Sivu / KÄyttöturvallisuustiedoteYüklə 47,59 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix02.03.2018
ölçüsü47,59 Kb.
#28741


 

Aldrich - 215147

 

 

Sivu 1  /  5 

 

  

  

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

 

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Versio 4.2 Muutettu viimeksi 08.07.2010 

Päiväys 28.10.2010 

 

 

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 

Kauppanimi : 

Kalsium 

 

Tuotenumero : 59355 

Tuotemerkki : 

Aldrich 

 

Valmistaja :  Sigma-Aldrich Finland Oy 

Pasilanraitio 5 

FI-00240 HELSINKI 

Puhelin : 

+35893509250 

Telefax : 

+358935092555 

Hätänumero 

:  Myrkytystietokeskus 358 9 4711 

Sähköpostiosoite : 

eurtechserv@sial.com 

 

2. VAARAN YKSILÖINTI 

Aineen tai seoksen luokitus 

Säädöksen (EC) No1272/2008  mukaisesti 

Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja (Luokka 2) 

Direktiivin 67/548/ETY ja siihen tehtyjen korjausten mukaan. 

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

 

 Etiketin ainesosat 

Varoitusmerkki 

 

 

Huomiosanalla Vaara 

 

Vaaraohje (et) H261 

Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa.

 

 

Ennaltaehkäiseväohje (et) P231 + P232 

Käsittele inertissä kaasussa. Suojaa kosteudelta.

 

P422 


Varastoi sisältö inertissä kaasussa.

 

 Vaaramerkintä 

F Helposti 

syttyvä 

 

R-lausekkeet R15 

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa. 

 

S-lausekkeet S 8 

Säilytettävä kuivana. 

S24/25 

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S43 

Sammutukseen käytettävä jauhetta. Sammutukseen ei saa käyttää vettä. Muut vaaratekijät -

 

ei yhtään  

3. KOOSTUMUS JA/TAI AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT 

Kaava : 


Ca 

 

Molekyylipaino : 40,08 

g/mol


 

  

Aldrich - 215147

 

 

Sivu 2  /  5 

 

 CAS-Nro. EY-Nro.

 

INDEX-Nro. Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 

Pitoisuus

 

Calcium

 

7440-70-2 231-179-5 

020-001-00-X 

Water-react 2; H261 

F, R15 


 - 

 

Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.  

4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

Erityiset ohjeet 

Otettava yhteys lääkäriin. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. Hengitettynä 

Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan 

tekohengitystä. Otettava yhteys lääkäriin. 

Iholle saatuna 

Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä. Otettava yhteys lääkäriin. Silmäkosketus 

Silmät huuhdeltava vedellä varotoimenpiteenä. Nieltynä 

Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Suu huuhdellaan vedellä. Otettava yhteys 

lääkäriin. 

 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Sopivat sammutusaineet 

Hiilidioksidi (CO2) Jauhe Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä 

Vesi 


Erityiset palomiesten suojavarusteet 

Mikäli tarpeellista käytettävä paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa. 

 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilökohtaiset suojatoimet 

Vältettävä pölyn muodostusta. Vältettävä höyryjen/huurun/kaasun hengittämistä. Huolehdittava riittävästä 

ilmanvaihdosta. Evakuoitava henkilökunta turvallisiin alueisiin. 

Ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen 

Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön. Materiaalit ja menetelmät suojausta ja puhdistamista varten 

Lakaistaan talteen ja lapioidaan. Vuoto pysäytään ja kerätään sähkömääräysten mukaisesti suojatulla 

imurilla tai kostealla lakaisulla ja siirretään astiaan hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten säännösten 

mukaisesti (katso kohta 13). Ei saa huuhdella vedellä. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä 

hävittämistä varten. 

 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Varotoimenpiteet turvallista käsittelyä varten 

Järjestettävä sopiva imutuuletus tiloihin, joissa voi muodostua pölyä. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi 

kielletty. 

 

Turvalliset varasto-olosuhteet 

Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Säilytettävä viileässä paikassa.  

Tuotetta ei saa päästää kosketuksiin veden kanssa varastoinnin aikana. 

Käsiteltävä ja säilytettävä inertin kaasun alla. Herkkää ilmalle.   

Aldrich - 215147

 

 

Sivu 3  /  5 

 

  

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET 

Henkilökohtaiset suojaimet 

Hengityselinten suojaus 

Kun riskiarviointi osoittaa, että ilmaa puhdistavat kaasunaamarit ovat tarpeellisia, käytä kaasunaamria 

koko kasvoille, tyyppi N100 (US) tai tyyppi P3 (EN 143) hengityspatruunoita. Jos kaasunaamari on ainoa 

suojain, niin käytä kaasunaamaria koko kasvoille. Käytä kaasunaamareita ja valtion standardien kuten 

NIOSH (USA) ja CEN(EU) testaamia ja hyväksymiä välineitä.

 

Käsien suojaus 

Käsittele käsineet kädessä. Käsineet on tarkistettava ennen käyttöä. Käytä oikeaa hanskan 

poistoteknikkaa (älä koske hanskan ulkopintaan) välttääksesi ihokosketusta tämän aineen kanssa. Hävitä 

kontaminoituneet käsineet käytön jälkeen voimassa olevien lakien ja hyvien laboratoriotapojen 

mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet. 

 

Valittujen suojakäsineiden tulee olla EU-direktiivin 89/686/ETY ja siitä johdetun standardin EN 374 mukaisia. 

 

Silmiensuojaus 

EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasitKäytä silmien suojaukseen testattuja ja hyväksyttyjä 

valtion standardien kuten NIOSH (US) tai EN 166 (EU) mukaisia suojaimia. 

 

 

Ihonsuojaus / Kehon suojaus Palonkestävä suojapuku, Suojavälineiden tyyppi on valittava tietyllä työpaikalla olevan vaarallisen aineen 

pitoisuuden ja määrän mukaan.

 

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita 

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Kädet pestävä ennen taukoja ja 

työpäivän jälkeen. 

 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto 

Muoto rakeinen

 

Käyttöturvallisuustiedot 

pH 


tietoja ei ole käytettävissä

 

 Sulamispiste 

850 °C - lit. 

 

Kiehumispiste 1.484 °C - lit. 

 

Leimahduspiste ei määritettävissä 

 

Syttymislämpötila tietoja ei ole käytettävissä

 

 Räjähdysraja, alempi

tietoja ei ole käytettävissä

 

 

Räjähdysraja, ylempi  tietoja ei ole käytettävissä 

 

Vesiliukoisuus tietoja ei ole käytettävissä

 

  

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Kemiallinen stabiilisuus 

 Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.  Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Vältettävät olosuhteet 

Altistuminen kosteudelle. 
 

Aldrich - 215147

 

 

Sivu 4  /  5 

 

 Vältettävät materiaalit 

Voimakkaat hapettimet, Alkoholit Vaaralliset hajoamistuotteet 

Palossa muodostuneet vaaralliset hajoamistuotteet. - Kalsiumoksidi 

 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Välitön myrkyllisyys 

tietoja ei ole käytettävissä Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 

tietoja ei ole käytettävissä Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 

tietoja ei ole käytettävissä Hengityselinten tai ihon herkistyminen 

tietoja ei ole käytettävissä Sukusolujen perimää vaurioittava 

tietoja ei ole käytettävissä Syöpää aiheuttavat vaikutukset 

IARC:  Tämän tuotteen yksikään aineosa, jota on vähintään 0,1 %, ei ole todennäköinen, mahdollinen tai 

todistetusti syöpää aiheuttava aine IARC:n mukaan. 

Lisääntymiselle vaarallinen 

tietoja ei ole käytettävissä Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen 

tietoja ei ole käytettävissä Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen 

tietoja ei ole käytettävissä Aspiraatiovaara 

tietoja ei ole käytettävissä Mahdolliset terveysvaikutukset 

Hengitys 

Saattaa olla haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa hengityselinten ärsytystä.

 

 

Nieleminen Saattaa olla haitallista nieltynä.

 

 Iho 

Saattaa olla haitallista imeytyessään ihon läpi. Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.  Silmät 

Saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä.

 

 

Altistumisoireet Aine tuhoaa voimakkaasti limakalvojen, ylähengitysteiden, silmien ja ihon kudoksia., Yskä, Hengenahdistus, 

Päänsärky, Pahoinvointi Muut tiedot 

RTECS: tietoja ei ole käytettävissä 

 

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

Myrkyllisyys 

 

tietoja ei ole käytettävissä Pysyvyys ja hajoavuus 

tietoja ei ole käytettävissä Kertyvyys eläviin kudoksiin 

tietoja ei ole käytettävissä Liikkuvuus maaperässä 

tietoja ei ole käytettävissä PBT- ja vPvB-aineiden arviointi 


 

Aldrich - 215147

 

 

Sivu 5  /  5 

 

 tietoja ei ole käytettävissä 

Muut haitalliset vaikutukset 

tietoja ei ole käytettävissä  

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Tuote 

Poltetaan valvotusti laitteistolla, jossa on jälkipoltin ja kaasunpesujärjestelmä huomioiden erityisesti 

sytytystilanteessa aineen herkkä syttyvyys. Ylijäämät ja ei kierrätettävät liuottimet on tarjottava hyväksytylle 

jätteenkäsittelylaitokselle. Toimitetaan hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle  Likaantunut pakkaus 

Hävitettävä kuten käyttämätön tuote.   

14. KULJETUSTIEDOT 

ADR/RID 

YK numero: 1401 

Luokka: 4.3 

Pakkausryhmä: II 

Oikea laivauksessa käytettävä nimi: KALSIUM 

 

IMDG 

UN-Number: 1401   Class: 4.3 

Packing group: II 

EMS-No: F-G, S-O 

Proper shipping name: CALCIUM 

Marine pollutant: No 

 

IATA 

UN-Number:

 

1401  Class: 4.3 Packing group: II 

Proper shipping name: Calcium 

 

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. 

 

16. MUUT TIEDOT 

H-koodin ja R-fraasin tekstit, jotka on mainittu kohdassa 3. 

H261


 

Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa. 

Water-react 

Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja 

 

F Helposti syttyvä 

 

R15 Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa. 

 

Lisätietoja 

Copyright 2010 Sigma-Aldrich. Lisenssi myöntää rajoittamattoman kopioinnin vain sisäiseen käyttöön. 

Ylläolevat tiedot ovat tämänhetkisen tietämyksen mukaan oikeita, mutta niitä ei ole tarkoitettu kaiken 

kattaviksi ja niitä tulee käyttää vain ohjeellisina. Sigma-Aldrich ei vastaa minkäänlaisista vahingoista, jotka 

mahdollisesti seuraavat yllämainitun tuotteen käsittelystä tai koskettelusta. Lisätiedot ja myyntiehdot 

löytyvät laskun tai lähetyslistan takasivulta. 

 

 
Yüklə 47,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə