Riigi infosüsteemide semantiline koosvõime 04. oktoober 2007Yüklə 482 b.
tarix13.11.2017
ölçüsü482 b.
#9794


Riigi infosüsteemide semantiline koosvõime

 • 04. oktoober 2007

 • Oskuskeeleseminar

 • “E-keskkond – lisaväärtus või uus mõõde”

 • Uuno Vallner

 • Riigi infosüsteemide osakond

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 • Uuno.Vallner@eesti.ee


Juhtum 1 (IDABC uuringust)Juhtum 2 (passivahetuse semantika)

 • Pildistas kodus ise lapse

 • Maksis pangas

 • Saatis digiallkirjastatud passivahetuse taotluse KMAsse

 • Käis passil järelKoosvõime raamistik

 • Riigi IT koosvõime raamistik. (V2.0, 2005) http://www.riso.ee/et/koosvoime/raamistik

 • Riigi IT arhitektuur. Versioon (V1.01, 2005) http://www.riso.ee/et/koosvoime/arhitektuur

 • Riigi infosüsteemide semantilise koosvõime raamistik(V0.7 01.06.2007) http://www.riso.ee/et/koosvoime/semantika

 • Internet. Veebid http://www.riso.ee/et/koosvoime/internet

 • http://www.riso.ee/et/koosvoime/arendusprotsess

 • http://www.riso.ee/et/koosvoime/vabavara

 • http://www.riso.ee/et/koosvoime/infoturve

 • http://www.riso.ee/et/koosvoime/xmlSemantilise koosvõime mõiste

 • Semantilise koosvõime all mõistame infosüsteemide võimet teistelt infosüsteemidelt saadud andmeid adekvaatselt kasutada.

 • Kahe infosüsteemi semantilise koosvõime tagamiseks on vajalik nendevahelise semantikalüüsi (semantic gateway) olemasolu. Semantikalüüs peaks tagama semantilised teisendused, mille tulemusena infosüsteemid kasutaksid üksteise andmeid adekvaatselt.

 • Riigi infosüsteemi semantikalüüs on mitmepoolsete kokkulepete ja reeglite kogum, mis lihtsustaks süsteemide omavahelist seostamist sematilisel tasemel.Süntaksivarad

 • Süntaksivaradeks on XML skeemid, metaandmete skeemid, mudelid. Selles lõigus on lähiaasta ülesandeks fikseerida põhimõtted, kuidas avalikustatakse andmeskeeme ja metaandmete definitsioone. Koosvõime süntaksi tase on esmane etapp semantilise koosvõime saavutamiseks. Koosvõime süntaksi tasemel on saavutatav XML skeemide repositooriumide loomisega.

 • Nõue 5. XML repositoorium paigaldatakse 1.veebruariks 2008.

 • Nõue 6. XML levikeskus avalikustatase 31. detsembriks 2008.Semantikavarad

 • sõnastikud

 • tesaurused

 • klassifikaatorid

 • taksonoomiad

 • vastavustabelid (mapping tables)

 • ontoloogiad

 • teenuste registridValdkonnasõnastikud

 • Valdkonnaspetsiifilise sõnavara selgitamiseks valdkonnavälistele osapooltele rakendatakse (valdkonna)sõnastikke. Traditsiooniline sõnastik on alfabeetiliselt järjestatud mõistete loetelu koos viimaste juurde käivate selgitustega.

 • Nõue 1. Ministeeriumitel luua oma haldusala valdkondade sõnastikud 31. detsembriks 2008.Tesaurus

 • Tesaurused on tavatähenduses liik mõistelist sõnaraamatut, kus sõnavaraüksused ei ole organiseeritud mitte alfabeetiliselt, vaid sisuseoseid pidi. Tesaurusele on omane mõistetevaheline hierarhiline struktuur ja alluvussuhted. Suhteliike võib defineerida erinevalt (nt. soo- ja liigiseosed, osa ja terviku seosed jne.)

 • Nõue 2. Riigikantseleil koostada 1. jaanuariks 2008 haldustesauruse loomise tegevuskava. Haldustesaurus peab tagama veebide, dokumentide ja muude avaliku sektori inforessursside indekseerimise.Klassifikaatorid

 • Klassifikaatorid täidavad analoogseid funktsioone tesaurustega. Mõistete asemel opereeritakse siin liiginimedega. Klassifikaator on üht tüüpi objekte teatud tunnuse või tunnuste hulga alusel liigitav ja üheselt identifitseeriv tähistuseeskiri. Struktuuri järgi võib klassifikaatoreid liigitada hierarhilisteks ja lineaarseteks. Hierarhiline klassifikaator on mitme tasemega klassifikaator, mida on võimalik kujutada puustruktuurina ehk tasemelise struktuurina, kus on võimalik eri tasemete vahel üles-alla liikuda. Lineaarne klassifikaator on ühe tasemega klassifikaator, mis kujutab koodide ja nendele vastavate nimetuste loetelu. Rahvusvahelisel tasemel liigitatakse klassifikaatoreid vastavalt kasutusotstarbele (tegevusalad, tooted ja teenused, territooriumid jne) ning vastavalt kasutuse ulatusele (rahvusvahelised, regionaalsed, riigisisesed).

 • Klassifikaatorite süsteemi kehtestamine ( VV, RTI, 15.10.2003, 65, 435; terviktekst)määrus sätestab klassifikaatorite haldamise ja kasutamise ühtsed põhimõtted riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste andmekogudes.Taksonoomia

 • Taksonoomiad on puukujulised struktuurid objektide kategoriseerimiseks. Seega saab klassifikaatoreid vaadelda taksonoomiate erijuhuna. Peamine erinevus taksonoomiate ning klassifikaatorite vahel tuleneb taksonoomiate kõrgemast abstraktsusetasemest võrreldes klassifikaatoritegaVastavustabel

 • Vastavustabelite üheks ülesandeks hetkel on nii erinevate klassifikaatorite vaheliste vastavuste kui ka klassifikaatorite eri versioonide vaheliste üleminekute kirjeldamine. Taolised üleminekud on vajalikud koosvõime tagamiseks nii tehnilisel, organisatoorsel kui ka semantilisel tasandil.

 • XML märgiste süsteemide vahelised üleminekutabelid

 • Keelüleste teenuste puhul vajatakse semantikavarade tõlketabelit

 • Euroopa koosvõime raamistik vastavustabelitest piiriüleste teenuste jaoksOntoloogiad

 • Filosoofiateadustes käsitletakse ontoloogiat kui olemise õpetust. Mõistel „ontoloogia” on infotehnoloogias konkreetsem tähendus kui filosoofiateadustes. Laiemalt võetult on ontoloogia mõistete kogum koos nendevaheliste seostega. Selles mõttes on tesaurused, taksonoomiad ning klassifikaatorid ontoloogiate erijuhud. Kitsamalt võttes on valdkonna ontoloogia vastava valdkonna mõistete süsteem.

 • Semantiline veeb. Ontoloogiakeeled RDF, OWL, SAWSDL, ….Teenuste registrid

 • Teenuste registrid on olemasolevate teenuste kirjeldamist ja otsimist hõlbustavad keskkonnad. Vastavad registrid võivad eksisteerida näiteks lihtsa veebilehena (kui tegemist on inimloetava registriga). Masinloetavad teenusteregistrid võimaldavad infosüsteemidel endil otsida vajadusel konkreetseid teenuseid ning tõsta seeläbi vastavate infosüsteemide dünaamilisust.

 • Nõue 3. X-teega ühinenud andmekogudel koostada andmekogude ja teenuste semantilised kirjeldused ja publitseerida need RIHAs 1. juuliks 2008.

 • Nõue 4. Semantiliste varade loomise ning haldamise keskkond luuakse 31. detsembriks 2007.Veebide nõuded

 • Veebi nõue 1. Avaliku sektori portaalid viiakse vastavusse veebide koosvõime võtmepõhimõtetega 1. juuliks 2008, kesksed portaalid 1. jaanuariks 2008.

 • Veebi nõue 2. Portaali www.riik.ee lisatakse lemmatiseerijat kasutava otsingu üle kõigi riigisektori veebide 1. jaanuariks 2008.

 • Nõue 3. Portaali www.eesti.ee lisatakse lemmatiseerijat kasutava otsing üle kõigi viidatavate veebilehtede portaalide 1. jaanuariks 2008.

 • Nõue 4. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusel tagada vabavaralise lemmatiseerija väljatöötamise 1. juuliks 2008.Semantilise koosvõime eesmärgid (1)

 • lihtsustada Eesti ning Euroopa Liidu kodanikele ja ettevõtetele suunatud informatsiooni leidmist ning rakendamist;

 • kiirendada infosüsteemide integreerimise protsessi ning tõsta valmisolekut kriisisituatsioonide operatiivseks lahendamiseks;

 • kaasa aidata ja läbi viia asutuspõhise maailma muutmise/tõlkimise kodaniku jaoks teenusepõhiseks maailmaks, kus kõik isikud saavad oma asjaajamised avaliku sektoriga toimetada ilma, et nad peaksid teadma midagi avaliku sektori hierarhilisest struktuurist ja rollide jaotusest selles;

 • vähendada tervikuna avaliku sektori IT kulusid keskselt realiseeritud lahenduste laialdase kasutuse kaudu;

 • parandada riigi IT süsteemide koordineerimist, juhtimist ja kiirendada uute lahenduste väljatöötamist;

 • kaardistada riigi infosüsteeme teenuste ning potentsiaalsete andmevoogude tasemel;Semantilise koosvõime eesmärgid (2)

 • luua vahendid teadmiste talletamiseks, seostamiseks haldamiseks ning rakendamiseks riiklikes institutsioonides;

 • luua mehhanismid semantikavarade ning andmete korduvkasutamiseks;

 • tagada riigi infosüsteemide toimimine ühtse tervikuna läbi avatud standardite ning masinloetava semantika;

 • koostada avaliku sektori põhiliste dokumendiliikide XML kirjeldused ning täiendada need semantiliste kirjeldustega;

 • toetada ekspordipotentsiaali omavate semantika kirjeldamise ja haldamise lahenduste loomist osaledes vastavates projektides pilootkliendina;

 • teha riigi infosüsteemide sisu ning ülesanne üheselt arusaadavaks nii tarkvara arendajatele kui vastava valdkonna ekspertidele;

 • semantikavarade, kaasaarvatud haldustesauruse, loomine;

 • XML repositooriumi ja levikeskuse (ClearingHouse) loomine ning selle kaudu (ka semantiliste) andmekirjelduste standardimise ja korduvkasutuse tagamine.Semantilise koosvõime võtmepõhimõtted (1)

 • Riigi infosüsteemide semantilisel kirjeldamisel rakendatakse järgnevaid keeli ning nende laiendusi: XSD, OWL, WSDL, SA-WSDL, WS-BPEL.

 • Riigi infosüsteemide nii inim- kui masinloetavad semantilised kirjeldused on tasuta kättesaadavad nii avaliku ja erasektori esindajatele kui kõigile EL-i kodanikele.

 • Iga ministeerium on kohustatud looma ning seejärel haldama oma valitsemisalaga seotud ontoloogiaid, valdkonnasõnastikke, nendega seotud veebiteenuste semantilisi kirjeldusi ning muid semantilisi varasid.

 • Ontoloogiate ja valdkonnasõnastike valdkonniti kattuvate osade loomine ning haldamine toimub meeskonnatöö vormis, kus osalisteks on erinevate valdkondade eksperdid ning meeskonnatöö toetamiseks kasutatakse vastavat Internetipõhist keskkonda.

 • Kõik institutsioonid on vabad oma infosüsteemide sisemise arhitektuuri ja koosvõime põhimõtete valikul, kuid nende omavahelisel seostamisel on kohustuslik on järgida raamistiku põhimõtteid (nn subsidiaarsuse põhimõte).Semantilise koosvõime võtmepõhimõtted (2)

 • Infosüsteemide semantiline koosvõime Eestis on strateegiline valik, kusjuures avalik sektor näitab semantilise koosvõime põhimõtete järgimisel eeskuju.

 • Semantiliste varade loomiseks ja haldamiseks vajalike tehnoloogiate väljatöötamisele suunatud tegevused seostatakse teadus- ja arendustegevusega Eestis.

 • Semantiliste varade loomisel ja haldamisel arvestatakse korduvkasutatavuse põhimõtteid.

 • Ka erasektorile tagatakse ligipääs infosüsteemide semantilise kirjeldamise keskkonnale ning võimalus kirjeldada semantiliselt omi infosüsteeme sarnastel alustel mil avaliku sektori esindajad riigi infosüsteeme.

 • Semantiline koosvõime toetab e-Äri lahenduste loomist, vajadusel ettevõtete infosüsteemide liidestamist riigi infosüsteemidega ning riigi poolt kodanikele pakutavate teenuste personaliseerimist.

 • Riik soosib eraettevõtete ja nende ühenduste kaasatust semantiliste varade loomisel, publitseerimisel ja rakendamisel.Tänan kaasa mõtlemast

 • RISO

 • Uuno.Vallner@riso.eeYüklə 482 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə