 • Člen olomoucké katedry v letech 1979-1982.

 • V srpnu roku 1982 emigroval do Velké Británie, katedra za něj nedostala náhradu.

 • V současnosti je profesorem klinické psychologie a ředitelem „Tobbacco Depence Research Centre“ na Queen Mary University of London.

 • Zabývá se výzkumem a terapií závislosti na nikotinu.

V roce 1958 ukončil studium psychologie na FF UJEP v Brně.

 • V roce 1958 ukončil studium psychologie na FF UJEP v Brně.

 • Poté nastoupil jako klinický psycholog v PL Kroměříž, kde působí dodnes.

 • Od roku 1964 vyučoval na Psychologickém ústavu UJEP v Brně, kde dostal v roce 1978 výpověď.

 • Na Katedře psychologie FF UP byl v té době přátelsky přijat, nejprve jako externí, od roku 1990 jako interní pracovník na půl úvazku.

 • Přednáší obecnou i speciální psychoterapii a sexuální psychologii.

 • V roce 1969 – roční stáž v USA, výzkum hypnózy.

 • Publikoval víc jak 100 článků a 10 monografií.

 • „Základy psychoterapie“ se dočkaly 8 reedicí.

 • Z olomoucké katedry psychologie odešel v roce 2009.

 • Vpravo doc. PhDr. Vladimír ŘehanNa katedře působil od poloviny 80. let jako externí učitel psychodignostiky, od roku 1990 jako interní pracovník na částečný úvazek.

 • Na katedře působil od poloviny 80. let jako externí učitel psychodignostiky, od roku 1990 jako interní pracovník na částečný úvazek.

 • V roce 1998 výuku diagnostiky částečně převzala PhDr. Andrea Záhornacká, která z katedry odešla v roce 2005.

 • PhDr. Morávek nadále vyučuje speciální otázky psychodiagnostiky.

 • Byl lákán a přemlouván k převzetí širšího úvazku, což však nepřijal.

 • Působí v privátní praxi v Šumperku, spolupracuje s tamní poradnou pro rodinu.

Absolventka jednooborové psychologie na FF UJEP v Brně (v roce 1986).

 • Absolventka jednooborové psychologie na FF UJEP v Brně (v roce 1986).

 • Členka Katedry psychologie FF UP od roku 1987.

 • V roce 2003 se na UP habilitovala v oboru klinická psychologie.

 • Členka rady Českomoravské psychologické společnosti.

 • Vyučuje vývojovou psychologii, psychopatologii dětí a psychologii rodiny. • Autorka monografie „Psychologie rodiny“ (Portál, 2001).

 • Přeložila a upravila Family System Test (Testcentrum, 2005).

 • Záslužné je její působení v oblasti psychologických služeb pro pěstounské rodiny.

 • Na snímcích s prof. Zdeňkem Matějčkem při své habilitaci v roce 2003.Absolvent jednooborové psychologie na FF Univerzity sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje, Makedonie (v roce 1978).

 • Absolvent jednooborové psychologie na FF Univerzity sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje, Makedonie (v roce 1978).

 • V roce 1992 se na FF v Prištině, Srbsko habilitoval v oboru vývojová psychologie.

 • Člen Katedry psychologie FF UP od roku 1995.

 • V roce 2003 se na UP habilitoval v oboru pedagogická psychologie.

 • Člen Americké psychologické asociace (APA).

 • Vyučuje psychologii osobnosti, psychologii veřejného mínění a teorie poruch osobnosti. • Autor monografií „Psychologie hodnot “ (Votobia, 2004), „Úvod do psychologie osobnosti“ (Grada, 2012) a „Vybrané kapitoly psychologie osobnosti“ (e-kniha, UP Olomouc, 2013).

 • Na snímcích přednáška studentům psychologie na Covenant College v Georgia, USA v roce 2009 a s kolegy tamní Univerzity při podpisu bilaterální dohody o spolupráci mezi Covenant College a FF UP.Vyučovala na Katedře psychologie FF UP v letech 1987-1997, a to především pedagogickou psychologii.

 • Vyučovala na Katedře psychologie FF UP v letech 1987-1997, a to především pedagogickou psychologii.

 • Spoluautorka skript Dočkalová, V., Sobotková, I. Vybrané kapitoly z psychologie pro učitele. Vydavatelství UP, 1994.V letech 1989-2002 interní pracovnice katedry.

 • V letech 1989-2002 interní pracovnice katedry.

 • Učila psychologickou propedeutiku a interakční výcvik, později experimentální psychologii.

 • Od roku 2002 externě vyučovala předměty Aplikace psychologie v řízení a Personální management.

 • Ředitelka olomoucké firmy KAPS zaměřené na zprostředkování a výběr zaměstnanců.Absolventka jednooborové psychologie na FF UK v Praze.

 • Absolventka jednooborové psychologie na FF UK v Praze.

 • Na Katedře psychologie FF UP působila na plný úvazek v letech 1998-2004.

 • V tomto údobí publikovala Základy klinické psychologie (2001) a Klinickou psychologii v praxi (2003).

 • Zabývá se supervizí, krizovým managementem a působením psychosociálních složek při katastrofách.Absolvent jednooborové psychologie na FF MU.

 • Absolvent jednooborové psychologie na FF MU.

 • V letech 2001-2005 vědecký pracovník Psychologického ústavu Akademie věd ČR.

 • Současně odborný asistent na Katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.

 • Od roku 2005 vedoucí nově vzniklého Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze.

 • Na Katedře psychologie FF UP vyučoval metodologii výzkumu, léčbu a prevenci užívání návykových látek a narativní psychologii aplikovanou na analýzu filmu.

 • Své působení na olomoucké katedře ukončil v zimním semestru 2011.

Člen Katedry psychologie a patopsychologie na PdF UP.

 • Člen Katedry psychologie a patopsychologie na PdF UP.

 • Na Katedře psychologie FF UP vyučoval poradenskou psychologii.

 • Dlouhou dobu zde byl také předsedou Oborové rady pro doktorské studium pedagogické psychologie.V letech 1997-2005 vyučovala na Katedře psychologie FF UP neuropsychologii.

 • V letech 1997-2005 vyučovala na Katedře psychologie FF UP neuropsychologii.

 • V letech 1997-2000 výuka klinické psychologie.

 • V březnu roku 1992 se podílela na založení Intitutu pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství (IPIPAPP).

 • Zajišťovala realizaci výcvikových programů v rámci IPIPAPPu.

 • Velmi přátelská a srdečná.Tragicky zemřel v důsledků komplikací při banálním poranění.

 • Tragicky zemřel v důsledků komplikací při banálním poranění.

 • Emil Šiška se narodil v Olomouci, kde také vystudoval jednooborovou psychologii.

 • Po studiích pracoval pět let jako klinický psycholog v PL Havlíčkův Brod.

 • Po návratu do Olomouce působil pět let na Psychiatrickém oddělení OÚNZ a tři roky na Dětské klinice FN.V roce 1995 nastoupil na FTK UP (výuka klinické psychologie a patopsychologie).

 • V roce 1995 nastoupil na FTK UP (výuka klinické psychologie a patopsychologie).

 • Od roku působil 2003 na plný úvazek na Katedře psychologie FF UP, kde již předtím vyučoval externě.

 • Profesní zájmy: problematika stresu, psychosomatické vztahy ve zdraví a nemoci, salutoprotektivní faktory a projektivní metody (Rorschach).

 • Koníčky: fotografování, turistika, literatura (poezie).

 • Připravoval se na habilitaci v oboru klinická psychologie.

Paní Adamská nastoupila na katedru 1. 9. 1962 jako odborná laborantka.

 • Paní Adamská nastoupila na katedru 1. 9. 1962 jako odborná laborantka.

 • Odešla 30. 4. 1999.

 • Velmi pečlivá, důsledná a diskrétní.

 • Nějakou dobu pracovala v archivu FF UP, nyní již v důchodu.

Sekretářka katedry od 1. května 1999.

 • Sekretářka katedry od 1. května 1999.

 • Velmi vstřícná a přátelská.

 • Dovede poskytnout pomoc a podporu.50. a 60. léta – odbornou orientaci určoval především prof. Holas. Hlavním výzkumným tématem katedry byla problematika myšlení a rozhodování. Zaměření na obecnou a pedagogickou psychologii.

 • 50. a 60. léta – odbornou orientaci určoval především prof. Holas. Hlavním výzkumným tématem katedry byla problematika myšlení a rozhodování. Zaměření na obecnou a pedagogickou psychologii.

 • 70. a 80. – velmi dobrou úroveň měla výuka psychologie osobnosti, sociální , klinické, pedagogické i pracovní psychologie. Doc. Valoušek zdokonalil výuku kvantitativní metodologie, jejíž zásady se přísně dodržovaly i ve studentských pracích.

 • Koncem 70. let se po příchodu prof. Kratochvíla a Hájka rozvinula výuka psychoterapie, po příchodu PhDr. Morávka výuka psychodiagnostiky.Počátek 90. let byl studijní program obohacen o interakční výcviky, o což se zasloužili především PhDr. Edita Bosáková a doc. Mirko Frýba.

 • Počátek 90. let byl studijní program obohacen o interakční výcviky, o což se zasloužili především PhDr. Edita Bosáková a doc. Mirko Frýba.

 • Pod vedením doc. Řehana probíhal extenzivní rozvoj katedry, prudce vzrost počet studentů, rozšířila se nabídka v oblasti kombinovaného studia.

 • V současnosti existuje snaha posílit výzkumné a publikační aktivity katedry, navázat spolupráci se zahraničními pracovišti.PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. vedoucí katedry.

 • PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. vedoucí katedry.

 • RNDr. Eva Reiterová, Ph.D. (na katedře od roku 1997, od roku 2005 tajemnice katedry).

 • Další členové katedry:

 • Prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (na katedře od roku 1995).

 • Doc. PhDr. Vladimír Řehan (od roku 1991).

 • Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. (od roku 1995).

 • Doc. PhDr. Sobotková, CSc. (od roku 1987)‏

 • Doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc. (od roku 1972)‏

 • Odborní asistenti:

 • PhDr. Klára Bendová

 • PhDr. Simona Cakirpaloglu-Dobešová, Ph.D.

 • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

 • Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

 • PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

 • Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

 • PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

 • PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

 • PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

 • MUDr. PhDr. Miroslav Orel

 • PhDr. Olga Pechová, Ph.D.

 • PhDr. Roman Procházka, Ph.D.

 • PhDr. Martin Seitl

 • PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.

Zleva: Denisa Janečková, Daniel Dostál, Olga Pechová, Jan Nedvěd

 • Zleva: Denisa Janečková, Daniel Dostál, Olga Pechová, Jan NedvědSrdečné a přátelské vztahy mezi studenty a vyučujícími.

 • Srdečné a přátelské vztahy mezi studenty a vyučujícími.

 • Demokratické vedení katedry.

 • Dobré kolegiální vztahy mezi jejími členy.

 • Naprostá duchovní svoboda.

 • Vzhledem k rostoucímu počtu studentů psychologie a vzhledem k nárokům na finanční produktivitu katedry je stále obtížnější tyto rysy udržet.

 • Platí však: Fluctuat, nec mergitur.Za pomoc při přípravě prezentace děkuji paní Ludmile Adamské (archivní písemnosti),

 • Za pomoc při přípravě prezentace děkuji paní Ludmile Adamské (archivní písemnosti),

 • panu Adolfu Jankovskému (fotografie)‏

 • paní prof. Jarmile Koluchové, DrSc. (fotografie).

 • paní PhDr. Aleně Jochmanové, CSc. (fotografie).

 • doc. PhDr. Zdeňku Vtípilovi, CSc. (fotografie a další informace a vývoji katedry).
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə