Pyetja 9: Cila nga më poshtë bie në objektin e Seksionit 12?Yüklə 491 b.
tarix05.02.2018
ölçüsü491 b.
#24843

Pyetja 9: Cila nga më poshtë bie në objektin e Seksionit 12?

 • Pyetja 9: Cila nga më poshtë bie në objektin e Seksionit 12?

 • Hua bankare e pagueshme, interesi me LIBOR + 2%

 • Instrument financiar i përcaktuar si instrument mbrojtës sipas SNRF-së për NJVM-të

 • Obligacion i kuotuar me interes fiks

 • Detyrimi për t’u paguar punonjësve 20% të fitimit çdo vit, 6 muaj pas mbylljes së vitit

 • Detyrimi nga kontrata e qirasë financiare për t’i paguar qiradhënësit një shumë fiksePyetja 10: Cilat nga më poshtë bien në objektin e Seksionit 12 (duhen matur me vlerë të drejtë në PASH)?

 • Pyetja 10: Cilat nga më poshtë bien në objektin e Seksionit 12 (duhen matur me vlerë të drejtë në PASH)?

 • Llogari të arkëtueshme tregtare

 • 5% pjesëmarrje në aksione të zakonshme që nuk shiten, të një njësie tjetër

 • 30% pjesëmarrje n aksione të zakonshme që nuk shiten të një njësie mbi të cilën kemi influencë të rëndësishme

 • Kontratë për të blerë 100.000 dollarë amerikanë 4 muaj nga sot, me çmimin fiks prej 3,5 ringitë (monedha jonë funksionale është ringiti)Pyetja 11: Cilat nga kontratat më poshtë bien në objektin e Seksionit 12?

 • Pyetja 11: Cilat nga kontratat më poshtë bien në objektin e Seksionit 12?

 • Kontratë për të blerë një pronë në Angli pas 6 muajsh që parashikon pagesë shtesë prej 10% të çmimit të blerjes nëse inflacioni në Angli rritet me 1% gjatë periudhës 6-mujore

 • Kontratë për të blerë një pronë në Angli pas 6 muajsh që parashikon pagesë shtesë prej 1% të çmimit të blerjes nëse inflacioni në Angli rritet me 1% gjatë periudhës 6-mujore

 • Dy alternativa të tjera në diapozitivin në vijim...Pyetja 11: Dy alternativat e tjera...

 • Pyetja 11: Dy alternativat e tjera...

  • Kontratë për të shitur një pronë pas 6 muajsh që mund t’i sjellë humbje shitësit nëse blerësi nuk e shlyen detyrimin për shkak të vështirësive
  • Kontratë për t’i shitur një pronë pas 6 muajsh një blerësi jashtë vendit, kundrejt vlerës 1.000.000, e cila mund t’i sjellë blerësin humbje nëse monedha e vendit të blerësit zhvlerësohet kundrejt NJM-së gjatë periudhës 6-mujore


Pyetja 12: 1/1/X0 NJVM-ja blen 100 opsione për aksione, me mjete monetare me vlerë 2.000. Opsionet i japin mundësi NJVM-së të blejë aksione të një njësie të regjistruar në bursë me emër XYZ, me çmim 50 për aksion, në çdo moment gjatë 2 viteve të ardhshme. Banka kërkon një komision prej 20. Më 1/1/X0 çmimi i aksioneve të XYZ-së është 44. Me cilën shumë duhet t’i masë në fillim opsionet NJVM-ja?

 • Pyetja 12: 1/1/X0 NJVM-ja blen 100 opsione për aksione, me mjete monetare me vlerë 2.000. Opsionet i japin mundësi NJVM-së të blejë aksione të një njësie të regjistruar në bursë me emër XYZ, me çmim 50 për aksion, në çdo moment gjatë 2 viteve të ardhshme. Banka kërkon një komision prej 20. Më 1/1/X0 çmimi i aksioneve të XYZ-së është 44. Me cilën shumë duhet t’i masë në fillim opsionet NJVM-ja?

 • 1.900

 • 1.980

 • 2.000

 • 2.020

 • 4.040Pyetja 13: Të njëjtat fakte si Pyetja 12. Më 31/12/X0 NJVM-ja nuk e ka ushtruar ende opsionin; çmimi i aksioneve të XYZ-së është 47; vlera e drejtë e opsionit është 2.500. Me cilën shumë duhet t’i masë opsionet NJVM-ja më 31/12/X0?

 • Pyetja 13: Të njëjtat fakte si Pyetja 12. Më 31/12/X0 NJVM-ja nuk e ka ushtruar ende opsionin; çmimi i aksioneve të XYZ-së është 47; vlera e drejtë e opsionit është 2.500. Me cilën shumë duhet t’i masë opsionet NJVM-ja më 31/12/X0?

 • 1.980

 • 2.000

 • 2.020

 • 2.500

 • 4.700Pyetja 14: Cili nga këto risqe nuk mund të mbulohet me kontabilitet mbrojtjeje sipas SNRF-së për NJVM-të?

 • Pyetja 14: Cili nga këto risqe nuk mund të mbulohet me kontabilitet mbrojtjeje sipas SNRF-së për NJVM-të?

 • Rreziku i normës së interesit në një instrument borxhi të matur me kosto

 • Rreziku valutor në një instrument borxhi të matur me kosto

 • Rreziku valutor në një angazhim të vendosur

 • Rreziku i normës së interesit në një angazhim të vendosur

 • Rreziku i këmbimit valuator në një investim neto në një operacion të huajPyetja 15: NJVM-ja ka një inventar të cilin planifikon ta shesë pas 3 muajsh. NJVM-ja është e shqetësuar për rënien e çmimeve gjatë 3 muajve dhe lidh një kontratë forward për t’u mbrojtur nga risku i çmimit të inventarit të vet. Marrëdhënia i përmbush kushtet për kontabilitet mbrojtjeje dhe NJVM-ja e dokumenton mbrojtjen. Si bëhet kontabilizimi?

 • Pyetja 15: NJVM-ja ka një inventar të cilin planifikon ta shesë pas 3 muajsh. NJVM-ja është e shqetësuar për rënien e çmimeve gjatë 3 muajve dhe lidh një kontratë forward për t’u mbrojtur nga risku i çmimit të inventarit të vet. Marrëdhënia i përmbush kushtet për kontabilitet mbrojtjeje dhe NJVM-ja e dokumenton mbrojtjen. Si bëhet kontabilizimi?

 • Njihet kontrata forward si aktiv ose pasiv me vlerë të drejtë dhe ndryshimi i vlerës drejtë në PASH. Njihet ndryshimi i vlerës së drejtë të inventarit në PASH dhe si rregullim i vlerës kontabël neto të inventarit.

 • Alternativa të tjera në diapozitivin në vijim...Pyetja 15: Vijojnë alternativat për përgjigjen:

 • Pyetja 15: Vijojnë alternativat për përgjigjen:

  • Njihet kontrata forward si aktiv ose pasiv me vlerë të drejtë dhe ndryshimi i vlerës drejtë në të ardhurat e tjera të plota. Njihet ndryshimi i vlerës së drejtë të inventarit në të ardhurat e tjera të plota dhe si rregullim i vlerës kontabël neto të inventarit.
  • Njihet kontrata forward si aktiv ose pasiv me vlerë të drejtë dhe ndryshimi i vlerës drejtë të kontratës forward në të ardhurat e tjera të plota. Nuk njihet ndryshimi i vlerës së drejtë të inventarit, sepse inventari matet me kosto.


Pyetja 16: Një instrument financiar i cili është caktuar si instrument mbrojtjeje matet gjithmonë me vlerën e drejtë në PASH sipas Seksionit 12?

 • Pyetja 16: Një instrument financiar i cili është caktuar si instrument mbrojtjeje matet gjithmonë me vlerën e drejtë në PASH sipas Seksionit 12?

 • E vërtetë

 • Jo e vërtetëPyetja 17: Njësia i mat instrumentet financiare që i ka emetuar, me:

 • Pyetja 17: Njësia i mat instrumentet financiare që i ka emetuar, me:

 • Kosto

 • Vlerën e tregut të një instrumenti të ngjashëm

 • Vlerën e drejtë të mjeteve monetare a të burimeve të tjera të arkëtuara ose të arkëtueshmePyetja 18: Në bilanc, njësia e paraqet interesin jo-kontrollues në filialet e konsoliduara:

 • Pyetja 18: Në bilanc, njësia e paraqet interesin jo-kontrollues në filialet e konsoliduara:

 • Brenda kapitalit neto

 • Brenda pasiveve

 • Midis pasiveve dhe kapitalit neto

 • Mundësi zgjedhjeje e politikës kontabël (a) ose (c) më lart (zgjidhja duhet të zbatohet në mënyrë konsekuente nga viti në vit)Pyetja 19: Më 20/12/X4, NJVM-ja A ka votuar për ndarjen e aksioneve të veta të zakonshme në raport një me dy duke filluar nga data 15/1/X5. Kapitali neto i NJVM-së...

 • Pyetja 19: Më 20/12/X4, NJVM-ja A ka votuar për ndarjen e aksioneve të veta të zakonshme në raport një me dy duke filluar nga data 15/1/X5. Kapitali neto i NJVM-së...

 • do të zmadhohet më 20/12/X4

 • do të zmadhohet më 15/1/X5

 • do të zvogëlohet më 20/12/X4

 • do të zvogëlohet më 15/1/X5

 • nuk do të ndryshojë si pasojë e ndarjes së aksionevePyetja 20: NJVM-ja A i ka emetuar 100 aksione Aksionarit X në vitin 20X2 me 50 për aksion. NJVM-ja A ia ka riblerë këto aksione X-it me 45 për aksion, në muajin shtator 20X4. Cila është e vërtetë?

 • Pyetja 20: NJVM-ja A i ka emetuar 100 aksione Aksionarit X në vitin 20X2 me 50 për aksion. NJVM-ja A ia ka riblerë këto aksione X-it me 45 për aksion, në muajin shtator 20X4. Cila është e vërtetë?

 • Kapitali neto i NJVM-së A do të zmadhohet si pasojë e riblerjes së aksioneve

 • Kapitali neto i NJVM-së A do të zvogëlohet si pasojë e riblerjes së aksioneve

 • NJVM-ja A njeh fitim neto prej 500 në PASH në shtator 20X4

 • NJVM-ja A e shtyn në kohë fitimin neto prej 500 dhe e njeh në PASH vetëm atëherë kur rishiten aksionet, nëse rishitenPyetja 21: Në 20X6 NJVM-ja A ka blerë 80% të aksioneve të X-it me 600.000. Janë përgatitur pasqyrat financiare për vitin 20X6, X7 dhe X8. A-ja ka shitur një të katërtën e aksioneve që mban te X-i në vitin 20X9 me 250.000 (pra tani është pronare me 60%). Cila është e vërtetë?

 • Pyetja 21: Në 20X6 NJVM-ja A ka blerë 80% të aksioneve të X-it me 600.000. Janë përgatitur pasqyrat financiare për vitin 20X6, X7 dhe X8. A-ja ka shitur një të katërtën e aksioneve që mban te X-i në vitin 20X9 me 250.000 (pra tani është pronare me 60%). Cila është e vërtetë?

  • NJVM-ja A njeh fitim neto prej 100.000 nga shitja.
  • NJVM-ja A e rivlerëson pronësinë e vet me vlerën e drejtë (250.000 / 0,25 x 3/4 = 750.000) dhe njeh fitim neto (750.000 – 450.000 = 300.000) në PASH.
  • Njësoj si në “b” por e njeh fitimin neto në të ardhurat e tjera të plota.
  • Nuk njeh fitim, vetëm një rregullim në kapitalin neto.


Pyetja 22: Në 20X6 NJVM-ja A ka blerë 40% të aksioneve të X-it me 500.000. Ka përdorur metodën e kostos. Në 20X9 NJVM-ja A ua ka shpërndarë si dividendë këto aksioneve aksionarëve të vet, në mënyrë përpjesëtimore. Në atë kohë:

 • Pyetja 22: Në 20X6 NJVM-ja A ka blerë 40% të aksioneve të X-it me 500.000. Ka përdorur metodën e kostos. Në 20X9 NJVM-ja A ua ka shpërndarë si dividendë këto aksioneve aksionarëve të vet, në mënyrë përpjesëtimore. Në atë kohë:

 • Vlera e drejtë e aksioneve të X-it është 1.200.000.

 • Nëse NJVM-ja A do të kishte përdorur metodën e kapitalit neto, vlera kontabël do të kishte qenë 800.000.

 • Cila është e vërtetë?

 • Alternativat në diapozitivin në vijim...Pyetja 22: Zgjedhjet për përgjigjen...

 • Pyetja 22: Zgjedhjet për përgjigjen...

 • NJVM-ja A njeh fitim neto prej 300.000 nga shpërndarja.

 • NJVM-ja A njeh fitim neto prej 700.000 nga shpërndarja.

 • NJVM-ja A njeh fitim neto prej 280.000 nga shpërndarja.

 • Shpërndarja është transaksion i kapitalit neto me aksionarët, dhe nuk njihet asnjë fitim apo humbje neto.Pyetja 23: 1/1/X1 NJVM-ja A emeton me vlerë nominale një obligacion të konvertueshëm 10-vjeçar me 5%. Vlera nominale dhe e maturimit = 100.000. Pa element konvertimi, NJVM-ja A do të kishte paguar 12%. Cila është e vërtetë?

 • Pyetja 23: 1/1/X1 NJVM-ja A emeton me vlerë nominale një obligacion të konvertueshëm 10-vjeçar me 5%. Vlera nominale dhe e maturimit = 100.000. Pa element konvertimi, NJVM-ja A do të kishte paguar 12%. Cila është e vërtetë?

 • Pasivi për obligacione më 31/12/X1 i paraqitur në bilanc do të jetë 100.000

 • Pasivi për obligacione më 31/12/X1 i paraqitur në bilanc do të jetë më i madh se 100.000

 • Shpenzimet për interesin për vitin X1 do të jenë më të mëdha se 5.000

 • Shpenzimet për interesin për vitin X1 do të jenë më të vogla se 5.000

 • Shpenzimet për interesin për vitin X1 do të jenë 5.000Yüklə 491 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə