Sohasida, me`da cho‘ltog‘ida va kichik charvida joylashadi (324-rasm)Yüklə 3,45 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix28.11.2023
ölçüsü3,45 Mb.
#133113
5.ilesov-t.n. -klinik-radiologiya-asoslari-7-11-bob-1261 
o‘sma yoki tuzilmalarni tezda aniqlash va o‘rganish mumkin. Usulni bajarish uchun tayyorlanishning 
hojati yo‘q, qisqa vaqtda tekshirib tashhis qo‘yish uchun ma`lumot olish mumkin. 
Qorin i ch i d a g i yiringlanish. Unta operasiya, yaraning teshilishi, o‘q tegib yarador bo‘lish va 
b.q. sabab bo‘ladi. Bunda zudlik bilan jarrohlik usulidan foydalanish zarur. Davoning samaradorligi o‘z 
vaqtida to‘g‘ri tashhis qo‘yilishiga bog‘liq. Qorin ichidagi yiringlanish ko‘pincha diafragma tagida, jigar 
sohasida, me`da cho‘ltog‘ida va kichik charvida joylashadi (324-rasm). 
Qorin ichidagi yiringlanish diagnostikasida rentgenologik tekshirish birinchi o‘rinni egallaydi, 
uning yordamida asosiy va qo‘shimcha belgilarni aniqlash mumkin. Asosiy belgiga bo‘shliq va uning 
ichida suyuqlik bilan gaz borligi; qo‘shimcha belgilarga morfologik o‘zgarishlar va funksional buzilishlar 
(a`zoning siljishi, diafragma, plevra reaksiyasi va b.q.) kiradi. Absseslar turlicha kattalikda (10 sm va 
undan kattaroq) bo‘lishi mumkin. Rentgenologik tekshirish bemor tik holatda turganda va yon pozitsiyada 
(lateropozisiyada) o‘tkaziladi. Jarayon joylashgan tomondagi diafragmaning yuqori turishi xarakterli. 
Jigar abssesi, bemor tik turganda jigar soyasi fonida bo‘shliq va unda gorizontal sathga ega 
suyuqlik hamda yuqorisida gaz borligidan aniqlanadi, buning uchun rentgenografiya qilinadi. Boshqa 
joydagi absseslar ham shu tartibda anilanadi. Qorin devoridagi abssesni aniqlash uchun bemor yon 
holatda tekshiriladi. Xarakterli rentgenologik belgilarga qorin devorining 5-6 sm gacha qalinlashishi 
(normada 2 sm) va bo‘shliqda suyuqlik bilan gaz borligi kiradi. 
Me`da-ichakdan qon oqishida ko‘p bemorlarni shoshilinch ravishda rentgenologik tekshirish 
alohida o‘rinni egallaydi. Uni bemorning ahvoliga qarab, salomatligi imkoi bersa, o‘tkaziladi. Tekshirish 
rentgenoskopiyadan boshlanadi, kerak bo‘lsa rentgenografiya qilipadi. Hozir ko‘proq endoskopiyadan 
foydalaniladi. shunday qilib, bemorlarni umumiy klinik tekshirishda rentgenologik va boshqa nurlar 
yordamida tekshirishlar asosiy o‘rinni egallab, ular klinisistlarga shoshilinch hollarda o‘z vaqtida to‘g‘ri 
tashhis qo‘yishda byebaho yordam bermoqda. Bundan tashqari, ovqat hazm qilish sistemasi 
patologiyasini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. 
MUSTAQIL TAYYORLANISH UCHUN NAZARIY SAVOLLAR 
Jigarni nur bilan tekshirish usullari va qo‘llaniladigan RFP lar. 
O‘t yo‘llarini tekshirishda qo‘llaniladigan kontrast moddalar va RFP ga 
tavsif bering. 
O‘t yo‘llarydagi toshlarga tavsif bering. 
Me`da osti bezini nur bilan tekshirish usullarini ayting. 
O‘tkir qorin kasalligining rentgenologik belgilarini ayting, 
Qorin bo‘shlig‘i va a`zolarining teshilishi rentgenologik belgalari. 
Ichak tutilishining rentgenologik belgilarini ayting. 
Ichak tutilishyning UTT belgilarini ayting. 
VII BOB 
SIYDIK-TANOSIL A`ZOLARINING NUR DIAGNOSTIKASI 
Buyrak va siydik yo‘llari patologiyasini o‘rganishda qo‘lga kiritilgan yutuqdir nur diagnostikaning 
muvaffaqiyatlariga bog‘liq. Rossiyada urologiyada rentgenologik usullarni ishlab chiqish va amaliyotda 
joriy qilish asoschisi S.P.Federov kliniqasida bu sohaga katta ahamiyat berilgan. 
Sobiq Ittifoq rentgen-urologiyasining rivojlanishiga olimlar V.I.Vorontsov, A.A. Gagman, 
N.A.Lopatkin, A.YU.Pitel, S.P.Fedorov va boshqalar katta hissa qo‘shganlar. 
Respublikamizda siydik-tanosil a`zolarining normal va kasalliklarini turli nurlar yordamida 
o‘rganishda, yanga usullar ishlab chiqish va amaliyotda joriy etishda, ilmiy kadrlar va sog‘liqni sakdash 
sistemasiga amaliy mutaxassislar tayyorlashda O‘zbekiston olimlari va amaliy shifokor mutaxassislari: 
D.A. Arustamov (O‘zbekiston urologiya markazining asoschisi va rahbari), professorlar F.A.Oqilov, 
A.D.Vvedyenskiy, B.N.Kalmikov, M.U.Mirsoatov, T.M.Mirzayev, N.Q.Murodxo‘jaev, K.YE.Nikishin, 
Y.P.Pogorelka, A.X.Xafizov va boshqalar katta jonbozlik ko‘rsatdilar va faol qatnashdilar. 
Rentgenurologiyadagi keyingi taraqqiyot, rentgentexnikaning takomillashi, rentgen tasvirni 
kuchaytirgach (RTK), yangi rentgen apparatlar, kuchaytiruvchi ekranlar va rentgenkontrast moddalar 
paydo bo‘lishi hamda tibbiyotda qo‘llanilishi tufayli ular yordamida rentgenogrammalarda siydik 
yo‘llarining aniq ifodasini olishga sharoit tug‘ildi. 
BUYRAK VA SIYDIK YO‘LLARINING RENTGEN ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI 
Turli rentgenologik tekshirish usullari bilan olingan rentgenogrammalardagi rentgenologik 
tasvirlarni to‘g‘ri tushunish uchun buyrak va siydik-tanosil a`zolari (buyrak, buyrak jomi, siydik chiqarish 


262 
kanali, qovuq, siydik yo‘llari)ning rentgen anatomiyasi va fiziologiyasini bilish juda muhim ahamiyatga 
ega (325-rasm). 
Buyrak. Siydik hosil bo‘ladigan va uni ajratadigan juft a`zo, loviya shaklida, og‘irliga 120 - 200 g, 
bo‘yi 10 - 12 sm. Chap buyrak u ig buyrakka qaraganda 1,5 - 3 sm balandroq joylashgan, lekin 5% 
hollarda chap buyrak o‘ng buyrakka qaraganda pastroq joylashishi mumkin, bu normal holat hisoblanadi. 
Hamma odamlarning 7, qismida ikkala buyrak bir xil satxda joylashadi (A.YA.Pityel, YU.A.Pitel). 
O‘ng buyrakning yuqori qismi jigarga, chap tomonda esa diafragmaga tegib turadi. Har bir buyrak 
pishiq fibroz parda bilan qoplangan, uning atrofidagi yog‘ qatlami (kapsula) va boylamlar buyrakni 
mahkam ushlab turadi va siljishdan saqlaydi. Buyrakning mahkam ushlanib turishida uning qon tomirlari 
va qorinning ichki bosimi ahamiyatga ega. 
Buyrakda yuqori va pastki qutb bor. Yuqori qutbda yog‘ kapsulasi ichida buyrak usti bezi 
qalqoncha shaklida joylashgan. Rentgenogrammada XII qovurg‘a chap buyrak o‘rtasidan o‘tib uni ikkiga 
bo‘ladi, o‘ng tomonda esa u buyrakning yuqorisi bilan orqa qismlari orasidagi chegaradan o‘tadi. 
Buyrakning ikki cheti (konturi) - bo‘rtib chiqqan tashqi va botib kirgan ichki cheti bor. Botib kirgan cheti 
o‘rtasida chuqur o‘yiq - buyrak qopqasi bor. U orqali buyrak arteriyasi, nervlar kiradi, undan buyrak 
venasi, siydik yo‘llari va limfa tomirlari chiqadi. Buyrakning asosiy qismi (parenximasi) ikki qavatdan - 
po‘stloq va mag‘iz qavatlaridan tuzilgan. Po‘stloq qavat buyrak cho‘qqisini egallaydi. Mag‘iz kavat 
konus shaklida bo‘lib piramidalardan tuzilgan, asosi po‘stloq tomosha, uchi esa buyrak jomiga qaragan. 
Buyrakning uzun o‘qi m.psoas ning sirtqi konturiga parallel holatda joylashgan. Buyrakning ichki 
konturlari orasidagi masofa yuqori qutb damida ko‘ndalangiga 7 sm, pastki qutbda esa 11 sm ni tashkil 
etadi. Buyrakning o‘qi bilan hosil bo‘lgan burchak 20-30° (326-rasm). Erkaklarda ayollarga nisbatan 
pastki qutb ko‘proq sirtda joylashgan va burchagi kattaroq. Buyrak o‘qining burchagini o‘rganish va 
aniqlash diagnostika uchun filtrlanib, unda 1-1,5 l siydik hosil bo‘ladi. Ikkala buyrakning filtrlash yuzasi 
5-6 kvadrat metrni tashkil qiladi. Ikkilamchi (asosiy, oddiy) siydik, siydik yig‘uvchi naychalar orqali 
so‘rg‘ich yo‘lida yig‘ilib, buyrakning kichik kosachalariga keladi, ularning bir nechtasi birlashib katta 
kosacha hosil qiladi va buyrak jomiga quyiladi. Bu jarayonni rentgenologik usullar bilan o‘rganish 
mumkin. 
325-rasm. Buyrak va siydik yo‘llari sxemasi. 1-o‘ng buyrak; 2-buyrak 
arteriyasi;3siydik yo‘llari; 4- buyrak venasi; 5-po‘sloq qavati; 6-mag‘iz qavati; 7-
piramidalar; 8-kichik kosachalar; 9- buyrakjomi; 10-qovuq; 11-siydik chiqarish kanali. 


263 
Buyrak jomi va kosachalari. Buyrak jomining joylshishini aniqlash uchun Dasy Moyrand 
zonasidan foydalanish lozim, u ikkita gorizontal chiziq bilan chegaralangan, bu chiziqlar I va II bel 
umurtqalarining ko‘ndalang o‘simtalaridan o‘tadi, bel umurtqalarining o‘rtasidan o‘tadigan chiziqdan 5 
sm tashqaridan tik chiziq o‘tkaziladi. Buyrakning soyasi zonadan tashqarida joylashadi (327-rasm). 
Buyrak jomining kattaligi va o‘rni turlicha. Normada siydik chiqarish yo‘li segmenti II bel umurtqasining 
ko‘ndalang o‘simtasi damida joylashgan. O‘ng tomonda bu segment chapga nisbatan bir oz pastroq 
joylashadi. 
Buyrak jomining kattaligi va shakli 30 ga yaqin variantda. Ko‘proq uchburchak shaklida, kamroq 
sharsimon, kvadratsimon bo‘ladi (328-rasm. a, b). Buyrak jomi buyrakning ichida va sirtida bo‘lishi 
mumkin. Jomning hajmi 3-12 ml, o‘rtacha 5-6 ml. Buyrak ichida joylashgan jom buyrak parenximasi 
bilan qoplangan. Buyrak sirtida joylashgan jom, uning sinusidan chiqib, buyrak parenximasi bilan 
qoplangan va kichkina bo‘ladi, ba`zan buyrak shaklining rentgenogrammadagi soyasi jomning 
329-rasm. Sistoureterogramma sxemasi(A.Ya.Pitel
bo‘yicha). 1-siydik chiqarish kanaligining g‘ovak qismi; 
2-so‘g‘on qismi; 3- membrana qismi ; 4-prostatadan 
keyingi qism; 5-qovoq bo‘yni; 6-qovuq. 
327-rasm. Vazu Mourand zonasi 
topografiyasi 
sxemasi 
(A.Ya.Pitel
bo‘yicha). 
328-rasm. 
Yuqoriga yo‘lovchi (retrograd) 
pieogrammalar (A.Ya.Pitel bo‘yicha). A-
buyrakning ichki joylashgan jom; b-buyrakning 
sirtida joylashgan jom. 


264 
joylashishini aniqlaщtsa yordam beradi. Buyrak soyasining uzun bo‘lishi va buyrak qo‘ltig‘ining yoyilishi 
ko‘proq sirtda joylashgan jom uchun xarakterli, jom buyrak ichida joylashganda esa soyasi yumaloq va 
qo‘ltig‘i tirqishsimon bo‘ladi (AL.Pityep, YU.A.Pitel). Buyrakda kichik va katta kosachalar farq qilinadi, 
ular shakli va kattaligi turlicha. Rentgenologik tekshirshtsda yuqorida, o‘rtada va pastda uchta katta 
kosacha aniqlanadi. Ba`zan to‘rtinchi yoki byeshinchi katta kosachalar bo‘lishi ham mumkin. Katta 
kosachalar jomi kichik kosachalar bilan birikadi. Har bir kosachada asos (jom bilan birikkan joy), bo‘yin 
(kosachaning o‘rta qismi uzun nayga o‘xshaydi) va cho‘qqi bo‘lib, bitta yoki bir necha kichik kosachalar 
o‘rin oladi. 
Pielogrammani o‘rganilganda, uning shakli, holati, katta va kichik kosachalarning joylashishiga 
ahamiyat beriladi. 
Siydik yo‘llari (Ureter) - uzunligi 25-30 sm gacha bo‘lgan silindr shaklidagi muskulli naychalar. 
Ular buyrak qopqog‘idan boshlanib, pastga tomon tushib qovuqqa ochiladi. 
Siydik yo‘llarida uchta fiziologik torayish bo‘ladi: 1 -jomning siydik yo‘llariga o‘tar joyida; 2-
yonbosh tomirlar bilan ko‘ndalang bo‘lib o‘tgan joyida; 3-siydik yo‘llarining qovuqqa kirar joyida. Oxirgi 
torayish yaxshi ifodalangan va uning ustki qismida siydik yo‘llari teshigining diametri 2,5-3,5 mm ga 
teng. 
Qovuq (Vesica urenaria). Kichik chanoq bo‘shlig‘ida, simfiz orqasida joylashgan, ichi kovak, 
muskulli a`zo (329-rasm). Rentgenologik tekshirganda qovuq shakli va kattaligi turlicha ekanligi 
aniqdanadi, u jins, yosh, ichidagi narsaning mikdoriga bog‘liq. Normada qovuqning shakli cho‘zinchoq, 
tuxumsimon va piramidasimon bo‘lish mumkin. Unda cho‘qqi, tana, tub va bo‘yin bo‘ladi. Bolalarda 
qovuq simfizdan yuqoriroq joylashadi, shakli noksimon. Toraygan qismi pastga qaragan. Ayollarda uning 
ko‘ndalang o‘lchami bo‘yiga nisbatan kattaroq. Qovuq kontrastlangan siydik bilan to‘lganda egar shaklini 
oladi, bunga bachadonning noto‘g‘ri joylashishi sabab bo‘ladi. 
Normada to‘la qovuqning konturi tekis, qisqargan holatda -arrasimon, chalaroq to‘lganda konturi 
notekis bo‘lishi mumkin, diagnostikada xato qilmaslik uchun buni unutmaslik kerak. 
Qovuqning tubi pastga va orqaga qaragan, torayib bo‘yinni hosil qiladi. Bo‘yindan sfinkterga ega 
siydik chiqarish kanali boshlanadi. Sfinkter hohishga qarab bo‘shashadi va qisqaradi. O‘rta hisobda hajmi 
500-800 ml. 
Sindik chiqarish kanali (Urethra). Erkaklarda siydik chiqarish kanali naysimon bo‘lib, uzunligi 18-
20 sm, rentgen nurlari bilan ifodalanganda, u siydik chiqayotgan vaqtda keng yo‘l hosil qiladi, konturlari 
tekis, lekin diametri hamma yerda bir xil emas. Siydik chiqarish kanalining o‘rta qismida oval nuqson 
bor, u urug‘ bo‘rtig‘iga to‘g‘ri keladi. Siydik chiqarish kanalining oldida so‘g‘oi qismida kanal bir oz 
kengayadi va pastga bo‘rtib turgan yoy paydo qiladi. Ayollarda siydik chiqarish kanali ancha kalta ~ 
taxminan 3-4 sm, bir turda, keng yo‘l va tekis konturga zga. Siydikning parenximadan kosachaga, keyin 
buyrak jomiga o‘tishida diastolik faza ahamiyatga ega. Kosacha siydik bilan ■tulganda sistolik faza yuz 
beradi va kosacha bo‘shab, siydik jomga keladi. 
Diastola bilan sistola almashinib turishi tufayli fiziologik siydik chiqarish jarayonida siydik 
parenximadan kosachaga, undan jomga kelib, uni to‘ldiradi. Odam chalqancha yotganida, normada jom 
4—8 minutda, tik turganida esa 1,5-4 minutda bo‘shaydi, 
Kontrastlangan siydik jomdan siydik yo‘liga o‘tadi, unda detruzor-sfinkterli uchta sekresiya 
(sisoid) bo‘lib, ular yuqorida, o‘rtada va pastki uchdan bir qismida joylashgan. Sfinkterlarning joydashishi 
fiziologik torayish joylariga to‘g‘ri keladi. Seksiyalar faoliyati navbatlashgan. Bir seksiyada bo‘shashib 
siydikka to‘lish, boshqasida - qisqarish jarayoii ro‘y beradi. Shuning uchun urogrammada siydik yo‘li 
boshidan-oxirigacha to‘la bo‘lib ko‘rinmaydi. Uning to‘lganlik ifodasiii olish uchun ekskretor 
urografiyada simfiz yuqorisida kompressiya qilish zarur. Urogrammada siydik yo‘li kompressiyasiz 
ifodalansa, bu yo‘l tonusi buzilganligini ko‘rsatadi. Siydik yo‘lidan siydik qovuqqa keladi. 
BEMORLARNI NUR USULLARI BILAN TEKSHIRISHGA TAYYORLASH 
Bemorlarni iur usullari bilan tekshirishga tayyorlashdagi asosiy vazifa ichakni yaxshilab 
tozalashdan iborat. Bu masalada, ayniqsa rentgenologik tekshirish uchun turli fikrlar mavjud. Bir fikrga 
Karaganda siydik yo‘lini rentgenologik tekshirish uchun ichakni tozalashning hojati yo‘q, ikknnchi fikrga 
qaraganda, tekshirishdan 2-3 kun oldin parhez qilib faqat uglevodsiz ovqatlar iste`mol qilish va kuniga 3 
marta 1-2 tabletka karbolen xamda moychechak (romashka) damlamasini ichish tavsiya etiladi. Uchinchi 
fikrga ko‘ra hukna qilib ichakni tozalash muhim usul hisoblanadi. 


265 
Ichakda gaz bo‘lsa, rentgenologik tekshirish o‘tkazilmaydi, chunki gazni yo‘qotish juda qiyin. 
Shuning uchun bemorni rentgenologik tekshirishga tayyorlayotganda parhez, yosh, hayot tarzi va 
ichakning funksional faoliyatiga ahamiyat berish kerak. Yaxshisi har bir holatda aniq qulay yo‘l topish 
zarur. Ichakdan gaz chiqishini osonlashtirish maqsadida yaxshisi o‘ng tomonga yonboshlab yotish kerak. 
Ichakni tozalashning eng yaxshi usuli iliq (37-38°) qaynagan suv bilan 2 marta tozalovchi hukna qilishdir. 
Birinchisi - tekshirishdan bir kun oldin kechqurun, ikkinchisi tekshirish kuni ertalab, rentgenologik 
tekshirishdan 2-3 soat oldin qilinadi. Tozalovchi huknani moychechak damlamasi (2 l suvga 2 osh 
qoshiq) bilan iliq holatda o‘tkazish tavsiya etiladi, chunki bunda ichak oddiy suvga qaraganda yaxshi 
tozalanadi. Tozalovchi huknasiz o‘tkazilgan rentgenologik tekshirish xato va noto‘g‘ri ma`lumotlarga olib 
boradi. 
Urologik kasalligi bor bemorlarni rentgenologik tekshirish och qoringa o‘tkazilmasligi lozim. 
Tekshirishdan bir necha soat oldin nonushta qilganda ichakda gaz ko‘paymaydi (A.YA.Pitel, YU.A.Pitel). 
BUYRAK VA SIYDIK YO‘LLARINI NUR BILAN TEKSHIRISH USULLARI 
Buyrak va siydik yo‘llarini nur bilan tekshiriladigan rentgen radionuklid diagnostika kabinetlari 
zamonaviy RTK, tomograf va televizor priyomnigi bor rentgen-urologik apparat, renograf, skaner, 
gamma-kamera asbob-uskunalari hamda tekshirish o‘tkaziladigan hamma uskunalar bilan jihozlanishi 
kerak. Jihozlangan xonalarda to‘liq va ob`ektiv diagnostik ma`lumot olish mumkin. 
Hozirgi vaqtda urologik kasalligi bor bemorlarni tekshirishda turli nur usullari keng tarqalgan. 
Ularni to‘g‘ri tushunish uchun hamma nur usullarini 3 guruhga bo‘lish maqsadga muvofikdir. 
Rentgenologik tekshirish usullari: a) oddiy (rentgenoskopiya, pieloskopiya, umumiy 
rentgenografiya); b) rentgenkontrast ekskretor urografiya, yuqoriga yo‘naluvchi piyelografiya, 
sistografiya, uretrografiya); v) qo‘shimcha (nefrotomografiya, pnevmoren, pnevmoretroperitoneum); 
Ultratovush tekshirishlar. 
Radionuklid tekshirish usullari: renografiya, skanerlash, ssintigrafiya va RIT. 
Kompyuter tomografiyasi va MP. 
Rentgenoskopiya. Siydik yo‘lini umumiy rentgenoskopiya qilish bemorning tekshirishga tayyorlanganlik 
sifatini aniqlash, buyrakning o‘rni va uning siljishi, konturi, soyasining xarakteri, shakli, o‘lchami, tosh 
borligi va uning xususiyatlarini o‘rganishda yordam beradi. 
Tibbiyot amaliyotida zamonaviy RTK va televizor priyomnigiga ega rentgendiagnostika 
apparatlarining joriy qilinishi bu usulning keng qo‘llanishiga yo‘l ochdi. 
Pieloskopiya - rentgenkontrast modda batan buyrakning kosacha-jom sistemasini to‘ldirib 
330-rasm. Siydik yo‘llarining umumiy rentgenogremmasi. 1-o‘ng buyrak; 2- o‘ng bel 
muskul konturi; 3-chap buyrak; 4-chap bel muskuli konturi; 5-tig‘iz limfa tuguni; 6-
qovoq; 7-to‘q soya-flebit. 


266 
rentgenoskopiya orqali tekshirish usuli. Bu usul bilan toshni aniqlash, kosachalar, jomning normada va 
patologiyada faoliyatini o‘rganish mumkin. Bemorni tayyorlash, stolga yotqizish tartibi va kontrast 
moddani yuborish, yuqoriga yo‘naltirish pielografiyadagiga o‘xshash, lekin kontrast modda 
rentgenoskopiya nazoratida yuboriladi. 
Kosacha-jom sistemasini kontrast modda bilan to‘ldirgandan keyin kateter chiqarib olinadi. 
So‘ngra rentgenoskopiya yordamida kosacha-jom sistemasining qanday joylashganligi, qisqarish holati va 
uning bo‘shatilishi o‘rganiladi. Zarur bo‘lsa rentgenografiya qilinadi. 
Umumiy rentgenografii. Buyrak va siydik yo‘llarini rentgenologik tekshirish umumiy surat 
olishdan boshlanadi. U ko‘p hollarda kasallikni to‘g‘ri aniqlashda yordam beradi. Umumiy surat olish 
uchun bemorni yaxshi tayyorlash kerak. Surat bemorni rentgen apparat stoli (shtativ)da chalqancha 
yotqizib olinadi. Tekshiriluvchini shunday yotqizish kerakki, bunda umumiy suratda buyrakning qutbidan 
tortib siydik yo‘llari qovuqqacha ifodalanishi lozim (330-rasm). 
Umumiy surat quyidagi tartibda o‘rganiladi va o‘qiladi: 1.) suratning sifati aniqdanadi; 2) suratning 
holati aniqlanadi; 3) ko‘rinib turgan skelet bo‘limlari (umurtqa pog‘oiasi, pastki qovurg‘alar va suyaklar) 
holati bilinadi; 4) buyrak (joyi, soyasinyyg tuzilishi, konturi, shakli, o‘lchami) o‘rganiladi; 5) 
konkrement(lar) va ohaklanish (joyi, tuzilishi, konturi, intensivligi, shakli, soni) borligi aniqlanadi; 6) bel 
umurtqalarining tashqi konturlari holati o‘rganiladi; 7) ichakda gaz borligi (joyi, ifodalanishi va 
tarqalishi) kuzatiladi. 
Siydik yo‘lining umumiy suratini o‘rganishda uning sifati va kontrastligiga ahamiyat berish kerak, 
ular rentgen plyonkaning sifati va sezgirligiga, rentgendiagnostika apparatining quvvatiga, surat olish 
texnikasi sharoitiga (kV, mA, vaqt, masofa va mahkamlagach eritmalarining sifati) hamda bemorni 
qanchalik tayyorlanganligiga bog‘liq. 
Diagnostikada xato qilmaslik uchun sifatli suratni o‘rganish lozim. Umumiy suratni o‘rganish 
umurtqa pog‘onasi, qovurg‘alar va chanoq suyaklaridan boshlanadi, chunki ularda alohida o‘zgarishlar 
(spondiloz, osteoxondroz, spondiloartroz, sil va h.k.) bo‘lishi yoki bu o‘zgarishlar siydik yo‘li 
patologiyasiga bog‘liq bo‘lishi mumkin. So‘ngra umurtqa pog‘onasining to‘g‘ri joylashganligiga 
ahamiyat berish kerak. Chunki undagi skolioz siydik yo‘li patologiyasida kuzatiladi. Siydik a`zolarining 
joylashishi va ulardagi patologik jarayonlar suyak skeletiga qarab aniqlanadi. Suyak skeletiga baho 
bergandan so‘ng siydik yo‘lini o‘rganishga kirishiladi. Umumiy suratda buyrak kuchsiz soya beradi. O‘ng 
buyrak 1 bel umurtqasining yuqori qirrasi bilan III bel umurtqasining tanasi orasida, chai buyrak soyasi 
esa XII ko‘krak umurtqasining tanasi bilan II bel umurtqasi orasida joylashadi. Buyrak konturi normada 
silliq va tekis bo‘ladi. Yallig‘lanish jarayonida buyrak soyasi quyuqlashadi va konturining aniqligi 
kuchayadi, quyuqlashishining kuchliligi unda sklerotik o‘zgarishlar borligini ko‘rsatadi. 
Buyrak loviya shakliga o‘xshaydi. Uning ikki konturi o‘rtasida chuqurcha - buyrak qopqasi bor. 
Umumiy suratda katta yoshdagilarda o‘rta hisobda buyrakning bo‘yi - 11,5 sm, eni 6-7 sm, hajmi 
odamning to‘laligiga va og‘irligiga bog‘liq. O‘ng buyrak bo‘yi qisqaroq, lekin eni kattaroq, sirtqi konturi 
bo‘rtib chiqqan, chap buyrak soyasi kambar, shakli cho‘ziq. 
Buyrak o‘rni, konturi soyasi quyuqligi, shakli va kattaligining o‘zgarishi patologiyani ko‘rsatadi. 
Umumiy suratda bel muskullarining ifodalapishini o‘rganish muhim ahamiyatga ega, u piramidaning 
keskin konusi shakliga o‘xshab cho‘qqisi XII ko‘krak umurtqasi tanasining damida joylashadi. Normada 
bel muskulining konturi ifodalangan va tekis bo‘ladi. Agar muskullar konturi o‘zgarsa yoki ko‘rinmasa, 
bu - qorin pardasining orqa bo‘shlig‘idagi a`zolar, jumladan, buyrak natologiyasidan dalolat beradi. 
Umumiy suratda siydik yo‘li ko‘rinmaydi. Qovuq soyasini u to‘lgandagina aniqlash mumkin. 
Shuni unutmaslik kerakki, ichaqdagi gaz va axlat siydik yo‘li suratlarini o‘rganishda qiyinchilik 
tug‘diradi. Siydik yo‘li suratlarida ko‘pincha yorug‘lik va quyuq soyalar ko‘rinadi. Yorug‘lik ichakda gaz 
borligini ko‘rsatadi, soyalar quyuqligi, konturi, shakli, miqdori, soni va o‘rni ichakdagi yot jismlar, limfa 
tugunlarining ohaklanishi, o‘t pufagi va yo‘llaridagi toshlar (konkrementlar) bo‘lishi mumkin. 
Agar ular buyrak, jom, siydik yo‘li va qovuqda joylashgan bo‘lsa, konkrement deb o‘ylash 
mumkin, buni aniqlash uchun rentgenkontrast usul bilan tekshirish lozim. Buyrak jomi sohasi va 
qovuqdagi katta hamda korall toshlar umumiy suratda xatosiz aniqlanadi. Korin bo‘shlig‘idagi yot jismlar 
soyasi juda katta, o‘t pufagidagi toshlar soyasi esa o‘rta yoki kuchsiz intensivlikka ega.


267 
Ko‘pincha kichik chanoqda .flebolitlar uchraidi, ular siydik io‘lida yoki qovuqda tosh bordek bo‘lib 
ko‘rinadi va sirtda qovuq hamda siydik yo‘li soyasidan chetroq joylashadi, konturi aniq, yumaloq yoki 
oval shaklli, intensiv, bitta yoki bir nechta. Bir xil tuzilgan bo‘ladi. Shunlay qilib, diagaostikada umumiy 
surat muhim ahamiyatga ega va siydik yo‘li faoliyati hamda patologiyasiii tamomila hal qilinsa, 
yo‘nalgan rentgenologik tekshirish usulini tanlashda yordam beradi, 
57 - v a z i f a. X. ismli bemor. 26 yoshda, 4 yildan beri kasal. Shikoyatlari: belning chap tomonida 
og‘riq, kuchsizlik va titrash. 331-rasmni o‘rganing va tasvirlang, bayonini tuzing. 
Javobi 449-betda. 
Ekskretor (vena orqali) urografiya. Venaga kontrast modda yuborib, uning buyrakdan ajralib chiqib 
siydik yo‘li rentgenogrammasida ifodalanishiga asoslangan usul. Hozirgi vaqtda u rentgenologik 
tekshirishda asosiy usul hisoblanib, siydik yo‘li faoliyatini va undagi patologik o‘zgarishlarni o‘rganishda 
yordam beradi. 
Ekskretor urografiya uchun turli kontrast moddalar qo‘llaniladi: 
1.Triombrast -- tarkibida uchta yodi bor preparat, suvdagi 60 va 76% li eritmasi in`eksiya uchun 20 
ml va 2 ml hajmda ampulalarda chiqariladi. Buyrak qon tomirlarini tekshirishda, ekskretor urografiya, 
yuqoriga yo‘naluvchi pielografiya va h.k.da keng qo‘llaniladi. 
Bemorning yod preparatlariga sezuvchanligini aniqlash majburiydir. Bemorning massasiga qarab 
ekskretor urografiyada 20 ml dan 40-60 ml gacha ishlatiladi. 
Infuzion urografiyada 30 ml triombrastga 80 ml 5% li glyukoza eritmasini aralashtirib qo‘llaniladi. 
Chet eldagi sinonimlariga verografin, urografin va boshqalar kiradi. 
2. Y o d a m i d. In`yektsiya uchun yodamid-300 ning suvdagi 65% li eritmasi va yodamid-380 
ning suvdagi 80% li eritmasi chiqariladi. 
Ekskretor urografiyada venaga 20 ml dan 40 ml gacha yuboriladi. Yuqoriga yo‘naluvchi 
piyelografiyada suvdagi 20 yoki 30% li eritmasidan 6-10 ml yuborish kifoya. 
Kontrast modtsani yuborish individual holatga, ya`ni bemorning massasi va yoshiga, jigar hamda 
buyrakning faoliyatiga bog‘liq. 
Monelik bo‘lmasa, kontrast modda iliq holatda, sekin, 3-4 minut davomida vrach kuzatuvida 
yuboriladi. 
Ekskretor urografiya qilish uchun bemorni surat olinadigan stolga ma`lum tartibda yotqizib siydik 
yo‘li kontrastlanadi va 30X40 sm li rentgen plyonkaga umumiy surat olinadi. Keyin bemor holatini 
nazorat qilib turib, shprits yordamida tirsak venasiga kontrast modda yuboriladi. Qo‘shimcha noxushlik 
(ko‘ngil aynishi, qusish, bosh aylanishi, issiq sezish, og‘iz qurishi va unda metall mazasi bo‘lishi, terining 
oqarishi, qichima, eshakem toshishi, nafas olishning qiyinlashishi, nafas siqishi, havo etmaslik, pulsning 
kuchsizligi va h.k.) paydo bo‘lsa, darhol moddani yuborish to‘xtatiladi va shoshilinch yordam choralari 
kuriladi: 1) novshadil spirt eritmasi hidlatiladi va ikki chakkaga surtiladi; 2) teri ostiga adrenalin 
xloridning 1:1000 nisbatdagi eritmasidan 0,5 ml yuboriladi. Nafi bo‘lmasa, 10-15 minugdan so‘ng yana 
57 - v a z i f a. X. ismli bemor. 26 yoshda, 4 yigщan beri kasal. Shikoyatlari: belning 
chap tomonida og‘riq, kuchsizlik va titrash. 331-rasmni o‘rganing va tasvirlang, bayonini 
tuzing. 
Javobi 449-betda. 


268 
qaytariladi; 3) muskul orasiga gistaminga qarshi preparat: 1-2 ml 1% li dimedrol yoki 1-2 ml 2,5% li 
pipolfen eritmasi yuboriladi; 4) eshakyem toshganda tomchilab yoki tizillatib oqizish yo‘li bilan 20-30 
mg prednizolon yoki 50 ml gidrokortizonni 250 ml fiziologik eritmada yoki 5% li glyukoza eritmasida 
yuboriladi; 5) titroq yuz berganda bemorning ustiga ko‘rpa yopib, issiq grelka bilan o‘rab qo‘yiladi; 6) 
nafas olish qiyinlashganda kislorod bilan nafas oldiriladi. Nafas olish va tomir harakati markazlarini 
qo‘zgatish uchun teri ostiga 1-2 ml 10% li kofyein eritmasi, 2-3 ml 20% li kamfora moyi yoki venaga 2 
ml kordiamin yuboriladi. 
Og‘ir allergiya reaksiyasida reanimasiya brigadani chaqirish lozim. Yuqoridagi noxushliklar 
bo‘lmasligi va shoshilinch yordam berish uchun: 1) shifokor kontrast modda yuborilayotganda 
jarayonning oxirigacha va tekshirish tugagunicha uning yonida bo‘lishi lozim; 2) har bir 
rentgendiagnostik kabinetda kerakli priborlar, asboblar, dori-darmonlar va tez yordam berish qo‘llanmasi 
bo‘lishi shart; 3) venaga uchta yodli kontrast modda yuborayotgan paytda yoki yuborilgandan so‘ng 30 
minut o‘tgandagi reaksiyada shoshilinch yordam berish uchun shifokor-rentgenolog yetarli darajada ilm 
va tajribaga ega bo‘lishi kerak. Qarilarda ekskretor urografiyani ehtiyotlik bilan bajarish va kontrast 
moddani juda sekin yuborish zarur. 
Konstrast modda yuborilgandan so‘ng urogramma qilish standart bo‘lmaydi. Yosh kishilarda 
buyrak faoliyati yaxshi bo‘lsa, kontrast modda yuborilgandan so‘ng 5 minut o‘tgach birinchi urogramma 
qilish mumkin, buyrak faoliyati susaygan qari kishilarni 12-15 minutdan keyin urogramma qilinadi. O‘rta 
yoshdagilar urogrammasi ko‘pincha 7-15-25 minut, ba`zan 40 va 60 minut o‘tgandan keyin, ya`ni 
tekshirish vaziyatiga qarab olinadi (332-rasm, A, B). 
Ekskretor urografiya fiziologik tekshirish usuli hisoblanadi. Urogrammada u to‘planish va ajralib 
chiqib ketish faoliyatini hamda buyrak morfologiyasini ifodalaydi, bu esa diagnostikaga kerakli 
ma`lumotni olishga yordam beradi. 
Urogrammani o‘rganishda buyrakning joylashishi, parenximasi va intensivligining bir xilligi, 
o‘lchami, shakli, kosacha-jom sistemasining ifodalanishi va siydik yo‘lining intensivligi, uning to‘lishi, 
eni, tonusining holati, siydikning surilishi, qovuqning kontrastlanishi, uning o‘rni, hajmi va to‘lish 
holatiga ahamiyat beriladi. Ayniqsa tosh (konkrement) bor-yo‘qligi, joylashgan o‘rni, intensivligi, shakli 
va soniga e`tibor berish kerak. Agar buyrak fonida yorug‘langan manba aniqlansa, buyrak patologiyasi 
(pielonefrit, nefrit, nefrolitiaz, buyrak infarkti) deb o‘ylash kerak. Shuni unutmaslik kerakki, kosachalar 
bir vaqtda bo‘shamaydi. Normal urogrammada kosachalar biri to‘lgan bo‘lsa, boshqalari qisqargan fazada 
bo‘lishi mumkin. Normal holatda ikkala buyrak kontrastlangan siydikni bir ritm va tezlikda ajratadi. 
Buyrak kasallanganda to‘planish va ajralib chiqish faoliyati buziladi, ular rentgenologik jihatdan shunday 
xarakterlanadi: 1-kosacha va jom soyasining bir tomonda yoki ikki tomonda kech paydo bo‘lishi; 2- 
kontrast moddaning siydik bilan bir yoki ikki tomonda sekin ajralib chiqishi; 3-buyraklarning birida 
kosachalar va jom soyasining yo‘qligi; 4-kontrast modda yuborilgandan so‘ng 2-3 soat o‘tgach 
332-rasm. Ekskretor urogramma. A-10 minutdan keyin buyrak, kosajom-jom sistemasi va 
siydik yo‘llari soyadi ikkala tomonida ifodalangan.Chap tomonda III bel umurtqasningf tanasi 
damida va kichik chanoqda qattiq, dumaloq va oval shakilli soyalar (flebolitlar); B-25 minut
o‘tgach ko‘rinishi yuqoridagidek, lekin kontrastlanish intensivligi kuchaygan.Buyrak faoliyati 
buzilmagan. 


269 
buyraklarning birida soyaning anchagina kuchayishi o‘sha tomondagi siydik yo‘lining bekilib 
qolganligiga xarakterli. 
Ekskretor urografiya buyrak faoliyati va patologiyasi to‘g‘risida diagnostika uchun kerakli axborot 
olishda qo‘llaniladi. Bu usul ryetrograd pieloureterografiyadan afzalroq. U quyidagi hollarda: bemor 
shok, kollaps holatida bo‘lganida, buyrakning og‘ir kasalliklari (azotemiya)da, jigar yetishmovchiligi va 
og‘ir kasalligida, yod preparatlariga sezuvchanlik yuqori bo‘lganda, Bezedov kasalligida qilinmaydi. 
Siydikning solishtirma og‘irligi past (1080-1010) bo‘lsa, ekskretor urografiya tavsiya etilmaydi, chunki 
siydik yo‘lida kontrast modda yig‘ilmasligi mumkin. Bunday hollarda infuzion urografiya qilinadi. 
Yuqoriga yo‘naluvchi (retrograf) pieloureterografiya. Retrograd orqali kontrast moddani kosacha-
jom va siydik yo‘liga yuborib, ularni to‘ldirib rentgenologik ifoda soyasini olishga asoslangan usul. 
Retrograd pieloureterografiyada ham ekskretor urografiyada qo‘llaniladigan kontrast moddalar va gazlar 
(tozalangan havo, kislorod va b.q. gazlar) ishlatiladi. Bemorni tayyorlash ekskretor urografidagi kabi. 
Tekshirish 
aseptika 
va 
antiseptika 
qoidalari 
talabiga 
muvofiq 
o‘tkaziladi. 
Retrograd 
piyelouryetyerografiya siydik yo‘li katyeteri yordamida qilinadi. Kateter siydik yo‘liga yuborilgandan 
so‘ng bemorni surat oladigan stolga yotqizib, kateter siydik yo‘lidaligini aniqlash uchun umumiy surat 
olinadi. Keyin kateterga ulapgan shprits orqali ehtiyotlik bilan 20-30% li kontrast moddadan 6-10 ml 
yuboriladi. Og‘riq paydo bo‘lganda yuborish to‘xtatiladi va shu paytda rentgenografiya qilinadi. Surat 
olingandan so‘ng kontrast modda so‘rib tashlanadi va kateter chiqarib olinadi (333-rasm). 
Pieloureterogramma quyidagi tartibda o‘rganiladi: 1-kasallik tarixi bilan tanishish; 2-surat sifatini 
aniqlash; 3- suratning tomoni va holatini aniqlash; 4-buyrakni o‘rganish (joylashishi, soyasining 
intensivliga va bir xilliga, konturlari, shakli, hajmi); 5-kateterning siydik yo‘lida joylashishini aniqlash; 6-
kosachalar va jomni o‘rganish (joylashishi, to‘lganligining xarakteri, konturlari, shakli, hajmi); 7-siydik 
yo‘lini o‘rganish (joylashishi, konturi,'shakli, o‘lchami, eni); 8-qovuqni o‘rganish (joylashishi, konturi, 
eni, o‘lchami, shakli, hajmi, soyasining intensivligi); 9-pieloureterogrammada ifodalangan skelet 
suyaklarini o‘rganish. Bemor chalqancha yotganda kontrast modtsa bilan yuqori va o‘rta kosachalar 
to‘ladi, chuyki ular chuqur joylashgan. Qorin bilan yotganda esa pastki kosachalar va siydik yo‘lining 
boshlanish qismi to‘ladi. Normal pieloureterogrammada o‘ng buyrak jomi II bel umurtqasi damida, chan 
buyrakniki - 2 sm yuqoriroqda ko‘rinadi. 
Ba`zan buyraklar jomi II bel umurtqasidan pastroq joylashadi. Normada siydik. yo‘lining soyasi bel 
umurtqalari ko‘ndalang o‘siqlari tashqi qirralari yoiida bo‘ladi. 
333-rasm. 
Yuqriga yo‘naluvchi (retrograd) 
pielouretrogramma; o‘ng tomonda. 1-kosacha; 2-
konkrement(tosh); 3-siydik yo‘li kengaygan va 
turli to‘gan; 4-kateter. 


270 
Siydik yo‘li xalqasimon, tizzasimon va yoysimoi qiyshaymalar hosil qilmasligi lozim. 
Buyrakning patologik siljishi (nefroptoz) va siydik yo‘lining qiyshayishini aniqlash uchun ekskretor 
urografiyada va pieloureterografiyada suratlarni bemorning gorizontal va veritikal holatida olish lozim. 
Havoli pielografiya. Bunda tozalangan havo, kislorod, karbonat angidrid gazi, azot (1)-oksid 
ishlatiladi. Tekshirishning maqsadi kosacha, jom va siydik yo‘lida uchraydigan, ko‘rinmaydigan, 
rentgenkontrastmas, umumiy suratda soya bermaydigan toshlarni aniqlashdir. Pnevmopielografiya qilish 
texnikasi retrograd pieloureterografiya texnikasi kabi. Yodning suvdagi eritmasi o‘rniga siydik yo‘liga 
kiritilgan kateterga ulangan shprits yordamida ehtiyotlik bilan, jom ichidagi bosimni ko‘tarmasdan 8-10 
kub sm havo yuboriladi. Havo bilan to‘latilgandan keyin surat olinadi (334-rasm). 
Pnevmopielogrammada ko‘rinmaydigan toshlar havo orasida nuqson sifatida ifodalanadi. 
Quyidagi hollarda: bemorning ahvoli og‘ir bo‘lganda, yuqumli kasalliklarda, siydik yo‘lidagi 
yiringli infeksiyalarda, gematuriyada pieloureterografiya va havoli pielografiya qilish man etiladi. 
Sistografiya. Qovuqqa kontrast modda yoki havo yuborib rentgenologik tekshirish usuli. 
Diagnostika uchun bebaho usul hisoblanadi, u shikastlangan devor o‘smalari, divertikul va toshni 
aniqlashda ahamiyatga ega. 
Sistografiya ajralib chiquvchi (ekskretor) va yuqoriga yo‘naluvchi sistografiyaga bo‘linadi. Ajralib 
chiquvchi sistografiya ekskretor urografiya boshlanganidan 30-60 minut keyin qilinadi, chunki bu vaqt 
orasida qovuq yetarli darajada kontrastli siydik bilan to‘ladi. Qovuqning aniqroq ifodasini yuqoriga 
yo‘naluvchi sistografiyada olish mumkin. Yuqoriga yo‘naluvchi sistografiyada 10-20% li kontrast modtsa 
yoki har xil gazlar qo‘llaniladi. 
Sistografiya qilish texnikasi bemorni rentgen apparatining surat oladigan stoliga chalqancha 
yotqizishdan boshlanadi. Oyoqlar chanoq-son va tizza bo‘g‘imlarida bukiladi va chetga suriladi. Aseptika 
va antiseptikaga rioya qilgan holda qovuqqa kateter kiritiladi. Kateterga ulangan Jane shpritsi yordamida 
150-300 ml rentgen kontrast modtsa yuboriladi, so‘ngra kateterni chiqarib olib old aksial va qiya 
holatlarda sistografiya qilinadi, bu qovuqning ichki konturi to‘g‘risida to‘liq axborot olishga imkon 
beradi. 
Sistogrammalar ham urogramma kabi o‘rganiladi. Normal tsistogrammada qovuq konturi tekis, 
aniq va silliq, shakli yumaloq, oval, uzunchoq bo‘lishi mumkin. Erkaklarda u ko‘pincha yumaloq, 
ayollarda esa oval shaklda, shu bilan birga ko‘ndalang o‘lchami uzunasiga nisbatan kattaroq, bolalarda 
noksimon shaklda, toraygan qismi pastga qaragan [335-rasm, A, B(a,b)]. 
334-rasm. 
Yuqoriga yo‘naluvchi 
(retrograd) 
pielogramma.O‘ng 
tomonda 
kosacha-jom sistemasi va siydik yo‘li xavo 
bilan to‘lgan. 


271 
Kattalarda qovuqning pastki qirrasi simfizning yuqori chetida yoki 1 sm yuqoriroq joylashadi, 
yuqori konturi esa III-IV dumg‘aza umurtqalari damiga to‘g‘ri keladi. Bolalarda qovuqning pastki konturi 
hamisha qov suyaklaridan yuqori joylashadi. Retrograd va havoli sistografiya rentgenonegativ 
(ko‘rinmaydigan, soya bermaydigan) toshlar, yot jismlar, divertikul, o‘smalar, sil jarayoni, prostata bezi 
adenomasini aniqlashda yordam beradi. Travmada qovuq shikastlanib yorilgan bo‘lsa, uni diafragma 
tagida paydo bo‘lgan erkin gaz borligidan aniqlanadi. Sistrogrammada prostata bezida o‘sma va adenoma 
bo‘lsa. qovuqning pastki konturi bilan qov suyaklarining yuqori cheti o‘rtasidagi masofa xarakterli 
darajada kengayadi va qovuqning pastki konturida iuqson paydo qiladi. 
Shunday qilib, kontrast modda yuborilgan retrograd sistografiya va havoli sistografiyalar qovuq 
faoliyatini o‘rganish va kasalliklarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Siydik chiqarish yo‘lida, qovuq, 
prostata bezi adenomasidagi o‘tkir yallig‘lanish jarayonida sistografiya qilinmaydi. 
Uretrografiya. Siydik chiqarish yo‘li (uretra)ni rentgen-kontrast usul bilan tekshirish. Usul siydik 
chiqarish kanali shikastlanganda, rivojlanish nuqsoni, yallig‘lanish, o‘sma, uning tuzilishini aniqlash 
uchun qo‘llaniladi. tekshirish rentgen apparatning surat oladigan stolitsa bemorni chalqancha yotqizib 
o‘taziladi. Chap oyoq chanoq-son va tizza bo‘g‘imlarida bukiladi, tanaga yaqinlashtiriladi va tashqariga 
buriladi, o‘ng oyoq uzatilganicha orqaga va chetga buriladi. Jinsiy olat songa parallel qilinib, teshigiga 
metall kanyulya kiritiladi. Tarnovskiy uchligi (nakonyechnik) o‘rnatilgan maxsus shprits orqali 10-15% li 
335-rasm. Ekskretor urogramma.Vena orqali kontrast modda yuborilgandan bir 
soat keyin buyrakning kosacha-jom sistemsi deformasiya bo‘lgan qayd qilinadi. 
Qovuq to‘lgan (A). B-yuqoriga yo‘naluvchi (retrograd) stistogramma. A-kontrast 
modda yuborilganda; b-xavo yuborilganda. 
336-rasm.Uretrogramma. Siygik chiqarish kanalini orqa qismi bitib qolgan: 1-
kuymich suyagining singan joyi; 2-siygik chiqarish kanalining old boshlanish qismi; 
3-kateter; 4-kontrast moddalarining to‘qimlariga kirib to‘planishi. 


272 
rentgenkontrast modda eritmasidan 10-15 ml yuboriladi. Siydik chiqarish yo‘li to‘lgandan so‘ng ikki 
holatda surat olinadi (336-rasm). 
Kontrast modda o‘rniga havo yoki kislorod ishlatish mumkin. Siydik chiqarish yo‘lini havo bilan 
to‘ldirilgandan so‘ng havoli uretrografiya qilinadi. Uretrogrammalarni o‘rganishda siydik chiqarish 
yo‘lining to‘lish xarakteri, o‘rni, konturi, kengligi, shakli, o‘tishi, old va orqa qismiga ahamiyat beriladi. 
Normada siydik chiqarish yo‘li ingichka tilim shaklida, konturlari bir tekis, so‘g‘on qismi mahalliy 
kengaygan bo‘ladi. Prostata bezi adenomasida siydik chiqarish yo‘lining orqa qismi torayadi va uzayadi. 
Nefrotomografnya. Kontrast modda yuborilgandan keyin buyrak qatlamini rentgenologik tekshirish 
usuli (337-rasm). Ikki holat (old va yon)da uzunasiga qilingan nefrotomografiya keng qo‘llaniladi. 
Tibbiyot amaliyotida kompyuter tomografiyaning joriy etilishi munosabati bilan buyrakni ko‘ndalang 
tomografiya qilishga imkon tug‘ildi. Buyrak faoliyati, parenximasini o‘rganish va kasalliklari (o‘sma, sil, 
kistalar)ni aniqlash uchun nefrotomografiya qo‘llaniladi. Bemorni to‘g‘ri yotqizish va buyrakning asosiy 
(o‘rta) qatlamini aniqlash muhim ahamiyatga ega. 
Uzunasiga tomografiya qilish uchun bemorni tomografik stolga chalqancha yotqizib, oyoqlari 
chanoq-son va tizza bo‘g‘imlarida bukiladi. Asosiy qatlamni aniqlash uchun o‘quvchilar chizg‘ichi bilan 
bemor tanasining balandligi - surat stoli yuzasidan o‘mrov suyagining o‘rtasidan qovurg‘a yoyini kesib 
o‘tadigan chiziqqacha bo‘lgan masofa o‘lchanadi. Olingan natijani bir xilda 4 ga bo‘linadi. Buyraklar 
holati pastdan ikkinchi qismida joylashadi, u qatlamlarning stol yuzasidan 6-9 sm gachasini tashkil etadi. 
Asosiy qatlam buyrak parenximasi, jom va buyrak darvozasidan o‘tadi. Keyin asosiy qatlamdan 0,5-1 sm 
yuqori va pastki qatlamlardan qo‘shimcha tomografiya qilinadi, bu tekshirish uchun kifoya. 
Nefrotomografiya qilishda shuni unutmaslik kerakki, chai buyrak o‘ngiga nisbatan orqaga yaqinroq 
joylashadi, shu bois asosiy qatlam buyraklar turlicha, farqi 1,5-2 sm ni tashkil etadi. 
Nefrotomografiya yon holatda qilinganda qatlamlar tananing o‘rta chizig‘idan pastga 4-8 sm 
chuqurlikda belgilanadi. Nefrotomografiya simultan kasseta bilan qilinsa yaxshi bo‘ladi. 
Pnevmoren. Buyrak va buyrak usti bezi atrofidagi kletchatkaga gaz yuborib rentgenologik 
tekshirish usuli. Bunda bemor qarama-qarshi yonboshi bilan paxta bolishga yotqiziladi. Mahalliy 
anesteziyadan so‘ng XII qovurg‘aning pastki qirrasi kesib o‘tgan nuqtaga nina kiritib teshiladi. Ninani 
mandreni bilan 5-7 sm chuqurlikka kiritib, buyrak atrofidagi kletchatkaga yetkaziladi va tekshiriladi. 
Agar shprits so‘rilganda qon (nina tomirning ichida) yoki yiring chiqsa, tekshirish to‘xtatiladi. Buyrak 
atrofi kletchatkasida nina to‘g‘ri turgan bo‘lsa. 0,25% li novokain eritmasidan 30-50 ml yuboriladi. Keyin 
pnevmotoraks qo‘yadigan apparat yordamida 8-10 minut davomida 12 mm simob ustupi bosimida 500-
800 kub sm kislorod yoki gaz puflanadi. So‘ngra nina chiqarib olinadi, teshikka kollodium yopishtiriladi 
va bemor tinch holatda 15 minut yotadi. Rentgenografiya yoritish ekrani yordamida old va yon holatlarda 
qilinadi. 
Bemorni gaz yuborilgan tomonga qarama-qarshi holatda yotqizib, 2-3 soat o‘tgandan keyin 
rentgenografiya qilinsa, tekshirilayotgan tomon ifodasini olish mumkin. Tomografiya qilinayotgan surat 
337-rasm.Buyrakning normal tomogrammasi bilan ekskretor urogrammasi (A.Ya Pitel 
bo‘yicha); 
1-o‘ng buyrak; 2-buyrak usti bezlari; 3-kosachalar; 4-o‘ng jom; 5-chap buyrak; 6-chap 
jom ikkiga bo‘lingan.


273 
stoli yuzasidan 6-9 sm yuqorida qatlamlar aniqlanadi. Hozir pnevmoretroperitoneum-qorin pardasining 
orqasiga gaz yuborish keng qo‘llaniladi. Bu usul qorin pardasi orqasida joylashgan a`zolar (buyrak, 
buyrak usti bezi, me`da osti bezi)ni o‘rganish va ulardagi o‘smani, shuningdek chanoq a`zolari 
kasalliklarini aniqlashda qo‘llaniladi. 
Buyrak arteriografiyasi - buyrak arteriyasiga kontrast modda (triombrast, vertografin, urografin, 
yodamid va b.q.) yuborib, rentgenologik tekshirish (338-rasm). Buyrak ikki usulda: bel va son orqali 
tekshiriladi. Bu usullar yordamida buyrak tomirlarining shikastlnishi, o‘smalar va kistalar, nefrogen qon 
bosimining oshishi va etiologiyasi noma`lum boshqa kasalliklarni boshlanish vaqtida aniqlash mumkin. 
Umumiy va selektiv buyrak angiografiyasi bo‘ladi. Umumiyda rentgenkontrast modda aortaning 
qorin qismiga yuboriladi va undan ikkala buyrak arteriyalariga boradi. Bu usulni bajarish uchun bel orqali 
uzunligi 15 sm, diametri 1,8 mm li nina bilan aorta punksiya qilinadi. Kontrast modda yuborishdan oldin 
bemor nafas olmasligi lozim. So‘ngra aortaga 10 ml kontrast moddani tez yuborib, shu zahoti 
rentgenografiya qilinadi. YAna 10-20 ml kontrast modda yuborib, ikkinchi, so‘ngra uchinchi 
rentgenogramma qilinadi. Hammasi bo‘lib 20-30 ml kontrast modda ishlatiladi. Birinchi suratda aorta va 
buyrak arteriyalari ifodalanadi - bu erta arterial faza. Keyingi suratlarda kyechki arterial faza ifodalanadi, 
a`zoning ichki arteriyalari va vena tomirlari i soyasi ko‘rinadi, ular intensivligi arteriyalarnikiga nisbatan 
past. Kontrast modda yuborilganidan 5 minut keyin suratlarda buyrak kosacha-jom sistemasining soyalari 
paydo bo‘ladi. 
Selektiv buyrak arteriografiyasi uchun maxsus egilgan Adman-Ledin kateteri qo‘llanadi, uning 
distal qismida bir necha kichkina teshiklar bor. Kateter son arteriyasiga kiritiladi va metall o‘tkazuvchi 
bilan qorin aortasiga yetkaziladi. O‘tkazuvchi chiqarib tashlangandan so‘ng kateter buyurilgan shaklni 
egallaydi. Yoritilgan ekran yordamida kateter I va II bel umurtqalari tanasigacha suriladi va buyrak 
arteriyasiga 
kiritiladi.
338-rasm.Translyumbal orqali buyrak angiofrafiyasi.Arteriorgafik faza (A.Ya.Pitel 
bo‘yicha); 
1-qorin arteriyasi; 2-buyrak arteriyasi; 3-o‘ng buyrak; 4-chap buyrak. 
338-rasm. Translyumbal 
orqali buyrak 
angiofrafiyasi.Arteriorgafik faza 
(A.Ya.Pitel bo‘yicha); 
1-qorin 
arteriyasi; 
2-buyrak 
arteriyasi; 3-o‘ng buyrak; 4-chap 
buyrak. 


274 
Kateterning to‘g‘ri turganini aniklash uchun 3 ml fiziologik eritma va 3 ml kontrast modda 
yuboriladi. Tromb hosil bo‘lmasligi uchun vaqt-vaqti bilan ozgina portsiyada fiziologik eritma bilan 
geparin yuborib turiladi. Keyin kateterga ulangan maxsus shprits bilan nafas chiqargan fazada 8-10 ml 
kontrast modda 2-3 sekund ichida yuboriladi va surat olinadi. Kateter chiqarib olingandan so‘ng qon 
to‘xtatish choralari ko‘riladi va ikki kun o‘rinda qimirlamay yotish tavsiya etiladi. 
Qovuq arteriografiyasi. Qovuq tomirlarini kontrast modda yuborib rentgenologik tekshirish usuli. 
Qovuq devoridagi o‘smaning tarqalishini aniqlashda qo‘llaniladi. Tekshirish uchun bemor tayyorlanadi. 
Terini tyeshib son arteriyasi kateterizatsiya qilinadi. Yoritilgan ekran nazoratida kateter aortaga, oxiri 
bifurkasiyaga yetkaziladi. Keyin kateterga ulangan shprits bilan 2-3 sekund davomida 30-40 ml 
triombrast yoki verografin eritmasi yuboriladi va shu zahoti bir necha rentgenogramma olinadi. 
Qovuq parietografiyasi. Qovuq devorini o‘rganish uchun uning ichiga va atrofidagi kletchatkaga 
gaz yuborib rentgenologik tekshirish usuli. O‘smani aniqlashda, uning o‘sish xarakteri, hajmi va 
atrofidagi a`zolarga yoki to‘qimalarga tarqalishini o‘rganishda qo‘llaniladi. Qovuqni 150-200 kub sm gaz 
bilan to‘ldirib, atrofdagi kletchatkaga ham gaz yuborib old va qiya holatlarda surati olinadi. Zarur bo‘lsa 
tomografiya qilinadi. 
Buyrak jomi va siydik yo‘li rentgenokimografiyasi. Buyrak jomi va siydik yo‘li faoliyatini 
rentgenkontrast usulda tekshirish. Ekskretor urografiyada yoki infuzion urografiyada, yoki 
pieloureterografiyada kontrast modda yuborilgandan so‘ng kimografik biriktirma (pristavka) bilan nafasni 
to‘xtatib turib, 20-30 sekund orasida surat olinadi. Rentgenokimogrammada toshlar aniqlanadi va 
amplitudalari, jomning sistolasi va diastolasi, shuningdek siydik yo‘li qisqarish to‘lqinining siljish tezligi 
o‘rganiladi. 
BUYRAKLARNI ULTRATOVUSH BILAN TEKSHIRISH 
Hozirgi vaqtda buyraklarni o‘rganish va kasalliklarini aniqlashda ultratovush bilan tekshirish 
(UTT) keng tarqalgan va barcha tibbiyot muassasalarida joriy etilgan. Ayrim klinika, kasalxona va 
poliknikalarda ijobiy natijalarga erishib, yetakchi o‘ringa yaqinlashmoqda, chunki bu usul iqtisodiy 
jihatdan ahamiyatga ega, bemor va tibbiyot xodimlari uchun zararsiz, tez ma`lumot va natija beruvchi, 
rivojlanayotgan usul hisoblanadi. 
Buyrak o‘ziga xos ultratovush tuzilishga ega. Uning tashqi tomonidagi parenximada exosignal 
yo‘q, kosacha-jom sistemasida esa exosignal yuqori. 
Bo‘ylama exogrammada normal buyrak oval shaklda bo‘lib, konturlari tekis va fibroz parda 
(kapsula)si aniq ifodalanadi. Kosacha-jom sistemasi zich exotuzilishga, turli shakl va o‘lchamga ega. 
Hajmiy UTS bo‘yicha buyrakning normal o‘lchami bo‘ylama qatlamlarda 10-12x3,5-4,5 sm, ko‘ndalang 
qatlamlarda 5-6x3,5-4,5 sm (339-rasm). 
Parenxima po‘stloq qatlamining eni normada 0,5-0.8 sm, mag‘izda esa 0,7-1,2 sm. Buyrakning 
o‘rta segmenti sathida parenximaning umumiy qalinligi 1,2-2 sm gacha, qutblar sohasida 2-2,5 sm 
(N.S.Ingashin). 
Parenximatoz qatlam bilan bo‘shliq tuzilmalar (buyrakning parenximatoz indeksi) o‘rtasidagi 
o‘zaro munosabat muhim ahamiyatga ega, u normada 72 ni tashkil etadi. O‘tkir nefritda bu indeks 
ko‘tarilib, surunkali jarayonlarda esa pasayadi. Gidronefrozda kosacha-jom sistemasi kengayadi, shuning 
uchun indeks bo‘shliq tomoniga kattalashadi. Buyrak burishganda indeks 1:1 yoki 1:2 nisbatda bo‘ladi 
339-rasm.Normal buyrakning ultratovush 
sonogrammasi. Exostrukturasi normada. 


275 
(L.M.Portnoy, A.L.Roslov). 
Buyraklar exogrammasini o‘rganishda quyidagilarga ahamiyat beriladi va aniqlanadi: 1-a`zo va 
atrofidagi to‘qima konturining holati; 2-kosacha-jom sistemasining holati, kattaligi, devorining qalinligi 
va siydik yo‘lining ikkiga bo‘linishi; 3-buyrak o‘lchamlari (uzunasi va ko‘ndalangi); 4-parenxima 
exogenligi, po‘stloq va mag‘iz qatlamlari qalinligi; 5- kimyoviy tarkibidan qat`i nazar, toshlar bor-
yo‘qligi; 6-hajmiy tuzilmalar bor-yo‘qligi va holati. Yuqori siydik yo‘llaridagi siydik passajining o‘tkir va 
surunkali buzilishlarini aniqlashda ultratovush bilan tekshirish muhim ahamiyatga ega. U buyrak
atrofidagi a`zo va to‘qimalarning shikastlanish xarakteri va darajasini aniqlash, shuningdek sog‘lom 
buyrakni o‘rganishda yordam beradi. 
Ultratovush bilan o‘ng buyrak usti bezi hamma holatda, chapi 50% hollarda o‘rganilishi mumkin. 
Ayni vaqtda ularning o‘lchami, shakli va tuzilishi ham aniqlanadi. O‘rta hisobda buyrak usti bezining 
uzunligi 1,6-2,8 sm, qalinligi 1,1-1,6 sm. O‘lchami kattalashsa, o‘sma bor deb o‘ylash mumkin. 
BUYRAK VA SIYDIK YO‘LIDA UCHRAYDIGAN BA`ZI KASALLIKLARNING NUR 
DIAGNOSTIKASI 
Buyrakning shikastlanishi. Buyrakning alohida yoki qorin bo‘shlig‘i a`zolari bilan birga 
shikastlanishi teri osti shikastida yuz beradi. Shikastlanish darajasi buyrak sohasiga berilgan zarba kuchi 
va yo‘nalishiga, buyrakning anatomik joylashishi, muskullar, teri osti yog‘ qalamining qanchalik 
rivojlanganligi va buyrak atrofidagi kletchatkalarning ifodalanganligiga bog‘liq. Buyrakning 
shikastlanishiga bevosita berilgan zarba, yiqilganda bel sohasida ro‘y beradigan turli shikastlanishlar, o‘q 
tyegishdan hosil bo‘lgan, sanchilgan va qirqilgan jarohatlar, shuningdek asboblar bilan tekshirish 
asoratlari sabab bo‘ladi. 
Buyrak shikastlanganda uchta klinik belgi xarakterli: belda og‘riq, zarba olgan tomonda shish 
paydo bo‘lishi va qon siyish. 
Buyrakning shikastlanishi ultratovush va rentgenologik tekshirish usuli bilan aniqlanadi. bu buyrak 
va siydik yo‘lini umumiy tekshirish yoki umumiy surat olishdan boshlanadi. Umumiy suratda suyaklar 
holati o‘rganiladi, umurtqa pog‘onasining zarba yegan tomonga kiyshayganligi aniqlanadi, buyrak va bel 
muskuli konturi belgisi yo‘kligi tufayli qorinda gematoma borligiga shubha qilish mumkin. Buyrakning 
o‘rni, shakli va hajmi o‘zgaradi. Bu sohada tuzilishi noma`lum bir xil soya kuzatiladi. Shikastlangan 
buyrakning faoliyati va morfologiyasini o‘rganish uchun ekskretor urografiya qilinadi. 
Shikastlangan buyrakning rentgenologik belgilariga: kosacha-jom sistemasining sust va kech 
to‘lishi bilan birga shaklining o‘zgarishi va siljishi; buyrak qobig‘ining tagida va buyrakdan tashqarida 
kontrastlangan siydikning soyasi borligi kiradi. Og‘ir hollarda shikastlangan buyrak faoliyatini yo‘qotadi 
(340-rasm, A, B). 
Ochiq shikastlanish natijasida buyrak parenximasida nekroz yuz beradi, uning ifodalanish darajasi 
shikastlangan tomirning yo‘g‘onligiga bog‘liq. Keyinchalik bu qismlarda fibroz to‘qima usadi va buyrak 
atrofiyaga uchraydi. 
Buyrakning ochiq shikastlanish klinikasi yaradorning og‘ir shok holati, qon siyishning kuchayishi, 
340-rasm.Eksretor urogramma.A-umumiy surat: 1-chap tomonda XI-XII qovurg‘alar 
singan.Chap buyrak soyasi ko‘rinmaydi.B-30 minutdan keyin kosacha-jom sistemasi 
kontrastlangan, o‘ng buyrak faoliyati buzilmagan. Chap buyrak soyasi ko‘rinmaydi, ichakda 
xavo yig‘ilgan (pnevmatoz), buyrak faoliyatsiz. 


276 
qorin pardasi orqasidagi bo‘shliqqa qon quyilishi, urogematoma paydo bo‘lishi va yaradan qon oqishi, 
peritonit yuz berishidan iborat. 
Ekskretor urografiyada shikastlangan buyrak faoliyatining buzilishi, kontrast siydik yig‘ilishi va 
o‘tishi, turli darajada morfologik o‘zgarishlar borligi aniqlanadi. Bu usul bilan sog‘lom buyrakni ham 
o‘rganish mumkin, bu esa operasiya qilib davolashda muhim ahamiyatga ega. Ekskretor urografiyada 
siydik yo‘lining shikastlangan joyi, uning xarakteri va atrofidagi kletchatkaga kontrastlangan siydikning 
kirib qolganligi aniqlanadi. Qovuqning shikastlanganligi ekskretor urografiya va sistografiya bilan 
aniqlanadi, ular shikastlangan joy, uning xarakteri va siydik qorin bo‘shlig‘iga oqib kirganligini hamda 
uning tarqalish yo‘llarini aniklashga imkon beradi. 
Siydik chiqarish kanali so‘g‘on qismining shikastlanishi qov va kuymich suyaklari singanda hamda 
singan qismlar siljiganda yuz beradi. Kontrast usullar bilan (ekskretor urografiya, uretrografiya) tekshirib, 
shikastlangan joy va uning xarakteri aniqlanadi. 
Siydik yo‘lidaga toshlar (urolitiaz). Keng tarqalgan kasallik, ko‘proq Markaziy Osiyo 
respublikalari, Shimoliy Kavkaz, Povolje va Uralda uchraydi. Urologik kasalliklar orasida 30-40% ni 
tashkil etadi. Xoxlagan yoshda kuzatiladi. Ko‘proq o‘ng buyrakda joylashadi, lekin chap buyrakda ham 
uchrashi mumkin. Toshlar siydik yo‘lida, qovuq va siydik chiqarish kanalida bo‘ladi (341-rasm, A, B). 
Kimyoviy tarkibiga ko‘ra siydik yo‘lidagi toshlar rentgenkontrast (fosfatlar, oksalatlar) va 
rentgentiniq (uratlar, sistinlar, ksantin va oqsilli) toshlarga bo‘linadi. Rentgenkontrast toshlar rentgen 
nurlarini singdiradi va umumiy suratda soya beradi. Shuning uchun ular suratda oson aniqlanadi. 
Rentgentiniq toshlar rentgen nurlarini singdirmaydi va suratlarda soya bermaydi. Ular kontrast usullar 
bilan aniqlanadi. 
341-rasm. A-siydik yo‘llarida toshlarning joylashish sxemasi: 1-kosacha; 2-jomda; 3-
siydik yo‘lida; 4-kosacha jomida;5-qovuqda; 6-ptostata bezida. B-o‘ng buyrakda juda katta 
tosh. 
342-rasm.Siydik yo‘larining umumiy rentgrnogrammasi. A-chap buyrak soxasida 
tosh 
(strelka 
bilan 
ko‘rsatilgan). B-o‘ng buyrakdakoroll tosh (strelka bilan 
ko‘rsatilgan).Kichik chanoqda mayda qattiq soyalar (flebolitlar). 


277 
Siydik yo‘lidagi toshlar bitta va ko‘p, kattaligi 0,1 sm dan 15 sm gacha va undan kattaroq, og‘irligi bir 
necha o‘n grammdan 2,5 kg gacha va undan og‘irroq bo‘lishi mumkin. Toshlar shakli har xil: buyrak 
kosachalaridagisi yumaloq yoki oval shaklda, jomdagisi esa yumaloq, oval, uchburchak shakllarda 
bo‘ladi. Ba`zan jomlardagi toshlar kosachalarga tarqalib, o‘lchami kattalashib, noaniq shaklni oladi 
(korall toshlar), ular suratda oson aniqlanadi. Siydik yo‘lining fiziologik toraygan joyida mayda yumaloq 
va oval shaklli toshlar joylashadi. Qovuqda kimyoviy tuzilishi, shakli, soni turlicha toshlar uchraydi (342-
rasm, A, B). 
Siydik yo‘lidagi toshlarni aniqlashda bemorning shikoyati, anamnez, klinika, rentgenologik 
tkshirishlarga va belgilarga ahamiyat beriladi. 
Quyidagi shikoyatlar xarakterli: 1) bel sohasida xurujsimon, o‘tkir yoki o‘tmas og‘riq borligi. 
Og‘riq bir necha soatdan bir necha kungacha cho‘zilishi mumkin. Bel sohasida va qovurg‘a tagida 
birdaniga paydo bo‘lgan og‘riq siydik yo‘liga, simfiz yuqorisi, chov sohasi, tashqi jinsiy a`zolar va 
sonning ichki yuzasiga tarqaladi. Siyish tezlashadi. Korall va katta toshlar qimirlamaydi, ular o‘tmas 
og‘riq beradi. Siydik yo‘lidagi tosh uchun og‘riqning pastga tarqalishi xarakterli. Simfiz yuqorisidagi 
og‘riq qovukdagi toshga, chot orasidagi og‘riq esa prostate bezidagi toshga xarakterli; 2) ko‘ngil ayiishi, 
qusish, tez-tez siyganda og‘riq borligi; 3) borgan sari tinka qurishi, og‘iz qaqrashi, bosh og‘rishi, qaltirash 
va buyrak sanchig‘ida harorat ko‘tarilishi. 
Klinik ko‘rinishi: skolioz hisobiga bel asimmetriyasi, buyrak sohasi va tegishli qovurg‘a tagida 
og‘riq bor, qorin devorining muskullari taranglashgan. Pasternaskiy simptomi ijobiy. Qon analizi: 
leykositoz, leykositar formula chapga siljigan, ECHT oshgan, gematuriya, oqsil bor, tuzlar, silindrlar, 
piuriya (infeksiya qo‘shilganda), dizuriya (toshning joylashishiga qarab). 
Buyrak va siydik yo‘lidagi tosh beradigan asoratlar: yallig‘lanish (o‘tkir va surunkali pielonefrit), 
kalkulyoz pionefroz (buyrak parenximasining yiringlab irishi), gidronefroz, urodinamikaning buzilishi va 
nihoyat, nefrogen gipertoniya. 
Siydik yo‘lidagi toshlarni aniqlashda rentgenologik tekshirish usullari birinchi o‘rinda turadi. 
Tekshirish umumiy surat olishdan boshlanadi, unda buyrak va qovukdagi korall hamda katta toshlar 
intensivsoya beradi va oson aniqlanadi. Agar tosh aniqlansa, uning joylashgan o‘rni, intensivligi, konturi, 
shakli, kattaligi va soni o‘rganiladi. Shuni unutmaslik kerakki, ohaklashgan limfa tugunlari, flebolitlar, 
shakl olga'n axlat massalari ham soya beradi. Shuning uchun ularni buyrak, siydik yo‘li va qovuqdagi 
toshlardan farq kila bilish kerak. Buyrakdagi toshlar yon holatda olingan suratda I va II bel umurtqalari 
tanasining old yarmida qatlamlanadi, o‘t pufagidagi toshlar soyasi umurtqalar oldida, ohaklangan 
mezenterial tugunlar soyasi umurtqalar orqasida bo‘ladi. Umumiy suratda 10% toshlar ko‘rinmaydi. 
Bularga urat, sistin va xolesterindan tuzilgan toshlar kiradi (N.A.Lopatkin). Toshning qayerdaligini 
(kosacha, jom, siydik yo‘li va qovuq) aniqdashda ekskretor urografiya, retrograd pielouretrografiya va 
sistografiya yordam beradi. Bu usullar yordamvda toshning turgan joyi, jom va kosacha-jom 
sistemasining turi hamda joylashishini aniqlash, kontrastlangan siydik passajini, buyrakning anatomik 
xususiyati va morfologik o‘zgarishlar darajasini o‘rganish mumkin. 
343-rasm.Ekskretor urigramma 170 
minutdan keyin. O‘ng kosacha-jom 
sistemasida kontras modda izlari.Chap 
tomonda kosacha-jon sistemasi va siydik 
yo‘li kengaygan(1,2,3). Siydik yo‘lining 
boshlanishi qismida bukilma bilan nuqson 
(yorug‘lanish) aniqlanadi (strelka bilan 
ko‘rsatilgan;4)u oval shaklli, aniq 
konturli, kattaligi 8x10 mm. Qovuq 
kontraslangan, jami uncha emas. Kichik 
chanoqning o‘ng tomonida quyuq, 
yumaloq soyalar. Xulosa: chap siydik 
yo‘lida tosh (rentgen negativili) va 
bukilma.Asorti gidronefroz. 


278 
Buyrak jomi, siydik yo‘li va qovuqdagi rentgen tiniq (ko‘rinmaydigan) toshlar kontrast yo‘llar 
bilan tekshirilganda turli joyda joylashganligi, shakli va soni nuqson sifatida ifodalanadi va ularning 
toshdan yuqori qismi kengayib ko‘rinadi (343-rasm). 
Ultratovush bilan tekshirganda buyrak va siydik yo‘lidagi toshlar kimyoviy tarkibidan qati nazar 
yuqori exogenlik xususiyatiga ega. Tiniq exosignal va undan distal tomon yo‘nalgan, turli intensivlikka 
ega akustik soya tosh borligidan dalolat beradi. Ultratovush bilan 0,4 sm va undan kattaroq toshlar 
aniqlanadi (344-rasm. A,B). 
58 - v a z i f a. Bola 12 yoshda. 1,5 yildai beri kasal. Shikoyatlari: qorinning pastki qismi 
(simfizdan yukori)da og‘riq, tez-tez siyish. 345-rasmni o‘rganing va bayonini tuzing. 
Javobi 449-betda. 
umurtqalarining simptomatik skoliozi; 2) kasal buyrak tomonidagi bel muskulining qisqarishi 
tufayli uning soyasining kuchayishi va konturining aniqligi; 3) tosh joylashgan tomonda ichak chala 
falajlanishi bilan gaz ko‘payishi (pnevmatoz); 4) kasal buyrak soyasining sog‘lom buyrakka nisbatan 
kuchayishi kiradi. 
Ekskretor urografiya yordamida buyrak sanchig‘ida xarakterli ma`lumot olinadi: 1) sog‘lom 
buyrakda kontrastlangan siydik passaji tezlashadi va uzayadi, kasallangan buyrakda esa kosachalar va 
jom, buyrak soyasining kuchayishiga qaramay, kontrastlanmaydi; 2) siydik yo‘lining yuqori qismida 
kontrastlangan siydik tutiladi (staz); 3) jom ichki bosimining ko‘tarilishi belgilari borligi va kosacha-jom 
reflyuksi yuz berishi xarakterli. Bu holat siydik yo‘lining yuqori qismi to‘silib qolganligidan dalolat 
beradi. 
Pielonefrit - buyrakning keng tarqalgan kasalliklridan biri. Davolash muassasasiga birinchi bor 
murojaat qilgan bemorning V qismida aniqlanadi. Pielonefritni aniqlashda eng samarali usul ekskretor 
urografiya hisoblanadi, uni bemorni yaxshilab tayyorlab qilinadi. 
Ekskretor urofafiya ma`lumotlarini rentgenologik baholash, urogrammani sinchiklab o‘rganish va 
buyrak parametrini o‘lchash, ya`ni rentgenomyetrik tahlil qilish lozim, shundagina suruikali pielonefrit 
344-rasm.Buyrakni ultira tovush bilan tekshirish. A-ikkala buyrakda tosh; B-buyrakda tosh 
ko‘p va ularning akustik soyasi – yo‘lcha. 
58 - v a z i f a. Bola 12 yoshda. 
1,5 
yildai 
beri 
kasal. 
Shikoyatlari: qorinning pastki 
qismi (simfizdan yukori)da 
og‘riq, tez-tez siyish. 345-
rasmni o‘rganing va bayonini 
tuzing. 
Javobi 449-betda. 


279 
diagnostikasi to‘g‘riligiga shubha qolmaydi. 
Surunkali pielonefritnimg boshlanish davrida buyrakning yig‘ish (kontsentrasion) va ajratib 
chiqarish faoliyatining pasayishi; kosachalar, jom va siydik yo‘li tonusining buzilishi; yuqoridagi 
kosachalarning siqilishi va kosacha-jom sistemasi ifodasining aniqmasligi ekskretor urogrammada ko‘zga 
yaqqol tashlanadi. 
Surunkali pielonefrit ro‘yi-rost namoyon bo‘lgan hollarda asosiy rentgenologik belgilarga: 1) 
buyrak hajmining kichrayishi va konturining o‘zgarishi; 2) kontrastlangan siydikning buyrakdan sekin 
chiqishi; 3) kosacha-jom sistemasining qisman to‘lishi va shaklining o‘zgarishi; 4) kosachalarning 
cho‘zilib, qo‘ziqorinsimon, yumaloq shakl olishi va buyrakning tashqi yuzasiga yaqinlashishi; 5) 
kosachalarning bir-biriga yaqinlashishi va buyrakning tik turishi; 6) psoas qirra belgisi (bel muskuli 
belgisi) borligi kiradi (347-rasm, A, B, V, G). 
Kontrast modda yuborilgandan keyin 40, 60, 90 minutda olingan kechki urogrammalarda kontrast 
siydik sekin chiqishidan tashqari, kosachalarning siljishi, bo‘yni va jomning qisilishi kuzatiladi, Surunkali 
pielonefritda ko‘proq kosaning bo‘yni va gumbazi zararlanadi, 
Urogrammani raqamlarda tahlil qilishga buyrakning bo‘yi va enini o‘lchash, kosachalar enini 
346-rasm. A-40 nimutdan keyingi ekskretor urogramma.O‘ng tomonda kosacha-jom 
sistemasi va siydik yo‘li kontrastlangan, o‘zgarmagan. Chap tomonda kosacha-jom (1,2) 
sistemasi va siydik yo‘li (3) kengaygan. III bel umurtqasining ko‘ndalang o‘sig‘i damida 
siydik yo‘lida tosh (4).Qovuq kontrastlangan. Unung fonida quyuq soyalar-flebolitlar.Xulosa: 
chap siydik yo‘lida tosh va gidronefroz. B-yuqoriga yo‘naluvchi (retrogred) 
pieloureterotsitogramma. O‘ng kosacha – jom deformasiya bo‘gan (I), siydik yo‘li sekin 
kengaygan, konturi to‘lqinsimon (2), bukilishi bilan torayish (3), qovuq kontrastlangan va 
deformasiya bo‘lgan (4), kichik chanoqning chap tomonda quyuq mayday soyalar-flebolilar. 
347-rasm. Ekskretor urogramma. 
A-umumiy 
rentgenogrammada 
buyraklar oddiy joylashgan, ularning va bel 
muskunlariniing konturi ko‘rinadi.Tosh 
soyalari aniqlanmaydi. 
Qovurg‘alar va bel umurtqalari va chanoq 
suyaklarida o‘zgarishlar yo‘q.7,15,25 
minutdan keyin olingan urogrammalarda 
(B, V,G) o‘ng tomonda kosacha-jom 
sistemasining ifodalanishi qayd qilinadi, 
o‘rta kosachalar siljigan va surilgan. Chap 
tomonda o‘rta –pastki kosachalar 
deformasiya bo‘lgan buyrak faoliyati xali 
buzilmagan. 


280 
(gumbazlar va bo‘yinlarini) hamda buyrak parenxima qatlamining qalinligini, a`zoni tashqi qirrasidan, 
yuqori va pastki tomonidan o‘lchash kiradi. O‘lchov natijasida olingan parametrga asoslanib nisbiy 
ko‘rsatkichni: reno-kortikal indeks (RKI), forniko-servikal indeks (FTSI), jom-umurtqa koeffitsienti 
(JUK) va buyrak umurtqa aloqasini (BUA) hisoblash mumkin (YE.I.Tyurin, N.P.Serebryanskaya). 
Pielonefritning infiltrativ-yallig‘lanish bosqichida rentgenometrik taxlilda kosachalarning 
kengayishi va gumbazining do‘mboqligi, buyrak bo‘ylama o‘lchamining kattalashishi, forniko-tsyervikal 
indeks va jom-buyrak koefftsiyentining ko‘payishi, buyrak parenximasining ingichkalashishi aniqlanadi. 
Nefroskleroz bosqiyachida: shikastlangan buyrakning kichrayishi (bo‘yiga 6-10 sm, eniga 2-4 sm), 
parenxima qatlamining yuqa tortishi. Ikki yuqori va pastki tomonida 2 sm dan kamroq va tashqi konturida 
1,5 sm dan kamroq (normada tegishlicha 3 sm va 2 sm) kosachalar gumbazining do‘mbayib do‘mbra 
tayoqchasiga o‘xshab qolishi va ularning a`zo sirtiga yaqinlashishi aniqlanadi. 
Pielonefritning oxirgi bosqichida buyrakning burishishi va konturning notekisligi, uning siydik 
chiqarish faoliyatining pasayishi yoki yo‘qolishi kuzatiladi. 
Surunkali pielonefritda buyrakda sklerotik jarayonning ifodalanishini Hodson fenomeni (belgisi) 
yordamida aniqlash mumkin. Normal buyrakda kosachalar cho‘qqisidan o‘tgan chiziq buyrakning 
yuzasiga parallyel va oval do‘ng shaklda bo‘ladi. Pielonefritda bu chiziqlar munosabati keskin buziladi, 
chunki buyrak parenximasidagi manbapar uni o‘zgartirishi natijasida buyrak burishadi, kosachalar 
deformasiyalashadi va buyraklarning sirtiga yaqinlashadi (348-rasm, A, B). 
Surunkali pielonefritda angiografiya bilan tekshirganda tomirlar arxitektonikasining buzilgani 
aniqdanadi. Kasallik bor tomonda buyrak arteriyalari ingichka bo‘lib, ular siyrak tarqalgan va shakllari 
buzilgan. Po‘stloq qavatning mayda tomirlari bitib qoladi (obliterasiya). 
59- v a z i f a. Bemor 21 yoshda. Uch yildan beri kasal. Shikoyatlari: o‘ng buyrakda 
zirqiragan og‘riq, harorat subfyebril. 349-rasmni o‘rganing va bayonini tuzing. 
Javobi 449-betda. 
348-rasm. Xodson fenomeni sxemasi. A-normada: B-tirishganda. 
59- v a z i f a. Bemor 21 
yoshda. Uch yildan beri kasal. 
Shikoyatlari: o‘ng buyrakda 
zirqiragan 
og‘riq, 
harorat 
subfebril. 349-rasmni o‘rganing 
va bayonini tuzing. 
Javobi 449-byetda. 


281 
Gidronefroz. Kasallik buyrakdan muntazam qiyinlik bilan siydik ajralishi va unda qon 
aylanishining buzilishi tufayli paydo bo‘ladi. Natijada kosa-jom sistemasi kengayadi. Gidronefroz tug‘ma 
va orttirilgan bo‘ladi. Tug‘ma gidronefroz sabablariga siydik yo‘lida klapan (striktura) borligi va 
tonusning yo‘qolishi kiradi. Orttrilgan gidronefroz sabablariga jom-siydik yo‘li segmenti, siydik yo‘li 
stenozi, uning bukilmasining tosh bilan to‘silishi, bitishma borligi, tashqaridan o‘sma yoki qo‘shimcha 
tomirning siqishi, siydik yo‘lining yuqoridan boshlanishi, uning qovuqqa quyilish joyining qisqarishi va 
buyrak kasalligining boshqa asoratlari kiradi (351-rasm). 
Kasallik 20-40 yoshda, ko‘proq ayollarda kuzatiladi. Asosan buyrakning bir tomonida rivoj-
lanadi. Boshlanishida jom kengayadi, kosachalar esa normal 5 holatda bo‘ladi, bu pieloektaziyaga ' 
xarakterli. Bir yoki bir necha kosachaning lokal kengayishi gidrokalikozni keltirib chiqa-radi.
Hamma kosachalar, jom va siydik yo‘lining kengayishi gidropieloureteronefrozning paydo bo‘lishiga olib 
keladi. 
Klinikasi. Xarakterli shikoyatlarga buyrak sohasida intensivligi turlicha og‘riq borligi, xurujdan 
oldin va xuruj vaqtida siydik mikdorining kamayishi, infeksiya qo‘shilganda harorat ko‘tarilishi kiradi.
Siydik tahlilida - gematuriya. 
Rentgenologik tekshirishda tiqilib qolgan joy, stenoz, yallig‘lanish jarayoni va buyrakdan siydik 
ajralishiga to‘sqinlik qilayotgan boshqa sabablarni aniqlash mumkin. Umumiy suratda buyrak soyasining 
kattalashib sirtga siljishi, pastki yarmining tashqariga burilishi va siydik oqishiga to‘sqinlik qilayotgan 
60- v a z i f a. Bemor 36 yoshda. To‘rt yildan beri kasal. Shikoyatlari: o‘ng buyrakda 
zirqiragan og‘riq, lohaslik. Ishtaha pasayishi, harorat ko‘tarilishi, bosh og‘rishi va 
kuchsizlik. Siydik tahlilida leykosituriya va proteinuriya. 350-rasmni o‘rganing va bayonini 
tuzing. 
Javobi 449-betda 
351-rasm. 25 minutdan keyin olingan 
ekskretor urogramma. O‘ng kosacha 
(1) va jom (2) kengaygan.holda 
yuqoridagi (3) va pastki (4) kosachalar 
kuchsiz ifodalangan va 
deformasiyalangan.Qovuq contrast 
siydik bilan unchalik 
to‘lmagan.Xulosa:o‘ng tomonda 
gidonefroz, chapda-pielonefrit. 


282 
tosh soyasi ko‘rinadi. Keyinchalik buyrak soyasi anchagina kattalashadi. 
Gidronefroz sabablarini retrograd pielografiya bilan anikdash mumkin. Tekshirish gorizontal va 
vertikal holatlarda o‘tkaziladi. Bemorni chalqancha yotkizib tekshirilganda buyrakning orqa va yuqori 
yarmidagi kosachalar kontrast moddalar bilan to‘ladi. Korin bilan yotganda buyrakning pastki kosachalari 
va jom-siydik yo‘li segmenti to‘ladi. Tik holatda tekshirilganda obturasiya sababi aniqlanadi. Tekshirish 
uchun triombrastning suvdagi eritmasi yoki uning sinonimi, ba`zan gaz qo‘llaniladi. Gidronefrozda jom 
turli shakl (sharsimon, oval), ko‘rinish va hajmda bo‘ladi, chunki u kattalashadi, lekin kosacha 
o‘zgarmaydi. Keyinchalik jom va kosachalar anchagina kengayadi. Bemorni pielografiya boshlanganidan 
1 soat keyin (kechki pielografiya) atrofdan tekshirilganda jom-siydik yo‘li segmentining faoliyatini 
aniqlash mumkin. Pielogrammada jom kattalashgan, konturi silliq, shakli turlicha, kosachalar 
kattalashgan, konturi to‘g‘ri, yumaloq yoki oval shaklda ko‘rinadi. Ekskretor urografiyada 
gidronefrozning dastlabki belgilari: psoas qirra belgisi aniqdanadi, bu belga jom va siydik yo‘lining 
yuqori qismi dilyatasiya bo‘lganligini ko‘rsatadi. Psoas qirra belgisi siydik yo‘lining yuqorisida 
gipotoniya borligidan dalolat beradi. Kasal va sog‘lom buyraklarning kosacha-jom sistemasi va siydik 
yo‘li faoliyati xamda morfologik o‘zgarishlarini o‘rganishda ekskretor urografiya muhim ahamiyatga ega. 
Gidronefrozning xarakterli rentgenologik belgilari: 1) kosacha-jom sistemasida kontrastlangan 
siydik juda ham sekin yig‘iladi (kontrast modda yuborilgandan 1-2 soat keyin); 2) ular turlicha 
to‘ladi, arzimagan pieloektaziyadan aniq konturga, katta, yumaloq va oval shaklli bo‘shliqqacha bo‘ladi; 
3) striktura, bukilish yoki atoniya bor; 4) atrofdan (tosh, o‘sma borligi sababli) oqib o‘tish belgisi bor; 5) 
jomning siydik yo‘liga o‘tish joyi soyasida ko‘ndalang nuqson bor; 6) siydik yo‘lining sirtdan siqilish 
61 - v a z i f a. Bemor 24 yshda, 2,5 
yildan beri kasal. Shikoyatlari: o‘ng 
buyrakda zirqiragan og‘riq. harorat 
ko‘tarilgan va gematuriya. 352-
rasmni o‘rganing va bayonini tuzing, 
uni javobi bilan solishtiring. 
Javobi 449-betda. 
353-rasm. Ekskretor 
urogramma.O‘n minutdan keyin o‘n 
buyrak soyasi kuchsiz ifodalangan, 
pastga tushgan, o‘lchami 
kattalashgan, o‘qi tik xolatda 
joylashgan.Buyrakning o‘rta
qismida katta, diamaetri 5sm 
gacha(strelka bilan ko‘rsatilgan) 
yorug‘lanish (nuqson) aniqlanadi, 
konturi aniq. Jomning shakli 
o‘zgargan,ichkariga kirib 
siljigan,kosachalar esa yuqoriga va 
pastga siljigan. Chap kosacha-jom 
sistemasi kuchsiz 
tasvirlangan,kosachalar shakli 
o‘zgargan. Xulosa: o‘ng buyrakda 
kista va buyrak pastga siljigan. 
Chapda pielonefrit. 


283 
belgisi bor. 
Buyrak angiografiyasi gidronefrozda tomirlar holatini o‘rganishga imkon beradi. Arterial fazada 
buyrakning ichki arteriyalari cho‘ziladi va sirtga, kattalashgan jom atrofiga qarab siljiydi. 
Gidronefrozda birinchi navbatda buyrak parenximasi ichidagi tomirlar zararlanadi. 
Angiografiyaning vyenoz fazasida buyrak venalari soyasining siljishi kuzatiladi. Angiografiya 
buyrakda qo‘shimcha tomirni aniqlashda yordam beradi, ba`zan bu tomir gidronefroz rivojlanishiga sabab 
bo‘lishi mumkin. Usul operasiya masalasini hal qilishda qo‘llaniladi. 
61 - v a z i f a. Bemor 24 yshda, 2,5 yildan beri kasal. Shikoyatlari: o‘ng buyrakda zirqiragan 
og‘riq. harorat ko‘tarilgan va gyematuriya. 352-rasmni o‘rganing va bayonini tuzing, uni javobi bilan 
solishtiring. 
Javobi 449-betda. 
Buyrak kistalari. Buyrak kistasi ko‘p uchraydi. Kelib chiqishiga ko‘ra ko‘pincha tug‘ma bo‘lib, 
buyrak parenximasining tuzilish anomaliyasiga kiradi. 
Buyrakda yagona serozli (solitar) kista, polikistoz, gidrokalikoz va buyrak exinokokki bo‘lishi, 
kistalar bir yoki ikki tomonda rivojlanishi mumkin. Ular ko‘proq 
buyrak va siydik yo‘lini tekshirishda tasodifan aniqlanadi. Lista buyrak yuzasida tolasimon g‘ilof 
ustida yoki parenxima markazida joylashishi va o‘saborgan sari kosachalarni surishi mumkin. 
Umumiy rentgenogrammada sirtda joylashgan kistalar yumaloq yoki oval soya va aniq konturga, 
buyrak bilan tutashgan holda ifodalanadi. Agar kista buyrak parenximasi bilan qisman qoplangan bo‘lsa, 
buyrak konturi bo‘rtib chiqadi; parenxima ichida, sirtga yaqinroq joylashgan bo‘lsa, bo‘rtish doirasimon 
shaklga ega bo‘ladi. Rentgenogrammada polikistoz buyrakning qutblaridan birida, jarayon 
rivojlanayotgan joyda pallachalarga o‘xshagan soya bo‘lib ifodalanadi. Ba`zan kista devoriga tuz 
yig‘iladi, ya`ni petrifikasiya beradi va halqasimon soya holida kistani hamma tomondan qoplab oladi. 
Kistaning joylashishiga qarab ekskretor urografiya va pielografiyada buyrkning joylashishi va shakli, 
jomning o‘zgarishi va kosachalarning siljishi anikdanadi. Solitar kista buyrak jomini yoki kosacha-jom 
sistemasining shaklini hamisha o‘zgartiradi, ya`ni deformasiya qiladi (353-rasm). 
Solitar kistaning xarakterli rentgenologik belgilariga: 1) buyrak jomi va siydik yo‘lining siljishi; 2) 
buyrak jomining notipik joylashishi va kattalashgan buyrakning pastga siljishi; 3) kistaning siqishi 
natijasida buyrak jomi va kosachalarining deformasiyasi kiradi. 
Buyrak kistalarini aniqlashda ultratovush tekshirish (UTT) keng qo‘llaniladi va diagnostika uchun 
kerakli ma`lumot olishga yordam beradi. Ultratovush tekshirishda quyidagi asosiy vazifalar qo‘yiladi: 1) 
kistani aniqlash uchun buyrakni yaxshi o‘rganish; 2) kistaning xususiyati (konturi, shakli, kattaligi, 
joylashgan joyi va h.k.); 3) buyrakning kosacha-jom sistemasini va kistani dinamik kuzatish uchun vaqti-
vaqti bilan parenxima xolini o‘rganish. 
Buyrak kistasini ultratovush bilan tekshirilganda quyidagi b yelgilar: kista konturining aniqligi va 
to‘g‘riligi, ichki exosignallar yo‘qliga, kistaning distal qismida exosignallar kuchayishi xarakterli (354-
rasm). 
354-rasm.O‘ng 
buyrakning 
ultratovush sonogrammasi.O‘ng buyrak 
kistasi.O‘ng 
buyrak soxasida aniq 
konturi, Shakli yumaloq,o‘lchami 44x53 
mm li tuzilma aniqlanadi(sterlka bilan 
ko‘satilgan). 


284 
Buyrakni angiografiya qilganda ishonchli ma`lumot olish mumkin. Angiogrammada quyidagi 
belgilar: kista o‘rta qismda joylashganda tomirlar suratining kyerilishi (ikki yoqqa surilishi); agar kista 
qutblardan birida joylashgan bo‘lsa, qarama-qarshi tomonga tomirlar surilishi va siqilishi; kista sathida 
tomirlar soyasining yo‘kligi ro‘yi-rost ifodalanadi (355-rasm). 
Buyrak o‘smalari. Hamma o‘smalar orasida buyrak o‘smalari taxminan 2-3% ni tashkil etadi va 40-
60 yoshda, ko‘proq erkaklarda uchraydi. 
Buyrak parenximasi o‘smalari (gipyernyefroma, yorug‘ hujayrali rak, kamroq sarkoma) va buyrak 
jomi o‘smalari farq qilinadi. Umumiy belgilarga: bemor ahvolining og‘irlashishi (umumiy kuchsizlik, 
ishtaha yo‘qolishi, ozib ketish), harorat ko‘tarilishi (ba`zan 38-39° gacha) bilan titroq bosishi, bemor terisi 
va shilliq pardasining oqarishi, takroriy eritrotsitoz, ECHT ning oshishi va arterial gipertoniya kiradi. 
Mahalliy belgilar quyidagilardan iborat: 1) birdaniga paydo bo‘ladigan, og‘riqsiz, qisqa vaqtli 
gematuriya. Xarakterligi shundaki, gematuriyadan so‘ng buyrak sohasida kuchli og‘riq ro‘y beradi; 2) 
buyrakning pastki segmentida paypaslab ko‘rib o‘smani aniklash; 3) varikosele borligi va uning birdaniga 
paydo bo‘lishi, o‘rta va keksa yoshdagi erkaklarda varikosele bo‘lishi buyrakda o‘sma borligini va uning 
yomon oqibatlarga olib kelishini ko‘rsatadi. 
Buyrak o‘smasi o‘pkaga metastaz beradi, u yumaloq soya bo‘lib ko‘rinadi. Suyakka berilgan 
metastaz nyevralgiyaga o‘xshash kuchli og‘riq bilan o‘tadi, rentgenogrammada osteodestruksiya bo‘lib 
ifodalanadi. 
Buyrak o‘smalarini aniqlashda rentgenologik tekshirish usullari birinchi o‘rinda turadi. Umumiy 
suratda buyrakning o‘rni, uning konfiguratsiyasi, o‘lchami va konturi aniqlanadi (356-rasm, A, B, V). 
335-rasm.Chap buyrakning selektiv 
angiogrammasi. Yagona kista 
(N.A.Lopatkin bo‘yicha).Buyrakning 
pastki qutbida yumaloq, aniq 
konturli, chegaralangan tuzilma 
(sterlka bilan ko‘satilgan). 


285 
Ekskretor urografiya sog‘lom va zararlangan buyrak faoliyatini hamda morfologiyasini o‘rganishda 
yordam beradi. 
Buyrak o‘smasining xarakterli rentgenologik belgilari: deformasiya, nuqson, kosachalar va 
jomning siqilishi, siljishi, kosacha qirrasidan buirakning tashqi konturngacha bo‘lgan masofaning 
kattalashishi; bir yoki bir necha kosachaning amputasiya bo‘lishi; jomda noto‘g‘ri va noaniq konturli 
nuqson borligi; siydik yo‘li yuqori qismining yoysimon bo‘lib, o‘rta chiziq tomon og‘ishi. 
Nefrotomogrammada buyrak o‘smasi kontrast modda bilan to‘ldirilgan intensivsoyaga o‘xshash, 
konturlari noto‘g‘ri va noaniq bo‘lib ifodalanadi. O‘sma soyasining "ko‘lob" (kontrast siydik yig‘ilishi) 
borligi, kosachalar va jomning nosimmetrik joylashishi xarakterli. 
356-rasm.A-o‘ng buyrakning selektiv angiogtafiyasi.O‘ng buyrakninh pastki kubida 
o‘sma.Shu qutbda yumaloq, kattaligi 4 sm gacha. Konturi g‘adir-budur tuzilma aniqlanasi 
(sterlka bilan ko‘satilgan); B-kompyuter tomogarmma.Buyrak o‘smasi. V-UTT dan olingan 
suratda buyrakda katta o‘sma. 
357-rasm.o‘ng buyrakning ultiratovush sonogrammasi.O‘ng buyrakda xajimli tuzilma, 
kattaligi 30x33 mm. O‘t pufagi normal kontur, shakl va o‘lchamga ega. 


286 
O‘sma xarakterini aniqlash uchun, ayniqsa buyrak parenximasida, buyrak tomirlariga kontrast 
modda yuborib tekshiriladi. 
Buyrak arteriografiyasida o‘smaning asosiy rentgenologik belgilari: o‘smadagi tomirchalarning 
ifodalanishi, uning egri-bugriligi, shakli va turlicha yo‘g‘onligi. Xarakterligi shundaki, o‘sma zonasida 
kontrst moddalar "ko‘lcha" va "ko‘lob"ga o‘xshab to‘planadi. Shikastlangan o‘sma arteriyalari va 
tarmokdari turli tomonga siljiydi. Zararlangan buyrak arteriyasi sog‘lomiga nisbatan anchagina 
kengayadi. 
Hajmli tuzilmalarni anikdashda buyrakni ultratovush bilan tekshirish orqali ko‘pincha ijobiy natija 
olish mumkin. Natijalarga Karaganda ultratovush orqali olingan ma`lumotlar, buirakning kompyuter 
tomografiyasi va angiografiyasida olingan ma`lumotlardan qolishmaydi. Bu holat bemorlarni tekshirishda 
ultratovush usulini birinchi o‘ringa qo‘yishga yo‘l ochadi (357-rasm). 
62 - v a z i f a. Bemor 42 yoщda. Bir yiddan beri kasal. Shikoyatlari: darmonsizlik, ishtaha 
yo‘qolishi, oriqlash, titrash, harorat ko‘tarilishi, o‘ng buyrak sohasida og‘riq, ECHT oshgan va 
gematuriya. 358-rasmni o‘rganing va bayonini tuzing. 
Javobi 449-betda. 
Prostata bezi (parauretral bez) adenomasi - qari kishilar orasida ko‘p uchraydigan kasallik. Kasallik 
belgilari 50 yoshdan keyin 10-50% hollarda aniqlanadi (N.A.Lopatkin). 
Prostatada adenoma paydo bo‘lishi sabablariga gormonal omillar (erkaklar klimaksi), urug‘don 
faoliyatining susayishi, gipofiz oldi bo‘lagida gonadotrop gormonning ko‘p ishlab chiqarilishi kiradi. 
Bu holat parauretral bezning o‘sishi va adenomaning shakllanishiga olib keladi. Keyingi sabablarga 
kichik chanoqda va o‘tirib ishlaydigan kishilarda prostata bezining vena tomirlarida faoliyatning susayishi 
kiradi. 
Prostata bezida adenoma paydo bo‘lganda siydik chiqishi buziladi (tezlashadi va qiyinlashadi), 
buyrk faoliyati izdan chiqadi. Adenoma o‘sishi natijasida siydik chiqarish kanalining prostata qismi 
uzunlashadi va siqiladi. 
Kasallikning klinik kechirishadi 3 bosqich farq qilinadi. 
Birin chi bosqichda (kompensasiya) qovuqning bo‘shalishi normal holatda o‘tadi. Odamning 
ayniqsa kechasi dam-badam siygisi qistayveradi, siydik tizillab chiqadi. Siydik darrov kelmaydi, bir oz 
kutiladi va bir necha sekund yoki minut kuchanilgandan keyin kela boshlaydi. Kunduzi yurgandan, 
harakat qilgandan va jismoniy myehnatdan keyin siydik chiqishi normal holga keladi. Urogrammada 
qovuq bilan qov suyagi orasi 1-1,5 sm (359-rasm, A). 
62 - v a z i f a. Bemor 42 yoshda. Bir yiddan 
beri kasal. Shikoyatlari: darmonsizlik, ishtaha 
yo‘qolishi, oriqlash, titrash, harorat ko‘tarilishi, 
o‘ng buyrak sohasida og‘riq, ECHT oshgan va 
gematuriya. 358-rasmni o‘rganing va bayonini 
tuzing. 
Javobi 449-byetda. 


287 
Ikkinchi bosqichda (subkompensasiya) -dekompensasiya boshlanishi, siygandan so‘ng "qoldiq 
siydik" belgisi borligi; qovuqtsa bosim ko‘tarilishi va uning bo‘shashining buzilishi; siydik yo‘li, jom va 
kosachalar dilyatasiyasi hamda ular tufayli buyrak faoliyatining buzilishi xarakterli. Prostata bezi 
adenomasining asosiy belgisi siygandan keyin qovuq to‘la bo‘shamaganligini sezishdir. Siydik chiqishi 
tezlashadi, miqdori (portsiya) kamayadi, bemor qovug‘ini to‘la bo‘shata olmaydi. Bu davrda tashnalik, 
og‘iz qurishi va poliuriya paydo bo‘ladi. Qovuq bilan qov suyagi orasi 2-2,5 sm (359-rasm, B). 
Uchinchi bosqich uchun kasallikning avj olib ketishi, qovuq faoliyatining dekompensasiya holati 
va o‘tkazib yuborilgan buyrak yetishmovchiligi xarakterli. Tonusini yo‘qotgan qovuq siydikka juda to‘lib 
ketadi. Xarakterli paradoks shundaki, siydik to‘xtashi va siydik ushlay olmaslik bir vaqtda ro‘y beradi, bu 
- uchinchi bosqichning asosiy belgisi hisoblanadi. Buyrak va siydik yo‘lida sekretor va ekskretor faoliyat 
keskin buziladi, giperazotemiyaning ko‘tarilishi uremiyaga olib keladi va nobud bo‘ladi. Qovuq bilan qov 
suyagi orasi 3 sm va undan uzunroq (359-rasm, V). 
359-rasm.Ekskretor urogrammalar. Prostata bezi adenomasi. A-qovuq qismi 
to‘lgan.Yuqoriga siljigan va shakli o‘zgargan, bezning yuqori qirrasini egallagan.qovuq bilan 
qov suyagi orasi 1- 1,5 sm. Bezning kompensasiya xolati. 1-bosqich. B-qovuq qisman 
to‘lgan,yuqoriga siljigan yuqoriga siljigan. Bezning yuqori qirrasida zondga o‘xshab 
joylashgan (1).Qovuq bilan qov suyagi orasidagi masofa kengaygan (2) va 2-2,5 sm ni tashkil 
etadi. Bezning subkompensasiya holati; 2-bosqich V-qovuq qismi to‘lgan, yuqoriga 
anchagina siljigan. Shakli o‘gargan, bezning yuqorisida zondga o‘xshab joylashgan. Qovuq 
bilan qov suyagi orasidagi masofa kengaygan (3-sm dan uzunroq). Bezning dekompensasiya 
holati. 3-bosqich.
360-rasm. Uretramma.Prastata bezi adenomasi: 1-uretraning tashqi qismi; 2- 
uretraning prostata qismi toraygan. 


288 
Prostata bezi adenomasidan quyidagi asoratlar: 
siydik 
chiqishi 
to‘xtashi, gematuriya va turli 
yallig‘lanish jarayonlari, ayniqsa surunkali pielonefrit 
qolishi mumkin. 
Prosta bezi adenomasini aniqlashda rentgenologik 
tekshirish usullari muhim ahamiyatg ega. Ekskretor 
urografiya buyrak va siydik yo‘li faoliyatining 
buzilishini o‘rganish hamda patologik o‘zgarishlarni 
bosqichiga qarab anikdashga imkon beradi. 
Birinchi bosqichda urogrammalar normal holatda 
bo‘ladi, 
ikkinchi 
bosqichda 
kosa-jom 
sistemasi 
kengayishi bilan faoliyati pasayadi va yo‘li 1 sm gacha 
kengayadi, uchinchi bosqichda kontrastlangan siydik 
ajralishining kechikishi va gidrouretronefroz kuzatiladi. 
Kechroq, ya`ii 60 va 90 minutdan keyin olingan urogrammalarda prostata bezi adenomasi tufayli 
qovuq bo‘ynida do‘ngsimon nuqson va siydik chiqib ketgandan keyin qoldiq siydik borligi aniqdanadi. 
Qovuqning pastki konturi bilan simfizning yuqori konturidagi masofaning kengayishi juda xarakterli va 
qon tomirlari holati) samarali tekshirilmoqda. Bundan tashqari, buyraklarning anatomo-topografiyasi va 
ularning ayrim qismlari bilan parenximasi o‘rganilmokda. Bularni bajarish va ma`lumot olish uchun: 1) 
buyrak naychalarini o‘rganish maqsadida radiorenografiya qilinadi; 2) qoldiq siydik hajmini aniqlash 
uchun radionuklid tekshirish o‘tkaziladi; 3) skanerlanadi yoki ssintigrafiya qilinadi. 
Radionuklid 
renografiya. 
Buyraklar 
faoliyatini o‘rganishda bu usul aniq va oson usul hisoblanadi. Renografiya qilish uchun bemor venasiga 
yod-131 bilan nishonlangan gippuran yuboriladi va shu zahoti uning buyraklarda yig‘ilishi (yutilishi), 
siydik hosil bo‘lishida qatnashishi va siydik bilan chiqib ketishi qayd qiliiib, egri chiziq tuziladi. 
RFP ni bemor vazniga qarab har kg og‘irligiga 3,7-7,4 kBk hisobida venasiga yuboriladi. 3,7 mBk 
miqdorda RFP yuborilganda a`zoning nurlanish mikdori 0,06 Gr, biologik yarim chiqib ketish davri 20 
minut. 
Renografiyaning afzalligi quyidagilardan iborat: 1) sog‘lom odamlarda tekshirish vaqti 15-20 
minut; 2) tekshirish tugashi bilanoq natijasini olish mumkin; 3) tekshirishda bemor hech qanday 
noqulaylik sezmaydi; 4) tekshirish maxsus tayyorgarlikni talab etmaydi; 5) ba`zan ekskretor 
urografiyaning o‘rnini egallashi mumkin. 
Yod-131 gippuran o‘zgarmasdan asosan buyraklar orqali chiqib ketadi. U qondan tezda buyrakka 
363-rasm.Buyraklar sintigrafiyasi I-gippuran yuborib tekshirilgan.O‘ng buyrak 
tasvirlangan,qirralari noaniq.chap buyrak buyrak kichraygan,qirralari 
noaniq,RFPyeg‘ilishi susaygan,faoliyati buzilgan. 
361-rasm. Prastata bezining ulturatovush 
sonogrammasi.prostata bezi adenomasi; 1-
qovuq; 2-kattalashgan bez. 
63-V a z i f a. Bemor 71 yoshda. 6 yildan 
beri kasal. Shikoyatlari: oz-ozdan tez-tez siyish, 
tashnalik, og‘iz qurishi. 362-rasmni o‘ganing va 
bayonini tuzing.
Javobi 449 betda 


289 
o‘tadi. Venaga yuborilgandan 30 minut keyin 70% siydikka o‘tadi, 48 soatdan so‘ng siydikda RFP 
qolmaydi. 
Renografiya 2-3 kanalli radiografda yoki "Xronoskop" apparatida qilinadi. Bunda bemor muolaja 
stoliga chalqancha yotqiziladi, chunki detektor muolaja stolining tagiga o‘rnatilgan bo‘ladi. Renograf 
buyraklardan chiqayotgan nur impulslarini bir vaqtda qayd qilishni ta`minlaydi va buyrakdan o‘tayotgan 
RFP dinamikasi to‘g‘risida adohida baho berish imkoniga ega. Tekshirish uchun bemorni muolaja stoliga 
o‘tqiziladi, detoktorning qabul qiluvchi tyeshigi markazi, o‘ng va chap buyrak sohasiga, umurtqa 
pog‘onasining o‘rta chizig‘idan 5 sm o‘ng va chasha o‘rnatiladi. Ular buyrakdan chiqayotgan nur 
impulslarini sirtdap qabul qiladi. Uchinchi detektor qondagi RFP kliryensini bilish na radionukliddan 
tozalayotgani to‘g‘risida ma`lumot olish uchun yurakpipg ueti (IV qovurg‘a) sohasiga o‘rnatiladi. 
Tekshirish quyidagi texnika sharoitida o‘tkaziladi: doimiy vaqt 3-5 sekund, sanash tezligi 300 
imp/sek, o‘ziyozar lentaning surilish haraklti 6 mm/min. Bemorni tekshirish muddati 15-30 min., bu 
buyrak faoliyatiga bog‘liq (ZbZ-rasm). 
Renografiyada uchta chiziq yoziladi. Ulardan ikkitasi (1-o‘ng buyrak, 2-chap buyrak) buyraklar 
faoliyatini, ya`ni yod-131 gippuranning chiqib ketgan holatini, uchinchi egri chiziq esa qon klirensini, 
ya`ni qonning RFP dan tozalanishini ko‘rsatadi. 
Renografiyada buyrak egri chizig‘i taxminan 3 faza yoki segmentga bo‘linadi. Birinchi - tezda 
yuqoriga ko‘tarilish segmenta, u buyrakdagi qon bilan RFP ni ko‘rsatadi. shuning uchun tomir fazasi 
deyiladi. Renogrammaning egri chizig‘ida yuqoriga ko‘tarilish qismi RFP yuborilgandan 14-20 sekund 
keyin boshlanadi. Bu holat RFP yuborgan joydan buyrakgacha qon oqishi tezligini ko‘rsatadi. 
Ikkinchi - asta-sekin yuqoriga ko‘tariluvchi segment. Uning vaqti 3-5 min., o‘rtacha 4 min. Buning 
tezligi va yuqoriga ko‘tarilishi buyrak naychalari epiteliysidan yod-131 gippuranning o‘tishiga bog‘liq. 
Bu, segment sekryetor sye g m e n t deb ataladii,u renogrammaning eng yuqori cho‘qqisi bo‘lib 
tasvirlanadi. Uchinchi segment renogrammada RFP ning buyrakdan chiqib ketishini tasvirlaydi. 
Boshlanishida siydik bilan RFP tez chiqayotgnini, keyinchalik sekinlashganini ko‘rsatadi, shuning uchun 
ekskretor segment deb ataladi (364-rasm). 
Renogrammada uchinchi detektordan olingan egri chiziq qonning tozalangailigini, ya`ni qondagi 
RFP ning klirens holatini ko‘rsatadi. Renogrammaga baho berish uchun asosiy parametrlarni inobatga 
olish kerak: 1-renogrammaning eng yuqori darajaga ko‘tarilish sathi; 2-RFP ning yarim chiqib ketish 
davri (TV2) va 3-qonning RFP dan yarim tozalanish davri (TV2). 
Buyrak va siydik yo‘llari patologiyasi ular faoliyatining turli darajada buzilishi va o‘zgarishlariga 
olib keladi, bular esa renogramma egri chiziklarining har xil o‘zgarishlari bilan kuzatiladi. Bu 
o‘zgarishlarda to‘rtta asosiy belgi aniqlanadi (L.D.Lindenbraten, F.D.Lyass). 
Birinchi belgi - RFP ning asta-sekin buyrakka kelishi (yig‘ilishi). Bu holat renogrammada yuqoriga 
ko‘tarilish qismining sathi bilan kuzatiladi, ba`zan renogrammada ikkinchi segmentning uzayishi va 
tikkaligining kichrayishi va uchinchi segmentning kichrayishi ko‘rinadi. 
Ikkinchi belgi - buyrakdan RFP ning sekin chiqib ketishi. Renogrammada u ikkinchi segmentning 
364-rasm. Radiorenogramma. O‘ng buyrakda RFP ning yig‘ilish faoliyati buzilgan, 
pasaygan va cho‘zilgan, chiqib ketishi sekinlashgan. Chap buyrakda faoloyat to‘xtagan. 
Xulosa: o‘ng buyrakda parenximatoz o‘zgarish, chapda faoliyat to‘xtagan. 


290 
uzayishi va qiyshiq chizikda uni tiklanishining kattalashishi bilan tasvirlanadi. Agar siydik chikmasa, egri 
chiziq butun vaqt davomida ko‘tariladi. Bunday holat siydik chiqadigan yo‘llarda to‘sqinlik (tosh) 
borligini yoki buyrakda siydik chiqish faoliyatining buzilganini ko‘rsatadi. 
Uchinchi belgi - RFP ning buyrakka sekin kelishi va sekin chiqib ketishi. Bu holat renogrammada 
egri chiziqning pasayishi, ikkinchi va uchinchi segmentlar shaklining o‘zgarishi, uzayishi, egrilikda 
ko‘tarilish yo‘kdigi, chiziq nishabining pasayishi bilan kuzatiladi. Bu o‘zgarishlar surunkali buyrak 
kasalliklarida (glomerulonefrit, pielonefrit, amiloidoz) ro‘y beradi. Qonning RFP dan tozalanishi 
sekinlashadi. 
To‘rtinchi belgi - renografiya egri chizig‘ining takroran ko‘tarilishi. Bunday holat qovuq siydik 
yo‘li reflyuksida, ya`ni siydik qovuqdan siydik yo‘liga (retrograd) qaytib kirganda kuzatiladi. 
BUYRAKNING SIYDIK YIG‘UVCHI NAYCHALARIDA SIYDIK SUZILISHINI 
RADIONUKLID USULI BILAN TEKSHIRISH 
Tekshirish uchun venaga qon bilan buyrakning siydik yig‘iluichi naychalari orqali suzilib, siydik 
bilan chiqib ketadigap RFP yuboriladi. Buning uchun RFP EDTA yoki DTPA 99mTs bilan nishonlangan 
renografiya qo‘llanib, buyrakning siydik yiguichi naychalarida suzilish buzilganining boshlanish davrini 
aniqdash mumkin. DTPA 99mTs bemorning vazniga qarab har 1 qg og‘irlpgiga 1-2 MBk hisobida venaga 
yuboriladi. Oradan 5-6 minut o‘tgach tekshirish boshlanadi. RFP badandan 24 soatda bunlay chiqib 
ketadi. Tanlangan a`zo buyraklar va qovuq. Usul juda ham sezgir, asoratsiz o‘tkaziladi. Nurlanish miqdori 
juda kam, shuning uchun klinik ko‘rsatmaga qarab katta yoshdagi bemorlar va bolalarni tekshirishda keng 
qo‘llaniladi. 
QOLDIQ SIYDIKNI RADIONUKLID USULI BILAN ANIKLASH 
Usul oson va qulay. Bemor qovug‘ini bo‘shatgandan so‘ng venaga yod-131 gippuran 25,9-37 kBk 
miqdorda yuboriladi. 30-60 minut o‘tgach yoki keyinroq siydik qistaganda qovuq sohasiga detektorni 
bosibroq o‘rnatiladi va 1 minut davomida nur impulslari sanaladi (N). Keyin bemor belgilangan idishga 
siyadi, uning mikdori (a) qayd qilinadi, so‘ngra qovuq ustiga detektorni o‘rnatib, radioaktiv holat 
aniqdanadi (p). Belgi "N" va "p" dan fon olib tashlanadi. Fonni anikdash uchun detektor o‘ng o‘mrov 
suyagi tagiga o‘rnatiladi va 1 minut davomida impulslar soni sanaladi. 
Qoldiq siydik mikdori quyidagi formula bilan aniqlanadi: 
V qol. = — ' p— a (ml), bunda 
a - siyilgan siydik mikdori, ml; N vg.p- olingan o‘lchamlardan badan foni olib tashlangandan 
keyingi raqamlar. 
BUYRAKLARNI SKANERLASH VA SSINTIGRAFIYA QILISH 
Radionuklid skanerlash va ssintigrafiya - bu tekshirilayotgan a`zoda RFP ning tarqalgan va 
yig‘ilganini avtomatik ravishda qayd qiluvchi asboblar (skaner, gamma-kamera) yordamida grafik 
tasvirini olishdir. Asosiy shart: yuboriladigan RFP tekshirilayotgan a`zoda ko‘proq yig‘ilishi kerak. 
Buyrakning normal parenximasi RFP ni bir tekis va intensivravishda o‘ziga singdiradi, 
skanogrammada aniq va bir xil shtrixlar yoki raqamlar yoki rangli bo‘lib tasvirlanadi. Patologiya bor 
joylarda turlicha bo‘ladi yoki yig‘ilish nuqsoni ("sovuq")ni beradi. Skanerlash usuli bilan buyraklarning 
faoliyati va topografiyasi to‘g‘risida oqilona baho berish, patologik jarayonni aniqlash va RFP ning 
buyrak parenximasida qanday tarqalgani va yig‘ilganini aniqlash mumkin. Olingan natija skanogramma 
deyiladi. U o‘ziga yarasha a`zoning topografiyasi bo‘lib, uning faoliyatini ko‘rsatadi. 
Buyraklarni skanerlashda bemor venasiga har 1 kg vazniga 7,4 kBk hisobida, jami 259-333 kBk 
nefrotrop RFP 197Hg yoki 203Hg yuboriladi. Oradan 60-90* minut o‘tgach GT-2 yoki 


291 
"Ssintikart-Numerik" skanyer apparatida tekshirish o‘tkaziladi. Detektorning harakat tezligi -30 
mm/sek. Tekshirish vaqti 30-40 minut. RFP ning siydik bilan chiqib ketishi oldingi bir soatda 10%, keyin 
kamayadi va hammasi chiqib ketadi. RFP kanalchalar epiteliy hujayralarida yutiladi (365-rasm). 
Rangli skanerlashda tasvirning qog‘ozga yozilishida ko‘p rangli nusha beruvchi lenta qo‘llaniladi. 
RFP a`zoda mumkin qadar ko‘p yig‘ilgan bo‘lsa, qizil rang, to‘qimalari kam va preparat oz yig‘ilgan 
joylarda - havo rang bilan yoziladi, RFP yig‘ilmagan joylarda yozilish bo‘lmaydi. 
Normada buyraklar o‘z o‘rnida oddiy joylashgan, RFP bir xil tarqalgan va singdirilgan, shtrix 
belgilari bir turda, qirralari aniq bo‘ladi. O‘rta hisobda skanogrammada buyrakning o‘lchami 12x7x6 sm 
ga to‘g‘ri keladi, fokusli kolliamator bilan o‘lchanganda 11x5x5 sm ga teng. Buyraklar yuqori qutbining 
orasi 7 sm, pastida esa 11 sm. Buyraklarning uzunligi o‘rtacha 11,5 sm, eni 6-7 sm. Skanerlash bemorni 
sinchiklab tekshirishda, nefrolitiaz, buyrak o‘smasi, surunkali pielonefrit, buyrak sili, surunkali nyefrit, 
diffuzli glomyerulonyefrit, buyrak polikistozi va gidronefrozda keng qo‘llniladi. 
Ssintigrafiya. Qo‘llanishi skanerlashga o‘xshash. Bajarish uchun gamma-kamera va buyrakda 
yig‘iladigan radionuklid kerak. Gamma-kameraning skanerdan asosiy farqi shundaki, uning detektori 
tekshirilayotgan ob`ektning hamma nuqtalaridan nur impulslarini bir vaqtda qabul kilib qayd qilish 
xususiyatiga ega. Gamma-kamera shtativga o‘rnatilgan detektor himoyasi bilan kollimator, signallarni 
shakllantiradigan blok (yig‘ilma), o‘zgartiradigan blok va displyoydan tashkil topgan. shuningdek 
tekshirilayotgan a`zodan RFP o‘tayotganda olingan ma`lumotni yozadigan videomagnitafon va eslab 
qoluvchi boshqa tuzilmalar bilan jihozlangan. Kerak bo‘lsa qiziqtirayotgan qism (zona)ni, yozilganni 
ajratib ko‘rish, radionuklidning vaqtiga qarab egri chiziq dinamikasini olish va ko‘rish mumkin. Usul 
ssintigrafiya, olingan natija (tasvir) - stsintigramma deb atadadi. 
Gamma-kamera yordamida badanda tez o‘tadigan (0,02 sek) jarayonlarni o‘rganish mumkin, shu 
sababli nefrotrop RFP ning qonda o‘tish bosktschlarini tekshirishda bu usuldan foydalaniladi. 
Ssintigrafiya qilish uchun quyidagi RFP lar: 197Hg, ,31I va i25j va 99m-j;c bilan nishonlangan 
RFP glyukogenonat, dimerkaptosuksinat (DMSA), dimetilentriaminpeptosirka kislota (DTPA) 
qo‘llaniladi (366-rasm). 
Tekshirish uchun bemor muolaja stoliga chalqancha yotqiziladi. Detektor tagida yotganda uning 
venasiga 18,5-22,2 kBk/kg hisobida !311-gippuran yuboriladi. O‘rta hisobda 1,3-1,85 MBk preparat 1-2 
365-rasm. Rentgenogrammada qaysi 
usul,kontrast modda ko‘llangan.azoni 
nomi, tekshirish o‘tkazishga ko‘rsatma. 
366- 
Radiorenosttiogramma. 
RFP ning yutilishi va to‘olanishi 
susaygan. To‘planish buyraklarning 
pastki qutibida kuzatiladi.Buyraklar 
kichraygan,qayniqsa 
chap 
tomon.Ularniong 
qirralari 
noaniq.RFPning to‘planishi bir xil 
emas.Xulosa:buyraklarda sekretor va 
ekakretor faoliyati buzilgan. 


292 
ml fiziologik eritmada qo‘llaniladi. Har 1 kg og‘irlikka DTPA 3-5 MBk, DMSA-2-4 MBk. Tananing 
nurlanish mikdori 0,003 Gr. 
Tekshirish vaqtida hamma ma`lumot vidiomagnitafon lentasiga yozib olinishi yoki "Polyaroid" 
foto qog‘ozga suratini olish, shuningdek gippurning qon bilan oqishi sifat darajasini kuzatish, kerak 
bo‘lsa qiziqtirayotgan zonani ajratib sinchiklab o‘rganish mumkin. 
Normal ssintigrammani o‘rganishda quyidagilarga ahamiyat beriladi: buyrakning o‘rnashgan joyi 
va shakli (loviyasimon), qirralari o‘zgarmagani, RFP tarkalishi va yig‘ilishi buyrak parenximasida ikki 
tomonda bir tekis. Gamma-kamerada buyrakni ssintigrafiya qilish 3-5 minut. Skanerlashda esa 60-80 
minut. Skanogramma va ssintigrammani o‘rganib, ulardan olingan ma`lumotlar to‘g‘risida xulosa 
chiqarishda klinik-laboratoriya, rentgenologik va UTS ma`lumotlari bilan solishtirish juda muhim. 
AYRIM BUYRAK KASALLIKLARINING RADIONUKLID DIAGNOSTIKASI 
Surunkali bir tomonlama piyelonyefrit. Kasallik buyrak faoliyati va topografik o‘zgarishi, 
yallig‘lanish jarayonining darajasi hamda tarqalish bosqichiga bog‘liq. Buyrak parenximasining 
zararlanish darajasi skanogramma va ssintigrammada aniq ko‘rinadi. Siydik tahlilida: oqsil - 0,033 g/l, 
gialin tsilindrlari bitta-yarimta, lyoykotsitlar ko‘rinish maydonchasida 10-12. Siydikning nisbiy zichligi
1007-1019. 
Renogrammada I segmentning ko‘tarilishi pasaygan, II segment uzaygan (7-13 minutgacha) va 
uning sathi anchagina pasaygan, III segment, ya`ni gippuran ekskryetsiyasi anchagina sekinlashgan va 
25-45 minutgacha uzaygan. 
Ssintigrammada sog‘lom buyrakda RFP yig‘ilishi bir xilda, o‘zgarmagan. Zararlangan buyrakning 
shakli o‘zgargan, qirralari notekis, RFP tarqalishi va yig‘ilishi har xil. 
367-rasm.Radiorenogramma.o‘ng buyrak faoliyati buzilmagan.Cjap buyrakda 
parenximatoz (II-III fazalarda) o‘zgarishlar. Xulosa: pielonefrit. 
368-rasm. Rentgenogramma va obektming nomi. O‘zgarishlarni tariflash 
(anampezida shikastlanish). 


293 
Urta darajada zararlangan ikki tomonlama surunkali pielonefritda buyrak parenximasining 
zararlangani va o‘zgargani renogrammada aniq ko‘rinadi, I segment pasaygan, II segment pasaygan va 
uzaygan (7-13 minut) va III segment sekinlashgan, gippuran ekskresiyasi 25-45 minutgacha (367-rasm). 
RFP yuborgandan keyin olingan stsintigrammada buyrakning zararlangan parenximasida RFP 
tarqalishi har xil, buyrak o‘lchami kichiklashgan va preparat evakuasiyasi sekinlashgan (368-rasm). 
BUYRAK TOSHLARINING RADIONUKLID DIAGNOSTIKASI 
Radionuklid usul buyrakda va siydik yo‘llarida kasallik hamda tosh orqali orttirilgan o‘zgarish 
darajasini va parenxima holatining tavsifini aniqlashga imkon beradi. natijada quyidagi radiodiagnostik 
ma`lum.otlar: 1) jom-siydik yo‘lida qisman okklyuziya borligi; 2) tosh bor tomonda RFP o‘tishining 
segmentar buzilishi; 3) buyrak faoliyati susayganligi aniqlanadi. 
1-sida, renogrammada tosh bor tomonda RFP evakuatsiyasi bir necha sekinlashgani va faoliyati 
buzilgani ma`lum-bo‘ladi. Tosh uzok vaqt buyrak jomida turib qolsa, gidronefroz paydo bo‘lishi va 
buyrak parenximasini nobud qilishi mumkin, bunda tosh bor buyrakda faoliyat to‘xtaydi. 
Skanogrammada RFP ayrim orolchaga o‘xshab yig‘iladi. Bu buyrak parenximasining juda zararlanganini 
va ingichkalanganini ko‘rsatadi (369-rasm). 
2-sida, tosh buyrakning birorta kosachasida joylashadi. Renogrammada o‘zgarish ko‘rinmaydi yoki 
ba`zi hollarda RFP ning buyrakdan chiqib ketishi bir oz susayadi. 
3-sida, ko‘pincha "soqov" buyrak sababi siydik yo‘lida tosh borligi hisoblanadi. Bunday holatda 
369-rasm. 
Rentgenogramma 
va 
obektning 
nimi.qanday 
o‘zarishlar 
tasvirlangan, 
javobini tayyorlang. 
370-rasm.
Sut bezining yon 
xolatdagi 
mammaflyuorogrammasi. 
Bezning ichki tuzilishi va 
qirralari normada. 


294 
renografiya, ssintigrafiya va ekskretor urografiya orqali ma`lumot olinadi. Tosh bor tomonda siydik yo‘li 
byekiladi (obturasiya), Renogrammada RFP ning buyrakdan chiqishi to‘xtaganligi ko‘rinadi. 
Gidronefroz renografiyasi. Renografiya Sht, Sht. RFP ning buyrakdan chiqib ketishini va 
buyrak faoliyatining buzilganlik darajasini aniklashda keng qo‘llaniladi. Agar parenximasi 
zararlanmagan buyrakdan siydik chiqib ketishi keskin buzilsa, renogrammada I segment o‘zgarmaydi, II 
segment (sekretor) III segmentga (ekskretor) o‘tib ketadi va RFP ning siydik bilan chiqishi uzoq 
vaqtgacha kuzatilmaydi, egri chiziqning yozilishi sathi normadan yuqori bo‘ladi. Ayrim hollarda buyrak 
parenximasi zararlangan va siydik chiqishi bir qadar buzilgan bo‘lsa, renogrammada II segment pasayadi 
va uzayadi. Buyrakdan RFP chiqib ketishi sekinlashadi. 
shunday qilib, buyrak va siydik yo‘llarida uchraydigan kasalliklarni aniqlashda nurlar bilan 
tekshirish usullari yetakchi o‘rinni egallaydi. Buni e`tiborga olib tavsiya etilgan (N.A.Lopatkin, 
YU.YA.Glozer. YE.B.Mazo) sxyemaga UTS ni qo‘shib, uni birinchi navbatda qo‘llansa, maqsadga 
muvofiq bo‘lar edi. 
Buyrak va siydik yo‘llari kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarni ketma-ket tekshirilsa, samarali 
bo‘ladi va ko‘p ma`lumot olinadi. 
Sxema bo‘yicha tekshirish UTS, radiorenografiyadan boshlanishi kerak, chunki bu usullar juda 
qulay, oson. Oddiy, zararsiz va har qaysi buyrak faoliyatini hamda undagi yetishmovchilik darajasini 
aniqlashda samarali hisoblanadi. 
MUSTAQIL TAYYORLANISH UCHUN NAZARIY SAVOLLAR 
Siydik yo‘lining tuzilishini tavsiflab bering. 
Buyrak va siydik yo‘li uchui qo‘llaniladigan kontrast moddalarga tavsif bering. 
Kanday hollarda yod preparatlari siydik yo‘lini tekshirishda qo‘llanilmaydi? 
Buyrak va siydik yo‘lini rentgnologik tekshirish usullariga tavsif bering. 
Buyrak va siydik yo‘lini radionuklid bilan tekshirish usullariga tavsif bering. 
Buyrak va siydik yo‘lini UT bilan tekshirishga tavsif bering. 
Radiorenografiya qaysi vaqtda va qanday o‘tkazilishini tavsiflab bering. 
Buyraklarni skanerlash usuliga tavsif bering. 
Buyraklarni radionuklid usullari bilan tekshirishda qo‘llaniladigan RFP va radionuklidlarga tavsif 
bering. 
Buyrak va siydik yo‘lini tekshirish uchun kanday tayyorgarlik kilinadi? 
Buyrak va siydik yo‘lini tekshirishda umumiy (obzor) rentgenogrammaning ahamiyati qanday? 
Ekskretor urofammaning ahamiyati va o‘rganish tartibini aytib bering. 
Nur usullarini qollash sxemasi 
Ultratovush bilan skanerlash 
Radionukleid diagnostika 
Rentgenologik usullar 
Dinamik ssintigrafiya 
Noto‘gri radionukleid angiografiya 
Rentgenokontrast angiografiya 


295 
Buyrak angiografiyasining kasallikni aniqlashdagi ahamiyati. 
Buyrak zararlanganda qaysi tez tekshirish usuli ko‘llaniladi? 
Buyrak va siydik yo‘lida uchraydigan toshlarni tavsiflab bering. 
Buyrak va siydik yo‘lidagi toshlarni aniklashda qo‘llaniladigan nur bilan tekshirish usullariga tavsif 
bering. 
Buyrak va siydik yo‘lidagi toshlarning rentgenologik va UT belgilari, ularning bir-biridan farqi. 


296 
Gidronefrozga olib boruvchi sabablar, ularning rentgenologik va UT belgilarini ayting. 
Piyelonyefritga olib boruvchi sabablar va kasalliklarning rentgenologik, radionuklid va UT 
belgilarini ayting. 
Buyrak va siydik yo‘lidagi o‘smalarning rentgenologik, UT va radionuklid belgilarini ayting. 
Buyrak kistalarining rentgen va UT diagnostikasini ayting. 
22.Prostata 
bezi 
adenomasini 
aniklashda 
rentgenologik 
va 
UT 
tekshirish 
usullarining ahamiyatini ayting. 
VAZIFALAR JAVOBI 
57- v a z i f a. 331-rasm. Qorin bo‘shlig‘i chai qismining old holatdagi umumiy 
rentgenogrammasi. Rentgenogrammada chal buyrak sohasida bir talay turli zichlik va o‘lchamga 
(0,5-5 sm) ega toshlar soyasi aniqlanadi. Buyrak soyasi ko‘rinmaydi. Xulosa: chal buyrakda bir talay 
(korall) toshlar. 
58- v a z i f a. 345-rasm. Siydik yo‘lining umumiy rentgenogrammasi. 
Rentgenogrammada qovuq sohasida katta (4x4 sm), qattiq qo‘ziqorinsimon soya aniqlnadi. Xulosa: 
qovukda tosh bor. 
59- v a z i f a. 349-rasm. Ekskretor urogramma (15 minutdan keyin olingan). 
Urogrammada buyrak soyasi va bel muskulining konturi ko‘rinmaydi. O‘ng tomonda kosacha-jom 
sistemasi kengaygan. Chap tomonda kosachalar shakli o‘zgargan, ularning kontrastlaniish kuchsiz. 
Buyrak faoliyati buzilgan, qovuq kontrastlangan. Xulosa: o‘ng tomonda gidronefroz, chap tomonda 
piyelonyefrit. 
60- v a z i f a. 350-rasm. Ekskretor urogramma (25 minutdan keyin olingan). 
Urogrammada o‘ng buyrakning kosacha-jom sistemasi kontrastlangan 
va kosachalar shakli o‘zgargan. Chap kosacha-jom sistemasining shakli 
o‘zgargan (deformasiya). Ularda kontrastlangan siydik yig‘ilishi 
ko‘rinadi. Buyrak soyasi ko‘rinmaydi. 60 minutdan keyin ko‘rinishi 
ilgarigiday. 
Xulosa: teki tomonlama piyelonyefrit. 
61 
- v a z i f a. 352-rasm. Ekskretor urogramma (15 minutdan keyin olingan). 
Urogrammada o‘ng tomonda bel muskulining konturi ifodalangan. Kosachalar kengaygan (1) va 
jom hajmi anchagina kengaygan (2). Buyrak soyasi aniqlanmaydi. Chap buyrak soyasi kuchsiz 
ifodalangan, kosacha-jom sistemasi ifodalangan, siydik yo‘lida siydik o‘tishi buzilmagan (3). Qovuq 
kuchsiz ifodalangan. Xulosa: o‘ng tomonda gidronefroz. 
62 
- v a z i f a. 358-rasm. Chap buyrakning selektiv angiogrammasi. Chap buyrakda 
o‘sma (N.ALopatkin va b.q. bo‘yicha). Buyrakning pastki qutbida . konturi noaniq, shakli 
yumaloq, diametri 4—5 sm li nuqson aniqlanadi. Xulosa: buyrakda o‘sma (stryelka bilan ko‘rsatilgan). 
63 
- v a z i f a. 379-rasm. Pastga yo‘naluvchi tsistogramma (40 minutdan keyin 
olingan). Qovuq to‘lgan (1). Qo‘ziqorin boshchasiga o‘xshab pastki konturi bilan simfiz orasida 
nuqson (2) aniqlanadi. Xulosa: prostata bezi adenomasi. 


297 
VIII BOB
AKUSHYERLIK VA GINYEKOLOGIYADA NUR DIAGNOSTIKASI 
O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining 1994 yil 6 aprel 149-sonli buyrug‘i 
asosida tibbiyotda qo‘llaniladigan ion hosil qiluvchi nurlar tartibga solingan. Ularda akusherlik va 
ginekologayada oqshyuna foydalanish uchun ayrim nurlar cheklangan yoki man qilingan. 
Tasvir beruvchi zamonaviy zararsiz usullar: UTT, termografiya bu sohada keng joriy qilinganligi 
munosabati bilan rentgen tekshirish usullari (mammagrafiya, gisterosalpingografiya va b.q.)ning 
qo‘llanishi cheklangan, lekin 40 yoshdan oshgan ayollarning klinik talabi asosida tekshirishga ruxsat 
etilgan. Umuman ayollarni nur ta`sirvdan saklash qoidalariga qati rioya qilish talab etilgan, Tasvir 
beruvchi zararsiz usullardan foydalanishga ruxsat berilgan. 
Mammagrafiya - sut bezini rentgenografiya qilish usuli. Mammagrafiya uchun chiqarilgan maxsus 
rentgen apparatlar: "Elektronika" (sobiq Ittifoq), "Senograf" (Fransiya), "Izis" (Belgiya) yordamida 
yaxshi natijalar olingan. Bu apparatlardagi maxsus kuchaytiruvchi ekranlar, bitta surat olinganda 
bemorning nurlanish dozasini 0,002 Gr gacha pasaytirgan. 
Tekshirish maqsadida sut bezining kattaligini nazarga olib texnik sharoitlar tuziladi. Ular o‘rtacha 
quyidagicha: tok kuchi 30 
mA, tok kuchlanishi 30 kV, vaqt 2,5-3,5 sekund, suratlar tubus yordamida to‘g‘ri va yon holatlarda 
olinadi (370-rasm). Oddiy rentgen apparatlarida to‘g‘ri (kraniokaudal) holatda mammagrafiya qilish 
uchun bemorni kichkina to‘siq orqasidagi aylanadigan stol (shtativ) yoniga o‘tqizib, qorin sohasi va songa 
qo‘rg‘oshinlangan ryezina qo‘yiladi. 
Keyin kattaligi 13x18 yoki 18x24 sm bo‘lgan kasseta ustiga sut bezini tegizib turiladi. Bunda 
bemorning boshini qarama-qarshi tomonga burib, yelkasini esa pastga tushirib, orqaga suriladi. Markaziy 
nur bez o‘rtasidan kassetaga perpendikulyar o‘tishi kerak, surat bemor nafas olmay turganda olinadi. Sut 
bezini bosish (kompressiya) uchun karton yoki alyuminiy plastinka ishlatiladi. 
Yon holatda mammagrafiya kilish uchun bemorni chalqancha yotqizib, kasseta tagiga maxsus 
taglik qo‘yiladi (371-rasm, A, V, V). Gavdaning boshqa joylarini nurdan saqlash maqsadida diafragma 
qo‘llaniladi va qo‘rgoshinlangan ryezina yopib qo‘yiladi. 
Mammagrafiyaning sifati rentgen apparat tipiga, sut bezining hajmi va qalinligiga, tanlangan texnik 
sharoitlar hamda rentgen plyonkaning sezuvchanligiga bog‘liq. Agar sut bezining o‘zanini tekshirish 
kerak bo‘lsa (duktografiya), uni yuqorida aytilgan texnik sharoitlarda va holatda maxsus tubuslar 
yordamida o‘tkaziladi. 
Duktografiya bemorni chalqancha yotqizib qilinadi. Sut bezini massaj qilib o‘zanidan suyuqlik 
chiqarib tashlanadi, aryeolalar va sut bezining uchidagi teshikdan steril o‘tmas nina - 1-1,5 sm kiritiladi 
va u orqali 0,3-1 ml 60% li verografin yoki urotrast, triombrast (og‘riq paydo bo‘l1uncha) yuboriladi. 
So‘ngra surat olinadi. Kompress qo‘llanilsa, kontrast moddalar o‘zanni bir mye`yorda to‘dtsirib, 
371-rasm.Sut bezining yon xolatdagi mammagrammasi: A-pay-tolali qita 
mastopatiyasi; 
B-sud 
bezining 
fibroadenomasi; 
V-pay-tolali-polikstoz 
shaklli 
mastopatoya. 


298 
tasvirning sifatli chiqishiga imkon beradi. 
Mammagrafiya klinik ko‘rsatmalarga asoslanib, 40 yoshdan oshgan ayollarda o‘tkaziladi. Hozir sut 
bezi kasalliklarini asosan ultratovush yordamida tekshiriladi. 
Gisterosaltpingografiya (GSG) - bachadon bo‘shlig‘i va bachadon naylarini kontrast modtsa 
(yodolipol, triombrast va ularning analoglari) yordamida tekshiruvchi rentgenologik usul. Bachadon 
naylarining o‘tish yoki o‘tmasligaga baho berishda ob`ektiv va ko‘p ma`lumot beruvchi usul hisoblanadi. 
Bu usul bachadon shilliq pardasini va bachadon naylari qirralarini, bo‘shliqdagi nuqsonlar va turli 
372-rasm. Normadagi gisterosalpingogramma 
(GSG): 1-bachadon bo‘shlig‘i; 2,3-o‘ng va chap 
bachadon (Fallopiy) naylari; 4-tuxumdonlar. 
373-rasm.A-GSG.Bachadon 
oddiy 
joylashgan, 
bo‘yiga 
cho‘zilgan, 
shakli 
uchburchak,qirralari qniq.Bachadon naylaridan kontrast moddaning o‘tishi yaxshi Erkin 
cgao timonning ampulyar qismi kengaygan, kontrast modda bilan to‘lgan.Chap tomonda 
saktosalpings. B-Bachadon kontrast modda (triombrast) bilan to‘lgan. Bachadon shakli 
o‘zgargan,ichida mushtimsimon to‘lish nuqsoni aniqlandi, qirralari aniq, to‘qinsimon, ichki 
chap devor bilan tutashgan. 
Shilliq parda osti bachadon miomasi. V-GSG.Bachadon kontrast modda bilan to‘lgan,shakli 
egarsimon, qirrali aniq.Chap tomonda bachadon nayidan kontrast modda o‘tgan,ampulyar 
qismi to‘lgan.o‘ng tomonda bachadon nayidan kontrast modda o‘tmagan.Bachadon 
gipoplaziyasi. 


299 
kasalliklar (sil, endometrit, poliplar, miomalar, rak va b.q.)ni aniqlashda yordam beradi. 
GSG ni o‘tkazish uchun bemor tayyorlanadi, ya`ni infeksiyaning oldini olish maqsadida hayz 
tugagan kundan boshlab jinsiy aloqa to‘xtatilishi kerak. Tekshirish o‘tkaziladigan kun ichakni tozalash 
uchun hukna qilinadi. GSG ga qarshi ko‘rsatmalarga: umumiy va mahalliy zararli jarayon; bachadon va 
tuxumdonda o‘tkir va o‘rta yallig‘lanish jarayoni borligi, kolpit, bartolinit, pervitsit, bachadon bo‘yni 
eroziyasi, hayz vaqtida qon ketishi, homiladorlik va unga shubha borligi, qinda trixomonad borligi, 
bachadon bo‘yni kanalidan olingan surtmada ko‘p lyoykotsitlar borligi, qon tarkibining o‘zgarishi 
(eritrotsitlarning cho‘kish tezligi tezlashishi, leykotsitlar ko‘payishi) kiradi. 
GSG qiliщdan oldin qovuq bo‘shatiladi. Tekshirish uchun 5-6 ml kontrast modtsa iliq holatda 
bachadon bo‘shlig‘iga yuboriladi. Qin ko‘zgusini chiqarib olingandan so‘ng birinchi, 5-7 minut o‘tgach 
ikkinchi surat olinadi (372-rasm). Suratlarni ko‘zdan kechirgandan so‘ng uchinchi surat olish masalasi hal 
kilinadi, kerak bo‘lsa uni 15-20 minutdan keyin olinadi. Surat olish vaqtida markaziy rentgen nurlari 
kindik va qov suyaklari o‘rtasiga yo‘naltiriladi. 
Bachadon-nay sfinkteri nayning boshlanish qismida joylashgan bo‘lib, u doirasimon muskul 
tolalarining tonik kisqarshi natijasida paydo bo‘lgan. Sfinkter duksimon, noksimon va oval shaklga ega. 
YUboriladigan kontrast moddaning hajmi bachadon bo‘shlig‘iga bog‘liq, Kichkina bachadonga 3-
3,5 ml', bola kurgan bo‘lsa 4-5 ml yetarli. 
I GSG hayz boshlangan vaqtdan 6-8 kun keyin 
o‘tkaziladi. Normal holatda bachadon naylarining o‘tishi byemalol, shikastlanganda qiyinlashadi yoki 
umuman o‘tmasligi mumkin (373-rasm. A). 
Normal holatda bachadon bo‘shliganing ichi uchburchak shaklga ega, uning asosi bachadonning 
tubiga, cho‘qqisi istmiq qismiga to‘g‘ri keladi. Bachadonning bo‘yi va shakli uning joylashishiga va 
egilishiga (oldiga, orqaga, o‘ng yoki chap tomonga) bog‘liq. Rivojlangan antye yoki retrofleksiyada asosi 
pastga to‘nkarilgan uchburchakka o‘xshab tasvirlanadi. Bachadonning tub qismidaga eni (bachadon 
naylari sfinkteri o‘rtasidaga masofa) o‘rtacha 4 sm (3,6 - 4,3 sm). Bachadon bo‘yni duksimon. Uning 
ichki va sirtqi ochiq qismi toraygan. Bo‘yin kanalchalarining qirralari shilliq pardaning burmachalari 
hisobiga tishsimon ko‘rinishga ega. Ichki bo‘g‘zi kengaygan ayollarda bola tashlash odati kuzatiladi. 
Uzun kanalcha va kichkina bachadon infantil bachadonga xos (373-rasm, B). 
Bachadon naylari normada siyqalashgan, egilgan bo‘lib, uning toraygan joyi interstisial va istmik 
qismiga, bir necha kengaygan joyi ampulyar qismiga to‘g‘ri keladi. 
GSG yordamida bachadon bo‘shlig‘ini o‘rganish, ikki yoki bir shoxli bachadonni, uning 
anomaliyasini hamda bachadon gipoplaziyasini aniqlash mumkin (373-rasm, V). 
Homilali bachadonda bo‘yin kanalchasining tuynugi anchagina uzaygan bo‘lib, 2/3 qismini, 
bachadon tanasi esa U3 qismini egallaydi, bachadon o‘lchamlari kichraygan bo‘ladi. 
Gipoplaziyada bachadon bo‘shlig‘i uchburchak shaklida bo‘lib, tub chizig‘i kattalashgan, yon 
chiziqlar esa - uzaygan. 
BACHADON VA NAYLARI KASALLIKLARINI GISTEROSALPINGOGRAFIYA USULI 
BILAN ANIQLASH 
Surunkali salpingit. Bu kasallikda naylar orqali byepushtlik 56-65% ayollarda kuzatiladi, 
ikkilamchi byepushtlik 61-94% ni tashkil etadi. Byepushtlikning asosiy sababi bachadon naylaridan 
o‘tmaslik. O‘tkir va o‘rta salpingitlarda GSG qilish mumkin emas. 
Bachadon naylari ampulyar qismining juda kengayishi saktosalpinks deb ataladi. 
Surunkali salpingitda bachadon naylarining ampulyar kismida kontrast modda bemalol o‘tsada, 
lekin konglomeratga o‘xshab yig‘iladi yoki tomchisimon bo‘lib, bir-biriga tegib, "qurvaqa urug‘i" ga 
o‘xshaydi. 
Sil salpingiti. Bu kasallikning rentgenologik ko‘rinishida uch turli o‘zgarish farq kilinadi. 
Birinchi turda bachadon naylari qirralarining noto‘g‘riligi, ularning alohida segmentlardan 
tuzilganligi kuzatiladi. 
Ikkinchi turda bachadon naylarining qirralari siyqalashgan, qalinlashgan (rigidlangan), ba`zan 
mundshtukni eslatadi. 
Uchinchi turda naylar tuynugi fistulasimon kengaygan bo‘ladi. 
GSG yordamida bachadonda va nayida sil destruksiyasini aniqlash mumkin. Sil bo‘rtmachalarining 
tvorogsimon yemirilishi natijasida endometriy yaralanadi va bachadon bo‘shlig‘ining shakli o‘zgaradi, 
keyinchalik bo‘shliq bitib qoladi. Bachadon bo‘yni kanalchasi bachadon tanasi bo‘shlig‘iga nisbatan 2-3 
marta uzayadi. 
Bachadon naylari sil kasalligi bilan zararlanganda, uning qirralari turlicha o‘zgaradi, ko‘proq 
ampulyar qismining shilliq pardalari yallig‘lanib, destruksiyaga yo‘liqib, tuynuklari bitib ketadi. 
Bachadon naylarining shilliq pardasi sil bilan zararlanganda, uning tuynugidagi burmachalari o‘zaro 


300 
birlashib divertikulga, kistaga yoki 0istulaga o‘xshash o‘zgarishlarni paydo qiladi. Naylarning muskul 
qavati zararlanganda uning qisqarish faoliyati yo‘qoladi, tuynuk kengayadi yoki torayadi, qirralari notekis 
bo‘ladi. Bunday hollarda kontrast modda yuborilgandan keyin suratlar 10—15—30 minutda olinadi (374-
rasm, A). 
Endometriozning rentgenologik ko‘rinishi. Bu kasallikda bachadon bo‘shlig‘ining ko‘rinishi 
normal bo‘lib, hajmi kattalashadi. Endomyetrioz tuzilmalari muskullar ichida joylashib, bezlar yo‘li 
orqali bachadon ichi bilan bog‘lanadi. Shuning uchun rentgenogrammalarda g‘alati (ajoyib) ko‘rinish 
beradi, ular soni ko‘p bo‘lib, yumaloq, oval yoki uzaygan yorug‘likka o‘xshab muskullar ichida alohida 
bo‘shliq yoki cho‘ntakka o‘xshab ko‘rinadi, o‘lchamlari 2-4 mm dan 1-2 sm gacha. Bu o‘zgarishlar 
ko‘proq devorlar burchagida, kamroq yonlarida kuzatiladi. Ularni aniqlash uchun kontrast modda 
qo‘llaniladi. 
Tekshirish o‘tkazish metodikasi: bachadon ichiga 30%li yodolipoldan 4-5 ml yuboriladi. Keyin 
kontrast modtsani bo‘shlikda 10-12 minut saqlash uchun bo‘yinning sirtqi halqumi o‘qli shprits bilan 
siqib qo‘yiladi. Bunday sharoitda kontrast modda endometriy bo‘shlig‘iga kirib, kontrastlaydi. 
Endometriozda tuzilma hamma vaqt bachadon devori muskullarida joylashadi. 
Shshshiq parda osti miomalari yoki poligщa nuqson bachadon bo‘shlig‘ida bo‘ladi. Shilliq parda 
gipyerplaziyasida bachadon bo‘shlig‘i qirralari to‘lqinli bo‘ladi. Bachadon polipozida kontrast modda 
kam yuborilganda rentgenologik ko‘rinish asalari inini eslatadi. 
Ichki jinsiy a`zolar o‘smalari. Ko‘pincha bachadon fibromiomasi, polip va bachadon tanasi raki 
bilan ryentgaologik differentsial diagnostika o‘tkaziladi. 
Rentgen usullari bilan tekshirganda mioma o‘smasi uchun bachadon bo‘shlig‘ining kattalashishi, 
faoliyatining pasayishi, shaklining o‘zgarishi va nuqson borligi xosdir. 
Shilliq parda osti o‘smalarida bachadon bo‘shlig‘i turli shaklga ega bo‘ladi: o‘sma bachadon 
tubidan o‘sganda lolaga o‘xshagan nuqson hosil qiladi. Yon devorlaridan o‘sayotgan o‘smalar bachadon 
bo‘shlig‘ini toraytirib, ajoyib shaklni oladi (374-rasm, B). 
374-rasm. A-GSG. Bachadon bo‘shlig‘i to‘lgan, yuqori va o‘ng tomon qirrasi 
to‘lqinsimon.Bachadon oddiy joylashgan.Bachadon bo‘shlig‘ining yuqori qismida qirralari 
aniq tuxumsimon yorug‘lashgan.Bachadon shakli egarsimon.O‘ng tomonda kontrast modda 
naydan o‘tmagan, chap tomonda – boshlanish qismidan o‘tgan. B-GSG. Bachadon bo‘shlig‘i 
to‘lgan.Shakli egarsimon. Bachadon chap tomonga siljigan va qiyshaygan.Bachadon nayidan 
kontrast modda o‘ng tomonda o‘tgan,chap tomonda esa o‘tmagan. 
375-rasm. A-chap tuxumdan soxasi exogrammasida katta qista. Uning 
shakli tuxumsimon, qirralari aniq, o‘chami 4x9 sm, Chap tuxumdon qistasi; B-
o‘ng tuxumdon qistasi,qirralari aniq, o‘lchami 45x60 mm. 


301 
Old va orqa dyevorlardan o‘sayotgan mioma kontrast modda bilan o‘ralgan halqasimon soya 
orasida nuqson bo‘lib tasvirlanadi. 
Bachadon poliplari noto‘g‘ri qirrali, o‘lchami kichikroq nuqson sifatida ko‘rinadi. 
Tuxumdon o‘smalari asosan ultratovush bilan aniqlanadi. Rentgenologik belgilari bachadonning 
qarama-qarshi tomonga surilishi, bachadon nayining uzayishi (375-rasm). 
Bachadon tanasi raki GSG da yaxshi aniqlanadi. Bachadon bo‘shlig‘i qirralari yemirilgan, ko‘p 
mayda o‘lchamli nuqsonlar rentgenogrammada tasvirlanadi, ammo asosiy diagnostik usul biopsiya. 
AKUSHYERLIK VA GINEKOLOGIYADA ULTRATOVUSH DIAGNOSTIKASI 
Homilador ayollarni tekshirishda homila holatini o‘rganishda va updagi asoratlarni kuzatishda 
ultratovush bilan tekshirish muhim o‘rinni egallaydi. Akusherlikda ultratovush bilan tekshirish 
homiladorlikning erta davrida (birinchi 3 oyda) quyidagi hollarda: a) homila borligini aniqlashda (hayz 
ko‘rish to‘xtashidan 1 hafta o‘tgach mumkin); b) homilaning nyechta xaftaligani aniklashtsa; v) ko‘p 
homilalikni aniqlashda; g) normal va patologik homilani differentsial diagnostik qilishda va bachadondan 
tashqari homiladorlikni aniqdashda qo‘llaniladi (376-rasm). 
Homiladorlikning ikkinchi va uchinchi davrida quyidagi tekshirishlar o‘tkazilishi mumkin: 1) 
homilaning vaqtida yoki oldin tug‘ilishini, uning rivojlanishidagi quyidagi parametrlar (biparietal 
diametri, bosh, ko‘krak, qorin o‘lchamlari, qo‘l va oyoqlar suyaklarining uzunligi)ni aniqlash; 2) 
homilaning turli nuqsonlarini (mikrotsefaliya, gidrotsefaliya, spinabifida, buyrak va siydik chiqarish, 
yurak va qon tomirlar sistemalarini hamda o‘smalarni) tekshirish; 3) amniotsentez, ya`ni amniotik 
suyuqlikni sitologik va biokimyoviy tekshirish uchun ultratovush yordamida olish, Daun kasalligini 
aniqlash; 4) homilaning joylashishi va harakatlanishini, yolgon nafas olishi va boshqalarni aniqlash. 
Ginekologiyada ultratovush bilan tekshirish quyidagi hollarda: a) bachadon va tuxumdonlarning 
o‘lchamlarini o‘rganish; b) ultratovush yordamida zondlar bilan (spirallar holatini) qayd etish; v) 
bachadon va tuxumdon o‘smalarini aniqlash (377-rasm); g) tuxumdondaga kista va yallig‘lanishlarni 
aniqlash; d) bepushtlikni tekshirish va aniqlash; ye) follikulani ultratovush bilan punksiya qilish, o‘smalar 
joyini aniqlash va nur bilan davolash rejasini tuziщtsa o‘tkaziladi. 
376-rasm.10 xaftalik xomilaning UT 
tasviri.Xomila bachadonning o‘rta qismida 
uzunasiga joylashgan, atrofida suyuqlik, azolari 
ko‘rina boshladi. 


302 
Bachadon va tuxumdonlar qorin bo‘shlig‘i yoki qin orqali V -rejimida skanerlanadi. Qorin 
bo‘shlig‘i orqali tekshirganda ultratovush to‘lqinlarining uzunligi 3,5-5 MGts, qin orqali tekshirganda 5-7 
MGts bo‘lishi kerak. Qin orqali skanerlashda qovuqning to‘la bo‘lishi shart emas. Qorin orqali 
tekshirganda qovuq to‘la bo‘lishi kerak, chunki u akustik darcha vazifasini bajaradi. Bunda chanoq 
bo‘shlig‘ida joylashgan ichaklardagi gazlar qorin bo‘shlig‘iga o‘tatsi, to‘la qovuq esa bachadonni 
ko‘taradi va o‘rta holatga olib keladi. 
Homiladorlik davrida bachadonni qovuq to‘la bo‘lganda va u bo‘shatilgandan keyin tekshirish 
tavsiya etiladi. Ba`zi hollarda yo‘g‘on ichakka fiziologik eritma yuborib tekshiriladi. Olingan 
tomogrammada qo‘shimcha akustik darcha paydo bo‘lib, bu esa a`zoning tasviri aniq bo‘lishini 
ta`minlaydi. Chanoq sohasidagi a`zolarni tekshirishda sektoral yoki transmission transdusserlardan 
foydalanish tavsiya etiladi. 
Kateterlar bilan uretra ichi tekshirilganda uning ichidagi havoni chiqarib yuborish kerak, chunki 
havo ultratovush tomogrammasi samarasini kamaytiradi. 
Agar ayol kontratseptivlardan foydalangan bo‘lsa, bachadonning to‘g‘r»i o‘qi bo‘yicha mayda 
uzuq-uzuq exosignallar aniqlanishi mumkin, bunday chiziqli soyalar bo‘lishi bachadonda spiralning 
noto‘g‘ri turishidan darak beradi. 
Bachadon exotomogrammalarini tahlil qilishda hayz davri inobatga olinishi shart. Hayz davriga 
qarab tuxumdon kistalarining o‘lchami va soni o‘zgaradi. Masalan: 75% ayollarda follikulalar diametri 
yetilish davrida 1 sm gacha bo‘ladi. 40% ayollarda qorin bo‘shlig‘i va chanokda ozgana suyuqlik 
yig‘iladi, bu esa follikulalarning yorilishi natijasida vujudga keladi. Ovulyatsiyaning boshlanish fazasida 
60% ayollarda kistalar diametri 2 sm bo‘lishi mumkin. 
Sariq tanachaning rivojlanish fazasida olingan ko‘ndalang sonogrammalarda endometriyda oval 
shakldagi gipoexogen zonalar, bachadon bo‘shlig‘i markazida anexogen zonalar "ho‘kiz ko‘zi" belgisi 
bilan tasvirlanadi. Yuqoridagi o‘zgarishlar fiziologik jarayonning qo‘rinishi hisoblanadi. 
Ayollar chanoq a`zolarini ultratovush tekshirish ularni chalqancha yotqizib o‘tkaziladi. Datchik 
bilan teri oralig‘idagi gradientni yo‘qotish uchun teriga kontakt modda (maxsus moy, vazelin) suriladi. 
Tekshirish uzunasiga skanerlashdan boshlanadi, bunda datchik o‘rta chiziqtsan o‘ng va chap tomonga 1-
1,5 sm ga suriladi. Keyin ko‘ndalang skanerlanadi, datchikni 1-1,5 sm qov suyagidan yuqoriroq, 
bachadon uchiga qarab buriladi. 
Ayollarni tekshirishda alohida tayyorgarlik talab etilmaydi, lekin tekshirishda qovuq to‘la bo‘lishi 
kerak. Siydik bilan to‘la qovuq quyidagi vazifalarni ado etadi: birinchidan - juda yaxshi akustik darcha 
bo‘lib, jinsiy a`zolar tasvirini idyeal holatda ko‘rsatadi, ikkinchidan - u kichik chanoqdan ichak 
aylanmalarining yuqori surilishiga va shu bilan ichaqda hosil bo‘ladigan artefaktlarning yo‘qotilishiga 
hamda uchinchidan -bachadonning ozroq yuqoriga ko‘tarilishiga olib keladi. 
Uzunasiga skanerlanganda sonogrammada qovuq, bachadon, qin, to‘g‘ri ichak aniq ko‘rinadi. 
Normada qovuq (to‘la holatida) exonegativ, qirralari aniq va tekis bo‘lib teri osti yog‘ qavatidan 
tasvirlanadi. Qovuq ostida bachadon va qin, to‘g‘ri va yuqoriroqtsa ingichka ichak aylanmalari ko‘rinadi. 
Ko‘ndalang sonogrammada bachadon qovuq orasida ovoid shaklda bo‘lib, ichki strukturasi mayda 
chiziqli yoki nuqtasimon exosignallar bilan xarakterlanadi. Uzunasiga skanerlanganda bachadon 
noksimon shaklda ko‘rinadi. 
Hayz ko‘rish davrida va undan bir necha kun oddin tekshirganda bachadon bo‘shlig‘ida bir yoki 
377-rasm.Qovuq soxa exogrammasi: 1-
tuzilma; qirralari noaniq,exosignal susaygan, 
o‘lchami 56x85 mm; 2-qovuq. Bachadonda 
o‘sma. 


303 
ikki exosignallar kuzatilishi mumkin. Agar bunday signallar hayz ko‘rish fazasining boshlarida qayd 
etilsa, ular homiladorlik, to‘liq bo‘lmagan abort, bachadon ichida kontratseptiv borligi yoki endometriy 
patologiyasidan darak beradi 
Normada tug‘ish yoshidagi ayollarda bachadonning uzunligi 6,7 sm, kengligi 5,1 sm, old-orqa 
o‘lchami 3,6 sm ni tashkil etadi. Hayz davrining o‘rtasida bachadon o‘lchamlari ixchamlashadi va hayz 
ko‘rish fazasida kattalashadi. 
Exogrammada bachadonning bo‘yni aniq bo‘lmagan silindr yoki konussimon shaklda bo‘lib, 
bachadon tanasi bilan burchak orasida joylashgan, uzunligi 2-3,5 sm. 
Tuxumdonlar oval shaklda bo‘lib, bachadon devorlariga yonboshlab ko‘rinadi. Ular kengligi 2,8 
sm, old-orqa o‘lchami 1,9 sm. Bachadonda kontratseptiv joylashgan bo‘lsa, ultratovush bilan 
tekshirganda uning o‘rni, kontratsyeptiv vaqtida homilaning bor yoki yo‘qligi, bachadonda yallig‘lanish 
bor yoki yo‘kdigi, bachadon teshilishiga ahamiyat beriladi. Ko‘p ishlatiladigan Lippis qisgichi 
exotomogrammada uzuluvchan ikki-beshta exosignallar soyasi bo‘lib ko‘rinadi. 
Bachadon yetishmovchiligini ultratovush bilan aniqlash. Bachadon joylashuvi anomaliyasi tug‘ma 
va orttirilgan bo‘ladi. Normada bachadon chanoq o‘rtasida, yon devorlari qov va dumg‘azadan bir xil 
masofada turib antiveziya fleksiya holatida joylashgan bo‘ladi, uning bo‘yin burchagi 70° ni tashkil etadi. 
Retroversiya fleksiya - bachadonning orqaga egilishidir. 
Bachadon va jinsiy a`zolarning rivojlanishidagi yetishmovchiligi -aplaziya qovuqdan keyin 
bachadon soyasining ko‘rinmasligi bilan tavsiflanadi. Uzok vaqt hayz ko‘rmaslik va bachadonda suyuqlik 
bo‘lishi bachadon bo‘ynining atreziyasidan darak beradi. Exogrammada qin exogenligining oshib ketishi 
va qin kanalining ko‘rinmasligi qin atreziyasi kasalligiga xosdir. 
Bachadon yetishmovchiligini aniqlashdagi asosiy diagnostik usul exografiya hisoblanadi. Olingan 
exogrammalarda bachadon o‘lchamlarining kichrayganligi kuzatiladi. Infantil bachadonning uzunligi 3-4 
sm. Gipoplaziyali bachadonning o‘lchamlari kichrayadi, lekin bachadon bo‘yni ko‘rsatkichi Z1/ ni tashkil 
etadi. Tuxumdonlar kichrayadi va hayz ko‘rish faoliyati buziladi. 
HOMILADORLIKNING BIRINCHI UCH OYIDA ULTRATOVUSH BILAN TEKSHIRISH. 
Homiladorlikning birinchi davrida ultratovush bilan tekshirish asosiy usul hisoblanadi. 
Urug‘lanishning birinchi haftasida urug‘langan tuxum hujayra bachadon nayidan chiqib, bachadon ichida 
uning devoriga birikadi. Urug‘lanishning ikkinchi haftasida homilaning uzunligi 3 mm bo‘ladi, u 
ultratovush skanogrammasida ko‘rinishi mumkin. Ayrim hollarda urug‘lanishdan 17 kun o‘tgach homila 
exogrammada kuzatiladi, uning shakli ovalsimon, noaniq, exonegativ bo‘lib ko‘rinadi, o‘lchamlari 3-4 
mm ni tashkil etadi. Homiladorlikning 4-haftasida embrion qirralari ko‘rinadi. Homila 6-haftada 
bachadonni butunlay egallaydi, uning harakati sporadik, ultratovush to‘lqinlari sifatida kuzatiladi. Homila 
8 haftalik bo‘lganida yuragi ura boshlaydi. 
Homiladorlikning birinchi davrida rivojlanmagan homila holatini, chala yoki butunlay bola 
tashlashni, yelbo‘g‘oz va boshqa kasalliklarni aniklashda ultratovush bilan tekshirish katta o‘rinni 
egallaydi. 
Ultratovush bilan tekshirganda homila ellips shaklida bo‘lib, unda fragmentlanish, dezintegratsiya 
va qirralarining noanikdigi kuzatiladi. Ko‘proq bachadonda homila bo‘lmasligi mumkin. Agar 
anembrioniya homiladorlikning 6-haftasidan keyin kuzatilsa, bu rivojlanmagan homiladorlikka xosdir. 
Urug‘langan tuxum hujayraning bachadon devoriga birikishining buzilishi kasallik sababidir. 6-haftadan 
keyin xorion bo‘lmasligi va platsenta yo‘qligi homilaning rivojlanmaganligidan darak beradi. 
Homiladorlikning barvaqt to‘xtash sabablari: 1) yo‘ldosh-homida sistemasidagi immunologik 
o‘zgarishlar, ona va homila o‘rtasidagi fiziologik jarayonning buzilishi; 2) toksikozlar, bachadon 
qisqarishining o‘zgarishi; 3) implantasiya jarayonining buzilishi, endometriyning yallig‘lanishi; 4) 
homilaning ona qornida o‘lib qolishi, bola tashlash. Ba`zi ayollarda bola tashlash beixtiyor odat tusiga 
kirgan abort bo‘lib, uning bir necha turi: xavfli, boshlangan, jadallashgan, chala va to‘liq abort ajratiladi. 
Bola tashlash qorinning pastki qismida og‘riq, qindan qon ketishi va bachadon bo‘ynining 
kengayishi bilan kechadi. Bu belgilar ultratovush bilan tekshirganda va kasallikni aniqlashda ko‘rsatma 
hisoblanadi. 
Homila yotgan joyidan ko‘chgan hollarda exotomogrammada bachadon devori bilan homila 
o‘rtasida exo bo‘shliq kuzatiladi. Qon ko‘p yig‘ilgan bo‘lsa, embrion o‘lchamlari kichrayadi, homila 
harakati to‘xtaydi, u ultratovush tekshiruvda yaxshi ko‘rinadi. Chala abort exotomogrammalarda 
bachadon o‘lchamlarining kichrayishi, bachadonda exonegativ struktura kuzatilishi bilan tavsiflanadi. 
Bachadonda homila qoldiqlari va qon bo‘lishi strukturaning asosidir. Bachadon bo‘yni kengayadi, 
urug‘langan tuxum va pusht bo‘lmaydi. 


304 
Muddatidan o‘tib ketgan homiladorlik. Bu holat ultratovush bilan tekshirganda yo‘ldoshning 
yupqalanishi, qog‘onoq suvining kamligi, homila o‘lchamlarining kamayishi, bosh qismining aniq 
ko‘rinishi bilan xoslanadi. Bunday hollarda rentgenogrammada katta boldir va son suyaklarining 
epifizlari yaxshi ko‘rinadi. YElbo‘g‘oz homiladorlikning erta muddatlarida paydo bo‘ladi. Uning kelib 
chiqish sabablari aniq emas. U trofoblastik kasalliklar guruhiga kiradi. Bu xastalikda bachadon tez 
kattalashadi, qindan qon ketadi, homila muddatdan ko‘ra tez kattalashadi, yelbo‘g‘oz pufakchalari qindan 
chiqa boshlaydi va peshobda xorional gonadotropin miqtsori ko‘payadi. Yelbo‘g‘oz kasalligida pusht 
yemiriladi, homila pardasida va yo‘ldoshda turli hajmda (moshdek, yong‘oqdek) ichi suyuqlik bilan to‘la 
sharchalar (uzum shingiliga o‘xshash) paydo bo‘lishi ultratovush tasvirining asosi hisoblanadi va u 
ultratovush diagnostikasi 100% to‘g‘riligini ko‘rsatadi. Ultratovush bilan tekshirganda bachadonda 
mayda sharchalar "qor bo‘roni" belgisi bo‘lib ko‘rinadi. Bachadonda qon paydo bo‘lishi anexogen 
maydonchalarni yuzaga keltiradi. Homilaning hamma kesimlarda ko‘rinmasligi va yurak faoliyatining 
qayd etilmasligi xastalikning ultratovushda kuzatiladigan belgisidir. Ba`zi hollarda yelbo‘g‘oz 
nekrozlangan bachadon miomasiga o‘xshab ketadi. 
Bachadondan tashqari homiladorlik. Bachadondan tashqari homiladorlik spermatozoid bilan 
qo‘shilgan tuxum hujayraning odatdagidek bachadonda emas, balki bachadon nayi, tuxumdon, bachadon 
bo‘ynida, uning shohida va qorin bo‘shlig‘ida rivojlanishi hisoblanadi. Homila rivojlanib, odatda 5-6 
haftadayok homiladorlikning to‘xtashi qindan qon ketishi bilan tugallanadi. Tashhisni aniklashda 
ultratovush yordam beradi. 
Ultratovush bilan tekshirganda bachadon o‘lchamlari normal yoki kattalashgani qayd etiladi. 
Bachadon naylari va tuxumdonlar atrofida oval yoki yumaloq shakddagi exostrukturalar kuzatilishi va 
ularning bo‘lishi bachadondan tashqari homiladorlikning belgisi hisoblanadi. 
Bachadon nayining yorilishi qon ketishiga olib keladi, homiladorlikning to‘xtashi va bachadon 
atrofi hamda orqa Duglas bo‘shlig‘ida anexogyen zonalar kompleksini vujudga keltiradi. Bunday hollarda 
Duglas bo‘shlig‘iga ketgan qonni astsitdan farkdash kerak. Ko‘p homilali homiladorlikni aniklash. 
Ayollarda asosan bir homilali homiladorlik kuzatiladi. Ammo bachadonda bir va undan ko‘p (8 tagacha) 
homila rivojlanishi mumkin. Bunday hollarda erta muddatlarda homiladorlikni aniqlash qiyin. U asosan 
ultratovush bilan aniqlanadi. 
Ko‘p homilali homiladorliqda bachadon tez kattalashadi, bunday holat ultratovushga ko‘rsatma 
bo‘lib hisoblanadi. Tekshirganda homilaning ikkita boshi va tanasining ko‘rinishiga asoslaniladi. Ikki 
platsenta bo‘lishi ko‘p homilalik belgisidir. Bachadonning kattalashishi qog‘anoq suvi ko‘pligida, 
miomalarda, yelbo‘g‘ozda kuzatilgani uchun ko‘p homilali homiladorlik bilan differensial diagnostika 
qilish kerak. 
Ultratovush bilan platsenta va yo‘ldoshni tekshirish. Kindik, platsenta va homila pardalari yo‘ldosh 
deb ataladi. Akushyerlik amaliyotida platsenta, detsidual parda anomaliyasi, plasenta infarkti, 
plasentaning vaqtidan odtsin ko‘chishiga shubha bo‘lganda ultratovush yordamida tekshirish o‘tkaziladi. 
Homiladorlikning birinchi davrida plasenta, bachadon va qog‘anoq suvlari amnion oralig‘ida joylashgan 
bo‘lib, mayda zarrachalar exogen strukturaga ega. Homiladorlik muddati oshgan sari plasentaning akustik 
qattiqligi o‘sa boradi. Homiladorlikning 20-haftalariga kelib yo‘ldosh exostrukturasi gomogen bo‘ladi, 
28-30 haftalik muddatda yo‘ldosh exostrukturasi buyrak exostrukturasidan farq qilmaydi. Platsenta 
bachadon devorining old yoki orqa devorida, ba`zi hollarda pastki qismida joylashadi. Exotomografik 
tekshiruvida platsentaning joylashuvi va uning vaqtidan oldin ko‘chishini aniqlashda ultratovush 
tekshirish asosiy usul hisoblanadi. Normal yopishgan platsentaning barvaqt o‘rnidan ko‘chishi 
exotomografik belgi bo‘lib, platsenta va bachadon devori orasiga retro-platsentar qon quyilishi 
hisoblanib, natijada exonegativ soya paydo qiladi. 
HOMILADORLIKNING II - III OYIDA ULTRATOVUSH DIAGNOSTIKASI 
Homiladorlikning II -SH oyida homilaning boshi, ko‘krak qafasi shakllanganligi qog‘anoq 
suvlarining ko‘pligi, exogrammada anexogen zonaning kattalashuvi, platsentaning kichrayishi, 
homilaning harakatchanligi kabi belgilar kuzatiladi. Ko‘p suv bo‘lishi gidrosefaliya, anensefaliya, orqa 
miya churrasi kabi yetishmovchiliklarda yo‘ldosh kasallik sifatida 


305 
kuzatilishi mumkin. Qog‘anoq suvi kamligida bachadonda anexogen zonaning kichrayishi 
tasvirlanadi. Bular buyrak va siydik yo‘llari anomaliyalari, uryetra atreziyasida ham bo‘lishi mumkin. 
Ultratovush bilan tekshirishda biopsiya qilish. Ultratovush bilan tekshirish jarayonida bioptik diagnostika 
va davolash muojalalari o‘tkazish mumkin. Bunda punktsion biopsiya nafi kam, ayni vaqtda invaziv usul 
hisoblanadi. Biopsiyada turli asoratlar bo‘lishi mumkin. O‘smalarni punksiya qilganda qon ketishi 0,8%, 
qorin bo‘shlig‘iga qon ketishi esa 0,09% bemorlarda kuzatiladi. Shu narsa ma`lumki, punktsion 
biopsiyada metastazlar ko‘paymaydi, jigar yoki qorin bo‘shlig‘idagi absseslar punksiya qilganda 
jarayonning tarqalib ketishiga olib keladi. 
Ultratovush bilan punksiya qilish quyidagi hollarda mumkin emas: a) qon ivishi buzilganda; b) 
bemorning ruhi o‘zgarganda; v) qon tomiri anevrizmasida; g) exinokokkozda (tarqalishi mumkin). 
Ultratovush bilan punksiya qilishda quyidagi tayyorgarlik qilinadi: bemor qonining ivishini tekshirish 
(qon ketish davri, tromb bo‘lish vaqti, trombotsitlar soni, qonning umumiy tarkibi va gemoglobin 
miqtsori). Bemor trombolitik dorilar qabul qilmagan bo‘lishi kerak. Agar sariqlik bo‘lsa, vitamin K 
beriladi. Punksiya qilinadigan xonada birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish uchun dori-darmonlar, sun`iy 
nafas olish uchun apparatlar bo‘lishi kerak. 
Punksiya ertalab och qoringa (punksiyadan 8-12 soat oldin ovqatlanish mumkin), ya`ni me`da 
bo‘sh vaqtida qilinadi. Punksiyadan keyin 6 soat davomida bemor kalavotda tinch dam oladi, uning qon 
bosimi nazorat qilib turiladi. Bemorlarda qorin og‘rig‘i, kollaps bo‘lishi, gavda harorati ko‘tarilishi 
mumkin. Agar punksiya poliklinikada qilinsa, 1 soat davomida kuzatiladi va ikkinchi marta ultratovush 
bilan tekshirib, uyga javob beriladi. Punksiya qilishda ikkita shifokor ishtirok etishi shart. Bir shifokor 
transdyusser (datchik) bilan manipulyasiya (tomografiya) qiladi, ikkinchi shifokor esa punksiyani amalga 
oshiradi. Tibbiy hamshira shifokorlarga yordam beradi. 
Punksiya qilish uchun tashqi diametri 0,7 mm, ichki diametri 0,5 mm ninalar qo‘llaniladi. 
Yo‘naltiruvchi ninalarning tashqi diametri 1,8 mm, ichki diametri 0,8 mm, uzunligi 12 sm bo‘lishi kerak. 
Nina va mandrenlar steril holatda bo‘lishi shart. Transdyussyer yuzasi 15-20 minut davomida 96° spirtda 
sterillanadi. 
Punksiyadan oldin uning ryejasi tuzilib, kasallik varaqasiga yoziladi. Rejada apparat datchigining 
nomi, ninalar raqami va yo‘lanishi qayd qilinadi. Bemordan roziliknoma olinadi. Bemor har taraflama 
ultratovush tekshirishdan o‘tkaziladi. Patologik jarayon aniqlanadi. So‘ng teri mahalliy anesteziya 
qilinadi. Shundan keyin punktsion datchik bilan a`zo-mo‘ljal (mishen) topiladi va u punksiya yo‘li bilan 
tutashtiriladi. Punksiya qiluvchi ninaga yo‘naltiruvchi nina kiritiladi va u orqali punksiya qilinadi. 
Punksiya vaqtida quyidagilarga ahamiyat beriladi: birinchidan - nina yo‘nalishi qisqa bo‘lishi; 
ikkinchidan - muolaja eng kam vaqt olishi; uchinchidan - ob`ektning o‘zgarishi va ninaiing 
tomogrammada ko‘rinishi. 
Aspirasion biopsiya vaqtida steril holatdagi nina va 20 ml li shprits ulanadi, olingan massa yoki 
suyukdik tekshirish uchun laboratoriyaga yuboriladi. 
LIMFA TUGUNLARI KASALLIKLARINI ULTRATOVUSH BILAN TEKSHIRISH 
Limfa tugunlari kasalliklarini, jumladan o‘smalarini aniqlashda ultratovush tekshirishlar keng 
qo‘llaniladi, chunki usul invaziv emas, oddiy, iqtisod jihatdan kam xarajatli. U rentgen kontrast usul-
limfografiyadan samarali. Ekstranodal limfomalarning eng ko‘p tarqalgan turlariga me`da, ichaklar 
limfomalari kiradi. Bu kasallikka yo‘liqqan bemorlarda og‘riq, ozib ketish, dispeptik o‘zgarishlar 
kuzatiladi. Ultratovush bilan tekshirganda me`da yoki och ichak dyevorlarida exogenlikning kamayishi va 
ular devorlarining qalinlashishi kuzatiladi. Bu a`zolarni tekshirishda ultratovush yordamchi usul 
hisoblanadi. 
Ko‘krak bezi limfomalarini ultratovush bilan tekshirish. Bu kasallik kam uchraydigan o‘smalar 
qatoriga kiradi va hamma limfomalarning 2% ni tashkil etadi. Exogramma bo‘yicha bu limfoma 
gipoexogen, devorlari bir tekis, kichkina shish sifatiga ega. Ayrim turlari ko‘krak bezi terisini 
qalinlashtiradi. 
Ko‘mik limfomasi asosan ikkilamchi o‘sma hisoblanadi va atrofidagi limfa tugunlaridan 
suyaklarning epifiz va myetafizlariga metastaz beradi. Limfa tugunlari kattalashgan soha yaqinidagi 
suyaklarda dyestruktsiya yuz beradi. 
Limfomalar nodal shaklining eng kupi qorin bo‘shlig‘idagi limfa tugunlarida qayd etilgan. 
Mezinterial limfa tugunlari limfomalarini aniqlashda ultratovush katta o‘rin tutadi. Qorin bo‘shlig‘idagi 
limfomalar 38% ni tashkil etadi. 
Limfa tugunlari exogyenligining pasayishi va o‘lchamlarining kattalashishi limfomalarning asosiy 
va eng ko‘p uchraydigan belgilari hisoblanadi. O‘smalarning yemirilishi exogrammalarda 


306 
exostrukturaning notekis bo‘lishiga olib keladi. Qorin bo‘shlig‘ida gaz ko‘payishi yoki tana massasining 
ortishi limfa tugunlarining kattalashganini aniqlashda qiyinchilik tug‘diradi. Ultratovush usulining xosligi 
99,4%, sezgirligi 85,6%, aniqpigi 93% ni tashkil etadi. 
Kasallik avj olgan davrda limfa tugunlari qo‘shilib konglomyeratlar hosil qiladi. shunday qilib, 
qorin bo‘shligi va qorin parda orqasidaga limfomalarni aniqlashda ultratovush asosiy usul hisoblanadi. 
Jigar va taloq limfomalari 60% ni tashkil etadi. Ultratovush bilan tekshirganda jigar va talokda 
exogyenlik kamayishi, 0,5 sm dan 6-8 sm gacha diamyetrli o‘choqlar paydo bo‘lishi va qirralarining 
noaniqligi kuzatiladi. Hyp bilan davolaganda yoki kimyoviy terapiya natijasida limfoma o‘choqlari 
kichrayadi, lekin tuzilishining noaniqligi saqlanadi. 
Ultratovush usullarining tibbiyot muassasalarida keng joriy etilishi va qo‘llanishi kasallikni 
aniqlash taktikasini o‘zgartirdi va ko‘p yangiliklar kiritdi. UTT usuli bemor va shifokor uchun xavfsiz, 
qulay va zararsiz. Tekshirish davrida to‘qima va a`zolarga salbiy ta`sir etmaydi, shu sababli boshqa ion 
hosil qiluvchi nur diagnostikasida qo‘llaniladigan usullardan ajralib turadi. UT hamma vaqt bir necha 
yo‘nalishda va sathtsa a`zolarni hamda to‘qimalarni skanerlash va o‘rganishga imkon beradi. Shunisi 
xarakterliki, UT yurak tavaqalari, qon tomirlari va boshqa harakatdagi a`zolar faoliyatini kuzatish 
imkoniga ega. Bundan tashqari, UT apparatlari juda aniq ishlaydi. Bu usul bilan a`zolardagi hamma 
toshlar va qumlarni kimyoviy tuzilishidan qati nazar, aniqlash mumkin. Ultratovush usullari kasallikni 
tekshirishda va aniqlashda nur diagnostika sohasida birinchi tekshirish usuliga aylangan. Shunga qaramay 
bemorlarni tekshirish kompleks usulda olib borilishi щart. Ultratovush yordamida tekshirib olingan 
ma`lumotlarni tahlil qilishda va hulosa chiqarishda kasallikning kechishiga, fizikaviy va boshqa nur 
usullari bilan olingan ma`lumotlarga katta e`tibor va ahamiyat berish zarur. 
Ultratovush bilan tekshirishii quyidagi holatlarda o‘tkazish mumkin emas: 1) me`da va ichaklarda 
gaz ko‘p to‘planganda; 2) operasiya yoki yaralardan keyingi chandiqlanishlarda, gastrastomada yoki 
kolonostomada; 3) terida jun ko‘p bo‘lganda. 
Ultratovush harakatchan usul, apparatlari kompakt va ixcham, uni qisqa vaqtda o‘rnatish mumkin. 
Ultratovush tomogrammalari tez olinadi va tahlil qilinadi. Usul o‘tkir kasalliklarni aniqlashda, tez yordam 
berishda juda qulay. 
MUSTAQIL TAYYORLANISH UCHUN NAZARIY SAVOLLAR 
Akushyerlik va ganekologayada qo‘llaniladigan nurlar bilam tekshirish usullariga tavsif bering. 
Homilador ayollarni erta tekshirishda UT usulning ahamiyati va maqsadi. 
Homiladorlikning II va III davrida qanday maqsadda UT bilan tekshiriladi? 
Ginekologiyada qanday holatlarda UTT qo‘llaniladi? 
Ayollarning chanoq a`zolari qanday holatda UT bilan tekshiriladi. 
UT tekshirishda uzunasiga skanerlaganda qaysi a`zolar tasvirlanadi? 
UT tekshirishda ko‘ndalang skanerlaganda qaysi a`zolar tasvirlanadi? 
Ultratovush bo‘yicha normal, sog‘lom ayollarda bachadon o‘lchamlari qanday? 
Ultratovush tekshirishda tuxumdonlar o‘lchami qanday? 
Ul'fatovush bilan bachadonda qanday o‘zgarishlar va yetishmovchiliklar aniqlanadi? 
Bola tashlash va homilaning joyidan ko‘chganligi UT belgilari 
Muddatidan o‘tgan homiladorlikning UT belgilari. 
Bachadondan tashqari homiladorlikning UT belgilari. 
Ko‘p homilali homiladorlikni UT bilan aniqlash va belgilari. 
Homiladorlikning II va III davrida homila a`zolariking exogrammadagi belgalarini aytib bering. 
Ultratovush bilan biopsiya qilishga ko‘rsatmalarni aytib bering. 
Ultratovush bilan punksiya qilishga qarshi monye`liklarni aytib bering. 
Ko‘krak bezi limfomasining exogramma belgalarini ayting. 
Gisterosalpingografiya qaysi tekshirish usuliga kiradi va uning bajarilishi. 
Bepushtlikning asosiy sabablarini aytib bering. 


307 
IX BOB
ICHKI SEKRESIYA BEZLARINING NUR DIAGNOSTIKASI 
Ichki sekresiya bezlarini nurlar yordamida tekshirish usullari keng qo‘llanilishi tufayli oxirgi o‘n 
yillikda bu bezlar morfologiyasi, faoliyati va turli kasalliklari har taraflama o‘rganildi va bemorlarga 
tibbiy yordam berish sifati ancha yaxshilandi. Bu sohaning rivojlanishi va kadrlar tayyorlashga 
R.Q.Islombekov, E. Q. Qayumov, S. A. Masumov, N. S. Salaxova, YO. X. To‘raqulov, P. I.Fedorova 
kabi olimlar katta hissa qo‘shdilar. 
Ichki sekresiya bezlari organizmning faoliyatida katta o‘rin tutadi, ular turli gormonlar ishlab 
chiqarib modtsalar almashinuvida faol qatnashadi. A`zolar va sistemalar faoliyatiga markaziy va periferik 
nerv sistemasi (nervendokrin boshqaruv) gipotalamus, gipofiz va boshqa tegishli sistemalar orqali o‘z 
ta`sirini ko‘rsatadi. 
Ichki sekresiya bezlari: gipotalamus, gipofiz, qalqonsimon bez, qalqonsimon bez oldi bezi, me`da 
osti bezining orolchasimon apparati, buyrak usti bezi, moyak, tuxumdon, ayrisimon bez (timus). 
Gipotalamus umumiy boshqaruv vazifasidan tashqari, oksitotsin, vazopressin hamda gipofizning 
har bir gormoni uchun Liberii va statinlar ishlab chiqaradi. 
Gipofiz yoki miya o‘simtasi - ichki sekresiya bezlari orasida asosiy bez hisoblanadi. U turk egari 
chuqurchasida (gipofiz chuqurchasida) joylashgai, shakli yumaloq yoki ovalsimon. Gipofiz old 
(adenogipofiz) va orqa qismlardan (nerogipofiz) iborat. Gipofiz hajmining 75% ni adenogipofiz tashkil 
etadi. Katta yoshdagi sog‘lom odamlarda gipofiz og‘irligi 0,35 dan 0,7 g gacha. Gipofizning old bo‘lagida 
ikki guruh gormonlar ishlab chiqariladi. Birinchi guruhga AKTG (adrenokortikotrop gormon) kiradi. Bu 
gormon organizmning hayotiy faoliyatida muhim o‘rinni egallaydi. U buyrak usti bezi pust qavatining 
o‘sish stimulyatori (kuchaytiruvchisi) hisoblanadi, buyrak usti bezi tarkibidagi xolesteringa ta`sir etib, 
kortikoid gormonlarning qonga kelishiga imkoniyat tug‘diradi va ularning uglevodlar, oqsillar 
almashinuvi hamda boshqa jarayonlarni boshqaruviga o‘z ta`sirini ko‘rsatadi. 
Buyrak usti bezi po‘stloq qavati yetishmovchiligida va qonda uning gormonlari sathi yo‘qolganda, 
AKTG gormonining sintezi (ishlab chiqarilishi) qat`iy kuchayadi va uning qon zardobidagi 
konsentrasiyasi (mikdori) juda ko‘tariladi, Addison kasalligi va Nilson sindromi paydo bo‘ladi, bular teri 
rangining o‘zgarishi bilan kuzatiladi. Isenko-Kushing kasalligida bu gormonlar kontsentrasiyasi 200 - 300 
ng/ml, gipofiz adenomasida esa 500 - 800 ng/ml bo‘lishi mumkin. Normal va sog‘lom holatda uning 
qondagi mikdori 10 - 80 ng/ml ni tashkil etadi (RIT bo‘yicha). 
TTG (tireotrop gormon). Bu gormonning asosiy vazifasi qalqonsimon bezning ichki tuzilishi va 
faoliyatini aktiv holatda ushlab turishdan iborat. Qonning suyuq qismi (plazma)da TTG kontsentrasiyasi 
ko‘paysa, qalqonsimon bez faoliyatining kuchayishiga olib keladi va qalqonsimon bezda tireoid 
gormonlar ko‘plab ishlab chiqarilishi natijasida diffuz-toksik buqoq paydo bo‘ladi. Normal holatda uning 
plazmadagi konsentrasiyasi 0,2-4 ng/ml ni tashkil etadi. 
LG (luteinlovchi gormon). Gonadotrop gormon hisoblanadi. Ayollar jinsiy gormonlari (esterogen 
va progesteron) ikkilamchi jinsiy belgilar paydo bo‘lishi va rivojlanishiga, organizmning o‘sishi, 
skeletning shakllanishi va rivojlanishini boshqarib, hayz tsiklini nazorat qilib turadi. 
Esterogenlar FSG (follikulalarni stimullovchi gormon) va LG sekresiyasini ezib qo‘yadi, 
gonadoliberin ta`siriga gipofiz javobini pasaytiradi, suyak to‘qimasida almashinuvlarni kuchaytiradi, 
skeletning yetilishini tezlashtiradi, organizmda natriy va suvning ushlanishiga ko‘maklashadi, lipidlar 
almashinuviga ta`sir qiladi va qonda xolesterin sathini pasaytiradi. FSG follikulalarning o‘sishi va 
rivojlanishini kuchaytiradi, sariq tana faoliyatining faolligini ta`minlaydi. 
Ikkinchi guruhga STG (somatotrop gormon) kiradi. Asosiy o‘sish gormoni. Skelet va a`zolarniig 
rivojlanishini boshqaradi, moddalar almashinuvida (oqsillar sintezi va almashinuvi. RNK, DNK sintezi va 
boshqa to‘qimalarniig rivojlanishida) ishtirok etib, lipogenez jarayonini kuchaytiradi va uglevodlar 
•almashinuviga ta`sir etadi. STG konsentrasiyasining 20,51+2,06 ng/ml gacha ko‘tarilishi akromegaliya 
va gigantizmga olib keladi. Qondagi miqdorining pasayishi (1,34+0.29 ng/ml) nanizm kasalligiga sabab 
bo‘ladi. Normada sog‘lom odam qonida 0 dan 10 ng/ml, o‘rtacha 3,82±0,24 ng/ml gacha STG bo‘ladi. 
MSG (melaninni stimulovchi gormon). U terining rangiga (pigmentasiya) ta`sir etadi va nazorat 
qilib turadi. MSG gipofizning o‘rta qismida ishlab chiqariladi va pigment hujayralariga ta`sir etadi,
Addison va Isenko-Kushing prolaktin - sut hosil bo‘lishida ishtirok etadigan gormon. Bola tug‘ilganidan 


308 
keyingi davrda sut bezlaridan sut chiqishiga yordam beradi. Organizmda moddalar almashinuvida faol 
qatnashadi va nazorat qiladi. Gipofiz o‘smalarida prolaktin qontsentrasiyasi 25-175 ng/ml ni, 
prolaktinomada 200-1000 ng/ml ni tashkil etadi. Agar bu gormon mikdori 220 ng/ml day yuqori bo‘dsa, 
o‘sma borligidan dalolat beradi. Sog‘lom ayollarda uning qondagi mikdori 10-12 ng/ml. 
Vazopressin- gipotalamusda ishlab chiqariladygan gormon, yetishmaganda qandsiz diabetning 
markaziy va periferik shakllari paydo bo‘ladi. Markaziy shakl vazopressin yetishmovchiligi natijasida, 
periferik shakl esa vazopressinning qondagi sathi normal yoki yuqori bo‘lganda buyrak kanalchalarida 
ryetsyeptorlar sezgirligi yo‘qolganda rivojlanadi. U buyrak kanalchalarining distal qismlariga ta`sir etib, 
hujayralar membranalaridan suv o‘tishini kuchaytirib, rezorbsiyani tezlashtiradi, 
Normada qon suyuq qismining osmotik holati 285 mOsm/kg bo‘lsa, vazopressin mikdori 0,5-1,5 
ng/ml ni, 300 mOsm/kg bo‘lsa, 10 ng/ml ni tashkil etadi. 280 mOsm/kgdan kam bo‘lsa, vazopressin 
sekresiyasi susayganligini ko‘rsatadi. 
O k s i t o ts i n. Bu gormonning biologik ta`siri bachadon muskullarining qisqarishini 
kuchaytirishdan va sut bezi atrofidaga alveola hujayralariga ta`sir etib, bezdan sut yo‘llaraga sut kelishini 
ta`minlashdan iborat, 
Gipofizning orqa bo‘lagi gormonlari qovuq va bachadonning silliq muskullariga ta`sir etib, 
tomirlarni toraytiradi va siydik ajralib chiqishiga yordam beradi. 
Gipofizning 
old 
bo‘lagi 
giperplaziyasi 
va 
o‘smasida 
STG 
gormon 
ko‘payishi akromegaliya yoki gigantizm paydo bo‘ladi, 
bunda ayrim a`zodar (qo‘l panjalari, burun va lab) gipertrofiyalanadi yoki butun skelet shu 
holatga uchraydi. 
Gipofizning old bo‘lagi gonadotrop gormonlar ham ishlab chiqaradi, ular jinsiy sistemani 
stimullaydi. 
Gipofizni tekshirish va o‘rganishda rentgenografiya, tomografiya, KT, pnevmotsisternografiya va 
RIT usullari keng qo‘llaniladi. Tekshirish kalla suyagining yon holatdagi umumiy yoki mo‘ljallangan 
suratini olishdan boshlanadi. Bunda markaziy rentgen nurlari turk egariga yo‘naltiriladi. 
Rentgenogramma qilishda quyidagilarga: bemorning to‘g‘ri joylashganliga, surat olishning texnik 
talablari, turk egarining chuqurchasi shakli, qirralari, o‘lchamlari, asosiy plastinkaning holati, old 
tomondagi ponasimon o‘simtalar va dyevorning holati, shakli hamda asosiy bo‘shliqning havolanishiga 
ahamiyat beriladi. Gipofiz chuqurchasining o‘lchamini aniqlash uchun vertikal va sagittal holatlari 
o‘lchanadi. Surat olingaada bemorning to‘g‘ri joylashgani va gipofiz chuqurchasining to‘g‘ri 
markazlangani asosiy plastinka bilan chuqurcha tubi bir qirra bo‘lib tasvirlanganidan bilinadi (378-rasm). 
Turk egari chukurchasi yuza, chuqur va yumaloq bo‘lishi mumkin. Egar shakli va o‘lchamining 
o‘zgarishi patologik holat bilan bog‘liq. Egar o‘lchamining kattalashishi - ishonchli patologik belgi, uning 
kichik o‘lchamligi uncha ahamiyatga ega emas. 
Gipofizning ko‘ndalang o‘lchami o‘rtacha 12-15 mm, old-orqasi 8 mm atrofida, tik o‘lchami 6 mm 
cha. 
Rentgenogrammada turk egarining tik o‘lchamini aniqlash uchun egarning o‘rta ponasimon 
o‘simtasidan orqa suyanchiqning cho‘qqisiga, chuqurchaning asosiga Parallel chiziq o‘tkaziladi. 
Chiziqning o‘rtasidan chuqurchaning tubiga chiziq tortiladi, u vertikal o‘lcham hisoblanadi. Sagittal 
o‘lchamni aniqlash uchun turk egari old va orqa devorlarining mumkin qadar eng keng masofasi 
378-rasm.Gipofiz 
chuqurchsining 
yon 
xolatdagi 
rentgenogrammasi; 
1-gipofiz 
chuqurchasi; 2-asosiy suyak bo‘shlig‘i; 3-gipofiz 
chuqurchasining tubi; 4-egarning orqa suyagi; 5-
o‘simta. 


309 
aniqlanadi, Buiing uchun asosiy plastinkaga parallel chiziq o‘tkaziladi, bu chiziqning o‘lchami sagittal 
o‘lcham hisoblanadi (379-rasm). 
Normada turk egarining qirralari aniq va tekis bo‘ladi. Agar qirrada noaniqlik, notekislik yoki bir 
necha qirra bo‘lsa, u patologiyadan dalolat beradi. Kalla ichida bosim ko‘tarilganda turk egariga kirish 
joyi kengayadi, ba`zi hollarda suyanchiq kichrayadi va tubi chuqurlashadi. 
Interoyollyar o‘smalarda egar kengayadi va chuqurlashadi, o‘lchami kattalashadi. Egarning tubi 
pasayadi, suyanchiq uzayadi, to‘g‘rilanadi va ingichkalanadi. Xavfli o‘smalar metastaz berganda egarning 
qirralari notekislanadi va qirqimlar paydo bo‘ladi. O‘sma diafragma tagida o‘sganda egarga kirish 
o‘lchami uncha keg‘aymaydi. Agar kirish anchagina kengaygan bo‘lsa, jarayon voronka qism bilan III 
qorincha tubiga tarqalganligani ko‘rsatadi. 
Ekstratsellyulyar o‘smalarning klinik ko‘rinishi joylashishi, o‘lchami, gistologik tuziliщi va o‘sish 
yo‘nalishiga bog‘liq. Agar o‘sma egarning ustida joylashgan bo‘lsa, egarga kirish joyi kengayadi, old 
ponasimon o‘simtalar ingichkalashadi va pastga qarab suriladi, suyanchiq kichrayadi, lekin egarning 
holati normada qoladi. Usma egarning tagidan o‘sgan bo‘lsa, rentgenogrammada asosiy bo‘shlikda soya 
aniqlanadi va egar tubining yuqoriga qarab bo‘rtib chiqqani kuzatiladi. Keyinchalik asosiy bo‘shliq 
devorlari va egar tubi yemiriladi. O‘sma egar oldidan o‘sganda uning old devori yemiriladi. Egarning 
orqasida joylashgan o‘sma suyanchiqni ingichkalashtiradi va oldga qarab egiltiradi. Gipofiz o‘smalarining 
o‘lchami 10 mm dan katta bo‘lganda uni asosan KT qilib aniqlanadi. KT' qylish uchun "Somatom-2" 
qurilmasi qo‘llaniladi, uning shkala (o‘lchov asbobining daraja ko‘rsatkichi) zichligi - 1000 N dan + 1000 
N gacha, tok quvvati 125 kV, vaqti 460 mAs, qirqimitsyng qalinligi 2 mm, tomografiya qadami 1 mm. 
KT qilishda bemor muolaja stoliga chalqancha yotadi.Tekshirish oddiy sharoitda o‘tkaziladi. Agar 
tekshirilayotgan joyda tomirlar kengaygan bo‘lsa, talabga qarab, venaga 76% li urotrast yoki uning 
analoglaridan 40 ml yuborib, tomogrammalari olinadi va tekshirish tugatiladi. KT da iormal va patologik 
o‘zgargan gipofiz aniq ko‘rinadi, uning shakli yumaloq, tuzilishi bir xil (gomogen). Bezning zichligi har 
xil, old qismida bir xil yoki ozgina su strok, orqa qismi boshqa joylarga Karaganda zichroq. Normada 
o‘rtacha zichligi 28,6+5,4N (A. N. Kishkovskiy, S.V.Kuznetsov), Gipofizni KT orqali o‘rganishda bir 
xilligaga, qirralari, shakli, o‘lchami, patologik .jarayonning xosligaga ahamiyat beriladi:. Normada KT 
bo‘yicha gipofizning tik o‘lchami 9 mm gacha (o‘rtacha 6,2 mm + 1 mm), sagittal o‘lchami 12 mm 
(o‘rtacha 9,4+1,6 mm). 
KT da gipofiz diafragmasining holati, shakli, joylashishi va o‘smalarda siljishini o‘rganish 
mumkin. Tomogrammalarda turk egarining ichidagi holati ko‘rish va o‘rganish bilan birga, unda 
gipofizning boshqa kasalliklari: kista, adenoma, prolaktinoma va b.q.ni aniqlash mumkin. 
P n e v m o e n s e f a l o ts i s t e r n o g r a f i ya – bu usul gipofizda rivojlanayotgan o‘smaning 
o‘sish darajasi va harakterini aniqlashda qo‘llaniladi. Tekshirish uchun bemor saralovchi panjarasi bor 
ustun oldida havo yuboriladigan jarayenda kalla suratini yon holatda oladigan qilib o‘tkaziladi. 
Bemorning boshi mumkin qadar orqaga egilib punksiya qilinib, 15-20 ml havo (gaz) yuboriladi va shu 
payt surati olinadi, Boshni orqaga egilgavda yuborilgan havoning‘ ko‘p qismi miya asosidagi va turk 
egariga kiradigan joy atrofidagi sisternalarni to‘ldiradi. Normal holatda havo egar diafragmasi ustida 
ko‘rinadi. 
Gipofiz o‘smalarida sellyar atrofidagi gazga to‘lgan sisternalar yuqoriga siljiydi, uning pastki 
konturi ko‘rinadi, havo o‘smaning yuqori tubini o‘rab oladi. 
379-rasm.Turk 
egarining 
yon 
xolatdagi 
rentgenogrammasi. 
A-gipofiz 
chuqurchasining o‘lchamlari kengaygan, old-orqa o‘lchami 29mm (1); 2-asosiy suyak 
bo‘shlig‘i xavolangan. Egar suyanchig‘i kichraygan. Chuqurchasimon old-orqa (L) 
o‘lchami 21mm, tik (h) olchami 15mm, Gipofiz olchami. 


310 
Qalqonsimon b e z - ichki sekresiya bezlari orasida eng katta, tarkibida .yodi bor organik modda 
sintez qiladigan bez. U bo‘yinning pastki old qismida, tomoq oldida joylashgan. Ikki yon bo‘lak va 
birlashtiruvchi bo‘yinchadan tashkil toptan. Og‘irligi o‘rtacha 35 g, ko‘ndalang o‘dchami 50-60 mm, yon 
bo‘laklarning tik o‘lchami 50 mm, old-orqa o‘lchami 18-20 mm, bo‘yincha sathida 6-8 mm. 
Qalqonsimon bez uch xil gormon ishlab chiqaradi: tiroksin yoki tetroyodtironin (T4), triyodtironin 
(T3) va tireokaltsetonin. Ularning ikkitasi (T4, T3) yodlangan tirozin aminokislotasini hosil qiladi. 
Tiryeokaltsyetonin esa qalqonsimon bezning yorug‘langan hujayralarida ishlab chiqarilib, suyak va 
boshqa to‘qimalarga Sa++ almashinuvida qatnashadi. 
Tireoid gormonlar hosil bo‘lishi 4 bosqichdan iborat: 1) yodning tanaga tushishi (kirish); 2) yod 
organofiqatsiyasi; 3) kondensasiya bosqichi; 4) tireoid gormonlarning qonga chiqishi. 
Birinchi bosqichda yod oziq-ovqat va suv orqali me`da-ichakka tushadi va yodid bo‘lib qonga 
so‘riladi. Qalqonsimon bez qondagi yodidni o‘zida ushlab molekulyar yodga aylantiradi, tirozin 
radikallari yodlanadi va asosiy gormonlar biosinteziga asrs bo‘ladi: qalqonsimon bezdan tashqari so‘lak, 
me`da va sut bezlari ham qondagi yodidni ushlab qolish xususiyatiga ega. lekin ular uzoq va mustahkam 
ushlab turolmaydi. 
Keyingi fazada yodidlar oksidlanadi, enzim peroksidaza va ' N202 yordamida molekulyar yod 
paydo bo‘ladi. Natijada molekulyar fazadagi yod faollanib, tireoglobulindagi tirozin aminokislotasi bilan 
bog‘lanadi. Bu faza yodning organofikasiyasi deb ataladi. Bitta yoki ikkita yod atomi bilan bog‘lanishiga 
qarab monoyodtirozin va diyodtirozin paydo bo‘ladi.
Quyidagi fazada ikki m.olye ula diyodtirozin yoki tiroksinning oksidlanish beradi. Kolloida yod 
tanqisligi bo‘lsa, monoyodtirozin bilan diyodtirozin kondyensatsiya bo‘lib triyodtironin paydo bo‘ladi, u 
biologik jihatdan ta`sirchandir. 
Qalqonsimon bez gormonlari biosintezining hamma bosqichlarida TTG stimullovchi ta`sir 
ko‘rsatadi. Tireoid gormonlar biosintezi markaziy nyerv sistemasi, gipotalamus va gipofiz nazoratida 
sodir bo‘ladi. 
Qalqonsimon bez gormonlari odam organizmining normal o‘sishi va rivojlanishi uchun juda zarur, 
usiz normal somatik va ruhiy rivojlanish mumkin zmas. Gormonlarning qonga sokretsiyasi kamaysa, 
jismoniy va ruhiy rivojlanish sekinlashadi, skeletning o‘sishi buziladi. Qalqonsimon bez gormonlarining 
sintezi bilan organizmdagi to‘qimalarda moddalar almashinuvi chambarchas bog‘liq, shuning uchun 
tireoid
gormonlar f 8TYNIN 
- rli t. jap (buqoq, 
Bazedov Yoasalligi, gipotireoz va b.q.)ga olib keladi. 
Q a l q o n s i m o n b e z ni kur dar bilan tek sh i r i sh. Qalqonsimon bezni radionuklid, 
rentgenologik za ultratovush usullari bilan tekshirish mumkin. Radionuklid usulida tekshirish uchun 
1311, !251, '231 bilam nishonlangan natriy eritmasi steril holatda va 99mTs qo‘llaniladi, ular bezda 
yig‘ilish xususiyatiga ega parchalanganda gamma nurini sochadi.
Uchinchi guruhga radioimmun tahlil (RIT) kiradi, bunda o‘ziga xos turli yig‘indilar (naborlar) 
yordamida laboratoriyada qon yoki organizmning boshqa suyuqliklaridagi qalqonsimon bez gormonlari 
miqdori aniqlanadi.
380-rasm.Qalqonsimon 
bez skanogramma. O‘ng va 
chap bo‘lagida RFP ning 
yeg‘ilishi va tarqalishi bir 
tekisda.Chap bo‘lagining 1/3 
yuqori qimida ―sovuq‖ o‘choq 
kuzatilgan 
(strelka 
bilan 
ko‘rsatilgan). Chap bo‘lakda 
tugun. 


311 
Organizmga kirgan yod hamma to‘qimalar va suyuqliklarga bir tekis bo‘linadi. Yodidlar asosan 
buyrak, qisman me`da-ichak yo‘li, kamroq chiqaruv bezlari va o‘pka orqali tashqariga chiqib ketadi. 
Sog‘lom odamning qalqonsimon bezida yod konsenrasiyasi quyidagicha: monoyodtirozinga 
o‘xshashlar 17-28%, diyodtirozinlar 24-25%, tiroksinlar 35% va triyodtironinlar 5-8%. 
Qalqonsimon bez asosan uchta vazyfany bajaradi: qondagi anorganik yodni yutish; yodi bor 
gormonlarni (T3, T4) sintez qilish; qonga tireoid gormonlarni chiqarish (381-rasm). 
Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi va turli kasalliklar paydo bo‘lishi yod almashinuvining 
pasayishi yok:i kuchayishi natijasida ro‘y beradi. Organizmga yod kirishi kamaysa, qalqonsimon bez 
faoliyati susayadi, unda yod yig‘ilishi kamayadi. Bu holat endemik buqoq kasalligiga olib keladi Bez faol 
yod miqdori ko‘payadi va gipertireoz kasalligi avj oladi. 
Yod almashinuvini to‘liq organizmdagi yod miqdori aniqlanadi, kyoyin qalqonsimon bez faoliyati, 
uning tireoid gormonlarning ishlab chiqarib qonga o‘tkazish xususiyati hamda qon zardobidagi bor 
gormonlar mikdori va to‘qimalar hamda hujayralarning unga talabi, ya`ni yod almashinuvining ichki va 
tashqi tiryeoid bosqichlari tekshiriladi. .. qalqonsimon b e z n i n g yod yutish faoliyyatini tyekshirish. 
Tekshirshtsdan oldin vrach bemor bilan suhbat o‘tkazadi, yod preparatini qabul qilmaganligi va 
tekshirishga dalillar aniqlanadi. shundan keyin bemor och qoringa umumiy faolligi 74 kBk bo‘lgan I31I-
Na eritmasini ichadi. So‘ngra stakanchada RFPdqolmasligi uchuy uni uch marta suv bilan chayib ichadi. 
Oradan 2, 4 lea 24 soat o‘tgach, maxsus apparat - tiroksimetr yordamida bo‘yinning pastki qismi 
(qalqonsimon bez sathi) radiometriya qilinadi. Jami 10000 impuls bo‘lguncha tekshirish o‘tkazilaveradi. 
Keyin xuddi shunday sharoitda qalqonsimon bezning, faolligi yuqoridagi dozaga teng 31I-Na bor fantomi 
o‘lchanadi. Bu o‘lchash natijasi 100% ga teng deb qabul qilinadi va shunga asoslanib qalqonsimon bezda 
yodning yig‘ilish protsenti hisoblanadi. Normada: 
- 2 soatdan keyin qalqonsimon bezda 7-10%, 
4 soat o‘tgach 15-20% va 
- 24 soatdan keyin 25% yod yig‘iladi. 
Qalqonsimon bez faoliyati susayganda bu ko‘rsatkichlar kamayadi, kuchayganda - bu raqamlar 
ko‘tariladi. Masalan: 
g i p o t i r e o z d a: 2 soatdan so‘ng 1-2%; 4 soatdan so‘ng 3%; 24 soatdan so‘ng 5%; 
g i p ye r t i r e o z d a; 2 soatdan so‘ng 60%; 4 soatdan so‘ng 80%; 24 soatdan so‘ng 90% bo‘ladi. 
Qalqonsimon bez faoliyatini 99mTs bilan tekshirish quyidagicha o‘tkaziladi. Bemor venasiga 
99mTs - pertexnitatdan 3-37 MBk miqdorda yuboriladi, Tekshirish texnikasi yod-131 nikiga o‘xshash. 
Tekshirish va o‘lchash 20 minut davomida uzluksiz o‘tkaziladi. Shu vaqt ichida qalqonsimon bezda RFP 
mumkin qadar ko‘p yig‘iladi va egri chizikda yassi tyepa paydo bo‘ladi. Nurlanish impulslari 
"Xronoskop" apparata bilan qayd qilinadi, u butun badanni radiometriya qilish xususiyatiga ega. 99Ts 
qalqonsimon bezda yigilib uning gormonlariga qo‘shilmaydi va tarkibiga kirmaydi, qatnashishi anorganik 
faza bilan chegaralanadi. 99mTs ning yig‘ilish tezligiga qarab qalqonsimon bez faoliyati, uning qon bilan 
ta`minlanishi va hujayralar membranasining o‘tkazuvchanligi hamda ular orqali yod almashinuvi 
381-rasm.Qalqomsimon bez faoliyatlari tekshirilgan (tireometriya)ga tayorlash. 


312 
anorganik fazasining tezligi aniqlanadi. Qalqonsimon bezda 99mTs ning yutib olinishi va yig‘ilishi bilan 
yodning gormon tarkibiga kirish jarayonining farq qilishi o‘rganiladi. Buning uchun ikkala 
radionuklidniig qalqonsimon bezda yig‘ilish tezligi va darajasi navbatma-navbat o‘rganiladi. Yod~131 
bilan 99mTs o‘rtasidagi farq yod almashinuvining ichki tireoid organik bosqichining tezligini ko‘rsatadi. 
Qondagi eritrotsitlar anorganik yodlarni o‘ziga to‘plash


313 
382-rasm.Qalqomsimon bez skanogramma. 
383-rasm.Qalqomsimon bez skanogramma. 
384-rasm. A-qalqonsimon bez skanogrammasi. Skanogramma bo‘yicha 
RFP yeg‘ilishi va yuritilishi kuchaygan, bez o‘lchamlari kattalashgan. 
Gipertireoz.B-qalqonsimon bez skanogrammasi. Bezda RFP yuritilishi va 
kuchaygan, bez kattalashgan.Gipertireoz (diffuz buqoq).


314 
Qalqonsimonbez k a s a l l i k l a r i ni r a d ioimun tahlil qilish. Radioimmun taxlil (RIT) 
qalqonsimon bez kasalliklarini aniqlashda keng qo‘llaniladi, chunki bunda ko‘p ma`lumot olinadi RIT 
yordamida qon zardobadagi T , T4 (umumiy va bo‘sh), tireotropin, tireoglobulin, triyodtironinlar miqdori 
aniqdanadi va o‘rganiladi. YAshirin tiroksin bog‘lanish xususiyatini anikdashda radioreagent tahlil 
qo‘llaniladi. Har bir g‘ormo! ' , agi mikdori (konsentrasiyasi) turli firma yoki ilmiy tadqsh 
shstagutlarshshng yo‘l~yo‘riqlari orqali aniqdanadi, bularda RIT usuli to‘g‘risida to‘la ma`lumot berilgan 
va yozilgan. Masalan; bemor qon zardrbidagi tiroksin konsentrasiyasi RIO - T4 - YE " «so‘llanmasi I 
edamida aniqlanadi, u o‘ziga xos xususiyatga ega RYU reaktiv yig‘indilardan tuzilgan. 20 dan 45 
yoshgacha bo‘lgan sog‘lom odamlar qon zardobadagi tiroksin konsentrasiyasi RIO- T4 - PG yordamida 
tekdshrilgavda X=97 nmol/l (0=19 nmol/l, p=120), chetki mohiyati 62-141 nmol/l ni tashkil etadi.Bu 
yig‘indi yordamida va qalqonsimon bezda rak retsidivi yoki metastazi, tireotoksikozning og‘ir darajasini 
aniqlash va davolash nazorat qilib turiladi. Erkak va ayollarni RIT usuli bilan tekshirganda TG ying qon 
zardobidagi konsentrasiyasi. (p=138), 0 dan 50 ng/ml gada, o‘rta hisobda 18,5+1,6 ng/ml bo‘ladi. 
shunday vdlib. yuqorida keltirilgan gormonlar miqdrrining ko‘payish yoki kamayishi qalqonsimon bez 
faoliyatining buzilishiga a tyegishl.i klinik belgilar bilan kechadigan kasalliklarga olib keladi. 
Q a l q o n s i m on b ye z o l d i b e z i. O‘lchami kichkina, og‘irligi 100-120 mg, oval shaklida 
bo‘yaib, qalqonsimon bezning orqa devorig‘a to‘garakka o‘xshab zich tegab turadi. Qalqonsimon bez oldi 
bezi bosh va atsidofil hujayralari paratgormon sekresiya qiladi. Bu gormon kaltsyetonin va vitamin D 
bilan . organizmda kalsiy almashinuvini boshqaradi. Paratgormonning asosiy vazifasi suyaklar, buyraklar 
va ichakka ta`sir' etib, ' vitamin D yordamida qondagi ionlangan kaltsiy sathini doimiy ushlab turishdan 
iborat. 
Ma`lumki, organizmda 1 kg kaltsiy moddalari ushlanib turadi, uning 99% suyakda, 1% chasi 
yumshoq to‘qimalarda. Paratgormon fosfor va magaiy almashinuviga ta`sir qiladi. Fosforning 85% 
suyaklarda, 15% boshqa to‘qimalarda bo‘ladi. Magniyning organizmdagi miqtsori 25 g ni tashkil etadi. 
O‘rtacha 1 kunda 1 g kaltsiy istye`mol qilinadi. Dujayralar ichidaga jarayonlar (skelet va yurak 
muskullariyeing qisqarishi, nerv qo‘zg‘alishini o‘tkazish, ' glikogenezni boshqarish va h.k.)ni hamda 
minyeral tuzlar bilan boyitishni ta`minlaщtsa ionlangan kaltsiy juda zarur. 
Qon zardobidagi kalsiy mikdori 2,25 - 2,55 nmol/l (9-10 mg/ml), ionlangan kaltsiy zsa 1,2 nmol/l 
(4,8 mg/ml). 
Paratgormonning suyakka ta`siri ikki faza bilan tasvirlanadi; boshlang‘ich va kechki. Boshlang‘ich 
fazada suyaklardan kaltsiy safarbar bo‘lib, hujayralar tashqarisidagi suyuqliklarda o‘z sathini tiklaydi, 
Kechki faza so‘rilish va yanga hujayralar paydo bo‘lishi bilan bog‘liq. Agar paratgormonning ko‘pliga 
uzoq vaqt davom etsa, yeuyak to‘qimalarvda minyeralsizlanish va matriksning yemirilishi kuzatiladi. 
Paratgormon buyrakka ikki xil ta`sir qiladi, Bir tomotsdaz;; irok.simal kanalchalarda fosfatning 
ajralib chiqishini ta`minlaydi, bu holat fosfaturiyaga yeabab bo‘ladi, boshqa tomondan - kanalchalarning 
distal qismi kaltsiy ryezorbtsiyasiga ta`sir qilib, uning ajralib chiqishini. kamaytiradi, 
Kaisitoninning biologik ta`siri qovdash kalsiy va fosfor sathi pasayadi. 
Giperparatireoz- paratgormonning ko‘p paydo bo‘lishi va sekresiyasi kuchayishi hamda qon 
zardobida kalsiy mikdorining ko‘tarilishi bilan bog‘liq kasallik. Reklingxauzen kasalligi. 
385-rasm.Qalqansimon bezning exotomogrammada normal ko‘rinishi. Qalqansimon bez 
kattalashmagan,qirralari aniq, to‘g‘ri,parexima bir turda. O‘ng bo‘lak o‘chami 22x16mm, 
chapda esa 21x16 mm bo‘yin qalinlashgan. 


315 
G" i p o p a r a t i r e o z - qalqonsymon bez oddi bezida paratgormonning kam sekresiya bo‘lishi 
bilan bog‘liq kasallik, Bu kasshshik buyrak kanalchalarvda siydik bilan kaltsiy moddalari chikishining 
pasayishi (gipokalsemiya) bilan kuzatiladi. 
ME`DA OSTI BEZINI RADIOIMMUNOLOGIK USUL BILAN TEKSHIRISH 
Mye`da osti bezi yakka a`zo bo‘lib, qorin parda orqasi bo‘shljida joylashgan. U ovqat hazm 
q'ildiruvch fermentlar - shiralar (ekzokrin qismi) va turli gormonlar (endokrin qismi) ishlab chiqaradi. 
Endokrin qismi Langergans orolchalaridan tashkil topgan. 
Biosintez jarayonining boshlanishida preproinsulin paydo bo‘lib, mikrosomlarda tezda proinsulinga 
aylanadi. Proinsulin tisternalardan Golji kompleksiga transportirovka qilinib, unda proinsulin konversiya 
bo‘lib (o‘zgarib), insulin va "S" -peptid hosil bo‘ladi. 
Qondagi glyukoza sathi insulin sekresiyasini boshqaruvchi muhim omil hisoblanadi. Mye`da osti 
bezida ishlab chiqarilgan insulin organizmning tashqi qon aylanishi, limfa, o‘t va siydik yo‘llariga 
tarqaladi. Proteolitik fermentlar yordamida insulin jigar va buyraklarda parchalanadi. Bemorning qon 
zardobidagi insulin miqdoriga qarab RIT usuli bilan qandli diabetning turli shakllarini, insulinning to‘la 
yoki qisman yetishmovchiligini hal qilish; gipoglikemik holatni va insulinomani hamda diabetni davolash 
uchun kerakli preparatlarni tanlash va dozasini anikdash mumkin. 
Qon zardobidagi insulin miqtsorini aniqlash uchun yig‘indi RIO-INS-'25 ya`ni yod-125 bilan 
nishonlangn insulin qo‘llaniladi. 
18 dan 55 yoshgacha bo‘lgan sog‘lom odamlarda normal qon zardobidagi insulin miqdori och 
qoringa 3-20 mked/ml ni tashkil etadi. 
Me`da osti bezi kasalliklari VI bob, 385-390-betlarda bayon etilgan. 
BUYRAK USTI BEZLARINI NURLAR BILAN TEKSHIRISH 
Buyrak usti bezlari juft a`zo, qorin pardasi orqasidagi bo‘shliqda buyraklarning yuqori tomonida 
(ustida) to‘qimalar orasida joylashgan. Katta odamlarda ular shakli uchburchak, o‘lchami 4X2X0,3 sm, 
massasi 5-7 g. Buyrak usti bezlari po‘stloq va mag‘iz qavatlardan tuzilgan. Ular rivojlani1pi, tuzilishi va 
faoliyatiga qarab bir-biridan farqlanadi. Buyrak usti bezlari faoliyati ikki bezning qo‘shma faoliyatidan 
tashkil topgan. Mag‘iz qavat adrenalin ishlab chiqarib qonga sekresiya qiladi, u simpatik nerv 
sistemasining hayotiy faoliyati (tonusi)ga ta`sir qilish va tomir toraytirish xususiyatiga ega. 
Po‘stloq qavat uch qavatdan iborat: 1) taramli, bu mineralkortikoid-aldosteronni ishlab chiqaradi; 
2) taramli (tolali) glyukokortikoidlar-kortizol, kortizon, kortiko-steronlarni ishlab chiqaradi; 3) to‘rsimon 
qavat - jinsiy gormonlar: testosteron, androsteron, esterogenlar va progesteronni ishlab chiqaradi. 
Po‘stloq qavat lipidlar (litsitin va olesterin) hamda parasimpatik nerv sistemasiga ta`sir qiladigan 
xolinni ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, organizmda pigmentlar almashinuvida qatnashadi, shuning 
uchun buyrak usty bezlari kasalliklarida Addison kasalligi paydo bo‘lib, teri bronza rangiga kiradi. 
Buyrak usty bezlarining po‘yetloq qa'vatydan olingan kortin garmoni , oldini olishda yaxshi naf beradi. 
Buyrak usty bezlarida i shlab chiqarilgan biologik qo‘shilmalar to‘rt guruhga: 1) 
glyukokortikoidlar; 2) mineralkortikoidlar; 3) androgenlar; 4) esterogenlarga bo‘linadi. Kortizol, kortizon, 
kortikosteron, II dezoksikortizol va II degidrokortikosteronlar biologik faol hisoblanadi. Kortizolning 
asosiy almashinuv joyi jigar. Kortizolning mumkin qadar ko‘proq sekresiyasi ertalab soat 6-8 larda 
kuzatiladi. Sog‘lom odamda ertalab soat 8 da kortizolinning qon zardobidagi mikdori 13-16 mkg/100 ml 
atrofida. 
Glyukokortikoidlar 
modtsaaar 
almashinuvini 
boshqarishda 
qatnashadi. 
Ular 
jigarda 
glyukogyenyezni ko‘paytirish hisobiga qondagi glyukoza miqdorini ko‘taradi, oqsillar parchalanishini 
kuchaytirib, ular hosil bo‘lishini susaytiradi, lipoidlar almashinuviga ta`sir etadi, arterial qon bosimini 
normal 
holatda 
ushlashda 
qatnashadi, 
siydik 
ajralishini 
kuchaytiradi. 
Ko‘p miqdordagi 
glyukokortikoidlar, eritrotsitlar, neytrofillar, limfotsitlarni nobud qilib, limfa tugunlari va ayrisimon bezni 
atrofiyaga olib boradi. 
Kortikoliberin va AKTG sekresiyasini nazorat qiluvchi kortikosteroidlardan asosiysi kortizol 
hisoblanadi. 
Aldosteron organizmda natriy va suvning ushlanishiga yordam beradi, kaliy tuzining chiqib 
ketishini kuchaytiradi. Sog‘lom odamda aldostyeron sekresiyasi 100 - 500 nmol/sut (30-150 mkg/sut)ni 
tashkil etadi. Agar qon zardobida uning mikdori 15 dan 4000 nmol/l (5-15 ng/ml)gacha bo‘lsa, qaid 
kasalligi kelib chiqishi mumkin. 
BUYRAK USTI BEZLARI STSINTIGRAFIYASI 


316 
Buyrak usty bezlarida yig‘iladigan 19-yodxolesterol bilan nishonlangan RFP hosil bo‘lishi, uni 
radionuklid usuli bilan tekshirishga yo‘l ochdi. Bu RFP tiniq, rangsiz suyuklik. Xolesterol jigarda hosil 
bo‘ladi va biologik faol birikmalari: o‘t kislotasi, jinsiy gormonlar, buyrak usti bezlari po‘stloq qavati 
gormonlari, vitamin D va ichakdagi koprosterolning asosiy yakunlovchi xosilasi hisoblanadi. Bir sutkada 
har bir odamda o‘t bilan 10 g ga yaqin holat kislota va 0,5 g holyestyerol ajralib chiqadi, qolganlari esa 
jigarning kupfer hujayralarida to‘planadi. Salbiy tomoni shundaki, 19-yodxolesterolni bemorga 
yuborganda u yuqori dozada nurlanadi. 
Butun badanda to‘gshanish dozasi LlxlO"2 Gr, jigarda 12x10"2 Gr, moyaqda ZxYU"2 Gr, 
tuxumdonda 34x10"2 Gr, buyrak usty bezlarida 65x10"2 Gr ni tashkil qiladi. Yodxolesteroldan ajralib 
chiqayotgan yod qalqonsimon bezda .yig‘ilmasligi uchun oldivdan bez qurshovga olinadi, buning uchun 
RFP yuborishdan 3 kun oldin va 10 kun keyin Lugol eritmasi 20-25 tomchidan kuniga 3 marta beriladi. 
Olingan stsintigrammalarda buyrak usty bezlari bilan birga ko‘proq jigar, o‘t pufagi tasvirlanadi, shuning 
uchun bezni ajratish murakkab, EHM yordamida va kerakli sharoitlarni yaratish natijasida buyrak usti 
bezlarining aniq tasvirini olish imkoni tug‘iladi. 
Buyrak usty bezlarini tekshirish uchun bemor venasiga 19-yodxolesterolni "sh1 bilan nishonlagan 
RFP ni 5 MBk miqdorda yuborilady. Tekshirish oradan 5 kun o‘tgach o‘tkaziladi. Buyrak usty bezlarini 
yaxshi ko‘rish uchun bemor venasiga o‘sha holatda 10 MBk gippuran yuborilady va EHM da 
buyraklardan olingan ma`lumot 4 minut davomida yozilib, qayd qilinadi, so‘ng olingan ma`lumotlarga 
EHM da ishlov beriladi, buyrak bilan buyrak usty bezlari tasviri olinadi va o‘rganiladi. Buyrak usty 
bezlarining ssintigrafiyasi Isenko-Kushing kasapligi va buyrak usta bezlarining gormonal faolligi 
o‘smalarida qo‘llaniladi. Isyenko-Kushing kasalligida olingan ssintigrammalarda buyrak usti bezlari aniq 
ko‘rinib, uning markazida RFP ko‘proq yig‘ilgani aniqlanadi, ba`zan buyrak usty bezlarining birida 
faoliyati ko‘proq kuchaygani kuzatiladi. Gistogrammalar yordamida har bir buyrak usti bezining ayrim 
holatda shikastlanish darajasi va faoliyati aktivligi aniqlanadi. 
Buyrak usty bezlari o‘smalari (kortikosteroma) stsintigrammalarida buyrak usty bezlarining bittasi 
tasvirlanadi, bu operasiya qilish uchun ko‘rsatma hisoblanadi. Angionefrossintigrafiya yordamida buyrak 
giperenziyasining kelib chiqishini aniqlash mumkin. 
BUYRAK USTI BEZLARI GORMONLARINING RADIOIMMUN TAXDILI 
Radioimmun tahlil yordamida buyrak usty bezlari po‘stloq qavati turli gormonlari: aldostyeron, 
angiotyenzin, ryenin, kortizol va AKTG larning qon zardobidagi miqdori sathini aniklash va o‘rganish 
mumkin. Bu tekshirishlar klinik amaliyotda ayniqsa gipertoniya, giperkortitsizm va bronxial astma 
kasalliklarini aniqlashda muhim o‘rinni egallaydi. Qon zardobida renin sathining pasayishi va aldosteron 
sathining ko‘tarilishi, arterial gipertenziyaning kelib chiqishi buyrak usti bezlari kasalliklariga xos belgi 
hisoblanadi. Agar AKTG sathi pasaygan va kortizol sathi yuqori bo‘lsa, bu kortikosteroma borligini 
ko‘rsatadi. 
Radioimmun tahlnlda qon zardobvdaga kortizol konsentrasiyasi yod-125 bilan nishonlangan 
kortizol, ya`ni yig‘indi steron-K" !251 yordamida aniqlanadi. Bu usul diagnostika maqsadida gipotalamus 
- gipofiz - buyrak usti bezlarining po‘stloq sistemasi faoliyati buzilganda qo‘llaniladi. Addison va Isenko-
Kushing kasalliklarida kortizol konsentrasiyasini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Uning qon zardobidagi 
konsentrasiyasi ertalab soat 9 dan 11 gacha aniqlanadi. 25 dan 45 yoshgacha bo‘lgan sog‘lom odamlarda 
kortizolning o‘rtacha konsentrasiyasi 470 nmol/l (230-750 nmol/l) a=170 nmol/l ni tashkil etadi. 
Buyrak usti bezlarini rentgenologik usullar bilan va UT yordamida tekshirish mumkin. 
Rentgenologik usullarga pnyevmoryetropyeritonyeum, tomografiya va kompyuter tomografiya kiradi. 
Pnevmoretroperitoneum- qorin parda orqasidagi a`zolar (buyraklar, buyrak usti bezlari, jom, 
mye`da osti bezi, taloq, jigar va yo‘g‘on ichak)ni och qoringa yuborilgan gaz yordamida tekshirish usuli 
(386-betga qarang). 
Qorin parda orqasidagi a`zolar, qisman buyrak usti bezlari joylashishi, shakli, o‘lchami, qirralarini 
o‘rganishda, patologik jarayon va yangi paydo bo‘lgan o‘sma, kista va boshqa patologik o‘zgarishlarni 
hamda ularning qo‘shni a`zolar bilan aloqasiii o‘rganishda bu usul katta ahamiyatga ega. Agar chot 
orasida, kichik chanoqda yoki qorin orqasidagi bo‘shliqda yiring bo‘lsa, bu usulni qo‘llash mumkin emas. 
Nefrotomografiya- kontrast modda yuborilgandan keyin buyrak va buyrak usti bezlarining qatlami 
(kesimi)ni olib rentgenologik tekshirish usuli (417-betga qarang). 
Buyrak usti bezlari kasalliklarini aniqlashda UT bilan tekshirish muhim o‘rinni egallaydi, Uning 
yordamida o‘ng tomonda to‘liq, chap tomonda 50% kasallik aniqlanadi. Shu bilan birga bezlar o‘lchami, 
shakli, tuzilishi, qirralari va exogenlik holati ham aniqlanadi, 
Buyrak usti bezlarining o‘rtacha uzunligi 1,6-2,8 sm, qalinligi 1,1-1,6 sm. Bezlar o‘lchamining 


317 
kattaligi o‘sma borligiga shubha ■tug‘diradi. 
JINSIY A`ZOLARNI NURLAR YORDAMIDA TEKSHIRISH 
Jinsiy a`zolarni rentgenologik, KT, radionuklid, UT, termografiya tekshirish usullari yuqorida 
yoritilgan (I, VI, VII boblarga qarang). Bular orasida UTT birinchi o‘rinda turadi. 
Erkaklarning jinsiy bezlari testosteron ishlab va ajratib chiqaradigan a`zo hamda spermatognez joyi 
hisoblanadi. Testosteron urug‘don to‘qimasidagi Lyuydig hujayralarida, ayollarda esa tuxumdonda ishlab 
chiqariladi. Buyrak usti bezlarining po‘stloq qavatida testosteron ishlab chiqariladi. Urug‘donda sintez 
qilingan testostron qonga keladi, unda konversiya qilinib, yuqori biologik faollikka ega bo‘lgan 
digidrosteronga aylanadi. 
Ayollar jinsiy bezlari (tuxumdon) jinsiy gormonlar ishlab chiqaradigan a`zo bo‘lib, bu yerda 
homilaning shakllanishi (reproduksiya) ta`minlanadi. Ayollar jinsiy gormonlari (esterogenlar va 
progesteron) ikkilamchi jinsiy belgilar paydo bo‘lishi va rivojlanishini, organizmning o‘sishi, skeletning 
shakllanishi va rivojlanishini ta`minlaydi hamda hayz siklini nazorat qiladi. Tuxumdon esterogen va 
progesterondan tashqari oz miqdorda androgenlarni sekresiya qiladi. Esterogenlar FSB va LB 
sekresiyasini susaytiradi, gonadoliberin ta`siriga gipofiz javobini pasaytiradi, suyak to‘qimasida moddalar 
almashinuvini kuchaytiradi, skeletning yetilishini tezlashtiradi, organizmda natriy va uning ushlanishiga 
ko‘maklashadi, lipidlar almashinuviga ta`sir qiladi va qonda xolesterin sathini pasaytiradi. 
Progesteron- sariq tanacha; buyrak usti bezlari va tuxumdonda sekresiya qilinadi. U esterogenlar 
antagonisti hisoblanadi, endometriyadagi bezlarni stimullab va sekresiya kilib, u yerda tuxum hujayra 
urug‘lanishiga va rivojlanishiga xos o‘zgarishlar paydo qiladi, bachadon muskullarining hayotiy faolligi 
(tonus)ni pasaytiradi va sut bezining rivojlanishini kuchaytiradi. 
Androgenlar- ayollarda tuxumdon hujayralari -stroma (ootsitlar) va buyrak usti bezlarida sekresiya 
qilinadi. 
Estyerogenlar 
va 
progestyeron 
sekresiyasi 
gonadotrop 
gormonlar 
nazoratida turadi. 
..:.;,.•! 
Follikulalar rivojlanishi boshlanishda FSB ga bog‘liq. Gonadotropinning yetilishi follikulaning 
uzilishi va ularning sariq tanachaga kelishini qo‘zgatadi. Gonadotrop gormonlar sekresiyasi markaziy 
nerv sistemasi va gipotalamus orqali boshqariladi. Follikulalarning rivojlanishi tsiklning birinchi yarmida 
FSB va LG gormonlari sekresiyasining tonusi kuchayishi orqali bajariladi. Ovulyasiyadan
oldin LG va FSG sathining 
ko‘tarilishi, Graaf pufakchasining yorilishi ovulyatsiyani qo‘zg‘atadi, qolgan granulyatsion to‘qima 
progyestyeron ishlab chiqaradi. Bu faza 13+1 kun davom etadi va uni lyutein f az as i deb ataladi. 
Qon zardobidagi progesteron miqdorini RIT yordamida aniqlashda yod-125 bilan nishonlangan 
progyestyeron, ya`ni yig‘indi styeron-P-sh1 qo‘llaniladi. Homilasizlikning differentsial diagaostikasida, 
homiladorlikni kuzatishda, davolash va nazorat qilishda RIT keng qo‘llaniladi. Qon zardobidagi 
progesteron konsentrasiyasi ayollar normal hayz tsiklining follikulyar fazasida 0,1 - 6,4 nmol/l ni (0,3 - 
2,0 ng/l) 0,03 - 2,0 ig/ml ni; lyutein fazasida 10 - 40 nmol/l (3,1 - 12,4 ng/ml) ni tashkil etadi. 
AYRISIMON BEZ YOKI BUQOQ BEZI (TIMUS) 
Jinsiy bezlar bilan uzviy bog‘langan ayrisimon bez to‘sh orqasida joylashgai bo‘lib, rentgenologik 
usullar bilan tekshirganda intensivsoya beradi, shakli yumaloq yoki ovalsimon, yuqori qirrasi bo‘yin 
soyasiga o‘tib ketadi, pastkisi esa ko‘ks oralig‘i a`zolarining soyalariga o‘tadi. Soyada ohaklanish yoki 
suyaklanish bo‘lishi mumkin. Soya kyekirdakni va qizilo‘ngachni siqadi. Yo‘talgan vaqtda, ayniqsa 
386-rasm. Ko‘krak qafasiningold 
xolatdagi 
rentgenogrammasi.Shikoyatlari: to‘sh 
suyagi orqasida og‘riq, nafas olish va 
yutilish buzulgan.Ko‘ks oralig‘ining 
old tomonida asimmetrik xolatda ikki 
tomonga kengaygan soya tasvirlangan
qirralari politsiklik.Soya to‘sh suyagi 
orqasidagi bo‘shliqda, ugomogen, 
ovalsimon. Timoma.


318 
yutinganda patologik soya yukoriga siljiydy. Ayrim paytlarda soya ko‘ks oralig‘ining yuqori qismida 
joylashishi mumkin, uni ko‘rish uchuy yon holatda tekshirish lozim. 
Kompyuter tomogrammada xavfsiz buqoqning qirralari aniq, tekis, tuzilishi kaltsinatlar hisobiga 
bir turda emas. Katta buqoq tomirlarni tashqi tomonga, kyekirdakni - ichkariga sidjitadi. 
Buqoqning tig‘izlik ko‘rsatkichi (TK) 40-120 N birlik atrofida. Ohaklanga» joylarda - 1000+2N 
birlik (normada 112-118+N birlik). Tugun zonasi tomirlari differentsiasiyasining yo‘qolishi, yog‘ 
qavatining yo‘qligi, zichligi turlicha to‘qimalar paydo bo‘lishi va atrofdagi to‘qimalarning bu jarayonga 
qo‘shilishi hamda qalqonsimon bezdagi tugunning o‘smalanishi buqoq to‘qimasining xavfli zararlanish 
belgisi hisoblanadi. 
T i m o m a - ayrisimon bezning birlamchi epitelial o‘smasi. Xavfsiz va xavfli bo‘ladi. Klinik 
belgilari turlicha. O‘smaning tuzilishi, o‘lchami atrofdagi to‘qimalarga bog‘liq. Xavfsiz shakli belgisiz 
kechadi. Boshqa hollarda ayrisimon bez o‘smalari og‘ir klinik belgilar bilan kuzatiladi, ularga: to‘sh 
suyagi orqasida og‘riq, nafas siqishi, tezda charchash, nafas olish va yutishning buzilishi va h.k. kiradi. 
O‘smaning o‘sishi va rivojlanishida 3 bosqich aniqpanadi: 1-bosqichda o‘sma kapsula sohasida usadi; 2-
bosqichda o‘sma kapsuladan o‘sib chiqib oldidagi yog‘ to‘qimasiga qarab usadi; 3-bosqichda o‘sma 
plevra, o‘pka va perikardga qarab usadi, shu bilan mahalliy regionar metastazlar beradi. Timomani 
tekshirish uchun rentgenologik, radionuklid, KT, flebografiya va pnevmomediastinografiya qo‘llaniladi. 
Bular orasida rentgenologik tekshirish usullari yetakchi o‘rinni egallaydi. 
Rentgenologik (telerentgenoskopiya, telerentgenografiya va b.q.) usullar bilan tekshirganda 
timoma old ko‘ks oralig‘ida asimmyetrik holatda ikki tomonga kengaygan soya bo‘lib tasvirlanadi, 
qirralari politsiklik, aniq yoki to‘lqinli, joylashishi to‘sh suyagi orqasining yuqori-o‘rta qismidagi 
bo‘shliqda. Soya bir turda, shakli ovalsimon, ba`zan noksimon, o‘tkir qismi pastga qaragan bo‘lib 
ko‘rinadi (386-rasm). 
To‘sh suyagi orqasidagi bo‘shlikda yorishishning pasayishi va old ko‘ks oralig‘ining kengayishi - 
timus patologiyasiga shubha tug‘diradi (A.N.Mixaylov). Timoma xavfli bo‘lganda ko‘ks oralig‘i ikki 
yoqlama kengayadi, qirralari g‘adir-budirlashadi, atrofidagi to‘qimalarga (plevra, perikard) metastaz 
beradi. 
Kompyuter tomogrammalarda bez to‘qimasining tig‘izligi 30-40 N birlikka ega. O‘smaning shakli 
yumaloq yoki ovalsimon, qirrasi ba`zan g‘adir-budir va aniq. Bemorlarning 1-4 qismida ohaklanish 
kuzatiladi. 
Oxirgi 15 yil davomida ayrisimon bezda spetsifik protein, limfotsitopoetik effektga ega timozin 
borligi va uning immunologik reaksiyalardagi ahamiyati, T-limfotsitlar faoliyati va hujayra immunityeti 
mexanizmining shakllanishi to‘g‘risida ma`lumotlar paydo bo‘lgan. Shu sababli timozin getyerogen 
guruhdagi peptidlarga kirita boshlandi. 
MUSTAQIL TAYYORLANISH UCHUN NAZARIY SAVOLLAR 
Ichki sekresiya bezlariga tavsif bering. 
Ichki sekresiya bezlarini tekshirish usullarini aytib bering. 
Kalla suyagidagi turk egari ryentgnogrammasini olish texnikasi. 
Turk egari chuqurchasini o‘lchash texnikasi va o‘lchami. 
Gipofiz va uning gormonlariga tavsif bering. 
Qalqonsimon bezning anatomiya va fiziologiyasi. 
Qalqonsimon bezpi purlar bilan tekshirish usullari. 
Qalqonsimon bezning asosiy vazifasini ayting. 
Qalqonsimon bezning yodni yutish faoliyatini ayting. 
Qalqonsimon bezning radiometriya qilish texnikasini ayting. 
Qalqonsimon bezni skanerlash va ssintigrafiya qilish texnikasini ayting. 
Qalqonsimon bezning asosiy gormonlariga tavsif bering. 
Qon zardobidagi insulinni aniqlash texnikasini ayting. 
Me`da osti bezini nurlar bilan tekshirish usullarini ayting. 
Me`da osti beziga tavsif bering. 
Buyrak usti bezlarini nurlar bilan tekshirish usullari. 
Jinsiy a`zolarni nurlar bilan tekshirish usullarini ayting. 
Jinsiy a`zolar gormonlariga tavsif bering.
X BOB 


319 
QULOQ, TOMOQ VA BURUNNING NUR DIAGNOSTIKASI 
Keyingi yillarda quloq, tomoq va burun kasalliklari ko‘payib borishi natijasida nurlar bilan 
tekshirish usullari keng qo‘llanmokda. Bu usullar bilan tekshirmasdan turib bemorga aiiq tashhis qo‘yib 
bo‘lmaydi. Kasallik, ayniqsa bolalar va o‘smirlar orasida keng tarqalgan. Shu sababli bu soha 
kasalliklarini nur bilan tekshirish usullarini batafsil yoritishni lozim topdik. 
Quloq, tomoq va burun a`zolarini rentgen nurlari bilan tekshirishga rentgenografiya, katta kadrli 
flyurografiya, tomografiya, zonografiya, kompyutyer tomografiya va rentgen kontrast modda yuborib 
tekshirishlar kiradi. Quloqni tekshirish uchuy saralovchi g‘alvir orqali daxan holatida bemorning 
gorizontal yoki tik holatida surati olinadi. Bemorni tik holatida olingan rentgenogramma orqali ko‘p 
ma`lumot olinadi, chunki bu pyeshona bo‘shlig‘i va g‘alvirsimon suyak hujayralarining old, o‘rta va orqa 
qismlarini bir vaqtda o‘rganish hamda ularga baho berishga imkon tug‘diradi. Zarur bo‘lsa pyeshona-
burun, peshona va yon holatlarda rentgenogrammalar qilish mumin (387-rasm). 
Burun atrofidagi bo‘shliqlar ichi va devorlaridagi o‘zgarishlarni aniqlash uchun kalla suyagini 
kerakli holatda tomografiya yoki zonografiya qilinadi. Peshona-burun holatida tomografik stol yuzasidan 
3-6 sm yuqori kesimda olingan tomogrammalar bilan ko‘p ma`lumot olish mumkin. Burun-daxan
holatida tomogrammalar tomografik yuzadan 5-8 sm chuqurlikda olinadi. 
Yuqori jag‘ bo‘shlig‘ini zonografiya qilganda har bir holatda bittadan tomogramma olinadi. 
Bo‘shliq qismlari 3-4 sm chuqurlikda olingan kesimlarda tasvirlanadi. 
Yuqori jag‘ bo‘shlig‘ining shilliq pardasi holatini o‘rganish va patologik o‘zgarishlar (tuzilmalar, 
kistalar, yallig‘lanish 
jarayonlari va h.k.)ni aniqlash uchun gaymorografiya qilinadi. Bunda bo‘shliq ichiga 
rentgenkontrast modda (yodolipol,' sulfayodol, triombrast eritmasi yoki uning analoglari) steril holatda 
yuboriladi (388-rasm). 
Gaymorografiya anesteziyadan keyin qilinadi. Buning uchun bo‘shliq devorini teshib furatsillin 
bilan ko‘p marta yuviladi, so‘ng teshgan nina orqali bo‘shliqqa iliq holatda 3-10 ml kontrast modda 
yuboriladi. Rentgenogrammalar burun-daxan va yon holatlarda bemorni yotqizib, zarur bo‘lsa tik holatda 
qilinadi. Gaymorografiya hamma vaqt bir tomovda o‘tkaziladi, ikki tomonda qilish tavsiya etilmaydi, 
chunki yon holatda bo‘shliqlar ustma-ust tasvirlanadi. 
387-rasm.Burun-daxan xolatdagi rentgenogramma; 1-o‘ng peshona bo‘shlig‘i 2-osteoma; 3- 
chap peshona bo‘shlig‘i; 4-chap yuqori jag‘ bo‘shlig‘i; 5- o‘ng yuqori jag‘ bo‘shlig‘i. 


320 
CHAKKA SUYAK RENTGENOGRAFIYASI 
Chakka suyak va quloqni tekshirish uchun qiya holatda' (Shullyer bo‘yicha), o‘q bo‘ylab (Mayyer 
bo‘yicha) va ko‘ndalang holatda (Stenvers bo‘yicha), shuningdek SI. Shuyskiy bo‘yicha suratlar hamda 
so‘rg‘ichsimon o‘simta surati olinadi. 
Chakka suyakning kiya holatdagi rentgenografiyasi. Chakka suyak rentgenografiyasi 
so‘rg‘ichsimon o‘simta tuzilishini o‘rganish, rivojlanish anomaliyasini, chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imida 
o‘zgarishlar va shikastlanishlar bor-yo‘qligini aniqlash va ularga baho berishda qo‘llaniladi. 
Rentgenografiya qilish uchun bemor surat oladigan stolga qorni bilan yotadi. Bemor boshini, uning 
o‘rta sagitt al tekisligi parallyel joylashguncha, quloq tekisligi, tikligi va fiziologik ko‘ndalangi stol yuzasi 
tekisligiga perpendikulyar bo‘lguncha surat olinadigan tomonga buriladi. Boshni kerakli holatda ushlab 
turish uchun mushtum daxan tagiga qo‘yiladi. Bemorning boshi kallaning yon holatdagiga o‘xshab 
joylashadi. 18x24 sm li kasseta boshning tagiga, stol ustiga ko‘ndalang holatda qo‘yiladi. Surat 
olinadigan tomonda quloq chig‘anog‘i oldiga qarab egiladi. Quloqning tashqi eshitish yo‘li kassetaning 
surat olinayotgan qismining o‘rtasidan 1-2 sm yuqori turadi. Rentgen trubka kaudal tomonga qarab 
buriladi, markaziy nur 30° burchakda surat olinayotgan tomonning tashqi quloq tyeshigi tomon 
yo‘naltiriladi. Nurlanish maydonchasi tubus yoki diafragma yordamida toraytiriladi (389-rasm, A). 
Surat olishning texnik sharoitlari: tok kuchlanishi - 65 kV, tok kuchi - 150 mA, TFM - 80-100 sm, 
surat olish vaqti (ekspozitsiya) - 0,5 sekund. 
Rentgenogrammada chakka suyakning old va orqa yuzalari, so‘rg‘ichsimon o‘simtaning cho‘qqisi 
bilan havoli kataklari, chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi va markazida aniq qirrali, o‘rtasi yorishgan ichki va 
tashqi eshitish tuynuklari tasvirlanadi (389-rasm, B). 
Normal holatda so‘rg‘ichsimon o‘simtada ikki variant: havolangan va sklerotik tuzilish aniqlanadi. 
Sklerotik tuzilish surunkali yallig‘lanish asorati hisoblanadi. Yallig‘lanish jarayonida kataklarning 
havolanishi pasayadi, kataklar orasidagi to‘siqlar yemiriladi, sklyeroz kuchayadi va bo‘shliqlar paydo 
bo‘ladi. 
Olingan rentgenogramma orqali chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imini o‘rganish va shikastlanishlar 
(sinish)ni aniqlash mumkin. Tashqi va ichki eshitish tuynuklarining bir-biriga to‘g‘ri kelishi boshning 
to‘g‘ri turganini ko‘rsatadi. 
388-rasm.O‘ng 
tomon 
gaymografiyasi. O‘ng yuqori jag‘ 
bo‘shlig‘i 
kontrast 
bilan 
to‘lgan.Kontrast 
soyasining 
qirralari tekis va aniq. 
389-rasm.A-chakka suyak rentgenogrammasi (Shuller bo‘yicha). Bemorning yotish 
xolati.B-chakka suyakning qiya xolatdagi rentgenogrammasi. –pirmidasimon old yuzasi; 2-
piramidasimon orqa yuzasi; 3-so‘rg‘ichsimon o‘simtasimon xavoli kataklari; 4-o‘simta 
choqqisi; 5-pastki jag‘ o‘simtasining boshchasi; 6-ichki va tashqi eshitish tuguni.


321 
Chakka suyakning o‘q bo‘ylab yo‘nalgan holatdagi rentgenografiyasi. Chakka suyakning bu 
holatdagi rentgenografiyasi o‘rta quloq holatini o‘rganishda, ayniqsa so‘rg‘ichsimon g‘or (antrum)ni va 
shikastlanish xarakterini aniqlashda qo‘llaniladi. 
Suratni olish uchun bemor surat oladigan stolga chalqancha yotadi, qo‘lini tana yoniga uzunasiga 
qo‘yadi. Daxan ko‘krakka biroz yaqinlashgan bo‘ladi, bosh surat olinadigan tomonga shunday buriladiki, 
o‘rta sagattal yasyen tekislik bilan surat olinadigan stol yuzasi orasida 45° li burchak hosil bo‘lsin. 
Fiziologax ko‘ndalang holat esa stol tekisligiga pyerpyendikulyar bo‘lishi kerak. Quloq chig‘anog‘ini 
oldiga qarab egiladi. 13x18 sm li kasseta ponasimon taglikka o‘rnatilib, tekshirilayotgan kuloq tagaga 
joylanadi, kasseta bilan stol yuzasi orasi 15° li burchak bo‘lib, ochiq tomoni sirtga qaratiladi. 
Tekshirilayotgan quloqning tashki eshitish tyeshigi kassetaning o‘rta chizig‘i markazidan 3 sm yuqori 
turishi lozim. Tubus yoki diafragma yordamida surat maydoni toraytiriladi. Bosh qimirlamay turishi 
uchun bemorning ensa do‘ngi tagaga kumli xalta qo‘yiladi. Rentgen trubka pastga qaratilib buriladi, 
markaziy nur 45° burchak ostida qarama-qarshi pyeshona do‘ngi orqali tekshirilayotgan tomonning tashki 
eshitish tuynugiga yuboriladi (390-rasm, A, B). 
Surat olishning texnik sharoitlari: tok kuchlanishi - 70 kV, tok kuchi - 150 mA, TFM - 80—100 
sm, surat olish vaqti - 0,5 sekund. 
Olingan rentgenogrammada so‘rg‘icheimon g‘or aniq tasvirlanadi. Bu so‘rg‘icheimon o‘simtaning 
eng katta katagi, u tashqi eshitish yo‘lining orqa devori yonida joylashgan bo‘lib, to‘lqin qirralari 
yorishishiga o‘xshab tasvirlanadi. Surunkali yallig‘lanish jarayonida so‘rg‘ichsimon g‘orning tasvirlanishi 
o‘zgaradi, havolanish (yorishish) pasayadi, skleroz paydo bo‘ladi. 
Chakka 
suyakning ko‘ndalang holatdagi rentgenografiyasi. Bu holatda olinadigan 
rentgenogrammalar chakka suyak piramidasi va uning cho‘qqisi, ichki eshitish yo‘li shikastlanishlarini 
aniqdash va o‘rganishda muhim o‘rin tutadi (391-rasm, A, B). 
390-rasm. Chakka suyagining o‘q bo‘ylab yo‘nalgan xolatdagi rentgenogrammasi 
(Mayer bo‘yicha). A-bemorning yotish xolati.B-chakka suyakning o‘q bo‘ylab yo‘nalgan 
xolati: 1-chakka suyak piramidasi; 2-piramida cho‘qqisi; 3-so‘rg‘ichsimon g‘or; 4-tashqi 
eshituv yo‘li; 5-pastki jag‘ boshchasi. 


322 
Suratni olish uchun bemor surat olinadigan stolga qorni bilan yotadi, qo‘llarini tana bo‘ylab 
uzunasiga yoki boshining tagiga qo‘yadi. Keyin bemorning boshini, o‘rta sagattal tekislik stol yuzasi 
bilan 45° burchak hosil qilguncha atrofga buriladi Daxan bo‘yinning old yuzasiga tyegib turadi. 
Fiziologak tekislik gorizontal stol yuzasiga perpendikulyar bo‘lishi kerak. 18x24 sm li kasseta ko‘ndalang 
qo‘yiladi. Surat saralovchi g‘alvir yordamida olinadi. O‘ng va chap tomon suratlari navbati bilan olinadi. 
Bemor kassetaga ko‘zning yuqori qirrasi, yonoq suyaga va burni bilan tyegib turadi. Tashqi tovush 
o‘tadigan tuynuk kassetaning surat olinadigan qismi o‘rtasidan 2 sm past turishi kerak. Rentgen trubka 
bosh tomonga buriladi va markaziy rentgen nurlari 10° burchak ostida kassetaning surat olinayotgan 
qismi o‘rtasiga yuboriladi. Surat olishda diafragma orqali nurlanish maydonchasi toraytiriladi. 
Surat olishning texnik sharoitlari: tok kuchlanishi -- 70 kV, tok kuchi - 150 mA, TFM - 80—100 
sm, surat olish vaqti - 0,5 sekund. 
Ikki tomondan olingan suratlarda chakka suyak piramidasi bilan uning cho‘qqisi yaxshi ko‘rinadi. 
Ichki quloq tovush eshitish yo‘llarining qirralari aniq tasvirlanadi. Piramida normal holatda uzunlashgan, 
uchburchak shaklda. 
So‘rg‘icheimon o‘simta rentgenografiyasi. Rentgenografiyada asosan so‘rg‘icheimon o‘simtaning 
o‘ng va chap tomonidagi ichki tuzilishi hamda kataklari (hujayralari) o‘rganiladi. Usul ayniqsa ichki 
quloq kasalliklarini aniqlashda keng qo‘llaniladi. 
Surat olish uchun bemor surat oladigan stolga chalqancha yotadi, qo‘llari tana yoniga uzunasiga 
qo‘yiladi. 18x24 sm li kasseta ponasimon tagliqda 45-50° burchak ostida bemorning boshi tagiga 
qo‘yiladi. So‘rg‘ichsimon o‘simta kassetani ikkiga bo‘ladigan chizikdan yuqori joylashadi. Daxan iloji 
boricha bo‘yin yuzasiga keltiriladi. Boshning o‘rta tekisligi kasseta tekisligiga perpendikulyar bo‘lishi va 
o‘rta yuzasi chiziqqa to‘g‘ri kelishi kerak. Markaziy nur perpendikulyar holatda ensa suyakning katta 
teshigiga yuboriladi. Surat nafas olish to‘xtaganda olinadi (392-rasm, A, B). 
Surat olishning texnik sharoitlari: tok kuchlanishi - 75 kV, tok kuchi - 150 mA, TFM - 80 sm, surat 
olish vaqti - 0,6 sekund. 
So‘rg‘ichsimon o‘simta suratini ponasimon taglik-siz ham olish mumkin. Bunda ensa do‘ngining 
tagiga tirgovuch qo‘yiladi va 45-50° 
391-rasm.A-bemorning yotish xolati; B-chakka suyaknng ko‘ndalang xolatdagi 
rentgenogrammasi (Stenvers bo‘yicha). 1-piramida cho‘qqisi; 2-ichki eshituv yo‘li; 3-suyakli 
labirint; 4-so‘rg‘ichsimin o‘simta choqqisi; 5-pastki jag‘ boshchasi. 
392-rasm. A-so‘rg‘ichsimon o‘simta rentgenogrammasi (S.I.Sumiskiy bo‘yicha). 
O‘ng va chap so‘rg‘ichsimon o‘simta kataklari xavolangan. B- so‘rg‘ichsimon o‘simta 
rentgenogrammasi.O‘ng tomonda o‘simta kataklari mayda o‘choqqa o‘xshab 
yorug‘langan.Chap tomonda kataklar o‘rnida xavoli bo‘shliqlar tasvirlangan. 


323 
burchak saqlanadi. Kasseta saralovchi g‘alvirga ko‘ndalang joylashtiriladi. Markaziy nur 
so‘rg‘ichsimon o‘simta orqali stol yuzasiga yuboriladi. Surat olishning texnik sharoitlari yuqoridagidyek, 
lekin tok kuchlanishiga bir oz qo‘shiladi. 
Suratda chakka suyakning so‘rg‘ichsimon o‘sig‘i kataklari normal holatda havolangan bo‘lib, 
yaxshi ko‘rinadi. Kasallikda turli o‘zgarishlar paydo bo‘lib, yaxshi tasvirlanmaydi. 
KALLA SUYAGI RENTGENOGRAFIYASI 
Kalla suyagining burun-pyeshona holatdaga rentgenografiyasi. Rentgenogrammadan asosiy
maqsad kalla suyagining umumiy • o‘zgarishlarini o‘rganishdir. Amaliyotda ko‘p qo‘llaniladigan usul. 
Old holatga nisbatan bu usulda ko‘proq ma`lumot olinadi. 
Rentgenografiya qilish uchun bemor surat olinadigan stolga qorni bilan yotadi. Qo‘llari tana yonida 
yoki ko‘krak tagiga qo‘yiladi. Boshning o‘rta sagittal tekisligi surat olinadigan stolning o‘rta chizig‘iga 
pyerpyendikulyar qilib o‘rnatiladi. Stol yuzasiga peshona va burun tyegib turadi. Rentgen nurlari ensa 
suyagining bo‘rtib turgan joyiga yo‘naltiriladi. Masofa fokusi - 100 sm. 
Rentgenogrammada kalla qopqog‘i, gumbazi va choklar yaxshi ko‘rinadi. Bu holatda ponasimon 
suyakning katta va kichik qanotlari hamda pastki jag‘ suyagini o‘rganish mumkin (393-rasm, A, B). 
Kalla suyagining burun-daxan holatdagi rentgenografiyasi. 
Rentgenografiya burun atrofidagi bo‘shliqlar va yuzga tegishli suyaklar tasvirini olish hamda 
o‘rganish uchun qilinadi. Suratga peshona, yuqori jag‘ va g‘alvirsimon o‘simta labirint hujayralarining 
tasviri olinadi. 
Suratni olish uchun bemor surat olinadigan stolga qorni bilan yotadi, qo‘llari ko‘krak tagiga yoki 
tana bo‘ylab qo‘yiladi. Bosh simmetrik holatda o‘rta sagittal tekislikda stol yuzasiga, o‘rta chiziqqa 
perpendikulyar turadi. Bemorning burni va daxani stolga tegib turadi. Bemorning yuzi tagiga bir varaq 
toza oq qog‘oz qo‘yiladi. 24x30 sm li kassetaga surat olinadi. Rentgen nurlari tutami kassetaning 
markaziga yo‘naltiriladi. TFM-100 sm. Agar bo‘shliqtsa suyuqliq bo‘lsa, bemorni tik turg‘izib surati 
olinadi. 
Kalla suyagining peshona holatdag‘i rentgenografiyasi. Rentgenografiya ko‘rsatmalariga turk egari 
suyanchig‘i, tubi, ponasimon suyak bo‘shlig‘i, chakka suyak piramidasi yuqori qirrasining tasvirini olish 
va o‘rganish kiradi. 
Suratni olish uchun bemor surat olinadigan stolga qorni bilan yotadi. Ko‘krak tagiga yostiqcha yoki 
paxta valik qo‘yiladi, qo‘llari tana bo‘ylab turadi. Boshning o‘rta sagittal tekisligi surat olinadigan 
stolning o‘rta chizig‘iga pyerpyendikulyar bo‘ladi, daxan bo‘yin va ko‘krakka maksimal darajada tegib 
turadi. Peshona ham stol yuzasiga tyegib turadi, burun stol yuzasidan 3-4 sm yuqori turadi. 24X30 sm li 
kasseta surat olish stoliga o‘rnatiladi, uning yuqori qirrasi kalla suyagi gumbazidan 2-3 sm yuqori turadi. 
Rentgen nurlari tutami ensa suyagining bo‘rtmasi va kasseta markaziga yo‘naltiriladi. 
Rentgenogrammada turk egarining suyanchig‘i, tubi yaxshi ko‘rinadi. Ponasimon suyak 
bo‘shlig‘ining o‘ng va chap bo‘laklari hamda chakka suyak 
piramidasining yuqori qirrasi va yuqori jag‘ning pastki qismlari, kalla suyagi gumbazi ham yaxshi 
ko‘rinadi. 
Kalla suyagining yon holatdagi rentgenografiyasi. Rentgenografiyadan maqsad umuman kalla 
suyagini tekshirish va o‘rganishdir. Shuning uchun bu tekshirish usuli har doim qo‘llaniladi. 
393-rasm.A-burun-peshona xolatdagi rentgenogramma.Kalla suyagining turish 
xolati. B-burun-peshona xolatdagi rentgenogramma: 1-kalla suyagi gumbazi; 2-
payasimon suyakning katta qanoti; 3-chakka suyak piramidasi; 4-yuqori jag‘ bo‘shlig‘i; 5-
ponasimon bo‘shliq va panjara labirinti; 6-pastki jag‘ (A.N.Kishkovskiy bo‘yicha). 


324 
Surat olish uchun bemor surat olinadigan stolga qorni bilan yotadi, boshi o‘ngga yoki chapga 
buriladi. Rentgen plyonkasi tomondagi qo‘l tana bo‘ylab qo‘yiladi. Boshqa qo‘l tirsak bo‘g‘imida 
bukiladi va mushtum qilib daxan tagiga qo‘yiladi. Turk egari stolning o‘rta chizig‘iga to‘g‘ri kelguncha 
bemorning boshini buriladi. 24X30 sm li kasseta stolning surat olinadigan joyiga o‘rnatiladi, uning yuqori 
qirrasi kalla qirrasidan 2X3 sm yuqori bo‘lishi kerak. Rentgen nurlari turk egariga yo‘naltiriladi. 
Olingan suratda kalla suyagi qopqog‘i, uning asosi, arteriya va vena tomirlari, diploe kanallari, 
kalla suyagining choklari, ponasimon suyak bo‘shlig‘i egarning tubi va suyanchig‘i to‘g‘risida yaxshi 
tasvir beradi (394-rasm). 
Bosh miya shikastlanganda turli o‘zgarishlar (bosh miya bosimining ko‘tarilishi, barmoq 
belgilarining paydo bo‘lishi, tomirlar tasvirining kuchayishi, siljishi, egar tubining chuqurlashishi, 
osteonoroz paydo bo‘lishi) kuzatiladi. Bu suratda turk egarining o‘sma bilan zararlanganini aniqlash 
mumkin. 
BURUN ATROFIDAGI BO‘SHLIQLARNI RENTGEN NURLARI BILAN TEKSHIRISH 
Burun atrofidagi bo‘shliqlarga yuqori jag‘, g‘alvirsimon, peshona va asosiy suyaklardagi 
bo‘shliqlar kiradi. Bular orasida eng kattasi yuqori jag‘ning o‘ng va chap tomonida joylashgan 
bo‘shliklardir. Bo‘shliqlar ichki tomondan shilliq parda bilan qoplangan. G‘alvirsimon labirintli suyak old 
va orqa qismlarga bo‘lingan, ular burun bo‘shlig‘i bilan bog‘langan. 
Asosiy bo‘shliq, asosiy suyakning tanasida joylashgan, u suyak to‘sqichi orqali ikki hujayradan 
tuzilgan.
Peshona bo‘shlig‘i burun bo‘shlig‘ining yuqorisida joylashgan, suyak to‘sqichi yordamida o‘ng va 
chap qismlarga bo‘lingan. 
Burun atrofidagi bo‘shlikdarni turli holatda telerentgenoskopiya, rentgenografiya, flyuorografiya, 
tomografiya, KT va kontrast modda yuborib tekshirish usullari mavjud (395-rasm, A, B). 
394-rasm.Kalla suyagining yon tomondagi rentgenogrammasi.Bu kalla suyagini 
tekshirishda, gumbazini o‘rganishda,dimog‘ kanallari va ichki relefining o‘zgarishlarini 
aniqlashda qo‘laniladi. 


325 
Burun bo‘shliqlari tasvirini olish uchun rentgenografiya qilishda boshni turli holatda tutiladi. 
Quloqni rentgenologik tekshirishga chakka suyagining umumiy va maxsus suratlarini olish hamda 
tomografiya kiradi. Chakka suyagining old, orqa yarim aksial va aksial holatlardagi suratlari orqali uning 
tuzilishi va holati to‘g‘risida to‘liq ma`lumot olish mumkin. Bundan tashqari, turli anatomik tuzilmalarni 
o‘rganish uchun maxsus usullar: kiya (Shullyer bo‘yicha), aksial (Mayyer bo‘yicha), ko‘ndalang 
holatlarda (Stenvers bo‘yicha) va so‘rg‘ichsimon o‘simta (Shumskiy bo‘yicha) suratlari olinadi, zarur 
bo‘lsa tomografiya yoki zonografiya qilinadi. Suratlarni bir-biri bilan solishtirib o‘rganish uchun chakka 
suyagining ikki tomoni suratga olinadi. Ichki kulokning turli kasalliklarini aniqlashda yuqorida keltirilgan 
maxsus usullar qo‘llaniladi. O‘smalarni KT bilan aniqlash mumkin. 
BURUN SUYAKLARI RENTGENOGRAFIYASI 
Burun suyaklari kichkina to‘rt burchakli plastinka bo‘lib, burun suyanchig‘ining tuzilishida 
qatnashadi. Ular yuqori jag‘ning peshona o‘simtasi, peshona suyagining burun qismi bilan va o‘zaro 
tutashgan. 
Burun suyaklari asosan shikastlan-ganida va ular ahamiyatini o‘rganishda rentgenografiya qilinadi. 
Buning uchun shikastlangan bemor surat olinadigan stolga yonboshi yoki qorii bilan yotadi. Qo‘llari 
ko‘krak tagiga qo‘yiladi. Bemorning boshi tekshiri-layotgan tomonga shunday buriladiki, uning o‘rta 
sagittal tekisligi bilan stol tekisligi 15-20° orqaga ochiq burchak hosil qilsin. Tekshirilayot-gan burun 
suyagi stol tekisligiga parallyel turadi. Qora yoki yorug‘lik o‘tkazmaydigan qog‘ozga o‘ralgan 9x12 
sm li rentgen plyonka yoki 13x18 sm li kassetaning yarmi (qolgan yarmi qo‘rg‘oshinlangan ryezina 
bilan yopiladi) burun tagiga shunday qo‘yiladiki, bunda burun suyanchig‘i plyonkaning o‘rtasida 
joylashsin. Markaziy nur burun suyagiga va plyonkaga perpendikulyar holatda yuboriladi. Suratlar o‘ng 
va chap tomondan olinadi. Burun suyaklari suratni bemor tik turgan holatida ham olish mumkin (396-
rasm). 
395-rasm.Burun atrofidagi bo‘shliqlar rentgenogrammadi. A-chap tomonda yuqori jag‘ 
bo‘shlig‘ida umumiy qorayish kuzatiladi.hap tomon gaymoriti; B-yuqori jag‘ bo‘shliqlarining 
shilliq pardasi aylanmasimon qalinlashgan, o‘rtasida-yorig‘lanish turli darajada tasvirlangan. 
396-rasm.Burun 
suyaklari 
rentgenografiyasi. Burun suyagi qiya 
singan. 


326 
Suratlarni olish texnik sharoitlari: tok kuchlanishi - 45kV, tok kuchi - 150 mA, TFM - 80 sm, surat 
olish vaqti - 0,06 sekund. 
Laringografiya. Kontrast moddalar bilan hiqildoqni tekshirish usuli bo‘lib, o‘zgarishlarni, ayniqsa 
o‘smalarning boshlangach davrini aniqlashda katta diagnostik ma`lumot olish mumkin (397-rasm). 
Laringografiyada kontrast modda sifatida maxsus tayyorlangan mayda dispers bariy sulfat 
aralashmasi, tarkibida yodi bor preparatlar (laringografin, sulfayodol), tantal, "Rekon" pastasi va b.q. 
qo‘llaniladi. 
Laringografiyada ishlatiladigan preparatlar quyidagi talablarga javob berishi: bir tekisda qoplanishi, 
hiqildoq shilliq pardasini qichishtirmasligi, so‘rilmasligi, inyert bo‘lishi, bo‘shliqlarda yig‘ilmasligi, 
hiqildoq faoliyatiga ta`sir qilmasligi va tezda organizmdan chiqib ketishi kerak. Tantal tuprog‘i ana 
shunday preparatdir, uning zichligi yodi bor kontrast moddalardan 25 marta yuqori. 
Til ildizi, hiqildoq va tomoqning orqa devori shilliq pardasi 1% li dikainning 1-2 ml eritmasi va 5% 
li novokainning 5 ml eritmasi bilan anesteziya qilinadi. 
Hiqildoq, tomoq va traxyoyaning boshlang‘ich qismi shilliq pardasi kontrast bo‘lishi uchun 1-1,75 
g tantal tuprog‘i va 2-3 minut vaqt yetarli. 
Tarkibida yodi bor pyerpyendikulyar, jumladan 30% li yodolipolning norsulfazol bilan aralashmasi 
(10 ml yodolipolga 1 g norsulfazol) yordamida tekshirish nonushtadan so‘ng o‘tkaziladi. So‘lakni 
kamaytirish uchun tekshirishdan 30 minut oldin teri ostiga 0,1% li 1 ml atropin yuboriladi. Halkum, 
tomoq va hiqildoqni 3% li dikain eritmasi bilan Geshelin purkagichi yordamida anesteziya qilinadi. 
Kontrast modda 5 g li shpritsda maxsus uchlik orqali yuboriladi. Uchlikning hamma tomonida 4 qator 
diametri 0,1 sm li teshiklar bor, ular orasi 0,5 sm. Kontrast modda yuborilganda, u atrofga sochilib tomoq 
va kekirdak shilliq pardasini qoplaydi, vallekula va noksimon sinusni to‘ldiradi. Laringografiya to‘g‘ri, 
yon, zarur bo‘lganda kiya holatda, kekirdakning har xil funktsional holatida qilinadi. Kekirdakning 
funksional o‘zgarishi va kasalliklarini aniklashda kontrast laringografiya differensial diagnostik 
ahamiyatga ega. U patologik jarayonning joylashgai o‘rni, shakli, kattaliga va konturini o‘rganishga 
imkon beradi (398-rasm). 
397-rasm.Kekirdakning 
kontrastlangan yon xolatdagi 
rentgenogrammasi.Laringogafiya 
(L.D.Lindenbraten bo‘yicha): 1-pastki 
jag‘ qirrasi; 2-til ostki suyagi; 3-
xiqildoq usti; 4-xiqildoqqa kirish joyi; 
5-soxta ovoz boylamasi; 6-xaqiqiy 
ovoz boylamasi. 
398-rasm.Tomoqning 
old 
xolatdagi qatlamali tologradiya. 1-soxta 
ovoz boylami; 2-xaqiyqiy ovoz boylami; 
3-Mirg‘aniev qorinchalari; 4-bog‘lam 
osti bo‘shlig‘i. 


327 
MUSTAQIL TAYYORLANISH UCHUN NAZARIY SAVOLLAR 
Quloq, tomoq va burun a`zolarini nur bilan tekshirish usullari. 
Gaymorografiya va uni o‘tkazish tadbirlari. 
Chakka suyagi qaysi usullar bilan tekshiriladi va qachon? 
Burun suyagi shikastlanganda qanaqa suratlar olinadi, maqsad? 
Burun atrofi bo‘shliqlariga tavsif bering. 
Chakka chuyagini tekshirishda qo‘llaniladigan maxsus usullarni ayting. 
Burun bo‘shlikdarini rentgenologik tekshirish usullarini ayting. 
Chakka suyagining so‘rg‘ichsimon o‘simtasini rentgenologik tekshirish usullarini ayting. 
Laringografiya deganda nimani tushunasiz? 
Asosiy bo‘shliq suratini olish texnikasini ayting. 
Asosiy suyak-turk egarini rentgenografiya qilish texnikasi va tekshirish maksadi. 
XI BOB KO‘Z KASALLIKLARINING NUR DIAGNOSTIKASI 
Ko‘z kosasi suyaklari shikastlanganda, ko‘z ichidagi yot jismlarni aniqlashda, ko‘zning ko‘rish 
xususiyati pasayganda yoki ko‘rmay qolganda va ayrim kasalliklarini hamda ko‘z nervi o‘smalarini, turk 
egari o‘zgarishlarini aniqlashda rentgen tekshirish usullari, KT, UTS qo‘llaniladi. Yuqoridagi 
kamchiliklarni o‘rganishda turli rentgenologik tekshirish usullari bilan ko‘z kosasining joylashishi va 
holatlaridan keng foydalaniladi. Ko‘z kosasi devorlarini rentgenologik usullar bilan sinchiklab o‘rganish 
va suratini olishda bemor kalla suyagining joylashishi va har xil holati e`tiborga olinadi. 
KO‘Z KOSASI SUYAGI DYEVORLARI RENTTENOGRAFIYASI 
Ko‘z kosasi suyaklarini o‘rganish uchun kalla suyaklarini to‘g‘ri old va orqa holatlarda hamda 
burun-daxan, daxan va aksiap holatlarda suratlari olinadi. Ko‘z kosasining yuqori va pastki devorlari yon 
holatlarda olingan suratlarda tasvirlanadi. 
Ko‘z kosasining burun-daxan holatdagi rentgenografiyasi. Bemor surat olinadigan stolga qorni 
bilan yotadi, qo‘llari tana bo‘ylab qo‘yiladi. Stolning o‘rta chizigiga daxan va burun tegib turady. Burun 
qanshari kassetaning markaziga to‘g‘ri keladi. 13X18 sm li kasseta ko‘ndalang holatda pajaraning kasseta 
turadigan joyiga o‘rnatiladi. Markaziy rentgen nurlari kassetaning markaziga yo‘naltiriladi. 
Surat olish texnik sharoitlari yuqorida keltirilgan. Surat nafas to‘xtab turganda olinadi. Bemorning 
shunday yotgan holatida ko‘z kosasining bir tomoni (o‘ng yoki chap) suratini olish mumkin. Surat 
olinayotgan ko‘z kosasi kassetaning markaziga to‘g‘ri kelishi kerak, markaziy nur tubus yoki diafragma 
yordamida kasseta markaziga yo‘naltiriladi (399-rasm). 
399-rasm.A-ko‘z kosasi suyagi devorlarining burun-daxan xolatda 
bemorning yotish xolati; B-pentgenogramma. 1-chap peshona bo‘shlig‘i; 2-chap 
ko‘z kosasi; 3-asosiy suyakning kichikna qanoti; 4-chap tomon yuqori jag‘ 
bo‘shlig‘i; 5-o‘ng tomon yuqori jag‘ bo‘shlig‘i; 6-asosiy suyakning o‘ng tomon 
ichki qanoti; 7-o‘ng ko‘z kosasi; 8-o‘ng peshona bo‘shlig‘i; 9-osteoma. 


328 
Ko‘z kosasining burun-peshona holatdagi rentgenografiyasi. Bu holatda olingan surat orqali 
ponasimon suyak qanotlari, ularning shakli, tuzilishi va yuqori ko‘z tirqishining konturlari hamda shaklini 
o‘rganish mumkin. 
Surat olish uchun bemor surat olinadigan stolga qorni bilan yotadi, qo‘llari tana bo‘ylab qo‘yiladi. 
Bemor boshining o‘rta sagittal tekisligi stol tekisligiga perpendikulyar bo‘lib, stol yuzasining o‘rta 
chizig‘iga to‘g‘ri kelishi kerak. Uning pyeshonasi va burni o‘rta chiziqqa tegib turady, burun qanshari esa 
kassetaning markaziga to‘g‘ri keladi. 18x24 sm li kasseta ko‘ndalang holatda panjaraning kasseta 
turadigan joyiga o‘rnatiladi. Rentgen trubkani pastga qaratib, 30° burchak hosil qilib buriladi. Markaziy 
nur burun qanshariga qarab kasseta markaziga yo‘naltiriladi. Olingan suratda ponasimon suyak kanotlari 
va ko‘z kosasining yuqori tirqishlari yaxshi tasvirlanadi (400-rasm). 
Ko‘z kosasining yon holatdagi rentgenografiyasi. Olingan surat orqali ko‘z kosasining yuqori va 
pastki dyevorlari tashqi qirralari tasvirini o‘rganish va bo‘shliqtsa yot jismlar borligini aniklash mumkin. 
Bosh kallaning yon holatdagi suratini olgandagi kabi holatda turadi. Bemor surat olinadigan stolga qorni 
bilan yotadi, boshi esa yonga buriladi. 13x18 sm li kasseta panjaraning kasseta turadigan joyiga 
ko‘ndalang o‘rnatiladi. Ko‘z kosasining tashqi qirrasi kassetaning markaziga to‘g‘ri keladi va shu joyga 
qarab markaziy nur yo‘naltiriladi. 
Ko‘z kosasining qiya holatdagi rentgenografiyasi (Rezye bo‘yicha ko‘rish nervi kanalining surati). 
Bu holatdagi surat orqali ko‘z nyervi kanalining tasvirini olish, uning shakli va o‘lchamiga baho berish 
mumkin. O‘ng va chap ko‘z kosasining surati ketma-ket olinadi. Suratni olish uchun bemor surat 
olinadigan stolga qorni bilan yotadi. Bosh kassetaning surat oladigan tomoniga qosh yoyi, yonoq va 
burun uchi tegib turadigan holatda bo‘ladi, uning markazida tekshirilayotgan ko‘z kosasi turadi. Boshning 
o‘rta sagittal tekisligi stol tekisligi bilan 30-40° burchak hosil qiladi, uning ochiq tarafi orqaga qaragan 
400-rasm. Ko‘z kosasi suyagi 
devorlarining burun peshona xolatdagi 
rentgenogrammasi; 
1-o‘ng 
peshona 
bo‘shlig‘i; 2-osteoma; 3-chap peshona 
bo‘shlig‘i; 
4-chap 
tomon 
ko‘z 
kosasining yuqori devori; 5- chap 
tomon ko‘z kosasining tashqi devori; 6-
chap tomon kosasining pastki devori; 7- 
chap tomon ko‘z kosasining ichki 
devori; 8-o‘ng ko‘z kosasining ichki 
devori; 9- o‘ng ko‘z kosasining pastki 
devori; 10- o‘ng ko‘z kosasining tashqi 
devori; 11- o‘ng ko‘z kosasining yuqori 
devori. 
401-rasm.Ko‘z kosachasining qiya rentgenogrammasi (a , b) (Rezi bo‘yicha) (A.N. 
Kishkovskiydan). A-ko‘ruv nervi kanali normada; b-ko‘ruv nervi o‘masida kanal 
kengaygan (strelka bilan belgilangan). 


329 
bo‘ladi. 18x24 sm li kasseta stol ustiga ko‘ndalang qo‘yiladi. Navbat bilan o‘ng va chap kasseta yarmiga 
surat olinadi. Kassetaning ishlatilmagan, keyin ishlatilgan tomonlari ko‘rg‘oshinlangan ryezina bilan 
yopiladi. Markaziy nur tekshirilayotgan ochiq ko‘zning tashqi burchagiga yo‘naltiriladi (401-rasm). 
Suratda ko‘ruv nyervi kanali uzuksimon soyaga o‘xshab, noto‘g‘ri shaklli, qirralari aniq bo‘lib 
tasvirlanadi. Bundan tashqari, g‘alvirsimoi suyak kataklari ham ko‘rinadi. Ko‘ruv kanali ko‘z nervi 
o‘smalarida kengayadi. Ko‘ruv kanalini o‘rganish uchun o‘ng ko‘z chap ko‘z bilan solishtiriladi. 
KOMBERG-BALTIN PROTEZI BILAN KUZNI RENTGENOGRAFIYA QILISH 
Rentgenografiya ko‘zga kirgan yot jism(lar)ni aniqlash maqsadida qilinadi. Buning uchun ko‘z 
shilliq pardasi gumbazi ichiga 2% li dikain eritmasi tomizib, ko‘z anesteziya qilinadi, so‘ng Komberg-
Baltin protezining kerakli o‘lchamini olib, spirt bilan tozalab (dezinfeksiya qilib) tekshirilayotgan 
ko‘zning kiprigi tagiga kirgizib, uning tuynugidan ko‘zning qorachig‘i ko‘rinadigan qilib joylashtiriladi, 
bunda protez qirrasidagi qo‘rg‘oshinlangan belgilar vertikal va gorizontal ko‘z meridianlariga (12-6 va 3-
9 soatlarga) to‘g‘ri kelishi kerak. Tekshirilayotgan ko‘z kosasini burun-daxan holatida ko‘zni pastga, 
kassetaga qaratib rentgenografiya qilinadi. So‘ngra protezni turishini o‘zgartirmasdan yon holatda 
markaziy nur tutamlari ko‘zning limb tekisligi orqali plyonkaga yo‘naltiriladi va surat olinadi. Surat olish 
vaqtida bemor ko‘zini oldidagi to‘g‘ri nuqtaga qaratib turadi. YOt jismlarning suratda joylashishini 
maxsus sxema-o‘lchov yordamida aniqlanadi (402-rasm). 
KO‘ZNING OLD QISMINI FOGT BO‘YICHA SUYAKSIZ RENTGENOGRAMMA KILISH 
Ko‘z soqqasi old qismidagi mayda yot jismlarni aniqlash maqsadida rentgenogramma qilinadi. 
Buning uchun tekshirilayotgan ko‘zni 2% li dikain eritmasi bilan anesteziya qilingandan so‘ng ikkita 
birga qo‘shilgan maxsus andaza (trafaryet) bo‘yicha qirqilgan 4X6 sm li rentgen plyonka, yorug‘lik va 
nam o‘tkazmaydigan qog‘ozga o‘ralgan va rezina qopchiqqa solingan xaltada ko‘z shilliq pardasi jildi 
ichiga mumkin qadar chuqurroq kiritiladi va bemor uni ushlab turadi. Ayrim hollarda plyonkani ushlab 
turuvchi maxsus moslama qo‘llaniladi. Rentgen trubka tekshirilayotgan ko‘zning chakka tomonida turadi. 
Markaziy nur tutami ko‘z kosasining old qismidan oldroq ko‘z soqqasining old qismiga plyonkaga 
perpendikulyar qilib yo‘naltiriladi (403-rasm). 
402-rasm.(a,b). Komberg-Baltin protezi bilan ko‘zi old va yon xolatda tekshirish. Yot 
jismining turgan joyi aniqlangan va belgilangan (A.N. Kishkovskiy va b. Bo‘yicha). 


330 
Aksial holatda surat olinganda plyenka ko‘z soqqasining tagiga kiritiladi. Rentgen trubka 
bemorning ustida turadi. Markaziy nur tutami ko‘z kosasining qirrasi oldidan ko‘z soqqasining old qismi 
orqali plyonkaga perpendikulyar yo‘naltiriladi. Surat olish vaqtida bemorning ko‘z qorachig‘i oldga va 
to‘g‘riga qaratiladi. Yon holatda surat olishda plyonkaning yuqori va pastki qirralarini, aksiad holatda 
surat olishda tashqi va ichki qirralarini belgilash uchun plyonkaning pastki yoki tashqi qirralariga skryep 
o‘rnatiladi. 
Surat olishning texnik sharoitlari: tok kuchlanigdi - 65 kV, tok kuchi - 150 mA, TFM - 90 sm, surat 
olysh vaqti - 0,3 sekund. 
KO‘Z KOSASINI RENTGENKONTRAST USUL BILAN TEKSHIRISH 
Ko‘z kosasidagi o‘smalar va boshqa hajmiy tuzilmalarni aniqlashda rentgenkontrast usullar 
qo‘llaniladi. Bular orasida flyebografiya (ko‘z sistemasi venalarini kontrast modda yuborib tekshirish) 
eng ma`lumot beradigan usul hisoblanadi. Flyebografiyada peshona va yuz venalari mahalliy anesteziya 
o‘tkazilgandan keyin punksiya qilinadi. Punksiya ninasi orqali sirtqi diametri 0,8-0,9 mm li kateter 
yuboriladi va uni mahkamlab qo‘yiladi. Burunning ko‘ndalang venasi va yuz venasini yostiqcha bilan 
bosib qo‘yiladi. Kateter orqali 1-2 ml 0,5% li novokainni tez yuborgandan keyin 60% li triombrast yoki 
uning analoglari 3-4 ml miqdorda yuboriladi va shu zaxoti orqa tomondan umumiy va yon holatlarda 
maxsus angiografik apparatda bir necha rentgenogrammalar qilinadi. Bunday kompleks apparat ko‘z 
kosasining surati bo‘lmasa, navbat bilan old va yon holatlarda olinadi. Old holatda olingan 
flyebogrammada yuqori ko‘z venasi rombga o‘xshab tasvirlanadi. Yon holatdagi flyebogrammada yuqori 
ko‘z venasi kosa devori tagida tasvirlanadi. Ko‘proq tarmoqli venalar ko‘rinadi. Venadagi turli 
o‘zgarishlar, siljishlar, o‘z yo‘lidan chetga yo‘nalishlar va venaning qirqilishi (uzilishi) ko‘z bo‘shlig‘ida 
hajmiy jarayon borligi bilan bog‘liq. 
KO‘Z ARTERIOGRAFIYASI 
Agar ko‘z kosasida tomirdan paydo bo‘lgan o‘smaga shubha tug‘ilsa, uyqu arteriyasiga kontrast 
403-rasm.Ko‘z soqqasi old qismining skeletsiz yon (a) va aksial (b) xolatdagi 
rentgenogrammasi (A.N.Kishkovskiy, L.A. Tyutin bo‘yicha), (v) – kasseta. 1-ko‘z 
soqqasining old qismi; 2-muguz parda; 3-yuqori kiprik; 4-pastki kiprik; 5-yuqori 
kiprikning teri burmachalari. 
404-rasm.Ko‘z yoshli yo‘llarini 
kontrast modda yuborib rentgen nurlari 
bilan tekshirish.Burun-daxan xolatida 
olingan 
dakriotsistogramma 
(A.N.Kishkovskiy va b.q. bo‘yicha). 
O‘ng tomonda kontrastlangan ko‘z yoshi 
kanaldan o‘tnagan (I), chap tomonda 
ko‘z yoshi kanali tasvirlangan (2), yosh 
burundan kanal orqali o‘tgan (3), 
kanalning pastki qismi toraygan. 


331 
modda (triombrast yoki analoglari) yuborib, arteriografiya qilinadi. Bu usul bilan ko‘z va ko‘z kosasi 
arteriyalarining kontrastlangan soyasi tasvirini olish mumkin. Ko‘z osti arteriyasini kontrastlash uchun 
kontrast modda ingichka kateter orqali yuza chakka arteriyasiga yuboriladi. Suratlar old va yon holatlarda 
syeriografda olinadi. Agar olingan suratda tomirdan paydo bo‘lgan o‘sma aniqlansa va o‘ramga 
o‘xshagan shaklda bo‘lsa, tomirlar soyasi patologik o‘zgaradi. 
KO‘Z 
YOSHI 
YO‘LLARINI 
KONTRAST 
MODDA 
YUBORIB 
TEKSHIRISH 
(dakriosistografiya) 
Ko‘z yoshi xaltasi va burun-yosh yo‘llarining holatini o‘rganish uchun kontrast modda yuborib 
tekshiriladi. Tekshirishdan oldin 2% li dikain eritmasi bilan ko‘z anesteziya qilinadi. Buning uchun pastki 
yosh nuqtasi orqali pastki yosh kanalchalariga dikain tomchilab yuboriladi, keyin kanyulyani kiritib, u 
orqali yosh chiqadigan yo‘llar fiziologik eritma bilan yuviladi, so‘ngra 0,5 ml yodolipol yoki boshqa 
kontrast modda yuboriladi (404-rasm). 
Ko‘z kosasi va burun burun-daxan holatida rentgenografiya qilinadi. Kerak bo‘lsa burun-pyeshona 
va pyeshonaning yon hamda qiya holatlarda surati olinadi. Tekshirilayotgan joy (qism)ning tasviri suratga 
olingandan keyin yosh yo‘llarini fiziologik eritma bilan yaxshilab yuviladi. Normada yosh xaltasi yo‘lida 
okklyuziya va yosh xaltasi kengaygani aniqlanadi. 
KO‘Z VA KO‘Z KOSASINING KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI 
Hozir ko‘z kosasi suyaklari va ko‘zning o‘zini o‘rganishda, shikastlanishi va kasalliklarini 
aniqlashda ko‘z nyervining holatini bilishda, ko‘z muskullari va yot jismlarni, ko‘z nervi o‘smasini 
aniqlashda KT keng qo‘llaniladi. Bemorni tekshirganda 4-6 kesim olinadi, kesimlar qalinligi 2-4 mm. 
Ko‘z soqqasi markazidan o‘tgan kesimda hamma tuzilmasi: ko‘z gavhari, shishasimon tana, ko‘z 
qavatlari, ko‘zning to‘g‘ri muskullari, ko‘ruv nyervi hamda ko‘z kosasining devorlari ko‘rinadi. 
Ko‘z kosasi va ko‘zning shikastlanishini aniqlashda, yot jism va o‘smalar diagnostikasida oddiy 
keng tarqalgan tomografiya qo‘llaniladi. Ko‘z kosasini suratga olgandagi burun-daxan, burun-peshona va 
yon holatlarda tomografiya qilinadi. Ko‘z kosasi boshning holatiga qarab, surat olinadigan kabi 
tomonning tekisligi kassetaga perpendikulyar holatda bo‘lganida tomografiya qilinadi. 
KO‘Z KASALLIKLARINI ULTRATOVUSH BILAN TEKSHIRISH 
Hozir ko‘z kasalliklarini tekshirish va davolashda ultratovush keng qo‘llaniladi, lekin tekshirishda 
bu usul qo‘shimcha usul hisoblanadi. Boshqa klinik va turli asboblar bilan tekshirib olingan natijalar aniq 
bo‘lmaganda, kasalliklarni dinamik kuzatishda, kasallik bilan zararlangan joyni o‘rganishda ultratovush 
bilan tekshirishdan foydalaniladi UTT quyidagi holatlarda qo‘llaniladi: 1) ko‘z muguz pardasining 
xiralashishi; 2) ko‘z kosasi old kamerasining giperemiyasi; 3) ko‘z gavhari va ko‘z ichi pardalari hamda 
shishasimon tananing xiralashishi, yot jismlar borligi va ko‘z soqqasining orqa zonasidagi o‘zgarishlar; 4) 
tomirli va kipriksimon parda o‘smalarini aniqlash va dinamik kuzatish hamda ekzoftalmning klinik 
shakllarini aniqlash; 5) ko‘zning to‘r, tomirli va kipriksimon pardalarining ko‘chishi, uni dinamik 
kuzatish, gemoftalmni aniqlash; 6) shishasimon tanadagi yemirilish, ekssudat borligi, xiralashish, qon 
ivishi va bitishmalarni kuzatish, ularning o‘rni, zichliga va qattiqligini aniqlash; 7) ko‘zda yot jism(lar) 
borligi; 8) Dopler usuli (texnologiyasi) bo‘yicha qon aylanishini tekshirish. 
Ko‘z kasalliklarini ultratovush bilan tekshirganda Exo-21, Exo-22, Eom-24, Toshiba (Yaponiya) va 
Akuskan-400 (AQSH) kabi apparatlardan foydalaniladi. Akuskan-400 apparatining afzalligi shundaki, u 
bir vaqtda M va V tipdagi tekshirishlarni amalga oshiradi. Ko‘z kasalliklarini aniqlashda "SAL-350-
Toshiba" firmasi (YAponiya) apparati keng qo‘llaniladi. Bundan tashqari, "VIDA-55" apparati muguz 
parda kasalligini 100 dan bir qismigacha aniqlik bilan o‘lchash imkoniga ega. 
UTT dan oldin bemorning kasallik tarixi, klinik va boshqa apparatlar yordamida tekshirish 
natijalari bilan tanishish va bilish tekshirish o‘tkazayotgan shifokor uchun shart. 
Ko‘zni ultratovush bilan tekshirish uchun bemor tekshirish o‘tkaziladigan stolga chalqancha yotadi, 
kon`yunktival bo‘shliqqa 0,25% li dikain yoki 1% li novokain eritmasi tomizib, anesteziya qilingandan 
so‘ng tekshirish o‘tkazish maqsadga muvofiqtsir. 
Ko‘z kasalliklarini tekshirishda bir o‘lchamli exografiya A usuli, skanerlash V usuli va Dopler 
usuli qo‘llaniladi. Tekshirish sohasida exotomogramma va exogrammalar qilinadi. 
Ultratovush tomogrammasida ko‘z soqqasi normada exonegativ bo‘lib tasvirlanadi, shakli 
yumaloq. Ko‘z gavhari esa ikki tomonlama yarim oy shakliga o‘xshab, g‘ilofli bo‘lib ko‘rinadi. 
Ko‘zdagi yot jismlarni aniqlashda bir chiziqli umumiy exogramma olinadi. Ultratovush yot jismga 
tushganda, unga xos bo‘lgan exosignal paydo qiladi. 
Exoskanogramma 1 mm dan katta bo‘lgan yot jismlarni ko‘rish imkoniga ega. Exogrammada yot 
jism exonegativ bo‘lib ko‘rinadi. 


332 
Operasiyadan oldin o‘tkazilgan exografiya yot jismning o‘rni, uning siljish darajasi, ko‘z 
to‘qimalariga munosabati, atrofidagi yallig‘lanish va chandiqlanishlar holati, ko‘z gavharining chiqishi, 
afakiya, gemoftalm, to‘r parda ko‘chishi, retrobulbar yog‘ to‘qimasidagi infiltratlarni aniqlashga imkon 
beradi. 
KO‘Z O‘SMALARINING EXOGRAFIK KO‘RINISHI 
Ko‘z o‘smalarining turi ko‘p, ulardan ko‘proq tomirli parda o‘smasi-myelanoma, u katta yoshdagi 
kishilarda uchraydi va to‘r parda o‘smalari-retinoblastomalar yosh bolalarda kuzatiladi. Ko‘z o‘smalarida 
o‘sma to‘qimalari paydo bo‘ladi, ortiqchasi ko‘z soqqasi orqasida joylashadi. Ular chiziqli transbulbar 
orqali olingan exogrammada exosignallarning ko‘payishi va bir-biriga ko‘shilib ketishi bilan kuzatiladi. 
Bu signallar "o‘sma kompleksi" deb ataladi. 
Ikki o‘lchamli exoskanogrammada tomirli va kipriksimon parda o‘smalarining akustik tuzilishi 
boshlanish davrida bir xil (gomogen) tasvirlanadi, katta o‘lchamli myelanomalar esa geterogen tuzilishga 
ega. Ba`zi hollarda, kattikligi kuchli o‘smalarda retrobulbar zonada akustik soya bo‘lib ko‘rinadi. 
Retinoblastoma o‘smalarida ohaklanishlar borligi exotomogrammada exosignallarning kuchayishi, 
shishasimon tananing hamma qismini egallagan o‘smalarda esa pardalar exosignallarining kamayishi 
kuzatiladi. Exogrammalarda retinoblastomalarning qattiq va kistasimon turlari aniqlanadi. 
Tomirli parda o‘smalari exotomogrammada oval yoki yumaloq shaklda bo‘lib, shishasimon tanani 
turtib turadi. Ko‘pincha bu o‘smalar ko‘z soqqasining orqa qismida joylashadi. 
Katta o‘lchamdagi o‘smalar gyetyerog?n tuzilishga ega, ular shishasimon tananing deyarli hamma 
qismini egallaydi. Kichik o‘lchamli o‘smalarda to‘r pardaning ikkilamchi ko‘chishi va uning ostida o‘sma 
to‘qimasi borligi kuzatiladi. Exografik tuzilishiga qarab xavfli o‘smalarni xavfsiz o‘smalardan farq qilish 
qiyin. Ba`zi o‘smalar ko‘z optik to‘qimalarining buzilishi bilan kechadi. Bunday bemorlarda gemoftalm, 
shishasimon tananing xiralashishi, katarakta, to‘r pardaning ajralishi kuzatiladi. Ular differentsial 
diagnostik xatolarga sabab bo‘lshi mumkin. Bunday hollarda UTT o‘smani aniqlash va uning o‘lchamlari, 
tarqalishi, shishasimon tanaga turtib chiqishini aniqlashga imkon beradi. O‘smaning qaytalanishida 
ultratovush bilan tekshirganda ko‘z soqqasining shakli o‘zgargani ekranda ko‘rinadi. 
KO‘ZNING TOMIRLI VA TO‘R PARDALARI HAMDA KIPRIKSIMON TANASINING 
KO‘CHISHI 
Ko‘z pardalarining birlamchi va ikkilamchi ko‘chishini aniqlashda, to‘r parda shishidan farq 
qilishda ultratovush qo‘llaniladi. 
CHiziqli exogrammada ajralgan to‘r pardaning ko‘chishi exosignallarni paydo qiladi. 
Ikki o‘lchamli exogrammada ko‘chgan to‘r parda shishasimon tanada U yoki T-simon shakldagi 
plyonkaga o‘xshab ko‘rinadi. Klinikada bu hodisa voronka hosil qilish dyoyiladi. 
Ko‘z pardalarining ko‘chish sabablari har xil. 
Gemoftalm - ko‘z pardalari tomirlari yorilishi natijasida qon quyilishi va shishasimon tananing 
ko‘chishi. Gemoftalm to‘liq (umumiy) yoki qisman bo‘lishi mumkin. Buning natijasida ko‘z nervi bilan 
bog‘liq shishasimon tananing xiralashishi kuzatiladi. 
Ko‘zga qon quyilishi boshlang‘ich davrida exogrammada mayda (kichik) akustik soyalar bo‘lib 
ko‘rinadi. Keyingi davrlarda katta intyensiv, har xil shakldagi bir tekis exogen zonalar vujudga keladi. 
Shishasimon tananing ko‘chishi subvitral bo‘shliqda suyuqlik to‘planishiga bog‘liq, to‘lgan holatda 
anexogen bo‘lib ko‘rinadi. Kinyetik mashq vaqtida ko‘z soqqasining harakati natijasida, u o‘z shaklini 
o‘zgartiradi. 
Ko‘z optik tizmasining ko‘chishi va xiralanishi, ko‘z muguz pardasining qalinligi, ko‘z gavharining 
o‘rni va qalinligi exografiya usuli bilan aniqlanadi. Aksial tekshirishda ko‘z gavharining exosignallari 
kuzatilmaydi, kataraktada esa faqat gavhar signallari kuzatiladi. Shishasimon tanaga qon quyilishida, 
distrofiya va yallig‘lanishda exogrammada shishasimon tananing geterogenligi ro‘y beradi. 
Ko‘z kosasi devorlari va ekzoftalm ultratovush bilan o‘rganish uchun 5-8 MGts chastotadagi 
sektorli yoki chiziqli skanerlash yo‘li bilan transbulbar yoki transkutan yo‘nalishda tekshiriladi. Bir 
tomonlama ekzoftalmda ko‘z soqqasining old-orqa o‘lchamlari orqali uning haqiqiy yoki soxta ekanligini 
ajratish mumkin. 
Exogrammalarda haqiqiy ekzoftalmni quyidagilar: 
Ko‘z kosasi akustik tasvirining asimmetriyaligi. 
Exogrammada ryetrobulbar qismning uzayishi. 
Retrobulbar sohadan qaytuvchi exosignallarning ko‘payishi yoki kamayishi (ko‘z atrofi yumshoq 
to‘qima o‘smalari borligi, retrobulbar gematoma, endokrin kasalliklarda kuzatiladigan oftalmopatiya, 
tomirlar yetishmovchiligi va yot jismlar bo‘lishi) bilan namoyon bo‘ladi. 


333 
Ko‘z kasalliklarida qon aylanishining buzilishini Dopler usullari bilan o‘rganish maqsadga 
muvofiqdir, shuningdek ultratovush bilan operasiya o‘tkazish va konservativ davolash yo‘llari ham 
mavjud. 
MUSTAQIL TAYYORLANISH UCHUN NAZARIY SAVOLLAR 
Ko‘z kasalliklarini nurlar yordamida tekshirish usullari. 
Ko‘z kosasi suyaklarini rentgenologik tekshirish usullari. 
Ko‘z kosasi suyaklarini o‘rganish tadbirlarini ayting. 
Ko‘z kosasini old burun-daxan holatda rentgenografiya kilish texnikasini ayting. 
Ko‘z kosasini yon holatda suratini olish texnikasi. 
Ko‘z kosasining old kiya holatdagi rentgenografiyasini o‘tkazish texnikasini ayting. 
Komberg-Baltin protezini ko‘llash va rentgenografiya qilish. Maqsad. 
Ko‘z old qismining Fogt bo‘yicha suyaksiz suratini olish tadbirlari va ko‘rsatmalari. 
KT ning ko‘z kasalliklarini tekshirishda qo‘llanishi va texnikasi. 
10. 
KT bilan ko‘zni tekshirganda nimalarga ahamiyat beriladi? 


334 
Ko‘z kasalliklari diagnostikasida kontrast moddalarning ko‘llanishi. 
Dakriosistografiya deganda nimani tushunasiz? 
Ko‘z yosh kanalining normada va patologayada ko‘rinishini ayting. 
UT bilan ko‘zni tekshirish uchun ko‘rsatmalarni ayting. 
Ko‘zning normal skanogrammasi. 
UT bilan yot jismlarni aniklash va olib tashlash. 
UT bilan ko‘zdagi o‘smalarni aniqlash va UT belgilarini ayting. Ko‘zga qon kuyilishiningUT 
belgilari. 
Gemoftalm deganda nimani tushunasiz? 
UTT usullari bilan qanday ko‘z kasalliklari aniqdanadi? 


335 
ADABIYOTLAR 
Qosimov E. Y. Ichki kasalliklar propedevtikasi T., 1995. 
Lindenbraten L. D., K o r o m o k I. P. Meditsinskaya radiologiya i rentgenologiya (Osnovы 
luchevoy diagnostiki i luchevoy tyerapii). M., 1995. 
Gabuniya R. I., Kolesnikova YE. K. Kompyuternaya tomografiya v klinicheskoy diagnostikye; 
Rukovodstvo. M., 1996. 
Obsheye rukovodstvo po radiologii. V 2-x.t. Pod redaktsiyoy X.Peterson. NiCER, 1995. Russk. 
izdaniye. M„ RA "Spas", 1996. 
Vlasov P. V., K o t l ya r o v R. M. Luchevaya diagnostika zabolevaniy podjeludochnoy jelezi 
//Vest, rentgenologii i radiologii. 1995 № 3. 
Zubarev A. V. Myetodы meditsinskoy vizualizatsii - UZI, KG, MRT - v diagnostike opuxolevoy i 
kist pecheni. M., 1996. 
K o m a r o v F. I., A. N. A ya z i ts k i y P. O., S ye l ye z n ye v YU. K. i dr. Kompleksnaya 
luchevaya diagnostika zabolyevaniy organov bryushnoy polosti i zabryushinnogo prostranstva. Atlas. M., 
1993. 
LemeshkoZ. A. Ultrazvukovaya diagnostika bolyezney podjeludochnoy jelezi. Rukovodstvo po 
gastroenterologii. M., 1996, T.Z. 
TimakovS. I. Ultrazvukovaya diagnostika piloroduodyenalnogo stenoza //Xirurgiya. 1995. 
Yudin L. A., Kondroshin S.A. Luchevaya diagnostika zabolyevaniy slyunney jelezi M., 1995. 
Dyemidov V. N., 3 i k i n B. I. Ultrazvukovaya diagnostika v ginekologii. M., 1990. 
KizimyenkoN. N., Korniyenko S. I., KaryetinI. V. i dr. Kompyutyernaya tomografiya pri
rentgenonegativnыx konkrementax mochetochnika// Vyest, rentgenologii i radiologii. 1995 № 1. 
R o j k o v a N. I., X a r ch ye n k o V. P., YAkobye L. U. Sovremennыy vzglyad na 
diagnostiku uzlavoy mastopatii. // Vyest. rentgenologii i radiologii. 1995. № 6. 
TatyevosyanA. S, Korodyenko YE. A. O tsyelyesoobraznosti vыpolnyeniya ekskreternoy urografii 
pri pochechney kolike // Urologiya i nyefrologiya. 1993. № 6. 
Melnichenko G. A., S ye r ye b r ya n s k i y O. YU. Diffuznoye uvyelicheniye shitovidnoy 
jelezi // Nov. Med. jurn. 1996 № 3-4. 
Vyezikova N. N., Ignatyev V. K. Radionuklidnaya diagnostika lokalnogo vospalyenaya u 
bolnыx revmatoidnim artritom // Gyer. Arx. 1995. № 2. 
Mixaylov A. N. Rukovodstva po meditsinskoy vizualizatsii. 1996. 
DyergachevA. N. Ultrazvukovaya diagnostika vnutryennix organov. M., 1997. 


336 
MUNDARIJA 
I bob. Tibbiyotda qo‘llaniladigan nurlarning qisqacha tarixi……………………………………….......... 4 
V.K.Rentgen va rentgen nurlarining kashf etilishi ……………………………………………..........…….4 
Anri Bekkerel va tabiiy radioaktivlikning ochilish tarixi ……………………………..........……………...6 
Pyer va Mariya Sklodovskaya-Kyurilarning fanga qo‘shgan xissalari ……………………...........…….....7 
YAdro fizikasi va ion hosil qiluvchi nurlar ………………………………………………………............10 
Atom yadrolari va elektron qobig‘ining qayta kurilishi ………………………………………….............11 
Radioaktivlik va radioaktivlik birligi………………………………………………………………......... 12 
Tabiiy nur manbalari ………………………………………………………………………………..........12 
Sun`iy nur manbalari ……………………………………………………………………………..............13 
Nurlarni kayd kilish usullari, radioaktiv izotoplar nurlarini o‘lchash va dozimyetriya asoslari ..............13 
Tibbiyotda qo‘llaniladigan ion hosil qiluvchi nurlarning xususiyatlari ....................................................15 
Rentgenologik va radionuklid diagnostikaning rivojlanishi ......................................................................18 
Rentgen nurlari bilan tekshirish usullari ....................................................................................................27 
Radiologik laboratoriyaning tuzilishi va radionuklid tekshirish usullari ...................................................38 
Radiofarm preparatlar va ularning qo‘llanishi ...........................................................................................39 
Radionuklid va radiofarm preparatlarning gamma nurlarini kayd qilish va o‘lchash ................................41 
Radionuklid tekshirish usullari ...................................................................................................................46 
IN VITRO radionuklid tekshirish usullari ...............................................................................................46 
IN VIVO radionuklid tekshirish usullari ....................................................................................................47 
Statik radionuklid tekshirish usullari ..........................................................................................................47 
Dinamik radionuklid tekshirish usullari .....................................................................................................48 
A`zo va tuzilmalarni tasvirlovchi zamonaviy usullar .................................................................................49 
Mustaqil tayyorlanish uchun nazariy savollar ............................................................................................55 
II bob. Suyak-bo‘g‘im snstemasiniig diagnostikam! .................................................................................56 
Suyak va bo‘gamni nurlar yordamida tekshirish usullari ..........................................................................57 
Skeletning rentgen anatomiyasy va fiziologiyasi ......................................................................................59 
Suyak-o‘g‘im sistemasining yoshga qarab rentgenologik ko‘rinishi va xususiyatlari ..............................60 
Suyak va bo‘g‘imlar rentgenofammalarini taxlil qilish va o‘rganish ........................................................61 
Skelet shikastlanishining rentgenologik tasnifi ..........................................................................................63 
Suyak va bo‘g‘imlar shikastlanishining asosiy rentgenologik belgilari va tavsifi ....................................64 
Ko‘p uchraydigan suyak-bo‘g‘im kasalliklarining klinik-rentgenologik ko‘rinishi ..................................76 
Suyak-bo‘g‘im sistemasini radionuklid usullar bilan tekshirish ................................................................91 
Mustaqil tayyorlanish uchun nazariy savollar ...........................................................................................94 
Vazifalar javobi ..........................................................................................................................................94 
Sxemalar ................................................................................................................................................... 95 
III bob. Nafas a`zolarining nur diagnostikasi ............................................................................................96 
Ko‘krak qafasi a`zolarini nurlar bilan tekshirish usullari .........................................................................96 
Asosiy rentgenologik tekshirish usullari ..................................................................................................96 
Qo‘shimcha va maxsus usullar ................................................................................................................97 
Rentgen kontrast usullar ............................................................................................................................97 
Nafas a`zolarining rentgen anatomiyasi va fiziologiyasi ..........................................................................98 
O‘pka bo‘laklari va segmentlarining rentgenologik tasviri ......................................................................100 
O‘pka substratlarining rentgenologik o‘zgarishlari ..................................................................................101 
Soyalarning rentgenologik tavsifi .............................................................................................................103 
O‘pka va plevra kasalliklaridagi asosiy rentgenologik sindromlar ..........................................................104 
Bronxlarning ba`zi kasalliklari rentgendiagnostikasi ...............................................................................119 
Traxeoya va bronxlardagi yot jismlar rentgendiagnostikasi ....................................................................121 
O‘pka yorug‘lanishining pasayishi bilan kuzatiladigan ayrim kasalliklar rentgendiagnostikasi .............121 
O‘pkadagi kista va exinokokkning rentgendiagnostikasi .........................................................................124 
O‘pka rakining rentgendiagnostikasi ........................................................................................................125 
Ko‘ks oralig‘ining yallig‘lanishi va limfa tugunlarining nur diagnostikasi ..............................................128 
O‘pkada uchraydigan kasb kasalliklari (pnevmokoniozlar) .....................................................................129 
Ekzogen fibrozlanuvchi alvyeolitlarning rentgendiagnostikasi ............................................................... 131 
Yorug‘lanishning oshishida kuzatiladigan o‘pka kasalliklari ..................................................................132 
Plevritlarning rentgendiagnostikasi ..........................................................................................................134 


337 
Diafragma kasalliklari rentgendiagnostikasi .............................................................................................136 
Kompyutyer tomografiya yordamida o‘pka va ko‘ks oralig‘idagi ayrim kasalliklarni aniklash ..............140 
Nafas a`zolarini radionuklid usullari bilan tekshirish ...............................................................................141 
O‘pkada qon oqishini aniklash ..................................................................................................................142 
"CH bilan nishonlangan kon zardobidagi albumin makroagryegati bilan o‘pkada havo almashinuvini 
skanerlash usuli orqali o‘rganish ............................................................................................................. 143 
Ingalyasion skanerlash usuli bilan o‘pkaning havo almashinuvini o‘rganish ..........................................144 
Mustaqil tayyorlanish uchun nazariy savollar ......................................................................................... 145 
Vazifalar javobi ........................................................................................................................................145 
Ilovalar ......................................................................................................................................................
IV bob. Yurak va yirik tomirlarning nur diagnostikasi ............................................................................147 
Yurak va yirik tomirlar rentgen anatomiyasi va fiziologiyasi ..................................................................148 
Yurak-tomir sistemasi yoylarini standart holatda o‘rganish .....................................................................149 
Yurakni o‘lchash (kardiometriya) .............................................................................................................154 
Yurak va tomirlarni rentgenkontrast usullar bilan tekshirish ....................................................................155 
Yurak va tomir kasalliklarining asosiy rentgenologik sindromlari ...........................................................159 
Orttirilgan yurak poroklari va tomirlar kasalliklari rentgendiagnostikasi ................................................159 
Yurakning yallig‘lanish kasalliklari rentgendiagnostikasi ........................................................................168 
Tomirlar kasalliklarining rentgendiagnostikasi ......................................................................................170 
Aorta kasalliklari rentgendiagnostikasi ...................................................................................................170 
Tomirlar torayishining rentgendiagnostikasi va rentgen-endovaskulyar dilyatatsiyasi ............................173 
Tug‘ma yurak poroklari rentgendiagnostikasi ..........................................................................................174 
Yurak-tomir sistemasini ultratovush bilan tekshirish ...............................................................................180 
Yurak-tomir sistemasini radionuklid usullari bilan tekshirish ..................................................................183 
Radiokardiografiya ...................................................................................................................................183 
Katta va kichik qoi aylanish doiralarida qon oqish tezligini aniklash ......................................................184 
Inyert gazlar bilan nafas olgandagi radiokardiografiya ............................................................................184 
Miokard infarktining radionuklid diagnostikasi .......................................................................................184 
Mustaqil tayyorlanish uchun nazariy savollar ..........................................................................................185 
Vazifalar javobi ........................................................................................................................................186 
V bob. Ovqat hazm qilish a`zolarining nur diagnostikasi ........................................................................188 
Kontrast moddalar va ularning qo‘llanishi ...............................................................................................188 
Nur bilan tekshirish usullari ......................................................................................................................189 
Asosiy rentgenologik tekshirish usullari ..................................................................................................189 
Tish va jag‘larni rentgenologik tekshirish ususlari ...................................................................................189 
Tishlarning og‘iz ichi kontakt rentgenografiyasi ......................................................................................190 
Og‘iz tashqarisi rentgenografiyalari ......................................................................................................... 
Pastki jag‘ning qiya holatdagi rentgenografiyasi .....................................................................................192 
Chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi rentgenografiyasi .......................................................................................192 
Og‘iz bo‘shlig‘i tagi rentgenografiyasi ..................................................................................................192 
Yordamchi rentgenologik tekshirish usullari ...........................................................................................193 
Rentgenfunktsional tekshirish usullari ....................................................................................................195 
Ovqat hazm kilish a`zolarining rentgen anatomiyasi va fiziologiyasi ....................................................195 
Mye`da va ovqat hazm kilish yo‘li kasalliklarining asosiy rentgenologik sindromlari ..........................203 
Ovqat hazm qilish yo‘lining kengayish sindromi ...................................................................................204 
Ovqat hazm qilish yo‘lining torayish sindromi .......................................................................................204 
Ovqat hazm qilish yo‘li a`zolari konturining notekisligi, unda bo‘rtib chiqish yoki nuqson borligi 
sindromi ....................................................................................................................................................204 
Shilliq parda burmachalarining patologik o‘zgarish sindromi...................................................................205 
Ovqat hazm qilish a`zolarining siljish sindromi .......................................................................................205 
Ovqat hazm qilish yo‘lidagi yot jismlar ...................................................................................................206 
Tish-jag‘larning shikastlanishi ................................................................................................................207 
Chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imlarida chiqish, chala chiqish va ayrim kasalliklarining diagnostikasi............209 
Ko‘p uchraydigan tish kasalliklari rentgendiagnostikasi ..........................................................................210 
Parodontoz (alveolyar pioryoya)ning rentgendiagnostikasi .....................................................................211 
Odontogenli osteomielitning rentgendiagnostikasi ..................................................................................212 


338 
Tish ildizi atrofi kistalari rentgendiagnostikasi .........................................................................................213 
Jag‘larning xavfsiz o‘smalari rentgendiagnostikasi ..................................................................................214 
Jag‘larning xavfli o‘smalari rentgendiagnostikasi ....................................................................................214 
Qizilo‘ngach va me`da-ichak. yo‘lida ko‘p uchraydigan kasalliklar rentgendiagnostikasi ......................215 
Ayrim me`da kasalliklari rentgendiagnostikasi ......................................................................................222 
Me`da va o‘n ikki barmok ichakning yara kasalligi .................................................................................224 
Me`da o‘smalari ........................................................................................................................................229 
Me`daning turli joylaridagi o‘smalarning rentgenologik tasviri ............................................................234 
Yo‘g‘on ichakdagi ba`zi kasalliklar rentgendiagnostikasi .......................................................................238 
Mustaqil tayyorlanish uchun nazariy savollar ..........................................................................................239 
Vazifalar javobi .........................................................................................................................................239 
VI bob. Jigar va o‘t yo‘llarining nur diagnostikasi ...................................................................................240 
Jigarni radionuklid usullar bilan tekshirish ...............................................................................................243 
O‘t yo‘llari ba`zi kasalliklarining nur diagnostikasi ................................................................................251 
Me`da osti bezining nur diagnostikasi ......................................................................................................252 
Me`da osti bezini radionuklid usuli bilan tekshirish ................................................................................254 
Me`da osti bezi kasalliklarini nurlar yordamida aniqlash ........................................................................255 
Me`da osti bezi toshlari va ohaklanishlari (kaltsinoz) ..............................................................................256 
Shoshilinch nur diagnostikasi ...................................................................................................................257 
Mustaqil tayyorlanish uchun nazariy savollar ..........................................................................................260 
VII bob. Siydik-tanosil a`zolarining nur diagnostikasi .............................................................................260 
Buyrak va siydik yo‘llarining rentgen anatomiyasi va fiziologiyasi ....................................................... 260 
Bemorlarni nur usullari bilan tskshirishga tayyorlash ..............................................................................263 
Buyrak va siydik yo‘llaripi nur bilan tekshirish usullari .........................................................................264 
Buyraklarni ultratovush bilan tekshirish ..................................................................................................273 
Buyrak va siydik yo‘lida uchraydigan ba`zi kasalliklarning nur diagnostikasi .......................................274 
Buyrak va siydik yo‘llarini radionuklid usullari bilan tekshirish ........................................................... 
Buyrakning siydik yig‘uvchi naychalarida siydik suzilishini radionuklid usuli bilan tekshirish .............289 
Qoldiq siydikni radionuklid usuli bilan aniqlash ......................................................................................289 
Buyraklarni skanerlash va stsintigrafiya kilish .........................................................................................289 
Ayrim buyrak kasalliklarining radionuklid diagnostikasi .........................................................................291 
Buyrak toshlarining radionuklid diagnostikasi .........................................................................................292 
Mustaqil tayyorlanish uchun nazariy savollar ..........................................................................................293 
Vazifalar javobi ........................................................................................................................................295 
VIII bob. Akushyerlik va ginekologiyada nur diagnostikasi ....................................................................396 
Bachadon va naylari kasalliklarini gisterosalpingografiya usuli bilan aniqlash ......................................398 
Akusherlik va ginekologiyada ultratovush diagnostikasi ........................................................................300 
Homiladorlikning birinchi uch oyida ultratovush bilan tekshirish ...........................................................302 
Homiladorlikning I-SH oyida ultratovush diagnostikasi .........................................................................303 
Limfa tugunlari kasalliklarini ultratovush bilan tekshirish .......................................................................304 
Mustaqil tayyorlanish uchun nazariy savollar...........................................................................................305 
IX bob. Ichki sekresiya bezlarining nur diagnostikasi ..............................................................................306 
Mye`da osti bezini radioimmuiologik usul bilan tekshirish ....................................................................314 
Buyrak usti bezlarini nurlar bilan tekshirish .............................................................................................314 
Buyrak usti bezlari ssintigrafiyasi ............................................................................................................315 
Buyrak usti bezlari gormonlarining radioimmun tahlili .........................................................................315 
Jinsiy a`zolarni nurlar yordamida tekshirish ............................................................................................316 
Ayrisimon bez yoki buqoq bezi (timus)................................................................................................... 316 
Mustaqil tayyorlanish uchun nazariy savollar ..........................................................................................318 
X bob. Quloq, tomoq va burunning nur diagnostikasi ..............................................................................318 
Chakka suyak rentgenografiyasi ...............................................................................................................319 


339 
Kalla suyagi rentgenografiyasi .................................................................................................................322 
Burun atrofidagi bo‘shliqlarni rentgen nurlari bilan tekshirish ................................................................323 
Burun suyaklari rentgenografiyasi ...........................................................................................................324 
Mustaqil tayyorlanish uchun nazariy savollar ..........................................................................................326 
XI bob. Ko‘z kasalliklarining nur diagnostikasi ......................................................................................326 
Ko‘z kosasi suyagi dyevorlari rentgenografiyasi .....................................................................................326 
Komberg-Baltin protezi bilan ko‘zni rentgenografiya qilish ....................................................................328 
Ko‘zning old qismini Forg bo‘yicha suyaksiz rentgenogramma qilish ....................................................328 
Ko‘z kosasini rentgenkontrast usul bilan tekshirish ................................................................................329 
Ko‘z arteriografiyasi .................................................................................................................................329 
Ko‘z yoshi yo‘llarini kontrast modda yuborib tekshirish (dakriosistografiya) ........................................330 
Ko‘z va ko‘z kosasining kompyutyer tomografiyasi ..............................................................................330 
Ko‘z kasalliklarini ultratovush bilan tekshirish .......................................................................................330 
Ko‘z o‘smalarining exografik ko‘rinishi ..................................................................................................331 
Ko‘zning tomirli va to‘r pardalari hamda kipriksimon tanasining ko‘chishi ..........................................331 
Mustakil tayyorlanish uchun nazariy savollar ........................................................................................ 332 
Adabiyotlar .............................................................................................................................................. 
SHartli kisqartmalar 
AK 
- adsorbtsiya koeffitsienta 

- volt 
Gr 
- gryoy 
Gts 
- gerts 
imi 
- impuls 
kBk 
- kilobekkerel 
kV 
- kilovolt 
kVt 
- kilovatt 
Kl/kg 
- kulon-kilogramm 
keV 
- kiloelektron-volt 
KT 
- kompyuter tomofafiya 
M A 
- milli-amper 
MAC 
- milli-ampyer sekund 
mBk 
- megabekkerel 
MGr 
- milligryoy 
MGts 
- milligerts 
MP 
- magnit ryezonans 
M RT 
- magnit ryezonans tomografiya 
MeV 
- msgaelsktrop-iolt 

- Haufeld 

- Rentgen 
RIT 
- radioimmun taxlil 
RTK 
- rentgen tasvirni kuchaytirgich 
RFP 
- radiofarm preparat 
RED 
- rentgen-endovaskulyar dilyatatsiya 
TK 
-tig‘izlik ko‘rsatkichi 
TGG 
- tiryeotrop gormon 
TFM 
- trubka fokus masofasi 
URK 
- univyersal rentgen kuchaytirgich 
UTS 
- ultratovush sonogrammasi 
UTT 
- ultravtovush tekshirish 
FEK 
- fotoelektron kuchaytirgich 
eV 
- elektron-volt 

Yüklə 3,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə